YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering"

Transkript

1 Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid Filip Johansson Jimmy Eriksson Thorell Timmy Andersson Henrik Niklasson Betel Menghis YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Handledare: Thomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson

2 Innehållsförteckning 1.Inledning Bakgrund Problematisering Syfte Avgränsningar Teoretisk referensram Metod och material Ansats Design Urval Genomförande Etisk diskussion Kvalitetsaspekter Empiri Analys Slutsats Referenser Bilagor

3 1.Inledning 1.1 Bakgrund Företag har sedan en lång tid tillbaka använt sig av marknadsföring för att uppmärksamma potentiella kunder på just deras produkter och tjänster. Marknadsföringsstrategier har utvecklats över åren, och förändrats. I början av detta århundrade marknadsförde företag sina produkter i tidningar. Med televisionens intåg såg givetvis företagare ytterligare ett medium att marknadsföra sig i. Den senaste plattformen att få stort genomslag för marknadsföringsstrategier är internet. Internetanvändningen i världen har mellan åren 2005 till 2013 stigit ifrån 15,8 användare per 100 invånare till 38,1 (Worldbank, 2015). Även marknadsföring inom plattformen internet har utvecklat nya strategier. Enligt DeMers (Forbes, 2014) spåddes marknadsföringen på nätet röra sig mer mot sociala medier och bloggar. Vidare påstår han att företagen går ifrån ett the bigger, the better tänk i sin marknadsföring till en mer simpel marknadsföring. Ett sätt som används av många företag för att nå ut till människor är att marknadsföra via populära hemsidor. En metod som är populär bland företagen är att betala för reklamtid innan videoklipp på diverse hemsidor. En utav dessa hemsidor är YouTube, som har över en miljard användare (YouTube, 2015). Det är fler än en miljon företag som använder sig av marknadsföring via YouTube. Videomarknadsföringen på YouTube kan på många sätt jämföras med vanlig traditionell TVreklam. Båda elementen har blivit inbäddade i ett annat syfte, där reklamen som sådan är en sekundär input i mediet. Möjligheterna att undvika exponeringen av reklam skiljer sig dock åt i vissa avseenden. Visserligen kan man aktivt välja att inte titta/lyssna på den reklam som visas eller välja att helt enkelt nyttja reklamtiden till att göra något annat. Det som istället skiljer sig åt är konsumentens möjlighet att trycka bort en exponering innan denna är helt färdig. Framförallt har det skapats specifika program för datorer, så kallade ad blockers, vilka aktivt tar bort reklamklipp så att konsumenten aldrig behöver göra ett aktivt val för varje enskild exponering. 1.2 Problematisering Marknadsföring på YouTube är en möjlighet för företag att nå ut till ett stort antal individer trots att de enbart använder sig av marknadsföring på en sida. Det finns dock vissa problem med att marknadsföra via YouTube som är svåra att skydda sig emot. Det första problemet är inbyggt i YouTubes plattform och är att längre reklamfilmer går att hoppa över efter ett visst antal sekunder. Detta betyder att det finns en risk att företag betalar för tid på YouTube som individerna inte ser. Ett andra problem är ett externt problem med en programvara som kallas adblock. Programvaran tar bort nästan all reklam från alla sidor på internet som användaren besöker, vilket även inkluderar reklam som kan spelas upp innan ett klipp på YouTube. Det faktumet gör att de över 50 miljoner användarna av adblock aldrig ser reklamen som företag köper plats för på YouTube (adblock plus, 2014). Dessa båda problem gör att YouTube-reklam når ut till färre än det potentiella antalet av alla som ser på den specifika videon. 3

4 Frågeställningar: Hur mycket av reklamen når ej fram till individerna? I vilken grad är YouTube-användare mottagliga för reklam? Är det någon skillnad mellan könen? 1.3 Syfte Studien syftar till att ge en beskrivning av i vilken utsträckning YouTube-användare är mottagliga för reklam i anslutning till videoklipp, vilket inkluderar att ta reda på hur mycket av reklamen som användarna inte ser, samt att undersöka huruvida det finns könsskillnader. 1.4 Avgränsningar Studien har valts att avgränsas till marknadsföring i form av reklamfilm som spelas upp innan videoklipp på YouTube. Försök har även gjorts att undersöka aspekter hänförliga till respondenter som blockerar reklam och deras mottaglighet av reklam. Undersökningen är även avgränsad till personer med förståelse för det svenska språket då enkäterna är skrivna på svenska och en ytterligare en avgränsning är att enkäterna är utskickad enbart till den sociala plattformen Facebook. 4

5 2. Teoretisk referensram Eftersom vi vill undersöka hur användare hanterar reklam på YouTube helt objektivt, utan att fördjupa oss i deras upplevelser, så har vi valt ett realistiskt perspektiv som även passar bra med en kvantitativ enkätundersökning eftersom den ger oss svar som enkelt kan kvantifieras till objektiva sambandsförhållanden. Påträngande reklam Reklam som upplevs som påträngande har enligt flera studier visat sig få sämre påverkan. Med reklam som upplevs som påträngande och irriterande menas när den hindrar en person från att göra det den hade för avsikt att göra. När vi inte väljer att se reklamen beror det ofta på att den uppfattas som irriterande och när valet inte finns att undvika den så blir den istället påträngande och påverkan blir ännu lägre. Sättet reklam framförs på är en vanligare orsak till irritation bland konsumenten än själva reklamen i sig, vilket gör det väldigt viktigt att reklam framförs på ett sätt som inte uppfattas som störande. När det exempelvis spelas reklam på radiokanaler har det visat sig att användare byter kanal för att slippa reklamen för att den upplevs som irriterande och avbrytande (Edwards, Li & Lee, 2002). Marknadsföringsmixen Marknadsföringsmixen eller 4p-modellen är en vanligt förekommande och allmänt vedertagen teori inom marknadsföringsområdet som utgörs av de 4 huvudkategorierna produkt, pris, plats och promotion. Med produkt menas produktens egenskaper som är en viktig del av marknadsföringen. Priset är värdet som företaget säljer sin produkt för. Platsen är var och hur marknadsföring av produkten sker. Promotion är hur företaget använder strategiska verktyg för att marknadsföra (Kotler et al, 2005). Produkt Här ingår förutom själva produkten även saker som exempelvis kvalitet, varumärke, utseende, förpackning, garantier, vilket behov produkten löser och andra saker som relaterar till själva produkten i sig. Pris Här handlar det inte endast om det faktiska priset utan hur prissättningen går till, vilken marginal företaget lägger sig på, rabatter och andra prispåverkande faktorer och kundens upplevda värde av produkten. Det handlar även om vart den perfekta balansen mellan lönsamhet och kundnöjdhet går då kunderna ofta vill ha ett så lågt pris som möjligt. Plats Plats är hur produkten görs tillgänglig för konsumenterna, vilket kan handla om sådant som var en butik ska ligga, öppettider, när det går att ringa företaget, distributionskanaler, lagernivåer, transporter och liknande. Promotion Promotion, eller Påverkan som det också har kallats, handlar om marknadsföring, personlig försäljning, direkt reklam, pr, annonsering i alla dess former och andra sätt att göra kunden 5

6 uppmärksam på produktens fördelar och egenskaper som gör att kunden uppfattar det som en bra produkt. Kotler, Armstrong och Parment (2011) nämner i deras bok, Marknadsföring: teori, strategi och praktik, promotionmixen, även kallad marknadskommunikationsmixen. Denna mix innefattar som tidigare nämnt annonsering, säljstöd, personlig försäljning, public relations och direktmarknadsföring. Mixen beskrivs som en rad hjälpmedel med vilkas hjälp konsumenter kan övertygas om ett erbjudandes värde. De tre författarna definierar annonsering som: "Ickepersonlig presentation och kommunikation av idéer, varor och tjänster från en identifierbar avsändare"(kotler, Armstrong & Parment, 2011). YouTube-reklam torde vara av sorten annonsering då den är opersonlig och kommer ifrån identifierbara avsändare. Dagens konsumenter anses vara trötta på kommersiella budskap och föredras istället välja kanaler där de tillåter sig exponeras för reklam, eller åtminstone inte direkt negligerar den (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Dagstidningar lyfts fram som ett exempel på traditionell kanal som uppfyller sitt syfte, att nå konsumenten. Motivering till det är att tidningar framstår som en kanal med hög integritet och trovärdighet, och därtill är reklamannonsering i tidningar ett etablerat och mer eller mindre "allmänt godkänt" sätt (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Ad block Ad block är en typ av tilläggsprogram som installeras i webbläsare med syfte att undvika reklam på internet i största möjliga utsträckning. Framförallt reklam som kommer i ett nytt fönster utan att användaren själv har öppnat det och annan typ av reklam som upplevs som störande eller hindrar användaren från att utföra det den ville göra, är föremål för Ad blockers användningsområde. Reklam på YouTube vilken kommer innan videoklippet som användaren faktiskt har sökt fram och ville se är exakt den typ av reklam som en Ad block är till för att få bort. Ett Ad block-program är gratis att ladda ner och i mitten av 2014 fanns det 144 miljoner användare av olika Ad block-program globalt och Sverige är ett av de länder där det är vanligast då var fjärde internet användare använder ett Ad block-program. (Adblocking goes mainstream, PageFair & Adobe, 2014) 6

7 3. Metod och material 3.1 Ansats En kvalitativ studie tenderar oftast att fokusera på respondenters upplevelser och egna ord (Bryman & Bell, 2013). Då studien inte intresserar sig för individerna individuellt utan mer av dem som en grupp så har vi valt att ha en kvantitativ ansats för studien. Den kvantitativa studien fokuserar, till skillnad från den kvalitativa, på det statiska så som siffror och generar samband utifrån dem. Vidare kommer studien att ha ett realistiskt perspektiv, då vi endast är intresserade av sanningen. 3.2 Design Vi kommer att jobba utefter en tvärsnittsdesign då denna metod syftar till att samla in kvantitativ data. Tvärsnittsdesign syftar till att undersöka fler än ett fall, alla vid samma tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell menar på att en tvärsnittsdesign fungerar bra när man vill studera relationer mellan olika variabler. 3.3 Urval Risken för att få ett samplingsfel minskar när stickprovets storlek ökas (Bryman & Bell, 2013). I och med det kommer studien försöka nå ut till så många personer som möjligt med tilltänkt webb-enkät. Med tanke på att ett program hanterar vår webb-enkät innebär ett större stickprov inte något större administrativt arbete. I och med studiens syfte är endast en spridning gällande stickprovet inom ålder och kön av intresse. Alla andra parametrar generar ingen nytta i att få en spridning. Undersökningens respondenter nås ut till via sociala medier. Varianten för att få tag i dessa respondenter skulle kunna ses som en kombination av bekvämlighetsurval tillsammans med en form av snöbollsurvall, då vi kommer att använda oss av sociala medier (bekvämlighetsurval) samtidigt som det kommer kunna generera en snöbollseffekt där respondenternas vänner svarar på enkäten, trots att dessa ej har blivit närmade personligen. Med bekvämlighetsurval menas ett urval som för tillfället finns tillgängligt till forskaren, och med ett snöbollsurval menas att man sprider urvalet vidare med hjälp av en till en början liten grupp (Bryman & Bell, 2013). 3.4 Genomförande För att inhämta den information vi syftar till att undersöka kommer vi att använda oss av en websurvey (Se bilaga). Med den här formen av informationshämtning går det snabbt att hantera data (Bryman & Bell 2013), speciellt när den är upplagd via webben då det finns ytterligare program som underlättar administreringen. Vidare är det en fördel att respondenten svara när denne har tid, samt att det via denna metod snabbt går att nå ut till en stor mängd människor. Då denna enkät är upplagd via webben kommer det vara en hantering av tillfall snarare än bortfall. Detta kommer hanteras i form av att en mängd människor uppmanas för att på så sätt få det så pass uppmärksammat att vi kan räkna med ett hyggligt underlag. Vidare kommer tydlighet finnas i vad syftet med enkätundersökningen är och hur vi skall hantera all information. Detta menar Bryman och Bell (2013) är viktigt för att hantera bortfall vid enkäter via post, och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle fungera på samma sätt trots att enkäten nu är på webben. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att korta enkäter tenderar att påvisa ett mindre bortfall än längre. Enkäten kommer inhämta information om respondenten i två avseenden: Ålder och juridiskt kön. Detta för att kunna se om ett resultatet som fås skiftar beroende på dessa variabler. Högst upp på enkäten finns ett stycke där det förklaras för mottagarna vad syftet med enkäten är. 7

8 Enkäten innehåller totalt fem frågor gällande vårt problemområde. Frågorna är slutna med svaren utformade i vertikalt läge. Vertikal utformning på svaren är att föredra (Bryman & Bell, 2013). 3.5 Etisk diskussion Studiens författare kommer ha ett etiskt förhållningssätt till den data som insamlas ifrån människor via studiens survey. Detta förhållningssätt kommer bygga på vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Det innebär att samtycke kommer att inhämtas för all form av medverkan och hantering av insamlad data. Syftet med surveyn kommer även tydligt förklaras, och hur resultatet kommer att hanteras. All inhämtad data kommer endast att användas för den här enskilda undersökningen. För att vidare värna om personens anonymitet kommer deltagarna endast ange juridiskt kön samt ålder. I och med detta kommer vetenskapsrådets huvudsakliga krav uppfyllas. 3.6 Kvalitetsaspekter På förhand antas det finnas obalans gällande våra respondenters datorvana. Det är dock inget som ses som problem utifrån syftet med vår undersökning. I och med att det vi undersöker kräver viss datorvana, är det inte orimligt att utgå ifrån att enbart ha med respondenter som potentiellt kan utsättas för vad undersökningen handlar om, nämligen reklam på YouTube. Åldersfördelningen lär bli snedfördelad eftersom undersökningen primärt förväntas nå ut till människor i 20-årsåldern då dessa är att ses som överrepresenterade på ett socialt media som Facebook. Det här leder till att det inte går att dra några slutsatser kring skillnader i svar gällande ålder. De artiklar och hemsidor som valts att användas som källor får ses som tillförlitliga då dessa källor är världskända inom just det område vi använder dem som källor. 4. Empiri Det var 174 svar på enkäten. Svaren fördelade sig om 55% (96 st) män samt 45% (78 st) kvinnor. Bland alla svarande låg medelåldern på 23 år, värt att notera är att endast 10 svarande var över 28 år. Den första frågan behandlade hur ofta de tillfrågade besökte YouTube. Utfallet visade sig fördelat som att 29% sade sig besöka mycket ofta, 44% tyckte 8

9 sig besöka ofta, och 27% sällan. Noteras kan göras att det inte var någon respondent som aldrig besökte YouTube. Vid frågan vad gör du när en reklam spelas upp innan avsett videoklipp på YouTube var svaren fördelade med 0% för tittar på reklamen, 73% tittar tills reklamen kan tryckas bort och 21% ägnar ingen uppmärksamhet åt reklamen. 15% anser att de tar till sig av reklamen på YouTube och 85% anser att de inte tar till sig av den. 76% vet vad en ad blocker är medan övriga 24% inte vet vad det är. 51% av de svarande använder någon typ av ad blocker och 49% gör det ej. Det var stor skillnad i svar om man ser till kön. 32% av männen besöker YouTube mycket ofta, 50% ofta och 18% sällan. För kvinnorna var dessa siffror 26% mycket ofta, 23% ofta och 51% sällan. 70% av männen trycker bort så fort det går när en reklam spelas upp innan klippet, 30% kollar inte alls. Bland kvinnorna trycker 77% bort reklamen och 23 % kollar inte alls. På frågan ifall de anser att de tar till sig av reklamen svarar 90% av männen nej och 10% ja, för kvinnor är det 79% nej och 21% ja. 9% av männen vet ej vad en ad blocker är, medan 91% gör det. 41% av kvinnorna känner ej till ad blockers, medan 59% gör det. Användandet av en ad blocker fördelar sig som att 66% av männen använder, och 34% gör det inte. Samtidigt använder 32% av kvinnorna en, och 68% använder inte en. 5. Analys En reklam ska förmedla en positiv känsla, detta är en viktig del i att få fram en effektiv reklam, något som kan te sig problematiskt när det gäller reklam via YouTube. Vi misstänker att i och med den tydliga oviljan i att se reklam innan det klickade videoklippet, förmedlar dessa reklamklipp i stor utsträckning en initial negativ känsla. En annan problematik vi ser utifrån resultatet är svårigheten för reklammakarna att få säga sitt via reklamen, då en betydande mängd människor som blir exponerade faktiskt väljer att nyttja den tid som reklamen löper till att göra andra sysslor. Vidare finns den kategorin människor som ser på 9

10 reklam tills det går att klicka bort, vilket generar i att konsumenten inte får den exponering som var tänkt när man gjorde reklamen. Vi såg även att kvinnor, trots den initiala negativa känslan gentemot klippen, och det aktiva valet att välja bort reklamen, ändå faktiskt blir påverkade av reklamen, något vi inte såg i samma utsträckning bland männen. Detta tyder på att kvinnor kan vara mer mottagliga för reklam via YouTube än män. Vidare syns det att trots att alla försöker bli av med reklamen, män som kvinnor, så når ändå reklamen fram till vissa individer. Detta kan tyda på att intressant och bra reklam trots allt lyckas bryta igenom den initiala negativa barriären och få konsumenten intresserad. Troligtvis är företagen medvetna om situationen på YouTube och lyckas få med essensen i början av reklamen. En annan tydlig markör för att marknadsföringen på YouTube trots vårt resultat faktiskt fungerarar och att konsumenterna torde vara mottagliga är det faktum att över en miljon företag använder sig av denna plattform för att marknadsföra sina tjänster och produkter. Det är ett rimligt antagande att företagen utefter olika analysverktyg som de fyra P na kommit fram till att det är värdeskapande för kunderna att marknadsföra sig på denna plattform. Det P som främst borde var aktuellt för Youtube marknadsföring är Promotion då reklam på Youtube enligt våra resultat borde kunna fungera för att göra ett varumärke eller en produkt känt för allmänheten. Detta eftersom det faktiskt är en del som trots sin motvilja tittar på åtminstone den första delen av reklamen. Vi ser det som en möjligthet att det finns teknologiska fördelar med att marknadsföra sig på internet, genom att skräddarsy reklamen på ett effektivt sett utifrån konsumenternas tidigare aktivitet, något som borde förekomma även på YouTube. Detta skulle då öka sannolikheten för att lyckas pricka en mottaglig konsument med sin reklam. Mottagligheten för reklam att nå fram till konsumenten begränsas helt i de tillfällen då användaren använder sig av så kallade ad blockers. I det resultat vi fick så var kännedomen och nyttjandet av ad blockers hög, 75 respektive 50 procent. En slutsats utifrån vårt stickprov är det att kännedomen om ad blockers är stort, och borde således påverka mottagligheten för reklam negativt. Det är en stor skillnad mellan kännedom och användadet av ad blockers mellan könen. Männen använder i mycket större utsträckning ad blockers än kvinnor. Detta pekar ytterligare på att kvinnor kan vara mer mottagliga då denna barriär av programvaran stoppar upp en betydande del bland männen i förhållande till kvinnorna. 6. Slutsats Att marknadsföra sig via YouTube är ett enkelt alternativ för att lätt nå ut till en stor mängd människor, men reklamen når inte lika många som man kan tänka sig vid en första anblick av användarantalet på plattformen. Det är en stor skillnad i hur mycket av reklamen som verkligen blir sedd av YouTube-användarna. De allra flesta ägnar mer uppmärksamhet mot kortare reklamklipp eller den första delen av klipp som går att trycka bort. Detta leder till att de reklamfilmer som är tillräckligt korta är de som har störst chans att nå önskat resultat. Något att tänka på är dock att vi i vårt resultat ser att ca hälften av de som svarade på enkäten använder sig av en ad blocker som gör att hälften av reklamen har inte en möjlighet att bli visad av den tilltänkta mottagaren. 10

11 Noterbart i frågan om ad block är att över 60% av männen använder någon sort av ad block medan samma siffra för kvinnor är ca 30%, detta kan vara anledningen till att det är fler kvinnor som tar till sig av reklamen på YouTube. Med detta resultat ser vi att det är lättare att nå ut till önskad målgrupp om reklamen riktar sig till kvinnor än män, detta trots att män spenderar mer tid på YouTube. 7. Referenser Böcker Bryman A & Bell E (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2:a upplagan, Liber AB, Polen Artiklar Edwards, S. M., Li, H. och Lee, J. H., Forced exposure and psychological reactance: Antecedents and consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads, Journal of Advertising Research, Vol. 41, No. 4,

12 Forbes (2014). DeMers, Jayson. The Top 7 Online Marketing Trends Dominating Tillgänglig: 2014/3/ (Hämtad: ) Elektroniskt Adblock plus, 2015, About. https://adblockplus.org/en/about (hämtad ) PageFair and Adobe, 2014, Adblocking goes mainstream. (Hämtad: ) Worldbank (2015). Internet users (per 100 people). Tillgänglig: (Hämtad: ). YouTube (2015). Press. Statistics. Tillgänglig: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html [Hämtad: ] 8. Bilagor 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Projektarbete: Studentrabatter Marknadsföring 722G93. Emma Falk Sandra Häger Joanna Jansson Maria Jenskog Linda Scott Emelie Zettervall

Projektarbete: Studentrabatter Marknadsföring 722G93. Emma Falk Sandra Häger Joanna Jansson Maria Jenskog Linda Scott Emelie Zettervall Projektarbete: Studentrabatter Marknadsföring 722G93 Emma Falk Sandra Häger Joanna nsson Maria Jenskog Linda Scott Emelie Zettervall Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Problematisering...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Den svenska övertron på Twitters genomslag. (Medie)bilden av vs. fakta om twittraren i Sverige 2012

Den svenska övertron på Twitters genomslag. (Medie)bilden av vs. fakta om twittraren i Sverige 2012 Den svenska övertron på Twitters genomslag (Medie)bilden av vs. fakta om twittraren i Sverige 2012 1 Den svenska övertron på Twitters genomslag Allmänhetens bild färgas av mediebilden Slutsatser Allmänheten

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Marknadskommunikation för kursutvärderingar

Marknadskommunikation för kursutvärderingar Linköpings universitet David Sundström: 920409-5435 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Erik Pärsson: 920417-0998 Marknadsföring 722G93, 7 HP Anton Matses: 940118-7357 Marcus Ekerbring:

Läs mer

Projektarbete marknadsföring

Projektarbete marknadsföring Datum: 2015-03-27 Grupp 24 Robin Viktor 19900417-5296 Filip Beijbom 19931203-7212 Mira Holmgren 19940614-1003 Xuan Lu 19920610-1421 Sofie Bertholdson 19900320-1648 Projektarbete marknadsföring Hur kan

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Kartläggning av Dressmann i sociala medier

Kartläggning av Dressmann i sociala medier Google Kartläggning av Dressmann i sociala medier När man skriver in ordet Dressman i sökrutan på google.com får man 12 800 träffar på svenska sidor. Träffarna handlar bl.a. om Dressmanns hemsida, lediga

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 140325 Tid: 09.00-14.00 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Marknadsföring med hjälp av Flickr

Marknadsföring med hjälp av Flickr Marknadsföring med hjälp av Flickr Essä i kursen Digitala Distributionsformer på Högskolan Väst Av: Emma Malmkjell Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion 5 Slutsats

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday

Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday Black Friday Bakgrund I Sverige är Black Friday ett nytt fenomen och dess popularitet växer explosionsartat.

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12

Filmbarometer 2013. Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70. Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Filmbarometer 2013 Kungsgatan 12, 753 23 Uppsala +46 (0) 18 12 71 12 Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm +46 8 29 92 70 info@populate.se www.populate.se Populates filmbarometer 2013 En gång i tiden var

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun

Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Du kan förändra! Kampanjplan för Degerfors kommun i samarbete med Karlstads kommun Demokratilyftet 2011 för Degerfors kommun Projektansvariga: Stina Bergström, Rebecca Lindholm, Karolina Johansson, Anton

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab Uppfödning av kyckling och fiskleveroljor Statistiska jämförelser: parvisa observationer och oberoende stickprov Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson vt 2012 Fiskleverolja tillsätts

Läs mer

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson - Freemium : eller? Grupp 2 Lina Andersson, 930803 Anna Domnina, 941201 Matilda Ek Tedefors, 930807 Johan Lindén, 941113 Christoffer Moreton, 930818 Thananjayan Sivananthan, 931213 Handledare Dr. Mikael

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer