YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering"

Transkript

1 Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid Filip Johansson Jimmy Eriksson Thorell Timmy Andersson Henrik Niklasson Betel Menghis YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Handledare: Thomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson

2 Innehållsförteckning 1.Inledning Bakgrund Problematisering Syfte Avgränsningar Teoretisk referensram Metod och material Ansats Design Urval Genomförande Etisk diskussion Kvalitetsaspekter Empiri Analys Slutsats Referenser Bilagor

3 1.Inledning 1.1 Bakgrund Företag har sedan en lång tid tillbaka använt sig av marknadsföring för att uppmärksamma potentiella kunder på just deras produkter och tjänster. Marknadsföringsstrategier har utvecklats över åren, och förändrats. I början av detta århundrade marknadsförde företag sina produkter i tidningar. Med televisionens intåg såg givetvis företagare ytterligare ett medium att marknadsföra sig i. Den senaste plattformen att få stort genomslag för marknadsföringsstrategier är internet. Internetanvändningen i världen har mellan åren 2005 till 2013 stigit ifrån 15,8 användare per 100 invånare till 38,1 (Worldbank, 2015). Även marknadsföring inom plattformen internet har utvecklat nya strategier. Enligt DeMers (Forbes, 2014) spåddes marknadsföringen på nätet röra sig mer mot sociala medier och bloggar. Vidare påstår han att företagen går ifrån ett the bigger, the better tänk i sin marknadsföring till en mer simpel marknadsföring. Ett sätt som används av många företag för att nå ut till människor är att marknadsföra via populära hemsidor. En metod som är populär bland företagen är att betala för reklamtid innan videoklipp på diverse hemsidor. En utav dessa hemsidor är YouTube, som har över en miljard användare (YouTube, 2015). Det är fler än en miljon företag som använder sig av marknadsföring via YouTube. Videomarknadsföringen på YouTube kan på många sätt jämföras med vanlig traditionell TVreklam. Båda elementen har blivit inbäddade i ett annat syfte, där reklamen som sådan är en sekundär input i mediet. Möjligheterna att undvika exponeringen av reklam skiljer sig dock åt i vissa avseenden. Visserligen kan man aktivt välja att inte titta/lyssna på den reklam som visas eller välja att helt enkelt nyttja reklamtiden till att göra något annat. Det som istället skiljer sig åt är konsumentens möjlighet att trycka bort en exponering innan denna är helt färdig. Framförallt har det skapats specifika program för datorer, så kallade ad blockers, vilka aktivt tar bort reklamklipp så att konsumenten aldrig behöver göra ett aktivt val för varje enskild exponering. 1.2 Problematisering Marknadsföring på YouTube är en möjlighet för företag att nå ut till ett stort antal individer trots att de enbart använder sig av marknadsföring på en sida. Det finns dock vissa problem med att marknadsföra via YouTube som är svåra att skydda sig emot. Det första problemet är inbyggt i YouTubes plattform och är att längre reklamfilmer går att hoppa över efter ett visst antal sekunder. Detta betyder att det finns en risk att företag betalar för tid på YouTube som individerna inte ser. Ett andra problem är ett externt problem med en programvara som kallas adblock. Programvaran tar bort nästan all reklam från alla sidor på internet som användaren besöker, vilket även inkluderar reklam som kan spelas upp innan ett klipp på YouTube. Det faktumet gör att de över 50 miljoner användarna av adblock aldrig ser reklamen som företag köper plats för på YouTube (adblock plus, 2014). Dessa båda problem gör att YouTube-reklam når ut till färre än det potentiella antalet av alla som ser på den specifika videon. 3

4 Frågeställningar: Hur mycket av reklamen når ej fram till individerna? I vilken grad är YouTube-användare mottagliga för reklam? Är det någon skillnad mellan könen? 1.3 Syfte Studien syftar till att ge en beskrivning av i vilken utsträckning YouTube-användare är mottagliga för reklam i anslutning till videoklipp, vilket inkluderar att ta reda på hur mycket av reklamen som användarna inte ser, samt att undersöka huruvida det finns könsskillnader. 1.4 Avgränsningar Studien har valts att avgränsas till marknadsföring i form av reklamfilm som spelas upp innan videoklipp på YouTube. Försök har även gjorts att undersöka aspekter hänförliga till respondenter som blockerar reklam och deras mottaglighet av reklam. Undersökningen är även avgränsad till personer med förståelse för det svenska språket då enkäterna är skrivna på svenska och en ytterligare en avgränsning är att enkäterna är utskickad enbart till den sociala plattformen Facebook. 4

5 2. Teoretisk referensram Eftersom vi vill undersöka hur användare hanterar reklam på YouTube helt objektivt, utan att fördjupa oss i deras upplevelser, så har vi valt ett realistiskt perspektiv som även passar bra med en kvantitativ enkätundersökning eftersom den ger oss svar som enkelt kan kvantifieras till objektiva sambandsförhållanden. Påträngande reklam Reklam som upplevs som påträngande har enligt flera studier visat sig få sämre påverkan. Med reklam som upplevs som påträngande och irriterande menas när den hindrar en person från att göra det den hade för avsikt att göra. När vi inte väljer att se reklamen beror det ofta på att den uppfattas som irriterande och när valet inte finns att undvika den så blir den istället påträngande och påverkan blir ännu lägre. Sättet reklam framförs på är en vanligare orsak till irritation bland konsumenten än själva reklamen i sig, vilket gör det väldigt viktigt att reklam framförs på ett sätt som inte uppfattas som störande. När det exempelvis spelas reklam på radiokanaler har det visat sig att användare byter kanal för att slippa reklamen för att den upplevs som irriterande och avbrytande (Edwards, Li & Lee, 2002). Marknadsföringsmixen Marknadsföringsmixen eller 4p-modellen är en vanligt förekommande och allmänt vedertagen teori inom marknadsföringsområdet som utgörs av de 4 huvudkategorierna produkt, pris, plats och promotion. Med produkt menas produktens egenskaper som är en viktig del av marknadsföringen. Priset är värdet som företaget säljer sin produkt för. Platsen är var och hur marknadsföring av produkten sker. Promotion är hur företaget använder strategiska verktyg för att marknadsföra (Kotler et al, 2005). Produkt Här ingår förutom själva produkten även saker som exempelvis kvalitet, varumärke, utseende, förpackning, garantier, vilket behov produkten löser och andra saker som relaterar till själva produkten i sig. Pris Här handlar det inte endast om det faktiska priset utan hur prissättningen går till, vilken marginal företaget lägger sig på, rabatter och andra prispåverkande faktorer och kundens upplevda värde av produkten. Det handlar även om vart den perfekta balansen mellan lönsamhet och kundnöjdhet går då kunderna ofta vill ha ett så lågt pris som möjligt. Plats Plats är hur produkten görs tillgänglig för konsumenterna, vilket kan handla om sådant som var en butik ska ligga, öppettider, när det går att ringa företaget, distributionskanaler, lagernivåer, transporter och liknande. Promotion Promotion, eller Påverkan som det också har kallats, handlar om marknadsföring, personlig försäljning, direkt reklam, pr, annonsering i alla dess former och andra sätt att göra kunden 5

6 uppmärksam på produktens fördelar och egenskaper som gör att kunden uppfattar det som en bra produkt. Kotler, Armstrong och Parment (2011) nämner i deras bok, Marknadsföring: teori, strategi och praktik, promotionmixen, även kallad marknadskommunikationsmixen. Denna mix innefattar som tidigare nämnt annonsering, säljstöd, personlig försäljning, public relations och direktmarknadsföring. Mixen beskrivs som en rad hjälpmedel med vilkas hjälp konsumenter kan övertygas om ett erbjudandes värde. De tre författarna definierar annonsering som: "Ickepersonlig presentation och kommunikation av idéer, varor och tjänster från en identifierbar avsändare"(kotler, Armstrong & Parment, 2011). YouTube-reklam torde vara av sorten annonsering då den är opersonlig och kommer ifrån identifierbara avsändare. Dagens konsumenter anses vara trötta på kommersiella budskap och föredras istället välja kanaler där de tillåter sig exponeras för reklam, eller åtminstone inte direkt negligerar den (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Dagstidningar lyfts fram som ett exempel på traditionell kanal som uppfyller sitt syfte, att nå konsumenten. Motivering till det är att tidningar framstår som en kanal med hög integritet och trovärdighet, och därtill är reklamannonsering i tidningar ett etablerat och mer eller mindre "allmänt godkänt" sätt (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Ad block Ad block är en typ av tilläggsprogram som installeras i webbläsare med syfte att undvika reklam på internet i största möjliga utsträckning. Framförallt reklam som kommer i ett nytt fönster utan att användaren själv har öppnat det och annan typ av reklam som upplevs som störande eller hindrar användaren från att utföra det den ville göra, är föremål för Ad blockers användningsområde. Reklam på YouTube vilken kommer innan videoklippet som användaren faktiskt har sökt fram och ville se är exakt den typ av reklam som en Ad block är till för att få bort. Ett Ad block-program är gratis att ladda ner och i mitten av 2014 fanns det 144 miljoner användare av olika Ad block-program globalt och Sverige är ett av de länder där det är vanligast då var fjärde internet användare använder ett Ad block-program. (Adblocking goes mainstream, PageFair & Adobe, 2014) 6

7 3. Metod och material 3.1 Ansats En kvalitativ studie tenderar oftast att fokusera på respondenters upplevelser och egna ord (Bryman & Bell, 2013). Då studien inte intresserar sig för individerna individuellt utan mer av dem som en grupp så har vi valt att ha en kvantitativ ansats för studien. Den kvantitativa studien fokuserar, till skillnad från den kvalitativa, på det statiska så som siffror och generar samband utifrån dem. Vidare kommer studien att ha ett realistiskt perspektiv, då vi endast är intresserade av sanningen. 3.2 Design Vi kommer att jobba utefter en tvärsnittsdesign då denna metod syftar till att samla in kvantitativ data. Tvärsnittsdesign syftar till att undersöka fler än ett fall, alla vid samma tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell menar på att en tvärsnittsdesign fungerar bra när man vill studera relationer mellan olika variabler. 3.3 Urval Risken för att få ett samplingsfel minskar när stickprovets storlek ökas (Bryman & Bell, 2013). I och med det kommer studien försöka nå ut till så många personer som möjligt med tilltänkt webb-enkät. Med tanke på att ett program hanterar vår webb-enkät innebär ett större stickprov inte något större administrativt arbete. I och med studiens syfte är endast en spridning gällande stickprovet inom ålder och kön av intresse. Alla andra parametrar generar ingen nytta i att få en spridning. Undersökningens respondenter nås ut till via sociala medier. Varianten för att få tag i dessa respondenter skulle kunna ses som en kombination av bekvämlighetsurval tillsammans med en form av snöbollsurvall, då vi kommer att använda oss av sociala medier (bekvämlighetsurval) samtidigt som det kommer kunna generera en snöbollseffekt där respondenternas vänner svarar på enkäten, trots att dessa ej har blivit närmade personligen. Med bekvämlighetsurval menas ett urval som för tillfället finns tillgängligt till forskaren, och med ett snöbollsurval menas att man sprider urvalet vidare med hjälp av en till en början liten grupp (Bryman & Bell, 2013). 3.4 Genomförande För att inhämta den information vi syftar till att undersöka kommer vi att använda oss av en websurvey (Se bilaga). Med den här formen av informationshämtning går det snabbt att hantera data (Bryman & Bell 2013), speciellt när den är upplagd via webben då det finns ytterligare program som underlättar administreringen. Vidare är det en fördel att respondenten svara när denne har tid, samt att det via denna metod snabbt går att nå ut till en stor mängd människor. Då denna enkät är upplagd via webben kommer det vara en hantering av tillfall snarare än bortfall. Detta kommer hanteras i form av att en mängd människor uppmanas för att på så sätt få det så pass uppmärksammat att vi kan räkna med ett hyggligt underlag. Vidare kommer tydlighet finnas i vad syftet med enkätundersökningen är och hur vi skall hantera all information. Detta menar Bryman och Bell (2013) är viktigt för att hantera bortfall vid enkäter via post, och det finns ingen anledning att tro att det inte skulle fungera på samma sätt trots att enkäten nu är på webben. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att korta enkäter tenderar att påvisa ett mindre bortfall än längre. Enkäten kommer inhämta information om respondenten i två avseenden: Ålder och juridiskt kön. Detta för att kunna se om ett resultatet som fås skiftar beroende på dessa variabler. Högst upp på enkäten finns ett stycke där det förklaras för mottagarna vad syftet med enkäten är. 7

8 Enkäten innehåller totalt fem frågor gällande vårt problemområde. Frågorna är slutna med svaren utformade i vertikalt läge. Vertikal utformning på svaren är att föredra (Bryman & Bell, 2013). 3.5 Etisk diskussion Studiens författare kommer ha ett etiskt förhållningssätt till den data som insamlas ifrån människor via studiens survey. Detta förhållningssätt kommer bygga på vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Det innebär att samtycke kommer att inhämtas för all form av medverkan och hantering av insamlad data. Syftet med surveyn kommer även tydligt förklaras, och hur resultatet kommer att hanteras. All inhämtad data kommer endast att användas för den här enskilda undersökningen. För att vidare värna om personens anonymitet kommer deltagarna endast ange juridiskt kön samt ålder. I och med detta kommer vetenskapsrådets huvudsakliga krav uppfyllas. 3.6 Kvalitetsaspekter På förhand antas det finnas obalans gällande våra respondenters datorvana. Det är dock inget som ses som problem utifrån syftet med vår undersökning. I och med att det vi undersöker kräver viss datorvana, är det inte orimligt att utgå ifrån att enbart ha med respondenter som potentiellt kan utsättas för vad undersökningen handlar om, nämligen reklam på YouTube. Åldersfördelningen lär bli snedfördelad eftersom undersökningen primärt förväntas nå ut till människor i 20-årsåldern då dessa är att ses som överrepresenterade på ett socialt media som Facebook. Det här leder till att det inte går att dra några slutsatser kring skillnader i svar gällande ålder. De artiklar och hemsidor som valts att användas som källor får ses som tillförlitliga då dessa källor är världskända inom just det område vi använder dem som källor. 4. Empiri Det var 174 svar på enkäten. Svaren fördelade sig om 55% (96 st) män samt 45% (78 st) kvinnor. Bland alla svarande låg medelåldern på 23 år, värt att notera är att endast 10 svarande var över 28 år. Den första frågan behandlade hur ofta de tillfrågade besökte YouTube. Utfallet visade sig fördelat som att 29% sade sig besöka mycket ofta, 44% tyckte 8

9 sig besöka ofta, och 27% sällan. Noteras kan göras att det inte var någon respondent som aldrig besökte YouTube. Vid frågan vad gör du när en reklam spelas upp innan avsett videoklipp på YouTube var svaren fördelade med 0% för tittar på reklamen, 73% tittar tills reklamen kan tryckas bort och 21% ägnar ingen uppmärksamhet åt reklamen. 15% anser att de tar till sig av reklamen på YouTube och 85% anser att de inte tar till sig av den. 76% vet vad en ad blocker är medan övriga 24% inte vet vad det är. 51% av de svarande använder någon typ av ad blocker och 49% gör det ej. Det var stor skillnad i svar om man ser till kön. 32% av männen besöker YouTube mycket ofta, 50% ofta och 18% sällan. För kvinnorna var dessa siffror 26% mycket ofta, 23% ofta och 51% sällan. 70% av männen trycker bort så fort det går när en reklam spelas upp innan klippet, 30% kollar inte alls. Bland kvinnorna trycker 77% bort reklamen och 23 % kollar inte alls. På frågan ifall de anser att de tar till sig av reklamen svarar 90% av männen nej och 10% ja, för kvinnor är det 79% nej och 21% ja. 9% av männen vet ej vad en ad blocker är, medan 91% gör det. 41% av kvinnorna känner ej till ad blockers, medan 59% gör det. Användandet av en ad blocker fördelar sig som att 66% av männen använder, och 34% gör det inte. Samtidigt använder 32% av kvinnorna en, och 68% använder inte en. 5. Analys En reklam ska förmedla en positiv känsla, detta är en viktig del i att få fram en effektiv reklam, något som kan te sig problematiskt när det gäller reklam via YouTube. Vi misstänker att i och med den tydliga oviljan i att se reklam innan det klickade videoklippet, förmedlar dessa reklamklipp i stor utsträckning en initial negativ känsla. En annan problematik vi ser utifrån resultatet är svårigheten för reklammakarna att få säga sitt via reklamen, då en betydande mängd människor som blir exponerade faktiskt väljer att nyttja den tid som reklamen löper till att göra andra sysslor. Vidare finns den kategorin människor som ser på 9

10 reklam tills det går att klicka bort, vilket generar i att konsumenten inte får den exponering som var tänkt när man gjorde reklamen. Vi såg även att kvinnor, trots den initiala negativa känslan gentemot klippen, och det aktiva valet att välja bort reklamen, ändå faktiskt blir påverkade av reklamen, något vi inte såg i samma utsträckning bland männen. Detta tyder på att kvinnor kan vara mer mottagliga för reklam via YouTube än män. Vidare syns det att trots att alla försöker bli av med reklamen, män som kvinnor, så når ändå reklamen fram till vissa individer. Detta kan tyda på att intressant och bra reklam trots allt lyckas bryta igenom den initiala negativa barriären och få konsumenten intresserad. Troligtvis är företagen medvetna om situationen på YouTube och lyckas få med essensen i början av reklamen. En annan tydlig markör för att marknadsföringen på YouTube trots vårt resultat faktiskt fungerarar och att konsumenterna torde vara mottagliga är det faktum att över en miljon företag använder sig av denna plattform för att marknadsföra sina tjänster och produkter. Det är ett rimligt antagande att företagen utefter olika analysverktyg som de fyra P na kommit fram till att det är värdeskapande för kunderna att marknadsföra sig på denna plattform. Det P som främst borde var aktuellt för Youtube marknadsföring är Promotion då reklam på Youtube enligt våra resultat borde kunna fungera för att göra ett varumärke eller en produkt känt för allmänheten. Detta eftersom det faktiskt är en del som trots sin motvilja tittar på åtminstone den första delen av reklamen. Vi ser det som en möjligthet att det finns teknologiska fördelar med att marknadsföra sig på internet, genom att skräddarsy reklamen på ett effektivt sett utifrån konsumenternas tidigare aktivitet, något som borde förekomma även på YouTube. Detta skulle då öka sannolikheten för att lyckas pricka en mottaglig konsument med sin reklam. Mottagligheten för reklam att nå fram till konsumenten begränsas helt i de tillfällen då användaren använder sig av så kallade ad blockers. I det resultat vi fick så var kännedomen och nyttjandet av ad blockers hög, 75 respektive 50 procent. En slutsats utifrån vårt stickprov är det att kännedomen om ad blockers är stort, och borde således påverka mottagligheten för reklam negativt. Det är en stor skillnad mellan kännedom och användadet av ad blockers mellan könen. Männen använder i mycket större utsträckning ad blockers än kvinnor. Detta pekar ytterligare på att kvinnor kan vara mer mottagliga då denna barriär av programvaran stoppar upp en betydande del bland männen i förhållande till kvinnorna. 6. Slutsats Att marknadsföra sig via YouTube är ett enkelt alternativ för att lätt nå ut till en stor mängd människor, men reklamen når inte lika många som man kan tänka sig vid en första anblick av användarantalet på plattformen. Det är en stor skillnad i hur mycket av reklamen som verkligen blir sedd av YouTube-användarna. De allra flesta ägnar mer uppmärksamhet mot kortare reklamklipp eller den första delen av klipp som går att trycka bort. Detta leder till att de reklamfilmer som är tillräckligt korta är de som har störst chans att nå önskat resultat. Något att tänka på är dock att vi i vårt resultat ser att ca hälften av de som svarade på enkäten använder sig av en ad blocker som gör att hälften av reklamen har inte en möjlighet att bli visad av den tilltänkta mottagaren. 10

11 Noterbart i frågan om ad block är att över 60% av männen använder någon sort av ad block medan samma siffra för kvinnor är ca 30%, detta kan vara anledningen till att det är fler kvinnor som tar till sig av reklamen på YouTube. Med detta resultat ser vi att det är lättare att nå ut till önskad målgrupp om reklamen riktar sig till kvinnor än män, detta trots att män spenderar mer tid på YouTube. 7. Referenser Böcker Bryman A & Bell E (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2:a upplagan, Liber AB, Polen Artiklar Edwards, S. M., Li, H. och Lee, J. H., Forced exposure and psychological reactance: Antecedents and consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads, Journal of Advertising Research, Vol. 41, No. 4,

12 Forbes (2014). DeMers, Jayson. The Top 7 Online Marketing Trends Dominating Tillgänglig: 2014/3/ (Hämtad: ) Elektroniskt Adblock plus, 2015, About. https://adblockplus.org/en/about (hämtad ) PageFair and Adobe, 2014, Adblocking goes mainstream. (Hämtad: ) Worldbank (2015). Internet users (per 100 people). Tillgänglig: (Hämtad: ). YouTube (2015). Press. Statistics. Tillgänglig: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html [Hämtad: ] 8. Bilagor 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson

- Freemium : eller? Handledare Dr. Mikael Ottosson - Freemium : eller? Grupp 2 Lina Andersson, 930803 Anna Domnina, 941201 Matilda Ek Tedefors, 930807 Johan Lindén, 941113 Christoffer Moreton, 930818 Thananjayan Sivananthan, 931213 Handledare Dr. Mikael

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Handledare: Mikael Ottosson MARKNADSFÖRING En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Sofie Spehar Antonia Nörby Ivan Lonchakov Li Palmqvist Malin Fritiofsson Sam Abolmali

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING?

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING? Charlotta Ekelund, Emma Atterström, Gustav Persson, Kewin Famzen, Nathalie Nilsson Berg, Sara Karlsson Linköpings Universitet Handledare: Tomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson PROJEKTARBETE INOM

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Varumärket Volvo. En undersökning om Volvo Personbilars varumärkessamarbete med Zlatan Ibrahimović 2015-03-19

Varumärket Volvo. En undersökning om Volvo Personbilars varumärkessamarbete med Zlatan Ibrahimović 2015-03-19 2015-03-19 Varumärket Volvo En undersökning om Volvo Personbilars varumärkessamarbete med Zlatan Ibrahimović Handledare: Mikael Ottosson Examinator: Mikael Ottosson Linköpings Universitet VT 2015 Anton

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

En analys av kaffets köpfaktorer

En analys av kaffets köpfaktorer 2015-03-17 En analys av kaffets köpfaktorer Av grupp 10 Adam Fröman 920925-1074 Christian Hederfeld 881209-3212 Elin Carlswärd 910423-2906 Emelie Siljhammar 930412-9647 Linnéa Nylén 920318-2481 William

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst VT 2015 Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst En kvantitativ studie om studenter är en målmarknad för Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst Linköpings Universitet GRUPP 14 Alexandra

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Linköpings universitet Johan Nyemad: 920315-2153 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Elias Bergman: 890930-0298 Marknadsföring: 722G93 Stina Starke: 940120-2321 Handledare: Thomas Rosenfall

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Linköpings universitet VT 2015 722G93, Marknadsföring, IEI Handledare: Thomas Rosenfall En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Sandra Forsfalk 910101-3168 Julia Modig Tjärnström

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer