Småföretagsbarometern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagsbarometern"

Transkript

1 Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

2 Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattat det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1-49 anställda och baseras på telefonintervjuer som genomförs av TNS Sifo under mars 211. Samtliga barometerar och bilagor kan hämtas hem från respektive organisations hemsida på Internet. SWEDBANK OCH SPARBANKERNA Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för barometern utgörs av intervjuer med småföretag. Därmed är det företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Undersökningen, som genomförts sedan 1985, omfattar denna gång företag inom det privata näringslivet med 1 49 anställda. De läsare som är intresserade av undersökningsmetodik och diagram kan hämta hem materialet från respektive organisations hemsida. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Jörgen Kennemar (Swedbank) är författare till denna rapport. Vid genomförandet av intervjuerna har TNS Sifo medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till kunskapen om de små företagens betydelse för den svenska ekonomin. FÖRETAGARNA Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Swedbank och Sparbankerna Företagarna SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 1

3 Innehåll Sammanfattning... 3 Högtrycket i småföretagen består... 4 Fördelaktigt orderläge... 5 Övervikt av företag med ökad omsättning... 7 Småföretagen som sysselsättningsmotor ökar farten... 7 Lönsamhetsförbättring på bred front... 9 Konjunkturläget i olika branscher... 1 Stark aktivitet i tillverkande företag men ökad brist på arbetskraft... 1 Ökad tillväxt och högre priser i handelsföretagen Fler nyanställningar planeras i den privata tjänstesektorn Fortsatt stark konjunktur i exportföretagen Något högre betyg för konjunkturläget Lätt nedrevidering om bedömningen om företagsklimatet Tillväxthinder Ökad konkurrens kräver ständiga förbättringar Råvaruprisernas effekter på småföretagen är tudelad... 2 Nettotal och konjunkturindikatorn Nettotal: För att underlätta snabba svar på intervjufrågorna ställs frågorna så att de kan besvaras utan hjälp av bokföring eller annan statistik. a) ja eller nej b) större, oförändrad eller mindre Svaren räknas om till procentandelar och företagen vägs samman efter antal anställda eller förädlingsvärde. För att underlätta tolkningen av de frågor som besvaras enligt b) redovisas ett uttryck som direkt anger den inträffade eller förväntade förändringens riktning och styrka. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar (ökat/större) och negativa (minskat/mindre) benämns netto tal. Konjunkturindikatorn: Nettotalen för beställningar, sysselsättning och omsättning läggs samman och bildar konjunkturindikatorn. Sammanfattning Konjunkturen för landets småföretag (1 49 anställda) fortsätter att stärkas i vårens Småföretagsbarometer. Den samlade konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning, steg till 96 jämfört med 81 i höstbarometern. Småföretagarna förutser att konjunturåterhämningen stärks under det närmaste året och konjunkturindikatorn förväntas stiga 122 vilket är en marginell uppjustering från de planer som gjordes i höstas. I stort sett samtliga delbranscher redovisar en högre aktivitet jämfört med förra året, vilket tyder på att konjunkturuppgången har breddats och fördjupats. Tjänsteföretag och företag med exportverksamhet uppvisar alltjämt den starkaste konjunkturen. Lönsamheten har förbättrats hos 44 procent av företagen under det senaste året och hälften bedömer att den kommer att fortsätta att stärkas under det närmaste året. Småföretagen som sysselsättningsmotorer ökar farten. Efter att 3 % av företagen nyanställt under det senaste året planerar alltjämt en tredjedel nyanställningar främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetskraftsbristen upplevs som det största tillväxthindret hos en fjärdedel av företagen och som är särskilt framträdande inom byggsektorn och privata tjänstenäringarna. En hårdnande konkurrens både inom och utanför landets gränser är sannolikt en viktig förklaring till att konkurrenskraftsfrågorna anses som den största utmaningen för vart tredje företag under de närmaste 3 5 åren. Lönsamheten och arbetskraftsförsörjningen är andra utmaningar som får en framträdande roll. De höga råvarupriserna är en konjunkturrisk som fått en ökad tyngd under 211 även om effekterna varierar mellan branscher och företag. Över hälften av de mindre tillverkningsföretagen och inom handelssektorn påverkas negativt av högre råvarupriser. Inom tjänsteföretagen är motsvarande andel mindre än 2 %. 2 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 3

4 Högtrycket i småföretagen består Småföretagskonjunkturen för landets småföretag med 1 49 anställda fortsätter att förbättras. Den samlade konjunkturindikatorn som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, steg i vårens barometer till 96 från 81 i höstas och är därmed tillbaka till de nivåer som rådde under hösten 28. Konjunkturförbättringen blev dock något svagare än vad företagen förväntade för ett år sedan då konjunkturindikatorn beräknades stiga till 12. Den uppåtgående småföretagskonjunkturen drivs av en ökad orderingång och som allt mer genererar nyanställningar. I stort sett samtliga delbranscher i Småföretagsbarometern redovisar en högre aktivitet jämfört med förra året, vilket tyder på att konjunkturuppgången har breddats och fördjupats ytterligare. Det starkaste konjunkturläget är alltjämt i den privata tjänstesektorn tillsammans med tillverkningsindustrin medan handelsföretagen uppvisar en något måttligare konjunkturförbättring. Trots den breda konjunkturförstärkningen har kapacitetsutnyttjandet inte stigit i företagen jämfört med i höstas. Andelen bolag som arbetar med ett fullt kapa citetsutnyttjande var 54 procent i vårbarometern jämfört med 56 procent 6 månader tidigare. Det innebär att det finns en fortsatt outnyttjad produktionspotential i de mindre företagen. Barometern visar dock samtidigt att det finns betydande tillväxthinder såsom brist på arbetskraft. Sju av tio småföretag anser att det finns Diagram 1: Konjunkturindikatorn för samtliga företag Beställningar Sysselsättning Omsättning Konjunkturindikator * Förväntat Diagram 2: Konjunkturindikatorn, utfall och förväntning Nettotal Utfall Förväntning Förväntat* -2 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* goda utsikter att expandera vilket är i stort sett oförändrat sedan hösten 21. Mest positiva är företagen inom tjänstesektorerna och de med exportverksamhet. Den uppåtgående konjunkturen förväntas fortsätta de närmaste tolv månaderna. Baserat på småföretagens egna bedömningar kommer konjunkturindikatorn att stiga till 122, vilket är en marginell uppjustering från 119 i höstbarometern. De mest optimistiska be dömningarna görs av exportföretagen även om planerna har reviderats ned något från i höstas. Uppdragsverksamhet och företag verksamma inom vård och omsorg är andra delar av näringslivet där småföretagen förutser en tilltagande konjunkturförstärkning. Företagens uppåtriktade anställningsplaner skapar förutsättningar för att den svenska arbetsmarknaden kan förbättras ytterligare under det närmaste året. -2 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* Fördelaktigt orderläge Orderingången i småföretagen har påtagligt förbättrats jämfört med våren 21 då det var i stort sett lika stor andel företag som uppgav ökade respektive färre antal order. I årets första barometer blev 4 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 5

5 netto talet för beställningar till 39. Det är en marginell nedgång från 4 i höstbarometern, som delvis kan förklaras av att förändringen i företagens orderböcker sker från väsentligt högre nivåer jämfört med perioden efter det djupa konjunkturtappet 29. Närmare hälften av företagen, 49 procent, anger att de fått fler antal order jämfört med för ett år sedan. Endast 1 procent redovisade en minskad orderingång. Företag med exportverksamhet och de som har sin huvudsakliga försäljning till andra företag uppvisar en något bättre orderingång jämfört med de bolag som har sin verksamhet riktad mot hushåll eller offentlig sektor. Orderläget bedöms vara fortsatt fördelaktigt de kommande tolv månaderna där nästan vart annat företag (47 procent) förutser fler antal order. Bara 4 procent tror att orderingången kommer att minska. Det innebär att nettotalet för beställningar stiger till 43 och därmed är uppe på de nivåer som rådde under högkonjunkturåret 27. Eftersom småföretagen endast anger riktningen i orderingången behöver det dock inte betyda att orderstocksvolymen är tillbaka till tidigare rekordnivåer. De mest optimistiska planerna finns inom exportindustrin, där 58 procent av företagen prognostiserar en ökad orderingång jämfört med två av tre företag i höstas. Farhågor om en svagare omvärldskonjunktur och en starkare krona har sannolikt bidragit till att exportföretagens bedömning om det framtida orderläget har skruvats ned en aning. Diagram 3: Beställningar, samtliga företag Övervikt av företag med ökad omsättning Det förbättrade efterfrågeläget bidrar till att omsättningen stiger hos allt fler småföretag även om utfallet blev något lägre än vad som förutsågs för ett år sedan. Nettotalet för omsättningen steg till 41 från 3 i höstas. 55 procent av företagen redovisar en högre omsättning jämfört med för tolv månader sedan medan 15 procent uppvisar en minskning. Resultatet är en bekräftelse på att konjunkturförbättringen i småföretagen har spridit sig till fler företag och branscher. Det är också en rekyl efter den djupa konjunkturnedgång som småföretagen drabbades av under 29. Mot bakgrund av de positiva utsikterna om den framtida orderutvecklingen är det rimligt att anta att omsättningen stiger ytterligare det närmaste året. Omkring sex av tio företag bedömer att den är högre om 12 månader och endast 6 procent prognostiserar en minskning. Det innebär att nettotalet för omsättningen stiger till 52, vilket är i stort sett samma syn som gjordes för ett halvår sedan trots ett högre kostnadstryck och en starkare krona. Den stora överrepresentationen av företag med förväntningar om en ökad omsättning kan dock tyda på att omsättningsökningen sker från låga nivåer. Småföretagen som sysselsättningsmotor ökar farten Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att stärkas, vilket till stor del kan förklaras av ett växande rekryteringsbehov i småföretagen. Diagram 4: Omsättning, samtliga företag 6 Nettotal * Förväntat 6 Nettotal * Förväntat V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 7

6 Av uppgången i antalet anställda i privat sektor med 67 8 under fjärde kvartalet 21 svarade småföretagen för närmare två tredjedelar av ökningen enligt SCB. Sedan konjunkturbotten våren 29 har trenden på arbetsmarknaden pekat uppåt. Redan under hösten 29 planerade småföretagen att börja nyanställa. I fjol ökade antalet anställda allt snabbare under loppet av året. Nettotalet för sysselsättningen steg till 16 i vårens Småföretagsbarometer jämfört med 11 i höstas och 2 i fjolårets vårbarometer. Närmare 3 procent av de mindre företagen har i dag fler anställda än för ett år sedan, medan 12 procent uppger att de minskat personalstyrkan. Det är en bred uppgång där i stort sett samtliga delbranscher i barometern uppvisar en större andel före tag med nyanställningar jämfört med i höstas. Några tecken på avmattning framkommer inte i småföretagens egna bedömningar. Vart tredje företag planerar at nyanställa de kommande tolv månaderna. Det är oförändrat jämfört med höstbarometerns förväntningar dock med den skillnaden att sysselsättningsnivån sker från en högre nivå. Samtidigt sjunker andelen företag som förutser en minskad sysselsättning. Det innebär att nettotalet för sysselsättningen stiger till 27 och är därmed uppe på en rekordnivå i Småföretagsbarometerns dryga 25-åriga historia. Hur stor del av den planerade sysselsättningsökningen som kommer att realiseras hänger delvis samman med tillgången på arbetskraft som i vissa regioner och branscher kan vara en hämmande faktor. Diagram 5: Sysselsättning, samtliga företag Lönsamhetsförbättring på bred front Den starka återhämningen i småföretagskonjunkturen sätter avtryck i företagens lönsamhet. Nettotalet för lönsamheten steg för tredje mätningen i rad och nettotalet nådde 26 i vårens barometer från 23 i höstas. Den största förbättringen har varit i tillverkningsindustrin, den bransch som drabbades hårdast av den globala konjunkturnedgången. Av barometerns samtliga företag var det 44 procent som ansåg att lönsamheten hade förbättrats jämfört 18 procent som anser att den försämrats. Hotell och restaurang samt samfärdsel är de branscher som hade den svagaste utvecklingen där vart fjärde företag uppgav att lönsamheten hade försvagats det senaste året. Att lönsamheten kommer att förbättras under de kommande tolv månaderna råder det en bred samsyn om. Hälften av företagen tror att den kommer att öka, medan 9 procent förväntar en minskad lönsamhet. Det innebär att nettotalet stiger från 26 till 4, vilket dock är en mindre nedrevidering jämfört med i höstas då andelen som förutsåg en högre lönsamhet var något större (56 procent). Den förväntade lönsamhetsförbättringen sker samtidigt som fler företag planerar att höja sina försäljningspriser. I vårens småföretagsbarometer är det 49 procent som aviserar högre priser på sina varor och tjänster jämfört med 45 procent i höstas, 42 procent våren 21. Om småföretagens lönsamhetsförväntningar skulle realiseras ökar det också sannolikheten för att anställningsplanerna kan förverkligas Diagram 6: Lönsamhet, samtliga företag 6 Nettotal 6 Nettotal * Förväntat 4 * Förväntat V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* (Ny vägning från V1: Förädlingsvärde) -2 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V* SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 9

7 även om barometerresultaten inte ger någon uttrycklig lönsamhetsnivå. Högre räntor, stigande råvarukostnader och lönekostnadsökningar är risker som kan äventyra småföretagens lönsamhet. Nedgången i antalet konkurser under det senaste året tyder dock på att de mindre företagens finansiella ställning förefaller vara relativt solid även om det finns branschvisa skillnader. Konjunkturläget i olika branscher Stark aktivitet i tillverkande småföretag men ökad brist på arbetskraft Den globala konjunkturstärkningen och en allt snabbare tillväxt i svensk ekonomi avspeglas även bland landets mindre tillverkande företag. De varuproducerande företagen med 1 49 anställda där tillverkning och byggföretag ingår fortsätter att uppvisa en ökad ekonomisk aktivitet. Konjunkturindikatorn (exklusive beställningar) steg från 48 till 62 och följs av ett växande nyanställningsbehov. Även för de näst kommande tolv månaderna förväntas konjunkturen i den varuproducerande delen av näringslivet att stärkas och indikatorn förutses stiga till 84. Det är den högsta nivån sedan våren 27. De branschvisa skillnaderna har minskat inom den varuproducerande sektorn allt eftersom konjunkturuppgången sprider sig fler olika branscher. Orderläget i tillverkningsindustrin fortsatte att förbättras där mer än vart annat företag (62 procent) ansåg att antalet order hade ökat det senaste året om än från låga nivåer samtidigt som 9 procent ansåg att de hade minskat. Även 12 månader framåt räknar industriföretagen med att orderläget kommer att stärkas. Drygt hälften av dem prognostiserar en ordervolymökning, vilket får betraktas som en hög andel efter det senaste årets uppgång. Det kan också vara en indikation på att ökningen i orderingången sker från en relativt låg nivå efter konjunkturnedgången 29. Förväntningar om en växande marknad bidrar till att andelen tillverkande företag som planerar nyanställningar ökar från 31 procent till 37 procent samtidigt som lönsamheten förväntas öka hos drygt hälften av tillverkningsföretagen. Sammantaget innebär det att konjunkturindikatorn stiger till 93 och uppvisar därmed en högre aktivitet jämfört genomsnittet för den varuproducerande sektorn. De största utmaningarna under de närmaste 3 5 åren är att bibehålla företagets konkurrenskraft och hitta lämplig arbetskraft. Arbetskraftsbristen är det största tillväxthindret hos en fjärdedel av tillverkningsföretagen jämfört med vart femte företag i höstas. En annan riskfaktor är råvaruprisutvecklingen som kan ge negativa effekter för det enskilda företaget, vilket två av tre tillverkningsföretag anger, samtidigt som möjligheterna att höja priserna är begränsade. Konjunkturindikatorn för byggindustrin steg till 58 från 49 i höstas och uppvisar därmed en något lägre aktivitetsökning jämfört med tillverkningsindustrin. Förutom rot-avdrag, infrastruktursatsningar och insatser för att modernisera befintliga bostäder har bostadsbyggandet i Sverige ökat vilket sammantaget stödjer den svenska byggsektorn. För att möta den växande efterfrågan har antalet anställda ökat om än i en avtagande takt. I vårbarometern uppgav 28 procent av företagen personalökningar jämfört med 35 procent i höstas. De mindre byggföretagen brottas alltjämt med svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Hälften av byggindustriföretagen anser att brist på lämplig arbetskraft har hindrat företaget att ta in nya orderbeställningar, vilket är i stort sett samma andel som för ett halvår sedan. Trots rekryteringsproblemen förväntas konjunkturen att stärkas ytterligare i byggföretagen, vilket tyder på att det finns ledig kapa- Diagram 7: Konjunkturläget i olika branscher (indikatorn exkl. nettotalet för beställningar) Utbildning Vård och omsorg Övriga privata tjänster Teknisk konsult Tillverkningsindustrin Partihandel Uppdragsverksamhet Finans, försäkr, juridik Byggindustri Näringslivet totalt Detaljhandel Sällanköpshandel V 11 Samfärdsel H 1 Fastighetsverksamhet Hotell och restaurang Nettotal SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

8 citet kvar. Konjunkturindikatorn förutses stiga till 75 drivet av fler nyanställningar och ökad omsättning. De utmaningar som byggföretagen anger är arbetskraftsförsörjningen och lönsamheten, där den sistnämnda kan delvis förklaras av en ökad konkurrens och stigande produktionskostnader. Ökad tillväxt och högre priser i handelsföretagen Konjunkturläget för den varuförmedlande sektorn där handelsföretag, hotell och restaurang samt samfärdsel ingår har stärkts påtagligt sedan våren 21 då konjunkturindikatorn låg på minus 5. I höstas steg den till 36 för att sedemera öka till 48 i vårbarometern 211, vilket är den högsta nivån sedan 28. Mer än vart annat företag uppger att omsättningen har ökat det gångna året samtidigt som 18 procent anser att den har minskat. Det betyder att efterfrågeläget har fortsatt att förbättras för flertalet företag. Det har även satt avtryck i företagens rekryteringar även om uppgången inte är lika tydlig som i tjänstesektorn eller i industrin. Nettotalet för sysselsättningen för den varuförmedlande sektorn steg till 1 från 6 i höstas. Nyanställningar var vanligare i partihandelsföretagen med ett Diagram 8: Det förväntade konjunkturläget i olika branscher (indikatorn exkl. nettotalet för beställningar) Partihandel Teknisk konsult Byggindustri Tillverkningsindustrin Vård och omsorg Sällanköpshandel Övriga privata tjänster Uppdragsverksamhet Detaljhandel Näringslivet totalt Utbildning Finans, försäkr, juridik Hotell och restaurang Fastighetsverksamhet Samfärdsel V12 Förväntat V 11 Nettotal netto tal kring 19 jämfört med 12 i detaljhandelsföretagen. Inom hotell- och restaurang var det till och med en övervikt av företag som minskade personalstyrkan. Sannolikt kan den lägre sysselsättningsutvecklingen förklaras av säsongmässiga variationer. De varuförmedelande företagen förutser nyanställningar på bred front, där vart fjärde företag uppger att de kommer att ha fler anställda om ett år. De största anställningsplanerna finns inom partihandeln där vart tredje bolag planerar att utöka personalstyrkan. I detaljhandeln och samfärdsel är motsvarande andel en femtedel. Variationerna i sysselsättningsplanerna framträder även i företagens bedömningar om den framtida omsättningsutvecklingen. Två av tre företag i den varuförmedlande sektorn tror att den kommer att vara högre om ett år, vilket tyder på en positiv syn om konjunkturen under det närmaste året. Samtidigt är det fler som planerar att höja sina försäljningspriser, 57 procent av branschens företag jämfört med 48 procent i höstbarometern. Högst andel finns inom hotell och restaurang (62 procent av företagen) och i handelsledet (parti- och detaljhandel). En starkare efterfrågan och stigande råvarukostnader kan sannolikt ha bidragit till att fler företag planerar att höja sina priser. Sammantaget beräknas konjunkturindikatorn för de varuförmedlande företagen att stiga till 76 om ett år. Den starkaste konjunkturen väntas inom partihandelföretagen (93) följt av sällanköps- och övrig detaljhandel (79). Måttligaste planerna finns inom hotell och restaurang samt samfärdsel. Fler nyanställningar planeras i den privata tjänstesektorn Den samlade konjunkturindikatorn för de tjänsteproducerande företagen (exklusive beställningar) steg till 7 från 46 i höstas. Konjunkturuppgången drivs av en ökad omsättningstillväxt där sex av tio företag anser att den ökat det senaste året. I vårbarometern 21 var motsvarande andel 43 procent. Tjänsteföretagen är den del av svensk ekonomi som nyanställer mest frekvent. I vårens Småföretagsbarometer uppgav 31 procent att de utökat personalstyrkan det senaste året medan 1 procent hade minskat antalet sysselsatta. Vanligaste med nyanställningar är inom den privata utbildnings- och vårdsektorn, där närmare 4 procent av företagarna hade fler anställa än för ett år sedan. De mindre tjänsteföretagens förväntningar präglas 12 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

9 alltjämt av en fortsatt konjunkturförbättring. Den samlade konjunkturindikatorn exklusive beställningar bedöms stiga till 84 om tolv månader. Därmed är tjänsteföretagen mest optimistiska utav Småföretagsbarometerns olika delbranscher. Omsättningen förutses vara högre om ett år hos sex av tio företag, medan endast 7 procent förutser en minskning. De mest positiva bedömningarna görs av företag verksamma inom uppdragsverksamhet, men även företag med inriktning mot hushållssektorn förutser att omsättningen är högr e om ett år. Sysselsättningsplanerna tyder på att antalet sysselsatta inom den privata tjänstesektorn kommer att stiga. Detta ökar därmed sannolikheten för en fortsatt nedgång i den svenska arbetslösheten. Drygt en tredjedel bedömer att antalet anställda är högre om ett år jämfört med endast 5 procent som förutser färre sysselsatta. De expansiva anställningsplanerna sker samtidigt som lönsamheten förbättras. Ett nettotal på 28 den gångna tolv månadersperioden betyder att det finns en övervikt av tjänsteföretag som anser att den förbättrats. Det är en trend som förväntas fortsätta det närmaste året och nettotalet stiger till 44, där vartannat företag tror på högre lönsamhet. Ett starkare konjunkturläge och förväntningar om en växande efterfrågan bidrar till att fler tjänsteföretag planerar prishöjningar jämfört med i höstas. Närmare 4 procent av företagen förutser högre försäljningspriser om ett år och endast 2 procent planerar sänkningar som innebär att nettotalet stiger till 36 från 29 för ett halvår sedan. Den största utmaningen för flertalet tjänstebranscher är tillgången på arbetskraft och behovet av att bibehålla konkurrenskraften inom och utanför landets gränser. Fortsatt stark konjunktur i exportföretagen Att konjunkturförstärkningen i svensk ekonomi har spridit sig till fler branscher framgår tydligt när småföretagens huvudsakliga slutkunder analyseras. Småföretag, som har sin huvudsakliga försäljning utomlands, svarar för den största förbättringen från i höstas. Konjunkturindikatorn (inklusive beställningar) steg till 124 jämfört med 81 i höstbarometern. Företag med verksamhet gentemot andra svenska företag och offentlig sektor uppvisar också en betydande aktivitetsökning det senaste halvåret. Hushållsinriktade småföretag har inte uppvisat en lika stor förändring under motsvarande period Diagram 9: Konjunkturläget i småföretagen utifrån deras slutkunder Nettotal Konjunkturindikator, utfall Konjunkturindikator, förväntningar Procent Prishöjningar Lönsamhet Expansion Svenska hushåll Offentlig sektor Andra företag i Sverige Vill ej växa Konjunkturindikator summan av nettotalen för sysselsättning, beställningar och omsättning. För de övriga gäller andelen som ser möjligheter till prishöjningar, som förutser högre lönsamhet, som förutser expansion samt andel företag som uppger att de ej vill växa som största tillväxthinder. delvis på grund av en måttligare omsättning och sysselsättningsutveckling. Den framtidsoptimism som framträder i barometern genomsyrar samtliga företag oavsett slutkund. Styrkan i uppgången varierar dock där exportverksamma bolag tillsammans med företag med försäljning till andra före tag förväntas uppvisa den starkaste konjunkturen om 12 månader. Här stiger den samlade konjunkturindikatorn till 15 respektive 129. Även företag med försäljning mot hushållssektorn förutser en starkare konjunktur trots att hushållens kostnader kommer att öka snabbare jämfört med det föregående året. Något högre betyg för konjunkturläget Att småföretagskonjunkturen stärks avspeglas också när företagarna får kvantifiera om det aktuella konjunkturläget, där 1 är mycket svagt och 1 är mycket starkt. Det genomsnittliga betyget stiger till 6,5 från 6,4 i höstas. Det innebär också att andelen företag som anger ett betyg högre än 5, har vuxit till 69 procent jämfört med 68 procent i höstas och 5 procent våren 21. Den mindre uppjusteringen av betygsättningen jämfört med tidigare mätningar tyder dock på att konjunkturläget i småföretagen håller på att stabiliseras Export 14 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

10 Diagram 1: Sammanfattande betyg för konjunkturläget. (Betygsskala 1 1, där 1 är mycket svagt och 1 är mycket starkt) Diagram 11: Sammanfattande betyg för företagsklimatet. (Betygsskala 1 1, där 1 är mycket svagt och 1 är mycket starkt) 35 Procent Hösten 8 Våren 9 Hösten 9 Våren 1 Hösten1 Våren Procent Hösten 8 Våren 9 Hösten 9 Våren 1 Hösten 1 Våren om än på en hög nivå. Företag verksamma inom uppdragsverksamhet och byggsektorn ger det högsta betyget (7,2 respektive 6,9). Lägst betyg ges av detaljhandelsföretag (5,8) vilket är en neddragning från 6, i höstas. I samfärdsel som hade det lägsta omdömet i höstas har däremot skruvat upp betyget från 5,8 till 6,1. Lätt nedrevidering om bedömningen om företagsklimatet Småföretagens bedömning om det aktuella företagsklimatet är en mindre nedjustering jämfört med motsvarande för konjunkturläget. I genomsnitt blev betyget 6,1 från 6,2 i höstas och 5,8 våren 21. Det innebär att andelen som anger ett betyg över 5 har sjunkit till 65 procent jämfört med 71 procent för ett halvår sedan men betyget är fortfarande väsentligt högre än våren 21 då andelen var mindre än 6 procent. Den lägre betygsättningen kommer både från tillverkande och handelsinriktade företag medan den är oförändrad 6,3 för de tjänsteproducerande företagen. Det är företag verksamma inom hotell, restaurang och samfärdsel som ger de lägsta betygen med 5,4 respektive 5,8. Mest nöjda ned företagsklimatet är de småföretag som är verksamma inom den privata tjänstesektorn med ett genomsnittligt betyg på 6,3. Tillväxthinder Sju av tio företag anser att det finns goda utsikter att expandera, vilket är en något lägre andel från i höstas (75 procent) men i stort oförändrat för ett år sedan. De alltjämt expansiva framtidsplanerna är också en bekräftelse på den starka tillväxt som svensk ekonomi nu uppvisar. Företagens expansionsmöjligheter kan dock hindras av flera orsaker såsom konjunkturella eller strukturell faktorer. Bristen på arbetskraft upplevs som ett större hinder för expansion jämfört med för ett halvår sedan. Vart fjärde företag anser det som det största tillväxthindret jämfört med vart femte företag i höstbarometern. Arbetskraftsbristen är tydlig i byggsektorn, där 3 procent av företagen anger detta. Den största förändringen sedan i höstas är dock inom den privata tjänstesektorn. Här har andelen företag med brist på arbetskraft stigit till 27 procent jämfört med 21 procent i den föregående barometern. Branscher såsom uppdragsverksamhet, där bland annat teknisk konsultverksamhet och andra företagstjänster ingår, är särskilt utmärkande, där 3 38 procent av företagen anser att arbetskraftsbristen är den största tillväxtbarriären. Arbetskraftsbrist börjar även bli synlig inom industrin medan den är mindre framträdande i handelsföretagen. Den främsta anledningen till arbetskraftsbristen är bristfällig yrkeserfarenhet och i mindre utsträckning otillräcklig utbildningsnivå. Det genomsyrar samtliga 16 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

11 Diagram 12: De viktigaste tillväxthindren för en ökad expansion Diagram 13: Småföretagens arbetskraftsbrist Procent 3 V 11. Samtliga företag V 11. Företag som ser expansionsmöjligheter H 1. Samtliga företag Byggindustrin Uppdragsverksamhet 2 Totalt Tillverkningsindustrin 1 Partihandel Samfärdsel Svag efterfrågan Brist på lämplig arbetskraft Brist på extern finansiering Räntenivån Arbetskraftskostnader Arbetsrätten Vill ej växa Vet ej Övriga privata tjänster Sällanköpshandeln V 11 H 1 redovisade delbranscher. Rekryteringsproblemen har lett till att fler företag tvingas tacka nej till order. Denna andel steg till 33 procent av samtliga småföretag, från 27 procent i höstas och 2 procent för ett år sedan, och är mer utbredd i de varuproducerande företagen jämfört med tjänsteföretag. Det näst vanligaste hindret är arbetskraftskostnader, 19 procent av företagen, vilket är något lägre jämfört med för ett halvår sedan, sannolikt till följd av en förbättrad lönsamhet. Detta tillväxt hinder är mer vanligt förekommande i de arbetsintensiva branscherna, exempelvis handelssektorn där uppemot vart fjärde företag bedömer detta som det mest framträdande tillväxthindret. Konjunkturåterhämtningen har lett till att färre företag upplever svag efterfrågan som ett tillväxthinder. Denna andel uppgick till 16 procent av företagen en marginell nedgång från i höstas (17 procent) men väsentlig lägre jämfört med ett år sedan då andelen var 21 procent. Företag verksamma inom handelssektorn är något mer överrepresenterade vilket sannolikt också kan förklaras av den ökade konkurrensen inte minst av framväxten av stora köpcentra. Småföretag som ser goda utsikter att expandera men inte vill växa är relativt konstant oavsett konjunkturläge, 13 procent av företagen. Mest tvivelaktiga att expandera är företagen verksamma inom bygg och delar av den privata tjänstesektorn där uppemot vart femte företag inte vill växa. Istället kan det finnas strukturella orsaker som bidrar till att dessa företag inte vill expandera. Det är också vanligare att Detaljhandel Hotell och restaurang Procent de minsta företagen, färre än 5 anställda avstår från att växa, vilket framkommer från tidigare Småföretagsbarometrar. Svårigheter att få tillgång till extern finansiering (8 procent av företagen) är alltjämt ett begränsat hinder men har ökat sedan i höstas. Det är något mer utbrett jämfört med arbetsrättsliga hinder som 6 procent av landets småföretag uppgav i vårens barometer. Bristfällig extern finansiering är mer framträdande i företag som ser goda möjligheter att expandera. Även om räntenivån är högre jämfört med i höstas är det alltjämt ett mindre hinder för en expansion (4 procent av företagen). Bilden kan dock förändras under de kommande tolv månaderna när Riksbanken gradvis höjer ränteläget i svensk ekonomi. Ökad konkurrens kräver ständiga förbättringar I vårens småföretagsbarometer har företagarna fått bedöma vilken är den största utmaningen för det enskilda företaget under de närmaste 3 5 åren. Vart tredje företag anser att konkurrenskraften är den största utmaningen följt av lönsamheten (26 procent) och tillgång på arbetskraft (22 procent). Kapitalförsörjningen uppfattas som en mindre utmaning, 7 procent av samtliga svar. Variationer finns dock mellan olika delar av näringslivet. Konkurrenskraftsfrågorna är 18 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

12 Vad anser du är den största utmaningen för ert företag under de närmaste 3 5 åren? Totalt Tillverkn.- industrin Byggsektorn Partihandel Detaljhandel Konkurrenskraft Tillgång på arbetskraft Uppdragsverks. Kapitalförsörjning Lönsamhet Annat Vet ej särskilt framträdande i tillverkningsindustrin, men också i handelsföretagen som utsätts allt mer av konkurrens både inom och utanför landets gränser. Det är också i den sistnämnda branschen, främst inom detaljhandel, hotell och restaurang, som lönsamheten uppfattas som en större utmaning. Den framtida arbetskraftsförsörjningen är en orosfaktor som genomsyrar företag verksamma inom de privata tjänste- och varuproducerande sektorerna. Råvaruprisernas effekter på småföretagen är tudelad De höga globala råvarupriserna är en konjunkturrisk som fått en större tyngd under 211 även om effekterna kan variera mellan olika företag och branscher. I Småföretagsbarometern har de mindre företagen fått bedöma hur råvaruprisuppgången påverkar företagets verksamhet. Knappt hälften (46 procent) anser att de påverkas negativt av stigande råvarupriser, vilket är i stort sett lika stor andel som de som bedömer att de inte påverkas alls (47 procent). Den sistnämnda gruppen är av naturliga skäl främst koncentrerad till den privata tjänstesektorn där prisförändringar på råvaror har en relativ begränsad påverkan, vilket tre av fyra tjänsteföretag uppger. Det är också i dessa branscher där inga eller få råvaruinköp är som vanligast förekommande, två av tre företag. Bland de tillverkande företagen finns det en förhållandevis stor andel, 3 procent, som anser att de inte påverkas av högre råvarupriser. De största negativa konsekvenserna av stigande råvarukostnader återfinns dock inom den varuproducerande sektorn. Vad är är bedömning om behovet att vidta åtgärder i företaget vid större råvarupris och valutasvängningar? Finns redan tillräckliga åtgärder Varuproducerande Varuförmedlande Totalt företag företag Tjänsteföretag Finns behov Inget behov Vet ej Av de företag som köper råvaror är det 76 procent som förutser stigande råvarukostnader i kronor räknat under det närmaste året, vilket på sikt kan pressa tillbaka småföretagens vinstmarginaler eller öka kraven på höjda försäljningspriser. Farhågor finns att de högre råvarupriserna ska leda till en större allmän prisökning i svensk ekonomi. I Småföretagsbarometern är det 41 procent av företagen som anser att det finns möjligheter om än små att höja företagets priser på grund av dyrare råvaror. Inom den varuproducerande och varuförmedlande sektorn är det vart annat företag medan det är endast vart femte bolag i privata tjänstesektorn. En femtedel anser att det finns stora möjligheter att höja sina försäljningspriser medan 3 procent anger att det inte finns några möjligheter. Sannolikt är utrymmet för högre prishöjningar relativt begränsat inte minst på grund av en ökad konkurrens både på svenska och utländska marknader. Istället ökar det kraven på rationaliseringar och effektiviseringar i företagen när kostnadstrycket i ekonomin stiger. Det är också i de branscher där råvaruexponeringen är större som företagen anser att det finns ett stort eller visst behov av åtgärder vid större svängningar i råvarupris- och valutasvängningar. Motsatsen gäller för de tjänsteproducerande företagen, såsom uppdragsverksamhet och hushållsinriktade hushåll, där två av tre företag anser att det inte finns några behov alls. 2 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

13 Konjunkturläget för småföretag Våren 211 BD AC Våren 29 Våren 21 Z Y BD BD N OPR LM S F G K W T E H Z U D X I C AB Y AC N OPR LM S F G K W T E H Z U D X I C AB Y AC N OPR LM S F G K W T E H U D X I C AB > < SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

14 Förväntningar om konjunkturen Våren 211 Våren 212 BD Prognos BD AC AC Z Y Z Y W X W X OPR S T E U D C AB OPR S T E U D C AB > N F G H I N F G H I LM K LM K -25 < SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 211 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen åren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna 1. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Therese Landerholm Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...3

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN HALLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer