Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18."

Transkript

1 Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams Delkapitlet introducerar en del terminologi och beteckningar som används. Det är viktigt att du lär dig terminologin och kan se igenom beteckningarna så att du kan avgöra om en differentialekvation är linjär eller inte, vilken ordning den har, om det är en ordinär differentialekvation (eller partiell). Är det ett begynnelsevärdesproblem? Man använder sig av lite olika lösningsmetoder beroende på vilken typ av differentialekvation det är fråga om Då man löser ett begynnelsevärdesproblem numeriskt beräknar man approximationer till lösningskurvan i olika punkter. Delkapitlet diskuterar olika metoder för detta. Från delkapitlet bör du minst kunna använda Euler framåt i praktiska beräkningar. Observera att i veckans studioövningar diskuteras bla. Euler s metod. (I studioövningarna diskuteras fler aspekter vad det gäller numerisk lösning av differentialekvationer - om du vill kan du helt hoppa över kapitlel 18.3 och istället koncentrera dig på stoffet i veckans studioövning). 7.9 Delkapitlet behandlar två slags ekvationer av första ordningen; linjära ekvationer och ekvationer med separabla variabler. Du bör tillägna dig metoderna att lösa dessa typer av ekvationer, så att du på egen hand kan lösa problem liknande dem som ges som exempel i övningar/studioövningar och på föreläsning.

2 Beteckningar En differentialekvation är en ekvation som innehåller en obekant funktion och dess derivator. I differentialekvationen y (x) + 1 y(x) = sin x x förekommer en obekant funktion (y(x)) som beror av en variabel (x), därför kallas differentialekvationen en ordinär differentialekvation. (Om den sökta funktionen beror av flera variabler kallas differentialekvationen partiell). Ofta skriver man inte ut variabeln funktionen beror av, utan man låter den vara underförstådd: y + y y = t (Funktionen y beror alltså av t i expemplet ovan). Om alla förekommande derivator har ordningen högst n har differentialekvationen ordningen n. (Ekvationen i det översta exemplet har ordning 1 och ekvationen i det andra exemplet har ordning ). Ofta skriver man (se veckans studioövning) u (x) = f(x, u(x))

3 Analytisk lösning När man löser en differentialekvation analytiskt bestämmer man ett uttryck för den obekanta funktionen. Exempel Lös y (x) = x Det står att y är primitiv funktion till x, så där C är en godtycklig konstant. y(x) = x3 3 + C I figuren ovan har man ritat lösningarna till differentialekvationen i ett riktningsfält. Varje pil anger riktningen som lösningskurvan har i just den punkten (startpunkten av pilen). Riktningen på lösningskurvan i en punkt x ges ju av derivatan y (x) = x. Jag använde följande matlabkod för att rita figuren f x = 0:0.5:; y = 0:1:4; [X,Y] = meshgrid(x,y); DX = ones(size(x)); DY = f(x); quiver(x,y,dx,dy); Mha kommandot meshgrid ordnas en grid över alla pilarnas startkoordinater. (X innehåller alla x- koordinater och Y alla y-koordinater till de 5 pilarna i figuren). Kommandot quiver ritar riktningsfältet. Man behöver (till quiver) ange pilarnas koordinater (X och Y) samt lutningen på respektive pil. Lutningen anges som (1, y (x)). De matriserna kallade jag DX och DY i koden ovan.

4 Genom att ange ett värde på y i intervallets vänstra ändpunkt bestämmer man en av lösningskurvorna: { y (x) = x, x [0, ] y(0) = 3 (Problemet kallas då ett begynnelsevärdesproblem.) Vi har (från ovan) att y(x) = x3 3 + C. Villkoret y(0) = 3 = C = 3. och lösningen blir y(x) = x (Observera att lösnings- Den röda kurvan i bilden ovan är y(x) = x3 3 kurvan följer pilarna i riktiningsfältet).

5 Exempel Problemet { u = u(t) + sin(t) + cos(t), 0 t 4 u(0) = u 0 där u 0 är ett värde på u(0) har lösningen u(t) = sin(t) + u 0 e t (metod för hur man bestämmer lösningen ges senare i denna föreläsning). Med u 0 = får man u(t) = sin(t) e. Med u 0 = 1 får man u(t) = sin(t) e t. etc. I den vänstra figuren nedan har man ritat riktningsfältet och i den högra även lösningskurvorna för några olika värden på u u 0 u(t) t t Observera att du enkelt kan kontrollera att lösningen stämmer genom att derivera u(t) = sin(t) + u 0 e t. Gör det.

6 Begynnelsevärdesproblem Givet f en kontinuerlig funktion och y a en konstant söker vi en deriverbar funktion sådan att { y (x) = f(x), x [a, b] y(a) = y a Enligt integralkalkylens huvudsats (se F4) är F(x) = x a f(t)dt, x [a, b] en primitiv funktion fill f och varje lösning y kan skrivas där C är en konstant. Låt x = a, vi får y(a) = F(a) + C = därför kan vi skriva lösningen (dvs C = y a ) y(x) = y a + y(x) = F(x) + C a a x a f(t)dt + C = 0 + C = y a f(t)dt, x [a, b]

7 Numerisk lösning Låt { u (t) = f(t, u(t)), t [a, b] u(a) = t 0 där u 0 är en konstant vara ett begynnelsevärdesproblem av första ordningen. Då man löser begynnelsevärdsproblemet numeriskt delar man in intervallet [a,b] i N lika stora delintervall av längden h = (b a) N, a = t 0 < t 1 < < t i 1 < t i < < t N = b och beräknar en approximation u(t n ) = u n till lösningskurvan u i varje t n med hjälp av någon rekursionsformel. Euler (framåt): u 0 = u(a), u n+1 = u n + hf(t n, u n ) Euler (bakåt): u 0 = u(a) u n+1 = u n + hf(t n+1, u n+1 ) Se härledningar i studioövning 4.

8 Exempel Lös { y (x) = x, x [0, ] y(0) = 3 med hjälp av Eulers (framåt) metod med steglängden h = 1. Eftersom h = 1 får vi x 0 = 0, x 1 = 1 och x = och vi har f(x i, y i ) = y (x i ) = x i för i = 0, 1,. u 0 = y(0) = 3 u 1 = u 0 + hf(x 0, u 0 ) = u 0 + hx 0 = = 3 u = u 1 + hf(x 1, u 1 ) = u 1 + hx 1 = = Den blå kurvan i figuren är den analytiska lösningen y(x) = x Den numeriska lösningen markerats med svarta ringar (som sammanbundits med streck). Om vi kortar steglängden h får vi en bättre approximation. Om vi istället använder Eulers bakåt metod med steglängden h = 1 får vi: u 0 = y(0) = 3 u 1 = u 0 + hf(x 1, u 1 ) = u 0 + hx 1 = = 4 u = u 1 + hf(x, u ) = u 1 + hx = = 8

9 Första ordningens ekvationer Kapitel 7.9 i Adams behandlar två slags ekvationer av första ordningen; Linjära ekvationer En linjär differentialekvation av första ordningen har formen y + a(x)y = b(x) där a(x) och b(x) är funktioner (funktionen säges vara linjär eftersom varje term i vänsterledet kan skrivas som en produkt mellan en koefficient (en funktion som beror av x) och y eller någon av y:s derivator. (Koefficienterna i exemplet ovan är 1 och a(x)). För en mer allmän definition av linjär differentialekvation hänvisas till Adams (kapitel 18.1) Exempel: Differentialekvationerna y (x) = x respektive u u(t) = sin(t) + cos(t) är av första ordningen och linjära. Ekvationer med separabla variabler En (första ordningens) differentialekvation med separabla variabler kan (eventuellt efter omskrivning) skrivas på formen g(y)y = f(x) Exempel: Differentialekvationen är separabel. y (x) = x y

10 Linjära ekvationer av första ordningen Den enklaste formen för en linjär differentialekvation av första ordningen är y (x) = b(x) (1) Denna löses direkt genom att integrera högerledet, dvs y(x) = b(x)dx = B(x) + C där C är en konstant. Exempel: y (x) = x har lösningen y(x) = x3 3 + C Betrakta nu istället y (x) + a(x)y(x) = b(x) () som ju också är en linjär differentialekvation av första ordningen. Grundidén när man löser den är att återföra den till en ekvation av typen (1) enligt följande: Låt A(x) vara en primitiv funktion till a(x). Bilda den integrerande faktorn e A(x). Ekvationen () kan då skrivas e A(x) y (x) + e A(x) a(x)y(x) = e A(x) b(x) Observera att vänsterledet är derivatan av produkten dvs (e A(x) y(x)) y(x)e A(x) = b(x)e A(x) dx Genom att multiplicera vänsterledet och högerledet med e A(x) kan vi lösa ut y(x).

11 Exempel: Lös y (x) xy(x) = x (a) Den integrerande faktorn blir e x eftersom 1 x är en primitv funktion till x. (b) Vi får då att dvs y(x)e x = (e x y(x)) = e x x e x xdx = e x + C (c) Bestäm lösningen: y(x) = e x ( e x x ) + e x C = 1 + Ce Observera att det framräknade svaret kan enkelt kontrolleras genom insättning i den ursprungliga differentialekvationen. På föreläsning fick jag frågan varför konstanten i den integrerande faktorn inte tas med. Jag svarade att den förkortas bort. Nedan följer samma exempel en gång till (fast med A(x) = x + K där K är en konstant). (a) Den integrerande faktorn blir e x +K eftersom 1 x +K är en primitv funktion till x. (b) Vi får då att dvs (c) Bestäm lösningen: y(x)e x +K = (e x +K y(x)) = xe x +K xe x +K dx = e x +K + C 1 y(x) = e x +K ( e x +K ) +e x +K C 1 = 1 +C 1 e x +K = 1 +C 1 e K e x och genom att låta C = C 1 e K får vi y(x) = 1 + Ce x

12 Exempel: Bestäm analytisk lösning till { u = u(t) + sin(t) + cos(t), 0 t 4 u(0) = u 0 u = u(t) + sin(t) + cos(t) u (t) + u(t) = sin(t) + cos(t) Den integrerande faktorn blir e t efterson t är primitiv funktion till 1. Dvs e t u(t) = (sin(t)+cos(t))e t dt = sin(t)e t dt+ cos(t)e t dt = e t sin(t)+c Multiplikation med e t ger u(t) = sin(t) + Ce t och u(0) = u 0 ger C = u 0, dvs u(t) = sin(t) + u 0 e t. sin(t)e t dt + cos(t)e t dt löses med partiell integrering. Vi har sin(t)e t dt = [P.I] = e t sin(t) e t cos(t)dt och får då sin(t)e t dt + cos(t)e t dt = e t sin(t) + C

13 Separabla differentialekvationer En differentialekvation sägs vara separabel om den kan skrivas på formen g(y)y (x) = f(x) En sådan här differentialekvation löses genom att finna primitiva funktioner G och F till g respektive f eftersom derivatan av en sammansatt funktion ger att (G(y(x))) = G (y(x))y (x) = g(y(x))y (x) = f(x) Vi har fått en ekvation på formen G = f(x) och den löses genom att integrera högerledet: G(y) = f(x)dx Exempel Låt y (x) = x y med g(y) = y och f(x) = x får vi G(y) = g(y)dy = och F(x) = g(x)dx = Vi får y x = C där C är en konstant. ydy = y + C 1 xdx = x + C (Detta är exempel i Adams)

14 Exempel Lös x y(x) = 3 + ty(t)dt 1 Vi ser att om vi deriverar y (med avseende på x) får vi en differentialekvation på separabel form: y (x) = xy(x) (Här har vi använt oss av integralkalkylens huvudsats första delen för att beräkna derivatan, se sats i Adams). Med g(y) = 1 y och och f(x) = x får vi 1 G(y) = y dy = ln y + C 1 F(x) = xdx = x + C vilket ger oss ln y = x + C 3, vi kan lösa ut y(x) och får y(x) = Ce x Om vi låter x = 1 i integralekvationen får vi ett begynnelsevärde (och kan därigenom bestämma konstanten C): och y(1) = ty(t)dt = = 3 y(1) = Ce 1 = 3 C = 3 e 1 dvs y(x) = 3 e ex = 3e x 1 (Detta är exempel i Adams)

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Ansvariga lärare: Yury Shestopalov, rum 3A313, tel 054-7001856 (a) Problem 1. Använd Eulers metod II (tre steg) och lös begynnelsevärdesproblemet

Ansvariga lärare: Yury Shestopalov, rum 3A313, tel 054-7001856 (a) Problem 1. Använd Eulers metod II (tre steg) och lös begynnelsevärdesproblemet FACIT: Numeriska metoder Man måste lösa tre problem. Problemen 1 och är obligatoriska, och man kan välja Problemet 3 eller 4 som den tredje. Hjälp medel: Miniräknare (med Guidebook för miniräknare) och

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid:

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Flervariabel reglering av tanksystem

Flervariabel reglering av tanksystem Flervariabel reglering av tanksystem Datorövningar i Reglerteori, TSRT09 Denna version: oktober 2008 1 Inledning Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspekter på flervariabla

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer