Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?"

Transkript

1 Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson Tove Hultkrantz Maria Larsson Amanda Karlsson Jens Kleberg Maria Wiklund

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE TEORETISK REFERENSRAM KUNDLOJALITET INKÖPS- OCH BESLUTSPROCESSEN Behovsupptäckt Informationssökning Utvärdering av alternativ Köpbeslut Efterköpsbeteende GENERATION Y METOD ANSATS GENOMFÖRANDE URVAL KÄLLKRITIK EMPIRI ANALYS SOCIAL PÅVERKAN PRIS OCH UTBUD ILLOJALITET I GENERATION Y LOJALITET OCH MEDLEMSFÖRMÅNER LOJALITET OCH TRANSPORTMEDEL MINDRE VIKTIGA FAKTORER I VAL AV LIVSMEDELSBUTIK SLUTSATS REFERENSER LITTERATUR ARTIKLAR INTERNET Bilaga.19 2

3 1. Inledning I dagens samhälle är konkurrensen hård och människor möter dagligen olika typer av marknadsföring och flera liknande produkter och tjänster som ska tillfredsställa deras behov. Hur gör en konsument ett val mellan alla dessa produkter? Och vad påverkar konsumentens val att välja en butik framför en annan? (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Definitionen av marknadsföring förklaras som en process där företag skapar värde för kunden och bygger starka kundrelationer (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Dagens företag talar om hur viktigt det är att sätta kunden i fokus (Söderlund, 1997). Studier har kommit fram till att en nöjd kund även är en mer lojal kund (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Det har även konstaterats att lojala kunder är mer lönsamma än nya kunder. Det handlar bland annat om att lojala kunder spenderar mer och kostar mindre i exempelvis marknadsföringskostnader, jämfört med nya kunder som sprider sina inköp och som kräver mer kostnader för att stanna. Invändningar finns dock mot dessa studier, bland annat då det kan vara svårt att undersöka om sambandet mellan lojalitet och lönsamhet verkligen finns då lojalitet är ett individuellt beteende (Holmberg, 2004). De senaste åren har relationen mellan företag och kunder förändrats (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Från massmarknadsföring har företag övergått till strategier som fokuserar på att bygga djupa och långsiktiga relationer med kunder. Genom att inrikta marknadsföringen på ett utvalt kundsegment och anpassa erbjudandena därefter, kan företag skapa en starkare relation till kunderna. Teknisk utvecklingen har skapat nya sätt för både företag och kunder att kommunicera på. Det har även lett till att konsumenterna har bättre tillgänglighet till ett större utbud av varor, information och möjlighet att jämföra utbudet. Det har satt konsumenterna i en ny maktposition och de kan därmed ställa krav på företagen som erbjuder produkterna och tjänsterna vilket har lett till högre konkurrens mellan företag (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). Med dagens tillgänglighet och utbud av dagligvaror i livsmedelsbutiker är det inte lätt att attrahera och behålla kunder. Vilket har gjort att kundlojaliteten har minskat över tiden (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). ICA (2013) presenterar exempelvis i sin årsredovisning strategier för att utöka sina kundlojalitetsprogram och Coop anställde 2012 en ny chef just för att stärka kedjans kundlojalitet (friköpenskap, 2012). Livsmedelsbutikerna måste leverera fler fördelar än kostnader till sina kunder, där fördelarna inte bara behöver handla om att spara pengar. Vilka är dessa fördelar som påverkar kundens val? Vilka parametrar bör livsmedelsbutikerna generellt sett jobba med för att öka sin kundlojalitet? Denna studie avser att undersöka hur åringar, som vi framöver kommer att benämna unga vuxna, förhåller sig till kundlojalitet. 3

4 2. Syfte Syftet med undersökningen är att studera de parametrar som påverkar unga vuxnas val av livsmedelsbutik med hjälp av en enkätundersökning. Studien ska resultera i ökad kunskap inom området, dvs. vilka faktorer som kunderna finner viktiga vid val av livsmedelsbutik, och kan användas av butiker vid marknadsföring för att uppnå högre kundlojalitet. För att nå önskat resultat kommer studien att genomföras utifrån följande frågeställningar: Vad påverkar unga vuxnas val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att unga vuxna ska förbli lojala mot livsmedelsbutiker? 3. Teoretisk referensram 3.1 Kundlojalitet Lojalitet beskriver de långsiktiga relationer vi har till andra människor och fenomenet anses vara synonymt med pålitlighet, solidaritet och viljan att hålla fast vi någon eller något (Holmberg, 2004). Söderlund (2001) definierar kundlojalitet som:..individens tendens att fortsätta - över tiden - att uppvisa samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel att fortsätta köpa samma varumärke och produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller liknande varumärke eller produkt (Söderlund, 2001). Kundlojalitet kan ses både som ett beteende och som ett mentalt tillstånd, samt en blandning av dem båda. Vid lojalitet som beteende finns det flera aspekter på begreppet. Antingen kan det bero på om kunden alltid köper samma varumärke eller alltid handlar i samma butik, eller också hur lång tid personen har varit kund hos företaget. En person som har varit kund hos ett företag i mer än tio år torde vara mer lojal än en nybliven kund (Söderlund, 2000). Vid lojalitet som mentalt tillstånd gör forskare skillnad på sant lojala och falskt lojala kunder. Sant lojala kunder är de kunder som har starka preferenser till att exempelvis endast köpa ett visst märke, medan falskt lojala kunder är de kunder som enbart köper ett visst märke utan någon direkt förbindelse till det. Enligt Day, refererad i Söderlund (2000), är det viktigt att göra skillnad på dessa då de sant lojala kunderna troligtvis är mindre benägna att bli lockade av konkurrenter. Flera forskare anser att det är det medvetna valet som styr hur lojala vi är, alltså de sant lojala kunderna. Definitionen på lojalitet blir då det mentala tillstånd som styr beteendet hos konsumenter (Söderlund, 2000). I Söderlund (2001) diskuteras om belöningar ger upphov till lojalitet. Dessa belöningar är då former av medlemsförmåner som uppkommer när kunden är medlem i butikskedjan. Fortsatt nämner Söderlund att kunden mentalt sammanfogar orden medlemsförmåner och lägre 4

5 pris vilket då betyder att en eventuell anledning till lojalitet endast är ett lägre pris. En annan förklaring som ges kring belöningar och lojalitet är att kunden som får en medlemsförmån känner att denne måste återgälda belöningen med en motprestation, att köpa mer (Söderlund, 2001). Enligt Cialdini, refererad i Söderlund (2001) är behovet av balans i ett utbyte väldigt starkt hos många individer. 3.2 Inköps- och beslutsprocessen Köpprocessen startar långt innan själva köpet sker och målet för en marknadsförare är att kunna påverka alla fem steg i köpprocessen och sedan få konsumenten att köpa produkten kontinuerligt (Söderlund, 2000). De fem stegen i processen som konsumenter genomgår inför varje köp är behovsupptäckt, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Vissa köp behöver mer eftertänksamhet än andra och vid rutinköp av lågengagemangsprodukter, så som dagligvaror, kan vissa steg hoppas över (Oxholm, Zigler, Magnusson, 2008). Vid köp av lågengagemangsprodukter styr vanligtvis ett vanebaserat köpbeteende. Konsumenter köper de varor som erbjuds i butiken utan någon som helst analys eller eftertanke. Livsmedelsprodukter hamnar under dessa inköp som är vanebaserade eftersom dessa köps ofta och är relativt billiga. Om ett specifikt märke köps kontinuerligt är det troligtvis på grund av vana och inte lojalitet (Kotler, Armstrong, Parment, 2013) Behovsupptäckt En konsument upptäcker först ett behov av att vilja konsumera en viss vara. Behovsupptäckten styrs av både intern och extern stimuli. Extern stimuli kan vara olika typer av annonser och reklam, medan intern stimuli är djupare och kan vara exempelvis hunger eller andra drivkrafter som är tillräckligt starka för att ett köp ska genomföras (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Ett vanligt externt stimuli är igenkänningsfaktorn som behandlar produktens synlighet bland andra produkter. Igenkänningsfaktorn bidrar dels att kunden känner igen produkten på hyllan, och dels till att det triggar igång ett behov hos kunden som startar inköpsprocessen. Igenkänningsfaktorn är viktig för de lågengagemangsprodukter som säljs i livsmedelsbutiker då igenkänningen kan leda till att stegen informationssökning och utvärdering av alternativ hoppas över, och köpet genomförs direkt (Söderlund, 2000) Informationssökning Potentiella kunder börjar söka information som relaterar till behovet. Informationssökningens omfattning är beroende av hur stort köpengagemanget hos konsumenten är (Dahlén & Lange 2003). Den huvudsakliga källan för information kommer ifrån kommersiella källor så som annonser, säljare och webbsidor. Här har marknadsförare möjlighet att påverka. Kommersiella källor informerar medan personliga källor, så som information från familj och vänner, utvärderar produkter. Information från familj, vänner eller andra konsumenter har tendens att ha större påverkan på en konsument till skillnad från kommersiella källor, vilket 5

6 gör det ännu viktigare att man har en bred och lojal kundbas (Kotler, Armstrong, Parment, 2013) Utvärdering av alternativ Konsumenter samlar in information, och beroende på hur de utvärderar alternativen använder de informationen på olika sätt. Om marknadsförare vet hur utvärderingsprocessen för kunderna går till kan de använda sig av aktiviteter som påverkar kundens utvärdering av informationen. Det är lättare att uppnå med lojala kunder där informationen om specifika preferenser har kunnat samlas in under en längre tid, eftersom varje enskild konsument resonerar på olika sätt vid ett köpbeslut (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Dagligvaror som säljs i livsmedelsbutiker klassas som lågengagemangsprodukter och inköpen sker allt som oftast rutinmässigt. Utvärderingen av alternativ sker alltså inte på samma sätt vid köp av dessa produkter. De faktorer som främst påverkar köpet av lågengagemangsprodukter är plats, pris och varumärke. Dessutom tar kunderna tidigare erfarenheter om produkterna i beaktande vid inköpet. (Söderlund, 2000) Köpbeslut Kundens analys kommer senare att resultera i ett köpbeslut, det vill säga om varan ska konsumeras eller inte. Två faktorer kan påverka vägen mellan påbörjat köp till köpbeslut. Det första är andras attityder. Om någon i köparens närhet har positiva erfarenheter av en produkt kommer köpet till största sannolikhet att genomföras. Den andra faktorn är oväntade situationsfaktorer, det vill säga sådana faktorer som har koppling till pris, inkomst och den allmänna ekonomin. Om priset på varan plötsligt skulle sänkas så är det också stor sannolikhet att köpet genomförs. Även här kan butiken påverka ett köpbeslut genom att till exempel sänka priset på en viss vara (Kotler, Armstrong, Parment, 2013) Efterköpsbeteende Efter köpet så är kunden antingen nöjd eller missnöjd med köpet och sprider vidare denna information till andra potentiella kunder i sin omgivning. Vad som avgör om konsumenten är nöjd eller missnöjd är oftast skillnaden mellan kundens förväntningar av produkten och den faktiska upplevelsen av produkten. Desto mindre skillnad mellan dessa, desto bättre (Dahlén & Lange 2003). Det är viktigt för företag att ha så många nöjda kunder som möjligt för att uppnå lojala och långsiktiga kundrelationer. Nöjda kunder återkommer till butiken och talar gott om den i sin sociala omgivning. Nöjda kunder har även en tendens att strunta i vad konkurrenter erbjuder och håller sig till de produkter de känner till och är nöjda med. Ett dåligt rykte om ett företag och/eller en produkt sprids snabbare än ett gott rykte, vilket gör det viktigt för företag att få nöjda och glada kunder (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). En förutsättning för att uppnå lojala kunder är att skapa dialog mellan producent och konsument, 6

7 så butiksägare vet hur arbetet ska genomföras för att kunderna ska bli nöjda (Gezelius & Wildenstam 2007). 3.3 Generation Y Generation Y är uppväxta i en värld där ekonomi, teknologi och politik är i förändring (Urbain, Gonzalez & Le Gall-Ely, 2012). Vilken åldersgrupp som tillhör Generation Y är inte helt självklar, flera definitioner finns. Parment (2008) beskriver Generation Y som de födda 1980 eller senare, medan Weiler (2004) påstår att det är de som är födda mellan 1980 till Flera studier har gjorts kring Generation Y och karaktärsdrag som kan urskiljas för dessa individer är god förmåga att hantera internet och ny teknik, samt att många har en vilja att förverkliga sig själva och en vilja att göra skillnad. Genom den stora marknadsutvecklingen har fler och fler valmöjligheter givits åt konsumenterna. Generation Y är uppvuxna i denna miljö och känner i jämförelse med tidigare generationer ingen större frustration över detta och har dessutom utvecklat strategier för när och hur de ska välja (Parment, 2008). Parment (2008) nämner också i sin studie att en anledning till att Generation Y väljer att återkomma till exempelvis samma butik beror på att individen är lat eller långsam i sina val, individen väljer att inte behöva välja. Det känns inte alltid meningsfullt att behöva göra det optimala valet. När det kommer till det växande informationsflödet är Generation Y även här utrustade med strategier för att bemöta detta. De har lärt sig att sålla bland all tillgänglig information och att använda ett kritiskt förhållningssätt (Parment, 2008). Som konsumenter beskrivs Generation Y som krävande, medvetna och inte särskilt lojala (Armstrong, Kotler, Saunders, Wong, 2008). De kan sina rättigheter som konsumenter och förväntar sig inget annat än god service. Generation Y har överlag ett flexibelt köpmönster där de kan tänka sig att både handla dyrt och billigt. Det är emotionella aspekter som avgör hur viktig produkten är för individen, de har en öppen inställning till olika varumärken. Parment (2008) nämner att det verkar vara svårt att skapa lojalitet hos Generation Y på grund av deras flexibla köpmönster och det ökade antalet valmöjligheter på marknaden. En studie gjord av Parment (2013) visar att generation Y endast tenderar att vara lojala om de själva har något att vinna på det, exempelvis lägre priser eller olika förmåner som ökar deras kundvärde. 4. Metod 4.1 Ansats I denna uppsats har vi valt att använda oss utav en kvantitativ metod. Detta val har gjorts för att studiens empiri ska kunna analyseras utifrån siffervariabler. Studien fokuserar på konkret 7

8 fakta kring vilka faktorer som påverkar valet av livsmedelsbutik och inte individers specifika upplevelser eller åsikter. Därmed har ett realistiskt perspektiv används vid genomförandet av studien (Justesen & Mik- Meyer 2011). Studien utgår ifrån en tvärsnittsdesign och genomförs utifrån en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005). Genom att använda en deduktiva ansatsen utgår vi ifrån teorier vid genomför studien. Empirin analyseras därefter tillsammans med de valda teorierna som bas, vilket genererar fram ett slutsats. Den deduktiva ansatsen är vald för att det redan finns rikligt med teorier på detta område. Studien kommer att visa sanningen, vilket den gör med denna metod. Frågeställningen om; Vad är viktigast vid valet av livsmedelsbutik och vilka faktorer bidrar till lojala kunder? medför att studien utgår ifrån ett realistiskt perspektiv (Bryman & Bell, 2005). Studien utgår ifrån en tvärsnittsdesign för att få breda svar och för att kunna göra generaliseringar. Det innebär att många svar samlas in från ett större urval istället för att gå in på djupet på varje individ. Undersökningen genomförs inom en begränsad tid, mars 2015, och därmed är omständigheterna oförändrade för alla som deltar. Målet är att kunna se samband mellan vad individer prioriterar vid valet av livsmedelsbutik och vilka faktorer som är av störst betydelse. Detta är av intresse för att livsmedelsbutiker ska kunna dra slutsatser om vilka marknadsföringsstrategier som bidrar till lojala kunder (Bryman & Bell, 2005). 4.2 Genomförande För att samla in information kring ämnet och studera teorier, har studien främst utgått ifrån kurslitteratur, med kompletterande litteratur inom ämnet. Internetsökningar på Scopus och Google Scholar har också genomförts. Vid sökning på internet och andra böcker på området har nyckelbegrepp som exempelvis kundlojalitet, Generation Y och marknadsföring använts för att finna relevanta artiklar och andra informationskällor till vår undersökning. I undersökningen används endast primärdata användas, då det är en del av projektets uppgift. Primärdata samlas in genom webbenkäter. Detta är en effektiv metod med hänsyn till tidsbegränsning och att ett rättvisande resultat kräver många svar. Vid användning av webbenkäter går det fortare att få in svaren, än att till exempel skicka ut papper som sedan ska fyllas i och lämnas tillbaka (Bryman & Bell, 2005). Webbenkäten inleds med en kort beskrivning om enkätens syfte, hur den insamlade informationen kommer att användas, den svarandes anonymitet och även att det är helt frivilligt att delta. Detta för att uppfylla de etiska kraven på en vetenskaplig studie. Efter beskrivningen kommer nio stycken frågor om kundens tankar om livsmedelsbutiker (se enkät i bilaga). För att nå ut till de medverkande individerna i studien har sociala medier, och då specifikt Facebook, använts. Enkäten har huvudsakligen skickats ut till grupper bestående av främst 8

9 andra studenter för att få in så många svar som möjligt. Påminnelser har även gjorts i grupperna för att öka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2005). 4.3 Urval På grund av den begränsade tiden och för att få så hög svarsfrekvens som möjligt på de två dagar som enkäten låg ute, har ett bekvämlighetsurval gjorts. Den undersökta populationen begränsades till personer i åldern 18-30, då denna grupp annars skulle vara överrepresenterade i studiens urval. Anledningen till detta är att majoriteten av de som nås via de valda Facebook-grupperna är i åldern 18-30, eftersom författarna till studien själva befinner sig i den åldersgruppen. Med detta upplägg når enkäten ett stort urval på ett snabbt och enkelt sätt. 157 människor svarade på enkäten och av dessa valdes 7 stycken bort eftersom de översteg åldersgränsen för målpopulationen. Medvetenheten om att ett stort bortfall kan uppkomma, samt att det är svårt att avgöra om dessa 150 personer är representativa för hela populationen, finns i åtanke. Andelen som bor i Linköping och studerar är överrepresenterad i studien vilket kan leda till att resultatet förvrängs. Det finns både för- och nackdelar med detta metodval. Som nämnt ovan finns det i åtanke att det uppkommer ett stort bortfall på grund av urvalet och att en enkät har använts. Vid bekvämlighetsurvalet bortses grupper som har stor påverkan på livsmedelsbutikernas försäljningsmönster, exempelvis barnfamiljer. Enkäten skickas ut till en stor grupp människor där utskicket är allmänt och ej personligt, vilket inte motiverar majoriteten till att svara. Detta ger ett externt bortfall vilket inte är optimalt för studien. Emellertid fick vi snabba svar på enkäten som framförallt var lättolkade, eftersom enkäten innehöll slutna frågor med givna svarsalternativ. Detta underlättade till sammanställandet och analysen av empirin. 4.4 Källkritik Utgångspunkten i studien har varit kurslitteraturen Marknadsföring: teori, strategi och praktik skriven av Kotler m.fl. Kompletteringar av litteratur har sedan gjorts utifrån sökningar i bibliotekets databas, där relevant litteratur för undersökningens syfte har valts ut. Författaren Magnus Söderlund är rekommenderad av vår handledare och därmed har flera böcker skrivna av honom använts. Även böcker och artiklar av Anders Parment, en prisbelönt forskare och författare, har använts. De vetenskapliga artiklarna som använts är framsökta via Scopus. Eftersom artiklar som publiceras i Scopus uppfyller vissa kriterier och är citerade i flertalet andra vetenskapliga artiklar anses de vara säkra källor. 9

10 5. Empiri 50% Andel som handlar på samma butikskedja som sina föräldrar 40% 30% 20% 10% 0% Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Diagram 1: Andel som handlar på samma butikskedja som sina föräldrar 50% 40% 30% 20% 10% 0% Huvudsakliga transportmedel för färd till livsmedlesbutik Diagram 2: Huvudsakliga transportmedel för färd till livsmedelsbutik 10

11 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Samma butiker varje månad Alltid Ofta Ibland Aldrig Diagram 3: Samma butiker varje månad. Det vill säga om man handlar i 2 olika livsmedelsbutiker under en månad, så är det samma 2 butiker nästa månad. 40% Antal butiker som besöks per månad 30% 20% 10% 0% Diagram 4: Antalet butiker som besöks per månad. Det vill säga om man handlar i 2 olika ICA och 1 Coop butik räknas det som 2+1=3. 11

12 Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer sällan Stämmer inte alls Vet inte Medelvärde Läge 70% 25% 5% 0% 0% 3,65 Brett utbud av varor 52% 41% 4% 2% 1% 3,44 Priset 52% 37% 11% 0% 0% 3,41 Öppettider 29% 49% 14% 7% 1% 3,01 Medlemsförmåner 35% 32% 22% 11% 1% 2,91 Varumärken 23% 45% 20% 11% 1% 2,81 Butikens utformning 15% 43% 27% 14% 1% 2,59 Butikens rykte 13% 39% 33% 13% 2% 2,53 Butikens personal 7% 37% 35% 20% 1% 2,31 Ekologiska/närodlade produkter 9% 27% 35% 27% 1% 2,19 Ombud för exempelvis spel/post 5% 21% 34% 38% 2% 1,93 Annonser och Tv- reklam 4% 21% 34% 39% 2% 1,90 Parkering 6% 24% 20% 47% 3% 1,88 Tabell 1: Vad som är viktigast i valet av livsmedelsbutik. Medelvärdet är uträknat genom att ge stämmer helt värde 4, stämmer delvis värde 3, stämmer sällan värde 2 och stämmer inte alls 1. 12

13 6. Analys I detta avsnitt kommer empirin med hjälp utav den teoretiska referensramen att analyseras för att kunna klargöra samband mellan lojalitet, unga vuxna och livsmedelsbutiker. Kopplat till teorin om inköpsprocessen kräver oftast livsmedelsinköp inte en genomgående analys, utan vissa steg i processen hoppas över vid inköp av lågengagemangsprodukter samt vanebaserade inköp. 65 procent av respondenterna i studien gör ofta sina inköp i samma butik eller butiker varje månad (se diagram 3), vilket kan tolkas som lojalitet till butikerna. Det går dock inte att göra direkta paralleller däremellan då det bland annat diskuteras om sant lojala eller falskt lojala kunder, vanebaserade inköp och generationsbaserade attityder. Nedan analyseras faktorer som kan tänkas påverka lojaliteten bland unga vuxna. 6.1 Social påverkan Enligt Parment (2008) har Generation Y, vilka är urvalet i denna studie, ett flexibelt köpmönster där individerna köper dyra och billiga varor om vartannat. Det viktigaste är inte priset, utan känslorna till varumärket. Med koppling till enkätstudien (se diagram 1) kan avläsas att mer än 50 procent av respondenterna ofta eller alltid handlar i samma butikskedjor som sina föräldrar, och en tanke kring det är just att känslorna kring olika varumärken är viktiga och att dessa möjligtvis vuxit fram under uppväxten. Enligt teorin om inköpsprocessen påverkas de flesta konsumenter av deras sociala miljö, det vill säga åsikter från vänner och familj spelar en stor roll vid valet av livsmedelsbutik och varumärke. Vid informationssökningsprocessen och vid köpbeslutet har den sociala influensen störst påverkan. Potentiella konsumenter väljer vanligtvis butiker där ryktet från omgivningen är positivt och köpet kommer troligtvis att genomföras om övriga familjemedlemmar har en tidigare positiv upplevelse av varan eller den specifika butiken. Detta kan även ses i enkätsvaren (tabell 1) där 52 procent anser att ryktet har betydelse. Att enbart 12 procent (se diagram 1) av de tillfrågade svarar att de alltid handlar i samma butik som föräldrarna kan tänkas bero på flytt ifrån hemstaden, där utbudet av butiker kan ha varit begränsat eller annorlunda och att den nuvarande bostadsorten kan ha ett bredare utbud med bättre läge, vilket var en faktor som ansågs viktig vid val av livsmedelsbutik. Dessa faktorer kan därmed påverka att andra val än föräldrarnas har gjorts. Att respondenterna gör sina inköp i samma livsmedelskedja som sina föräldrar kan också kopplas till ett vanebaserat köpsätt, där konsumenten under sin uppväxt exempelvis alltid har ätit ett visst sorts smör och därför inhandlar detsamma när denne själv ska göra inköpen. 6.2 Pris och utbud Med ett flexibelt köpmönster i åtanke kan även faktorn Pris analyseras. Vid närmare studie av de svarandes inkomst relaterat till hur viktigt de tyckte att priset var i val av livsmedelsbutik kunde det konstateras att oavsett inkomst var priset lika viktigt. Även här kan tänkas att känslorna till de olika varumärkena spelar in. En individ kan exempelvis ha höga krav på svenskt kött och kan då tänka sig ett dyrare pris, medan kraven på grönsakskonserver är lägre och därför önskas ett så billigt pris som möjligt och märket på varan blir inte så viktigt. 13

14 I tabell 1 ses att 93 procent av respondenterna tycker att ett brett utbud av varor är viktigt. Detta kan också kopplas samman att 68 procent av respondenterna anser att varumärkena är viktiga (se tabell 1). Enligt Söderlund är varumärket en viktig faktor vid steget utvärdering av alternativ i inköpsprocessen vid köp av lågengagemangsprodukter. Detta tillsammans med det flexibla köpmönstret som diskuteras ovan visar att det nästan krävs att livsmedelsbutikerna har ett brett utbud av varor och varumärken för att tillfredsställa konsumenterna. 6.3 Illojalitet i Generation Y Enligt teori om Generation Y är dessa konsumenter inte alls lojala. Studien påvisar dock att 65 procent gör sina inköp i samma butik eller butiker (se diagram 3). Här kan teorin om Generation Y och vanebaserat köpbeteendet kopplas ihop. Resultatet av studien visar även att det till exempel är 35 procent som har tre olika butiker som de besöker, det vill säga att konsumenten inte enbart är lojal till en butik utan flera (se diagram 4). Vad som kan uppfattas som lojalitet mot butikerna kan dock bero på andra faktorer. Exempelvis svarade 70 procent av respondenterna i studien att läget har stor betydelse vid val av livsmedelsbutik (se tabell 1). Eftersom respondenterna består av konsumenter från Generation Y kan detta uppfattas som ett val som görs på grund av att konsumenterna är lata och inte ser någon mening i att försöka göra ett optimalt val, konsumenten väljer att inte göra det valet. Med detta kan sägas att konsumenterna är falskt lojala, de väljer inte att återgå till sina livsmedelsbutiker på grund av starka preferenser till dess varumärke, utan på grund av läget och vana. Detta motsäger dock studien då 68 procent av respondenterna har svarat stämmer helt eller stämmer delvis på frågan om varumärket spelar stor roll vid valet av livsmedelsbutik (se tabell 1), vilket kan kopplas ihop med teorin om det flexibla köpmönstret i Generation Y. Ytterligare ett tecken på kundlojalitet som vi kan dra slutsats om från empirin är att 95 procent av konsumenterna alltid eller ofta väljer att handla i samma livsmedelsbutik varje månad (se diagram 3). Utifrån teorin om Generation Y samt vanebaserade köp i inköpsprocessen kan detta bero på att de inte gör att aktivt val av livsmedelsbutik och därmed skulle de inte heller kunna betraktas som sant lojala kunder. Det innebär att de konsumenterna väljer att handla i en viss livsmedelsbutik utan att ha någon direkt känslomässig förbindelse till den. 6.4 Lojalitet och medlemsförmåner Söderlund (2001) diskuterar om belöningar är en faktor som skapar kundlojalitet. I empirin syns det tydligt att medlemsförmåner anses vara en viktig faktor bland respondenterna, då andelen som valde stämmer helt och stämmer delvis bestod utav 67 procent (se tabell 1). För att kunna erhålla medlemsförmåner antas att konsumenten är kundmedlem och konsumenter erhåller medlemsförmåner vartefter inköp görs. Ju mer som konsumeras - desto mer medlemsförmåner (ICA, 2013). Genom att livsmedelsbutiker lockar kunden med medlemsförmåner kan det i sin tur ha en stor påverkan på kundens köpbeslut, eftersom kunden mentalt binder ihop medlemsförmåner med lågt pris (Söderlund, 2001). Erbjudanden om billigare varor lockar kunden att komma tillbaka, samt bidrar till att skapa en mer lojal kund (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). När en kund är lojal innebär det att man skapar en långsiktig relation mellan företag och konsument och ju längre konsumenten har varit 14

15 medlem, desto mer lojal är kunden (Södergren, 2000). Detta kan i sin tur kopplas samman med efterköpsbeteendet i inköpsprocessen. I detta steg är kunden antingen nöjd eller missnöjd och medlemsförmånerna spelar här en stor roll. Är medlemsförmånerna tillfredsställande för kunden och om de blir nöjda, kommer de tillbaka till butiken och tenderar till att strunta i konkurrenternas erbjudanden (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Detta förklarar kundens känsla av att återgälda medlemsförmånerna kunden erhåller genom att återkomma till butiken och konsumera mer (Söderlund, 2001). 6.5 Lojalitet och transportmedel Diagram 2 visar på att det är en hög andel av respondenterna som antingen går eller cyklar till butikerna, 39 procent cyklar och 30 procent går, vilket kan bero på att den största andelen individer i studien har en månadsinkomst på kr (se bilaga) och då inte har råd att ha bil. Resultatet visar även att 6 av 7 som svarat att läget sällan är viktigt för dem vid inköp av livsmedel, har bil som det huvudsakliga transportmedlet. Det kan tolkas som att det är mindre omständligt att ta bilen till butiken om den ligger olägligt. Att gå eller cykla extra långa sträckor till matbutiken lockar inte men om bil finns att tillgå är detta en mindre ansträngning. Återigen kan detta kopplas samman med teorin om Generation Y, att Generation Y som studien behandlar är lata och inte är villiga att göra omständliga val som inte är meningsfulla. Vissa faktorer väljs bort enbart för att läget som faktor står över andra alternativ. 6.6 Mindre viktiga faktorer i val av livsmedelsbutik Studien visar att parkering är den minst viktiga faktorn vid val av livsmedelsbutik (se tabell 1), detta trots att drygt 27 procent av respondenterna säger att de huvudsakligen använder bil när de inhandlar livsmedel (se diagram 2). Emellertid dras snittet ner kraftigt av att 47 procent har valt alternativet stämmer inte alls. Det kan förklaras av att en hög andel av respondenterna antingen går eller cyklar och därför inte värdesätter parkeringsmöjligheterna. Den näst minst viktiga faktorn är annonser och Tv-reklam, där endast 25 procent säger att det stämmer helt eller delvis att annonser och Tv-reklam är viktigt för sitt val av matbutik (se tabell 1). Detta kan bero på att respondenterna anser att läget är så viktigt att annonser och Tvreklam inte får dem att göra sina inköp i en butik som inte stämmer överens med deras förflyttningar i vardagen. En annan anledning kan vara att Generation Y är bra på att sålla information och då blir mindre påverkad av annonser och Tv-reklam. En annan faktor som respondenterna inte anser är viktig är ombud för spel/post (se tabell 1). Detta skulle kunna förklaras av att Generation Y har väldigt bra kunskaper om internet och teknik, vilket gör att de hanterar mer via internet, t.ex. spel. Även om generation Y kan tänkas göra många inköp på internet, kan de oftast välja vart posten ska hämtas ut, vilket gör att postombud inte är avgörande vid val av livsmedelsbutik. 15

16 7. Slutsats Sammanfattningsvis så kommer denna studie besvara de valda frågeställningarna: Vad påverkar unga vuxnas val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att unga vuxna ska förbli lojala mot livsmedelsbutiker? Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att vår målgrupp, de unga vuxna, värdesätter läge, pris och ett brett utbud högst vid val av livsmedelsbutik. Dessa faktorer antas främst avgöra vilken livsmedelsbutik de unga vuxna väljer. Dock kan vi även dra en parallell mot en social påverkan från exempelvis föräldrar, samt ett vanebaserat mönster, vid valet av butikskedja. Vår slutsats av undersökningen är att det bästa sättet för att få de unga vuxna att förbli lojala är att genomföra marknadsföringsåtgärder som baseras på pris och utbud. Allt för att tillfredsställa gruppen unga vuxna, som tillhör en generation som anses vara falskt lojala och därmed inte har någon känslomässig förbindelse till de livsmedelsbutiker som de handlar i. Att fokusera på medlemsförmåner där de faktorer som har störst påverkan på de unga vuxnas preferenser ingår är en fördel i arbetet att få dem att förbli lojala. Vidare kan vi konstatera att det är svårt att upprätthålla kundlojalitet för Generation Y vid val livsmedelsbutik. Detta kan bero på att läget är den viktigaste faktorn som påverkar deras val och att läget även är det svåraste för en livsmedelsbutik att ändra på. Eftersom personerna i vår studie, som tillhör Generation Y, gör sina val utav lathet och vana kommer de välja den butik som de vanligtvis går till och som ligger lägligast i förhållande till deras vardag. Det är inte lätt att kartlägga köpbeteendet när kunderna vid köp av lågengagemangsprodukter hoppar över flera steg i inköpsprocessen, samt att vår målgrupp generellt sett inte har känslomässiga förbindelser till specifika varumärken och butikskedjor. 16

17 8. Referenser 8.1 litteratur Armstrong, G., Kotler, P., Saunders, J., Wong, V Principles of marketing - European Edition. 5 uppl. Harlow: Financial Times Prentice Hall Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Malmö: Liber Ekonomi Dahlén, M., & Lange, F., Optimal marknadskommunikation. 1 uppl. Malmö: Liber Ekonomi Gezelius, C., & Wildenstam, P Marknadsföring Modeller och principer. 1 uppl. Stockholm: Bonnier utbildning Holmberg, U., Nöjd och trogen kund?: konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker, BAS, Diss. Göteborgs universitet Kotler, P., Armstrong, G., Parment, A., Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 1 uppl. Harlow: Pearson Oxholm Zigler, C., Magnusson, T Marketing management - kort och gott. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. Parment, A., Generation Y Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré!. 1 uppl. Malmö: Liber AB. Söderlund, M., Den lojala kunden. Uppl 1. Helsingborg, AB Boktryck. Söderlund, M., Den nöjda kunden. Uppl 1. Malmö: Bäcklunds Boktryckeri AB. Söderlund, M., I huvudet på kunden. Uppl 1. Malmö: Liber Ekonomi. 8.2 Artiklar Parment,, A Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol 20:2. s Urbain, C., Gonzalez, C., Le Gall-Ely, M What does the future hold for giving? An approach using the social representations of Generation Y. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing. Vol 18. s

18 Wailer, A Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and Learning Theory. The Journal of Academic Librarianship. Vol 31:1. s Internet FriKöpenskap Coop stärker lojalitet med ny chef (Hämtad ) ICA-gruppen Årsredovisning (Hämtad ) 18

19 Redigera detta formulär Val av Livsmedelsbutik Hej, Vi är en grupp på sex studenter från Linköpings universitet som för tillfället läser en kurs i marknadsföring. Därför vill vi att du hjälper oss genom att fylla i vår enkätundersökning om vilka preferenser som påverkar ditt val av livsmedelsbutik. Du svarar helt anonymt och dina svar kommer endast att användas för detta ändamål. Deltagandet är helt frivilligt. *Obligatorisk 1. Juridiskt kön * Man Kvinna 2. Ålder (i siffror) * 3. Disponibel månadsinkomst i kronor * Exempelvis csn, lön och bidrag efter skatt < 4. Hur många fysiska livsmedelsbutiker besöker du normalt under en månad? * Exempel: 2 olika ICA butiker + 1 Netto butik =

20 5 6 < 5. Utifrån ditt svar i ovanstående fråga, gör du dina inköp i samma livsmedelsbutiker varje månad? * Alltid Ofta Ibland Aldrig 6. Handlar du majoriteten av dina livsmedelsinköp på samma butikskedja som dina föräldrar? * Exempelvis ICA, Hemköp, Willys, Coop, Netto, Lidl, City Gross Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej 7. Vilket transportmedel använder du dig huvudsakligen av för att komma till livsmedelsbutiken? * Gå Bil Cykel Kollektivtrafik Övrigt: 8. Vad är viktigt i ditt val av livsmedelsbutik * Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer sällan Stämmer inte alls Vet inte Läge Butikens rykte Parkering Butikens utformning Brett utbud av varor Varumärken Ekologiska/närodlade produkter

21 Ombud för exempelvis spel/post Butikens personal Priset Medlemsförmåner (ex. kundtidningar, medlemsrabatter) Annonser och TVreklam Öppettider 9. Med hänsyn till ovanstående fråga, finns det andra faktorer som påverkar ditt val av livsmedelsbutik? Tack för din medverkan! Skicka Skicka aldrig lösenord med Google Formulär Tillhandahålls av Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

22 Kön 40% Kvinna Man 60% Svar fråga 1: Könsfördelning på respondenterna i enkäten. Disponibel inkomst per månad 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Svar fråga 3: Inkomstfördelning på respondenterna i enkäten.

23 40% Antal butiker som besöks per månad 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svar fråga 4: Antalet butiker som besöks per månad. 70% Samma butiker varje månad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alltid Ofta Ibland Aldrig Svar fråga 5: Samma butiker varje månad.

24 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel som handlar på samma butikskedja som sina föräldrar Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Svar fråga 6: Andel som handlar på samma butikskedja som sina föräldrar 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Huvudsakliga transportmedel till livsmedlesbutik Gå Cykel Bil KollektivtraHik Annat Svar fråga 7: Huvudsakliga transportmedel för färd till livsmedelsbutik

25 Vad är viktigt i ditt val av livsmedelsbutik? Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer sällan Stämmer inte alls Vet inte Medelvärde Läge 70% 25% 5% 0% 0% 3,65 Brett utbud av varor 52% 41% 4% 2% 1% 3,44 Priset 52% 37% 11% 0% 0% 3,41 Öppettider 29% 49% 14% 7% 1% 3,01 Medlemsförmåner 35% 32% 22% 11% 1% 2,91 Varumärken 23% 45% 20% 11% 1% 2,81 Butikens utformning 15% 43% 27% 14% 1% 2,59 Butikens rykte 13% 39% 33% 13% 2% 2,53 Butikens personal 7% 37% 35% 20% 1% 2,31 Ekologiska/närodlade produkter 9% 27% 35% 27% 1% 2,19 Ombud för exempelvis spel/post 5% 21% 34% 38% 2% 1,93 Annonser och TV- reklam 4% 21% 34% 39% 2% 1,90 Parkering 6% 24% 20% 47% 3% 1,88 Svar fråga 8: Vad som är viktigast i valet av livsmedelsbutik.

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid 930322-4316 Filip Johansson 940310-3972 Jimmy Eriksson Thorell 890623-1611 Timmy Andersson 930725-6595 Henrik Niklasson 860912-1937 Betel

Läs mer

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Linköpings universitet VT 2015 722G93, Marknadsföring, IEI Handledare: Thomas Rosenfall En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Sandra Forsfalk 910101-3168 Julia Modig Tjärnström

Läs mer

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING?

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING? Charlotta Ekelund, Emma Atterström, Gustav Persson, Kewin Famzen, Nathalie Nilsson Berg, Sara Karlsson Linköpings Universitet Handledare: Tomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson PROJEKTARBETE INOM

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst VT 2015 Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst En kvantitativ studie om studenter är en målmarknad för Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst Linköpings Universitet GRUPP 14 Alexandra

Läs mer

måndag den 27 februari 2012 v.

måndag den 27 februari 2012 v. BAKGRUND Joinville är en marknadsplats för annonsörer som vill nå ut till mångkulturella målgrupper via ett +300 siters nätverk samt partnerkanaler BAKGRUND Fokus Studie Bakgrund Under Q4 2011 genomförde

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

GER LOJALITETSPROGRAM LOJALARE KUNDER? Varför ska butiken ha kundklubb?

GER LOJALITETSPROGRAM LOJALARE KUNDER? Varför ska butiken ha kundklubb? Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2008 GER LOJALITETSPROGRAM LOJALARE KUNDER? Varför ska butiken ha kundklubb? Författare: Per Holmgren Nicklas Östlund Examinator: Mikael Hernant Handledare:

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Konsumentbeteende på den svenska mobiltjänstemarknaden. Varför är de svenska mobiltjänstekonsumenterna lojala?

Konsumentbeteende på den svenska mobiltjänstemarknaden. Varför är de svenska mobiltjänstekonsumenterna lojala? Examensarbete D Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Marknadsföring Konsumentbeteende på den svenska mobiltjänstemarknaden Varför är de svenska mobiltjänstekonsumenterna lojala? Författare:

Läs mer

En undersökning om kundlojalitet

En undersökning om kundlojalitet En undersökning om kundlojalitet Case: Moda Laura Maiju Huttunen Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 Förnamn Efternamn EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare:

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen Projektarbete i kursen Strategier och Marknadsföring i Tjänsteföretag 722G60 vid Linköpings Universitet Handledare: Ramsin

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Linköpings universitet Johan Nyemad: 920315-2153 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Elias Bergman: 890930-0298 Marknadsföring: 722G93 Stina Starke: 940120-2321 Handledare: Thomas Rosenfall

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Exempel på Kundklubbsrevision Exempel från klädkedja som vill vidareutveckla CRM Exempel på Kundklubbsrevision 1. När startade

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola

Marknadsundersökning. I samarbete med Södertörns Högskola Marknadsundersökning I samarbete med Södertörns Högskola Mars 28 Marknadsutvärdering i samarbete med Södertörns högskola Inneh åll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Svenska Bostadsfondens hyresgäster 4 Återförsäljare

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

BKN i Sveriges miljonprogram 2012

BKN i Sveriges miljonprogram 2012 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna.

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gustav Nilsson & Oscar Rehn Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gapet mellan student och bank Företagsekonomi C-uppsats Termin: HT 2011 Handledare: Bo Rundh Vi vill främst tacka vår handledare

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen?

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? KÖPPROCESSEN Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? How the storemanager can affect the consumer approaches the purchaseprocess? BUTIKSCHEFSPROGRAMMET Examensarbete

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer