En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion"

Transkript

1 Nr 8 november 21

2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri 5 Kemisk industri 5 Verkstadsindustri / Jern og metallindustri 6 Maskinindustri 6+7 Elindustri / Elektronikindustri 7 Industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. / Industri f. møbler, legetøj, sportsartikler m.m. 8 Byggverksamhet / Byggevirksomhed 8+9 IT-verksamhet / IT-virksomhed 9 Detaljhandel / Detailhandel 1 Handel med motorfordon / Handel med motorkøretøjer 1+11 Uppdragsverksamhet / Forretningsservice 11 Åkerier / Vognmandsforretninger 12 Industrinvesteringar Skåne 12 Integrationsprocessen 13 Branschöversikt och metodik: Mjuklandning i Öresundsregionen Det är nu åttonde gången som Öresundsbarometern kommer ut. Den ursprungliga hypotesen, att det kommer att vara en starkare ekonomisk utveckling i Öresundsregionen än i respektive övriga Sverige och Danmark inom en femårsperiod ser ut att hålla. Just nu är konjunkturen starkare på båda sidor sundet än i resp land i övrigt. Visserligen hamnar konjunkturen i Öresundsregionen på 2 på en skala från +1 till 1 men det ligger inom ramen för en normalkonjunktur. Konjunkturläget visar alltså upp en hyfsad bild. Det som däremot oroar är den takt med vilket den väntade integrationsprocessen utvecklas. Alla är överens om att den eufori som fanns under Öresundsbrobygget och tiden strax efter färdigställandet var överdriven, men att processen för närvarande så gott som gått i stå hade väl få väntat sig. På näst sista sidan i denna publikation finns en redovisning av ett antal frågor som ställts till företagen på respektive sida sundet. Dessa frågor ställdes också för ett år sedan och man finner endast en liten skillnad i svaren, dvs integrationsprocessen går mycket långsamt. Det val som nyligen genomförts i Danmark har gett en borgerlig regering. Vilken betydelse detta får för integrationsprocessen är svårt att bedöma, men risk finns, med tanke på de diskussioner som redan förts på båda sidor om t.ex. skatteproblematiken, att en viss tidsutdräkt kan uppstå. Det är således med blandade känslor vi nu presenterar Öreundsbarometern igen men trots allt är jag övertygad om att vi så småningom kommer att få se allt tydligare tecken på ökat utbyte av tankar, varor och tjänster mellan Öresundsregionens båda delar. Intressenter SEB Ulf Ardermark , Børsen Martin Christenssen , Region Skåne Christian Lindell, tfn , Industriförbundet Petra Persson, tfn , För en fördjupad konjunkturbedömning av Skåne,kontakta Svenskt Näringsliv, Projektansvarig & kooordinator Rolf Lindroth, SEB, tfn , Produktion Statistiska centralbyrån Bo Sandén, tfn , Greens Analyseinstitut Frederik Olesen , Fler exemplar av rapporten kan rekvireras direkt från någon av ovanstående kontaktpersoner. En pdf-fil för skärmvisning kan hämtas hem från respektive OH-material på svenska med bilder från denna rapport kan beställas från SCB. En blød landing i Øresundsregionen Det er nu ottende gang, at Øresundsbarometeret udkommer. Den oprindelige hypotese, at der vil være en stærkere økonomisk udvikling i Øresundsregionen end i de øvrige dele af henholdsvis Sverige og Danmark inden for en femårig periode, ser ud til at holde. Lige nu er konjunkturerne på begge sider af Sundet stærkere end i de øvrige dele af de respektive lande. Det er sandt, at konjunkturen i Øresundsregionen havner på 2 på en skala fra +1 til 1, men det ligger inden for rammerne for en normal konjunktur. Konjunkturniveauet giver altså et rimeligt billede på udviklingen. Det tempo, som den ventede integrationsproces udvikler sig med, er derimod foruroligende. Alle er enige om, at den eufori, som opstod under byggeriet af Øresundsbroen og tiden lige efter, at broen stod færdig, var overdreven, men at processen i øjeblikket er så godt som gået i stå, var det vel kun få, der havde forventet. På næste side i denne publikation er der en opstilling af en række spørgsmål, der blev stillet virksomheder på begge sider af Sundet. Disse spørgsmål blev også stillet for et år siden, og der er kun en lille forskel i svarene, hvilket vil sige, at integrationsprocessen går meget langsomt. Det valg, som for nyligt blev afholdt i Danmark, har givet en borgerlig regering. Det er svært at bedømme, hvilken betydning dette får for integrationsprocessen, men de drøftelser om fx skatteproblematikken, som blev ført på begge sider, skal naturligvis startes forfra med den forsinkelse, som det måtte medføre. Det er således med blandede følelser, at vi nu igen kan præsentere Øresundsbarometeret, men jeg er trods alt overbevist om, at vi så småt vil se flere og flere tydelige tegn på øget udveksling af ideer, varer og tjenesteydelser mellem begge sider i Øresundsregionen. Ulf Ardermark Chef Malmörörelsen SEB Leif Beck Fallesen Ansvarshavande chefredaktør for dagbladet Børsen

3 Öresundkonjunkturen fortfarande i normalläge Øresundskonjunkturen stadig i normalsituationen Den internationella avmattningen hade i våras spridit sig även till Öresundregionen. Högkonjunkturen under förra året hade då svalnat betydligt och för de flesta branscher var konjunkturläget relativt normalt. Två tydliga undantag fanns dock, byggsektorn som fortfarande gick på högvarv på båda sidor av sundet samt bilhandeln där lågkonjunkturen i Hovedstadsområdet då spridit sig till Skåne. Enligt förväntningarna har avmattningen fortsatt i hela regionen under hösten, men det ekonomiska klimatet är i sin helhet fortfarande hyggligt bra, och företagens omdömen pekar på ett fortsatt normalläge på konjunkturkurvan. Den totala produktionen fortsätter att öka ganska kraftigt under andra halvåret och något snabbare i Hovedstadsregionen medan antalet sysselsatta stigit endast svagt sedan i våras på båda sidor av sundet. I Skåne där avmattningen kommit längst känner nu även byggsektorn av en Konjunkturindex för Öresundsregionen, som kan variera från 1 till +1 och som är baserat på företagens egna värderingar av det ekonomiska läget, står under hösten i 2. Det innebär en måttlig nedgång från index +12 i våras och motsvarar fortfarande ett konjunkturläge som är relativt normalt. Det ekonomiska klimatet är ganska jämnt på båda sidor av sundet. I Skåne är avmattningen i konjunkturen lite snabbare. Konjunkturindex har där det senaste halvåret gått från +7 till 1 medan index för Hovedstadsregionen dämpats från +15 till +1. Till våren beräknas index för Öresundsregionen till +2. Den internationale afmatning havde i foråret spredt sig også til Øresundsregionen. Højkonjunkturen forrige år var da blevet betydeligt afkølet, og for de fleste brancher var konjunktursituationen relativ normal. Der var dog to tydelige undtagelser, byggesektoren, der stadig virkelig var i omdrejninger på begge sider af sundet, samt bilhandlen, hvor lavkonjunkturen i Hovedstadsområdet da havde spredt sig til Skåne. I overensstemmelse med forventningerne er afmatningen fortsat i hele regionen i efteråret, men det økonomiske klima er stadig ganske godt, og virksomhedernes vurderinger peger på en fortsat normalsituation på konjunkturkurven. Den samlede produktion øges fortsat ganske kraftigt i andet halvår og noget hurtigere i Hoved-stadsregionen medens antallet af beskæftigede kun er steget svagt siden i foråret på begge sider af sundet. I Skåne, hvor afmatningen er kommet længst, Konjunkturindeks for Øresundsregionen, der kan variere fra 1 til +1, og som er baseret på virksomhedernes egne vurderinger af den økonomiske situation, står i efteråret i 2. Det indebærer en moderat nedgang fra indeks +12 i foråret og svarer fortsat til en konjunktursituation, der er relativt normal. Det økonomiske klima er ganske bestandigt på begge sider af sundet. I Skåne er afmatningen i konjunkturen lidt hurtigere, fra indeks +7 til 1, medens indeks for Hovedstadsregionen er blevet afdæmpet fra +15 til +1. Forventat indeks for foråret er +2 for Øresundsregionen. kraftig dämpning i efterfrågan samtidigt som industrikonjunkturen där ser ut att ha stabiliserats på en normal nivå. I Hovedstadsregionen går fortfarande byggsektorn på högvarv samtidigt som den viktiga uppdragsverksamheten fortsätter att lämna ett stort bidrag till den ekonomiska tillväxten. Här har nu avmattningen för industrin kommit i kapp branschen i Skåne. Arbetsmarknaden är fortfarande stark i Öresundsregionen. I Köpenhamnsområdet har arbetslösheten t.o.m. sjunkit märkbart sedan i våras medan en tendens till stigande arbetslöshetssiffror noterats i Skåne under hösten. Förväntningsbilden inför våren är fortsatt försiktigt optimistisk, men man får vara inställd på att avmattningen fortsätter ett halvår till i hela regionen, utan någon dramatisk försämring. I Hovedstadsregionen kommer byggsektorn att vara motor medan detaljhandeln visar den största optimismen i Skåne. I Skåne som fortfarande ligger före på konjunkturkurvan har avmattningen under hösten spridit sig till byggsektorn. I Hovedstadsområdet utgör fortfarande byggsektorn motorn i näringslivet, men även den viktiga uppdragsverksamheten fortsätter här att driva på den ekonomiska tillväxten. För IT-sektorn har avmattningen fortsatt sedan i våras i hela regionen med följd att läget kännetecknas av lågkonjunktur i Skåne medan fortfarande konjunkturen är relativt normal i Köpenhamn. Sysselsättningen förutses fortsätta att stagnera fram till våren på båda sidor av sundet. mærker nu også byggesektoren til en kraftig afdæmpning i efterspørgslen, samtidig med at industrikonjunkturen der ser ud til at have stabiliseret sig. I Hovedstadsregionen går byggesektoren stadig i fulde omdrejninger, samtidig med at den vigtige ordrevirksomhed fortsat afgiver et stort bidrag til den økonomiske vækst. Her har nu afmatningen for industrien indhentet branchen i Skåne. Arbejdsmarkedet er stærkt i Øresundsregionen. I Københavnsområdet er arbejdsløsheden endda faldet mærkbart siden i foråret, medens en tendens til stigende arbejdsløshedstal er blevet registreret i Skåne i efteråret. Forventningsbilledet for foråret er fortsat forsigtigt optimistisk, men man må være indstillet på, at afmatningen fortsætter et halvår til i hele regionen uden nogen dramatisk forværring. I Hovedstads-regionen bliver byggesektoren motor, medens detailhandlen udviser den største optimisme i Skåne. I Skåne, der stadig ligger foran på konjunkturkurven, har afmatningen spredt sig til byggesektoren. I Hovedstadsområdet er byggesektoren stadig motoren i erhvervslivet, men også den vigtige ordrevirksomhed driver stadig den økonomiske vækst frem. For IT-sektorens vedkommende er afmatningen fortsat siden i foråret i hele regionen med det resultat, at situationen karakteriseres af lavkonjunktur i Skåne, medens konjunkturen stadig er relativt normal i København. Beskæftigelsen forudses at ville stagnere frem til foråret på begge sider af sundet. 1 Trots avmattningen fortsätter den totala produktionen att öka i god takt. Under andra halvåret i år redovisar 48 % av företagen ökad produktion mot 2 % som registrerar en nedgång, jämfört med första halvåret. Det är något bättre än i våras. Produktionsökningen beräknas dock bli betydligt mindre nästa halvår. Störst väntas dämpningen bli i Skåne där produktionen ser ut att öka bara svagt. Sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste halvåret, men uppgången har fortsatt att dämpas och är nu bara svag. Sedan i våras har 35 % av företagen i Öresundsregionen ökat sin personal mot 29 % som minskat den. Till våren pekar planerna på en knappt oförändrad nivå på sysselsättningen på båda sidor av sundet. Arbetslösheten i Skåne har visat en tendens till att stiga från som lägst 5,5 % under sommaren till 5,7 % i september och oktober. I Hovedstadsområdet fortsätter arbetslösheten att sjunka från 4,5 % i våras till 4,1 % under oktober. I Skåne har avmattningen i industrikonjunkturen visat sig i att industrins planerade investeringar för i år reviderats ned, till en minskning med några procent jämfört med i fjol. I förväntningarna inför våren finns en försiktig optimism som inte tyder på någon dramatisk ytterligare försämring den närmaste framtiden. Man får dock vara inställd på en viss avmattning i konjunkturen på båda sidor av sundet fram till våren. Vill det sig väl kan konjunkturen i Öresundsregionen fortfarande befinna sig i något av normalläge till våren. Trods afmatningen øges den samlede produktion stadig i god takt. I andet halvår i år udviser 48 % af virksomhederne øget produktion, mod 2 %, der registrerer en nedgang, i sammenligning med første halvår. Det er noget bedre end i foråret. Produktionsstigningen påregnes dog at blive betydeligt mindre i næste halvår. Størst ventes afdæmpningen at blive i Skåne, hvor produktionen tegner til at vise kun en svag stigning. Beskæftigelsen er fortsat steget i det sidste halvår, men opgangen er stadig blevet afdæmpet og er nu kun svag. Siden i foråret har 35 % af virksomhederne i Øresundsregionen øget personalet, mod 29 %, der har reduceret det. Til foråret peger planerne på et næsten uændret niveau for beskæftigelsen på begge sider af sundet. Arbejdsløsheden i Skåne har udvist en tendens til at ville stige fra 5,5 % i sommer til 5,7 % i oktober. I Hovedstadsområdet falder arbejdsløsheden fortsat fra 4,5 % i foråret til 4,1 % i oktober. I Skåne har industriens planlagte investeringer for i år er blevet nedrevideret, til en reduktion med nogle procent i sammenligning med i fjor. I forventningerne til foråret er der en forsigtig optimisme, der ikke tyder på nogen dramatisk yderligere forværring i den nærmeste fremtid. Man må dog være indstillet på en vis afmatning i konjunkturen på begge sider af sundet frem til våren. Går alting godt, kan konjunkturen i Øresundsregionen stadig være mere eller mindre i normalsituationen til foråret.

4 Öresundsregionen en översikt Tillverkningsindustri, totalt/fremstillingsindustri i alt livsmedelsindustri /Levnedsmiddelsindustri kemisk industri /kemi/lægemiddelsindustri verkstadsindustri /Fabriksindustri maskinindustri /maskinindustri elektronikindustri /elektronikindustri industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. industri før møbler, legetøy, sportsartikler m.m. IT-verksamhet /Informationsteknologi, IT-virksomhed Byggsektorn, totalt /Byggevirksomhed Åkerier /Vognmandsforretninger Handel med motorfordon /Handel med motorkøretøjer Detaljhandel /Detailhandel Uppdragsverksamhet /Opdragsvirksomhed Medicinteknik /Medicinteknik stark stærk BRANSCHKONJUNKTUREN bättre än normal bedre en normal Tendens under hösten 21 normal normal Skåne Sverige sämre än normal dårligere en normal ++ + svag dårlig Tillväxtmotorerna varvar Högkonjunkturen som för ett år sedan rådde över stora delar av näringslivet i Öresundsregionen hade i våras, oplanerat, övergått till ett mer normalt konjunkturläge. De flesta företag bedömde då det ekonomiska klimatet som tillfredställande. De förväntningar näringslivet hade inför hösten pekade på att avmattningen i den ekonomiska aktiviteten skulle fortsätta, men att det ekonomiska klimatet skulle vara fortsatt tillfredsställande och långt ifrån en regelrätt lågkonjunktur även i slutet på detta år. Företagen har härvidlag varit träffsäkra i sina bedömningar. Konjunkturen har fortsatt att dämpas men fortfarande är positionen för Öresundsregionen på konjunkturkurvan i ett normalläge. Detta gäller för näringslivet som helhet. Många branscher har dock nu halkat ned under nollstrecket i konjunkturbilderna härintill, vilket betyder att antalet företag med dålig konjunktur är fler än de med bra konjunktur. En efter en har tillväxtmotorerna varat ned i Öresundregionen och det är för närvarande endast byggsektorn i Hovedstadsregionen som ännu går på högvarv och ligger i närheten av högkonjunktur. Den totala produktionen fortsätter dock att öka och i ganska god takt. Under andra halvåret ökar produktionen för 48 % av ARBETSLÖSHET OCH NYBILSREGISTRERINGAR Arbetslösheten i Sverige och Danmark Bilar i Skåne och Hovedstadsregionen Procent av arbetskraften Antal registrerade bilar per månad INDUSTRIN Sammansatt konjunkturindikator för industrin Forventninger til næste halvår Sverige Skåne Öresundsregionen Hoved- Övriga stads- regionen Danmark Hovedstadsregionen 1998 Övriga Danmark Arbejdsmarkedet er i efteråret, trods konjunkturafmatningen, stadig stærkt. Dette gælder især for Hovedstadsregionen, hvor arbejdsløsheden fortsat falder, fra 4,5 % af arbejdskraften i foråret til 4,1 % i oktober, sæsonrenset. I det øvrige Danmark er der sket en nedgang fra 5,9 til 5,5 %. I Skåne derimod synes nedgangen at være brudt. I september og oktober var arbejdsløsheden der 5,7 %, i sammenligning med som det laveste 5,5 % i sommer, sæsonrenset Hovedstadsregionen Skåne 1999 Övriga Danmark 2 21 För bilhandeln i Öresundsregionen har lågkonjunkturen fördjupats ytterligare. Förhållandena skiljer sig dock en del för nyregistreringar av personbilar. I Hovedstadsregionen visar nyregistreringarna de senaste månaderna ingen minskning. I övriga Danmark fortsätter den kraftiga nedgången med en minskning de senaste tre månaderna t.o.m. oktober med ca 17 % i årstakt. I Skåne har nedgången i nyregistreringarna dämpats betydligt till en minskning de tre senaste månaderna t.o.m. oktober med ca 7 % uppräknat till årstakt. 2 Hovedstad 1 Sverige apr okt apr okt Skåne apr okt apr okt 2 21 Den sammansatta konjunkturindikatorn för industrin ett genomsnitt av företagens omdömen om sina orderstockar, färdigvarulager och produktionsplaner planar ut under hösten på båda sidorna av sundet. Det betyder att industrikonjunkturen i Öresundsregionen kan vara på väg att på nytt vända uppåt till våren. Tendensen är tydligast för den skånska industrin som hittills också visat sig ligga något före på konjunkturkurvan. 2

5 Sammanfattning av näringslivskonjunkturen ned i Öresundsregionen företagen medan 2 % redovisar en minskning. Även sysselsättningen har stigit i regionen sedan i våras, men bara svagt. Konjunkturindex för Öresundsregionen, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i 2, en måttlig nedgång från vårens index +12. Under toppen förra hösten registrerades +3. Liksom tidigare har avmattningen kommit något längre i Skåne med ett Konjunkturindex på 1 än i Hovedstadsregionen med index +1. Nedgången är lika stor sedan i våras från index +7 i Skåne resp. +15 i Hovedstadsområdet på båda sidor av sundet. Inför våren präglas fortfarande förväntningsbilden av en försiktig optimism. Företagen befarar inte någon kraftig försämring den närmaste framtiden. Man bör dock vara inställd på att avmattningen i den ekonomiska aktiviteten kommer att fortsätta ett tag till, men att konjunkturläget i Højkonjunktur Foråret 21 Efteråret 21 Öresundsregionen, på båda sidor av sundet, är relativt normalt även till våren. I Köpenhamnsområdet kommer byggsektorn fortfarande vara Konjunkturindex for Øresundsregionen Index Industri totalt Byggevirksomhed Øresundsreg. tot Lavkonjunktur Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Konjunkturindeks kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer. motorn i näringslivet medan detaljhandeln är den bransch i Skåne som visar den största optimismen inför våren. Vækstmotorerne drosler ned i Øresundsregionen Højkonjunkturen, der for et år siden var fremherskende i store dele af erhvervslivet i Øresundsregionen, var i foråret, uplanlagt, overgået til en mere normal konjunktursituation. De fleste virksomheder vurderede da det økonomiske klima som værende tilfredsstillende. De forventninger, erhvervslivet havde for efteråret, pegede på, at afmatningen i den økonomiske aktivitet ville fortsætte, men at det økonomiske klima fortsat ville være tilfredsstillende og langt fra en egentlig lavkonjunktur også i slutningen af i år. Virksomhederne har i så henseende været træfsikre i deres vurderinger. Konjunkturen er fortsat blevet afdæmpet, men positionen for Øresundsregionen på konjunkturkurven er fortsat i en normalsituation. Dette gælder erhvervslivet som helhed. Mange brancher er nu gledet ned under nulstregen i konjunkturbillederne for dette, hvilket betyder, at antallet af virksomheder med dårlig konjunktur er flere end dem med god konjunktur. Een efter een har vækstmotorerne gearet ned i Øresundsregionen, og det er p.t. kun byggesektoren i Hovedstadsregionen, der endnu kører i højt gear og ligger i nærheden af højkonjunktur. Den samlede produktion stiger dog stadig i ganske god takt. I andet halvår stiger produktionen for 48 % af virksomhederne, medens 2 % udviser et fald. Også beskæftigelsen er steget i regionen siden i foråret, men kun svagt. Konjunkturindeks for Øresundsregionen, der teoretisk kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 2, en moderat nedgang fra forårets indeks +12. Øverst i forrige efterår blev der registreret +3 %. Ligesom tidligere er afmatningen kommet noget længere i Skåne med et konjunkturindeks på 1 % end i Hovedstadsregionen med indeks +1. Nedgangen er lige så stor siden i foråret fra indeks +7 i Skåne, hhv. +15 % i Hovedstadsområdet på begge sider af sundet Bilhandel Kemi/ lægemiddelindustri Detailhandel Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri IT-verksamhet Konjunkturindex for Hovedstadsområdet Index Højkonjunktur Foråret 21 Efteråret 21 Högkonjunktur Industri totalt Våren 21 Hösten 21 Skånes näringsliv totalt Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri Konjunkturindex för Skåne Index Industri totalt Kemi-/ läkem.- industri Åkerier Detaljhandel Byggande Livsmedelsindustri Verkstadsindustri Uppdragsverksamhet Lågkonjunktur Byggevirksomhed Hovedstadsreg. tot Lavkonjunktur Möbler, fritidsindustri Kemi/ lægemiddelindustri Detailhandel Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och +1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Konjunkturindeks kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer. For foråret præges forventningsbilledet fortsat af en forsigtig optimisme. Virksomhederne frygter ikke nogen kraftig forværring i den nærmeste fremtid. Man bør dog være instillet på, at afmatningen i den økonomiske aktivitet vil fortsætte et stykke tid endnu, men at konjunktursituationen i Øresundsregionen, på begge sider af sundet, er relativt normal også til foråret. I Københavnsområdet bliver byggesektoren fortsat motoren i erhvervslivet, medens detailhandlen er den branche i Skåne, dr udviser den største optimisme for foråret. 3

6 Branschanalys Industrin Industrikonjunkturen normal men orderläget ansträngt I Skåne har nu avmattningen i industrikonjunkturen pågått ganska länge. Redan under sommaren 2 märktes en dämpning i företagens konjunkturomdömen samtidigt som efterfrågan från exportmarknaderna mattades av. Det var ca ett halvår före dämpningen inleddes för industrin på den danska sidan av sundet. I våras rådde normalkonjunktur över hela industrisektorn i Skåne och förväntningarna inför hösten var försiktigt hållna. Företagen var inte inställda på någon nämnvärd förbättring, men ej heller på någon dramatisk försämring. Utfallet för första halvåret blev ungefär som företagen beräknade tidigt i våras. Exportmarknaden växte bara svagt och orderingången från hemmamarknaden var oförändrad. Under sommaren och hösten har dock efterfrågeutvecklingen blivit något svagare än förväntat. Såväl hemma- som exportmarknaden har helt stagnerat och ökar inte alls under andra halvåret. Ett lysande undantag är den kemiska industrin med fortsatt kraftigt stigande exportorder under hösten. Orderläget inom industrin har blivit alltmer ansträngt, men skiljer sig inte så mycket från i våras. Inom hela industrin anser 42 % av företagen att orderböckerna är för tunna jämfört med 39 % för ett halvår sedan. Inom livsmedelsindustrin är dock orderläget fortfarande tillfredsställande. Företagens konjunkturomdömen har förskjutits i negativ riktning sedan i våras, men bara i måttlig utsträckning. Konjunkturindex för industrin, som kan variera mellan 1 och +1 står under hösten i 12, en måttlig nedgång från vårens index. Det betyder att konjunkturläget fortfarande är normalt. Det är företagen med fler än 1 anställda som drar ned indexet. De mindre företagens utveckling under hösten är bättre vad gäller både konjunktur, orderingång, produktion och sysselsättning. Uppgången i industriproduktionen dämpas successivt och under andra halvåret är ökningen bara svag. Ändå har sysselsättningen kunna hålas uppe nedgången sedan i våras är marginell. En tredjedel av företagen har minskat Orderingång Export Hemma personalen och närmare 3 % har nyanställt. Arbetskraftsbristen fortsätter att mildras endast ett av tio företag lider brist på yrkesutbildad arbetskraft. Mycket tyder på att industrikonjunkturen är ytterligare något försvagad till våren utan att därför vara regelrätt lågkonjunktur. Företagen vågar bara hoppas på en obetydlig förstärkning av exportmarknaden nästa halvår samtidigt som hemmamarknaden väntas fortsätta att stagnera. Ökade exportorder väntas av kemi- och maskinindustrin medan livsmedelsindustrin ser framför sig en måttligt stigande hemmamarknad. Antalet anställda förutses kunna bibehållas på en nästan oförändrad nivå till våren. Produktion och sysselsättning 25 2 Produktion Anställda * Hösten 21 *en kan anta värden mellan 1 och +1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Industriens ordretilgang stagnerer For industrien i Hovedstadsområdet begyndte efterspørgslen at udvise en afmatning allerede sidste vinter, og ved rapporteringen i foråret kunne det konstateres, at den tidligere højkonjunktur er overgået i en mere normal konjunktursituation. Virksomhederne håbede dog på, at eksportmarkederne ville udvise en pæn vækst i løbet af sommeren og efteråret. For hjemmemarkedet havde man forventninger om en mere moderat stigning i efterspørgslen. Udviklingen i efterspørgslen er dog blevet klart svagere end beregnet. Resultatet for første halvår nåede ikke op til forventningerne. Ordreindgangen fra eksportmarkederne steg kun i mindre omfang, og på hjemmemarkedet var ordreindgangen helt uændret. I andet halvår er afmatningen tiltaget yderligere som følge af, at ordreindgangen fra eksportmarkedet nu kun stiger svagt, samtidig med at hjemmemarkedet stagnerer for andet halvår i træk. Dette har ført til, at 28 % af virksomhederne nu er utilfredse med deres ordrebøger, mod 18 % for et halvår siden. Konjunkturindeks for industrien, der kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret i 15, hvilket er et hurtigt fald fra +1 i foråret. Situationen kan dårligt længere betragtes som værende en normalkonjunktur og endda noget værre end i Skåne. Afmatningen berører nu samtlige industribrancher, men for fødevareindustrien er situationen stadig ganske god. Store ordrebeholdninger i industrien har medvirket til at holde aktiviteten oppe i virksomhederne, men efter længere tids aftagende ordreindgang mærker man nu også en afdæmpning af industriproduktionen. Produktionen stiger moderat i andet halvår, og kun halvdelen så hurtigt som beregnet i foråret. En stigende andel, 26 %, har nu også for store færdigvarelagre. Dette medfører også, at beskæftigelsen har udvist vigende tendens siden i foråret har 41 % af virksomhederne reduceret personalet, mod 26 %, der har foretaget nyansættelser. Det er dårligere end planlagt. Manglen på arbejdskraft er nu reduceret yderligere til, at kun 5 % af virksomhederne mangler ingeniører og erhvervsarbejdende Ordreindgang Eksport Hjemme 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå Produktion og beskæftigelse 5 Produktion Man må nok påregne en fortsat afdæmpning af industrikonjunkturen frem til næste sommer, selvom en forsigtig optimisme skinner igennem i virksomhedernes prognoser. Det, der taler herfor, er, at hele 8 ud af 1 virksomheder nu angiver for lille efterspørgsel som en hindring for ekspansion. I foråret var den tilsvarende andel 6 ud af 1. Kun 1 % af virksomhederne er uden hindringer for ekspansion. Industrien tror på en vis opgang i efterspørgslen fremover. Størst påregnes opgangen at ville blive på eksportmarkedet, medens hjemmemarkedet forudses kun at ville vokse svagt i det kommende halvår. Dette indebærer, at industriproduktionen kan forventes at ville udvise en ganske god stigning i næste halvår, men ikke tilstrækkelig til at kunne holde antallet af ansatte på et helt uændret niveau. Ansatte 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå 2 hå 1 hå * Konjunktursituation Ordrebeholdning Konjunkturläge Orderstock Efteråret 21 *ene kan antage verdier mellem 1 och +1. Gælder for samtlige stapeldiagrammer.

7 Färdiga för ugnen. Go til vardag och fest! 4 port. (7-9 ej tinas! Øresundsregionen Branschkonjunktur Livsmedelsindustri ST INAS KYCKL ING Marinerade kycklingdelaṛ Innehå ler Behöver delar) 1g. Kron fåge l Levnedsmiddelsindustri Fritid, möbler m.m. Lägre orderingång på exportmarknaden än väntat. Produktionen bedöms öka något och konjunkturen får till svagt övervägande del betyget bra. Trots detta väntas personalnedskärningar. Ökad livsmedelsproduktion Produktionsförväntningarna från i våras var ganska högt ställda då 38 % trodde på en expanderande produktion. Särskilt i förhållande till att företagen då rapporterade en vikande produktionsnivå. Ändå är förväntningarna på väg att infrias då 28 % idag gör bedömningen att produktionen kommer att öka innevarande halvår jämfört med föregående. Prognosen för orderingången på exportmarknaden var i överkant och infriade inte alls förväntningarna. Det gjorde istället förväntningarna på hemmamarknaden och det är den som för närvarande verkar bära upp produktionen inom livsmedelsindustrin. Orderingången totalt sett tycks ändå bedömas som tillfredställande då 8 av 1 svarar att orderstocken är stor eller lagom. Konjunkturen står och väger Med ett nettotal på 2 bedöms konjunkturen till övervägande del som bra. Det är främst bland mindre företag som omdömet är positivt där så mycket som 69 % av de tillfrågade ser ljust på konjunkturen. Men trots att prognosen beträffande konjunkturen är att den blir oförändrad så är företagen fortsatt försiktiga på personalsidan. Orderingången väntas till våren följa ungefär samma mönster som innevarande period där inflödet av produktionsorder på hemmamarknad nu förväntas öka måttligt starkt då 26 % tror på en ökning. Samtidigt väntas den minska något på exportmarknaden. Den ökande orderingången bedöms följaktligen dra med sig produktionen. Produktionsförväntningarna inför andra halvåret var ganska högt ställda och förväntas öka till en något högre nivå under första halvåret 22. En andel på 27 % gör bedömningen att produktionen kommer att bli större. De nedskärningar i personalen som rapporterades i våras har för tillfället upphört, men väntas ta ny fart under vintern. Totalt sett verkar livsmedelsindustrin i regionen stå och väga. Ordreindgangen har ligget et betydeligt stykke under prognosen, men stadig hersker der en normalkonjunktur. Ordreindgangen ser ud til at komme så småt i gang hen mod foråret. Eksportledt afmatning Konjunkturen i københavnsregionen er forværret i nogen grad, men der hersker stadig en normalkonjunktur. Den vigtigste årsag hertil er afmatningen i eksportmarkedet, men alligevel er det det, der trækker læsset i branchen. I indeværende halvår ser den ud til at blive dårligere end ventet, men alligevel tror 32 % på en stigning, mod 7 %, der tror på et fald. Hjemmemarkedet er noget svagere, men 35 % tror på en stigning for halvårsperioden, mod 18 %, der tror på et fald. Produktionen var uændret i det første halvår trods optimistiske prognoser i foråret. Selv for indeværende halvår ser man ud til at ligge under prognosen, men alligevel ser det ud til at blive en meget stærk stigning. Da produktionen har været betydeligt lavere end ventet, er færdigvarelagrene kraftigt reduceret, men bedømmes alligevel som værende noget for store. Bedømmelserne af ordrebeholdningerne er forværret, og den andel, der mener, at ordrebøgerne er forholdsvis store eller normale, har bevæget sig fra 91 % i foråret til 77 % i den nuværende situation. Siden i foråret er afmatningen også begyndt at blive synlig i personalet, der er kraftigt reduceret. Siden i foråret er andelen af virksomheder med fuld kapacitetsudnyttelse blevet halveret til 21 %, og efterspørgselssituationen er blevet stærkt forværret. Den andel, der angiver efterspørgslen som en hindring for ekspansion, er steget fra 59 % til 87 %. Samtidig er den andel, der angiver, at de slet ikke ser nogle hindringer for ekspansion, gået fra 24 % til %. Frem til i maj næste år regner man med en moderat konjunkturforbedring. Hjemmemarkedet ser ud til at ville blive yderligere forbedret og stiger ganske stærkt, og eksportmarkedet ventes fortsat at ville stige stærkt. Produktionen påregnes fortsat at ville blive meget stærkt forøget i den næste halvårsperiode. Trods forventninger om en mindre opgang stiller man sig afventende med hensyn til nyansættelser, og antallet af ansatte ventes at blive uændret. Konjunkturen är fortsatt stark och orderingången fortsätter att öka under hösten från både hemma- och exportmarknaden. En försvagning kan dock förutses till våren hänförlig främst till större/medelstora företag. Starkaste branschkonjunkturen i Skåne Förväntningarna hos företagen inom industrin för leksaker, fritidsartiklar och möbler i Skåne var fortsatt högt ställda för ett halvår sedan inför hösten. Det visade sig var befogat. Utvecklingen ha varit gynnsam för företagen sedan dess och konjunkturen är fortsatt god. Konjunkturindex för branschen, som kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +26. Det är i stort sett samma som i våras och samtidigt den bästa konjunkturen av samtliga undersökta branscher i Skåne. Från exportmarknaden visade orderingången en god ökning under första halvåret och uppgången fortsätter här under hösten, men i lite lugnare takt. Från hemmamarknaden har den svaga uppgången under första halvåret vuxit till sig något under hösten. De samlade orderstockarna är klart större än för ett halvår sedan och 83 % av företagen är nu nöjda med sina orderböcker mot endast 56 % i våras. Både konjunkturen och orderböckerna bedöms likvärdigt av mindre och större företag med gränsen 1 anställda i branschen. Produktionen fortsätter att öka både första och andra halvåret i år och antalet anställda har ökat kraftigt det senaste halvåret. Mer än vartannat företag har nyanställt mot bara 15 % som minskat sin personal. Kapacitetsutnyttjandet har ökat, 57 % av företagen kör för fullt. Samtidigt uppger en ökande andel att efterfrågan är främsta hinder för expansion. 27 % av branschen ser inget hinder för att expandera. Utsikterna för branschen inför våren har försämrats. Konjunkturen ser ut att försvagas. Det är de medelstora och större företagen, vars efterfrågan sviktar nu under hösten, som befarar en sjunkande orderingång från både hemma- och exportmarknaden. Produktionen beräknas bli oförändrad näste halvår, men såväl mindre som större företag planerar att minska sin personal i ganska betydande omfattning. Orderingång Ordreindgang Orderingång 15 Export Hemma Orderstocjunkturläge Hösten Eksport 1 5 Hjemme Hemma Export Ordrebeholdning Konjunktursituation Efteråret 21 Orderstocjunkturläge Hösten 21 5

8 Øresundsregionen Branschkonjunktur Verkstadsindustri Jern og metallindustri Maskinindustri Konjunkturen har försvagats kraftigt sedan i mars. Såväl hemmamarknaden som exportmarknaden har under hösten gått sämre än väntat. Fram till våren ser konjunkturnivå ut att hålla i sig, inte heller orderingången ser ut att hinna vända uppåt. Svag konjunktur och dämpad orderingång Trots förhoppningar om en oförändrad konjunktur sedan i våras har läget försämrats kraftigt och gått från ett konjunkturindex på +6 till 21. Detta innebär att man, liksom i Köpenhamnsregionen, befinner sig i ett läge mellan normal- och lågkonjunktur. För första halvåret i år förblev hemmamarknaden oförändrad medan exportmarknaden ökade måttligt. För innevarande halvår ser det däremot ut att bli sämre än väntat med en måttlig minskning för hemmamarknaden medan exportmarknaden minskar svagt. För hemmamarknaden tror 17 % på en ökning mot 32 % som tror på en minskning och motsvarande siffror för exportmarknaden är 26 % och 31 %. Produktionen överträffade förväntningarna ganska kraftigt första halvåret, men för innevarande halvår ser den ut att förbli oförändrad. Sedan i mars har orderstocksbedömningarna försämrats och i september ansåg hälften av företagen att orderstocken var för liten främst är det el- och optikindustrin som tynger efterfrågan. Antalet anställda ser ut att öka svagt trots att man förväntade sig en oförändrad personalstyrka. Med detta verka man ha fyllt en del vakanser för tekniska tjänstemän där bristen nu har minskat. Bristen på yrkesarbetare är däremot fortsatt låg. Fortfarande uppger två tredjedelar att efterfrågeläget är det främsta hindret för fortsatt expansion. Småföretag inom maskinindustrin tynger Konjunkturen spås hålla i sig till i mars. Främst är det mindre företag inom maskinindustrin som håller tillbaka prognosen. Hemmamarknaden ser ut att försvagas något under nästa halvår medan exportmarknaden håller sig på en oförändrad nivå. Även produktionen ser ut att fortsätta på en oförändrad nivå. Det försämrade läget ser ut att få genomslag i personalstyrkan som spås minska måttligt. Fabriksindustribranchen øger fortsat produktionen, først og fremmest på grund af fortsat god eksportefterspørgsel. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte også i begyndelsen af næste år, hvor også hjemmemarkedet ser ud til at ville blive noget stærkere. Stagnerende hjemmemarked Eksportmarkedet blev fortsat udviklet særdeles godt for fabriksindustrien i foråret 21. Derimod stagnerede ordreindgangen fra hjemmemarkedet. I efteråret 21 ser eksportefterspørgslen ud til fortsat at ville stige i god takt. Hjemmemarkedet vil efter virksomhedernes nuværende vurdringer blive noget svækket i den sidste del af i år. Trods den stagnerende ordreindgang regner virksomhederne med at kunne øge produktionen også i slutningen af året. Ordrebøgerne er blevet noget tykkere. Ordrebeholdningen regnes i efteråret for at være forholdsvis stor af godt en femtedel af virksomhederne, hvilket er en noget større andel end i foråret. Dengang var den tilsvarende andel 15 %. Utilfredsheden med situationen på færdigvarelagersiden er dog øget reelt i det sidste halvår. Kapacitetsudnyttelsen er faldet noget. 43 % af virksomhederne angiver, at de kører for fuld kraft. Fortsat godt på eksportsiden Bedømmelsen af konjunktursituationen tegner sig betydeligt mørkere siden i foråret. Det er nu mindre end en femtedel, der mener, at konjunkturen er god, i sammenligning med 51 % et halvår tidligere. Den andel, der tror på en konjunkturforbedring i det kommende halvår, udgør 22 %, medens 15 % regner med yderligere nedgang i konjunkturen. Det er i første omgang eksportmarkedet, der holder efterspørgslen oppe. Man spår dog en vis øget ordreindgang også fra hjemmemarkedet. Som et resultat af dette ser det ud til, at der bliver en vis opgang i produktionen. Beskæftigelsen i branchen er forværret relativt stærkt i det sidste år. Denne tendens ser ud til at fortsætte. En trediedel regner med at skære ned på personalet. Virksomhederne har ingen rekrutteringsproblemer udbuddet af personale er fortsat godt. Konjunkturen har försvagats och då främst bland de mindre företagen. Branschen hålls uppe av exportmarknaden som ser ut att fortsätta att öka måttligt. Konjunkturen ser ut att försämras något till våren till följd av en kraftig pessimism hos de mindre företagen. Dåligt läge för mindre företag Konjunkturen har försämrats från en konjunkturindex på +16 i våras till 8 i september vilket är samma utveckling som för Köpenhamnsregionen. Främst har de mindre företagen drabbats vilket tydligast syns i orderstocken som anses alldeles för liten medan de större företagen bedömer den som normal. Exportmarknaden har ökat något mer än väntat för första halvåret i år och även andra halvåret ser ut att överstiga prognosen från i våras. Hemmamarknaden minskade måttligt första halvåret och innevarande halvår ser ut att bli oförändrat istället för en förväntad måttlig ökning. Exportmarknaden har lyckats öka orderstocken måttligt, men fortfarande bedöms den som något för liten. Produktionen ser ut att bli som väntat sett till hela året första halvåret överträffades förväntningarna ganska kraftigt medan andra halvåret inte ser ut att riktigt nå upp till prognosen. Sedan i våras har antalet anställda överträffat prognosen och ökat kraftigt, 48 % uppger en ökning medan 19 % uppger en minskning. Med detta verkar man ha fyllt vakanser för tekniska tjänstemän då bristen på dessa har minskat något. Bristen på yrkesarbetare är oförändrat låg. Trots ett försämrat läge är efterfrågan inte längre ett lika stort hinder för expansion och andelen som uppger att de inte ser några hinder alls har ökat något. Fortsatt nedåt för mindre företag Till våren väntas en svag försämring av läget, men för de mindre företagen tror hela 6 % på en försämring. Under nästa halvår ser exportmarknaden ut att öka måttligt medan hemmamarknaden ser ut att försämras något. Detta ser ut att leda till en oförändrad produktion jämfört med innevarande halvår. Orderstockens storlek verkar få genomslag i antalet anställda som ser ut att minska måttligt fram till i mars. Orderingång 15 Export Hemma Hösten 21 Ordreindgang 25 Eksport Hjemme Orderstock Orderstocjunkturläge Ordrejunkturbeholdninsituation Efteråret 21 Orderingång 15 Export 1 5 Hemma Konjunkturläge Hösten 21 6

9 Øresundsregionen Branschkonjunktur Maskinindustri Elindustri Elektronikindustri Hjemmemarkedet blev svækket, men eksporten gik i foråret betydeligt bedre end ventet. I efteråret blev konjunkturen svækket, men branchen regner med en vis opgang i begyndelsen af næste år. Stærk eksport i foråret Den konjunkturforbedring, der accelererede i efteråret 2, fortsatte også i foråret. Udviklingen oversteg forventningerne med en god margin. Selvom hjemmemarkedet blev noget svagere, blev dette kompenseret ved den meget stærke stigning i eksportordreindgangen. Hele 53 % af virksomhederne udviser stærkere eksportefterspørgsel i foråret, medens kun en virksomhed ud af ti rapporterer lavere ordreindgang. Dette resulterede i stærke produktionsstigninger. Det virker dog, som om den konjunkturafmatning, der tidligere var ventet allerede i foråret, nu i stedet vil finde sted i efteråret. Hjemmemarkedet svækkes yderligere og desuden relativt stærkt og den stærke stigning i eksportefterspørgslen vendes til en vis afmatning. Produktionsstigningen ophører næsten helt. På grund af det meget høje produktionsnieau i foråret er virksomhedernes ordrebøger ikke blevet tykkere, og vurderingen af ordresituationen i efteråret 21 er mere negativ end et halvår tidligere. Skønnet om færdigvarelagrene er stort st uændret i sammenligning med foregående halvår. Dårligere konjunktur I efteråret er virksomhedernes vurdering af den fremherskende konjunktur blevet ændret i negativ retning. Der er nu kun 14 %, der mener, at der hersker en god konjunktur, i sammenligning med de 4 %, der var af denne opfattelse i foråret. Man har heller ingen større forhåbninger om en ændring i positiv retning i det kommende halvår. Ordreindgangen ventes at stige meget moderat, en vurdering, der gælder både eksport- og hjemmemarked. Produktionen ser ud til at falde noget i begyndelsen af næste år. Beksæftigelsen i branchen har været i relativt stærk nedgang i det sidste år. Denne udvikling vil i henhold til nuværende vurderinger fortsætte i foråret. Næsten halvdelen af virksomhederne i branchen regner med at reducere personalet. Efter en bättre konjunkturutveckling än väntat i våras, så försämras konjunkturläget under hösten. Orderingången faller något. Under kommande vår räknar man med viss stabilisering av efterfrågeläget. Överraskande bra i våras El- och optikindustrin hade ganska lågt ställda förhoppningar inför våren 21. Fram för allt väntades en svag utveckling av exportmarknaden. Det har visat sig att konjunkturbilden under första halvåret blev något bättre än väntat. Exportorderingången förhöll sig tämligen oförändrad jämfört med föregående halvår och hemmamarknaden förstärktes en hel del, vilket gav utrymme för betydande produktionsökningar. Det förefaller dock som om en avmattning av konjunkturen i stället infinner sig under hösten. En minskning av orderingången rapporteras från både export- och hemmamarknaden och produktionen ser ut att öka endast obetydligt. Den efter hand avtagande efterfrågan, kombinerat med en produktionsnivå som hållits uppe väl under våren, har resulterat i att företagens bedömningar av orderläget har blivit betydligt mera negativa än för ett halvår sedan. Mer än två tredjedelar ansåg i september att orderstocken var för liten. Kapacitetsutnyttjandet i branschen har fallit något det senaste halvåret. Det var i september 21 % av företagen som utnyttjande full produktionskapacitet. Sämre konjunktur Den bild av industrikonjunkturen som nu målas upp är mörkare än tidigare. Endast 8 % anser att konjunkturläget är bra, medan 27 % bedömer det som dåligt. Bedömningarna av konjunkturutvecklingen under det närmaste halvåret är tämligen försiktiga. Detta återspeglas i de bedömningar som görs av orderingången under våren 21. Man spår en marginell försvagning på exportsidan, medan hemmamarknaden ser ut att klara sig något bättre och förväntas stärkas något. Man räknar dessutom med en svag ökning av produktionen. Sysselsättningen i branschen har varit stabil på senare tid. Även under våren 21 räknar man med i stort sett oförändrat antal anställda i branschen. Konjunktursituationen er forværret for elektronikbranchen i det sidste halvår. Virksomhederne regner dog med en forbedring af ordreindgangen i foråret, især fra eksportmarkedet. Dårligere end ventet i foråret Udviklingen af konjunkturen i 21 har hidtil været noget af en skuffelse for elektronikbranchen. Ordreindgangen blev i foråret betydeligt dårligere end ventet, og den opgang i produktionen, man havde regnet med, udeblev helt. Efterspørgslen i efteråret ser også ud til at blive klart lavere end tidligere forventet. Hjemmemarkedet vil blive svækket, medens virksomhederne derimod regner med en vis begrænset stigning af ordreindgangen fra eksportmarkedet. 57 % af virksomhederne planlægger at øge produktionen. Ordrebøgerne er blevet noget tykkere siden i foråret, og virksomhedernes vurdering af ordrebeholdningerne er uændret. Færdigvarelagrene vurderes noget mere positivt end for et halvår siden. Andelen af virksomheder, der angiver, at de udnytter hele produktionskapaciteten, er faldet noget i sammenligning med i foråret. For et halvår siden angav 29 % af virksomhederne, at der var mangel på funktionærer. Denne mangel er nu stort set forsvundet. Eksportmarkedet styrkes Branchens vurdering af konjunktursituaitonen er blevet betydeligt mørkere i det sidste halvår. Der er nu her i efteråret 21 %, der mener, at konjunktursituationen er god, medens 39 % anser den for at være dårlig. De tilsvarende andele i foråret var 26, hhv. 17 %. For foråret 22 tror man dog på en lysning i situationen. Man regner med en temmelig kraftig stigning i eksportefterspørgslen. Halvdelen af virksomhederne regner med stigende ordreindgang, medens kun een af ti ser en afmatning i efterspørgslen. Man tror også på en klar opgang for hjemmemarkedet i sammenligning med indeværende halvår. Omkring 9 % regner med stigende eller uændret produktionsniveau. Beksæftigelsen ser, trods de ekspansive planer for produktionen, ikke ud til at ville stige. Visse begræsnede nedskæringer i personalet kan ventes i branchen i det kommende halvår. Ordreindgang 2 Eksport 15 1 Hjemme Orderingång 8 6 Export 4 2 Hemma Hösten 21 Ordreindgang 25 Eksport Hjemme Orderstock Konjunkturläge Ordre- Konbeholdninsituajunkturtion Efteråret 21 Ordre- Konbeholdnintiojunktursitua- Efteråret 21 7

10 Øresundsregionen Branschkonjunktur Kemisk industri Kemiske industri Byggsektor Produktionen har utvecklats bra, fram för allt på grund av en som väntat stark exportmarknad. Utvecklingen på hemmamarknaden har varit sämre, men efterfrågan ser ut att kunna vända något uppåt i början av nästa år. Exporten går bra Det ser fortfarande ljust ut för den kemiska industrin i Skåne. Konjunkturen utvecklades i våras helt enligt förväntningarna. Exportefterfrågan steg betydligt, medan däremot hemmamarknaden stagnerade. De producerade volymerna ökade kraftigt jämfört med föregående halvår. Tre företag av fem ökade produktionen, medan endast ett av tio drog ned på nivån. Detta mönster ser ut att i hög grad bestå även under innevarande höst. Exportmarknaden fortsätter att expandera, medan hemmamarknaden förblir tämligen oförändrad. Orderböckerna hos företagen fylls på, men trots detta uttrycker fortfarande en tredjedel av företagen missnöje med orderstocken. En fjärdedel anser att färdigvarulagren är alltför stora. Kapacitetsutnyttjandet i branschen är oförändrat sedan i våras. 26 % av företagen anger att de kör för fullt. Viss återhämtning på hemmamarknaden På grund av den stagnerande orderingången från hemmamarknaden har dock omdömet om den rådande konjunkturen förändrats något i negativ riktning sedan i våras. Fram för allt beror det på att antalet företag som anger att konjunkturen är bra har minskat, från 27 till 7 %. Man tror dock att läget kommer att ljusna under början av nästa år. Denna bedömning gör netto 22 %. På efterfrågesidan tar sig detta uttryck främst i att hemmamarknaden återhämtar sig, medan exportefterfrågan fortsätter att öka i samma takt som tidigare. 47 % av företagen räknar med ökande exportefterfrågan, medan motsvarande andel för hemmamarknaden är 24 %. Omkring hälften av företagen i branschen planerar att öka produktionsvolymen. Sysselsättningen i branschen ser inte ut att förändras i någon större utsträckning. Antalet anställda spås ligga kvar på ungefär oförändrad nivå. Företagen har inga svårigheter att rekrytera yrkesutbildad personal. Orderingång Efter den gode udvikling i foråret er konjunkturen afmattet for kemivirksomhederne i efteråret. I foråret 22 regner man dog med en forstærkning af efterspørgslen, især fra eksportmarkedet. Stigende produktion Konjunkturne for kemiindustrien var i foråret stadig særdeles god. Ordreindgangen steg ganske vist noget mindre end ventet, men produktionen steg alligevel stærkt, helt i overensstemmelse med tidligere bedømmelser af virksomhederne. 58 % af virksomhederne i branchen øgede produktionen i det første halvår. Udviklingen på eksportsiden var betydeligt stærkere end hjemmemarkedet. I efteråret regner man dog med en kraftig opbremsning i konjunkturudviklingen. Efterspørgslen vil i henhold til de nuværende bedømmelser ligge stort set på samme niveau som i foråret. Ordrebeholdningerne har holdt sig på et relativt uændret niveau i det sidste halvår. Størrelsen af dem i forhold til produktionsniveauet bedømmes dog som værende noget mindre tilfredsstillende end for et halvår siden. Bedømmelsen af færdigvarelagrene er ikke ændret i nogen større grad. Kapacitetsudnyttelsen er steget. 43 % af branchen angiver, at de kører for fuld kraft. Andelen af de virksomheder, der oplever mangel på personale, er faldet for funktionærer er manglen nærmest ikke-eksisterende. Dårligere konjunktursituation i efteråret Bedømmelsen af konjunktursituationen har undergået en reel forværring siden i foråret. Dengang mente netto 6 %, at konjunktursituationen var god. Nu her i efteråret er dette tal faldet til 2 %. I det kommende forår regner man kun med relativt begrænsede forbedringer. Mere end en fjerdedel tror på en forbedret konjunktur, medens 53 % regner med uændret konjunktur. Stigningen i ordreindgangen ventes i første omgang at komme fra eksportmarkedet, medens hjemmemarkedet kun bedres marginalt. Næsten halvdelen af virksomhederne planlægger med henblik på øget produktionsvolumen, medens 26 % regner med nedgang. Beskæftigelsen i branchen, der har været svagt vigende i den senere tid, ser ud til stort set at forblive uændret i det kommende halvår. Ordreindgang Konjunkturen inom byggsektorn försvagas nu snabbt. Under hösten sjunker orderingången och nästa halvår väntas både byggande och antal anställda minska kraftigt. Läget är mörkast för bygg- och anläggningsverksamhet. Byggkonjunkturen försvagas snabbt Den långvariga starka byggkonjunkturen på den svenska sidan av sundet ser nu ut att vara över för den här gången. Redan i våras hade hettan i högkonjunkturen avtagit en hel del. Byggföretagen var då också inställda på att avmattningen skulle fortsätta och bli mer märkbar efter sommaren i år. Företagen har dessvärre blivit sannspådda. Konjunkturindex för byggbranschen som teoretiskt - kan variera mellan 1 och +1 står under hösten 3, vilket är en kraftig försvagning från index +33 i våras och +61 förra hösten. Det betyder samtidigt att högkonjunkturen nu övergått i normalkonjunktur. Utfallet för första halvåret med en fortsatt relativ stark ökning av byggandet blev dock bättre än företagen trodde tidigt i våras. Orderingången däremot steg endast svagt och mindre än beräknat. Efterfrågedämpningen har sedan fortsatt in på andra halvåret då den samlade orderingången sjunker måttligt för första gången på mycket länge. Det innebär att även uppgången i aktiviteten dämpas till en måttlig ökning av byggvolymen under andra halvåret. Sysselsättningen inom byggsektorn har också fortsatt att öka sedan i våras, men nu i en måttligare takt. Resursutnyttjandet i företagen är fortsatt högt, men bedömningen av orderstockarna har försämrats betydligt. Nu är vartannat företag missnöjt med sina orderböcker jämfört med bara vart fjärde i våras. Samtidigt har den tidigare utbredda bristen på arbetskraft nästan helt försvunnit. Konjunkturen och orderläget är klart svagast för själva bygg- och anläggningsverksamheten. Till våren kan en ytterligare försämring förutses för byggsektorn. Konjunkturen försvagas påtagligt. Samtidigt beräknar företagen att orderingången fortsätter att sjunka och att byggandet minskar kraftigt på bred front. Företagens personalplaner inför våren pekar brant nedåt. Byggande och sysselsättning Export Hemma Ordrebeholdninjunktur- Konsituation Orderstock Konjunkturläge Hösten 21 2 Eksport Hjemme Orderstocjunkturläge Efteråret Byggande 2 1 Anställda Hösten 21 8

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Jämtlands LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings-

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Säsongrensade månadsvärden, index = 11 15 9 I fokus: n Industriproduktionen

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-161 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Bostadsmarknaden i Norden -Ekonomiska och politiska utmaningar Ola Yndeheim http://dx.doi.org/1.627/na214-91

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer