Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare"

Transkript

1 Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1

2 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL LÄGRE TILLVÄXT OCH MINDRE EFFEKTIVA VERKSAMHETER... 6 SVÅRT ATT MÖTA FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV... 7 ANLEDNINGAR TILL KOMPETENSUTVECKLING... 8 SMART KOMPETENSUTVECKLING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 9 KOMPETENSUTVECKLING SOM EN DEL AV INTEGRATIONEN ATT KARTLÄGGA KOMPETENSEN UNDERLÄTTAR FÖR UTVECKLING...11 UTBILDNING: EN LÖSNING PÅ ARBETSLÖSHETS- OCH MATCHNINGSPROBLEMATIKEN...12

3 3 INLEDNING Som en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning har Lernia ett stort intresse av att nå en djupare insikt i hur arbetsgivare resonerar kring kompetensutveckling. Därför har Lernia intervjuat fler än 500 arbetsgivare inom tillverkningsindustrin och hälso- och sjukvårdssektorn. Inom dessa två branscher arbetar en fjärdedel av Sveriges totala arbetskraft. Kompetensutveckling är på så sätt inte bara en fråga för enskilda företag eller organisationer, det är en fråga för hela samhället. Lernias tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Detta leder till en bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande vilket på sikt innebär en lägre arbetslöshet, en mer välfungerande arbetsmarknad samt en ökad integration.

4 4 OM RAPPORTEN Rapporten baseras på 531 intervjuer som genomfördes av det oberoende undersökningsföretaget MIND Research under augusti och september, Intervjuerna genomfördes via telefon och respondenterna besvarade frågor om bolagens kompetensutmaningar. Respondenterna utgörs av linje- och HR-chefer inom två av Sverige största branscher: hälso- och sjukvård och tillverkningsindustrin.

5 5 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT 84 procent av de svarande uppger att kompetensutveckling är viktigt för att nå affärskritiska mål. Varannan arbetsgivare svarar att de till och med ser detta som mycket viktigt. Inom hälso- och sjukvård är siffran 92 procent. Större företag och organisationer anser i högre grad att kompetensutveckling är affärskritiskt än vad mindre företag gör. Bland arbetsgivare med fler än anställda svarar 95 procent att de upplever det som affärskritiskt med kompetensutveckling, vilket kan anses anmärkningsvärt. Motsvarande siffra för företag som har färre än 20 anställda är 66 procent. ANDEL SOM ANSER ATT DET ÄR AFFÄRSKRITISKT 95 % av stora arbetsgivare anser att kompetensutveckling är affärskritiskt Totalt Hälso- och sjukvård Tillverkningsindustri Fler än 3000 anställda Färre än 20 anställda

6 6 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL LÄGRE TILLVÄXT OCH MINDRE EFFEKTIVA VERKSAMHETER Många arbetsgivare har upplevt negativa konsekvenser till följd av utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling. 35 procent svarar att utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling har lett till en lägre tillväxt än vad som potentiellt hade varit möjligt om utbildning hade företagits. För en tredjedel av arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin har utebliven kompetensutveckling inneburit lägre produktion eller till och med produktionsstopp. 31 procent av svarande inom hälso- och sjukvård har angett att utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling har resulterat i en minskning av antalet hanterade vårdärenden. 27 procent anger även att en negativ följd är ökad personalomsättning och en fjärdedel har varit tvungna att avstå från att genomföra strategiska satsningar. NEGATIVA KONSEKVENSER PÅ GRUND AV UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING RISKER MED UTEBLIVEN ELLER OTILLRÄCKLIG KOMPETENSUTVECKLING: Lägre tillväxt. Uppger totalt 35 procent Lägre produktion. Uppger totalt 32 procent Ökad personalomsättning. Uppger totalt 27 procent Svårt att genomföra strategiska satsningar. Uppger totalt 24 procent Lägre tillväxt än möjligt Avstått strategiska satsningar Lägre produktion/effektivitet eller produktionsstopp 19 Ökad personalomsättning Totalt Hälso- och sjukvård Tillverkningsindustri

7 7 SVÅRT ATT MÖTA FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV 82 procent av de tillfrågade upplever att det är utmanande att uppnå den kompetensnivå de skulle behöva inom fem år bland sina anställda. Några skillnader finns dock mellan större och mindre arbetsgivare: Bland de med fler än anställda upplever 92 procent detta som en utmaning medan motsvarande siffra bland arbetsgivare med färre än 20 anställda är 70 procent. Arbetsgivarna upplever att det är utmanande att uppnå den kompetensnivå de skulle behöva i framtiden, det signalerar behovet av kompetensutveckling samtidigt som det ställer krav på arbetsmarknadspolitiken. ANSER ATT DET ÄR EN UTMANING ATT SÄKERSTÄLLA RÄTT KOMPETENS INOM DE NÄRMASTE 5 ÅREN Totalt Hälso- och sjukvård Tillverkningsindustri Fler än anställda Färre än 20 anställda

8 8 ANLEDNINGAR TILL KOMPETENSUTVECKLING Det finns huvudsakligen två anledningar till att arbetsgivarna genomför kompetensutveckling idag. Dels är det viktigt för företagen att behålla den kompetens som redan finns på arbetsplatsen, dels vill de ha möjlighet att attrahera nya talanger till företaget, d v s talent management. Arbetsgivarna menar att om de erbjuder kompetensutveckling är det ett sätt att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare. Kompetenta och nöjda medarbetare genererar på sikt högre intäkter. Företagen genomför även kompetensutveckling för att upprätthålla den rådande kunskapsnivån bland medarbetarna. Att kompetensutveckla medarbetarna för att följa lagar och nya regler är en hygienfaktor idag, men det räcker inte. Man måste kompetensutveckla för att följa nya rön, teknik och hur samhället utvecklas Detta gäller särskild för hälso- och sjukvården. En utmärkande skillnad mellan de två undersökta branscherna är att hälso- och sjukvård i högre utsträckning styrs av lagar och regler som därmed ställer krav på kompetensutveckling. Hittills har kompetensutvecklingens syfte alltså främst varit att möta de utmaningar som uppkommer på kortare sikt, snarare än att förbereda för de kompetensbehov och potentiella brister som kan uppstå på längre sikt. ANLEDNINGAR TILL ATT ARBETSGIVARE BEHÖVER KOMPETENSUTVECKLA Vill vara en attraktiv arbetsgivare Vissa kunskaper förvinner om de inte uppdateras Lagar och regler kräver nya utbildningsinsatser 52 Nya kompetensbehov exempelvis på grund av ny teknik Personalomsättning gör att ny personal måste kompetensutvecklas Har ett eftersatt kompetensutvecklingsbehov Totalt Hälso- och sjukvård Tillverkningsindustri

9 9 SMART KOMPETENSUTVECKLING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD KAN MINSKA PERSONALOMSÄTTNINGEN UTAN ATT NÖDVÄNDIGTVIS ÖKA KOSTNADER Inom hälso- och sjukvården leder utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling till ökad personalomsättning hos var tredje arbetsgivare. Samtidigt leder nyrekrytering till nya behov av kompetensutveckling för närmare 60 procent av arbetsgivarna. Skulle arbetsgivarna istället fokusera på relevant kompetensutveckling av befintlig personal skulle de därmed kunna minska personalomsättningen med lägre kostnader som följd. Personalomsättning kan vara kostsamt: Att erbjuda de anställda kompetensutveckling kan minska personalomsättningen och därmed behovet av ytterligare utbildningar för ny personal.

10 10 KOMPETENSUTVECKLING SOM EN DEL AV INTEGRATIONEN Arbetsgivare efterfrågar hjälp när det kommer till nyanställningar. 30 procent av de tillfrågade uppger att de är intresserade av att få hjälp med rekryteringsutbildningar, d v s yrkesinriktade utbildningar som ger de arbetssökande relevant kompetens. Nästan en fjärdedel anger också att de är intresserade av lösningar som syftar till jobbintegration av utlandsfödda med specialist-/bristkompetenser. Inom hälso- och sjukvård uppger 34 procent att de är intresserade av att få hjälp med jobbintegration Kompletterande utbildningar underlättar nyrekryteringar ARBETSGIVARNA HAR STÖRST BEHOV AV VID KOMPETENSUTVECKLING Rekryteringsutbildningar med yrkesinriktning finansierat av Arbetsförmedlingen Jobbintegration av utlandsfödda med specialist/bristkompetenser Totalt Hälso- och sjukvård Tillverkningsindustri

11 11 ATT KARTLÄGGA KOMPETENSEN UNDERLÄTTAR FÖR UTVECKLING Olika branscher och sektorer har olika förutsättningar, vilket innebär varierande utmaningar och problem gällande kompetensutveckling. Inom branscher där utbildningsnivån generellt är lägre kan bristande baskunskaper utgöra hinder för fortsatt kompetensutveckling. Inom industrisektorn är det exempelvis möjligt att en arbetsgivaren efterfrågar teknisk kompetensutveckling för de anställda, men för att möjliggöra detta är en förutsättning att den anställde har grundläggande kunskaper i matematik. Inom de sektorer där grundläggande baskunskap är nödvändig för fortsatt kompetensutveckling behöver arbetsgivaren göra en så kallad kompetenskartläggning. Kartläggningens syfte är att undersöka vilka olika behov som finns bland de enskilda medarbetarna, för att därmed kunna individanpassa deras utbildning. Företag som arbetar med tydliga karriärvägar inom yrkesrollen har bättre möjligheter att tidigt upptäcka luckor i baskunskapen och kan därför säkra att fortsatt kompetensutveckling tillvaratas av medarbetarna. Historiskt sett har man klarat sig med en enskild kompetens. Idag är yrkesrollerna mer komplexa, en tekniker måste också kunna ge service idag.

12 12 UTBILDNING: EN LÖSNING PÅ ARBETSLÖSHETS- OCH MATCHNINGSPROBLEMATIKEN Lernia ser framförallt två stora problem på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har en hög ihållande arbetslöshet och samtidigt, enligt organisationer som bland annat Riksbanken 1, en försämrad matchning. Det betyder att det på samma gång råder arbetslöshet och arbetsbrist. Framförallt råder det brist på rätt utbildad personal inom flera branscher och yrken. Detta medför stora problem. Enligt somliga bedömare har bristande matchning lett till så mycket som förlorade jobbtillfällen. Konsekvensen är förlorade intäkter som på sikt är ett hot mot tillväxten. Den negativa utvecklingen har eskalerat de senaste åren, då kraven på utbildning för arbete har ökat. Lernia vill vara med och bidra med lösningar till de matchningsproblem som finns på den svenska arbetsmarknaden. Främst genom att minska det gap som finns mellan arbetsgivarens efterfrågan på rätt kompetens och det den anställde eller arbetssökande har att erbjuda. På så sätt vill Lernia bidra till en välfungerande arbetsmarknad, en ökad integration, ett tillvaratagande på den kompetens som kommer från utlandet samt på sikt en lägre arbetslöshet och en högre sysselsättning. Det är inte bara en fråga som borde intressera enskilda individer eller företag, det är en fråga för hela samhället, beslutsfattare och politiker. Utbildning och utveckling är vägen framåt. Migrationsverkets senaste prognos visar att personer kommer att söka asyl i Sverige år Det innebär ett stort tillskott till arbetsmarknaden. För att förhindra att nyanlända fastnar i arbetslöshet krävs det att kompetens i dessa grupper tillgodoses med kompletterande utbildningar. 1 Riksbanken https://www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/26/rb-forsamrad-matchning-pa-arbetsmarknaden.html förlorade jobbtillfällen

13 13 Om Lernia Kompetensförsörjning i mer än 90 år Finns på fler än 100 orter Cirka medarbetare Kompetensnätverk med ca individer Kundnätverk med ca kunder Nätverk av ca fackrepresentanter Nätverk av 225 bransch- och näringsförbund

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

BraFöre Metodhandbok

BraFöre Metodhandbok BraFöre Metodhandbok Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund till projektet BraFöre... 6 Kompetensförsörjning... 8 Projektets arbete med inventering och kompetensplanering... 15 Kompetensbehov i de

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen

ÅRSREDOVISNING 2014. 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen ÅRSREDOVISNING 2014 2,7 mdkr Lernia omsatte 2,7 mdkr, rörelseresultatet uppgick till 111 mkr och rörelsemarginalen till 4,2 procent 45 000 personer utbildades hos Lernia 2014 8 000 bemanningskonsulter

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 1 Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, Småland och Öarna 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1. BESKRIVNING AV REGION

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer