Pressinformation från SCB kl. 13:00 Nr 2003:085

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085"

Transkript

1 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande dämpat och, i sin helhet, i det närmaste oförändrat sedan i höstas. Samtidigt präglas företagens förväntningar inför det närmaste halvåret av fortsatt optimism. Generellt har Irakkrisen haft en negativ inverkan på såväl nulägesbedömning som prognos hos företagen. Detta framgår av SCB:s Snabbindikator på konjunkturen för mars i år. Undersökningen genomfördes under perioden 3 14 mars i år. De svenska företagens bedömningar av konjunkturen i mars i år ger totalt sett ett fortsatt dämpat intryck. Företagens förväntningar från i oktober i fjol om en viss förbättring i konjunkturen har inte infriats. I stället är konjunkturomdömena i det närmaste oförändrade, med en marginell förskjutning i negativ riktning sedan i höstas. Av undersökningen framgår att Irakkrisen har haft en negativ påverkan på företagens bedömning av det aktuella konjunkturläget i samtliga branscher. I de flesta branscher uppger dock en majoritet av företagen att Irakkrisen inte haft någon påverkan på bedömningen av konjunkturen i nuläget. Konjunkturbedömning våren 2003 och hösten 2002, industrin Nettotal, % Oktober 2002 Mars Byggverksamhet Förlag, tryckerier m.m. Skogsindustri Livsmedelsindustri Kemi Verkstadsindustri Stål- och metallverk El-, gas-, etc Anm.: För fullständiga branschbenämningar se tabell nedan Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik Box , Stockholm fax Förfrågningar Bo Sandén, tfn E-post Tomas Thorén, tfn E-post Var god ange SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

2 2(5) Konjunkturbedömning våren 2003 och hösten 2002, tjänstesektorn Nettotal, % 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Oktober 2002 Mars ,0 restaurang Företagstjänster m.m. Transport m.m. Finansiell verksamhet Vård m.m. Parti- och detaljhandel Övriga tjänster Utbildning Anm.: För fullständiga branschbenämningar se tabell nedan Fortsatt splittrad branschbild med vissa ljuspunkter Liksom vid höstens undersökning är det en något splittrad bild som branscherna visar upp, med vissa som går bra och vissa som har det ganska kärvt. Det kan ändå konstateras att mer än hälften av branscherna har ett konjunkturläge som är tämligen normalt eller bättre. Ljusast ser det ut för företag inom energiförsörjning som även hörde till toppbranscherna i höstas. Där har läget till och med stärkts, och nu i mars anser 75 procent av företagen att läget är bra. Detta kan troligen kopplas till vinterns höga elpriser. Till dem som har det kärvast just nu hör hotell och restaurang, byggbranschen samt förlag och grafisk industri. Inom alla tre branscherna bedömer mer än hälften av de tillfrågade företagen konjunkturen som dålig. Rangordningen av branscherna efter konjunkturläget har däremot kastats om. Den mest positiva förändringen sedan i höstas har skett inom verkstadsindustrin. I höstas uppgav 57 procent att läget var dåligt branschen hade då det sämsta konjunkturläget av alla undersökta branscher. Nu i mars har andelen med dålig konjunktur sjunkit till 12 procent. Verkstadsindustrin befinner sig nu i ett läge som liknar en normalkonjunktur och tillhör nu en av de mer positiva branscherna. En av de mest negativa förändringarna har skett inom byggbranschen. Byggföretagen befann sig så sent som i höstas i en normalkonjunktur, men förutspådde en klar försämring till våren. Försämringen är nu ett faktum, eftersom 53 procent av företagen uppger att konjunkturen nu i mars är dålig. Inget byggföretag bedömer läget som bra. Sedan i höstas har utvecklingen mot en lågkonjunktur gått snabbt. Läget dämpat till följd av Irakkrisen Vid frågan om Irakkrisens inverkan på företagens bedömningen av konjunkturen visar det sig att den har haft en negativ effekt. Omfattningen varierar dock mellan branscherna. Till de branscher där den negativa effekten tycks mest utbredd hör finansiell verksamhet och hotell- och restaurangverksamheten. Andelen företag som har svarat att Irakkrisen har haft en negativ effekt på konjunkturbedömningen uppgår där till 86 respektive 79 procent. Den negativa effekten på hotell- och restaurangverksamheten kan förklaras av

3 3(5) branschens beroende av affärsresandet och turismen. En av de branscher där Irakkrisen har haft en betydligt mindre negativ påverkan är livsmedelsindustrin, endast 13 procent gör den bedömningen. En förklaring här kan vara branschens låga exportberoende. Framtidsoptimismen håller i sig Irakkrisens dämpande effekt på företagens konjunkturbedömning tycks vara märkbart mindre sett på sex månaders sikt. Av de 17 undersökta branscherna räknar 12 branscher med en förbättring till hösten, medan resterande branscher tror på ett oförändrat läge eller en svag försämring. Mest optimistisk är man inom de tunga industribranscherna bland stål- och metallverk tror 63 procent på en uppgång till hösten och inom skogsindustrin tror 59 procent detsamma. Samtidigt bedömer inget företag i de två branscherna att någon försämring sker fram till dess. Även verkstadsindustrin är optimistisk och väntar sig en fortsatt klar förbättring på sex månaders sikt tror 53 procent på en förbättring mot 6 procent som tror på en försämring. De branscher som tror på en försämring av konjunkturen till hösten om än måttlig är utbildning; vård, sociala tjänster m.m.; övrig tillverkning och energiförsörjning. Försämringen för den sistnämnda kan ses mot bakgrund av förväntningarna om ett sjunkande elpris. Företagens bedömningar av konjunkturen i nuläget respektive Irakkrisens påverkan på bedömningarna Svarsandelar (%) Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget? Hur påverkar Irakkrisen företagets nulägesbedömning av konjunkturen? Tillfredsställande Dåligt Positivt I stort sett SNI Bra Negativ oförändrat Livsmedelsindustri Skogsindustri Förlag & grafisk industri Kemi- och läkemedel Verkstadsindustri Stål- och metallverk , 19, 26, El-, gas-, värme- och vattenförsörjning Byggverksamhet Parti- och detaljhandel restaurangverksamhet Transport, magasinering, kommunikation Finansiell verksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Utbildning Hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Andra samhälleliga och personliga tjänster Anm.: Svaren är oviktade, det vill säga att svaren har samma vikt oavsett storleken på det svarande företaget.

4 4(5) Företagens förväntningar på konjunkturen om sex månader respektive Irakkrisens påverkan på dessa förväntningar Svarsandelar (%) Anm.: Svaren är oviktade, det vill säga att svaren har samma vikt oavsett storleken på det svarande företaget. Definitioner och förklaringar Nettotal utgör skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt på frågan om hur man bedömer företagets konjunkturläge i nuläget. Fakta kring undersökningen Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om 6 månader jämfört med nuläget? Hur påverkar Irakkrisen företagets konjunkturprognos? I stort sett SNI Bättre Oförändrat Sämre Positivt Negativt oförändrat Livsmedelsindustri Skogsindustri Förlag & grafisk industri Kemi- och läkemedel Verkstadsindustri Stål- och metallverk , 19, 26, El-, gas-, värme- och vattenförsörjning Byggverksamhet Parti- och detaljhandel restaurangverksamhet Transport, magasinering, kommunikation Finansiell verksamhet Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Utbildning Hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet Andra samhälleliga och personliga tjänster Undersökningen har utförts som telefonintervjuer 3 14 mars Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 306 företag ingått i urvalet. För respektive bransch har de 18 största företagen, mätt i antalet anställda, valts ut. Svarsfrekvensen har uppgått till 85 procent totalt. Till respektive företag har man ställt fyra frågor specifikt om konjunkturläget: Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget? (med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt), Hur påverkar Irak-krisen företagets nulägesbedömning av konjunkturen? (med svarsalternativen positivt, i stort sett oförändrat och negativt), Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget? (med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre) samt Hur påverkar Irak-krisen företagets konjunkturprognos? (med svarsalternativen positivt, i stort sett oförändrat och negativt).

5 5(5) SCB:s Företagsbuss Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning. Flera frågeställare (SCB-kunder) delar på frågeutrymmet, men varje kund ställer sina egna frågor. Konceptet ger lägre kostnader för respektive frågeställare, än om var och en finansierar en egen undersökning, utan att göra avkall på kvaliteten. Det ger också en tidsmässig besparing för de svarande företagen. Varje kund äger sina frågor, det vill säga det är endast kunden som får svaren på sina frågor i form av avidentifierade tabeller. I SCB:s Företagsbussar kan kunderna ställa frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat, eftersom vi vill hålla telefonintervjuerna korta. SCB hjälper till med utformning av frågorna. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningar. Kommande Företagsbuss är inplanerad för september/oktober För frågor om prisuppgifter mer mera, kontakta Ulla Angarano tfn

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004

Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2004 Lokalmarknaden i Stockholm hösten 2 Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit mycket positiv det senaste året. 2 räknar KI med att tillväxten ska bli ca 3,8 % vilket är

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer