Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte"

Transkript

1 Sthlm Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se

2 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten ligger kvar runt 8 procent och matchningen har försämrats Regeringens största misslyckande är jobben. Under den borgerliga regeringen har arbetslösheten, långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ökat. Antalet personer som varit utan arbete i två år eller mer har nästan tredubblats. Matchningen har försämrats på senare år. Trots att personer är arbetslösa i Sverige misslyckas var femte rekryteringsförsök. En rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att om matchningen på svensk arbetsmarknad hade fungerat lika bra idag som den gjorde 2006 så hade fler haft jobb idag. Allt fler inskrivna står allt längre bort från arbetsmarknaden Regeringens nedprioritering av Arbetsförmedlingen har lett till att myndigheten till största delen arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar om personer med lägre utbildning, utrikes födda, äldre och personer med en arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning. Sedan 2008 har antalet personer som tillhör dessa grupper fördubblats och idag står 60 procent av de arbetssökande långt bort från arbetsmarknaden Privata anordnare med osäker kvalitet Arbetsförmedlingen har avtal med hundratals leverantörer inom valfrihetssystemet. under 2012 handlade det om 767 leverantörer som delade på 462 miljoner kronor i ersättning. Regeringen har exempelvis satsat tre miljarder kronor på jobbcoacher utan att säkerställa ordentlig uppföljning Såväl arbetsgivare som arbetssökande har varit kritiska mot coachernas ersättningssystem som ger ersättning oavsett om man lyckas få arbetssökande i jobb eller inte. Samtidigt som regeringen har konkurrensutsatt verksamheten visar forskningen att Arbetsförmedlingen lyckas lika bra eller till och med bättre än de privata leverantörerna med att få arbetssökande i arbete. EU-pengar för att tackla ungdomsarbetslösheten används inte Eftersom ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög i en europeisk jämförelse har EU beslutat att betala ut EU-stöd för aktiva insatser för arbetslösa ungdomar. EU ger drygt en miljard kronor i stöd till sju olika regioner.

3 3 (7) Meningen har varit att pengarna ska användas under åren , men i år betalas i princip inga pengar ut och 2015 handlar det endast om 159 miljoner inklusive medfinansiering (där staten står för en dryg tredjedel). Under projektperioden ska nästan alla pengar användas under de två sista åren. Det innebär att viktiga projekt som ska startas måste ställas in. Regeringen säger med andra ord nej till EU-stödet nu när ungdomsarbetslösheten är hög, för att eventuellt använda pengarna senare när arbetslösheten enligt regeringens prognoser tros ha sjunkit. Arbetsförmedlingens förtroende är kört i botten Arbetsförmedlingens huvuduppgift är att hjälpa människor att få jobb och hjälpa arbetsgivare att få tag i rätt personal. I dag fungerar inte detta. Förtroendet från såväl företag som arbetssökande är kört i botten. Arbetsförmedlingen har tre år i rad placerat sig i botten när Sifo mäter anseendet hos svenska myndigheter. De anställda på arbetsförmedlingen gör många gånger ett enastående arbete utifrån förutsättningarna, men vittnar om hur administration och kontroll tar en allt större del av arbetstiden. Regeringens detaljstyrning gör att det finns mindre utrymme för professionella bedömningar och nära kontakter med arbetsgivare. Resultatet blir att arbetssökande fastnar i en lång kedja av åtgärder som alltför sällan leder till jobb.

4 4 (7) Förslag från Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Vårt mål är Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år Att Arbetsförmedlingen fungerar väl är en förutsättning för att uppnå det. Omgående efter ett regeringsskifte kommer Socialdemokraterna därför att fatta beslut om nystart för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare ska kunna fokusera på att förmedla jobb, inte på att administrera arbetslösheten. Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsspecialist En genomgripande förändring behövs för att säkerställa att de arbetslösa får möjlighet till kompetensutveckling som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden och dessutom hjälp att hitta rätt jobb. Företag ska kunna vända sig till Arbetsförmedlingen med förtroende och få professionell hjälp med att rekrytera. Det måste också bli ett slut på den okontrollerade pengarullningen till verkningslösa åtgärder. Den nya Arbetsförmedlingen ska: Bygga förtroende hos både arbetsgivare och arbetssökande. Fokusera på att sluta rekryteringsgapet. Arbetsgivarnas behov ska sättas i centrum. Arbetsförmedlingen ska skapa goda förutsättningar för arbetsgivare i alla branscher vid rekrytering. Verksamheten behöver kvalitetssäkras och dialogen med näringslivet måste intensifieras. Ge alla som söker jobb ett individuellt och professionellt stöd oavsett yrkesbakgrund eller utbildningsnivå. Ägna sig åt det som ger resultat. Med nuvarande styrning har man inte levt upp till vare sig arbetssökande eller arbetsgivares behov. Arbetsförmedlingen ska fördela resurser efter behov och styra mer mot resultat.

5 5 (7) För att uppfylla dessa krav krävs konkreta förändringar av Arbetsförmedlingens verksamhet: Rensa upp i åtgärdsdjungeln Utöver viktiga subventioner till arbetsgivare som anställer arbetssökande med funktionsnedsättning finns idag inte mindre än 22 olika program och anställningsstöd. Trots detta stora antal har regeringen föreslagit ännu en ny åtgärd - matchningsanställning. Vi vill rensa upp i djungeln av åtgärder. Då systemet idag är oöverskådligt och delvis överlappande vill vi minska antalet program, åtgärder och stöd. Individuellt stöd från dag ett För att bygga upp förtroendet för Arbetsförmedlingen och för att även arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden ska använda sig av förmedlingens tjänster måste varje individs behov sättas i centrum. Eftersom behovet är individuellt ska också stödet avgöras av vilken hjälp den arbetssökande anses behöva. Idag avgörs insatserna för mycket av administrativt bestämda tidsgränser. För att detta ska fungera i praktiken måste vi minska regelstyrningen av Arbetsförmedlingen och lita på professionen. Administrativ börda måste lyftas bort från arbetsförmedlarna för att skapa utrymme för deras kärnuppgift att förmedla jobb. Forskningen visar att fler fysiska möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare ger resultat. Men på grund av alldeles för hög arbetsbelastning och de senaste årens övervältring av ansvar minskar de personliga mötena mellan arbetslös och förmedlare. Vi vill skapa mer tid för arbetsförmedlaren att arbeta med den enskilda individen. Vi vill få bort de vattentäta skotten mellan olika utbildningsformer. Om arbetsförmedlaren bedömer att chanserna att få jobb ökar vid en reguljär utbildning så ska den arbetssökande få möjlighet att gå den på samma villkor som vid arbetsmarknadsutbildning. Behoven ska styra stödet inte tidsgränser Låt arbetsförmedlarna utöva sin professionalitet Se över och minska de administrativa uppgifterna Reguljär utbildning på samma villkor som dagens arbetsmarknadsutbildning

6 6 (7) Näringslivets behov ska styra insatserna Arbetsgivarnas behov och krav måste sättas i centrum för Arbetsförmedlingens verksamhet. Trots att är arbetslösa idag har många arbetsgivare svårt att rekrytera. Det råder bland annat stor brist på ingenjörer, tekniker, montörer, programmerare, sjuksköterskor, barnmorskor, lärare och förskollärare. För att sluta det här rekryteringsgapet behöver Arbetsförmedlingen utbilda mot bristyrken. Arbetsgivarna ska själva kunna beställa utbildningar från Arbetsförmedlingen, vara med i utformningen av dessa och även delta i rekryteringsprocessen. Många av de akademiker i Sverige som är födda i ett annat land har idag ett arbete som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det här är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Vi vill därför se ett nationellt sammanhållet, nationellt och permanent finansierat system där myndigheter och organisationer samverkar för en bättre process där nyanlända akademiker snabbare får ett jobb som motsvarar deras utbildning. Arbetsförmedlingen ska i samverkan med näringslivet se till att den nyanlände får sin yrkeskompetens bedömd ute på en arbetsplats samt kunna finansiera kortare kompletteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar. Aktivt uppsökande arbete gentemot arbetsgivare Näringslivet ska kunna efterfråga branschspecifika utbildningar Utbildningar ska kunna köpas upp inom det reguljära utbildningssystemet Nationellt och permanent finansierat system för validering och komplettering av utländsk utbildning Riktiga jobb istället för passiva åtgärder Regeringen har skurit ner i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och fokuserat ensidigt på jobbsökande. Det har inte fungerat och istället har matchningen på den svenska arbetsmarknaden försämrats under alliansens tid vid makten. Det har varit för mycket fokus på cv-skrivande, coachning och meningslösa åtgärder som fas 3, trots att det arbetsgivarna efterfrågar är rätt utbildad personal. Valet står mellan att förmedla jobb eller att fortsätta administrera arbetslösheten. 90-dagarsgaranti för ungdomar Traineejobb och extratjänster Avskaffa fas 3

7 7 (7) Särskilda ungdomsteam för att tackla ungdomsarbetslösheten Ingen ung ska gå arbetslös i mer än 90 dagar. Därefter ska man in i jobb, utbildning eller praktik. För att förverkliga detta ska Arbetsförmedlingen lokalt starta ungdomsteam som enbart jobbar med unga arbetssökande. Ungdomsteamen huvuduppgift är att förverkliga 90-dagarsgarantin. Teamen ska ha vana av att arbeta med ungdomar men också stora kontaktnät gentemot olika branscher, arbetsplatser och organisationer. De ska arbeta gentemot arbetsplatser och utbildningsanordnare samt fungera som samarbetspartner i regionala nätverk och samverkansformer för att främja kompetensförsörjningen, men också stödja insatser som sker i samverkan med kommunerna för genomförandet av de insatser där kommunerna levererar utbildningar eller praktikplatser. Ungdomsteamen ska också samverka med kommunen kring arbetet med de ungdomar mellan 15 och 24 år som inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen men som varken befinner sig i arbete, praktik eller studier. Lokala ungdomsteam för att förverkliga 90-dagarsgarantin Samverka med kommuner kring de ungdomar som inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, men varken arbetar eller studerar (NEETS) Styr upp de privata aktörerna Ersättningsystemet för privata aktörer som bedriver arbetsförmedling och coachning behöver styras upp samtidigt som uppföljningen av resultaten måste förbättras. Den forskning som finns visar att dessa aktörer lyckas lika väl som - eller till och med sämre än - Arbetsförmedlingen själv med att få arbetssökande i jobb. Vi vill göra ersättningen till aktörerna mer prestationsbaserad. En större del av summan än idag ska vara beroende av huruvida man lyckas med sitt uppdrag att få arbetssökande i jobb. Vi vill ha färre privata aktörer än idag och de ska användas när effektiviteten ökar, inte för att skapa en ny marknad. Vi menar att de privata aktörerna ska komplettera Arbetsförmedlingens arbete och bidra med mervärde. De kan exempelvis fylla en viktig funktion när det gäller specialiserade tjänster och särskild branschkunskap. Färre privata aktörer. De ska komplettera AF och bidra med mervärde Fördjupat samarbete med dem som gör ett bra jobb Gör ersättningen mer resultatbaserad än idag

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer