STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

2 Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora för att undvika dyra felrekryteringar. Hur går Sveriges rekryteringsansvariga tillväga vid sina rekryteringar nu när sysselsättningen förväntas nå den högsta tillväxten på nästan två år? Stockholms Handelskammare och affärsinformationsföretaget Bisnode har för sjätte året i rad genomfört en kvantitativ rikstäckande undersökning bland landets rekryteringsansvariga för att få svar på det. Undersökningen visar att allt färre företag har en policy för sin rekrytering samtidigt som rekryterarna upplever att bakgrundkontrollerna ökar. Även om 70 procent av företagen har någon form av policy eller rutiner för bakgrundskontroller så är det ändå en nedgång i jämförelse med tidigare år. Och totalt sett ökar bakgrundskontrollerna, vilket är en tydlig trend sedan Referenstagning är fortfarande den vanligaste bakgrundskontrollen men internetsökningar på kandidater via sökmotorer såsom Google ökar i betydelse för sjätte året i rad. Även sociala medier såsom bloggar, Twitter, Linkedin och Facebook spelar en allt större roll i företagens bakgrundskontroller. Att kontrollerna via sociala medier ökar har varit en trend i Företag i den privata sektorn tenderar att undersöka alkohol- och drogtester, göra kreditupplysningar och kontrollera betalningsanmärkningar, engagemang i andra företag, sociala medier samt hälsokontroller i betydligt större utsträckning än arbetsgivare i den offentliga sektorn. Arbetsgivare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att undersöka utbildningshistorik, brottsdomar och stämningar, samt använder sig av till exempel Google i sina bakgrundskontroller i större utsträckning än vad som är fallet för privata företag. Undersökningen visar att bemannings- och rekryteringsföretagen kommer att förmedla Arbetsförmedlingen vid rekrytering. Både arbetsgivare och arbetssökande har minskat sin Arbetsförmedlingens medverkan. 2

3 Konjunkturläget stärks Fyra kvartal i följd har konjunkturen stigit i till exempel Stockholms län och därmed kan den tidigare negativa trenden konstateras bruten och konjunktursignalerna ser ljusare ut än på länge för hela Sverige. Även arbetsmarknaden stabiliseras nu, men långsamt. Konjunkturundersökningen för Stockholms län, Stockholmsbarometern, fastställer i senaste rapporten för kvartal fyra år 2013 att sysselsättningen totalt sett minskar. Och det för sjätte kvartalet i följd. För Stockholms näringsliv uppnår sysselsättningen ett nettotal 1 på -18, vilket är den lägsta noteringen år Under fjärde kvartalet minskade antalet anställda Livsmedelshandeln och sällanköpsvaruhandeln är de branscher som visar på en positiv trend där sysselsättningen fortsätter att öka. Prognosen för arbetsmarknaden under 2014 års första kvartal, är enligt Stockholmsbarometern, totalt sett positiv. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela näringslivet för nästa års första kvartal mäter 7, vilket är en positiv spegelbild av motsvarande noteringen från förra kvartalet på -7. Sambandet mellan tillväxt och sysselsättning Antal anställda, förväntan Antal anställda, utfall Konjunkturindikator KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET BRIST PÅ KOMPETENS INOM DATABRANSCHEN Totalt sett mäter samtliga branscher låga andelar företag som lider av brist på kompetens kvartal. 1 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 3

4 Brist på arbetskraft Näringslivet Byggindustrin Databranschen Uppdragsverksamhet Näringslivet Databranschen Byggindustrin Uppdragsverksamhet KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET Konjunkturen som helhet i Stockholms län fortsatte att stärkas under fjärde kvartalet 2013 och det skedde i snabbare takt än tidigare. Osäkerheten bland företagen är visserligen fortsatt påtaglig, men den tidigare långsiktigt vikande trenden tycks bruten. Oron har sin bakgrund främst i den ekonomiska utvecklingen i utlandet, särskilt i södra Europa. sättningen förväntas att öka, särskilt i uppdragsverksamheten och databranschen. Byggindustrin minskade kraftigt under fjärde kvartalet 2013, men även för den branschen ser det ljusare ut under första kvartalet 2014 då sysselsättningen väntas öka för första gången på sex kvartal. I tillverkningsindustrin väntas antalet anställda minska kraftigt. Men totalt sett förväntas sysselsättningen nå den högsta tillväxten på två år. Förväntan Q1 30 Data branschen Tillverkning Bygg Motor Partihandel Sällanköpshandel Livsmedelshandel Uppdragsverksamhet Förväntan Q4 Utfall Q4 Förväntan Q1 KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET

5 Bakgrundskontroller vid anställningar Att rekrytera rätt kompetens är en avgörande faktor för företagens framgångar och ansträngningarna är stora för att undvika dyra felrekryteringar. Vi har för sjätte året i rad genomfört en kvantitativ och rikstäckande undersökning bland Sveriges rekryteringsansvariga för att ta reda på hur de går tillväga vid rekryteringar. Vet de vad de ska leta efter i de ansökningar de får in? Vilka bakgrundskontroller av kandidater är vanliga? Har företagen rutiner för bakgrundskontroller eller går de på känsla? TILLVÄXTEN I NÄRINGSLIVET FÖRBÄTTRAS Hela 78 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de planerar att anställa innan, 74 respektive 77 procent, och ligger i linje med att tillväxttakten i näringslivet förbättras. När undersökningen genomfördes första gången, våren 2008, var konjunkturläget starkt och 88 procent av företagen svarade att de planerade att anställa någon de närmaste tre månaderna. Andra gången den genomfördes, våren 2010, började konjunkturen återhämta anställa någon de närmaste tre månaderna. Undersökningen visar att rekryteringsviljan är större än de senaste två åren, dock verkar fortfarande osäkerheten på den globala marknaden hämma företagen. 18 % 4 % 78 % I undersökningen uppger tio procent att tillgången på kompetent personal är bättre jämfört med ett år tillbaka. 71 procent anser att det inte är någon skillnad medan tio procent menar att tillgången är sämre. När undersökningen genomfördes för ett år sedan upplevde 16 procent av företagen att tillgången på kompetent personal var bättre jämfört med året innan, medan åtta procent tyckte den blivit sämre. Konjunkturen var då sviktande, arbetsmarknaden bromsade in och företagen minskade kraftigt antalet anställda. Ja Nej Vet ej Planerar ditt företag att anställa någon de närmaste tre månaderna? 5

6 Hur upplever du tillgången på kompetent personal jämfört med ett år sedan? % ,5 % 10,5 % 8 % 0 Bättre Ingen skillnad Sämre Kan inte bedöma Brist på arbetskraft och kompetent personal brukar öka i takt med att arbetsmarknaden tar fart, verksamheter utökas och ny personal behöver anställas. Eftersom konjunkturen nu ser kompetent personal minskat. Avsaknaden av rätt kompetens kan i vissa fall begränsa potentiell tillväxt och utveckling för företagen. Under 2000-talet har det i Stockholm särskilt varit företag i byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten som drabbats av problemen. 2 När undersökningen bland rekryteringsansvariga genomfördes förra året, våren 2013, av mindre kvartalsmässiga justeringar upp och ner. Arbetstagarna började då att konkurrera om jobben i högre utsträckning än tidigare och situationen övergick till arbetsgivarens marknad. Arbetsgivarnas handlingsfrihet utökades och förhandlingsutrymmet stärktes något. För två år sedan, våren 2012 var situationen liknande, om än något lindrigare. Under 2014 förväntas sysselsättningen öka i vissa branscher under det första kvartalet, om ationen är omvänd, men förhoppningsvis går uppdragsverksamheten och databranschen i den riktningen enligt de senaste siffrorna i Stockholmsbarometern. 2 Uppdragsverksamheten med branscher såsom advokat, reklam, arkitekt, redovisning med mera är en viktig del av företagstjänstesektorn. 6

7 Bakgrundskontroller ökar policyn otydligare Undersökningen visar att 70 procent av rekryterarna har någon form av policy eller rutiner föregående år och med tio enheter sedan år Men samtidigt som färre och färre företag har en policy för hur rekryteringen ska ske upplever rekryterarna att bakgrundskontrollerna ökar. I årets undersökning svarar 40 procent att de upplever att bakgrundskontrol- är en tydlig trend, svaret på frågan år 2010 var identiskt med i år och undersökningarna upplever en ökning av bakgrundkontroller, vilket rimligen leder till slutsatsen att de totalt har minskat gör att man kan ställa sig frågan om företagen egentligen har kontroll på sin rekrytering. Jämförelse fem år bakåt i tiden över policy eller rutiner vid bakgrundskontroll 38 % 42 % 35 % 40 % 37 % 38 % 39 % 39 % 36 % 31 % 30% 25 % 25 % 25 % 20 % Ja, vi har en tydlig policy/rutin Ja, men mer av informell karaktär Nej Vid frågan om för hur stor del av företagens rekrytering det genomförs bakgrundskontroller (utöver referenstagning) svarar 29 procent att det sker för samtliga rekryteringar, 30 procent ett fåtal rekryteringar. Majoriteten av rekryterarna, 60 procent, gör bakgrundskontroller på en eller två kandidater. 21 procent genomför bakgrundskontroller på tre till fyra kandidater 56 procent av rekryterarna att de gör bakgrundskontroller på en eller två kandidater. 7

8 61 % Bland de företag som genomför bakgrundskontroller uppger 97 procent i undersökningen referenstagning, vilket alltså i princip är samtliga företag. 85 procent kontrollerar tidigare anställningar medan två tredjedelar, 66 procent, undersöker 21 % utbildningshistorik hos de sökande. söker brottsdomar och stämningar 10 % 8 % och nästan en femtedel, 16 procent, tar också del av hälsokontroller. Internetsökningar på kandidater eller fler via sökmotorer såsom Google ökar i betydelse för sjätte året i rad och Hur många kandidater gör ni bakgrundskontroller på? utförs av 41 procent av företagen. När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 39 procent och året före det, 37 procent. Även sociala medier spelar en allt större roll i företagens bakgrundskontroller. 32 procent av företagen i årets undersökning använder sociala medier såsom bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook som ett led i sina bakgrundskontroller. När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 30 procent och året före det, 24 procent. Vilken av följande bakgrundskontroller gör ni vid rekrytering? Referenser 97 % Tidigare anställningar 85 % Utbildningshistorik 66 % Gör sökningar på Internet via till exempel Google 41 % Sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook 32 % Brottsdomar och stämningar 26 % Engagemang i andra företag 22 % Kreditupplysning och betalningsanmärkningar 18 % Vi förlitar oss på bemannings- eller rekryteringsföretag 17 % Hälsokontroll 16 % Alkohol- och drogtest 14 % Inkomstuppgifter 8 % Konkurser 8 % Övrig privatekonomi 3 % Frånvaro via Försäkringskassan 3 % Vi gör inga bakgrundskontroller 1 % 8

9 Skillnad mellan privat och offentlig sektor Företag i privata sektorn tenderar att undersöka alkohol- och drogtester, kreditupplysning, betalningsanmärkningar, engagemang i andra företag, sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook samt hälsokontroller i betydligt större utsträckning än arbetsgivare i offentliga sektorn. Arbetsgivare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att undersöka utbildningshistorik, brottsdomar och stämningar, samt använder sig av till exempel Google i sina bakgrundskontroller i större utsträckning än vad som är fallet för privata företag. Resultaten från förra årets undersökning visade på liknande skillnader mellan privata och offentliga sektorn förutom att offentliga företag, liknande undersökningen från år 2012, återigen lägger ner större vikt vid att undersöka brottsdomar och stämningar jämfört med privata. Till exempel är utdrag från belastningsregistret obligatoriskt vid vissa anställningar inom offentlig verksamhet. När rekryterarna tillfrågas om vilka av bakgrundskontrollerna de inte utför i dag, men ningen alkohol- och drogtest, 31 procent. 30 procent skulle vilja kontrollera frånvaro via Försäkringskassan, medan 29 procent uppger brottsdomar och stämningar. Lika stor andel, 29 procent vill genomföra en hälsokontroll, vilket är en ökning från föregående år med hela nio procent. Knappt en femtedel (17 procent) uppger kreditupplysning och betalningsanmärkningar som en bakgrundskontroll de inte utför i dag, men som de skulle vilja göra. En stor andel av respondenterna, 43 procent, är nöjda med de bakgrundskontroller som deras företag redan genomför. Företag inom privat sektor önskar i större utsträckning än arbetsgivare i offentlig sektor att göra kreditupplysning och undersöka betalningsanmärkningar, brottsdomar och stämningar samt frånvaro via Försäkringskassan. Arbetsgivare i offentlig sektor skulle vilja lägga större vikt vid hälsokontroller, men är över lag nöjdare med de bakgrundskontroller som tidigare års resultat. 9

10 Vilka av följande bakgrundskontroller gör ni INTE idag, som du skulle vilja göra för att ge en ökad trygghet vid anställning? Är nöjd med det vi redan gör 43% Alkohol- och drogtest 31% Frånvaro via Försäkringskassan 30% Hälsokontroll 23% Brottsdomar och stämningar 23% Kreditupplysning och betalningsanmärkningar 17% Engagemang i andra företag 11% Konkurser 10% Sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook 10% Övrig privatekonomi 9% Inkomstuppgifter 9% Gör sökningar på Internet via till exempel Google 6% Utbildningshistorik 5% Tidigare anställningar 4% Använda bemannings- eller rekryteringsföretag 3% Referenser 1% Förmedlar bemannings- och rekryteringsföretagen framtidens jobb? Två tredjedelar, 65 procent, av företagen anger att de aldrig eller sällan anlitar Arbetsför- kostnadsfria för arbetsgivare. I undersökningen uppger 29 procent att de ibland vänder sig till Arbetsförmedlingen. Hela 69 procent uppger att de alltid eller ibland anlitar beman- siffror motsvarar relativt väl föregående års undersökningar som visar att användandet av Arbetsförmedlingen är på väg neråt. Både arbetsgivare och arbetssökande har minskat sin Arbetsförmedlingens medverkan. Informella kontakter är ofta en viktig kanal vid rekrytering och användningen av spontanansökningar har ökat kraftigt de senaste åren. 10

11 Talar de sökande sanning? En majoritet av företagen, nästan 60 procent, har upplevt att kandidater förvanskat uppgif- - råkat ut för att kandidaten uppgett så grovt felaktiga uppgifter eller undanhållit relevant information vid rekrytering att de valt att inte gå vidare med kandidaten. För 37 procent av tillfällen. Vid jämförelse med resultaten från undersökningarna tidigare år kan det konstateras att det är i stort sett lika stor andel företag som har råkat ut för en sådan situation i år. I undersökningen uppges även att svarsalternativet Frånvaro hos tidigare arbetsgivare, saknas. Ett önskemål är att kunna ta reda på allt från sjukdomsfrånvaro till ogiltig frånvaro. Vilken typ av uppgifter har du upplevt att kandidater har förvanskat? Aldrig upplevt att en kandidat förvanskat något 42,1% Erfarenheter 38,0% Tidigare lön 26,6% Examen 14,9% Uppdrag i företag 11,2% Brott/Domar 9,4% Betalningsanmärkningar 7,2% Eget bolag 3,3% Civilstånd 1,0% Bostadsadress 0,6% Ålder 0,4% Sociala medier ett komplement till bakgrundskontroll heller i år. Totalt 58 procent av företagen använder sig av sökningar sociala medier som en del av bakgrundskontrollen (14 procent alltid och 44 procent ibland). Flera svarande uppger att detta inte är något som täcks av rekryteringspolicyn, men att det sker vid vissa tillfällen. En svarande beskriver det som Ej helt strukturerat ännu vilket antyder att det är något som diskuteras i policysammanhang. I andra fritextsvar uppges också att typen och mängden av bakgrundkontroller som görs varierar för olika befattningar och olika saker kan vara varierande känsligt beroende på till med identiskt namn och dels handlar det om att faktiskt värdera om informationen verkli- 11

12 gen är relevant som underlag för ett beslut. I tidigare undersökningar har till exempel frågor ställts om det ses som en merit eller belastning att vara aktiv i sociala medier och den frågan ges inget entydigt svar. 14 % 44 % 43 % Att sökningar i sociala medier faktiskt påverkar rekryteringsprocesser visas av att 25 procent uppger att de någon gång sorterat bort en kandidat med anledning av information de fått om kandidater via sökningar på Internet. År 2013 svarade 22 procent att de gjort det, så en liten ökning kan också det är vanligare att rekryterare sorterar bort kandidater på grund av andra skäl (34 procent). Ja, regelbundet Ja, ibland Nej Kontrollerar ni kandidater via sociala medier? Skäl som anges för bortsorteringen är till exempel Personen hade skrivit rasistiska inlägg på Facebook och var verk. Rekryterare uppger också att de inte nödvändigtvis sorterar bort en kandidat från processen, men att informationen från internetsökningar tas upp i anställningsintervjuer. Den personliga integriteten värnas En klar majoritet, 64 procent, av rekryterarna anser att det är viktigt att värna den personliga integriteten för kandidater vid anställningar, enbart elva procent anser det inte. Hela 79 procent informerar också kandidaterna (samtliga eller vissa) om vilka bakgrundkontroller som görs. Flera lyfter fram att det är ett dilemma att rekryterarna självklart vill ha så mycket information om kandidaten som möjligt och att det måste balanseras mot att värna integriteten. Ett svar lyder: Svår fråga. Felrekryteringar är kostsamma och svåra att hantera. En svarande betonar också att hanteringen av informationen är viktig och svarar Som rekryterare behåller man uppgifter för sig själv som rör personens privatliv. Uppdragsgivaren (chefen) får inte reda på allt jag gräver fram om kandidaterna. 12

13 56 % Informerar ni kandidaterna om vilken typ av bakgrundskontroller ni gör vid rekrytering? 23 % 21 % Ja, samtliga kandidater Ja, till vissa kandidater Nej Skepsis till att dölja namn och ålder Rekryterarna är skeptiska till metoden att ta bort namn och ålder från ansökningar för att göra diskriminering i rekryteringsprocessen svårare. Totalt 16 procent tycker att det är rätt, medan 60 procent svarar nej och 24 procent har ingen åsikt. En del invänder att det inte är praktiskt genomförbart och andra hänvisar till att Erfarenheter visar att det är mycket arbete till ingen nytta. 24 % Tycker du att det är rätt att ta bort namn och ålder från ansökningar för att göra diskriminering i rekryteringsprocessen svårare? 11 % 65 % Ja Nej Ingen åsikt 13

14 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är genomförd mellan den 22 januari och 22 februari Enkäten riktades till rekryteringsansvariga, HR- och personalchefer samt rekryterare hos rekryteringsföretag. Totalt deltog 524 respondenter av tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 14 procent. Företagen som respondenterna representerar delas in i fyra olika storlekar baserat på antalet anställda. Av respondenterna representerar 29 procent företag 500 anställda, 24 procent representerar företag med mellan 50 och 100 anställda och 13 procent representerar företag med färre än 50 anställda. Av respondenterna tillhör 75 procent av företagen den privata sektorn medan övriga, 25 procent, tillhör den offentliga sektorn. 14

15 Stockholms Handelskammare driver frågor som är viktiga för Stockholms utveckling och tillväxt. Frågor som är avgörande för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för företagare och människor. Var med och bidra du också, bli medlem! Box Stockholm Tel: ISSN: ANSVARIG ANALYS: Lotta Andersson ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2017-01 SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING SAMMANFATTNING: Online-ryktet viktigt vid rekrytering Företagen är optimistiska; nästan 90 procent av arbetsgivarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Betydelsen av sociala medier vid rekrytering

Betydelsen av sociala medier vid rekrytering Betydelsen av sociala medier vid rekrytering Studenters medvetenhet om bakgrundsgranskningar Marcus Eklundh 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp Sammanfattning

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Blocket jobbkollen höst 2012

Blocket jobbkollen höst 2012 Sida 1 Kön Ålder Chef --------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------- --------- Man Kvinna 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år Chef ---------

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Personalchefsindex. Kvartal

Personalchefsindex. Kvartal Personalchefsindex Kvartal 4 2013 Personalchefsindex (PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer