Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik"

Transkript

1 Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86 Kursansvarig: Mikael Ottosson Handledare: Mikael Ottosson Datum: Grupp D2 Sara Ahlgren Jennie Eklund Sofie Andersson Emma Kragelund Emelie Davidsson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Problemformulering Syfte Frågeställning Metod Avgränsningar Definitioner Teoretisk referensram Prisanpassningsstrategier Köpbeslutsprocessen Rationellt agerande vid köp Word of Mouth Communication (WOM) Empiri Resultat enkätundersökning... 8 Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga 10 och Analys Prissättning och prisanpassningsteorin Kundnöjdhet och efterköpsbeteende Rationellt agerande vid köp Word of Mouth Communication (WOM) Slutsats Diskussion Referensförteckning Litterära källor Elektroniska källor Bilaga Enkätundersökning

3 1. Inledning Teknologi och elektronik utvecklas alltmer, vårt samhälle har de senaste åren förändrats och internet har blivit en allt viktigare kommunikationskanal. Marknaden för e-handel har vuxit kraftigt och på vissa marknader har e-handel konkurrerat ut traditionell handel. På andra marknader är e-handel och traditionell handel ständiga konkurrenter. Ungefär varannan bok som såldes i Sverige under 2013, såldes via internet (PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research, 2014). Kurslitteratur är en central del i våra och många andra studenters liv. En stor del av kurslitteraturen är tillgänglig både via e-handel och traditionell handel. Studenter har således möjligheten att aktivt välja återförsäljare. Därför har vi valt att i denna rapport undersöka hur e-handel står sig gentemot fysisk handel gällande val av återförsäljare vid köp av kurslitteratur. 1.1 Problemformulering Vår rapport ämnar redogöra vilken återförsäljare som våra tillfrågade studenter väljer när de ska köpa kurslitteratur. Eftersom kurslitteratur ofta är obligatorisk, behöver studenterna bara aktivt välja återförsäljare. Valet av återförsäljare påverkas av olika faktorer, såsom pris, tillgänglighet, bekvämlighet och leveranstid, vilka undersöks i denna uppsats. För att locka studenter behöver återförsäljarna vara bättre än konkurrenterna gällande dessa faktorer. Genom att undersöka detta ämne ger det oss en grund till att kunna diskutera förslag som e- handel kan tillämpa för att nå kundgruppen studenter bättre. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att urskilja hur studenter påverkas av olika faktorer vid köp av kurslitteratur. Studien behandlar också kundnöjdhet och efterköpsbeteende beträffande studenters köp av kurslitteratur för att fastställa vad återförsäljare bör göra för att få nöjda kunder. 1.3 Frågeställning Vad prioriterar konsumenter vid val mellan internetbutik och fysisk butik? Vad är viktigast för att konsumenter ska vara nöjda med ett genomfört köp? Hur upplever konsumenter att de påverkas av andras åsikter och marknadsföring? 1.4 Metod Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning enligt Bryman och Bell (2013). Vi valde denna typ av undersökning då vi hade många stängda frågor vi ville ha svar på och genom att göra en enkät ämnade vi att samla in den mest relevanta informationen. Genom att använda oss av en enkätundersökning istället för strukturerade intervjuer sparade vi också tid (Bryman och Bell, 2013). För att underlätta för de tillfrågade att besvara alla frågor och för att enklare kunna sammanställa resultatet, valde vi med omsorg våra kärnfrågor. Enkäterna består av elva frågor som är utformade på olika sätt, såsom rangordnings-, ja/nej/vet ej- och värderingsfrågor. Genom att hålla oss till ett begränsat antal frågor håller vi enkäten kort och följaktligen reducerar vi bortfall med anledning av enkättrötthet (Bryman och Bell, 2013). Vår empiriska undersökning är baserad på ett slumpmässigt urval på hundra tillfrågade studenter vid Linköpings Universitet. Vi har inte tagit hänsyn till de tillfrågades utbildning och bakgrund. Huvudsakligen har vi valt att använda oss av litteratur från Kotler, Armstrong och Parment (2013), Evans, Jamal och Foxall (2008) samt Solomon, Bamossy, Askegaard och 3

4 Hogg (2006). Dessa källor finner vi trovärdiga och de har gett oss en bra grund till teoriavsnittet för att kunna styrka vår analys och slutsats. 1.5 Avgränsningar Ett problem som återförsäljare av kurslitteratur stöter på är den andrahandsmarknad som finns tillgänglig för många studenter. Istället för att köpa kurslitteratur till nypris i butik utnyttjar många studenter möjligheten att köpa litteratur begagnat. Vi valde att enbart fokusera på inköp av kurslitteratur på förstahandsmarknaden och valde även att avgränsa oss från resten av litteraturmarknaden. Denna avgränsning kändes lämplig då marknaden för kurslitteratur är av stort intresse för oss. I vår enkätundersökning fanns på ett flertal av frågorna svarsalternativet vet ej och ingen åsikt. Vi har aktivt tagit avstånd från dessa svarsalternativ och därmed valt att inte analysera dem eftersom de inte är relevanta i vår studie. Vi har dessutom bortsett från enskilda frågor utan svar men fortfarande tagit hänsyn till resterande besvarade frågor på dessa enkäter. Vi valde även att avgränsa antalet svar i enkätundersökningen till hundra av tidsmässiga skäl. 1.6 Definitioner I den här rapporten nämner vi ofta begreppen e-handel och internetbutik. Vi definierar dessa begrepp som köp av fysiska böcker via internetbeställning och hemleverans, såsom CDON.COM, Adlibris och Bokus.com. I definitionen ingår inte böcker som säljs via andrahandsmarknaden på internet. Med begreppet fysisk butik menar vi traditionell handel det vill säga en butik som går att besöka personligen såsom Bokakademin AB och andra bokhandlare. Med återförsäljare avses internetbutik och fysiskt butik vid köp av ny kurslitteratur. Definitionen av produkt syftar till både fysiska produkter och tjänster. Vi väljer att använda produkter som samlingsbegrepp. Vi har valt att i denna rapport definiera valet av återförsäljare som en högengagemangsprocess, då vi anser det viktigt att jämföra olika alternativ, eftersom att många studenter har ett stort behov av kurslitteratur men en begränsad budget. 4

5 2. Teoretisk referensram 2.1 Prisanpassningsstrategier Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) finns det sju olika prisanpassningsstrategier: segmenterad, psykologisk, säljstödjande, geografisk, dynamisk och internationell prissättning samt rabatter. Rabatter innebär prisreduktion för att belöna kunder som har hög köpvolym eller för att marknadsföra en produkt. Säljstödjande prissättning innebär enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) en tillfällig prisreduktion för att på kort sikt öka försäljningsvolymen. Kassarabatter, förlängda garantier eller fri service och reparationer är exempel på säljstödjande prissättning. För att skapa stora försäljningsvolymer kan priset sättas under produktionskostnaden. På längre sikt kan förhållningssättet få tydliga konsekvenser skriver Kotler, Armstrong och Parment (2013): branschen får ett rykte om sig att alltid erbjuda kampanjer och signaler sänds att produkten är värd mindre än ursprungspriset. När kunderna känner igen kampanjmönstren väljer de att vänta tills nästa kampanj innan de handlar. Risken är att att företagets varumärke försvagas och att den utvecklingen blir svår att vända. Utvecklingen kan leda till priskrig mellan konkurrenter på grund av säljstödjande prissättning (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Dynamisk prissättning innebär enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) att företaget med hänsyn till konsumenters behov kan höja eller sänka priset beroende på utbud och efterfrågan. Denna metod kan på ett effektivt sätt maximera företagets vinst. Metoden är problematisk då konsumenter förväntar sig att alla betalar samma pris för en produkt. Dessutom kan lojala kunder känna sig orättvist behandlade om nya kunder får ett bättre priserbjudande. Å andra sidan kan metoden medföra en fördel för alla konsumenter då fler återförsäljare kommer vara villiga att ändra sitt pris för att locka nya kunder (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). Lin och Sibdari (2006) hävdar att det är svårare för företag att numera använda sig av dynamisk prissättning eftersom det har blivit lättare att jämföra pris på internet genom prisjämföringssajter. De skriver även att efterfrågan på produkten inte endast baseras på produktens pris från företaget, utan även priser på liknande produkter hos konkurrenter. 2.2 Köpbeslutsprocessen Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) är köpbeslut en del av en köpprocess. Som kund genomgår man denna köpprocess både innan och efter köpbeslut och processen appliceras främst på köp av högengagemangsprodukter. Köpprocessen består av följande fem steg: behovsupptäckt, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. Informationsökning sker genom att läsa annonser, fråga bekanta och undersöka utbudet. Författarna menar att personliga källor, såsom tips och råd från en vän, är effektivare än traditionella annonser (se även avsnitt Word of Mouth). I det här stadiet finns det en uppfattning om konsumenters beteende, Ottosson och Parment (2013) nämner Hedströms (2012) teori enligt följande: De branscher som är mest framgångsrika inom e-handel kännetecknas av produkter där konsumenterna inte har ett behov av att känna, se och prova före inköp. (Ottosson och Parment, 2013, s. 52). När konsumenten köpt produkten kommer hon till det sista steget i köpbeslutsprocessen; efterköpsbeteende. Enligt Evans, Jamal och Foxall (2008) finns det två viktiga efterköpskänslor: kundnöjdhet och kognitiv dissonans. Kotler, Armstrong och Parment (2013) beskriver att faktorerna som påverkar om konsumenten är nöjd eller inte, i första hand är skillnaden mellan kundens förväntningar och den upplevelse produkten levererar. Ju större 5

6 skillnaden är desto mer nöjd eller missnöjd är kunden. För att öka kundnöjdheten bör säljaren undvika att ge löften som inte med säkerhet kan hållas. Företagen vill ha nöjda kunder eftersom de pratar gott om företaget och troligtvis kommer tillbaka. Kundnöjdhet handlar enligt Oliver (1980 ur Evans, Jamal och Foxall, 2008) om att kundens alla förväntningar ska bli uppfyllda. En ytterligare aspekt som är viktig för att kunden ska vara nöjd med sitt köp, menar Mossberg (2003), är kundbemötandet. Servicen i butiken är en viktig del för helhetsintrycket av ett köp. Motsvarar inte servicen kundens förväntningar kommer det leda till missnöje. Överträffar servicen däremot kundens förväntningar kommer kunden vara nöjd och ha en positiv upplevelse av företaget vilket leder till att hon kommer tillbaka. Skillnaden mellan konsumentens förväntningar och efterköpskänslor beskrivs av Peter och Olson (2005) och citeras av Evans, Jamal och Foxall (2008): [...] Förväntningar före köpet åsikter om den prestanda som man föreställer sig att produkten rymmer, medan efterköpskänslor handlar om konsumentens tankar om hur pass bra produkten har fungerat. (ur Evans, Jamal och Foxall, 2008, s. 100). Med andra ord är kundens förväntningar före köp beroende av hur hon förväntar sig att produkten kommer att fungera, medan efterköpskänslor är kundens tankar om hur bra produkten sedan fungerade i slutändan. 2.3 Rationellt agerande vid köp Enligt Solomon et al. (2006) agerar konsumenter inte rationellt vid varje köp. Med andra ord baseras inte varje köp på att beakta all information om produkten samt att väga fördelar och nackdelar mot varandra och komma fram till ett tillfredsställande beslut. Solomon et al. (2006) nämner ett exempel om en person som på grund av tidsbrist, samlar lite eller nästan ingen information inför ett köp. Vidare hävdar författarna att konsumenter skulle gagnas av att agera mer rationellt vid köp. Solomon et al. (2006) tar också upp att e-handel har ökat bekvämligheten, då konsumenten inte behöver passa öppettider samt åka till den fysiska butiken, eftersom man kan handla hemifrån dygnet runt. 2.4 Word of Mouth Communication (WOM) Enligt Solomon et. al. (2006) involverar de allra flesta samtal som förs idag på ett eller annat sätt en produkt. Varje gång en konsument nämner namnet på en produkt eller yttrar andra beskrivningar eller kommentarer till produkten, blir produkten marknadsförd för de som hör konsumenten tala. Denna marknadsföring benämns Word of Mouth. En anledning till att WOM är effektiv, är att människor tenderar att ha mer tillit till personer de känner och deras åsikter, än till annonsering. En annan aspekt är att konsumenter kan påverkas av social press när de utsätts för WOM. Viral marketing är en teori som syftar på en marknadsföring där konsumenterna säljer produkten åt återförsäljaren. En vanlig metod enligt Solomon et al. (2006) är att sätta in små annonser i personliga e-post, då känner den som nås av mailet mer pålitlighet till annonsen eftersom den verkar komma från en bekant. Enligt en undersökning gjord av Jupiter Communications som Solomon et al. (2006) refererar till, litar konsumenter mer på vänner och familj gällande rekommendationer av nya hemsidor. Endast 24% av de tillfrågade i den undersökningen finner nya hemsidor genom att läsa i tidningar och annonser (Solomon et al., 2006). Solomon et al. (2006) nämner också att Viral Marketing är bra anpassat till internet då 6

7 e-post med mera cirkulerar med hög frekvens, vilket gör att informationen och reklamen når en stor krets på en kort tid. Kotler, Armstrong och Parment (2013) beskriver en modell kallad Stimuli-respons-modellen. Författarna menar att konsumenters köpbeteende påverkas av olika stimuli som kommer att behandlas i en process för att så småningom mynna ut i ett köpbeslut. Det som Kotler, Armstrong och Parment (2013) påpekar i anknytning till modellen är att konsumenterna inte alltid är medvetna att de påverkas av de olika stimuli. 7

8 3. Empiri 3.1 Resultat enkätundersökning Fråga 3 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Bland män: Om du skulle köpa kurslitteratur idag, skulle du föredra... (rangordna från 1 till 3; där 1 är förstahandsvalet) 38,71% 19,35% 41,94% 16,13% 45,16% 38,71% 45,16% 35,48% ,35% Fysisk butik Internetbutik Andrahandsförsäljning Diagram ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Bland kvinnor: Om du skulle köpa kurslitteratur idag, skulle du föredra... (rangordna från 1 till 3; där 1 är förstahandsvalet) 13,85% 6,15% 76,92% 50,77% 35,38% 33,85% 55,38% 9,23% 10,77% Fysisk butik Internetbutik Andrahandsförsäljning Diagram 1.2 8

9 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Totalt: Om du skulle köpa kurslitteratur idag, skulle du föredra... (Rangordna från 1 till 3; där 1 är förstahandsvalet) 21,88% 10,42% 65,63% 48,96% 39,58% 38,54% 37,50% 18,75% Fysisk butik Internetbutik Andrahandsförsäljning 13,54% Diagram 1.3 Populärast är andrahandsförsäljning som förstahandsval, bland kvinnorna väljer nästan 77% denna kategori och bland männen nästan 42%. I andra hand vill studenterna helst besöka en fysisk butik men lägg märke till i diagrammet att skillnaden mellan fysisk butik och internetbutik är minimal. Männen väljer helst internetbutik i andra hand medan kvinnorna gärna besöker en fysisk butik. I sista hand väljer ungefär hälften av de tillfrågade att handla sin studentlitteratur från en internetbutik. Majoriteten av kvinnorna i undersökningen väljer att inte köpa kurslitteratur i internetbutik i första hand. Fråga 4 Vad påverkar beslutet kring att handla i fysisk butik istället för internetbutik? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 84% 82% 71% 68% 63% 63% 53% 51% 48% 40% 34% 37% 29% 23% 26% 22% 15% 16% 9% 12% 7% 6% 8% 11% 7% 5% Ja Nej Vet inte Diagram 2 Resultatet tyder på att leveranstid och tillgänglighet är de mest påverkande faktorerna. Öppettider och påverkan upplevs inte beröra de tillfrågade i samma grad. 9

10 Fråga 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Vad påverkar beslutet att handla i internetbutik istället för fysisk butik? 91% 84% 69% 25% 5% 12% 4% 4% 6% 47% 43% 62% 33% 56% 36% 5% 8% 25% 57% 18% 74% 17% 43% 46% 9% 11% Ja Nej Vet inte Diagram 3 De tillfrågade upplever att pris och utbud påverkar deras beslut att handla i internetbutik istället för fysisk butik. Faktorer som inte påverkar beslutet lika mycket är marknadsföring och tillgänglighet. Fråga 6 90% 84% 80% 70% Vad är viktigast för att du ska känna dig nöjd med ditt köp av kurslitteratur via internetbutik i efterhand? (Rangordna från 1 till 6; där 1 är viktigast) 74% 74% 82% 60% 50% 40% 30% 0% 53% 29% 37% 48% 14% 11% 12% 8% 9% 8% 12% 4% 3% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% Rätt produkt Helprodukt Levererad inom leveranstid Möjlighet at ge feedback Bra kundservice Övrigt Diagram 4 Hela 84 procent tycker att det viktigaste för att man ska bli nöjd efter ett köp av kurslitteratur 15% 1% 10

11 på internet är att man får rätt bok levererad. På andra plats kommer att produkten är hel. Leveranstid och kundservice kommer på tredje respektive fjärde plats. Fråga 7 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 72% Vad är viktigast för att du ska känna dig nöjd med ditt köp av kurslitteratur via fysisk butik i efterhand? (Rangordna från 1 till 6; där 1 är viktigast) 64% 36% 38% 33% 26% 22% 18% 14% 16% 13% 14% 11% 9% 4% 6% 6% 6% 1% 1% 1% 1% 3% 5% 1% 1% Diagram 5 Det viktigaste vid köp av kurslitteratur i fysisk butik är att produkten är rätt och att den är hel. På tredje plats kommer bra service. 67% Rätt produkt Helprodukt Levererad inom leveranstid Möjlighet at ge feedback Bra kundservice Övrigt 4% 2% 83% Fråga 8 100% 80% Upplever du att du påverkas av andras åsikter gällande val av internetbutik istället för fysisk butik vid köp av kurslitteratur? 80% 77% 78% 60% 40% 11% 12% 12% 9% 11% 0% ja nej vet ej män kvinnor total Diagram 6 Av de tillfrågade studenterna uppger 78 procent att de inte påverkas av andras åsikter när de väljer internetbutik istället för fysisk butik. 11

12 Fråga 9 100% 80% 60% Upplever du att du påverkas av andras åsikter gällande val av fysisk butik istället för internetbutik vid köp av kurslitteratur? 77% 69% 72% 40% 11% 22% 18% 11% 9% 0% ja nej vet ej Män Kvinnor Totalt Diagram 7 72 procent upplever att de inte påverkas av andras åsikter när de väljer att handla från en fysisk butik istället för internetbutik. Fråga 10 och 11 Fråga 10 och 11 är värderingsfrågor där de tillfrågade fick välja på en skala från 1 till 5 där 5 betyder att ett erbjudande (rabatt, värdecheck) i internetbutik respektive fysisk butik är mycket lockande och 1 betyder att ett erbjudande inte alls är lockande. 40% 30% Hur lockande upplever du erbjudanden (ex. 3 för 2; rea; värdecheck; fri frakt) vid köp av kurslitteraturvia internetbutik? (1=inte alls lockande; 5=mycket lockande) 14% 14% 12% 13% 8% 5% 23% 18% 15% 35% 34% 31% 11% 25% 6% 8% 7% 0% ingen åsikt Män Kvinnor Totalt Diagram 8 I fråga 10, vilken handlar om erbjudanden i internetbutik, väljer i genomsnitt 34 procent av de tillfrågade nummer 4 i skalan från inte alls lockande till mycket lockande. Nummer 4 är relativt högt. 12

13 35% 30% 25% 15% 5% 0% Hur lockande upplever du erbjudanden (ex. 3 för 2; rea; värdecheck) vid köp av kurslitteratur i fysisk butik? (1=inte alls lockande; 5=mycket lockande) 14% 14% 14% 14% 2% 6% 26% 17% 29% 29% 29% 11% 32% 25% ingen åsikt 6% 6% 6% Män Kvinnor Totalt Diagram 9 Samma siffra dominerar i genomsnitt i fråga 11 där vi ställde frågan om erbjudanden i fysisk butik. Däremot väljer flest kvinnor nummer 5 vilket betyder att ett erbjudande i fysisk butik ses som mycket lockande för kvinnor. Det vill säga nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna upplever att erbjudanden känns väldigt eller mycket lockande (4 och 5). Dock upplever bara 11 procent av de tillfrågade männen att erbjudanden i en fysisk butik är mycket lockande (5). Total jämförelse mellan fråga 10 och 11 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% 8% 34% 29% 25% 18% 13% 14% 6% 7% 6% ingen åsikt Fråga 10 Fråga 11 Diagram 10 13

14 4. Analys 4.1 Prissättning och prisanpassningsteorin Enligt vår undersökning upplever mer än en tredjedel av de tillfrågade att de lockas relativt mycket av erbjudanden vid köp av kurslitteratur via internetbutik (se diagram 8). Med erbjudande angav vi som förslag i enkäten 3 för 2, rea, värdecheck och fri frakt, något som kan vara både rabatter eller säljstödjande prissättning enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013). Som nämnt i teoriavsnittet kan dessa typer av erbjudande ha en negativ effekt på längre sikt. Då förloras hela syftet med att använda rabatter och säljstödjande prissättning. Av egna erfarenheter upplever vi att ett flertal av de stora internetbutikerna är mycket aktiva med marknadsföring av sina erbjudanden, exempelvis genom e-post, sin egen hemsida och internetbutik. Erbjudanden från en fysisk butik anses också i genomsnitt relativt lockande då de tillfrågade har bedömt dem med en 4 (se diagram 9). Majoriteten av de tillfrågade har bedömt erbjudanden som en 4 eller 5 (54 %). Generellt anser dock en större andel av de tillfrågade kvinnorna att erbjudanden vid köp i fysisk butik är mycket lockande, samtidigt som en mindre andel av männen upplever detsamma. När vi jämför diagram 8 och 9 går det att utläsa att det inte har någon större betydelse för män om de blir lockade av erbjudanden i internetbutik eller fysisk butik då de upplever minimala skillnader. Däremot tenderar fler kvinnor att vara mycket lockade (5) av erbjudanden vid köp i fysisk butik (32 %), jämfört med mycket lockade (5) av erbjudande från internetbutik (25 %). En anledning till detta kan vara att fler kvinnor har valt internetbutik i andra- eller tredjehand (Se diagram 1.2), vilket förmodligen har påverkat deras svar i fråga 10. Att de tillfrågade kvinnorna inte valt internetbutik i första hand, anser vi vara en av orsakerna till att erbjudanden i fysisk butik är mer lockande. Anledningen kan också vara omvänd, att det är erbjudandena som styr valet av fysisk butik över internetbutik. 4.2 Kundnöjdhet och efterköpsbeteende Att få rätt produkt rankas högst av de tillfrågade i vår empiriska undersökning och att produkten är hel rankas som den näst viktigaste faktorn när de köper kurslitteratur, detta gäller oavsett om varan köps i en internetbutik eller fysisk butik. Hur nöjd kunden är baseras på skillnaden mellan hennes förväntningar och den upplevelse som produkten levererar (Kotler, Armstrong och Parment, 2013). För att göra våra tillfrågade nöjda bör återförsäljaren leverera både rätt och hel kurslitteratur vid försäljning. Att dessa två aspekter är viktigast hävdar vi beror på att de utgör de grundläggande förväntningar som alla kunder har på köpta produkter. Eftersom konsumentens efterköpskänslor styrs av hur pass bra produkten fungerar (Peter och Olson, 2005) bör våra tillfrågade ha positiva efterköpskänslor om kurslitteraturen kan användas på rätt sätt, vilket de två aspekterna bidrar till. Vid köp av kurslitteratur i internetbutik anges den tredje viktigaste aspekten, för att kunden ska bli nöjd efter köp, vara att produkten levereras inom leveranstiden. Vi kan se i diagram 3 att 56 procent tycker att leveranstid påverkar deras beslut att välja internetbutik istället för fysisk butik. Leveranstid är därav något som många av de tillfrågade beaktar när de genomgår stadiet informationssökning i köpbeslutsprocessen (Kotler, Armstrong och Parment 2013) och söker information om återförsäljare. Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) bör säljare som vill öka kundnöjdheten undvika att ge löften som inte med säkerhet kan hållas. Om löftet om kort leveranstid inte kan hållas, påstår vi i enlighet med Kolter, Armstrong och Parment (2013) att kunden blir missnöjd med sitt köp. 14

15 Vid köp i fysisk butik kommer däremot kundservice på tredje plats, jämfört med internetbutik där kundservice kommer på fjärde plats. Det kan bero på att kunderna är mer medvetna om personalen i en fysisk butik, då det sker ett fysiskt möte mellan kund och säljare. Mossberg (2003) hävdar att produkten inte är det enda som lockar kunden till den fysiska butiken, kunden förväntar sig också service av personalen. Ger personalen kunden den service hon förväntar sig, blir kunden nöjd. Blir kunden inte nöjd påverkas hennes efterköpskänslor negativt och vi förmodar att konsumenten vid nästa köp väljer en annan butik eller en internetbutik. Därför är kundservice mycket viktigt för att skapa kundnöjdhet. 4.3 Rationellt agerande vid köp Solomon et al. (2006) hävdar att rationella köp skulle gagna konsumenterna, dock handlar inte konsumenter rationellt vid varje köp. Som exempel hänvisar vi till diagram 2 och 3, där de tillfrågade uppger att leveranstid och tillgänglighet påverkar dem mest i valet att välja att handla i fysisk butik, medan den största anledningen till att de tillfrågade väljer att handla i internetbutik är pris och utbud. Emellertid väljer minst andel av de tillfrågade att handla från internetbutik, vilket går att tyda i diagram 1. Detta indikerar att även om priset kan vara lägre i internetbutik och utbudet är större, väljer de tillfrågade att handla kurslitteratur i en fysisk butik för att det är mer lättillgängligt och har kort leveranstid. Detta kan bero på tidsbrist, liksom exempelpersonen som nämnts av Solomon et al. (2006). Detta tyder på att de tillfrågade inte väger alla fördelar och nackdelar när det gäller pris vid valet mellan fysisk butik och internetbutik, då de tillfrågade verkar vara medvetna om att priset kan vara lägre i internetbutik och ändå inte väljer att handla därifrån. Bekvämlighet, hävdar de tillfrågade, påverkar dem att välja fysisk butik över internetbutik, skillnaden är dock marginell. Detta strider mot Solomon et als. (2006) påstående att e-handel har ökat bekvämligheten, då de tillfrågade anser att fysisk butik är mer bekvämt. De tillfrågade väljer tillgänglighet och leveranstid som de största anledningarna till varför de helst handlar i en fysisk butik. Både tillgänglighet och leveranstid kan tolkas som bekväma faktorer. Våra tillfrågade ser det inte som en avgörande bekväm faktor att man ska kunna sitta hemma och beställa en bok. Mer än hälften av de tillfrågade upplever inte att de påverkas av butikens öppettider när de väljer att handla i fysisk butik, de vill ha boken snabbt utan leveranstid. Vi tolkar att 84 procent av de tillfrågade väljer leveranstid som en viktig faktor att handla i fysisk butik på grund av att de får tillgång till sin köpta kurslitteratur direkt. 4.4 Word of Mouth Communication (WOM) Mer än 70 procent hävdar att de inte påverkas av andras åsikter vid varken val av internetbutik eller fysisk butik. Detta resultat strider mot Solomon et als. (2006) teori att WOM skulle vara effektiv, då få av de tillfrågade anser sig påverkade av andras åsikter. Däremot betonar Kotler, Armstrong och Parment (2013) att konsumenter inte alltid är medvetna om att de påverkas av externa stimuli, såsom andras åsikter och marknadsföring. Få av de tillfrågade påstår att de inte påverkas av marknadsföring gentemot de som anger att de inte påverkas av andras åsikter. Detta utfall bestrider Solomon et als. (2006) teori om att WOM är effektivare än traditionell marknadsföring. Fler uppger dessutom att de påverkas mer av marknadsföring för internetbutiker än av marknadsföring för fysiska butiker. Vilket vi finner förvånande då fler säger sig välja fysisk butik före internetbutik om de får välja fritt. Möjligen prioriterar våra tillfrågade att känna, se och provläsa kurslitteratur innan köpbeslut. Detta kan kopplas till det Hedström (2012, ur Ottosson och Parment 2013) hävdar om att konsumenten gärna vill klämma, se och prova produkten före köp. 15

16 5. Slutsats Tidsbrist är en bidragande faktor i de tillfrågades val att hellre handla från en fysisk butik istället för i internetbutik. De mest påverkande faktorerna är tidsbaserade och bekväma (tillgänglighet och leveranstid). Internetbutik bidrar inte till ökad bekvämlighet för de tillfrågade. De tillfrågade anser att pris inte spelar stor roll, då de verkar medvetna om att det ofta är lägre pris på kurslitteratur i en internetbutik jämfört med i en fysisk butik. Trots detta väljer de att hellre handla i fysisk butik. Sammanfattningsvis vill de tillfrågade ha tillgång till sin köpta kurslitteratur direkt, snarare än att betala ett lägre pris och det är också vad som styr valet mellan internetbutik och fysisk butik. Att den köpta produkten är rätt och hel är det viktigaste för att de tillfrågade ska vara nöjda när de köper kurslitteratur. Detta är också vad konsumenter förväntar sig vid köp av kurslitteratur på förstahandsmarknaden. Om inte kraven uppnås, påverkas kundnöjdheten negativt. Med andra ord, att produkten och upplevelsen av köpet uppfyller de förväntningar kunden har är det viktigaste för att konsumenten ska vara nöjd med sitt genomförda köp. Konsumenter påverkas av olika yttre stimuli, såsom andras åsikter och marknadsföring, vilka kommer ge avtryck på deras köpbeslut. Problemet med stimulipåverkan är att man inte alltid är medveten om att processen sker. Majoriteten av de tillfrågade i vår undersökning uppgav att de inte påverkas av varken andras åsikter eller marknadsföring. Eftersom det är konstaterat att konsumenter påverkas av yttre faktorer och de tillfrågade inte anser sig påverkade, drar vi slutsatsen att dagens marknadsföring av kurslitteratur är väldigt effektiv. Vår intention med arbetet var att undersöka vilka aspekter som påverkar konsumenten vid valet mellan internetbutik och en fysisk butik. Vi har i denna rapport även tagit reda på vad som är viktigast för att konsumenter ska vara nöjda med ett genomfört köp. 16

17 6. Diskussion En tydlig fördel för många internetbutiker är lägre kostnader, då de endast har ett eller ett fåtal centrallager och inte behöver betala flera lokalhyror på attraktiva adresser, samt att de inte behöver ha stor personalstyrka. På grund av de lägre kostnaderna kan de pressa priserna. Detta är en kostnadsfördel för internetbutiker gentemot fysiska butiker. Vår rekommendation är att internetbutiker ska satsa mer på att erbjuda kurslitteratur till ett lägre pris. Detta grundar vi i att i vår empiri framkommer det att en av de största anledningarna till att de tillfrågade skulle välja att handla kurslitteratur från en internetbutik istället för en fysisk butik är pris. Internetbutiker kan erbjuda lägre pris genom tre olika prisanpassningsstrategier som benämns i Kotler, Armstrong och Parment (2013); rabatter, dynamisk prissättning och säljstödjande prissättning. Vi är medvetna om att många internetbutiker ger en viss rabatt eller fri frakt till studenter genom bland annat Mecenat och Studentkortet, vilka kombinerar dynamisk prissättning och rabatter. Dock är detta ofta mindre rabatter (10 procent och mindre). Vi anser att för att locka studenter bör rabatten vara mer tydlig (över 10 procent). Säljstödjande prissättning skulle också gynna internetbutiker om än kortsiktigt. Våra tillfrågade lockas mer av erbjudanden från internetbutiker än fysiska butiker, därav har internetbutiker redan en bra grund till att locka studenter med erbjudanden. Vårt förslag är att internetbutiker bör samarbeta med universitet på olika orter för att öka sin försäljning. Genom ett samarbete kan internetbutiker skicka ut specifika erbjudanden på den interna e-postserver inom universitetet med rabatter på just de böcker som studenterna behöver. Fördelen med det är att studenterna i högre grad kommer att välja den butik som skickade erbjudandet istället för att handla hos konkurrenterna. Nackdelen med detta är att företagen går miste om intäkter eftersom flera studenter kan vara beredda på att betala ordinarie pris. Vi kopplar detta till dynamisk prissättning som nämnd i Kotler, Armstrong och Parment (2013), då företag kan sänka och höja priset på sina produkter med hänsyn till utbud och efterfrågan. Eftersom tidsbrist är en bidragande faktor till att de tillfrågade väljer fysisk butik över internetbutik bör internetbutiker satsa mer på att erbjuda expressleverans. Om internetbutiken skapade lager av kurslitteratur i de större universitetsstäderna (Exempelvis Lund, Uppsala, Linköping, Umeå), skulle de kunna leverera böckerna snabbare till studenterna i dessa städer och eventuellt erbjuda möjligheten att konsumenten själv kan hämta ut kurslitteraturen vid detta lager. Detta talar emot det vi tidigare nämnt om internetbutikers kostnadsfördelar. Vi menar på att butikerna ska prioritera antingen lågt pris eller snabb leverans. Avslutningsvis, vi rekommenderar internetbutikerna att utnyttja sina kostnadsfördelar och därmed pressa sina priser, erbjuda lägre pris genom rabatter, samarbeta med universitet för att nå potentiella kunder effektivt samt mindre lager av kurslitteratur i universitetsstäder som skulle bidra till snabbare expressleverans. Lyckas de med detta leder det till ökad kundnöjdhet, kunderna får mer än de förväntar sig. De nöjda kunderna marknadsför internetbutikerna via Word of Mouth och det bidrar till ökad försäljning av kurslitteratur för internetbutiker. 17

18 7. Referensförteckning 7.1 Litterära källor Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Översatt från Engelska av B. Nilsson. Stockholm: Liber AB. Evans, M., Jamal, A., Foxall, G., Konsumentbeteende. Översatt från Engelska av B. Nilsson. Malmö: Liber AB. Kotler, P, Armstrong, G, Parment, P, Marknadsförning: Teori, strategi och praktik. Harlow: Pearson Education Limited. Mossberg, L., Att skapa upplevelser - från OK till WOW!. Lund: Studentlitteratur AB Ottosson, M., Parment, A., Hållbar marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB 7.2 Elektroniska källor Lin, K.Y., Soheil, S.Y., Dynamic price competition with discrete customer choices. [online] Tillgänglig på: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s /pdf?md5= b3ed74c551aac1d877f6b0b&pid=1-s2.0-s main.pdf> [hämtat 13 oktober 2014] PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research, E-barometern: Årsrapport [pdf] Stockholm: PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research. Tillgänglig på: <http://www.hui.se/mediabinaryloader.axd?mediaarchive_fileid=9f1490d7-dc a1335dcb904&FileName=ebarometern+hel%c3%a5rsrapport+2013.pdf&MediaArchive_ForceDownload=True&Time_S tamp= > [hämtat 15 oktober 2014] Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M.K., Consumer Behaviour: A European Perspective. 3e upplagan. [pdf] Harlow: Pearson Education Limited. Tillgänglig på: <http://www.books.mec.biz/tmp/books/nxhqrthbq2l87niu6yvn.pdf> [hämtat 17 oktober 2014] 18

19 Bilaga Enkätundersökning Enkät angående kurslitteratur 1. Jag är år gammal. 2. Jag är Kvinna Man 3. Om du skulle köpa kurslitteratur idag, skulle du föredra (rangordna från 1 till 3; där 1 är förstahandsvalet) Fysisk butik Internetbutik Andrahandsförsäljning (begagnat) 4. Vad påverkar beslutet att handla i fysisk butik istället för internetbutik? (Ringa in ditt svar) Pris Ja Nej Vet ej Utbud Ja Nej Vet ej Bekvämlighet Ja Nej Vet ej Ev. extra kostnader (frakt, retur m.m.) Ja Nej Vet ej Öppettider Ja Nej Vet ej Leveranstid Ja Nej Vet ej Påverkan (Marknadsföring) Ja Nej Vet ej Erbjudande Ja Nej Vet ej Tillgänglighet (placering av butik) Ja Nej Vet ej 5. Vad påverkar beslutet att handla i internetbutik istället för fysisk butik? (Ringa in ditt svar) Pris Ja Nej Vet ej Utbud Ja Nej Vet ej Bekvämlighet Ja Nej Vet ej Ev. extra kostnader (frakt, retur m.m.) Ja Nej Vet ej Öppettider Ja Nej Vet ej Leveranstid Ja Nej Vet ej Påverkan (Marknadsföring) Ja Nej Vet ej Erbjudande Ja Nej Vet ej Tillgänglighet (placering av butik) Ja Nej Vet ej 19

20 6. Vad är viktigast för att du ska känna dig nöjd med ditt köp av kurslitteratur via internetbutik i efterhand? (Rangordna från 1 till 6; där 1 är viktigast) Rätt produkt Hel produkt Levererad inom leveranstid Möjlighet att ge feedback Bra kundservice Övrigt 7. Vad är viktigast för att du ska känna dig nöjd med ditt köp av kurslitteratur via fysisk butik i efterhand? (Rangordna från 1 till 6; där 1 är viktigast) Rätt produkt Hel produkt Levererad inom leveranstid Möjlighet att ge feedback Bra kundservice Övrigt 8. Upplever du att du påverkas av andras åsikter gällande val av internetbutik istället för fysisk butik vid köp av kurslitteratur? (Ringa in ditt svar) Ja Nej Vet ej 9. Upplever du att du påverkas av andras åsikter gällande val av fysisk butik istället för internetbutik vid köp av kurslitteratur? (Ringa in ditt svar) Ja Nej Vet ej 10. Hur lockande upplever du erbjudanden (ex. 3 för 2; rea; värdecheck; fri frakt) vid köp av kurslitteratur via internetbutik? (1=inte alls lockande; 5=mycket lockande) Ingen åsikt 11. Hur lockande upplever du erbjudanden (ex. 3 för 2; rea; värdecheck) vid köp av kurslitteratur i fysisk butik? (1=inte alls lockande; 5=mycket lockande) Ingen åsikt 20

En analys av kaffets köpfaktorer

En analys av kaffets köpfaktorer 2015-03-17 En analys av kaffets köpfaktorer Av grupp 10 Adam Fröman 920925-1074 Christian Hederfeld 881209-3212 Elin Carlswärd 910423-2906 Emelie Siljhammar 930412-9647 Linnéa Nylén 920318-2481 William

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Handledare: Mikael Ottosson MARKNADSFÖRING En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Sofie Spehar Antonia Nörby Ivan Lonchakov Li Palmqvist Malin Fritiofsson Sam Abolmali

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid 930322-4316 Filip Johansson 940310-3972 Jimmy Eriksson Thorell 890623-1611 Timmy Andersson 930725-6595 Henrik Niklasson 860912-1937 Betel

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING?

PROJEKTARBETE INOM MARKNADSFÖRING VAD PÅVERKAR STUDENTERS VAL AV TRÄNINGSANLÄGGING? Charlotta Ekelund, Emma Atterström, Gustav Persson, Kewin Famzen, Nathalie Nilsson Berg, Sara Karlsson Linköpings Universitet Handledare: Tomas Rosenfall Kursansvarig: Mikael Ottosson PROJEKTARBETE INOM

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad.

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Daniel Hjelmgren TENTAMEN I MARKNADSFÖRING 2013-08-27 Kl 09:00 13:00 Tentamensdeltagare från CE12, DE12, TE12, IMIT12 Skriftlig tentamen för kursen:

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen Projektarbete i kursen Strategier och Marknadsföring i Tjänsteföretag 722G60 vid Linköpings Universitet Handledare: Ramsin

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst VT 2015 Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst En kvantitativ studie om studenter är en målmarknad för Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst Linköpings Universitet GRUPP 14 Alexandra

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Projektarbete i marknadsföring Höstterminen 2007 Handledare: Sofi Rehme Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Marknadsrätt,

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Linköpings universitet VT 2015 722G93, Marknadsföring, IEI Handledare: Thomas Rosenfall En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Sandra Forsfalk 910101-3168 Julia Modig Tjärnström

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG.

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG. Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG Kandidatkurser MARKNADSFÖRING VT 2012 1 Innehåll 1 KANDIDATKURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Klädkunden på Internet -

Klädkunden på Internet - Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats 15 HP HT 08 Klädkunden på Internet - En kvantitativ studie i vad som är viktigt för kunden vid handel av kläder på Internet Författare: Filippa Frisk Jonathan

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Projektarbete marknadsföring

Projektarbete marknadsföring Projektarbete marknadsföring En läskande studie om Coca Cola och Pepsi Martin Andersson, Philip Gilchrist, John Olsson, Per Niblaeus, Hampus Bergqvist, Frédéric Landré IEI Linköpings universitet 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Internet som försäljningskanal

Internet som försäljningskanal Högskoleexamen i Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan 2010-05-26 Handledare Jonas Larsson 2010.11.1 Internet som försäljningskanal

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Marknadsundersökning - en alternativ marknadsföringskanal?

Marknadsundersökning - en alternativ marknadsföringskanal? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C-uppsats 10 p Handledare: Fotis Theodoridis Vårterminen 2007 Marknadsundersökning - en alternativ marknadsföringskanal? Författare:

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 Ebba Lindström Linda Sternefors 2005-11-23 Therese Wettler SP3D - Gör Det Möjligt! Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad 1 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet

Läs mer