Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN"

Transkript

1 Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN

2 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt Livsmedelsindustri / Levnedsmiddelsindustri 7 Integrationsprocessen i Öresundsregionen 9 Kemisk industri 1 Verkstadsindustri / Jern og metallindustri 11 Maskinindustri 1 Elindustri / Elektronikindustri 13 Byggverksamhet / Byggevirksomhed 1 IT-verksamhet / IT-virksomhed 1 Detaljhandel / Detailhandel 1 Handel med motorfordon / Handel med motorkøretøjer 17 Konsultverksamhet / Forretningsservice 1 Åkerier / Vognmandsforretninger 19 Kulturutbytet i Øresundsregionen Intressenter SEB Ulf Ardermark, tfn + 7, Børsen Martin Christenssen, tfn , Region Christian Lindell, tfn , Svenskt Näringsliv Gustaf Lorentz + 3, Projektansvarig & kooordinator Rolf Lindroth, SEB, tfn , Produktion Statistiska centralbyrån Bo Sandén, tfn + 9 9, Greens Analyseinstitut Frederik Olesen , Fler exemplar av rapporten kan rekvireras direkt från någon av ovan -stående kontaktpersoner. En pdf-fi l för skärmvisning kan hämtas hem från www. oresundsbarometern.scb.se. På publiceras även följande information: tidigare undersökningar i pdf-format OH-bilder i pdf med resultat från barometern enkätfrågorna undersökningsmetodik en mer detaljerad redovisning av integrationen. Visste du detta om regionen? Öresundsregionen har % av befolkningen i Sverige och Danmark Öresundsregionen är nordens största arbetsmarknadsområde det finns 3, miljoner invånare inom tio mils radie från bron Arbetskraftspendlingen över bron ökar med 1 % om året Fler människor flyttar till än till något annat län i Sverige. % av inflyttarna är danskar. Regionen har 1 högskolor och universitet, 1 studenter, phd och 1 forskare 1 IT-företag 3 Life Science- företag varav 1 R&D-baserade Källa: Svenskt Näringsliv Sysselsatta i Öresundsregionen (dagbefolkning) år 3 Bransch Øresund SE Øresund DK Sverige Danmark Landbrug og fiskeri,3 1,7 1, 3, Råstof og fremstilling 1, 11, 1,3 1, Offentlige værker 1,9,,9, Bygge og anlæg,,,,1 Handel og transport 19,, 1, 1,3 Hotel og personlig service,1 9,1,, Finans,/forretn,service 3 11,9 17, 13, 13,7 Offentlig administration,9,,, Social- og sundhedsv, Undervisning,3, 7,, Uoplyst,, 1,9, I alt 1, 1, 1, 1, Summa sysselsatta ) Sverige inkl. Renovation. ) Danmark inkl.renovation. 3) Danmark inkl privat forskning. Källa: SCB, DS

3 ÖVERSIKT Det är nu elfte gången som Öresundsbarometern ges ut. Ursprungligen var avsikten att tidsbegränsa utgivningen av Barometern till en femårsperiod. Vi har dock beslutat att även framgent publicera Öresundsbarometern en gång per år. Denna gång har vår skara utökats med Svenskt Näringsliv. Vi har försökt att få publikationen mer attraktiv genom att blanda undersökningens resultatpresentation med annat statistiskt material och artiklar i Öresundsintegrationens tecken. Höstens konjunkturbarometer visar entydigt att det ekonomiska klimatet i Öresundsregionen nu är bättre än på länge. Den försiktiga optimism God fart i Öresundsregionen företagen gav uttryck för i undersökningen för ett år sedan var välgrundad. Näringslivet har tagit rejäla kliv uppåt på konjunkturkurvan sedan förra hösten på båda sidor av sundet. Mest anmärkningsvärd är den kraftiga återhämtningen på den svenska sidan. Detta betyder att konjunkturbilden nu är mer samstämmig i hela regionen än tidigare. Visar sig företagens positiva prognoser inför våren vara lika träffsäkra som för ett år sedan kan Öresundsregionen vara på god väg in i en ny högkonjunktur. Som framgår av de publicerade artiklarna är integrationssträvandena mellan Öresunds regionens två delar på god väg. Att tro att det finns automatik i en sådan utveckling är att bedra sig själv. Regionen finns visserligen alltid geografiskt på plats, men det är bara genom aktiv strävan till utjämning t ex av de båda ländernas lagstiftning på skatteområdet och skapandet av likartade arbetsmarknadsvillkor som man kan skapa ett genuint affärsintresse med utbyte av arbetskraft, varor och andra tjänster. Vissa förbättringar har skett på flera områden under det gångna året, men mycket återstår för att skapa optimala förutsättningar för en framgångsrik integrationsprocess. Ulf Ardermark Chef Malmörörelsen SEB Leif Beck Fallesen Ansvarlig chefredaktør for Dagbladet Børsen Gertrud Elisabet Bohlin Svenskt Näringsliv Hans Hanecke Region Strong development in the Öresund Region The whole Öresund Region has experienced a rapid improvement in its economic situation this fall. A recovery that was unexpectedly interrupted last year is off to a new start, giving a much greater impression of strength than the first burst of development in. Not only is it now proceeding at a greater pace, but it is based on a broader depth of commercial and industrial businesses. In several areas the improvement verges on the dramatic. The burgeoning economic growth has only affected employment to a limited extent as yet. However, as the recovery gains in maturity, employment in is expected to rise to much higher levels. Several business sectors already have plans underway to increase employment in the coming spring. The index for economic conditions in the Öresund region can vary from 1 to +1. It is based on evaluations made by the companies established there. The current index (for autumn of ) is +1. This shows a remarkable recovery from an index of 1 the prior autumn and indicates that the economic climate in the region is currently moving from normal to strong. After witnessing somewhat uneven development last year, growth is again balanced and shows roughly the same force on both sides of Öresund. The recovery in has proven to be much stronger. There the index has risen from to +1 in one year, putting it on almost on the same footing as Copenhagen area, where the index in the same period of time has risen from 7 to +17. s improvement has taken place on a broad front, with dramatic changes in consulting, retail business, and construction giving the economy there its greatest impetus. Recovery in the manufacturing and trade sectors has not reached the same level. The strengthening of the economic situation in Copenhagen area has also been broadly based, with especially fast recovery seen in IT-businesses, automotive sales, retail operations, and the construction. industry. Only the slower development of the vital consulting business has weakened recovery in Copenhagen area. After increasing last year, unemployment in the Öresund Region has shown signs of reduction: it has been calculated at.7% for the 3rd quarter of, as compared to.9% for the nd and 3rd quarters of 3 (seasonally adjusted). Unemployment during the 3rd quarter of this year was.1% in and.% in Copenhagen 1 area. The lowest unemployment figure in the region occurred in the 3rd quarter of 1 at.%. The rising trend in unemployment in the Öresund Region appears to be broken. During the fall of, the number of those employed has increased, although at a slower rate than in the spring. Employment is projected to be considerably higher in the next six months. Thirty-one percent of all companies plan to increase the number of their employees this coming spring, while only 11% foresee staff reductions. The optimism of these employers in looking forward toward spring is as strong as a year ago holding out the prospect of a considerable increase in the business cycle for the Öresund Region in the months ahead.. The strongest expectations are for the retail sector, but manufacturing and consulting, after lagging behind in the overall development picture, are now facing a strong increase in business. The business index this coming spring is estimated to be at +3 in the Region, which signals a trade boom within reach of companies there. The business winds this spring will blow strongly on both sides of Öresund!

4 KONJUNKTURBETRAKTELSER Min syn på och Öresundsregionens framtid Arbetsmarknaden i utvecklades tämligen dystert under 9-talet. I slutet av 9-talet vände dock utvecklingen, och länet har sedan dess i stort sett utvecklats positivt. är idag en stor och mångfacetterad arbetsmarknad, med många frön till ytterligare utveckling genom bland annat Öresundssamarbetet. I jämförelse med övriga Sverige har länet klarat sig bra under den konjunktursvacka vi nu är på väg att lämna, och står väl rustat inför den förväntade konjunkturuppgången. har en stark inflyttning och god tillgång på arbetskraft, även välutbildad och erfaren sådan. Med de nära förestående stora åldersavgångarna, kan detta utgöra en stor konkurrensfördel för länet. De flesta län i Sverige och stora delar av Europa kommer att uppleva en minskning av andelen arbetsföra i befolkningen, medan s arbetskraft med stor säkerhet kommer att fortsätta växa. Vår bedömning är att kvantitativ arbetskraftsbrist inte kommer att vara något problem för länet; den brännande frågan är vilken kompetens den arbetskraft har som ska ersätta -talisterna när de går i pension. Frågan kan delas upp i två utmaningar. Den första är att genom kompetenshöjande insatser ta vara på den arbetskraft som förlorat på de senaste årens snabba strukturomvandling av s näringsliv. Den andra utmaningen är att delvis öka och förändra arbetskraftsefterfrågan så att den bättre stämmer överens med det arbetskraftsutbud som finns. När det gäller kompetenshöjande insatser, är det viktigt att dessa samordnas, samt att vi har ett bra underlag för att bedöma vilka behov som finns. I detta sammanhang utgör det Regionala kompetensrådet en viktig aktör. Vidare är integrationen en nyckelfaktor för s fortsatta tillväxt. En stor del av den skånska arbetskraften består av personer med utomnordisk härkomst. Anknytningen till arbetsmarknaden är i nuläget svagare för dessa befolkningsgrupper än för den infödda delen av befolkningen trots att det i många fall rör sig om välutbildad och yrkeserfaren arbetskraft. För att och Öresundsregionen skall kunna utvecklas på ett bra sätt måste vi se till att ta tillvara denna resurs. Sammanfattningsvis så har många tillgångar som om de förvaltas rätt innebär en stor potential för framtiden. Eva Plogeus, Länsarbetsdirektör Uppgången håller i sig trots globala orosmoln De positiva konjunktursignalerna i Öresundsregionen kommer samtidigt som den globala tillväxten är på väg in i en lugnare fas. Innebär detta att vi ska ställa in oss på att sämre tider redan är på väg? Nej, det finns flera skäl till att tro att uppgången håller i sig ett bra tag framöver. Det kanske viktigaste är den ekonomiska expansionen i Östersjöregionen kommer att fortsätta. De nordiska länderna uppvisar alla goda tillväxtutsikter de närmaste åren. Gynnsam näringsstruktur samt stabila makroekonomiska förhållanden med låg inflation och jämförelsevis goda offentliga finanserna innebär bättre utsikter än i de flesta andra utvecklade industriländer. De snabbväxande ekonomierna i Baltikum och Polen kommer att fortsätta att vara den mest dynamiska regionen i världsekonomin, tillsammans med Asien. EU-inträdet stimulerar dessa ekonomier de närmaste åren och för de baltiska länderna bidrar den hägrande införseln av euron till att skapa tryggare finansiella förutsättningar. Att ekonomierna växer så det knakar skapar ett stort importbehov och därmed stora underskott i handeln med omvärlden, men så länge tåget till Euroland rullar på enligt utsatt tidtabell kan ränte- och valutaoron hållas på avstånd. Den stora tyska ekonomin visar visserligen ingen överdriven tillväxtkraft, men är ändå så sakteliga på väg att återhämta sig. 1 Arbetslösheten i Sverige och Danmark Arbetslöshet, procent Sverige Övriga Danmark Stabil och positiv tillväxtkraft i de nordiska länderna BNP årlig förändring, procent 1 Baltikum/Polen USA /Japan 3 Norden OECD Den internationella avmattningen är således en avspegling av en långsammare tillväxt i Amerika och Asien medan konjunkturen i norra Europa fortsätter uppåt. Näringsstrukturen i Öresundsregionen ger också anledning till att tro på en långvarig uppgång. Öresundsregionen är i liten grad beroende av den typ av företag som ligger tidigt i konjunkturförloppet eller som är speciellt känsliga för förändringar i den internationella industrikonjunkturen. Istället dominerar företag som blomstrar i en relativt mogen fas av konjunkturförloppet, dvs först när uppgången har spridit sig till den tjänstesektorer, byggande och till stigande privat konsumtion. Livsmedels- och den kemiska industrin i och den viktiga konsultverksamheten i Huvudstadsregionen är bra exempel på detta. Tar man dessutom hänsyn till att integrationsprocessen ger fortsatt växtkraft finns det således välgrundade skäl att tro på att vi bara ser början på de ljusare tiderna. Håkan Frisén, SEB

5 KONJUNKTURBETRAKTELSER Öresundsregionen är här men hindren för integration begränsar tillväxttakten. Vi var många som hade stora förhoppningar på Öresundsbron. Nu blev inte bron den omedelbara succé som förväntats. Det tar tid att förändra beteendemönster och attityder. Det tar tid att få människor på båda sidor sundet att inse potentialen och tillväxtmöjligheterna. Handeln har ökat stadigt de senaste fem till sex åren. Och vi börjar skönja en attitydförändring på båda sidor sundet. Bron har börjat sätta sig i medvetandet. Pendlandet har ökat fem gånger sedan bron invigdes. En stor del av pendlarna är studenter, vilket bådar gott inför framtiden. För dagens unga på båda sidor sundet kommer Öresunds regionen att vara någonting lika naturligt som självklart. Vi är en region med en smidig infrastruktur. Danskar och svenskar börjar välja att arbeta och bo där det passar dem bäst. Men vi stöter dagligen på krångel och byråkrati som försvårar integrationen. Vi är ofta ute på företag och möter inte sällan uppfattningen att det finns alldeles för många hinder för att kunna etablera betydande utbyte med Danmark. På Svenskt Näringsliv i driver vi därför frågan Øresundsregionen viser evne til at skabe selvbærende vækst trods modgang fra oliepriser og vigende optimisme om den globale økonomi. Et stærkt hjemmemarked båret af købedygtigere forbrugere og en moderne virksomhedssektor omkring Øresundsregionen tegner et billede af et spirende opsving. Samtidig er der tegn på, at dansk og svensk økonomi som helhed trods en vis international modgang vil være i stand til at opnå vækstrater på over pct. og øget beskæftigelse i de kommende 1 måneder. På begge sider af Øresund, er detailhandlen, servicefagene og videnservice præget af betydelig optimisme om afsætning og beskæftigelse. Fag som netop er dybt afhængige af den indenlandske økonomi og i mindre grad af eksportmarkederne. Skal Øresundsegionen indfri forhåbningerne om dannelsen af en stærk og sammenhængende metropol omfattende begge sider af sundet er et af kravene netop evnen til at skabe selvbærende vækst, som kan bidrage til at beskytte regionen og dermed i et vist omfang de samlede økonomier mod store udsving i de økonomiske konjunkturer. Husk de tre T Ting, Tar, Tid om ett Lex Öresund. Detta innebär att alla handelshinder måste bort. Varor, tjänster, kapital och människor skall kunna röra sig fritt i regionen. Det är inget nytt. Det är just precis vad de fyra friheterna handlar om och därmed EU:s grundtanke. Såväl Danmark som Sverige är medlemmar i EU. Därmed borde det vara en självklarhet för en grönsakshandlare i Danmark att sälja sina varor till en restaurang i Malmö, lika lätt som till en i Helsingör. En städfirma i Malmö måste på ett enkelt sätt kunna erbjuda sina tjänster i Köpenhamn. En charkuterist på Bornholm skall kunna leverera sina varor till kunder i Ystad likväl som i Köpenhamn. Bemanningsföretagen måste kunna erbjuda sina tjänster i hela Öresundsregionen. Ett företag skall inte behöva bekymra sig om huruvida en kund är bosatt i Danmark eller i Sverige. Först när byråkrati kring dessa frågor är undanröjd kan man helhjärtat tala om en Öresundsintegration. Omvärlden måste få upp ögonen för den potential som finns i Öresundsregionen. Öresundsbarometern är en bra början på det vi behöver, en statistik som möjlig- Øresund trodser global vækstfrygt Øresundsregionen, Danmark, Sverige og Norden står i en historisk stærk position til at udbygge forspringet i evnen til at skabe vækst og samtidig være konkurrencedygtige økonomi. Den seneste rangliste over konkurrenceevnen i mere end 1 lande udarbejdet af World Economic Forum placerer Finland på førstepladsen, Sverige på tredjepladsen, Danmark på femtepladsen og Norge på Sjettepladsen og endelig Island på tiendepladsen. Ranglister bliver hurtigt glemt, men det interessante er, at Norden har haft en stærk position i en årrække og har udbygget den. Øresundsregionen er et vigtigt element i at fastholde og udbygge det konkurrencemæssige forspring, og står allerede i de kommende to år med betydelige udfordringer, fordi en dansk strukturreform i en periode kan fjerne fokus fra skabelsen af en sammenhængende Øresundsregion til fordel for gennemførelsen af de store organisatoriske ændringer, som indførelsen af ny kommunalreform betyder. Der er desuden både kommunal- og folketingsvalg i Danmark i. 3 göra rättvisande jämförelser med andra tillväxtregioner inom EU, Cambridge/ Oxford, Hamburg/Berlin och området kring Milano. Men det räcker inte. Det vi behöver är en kontinuerlig officiell statistik som täckte in alla för näringslivet viktiga aspekter i Öresundsregionen och som med största säkerhet skulle öka intresset för utländska etableringar i regionen. Vårt mål är en region utan krångel och handelshinder. En region som njuter fördelarna av respektive lands styrkor. Vi tror att detta är möjligt och vi kommer att arbeta med att få till stånd regelförenklingar och undanröjande av handelshinder för regionens företag. Företag som ger tillväxt som ger välfärd. Gertrud Elisabet Bohlin De kommende danske regioner tildeles en væsentlig rolle i at den overordnede regionale erhvervsudvikling inden for såkaldte vækstfora, men de nye og i mange tilfælde større kommuner får samtidig også et øget ansvar for den lokale erhvervspolitik. Det er uvist, hvad det vil betyde for vækstpolitikken i Øresundsregionen. Det er håbefuldt, at amtsborgmesteren i Roskilde amt, Kristian Ebbensgaard (S) i forbindelse med etableringen af et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og de øvrige to amter i den kommende Region Sjælland, Vestsjællands og Storstrøms Amter, betonede betydningen af at se hen over sundet ved tilrettelæggelsen af erhvervspolitikken. Thomas Bent Henriksen, journalist, cand. Polit.

6 ÖRESUNDSREGIONEN en översikt Branschkonjunkturen Tendens under hösten Sverige Öresundsregionen Övriga Danmark Tillverkningsindustri, totalt/fremstillingsindustri i alt livsmedelsindustri /Levnedsmiddelsindustri kemisk industri /kemi/lægemiddelsindustri verkstadsindustri /Fabriksindustri maskinindustri /maskinindustri elektronikindustri /elektronikindustri industri för möbler, leksaker, sportartiklar m.m. industri før møbler, legetøy, sportsartikler m.m IT-verksamhet /Informationsteknologi, IT-virksomhed Byggsektorn, totalt /Byggevirksomhed Åkerie / Vognmandsforretninger Handel med motorfordon /Handel med motorkøretøjer Detaljhandel /Detailhandel Uppdragsverksamhet /Viderservice Medicinteknik /Medicinteknik stark stærk ++ + bättre än normalt bedre en normal normal normal sämre än normalt dårligere en normal ññ svag dårlig Branschkonjunkturen i Öresundsregionen som förra hösten gav ett ganska dystert intryck har genomgått en remarkabel förbättring under det senaste året. En snabb och bred konjunkturuppgång äger nu rum inom näringslivet i hela regionen. Under hösten har branschkonjunkturen hunnit bli riktigt ljus på de allra flesta håll. Fortfarande ter sig näringslivsklimatet i Öresundsregionen ljusare jämfört med övriga Danmark och Sverige. I Snabb ljusning för branschkonjunkturen i Öresundsregionen likhet med den förra mätningen uppvisar både den starkaste och jämnaste konjunkturbilden för branscherna. Inte i något fall är branschkonjunkturen där sämre än normalt. Med hänsyn till att i nuläget har ett enda minustecken av samtliga branscher för IT-verksamheten är konjunkturen normal eller bättre än normalt för alla branscher även i Öresundsregionen som helhet. Överlägset bäst är detaljhandelns konjunkturomdömen i Öresundsregionen i förhållande till branschernas situation i övriga Danmark och Sverige. Vid en jämförelse mellan och är konjunkturen för tjänstenäringarna som helhet för närvarande något bättre i än i medan konjunkturuppgången kommit längre inom den varuproducerande sektorn i. Detta gäller framför allt för verkstadsindustrin och närbesläktade branscher.

7 NÄRINGSLIVSKONJUNKTUREN sammanfattning Starkaste konjunkturen i Öresundsregionen på flera år Sedan förra hösten har en snabb konjunkturuppgång skett på båda sidorna av sundet vilket betyder att konjunkturbilden för Öresundsregionen som helhet är ljusare än på flera år. Förväntningarna är så starkt uppdriven inför våren att mycket talar för att näringslivet runt sundet är på god väg in i en ny högkonjunktur. Konjunkturindex för Öresundsregionen, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +1. Det är en kraftig förbättring från förra höstens index på 1. Uppgången är bred och berör samtliga branscher i regionen. För ett år sedan var det endast en bransch, detaljhandeln, som låg över nollstrecket på konjunkturindex. Nu ligger samtliga branscher över noll i index. Toppar ligan gör detaljhandeln med index + medan livsmedelsindustrin ligger längst bak i kön på +. Till våren beräknas konjunkturindex för Öresundsregionen landa på +3, på god väg in i högkonjunkturen. I leder tjänsteföretagen uppgången I var konjunkturen svag för ett år sedan, men sedan dess har en påtaglig förstärkning skett av det ekonomisk läget. Den optimism företagen visade för ett år sedan var alltså befogad. Läget under hösten är t.o.m. något bättre än vad företagen vågade hoppas på för ett år sedan. Vid den tidpunkten var konjunkturen i betydligt sämre än i, men nu har det Skånska näringslivet, i sin helhet, nästan kommit i kapp på konjunkturkurvan. För tjänstesektorn är läget här t.o.m. något bättre än på den danska sidan av sundet. Däremot släpar utvecklingen fortfarande efter i för de varuproducerande branscherna, tillverkningsindustri och byggverksamhet. Konjunkturindex för, som teoretiskt kan variera mellan 1 och +1, står under hösten i +1, vilket är en kraftig förbättring från index förra hösten. Uppgången sker dessutom på bred bas inom näringslivet. För ett år sedan låg samtliga branscher i under nollstrecket i Konjunkturindex. I nuläget är det bara fem av de undersökta branscherna som liger under noll, varav endast den IT-baserade industrin med ett läge som är sämre än normalkonjunktur. Noterbart är att tjänstesektorn för närvarande har en starkare ställning i än i. Förväntningarna om konjunkturen fram till våren är nu t.o.m. något starkare än förra hösten. Framför allt är bilden nu jämnare mellan branscherna än för ett år sedan då företagstjänsterna drog upp förväntningarna medan byggsektorn var fortsatt mycket pessimistisk. fører an i konjunkturopgangen I hovedstadsregionen er konjunkturen nu på hurtig fremmarch. Efter tilbageslaget sidste år, viste virksomhederne en tydelig optimisme for foråret Fritids-, møbelindustri IT-verksamhet Højkonjunktur Kemi-/ läkem.- industri Konjunkturindex för Öresundsregionen Industri totalt Åkerier Hösten 3 Hösten i år, og rykkede forventningerne om en opgang frem til i år. Efterårets Øresundsbarometer viser, at virksomhederne har spået godt og vel rigtigt. Københavnsområdet har taget et ordentligt skridt opad på konjunkturkurven siden sidste efterår. Det betyder, at virksomhederne denne gang har klaret sig godt forbi den internationale lavkonjunktur, og har kun været inde i en lille svaghedsperiode. Her skiller udviklingen sig ud fra den i, hvor erhvervslivet ramtes betydeligt hårdere sidste år. Konjunkturindekset for hovedstadsregionen, som teoretisk kan variere mellem 1 og +1, står i efteråret på +17, hvilket er en stor forbedring fra indeks -7 sidste efterår. Der Handel m. motorkøretøjer Levnedsmiddelsindustri Vognmandsforretn. Byggevirksomhed Øresundsreg. tot Detailhandel Opdragsvirksomhed IT-virksomhed Fabriksindustri Lavkonjunktur Kemi/ lægemiddelindustri Efteråret 3 Efteråret Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Konjunkturindex för Högkonjunktur Detaljhandel Byggande Industri totalt Bilhandel s näringsliv totalt Lågkonjunktur Fritids-, möbelindustri Livsmedelsindustri Verkstadsindustri Uppdragsverksamhet Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. Konjunkturindex för Hovedstadsområdet Lavkonjunktur Industri totalt Byggevirksomhed Hovedstadsreg. tot Handel m. motorkøretøjer Højkonjunktur Efteråret 3 Levneds- Efteråret middels- industri Vognmandsforretn. IT-virksomhed Fabriksindustri Detailhandel Opdragsvirksomhed Fritids-, møbelindustri Kemi/ lægemiddelindustri Konjunkturindex kan anta värden mellan 1 och + 1. Gäller för samtliga stapeldiagram. er desuden en bred opgang i erhvervslivet. Allerbedst går det for detailhandlen, som med et stærkt konjunkturindeks på + nu oplever en højkonjunktur, men også de vareproducerende brancher fabrikationsindustrien og byggevirksomhederne opgiver nu en betydeligt stærkere konjunktur end for et år siden. Den vigtige konsulentbranche har dog stadig brug for mere vind i sejlene. Virksomhedernes stærke tro på fremtiden er ubrudt, og hovedstadsregionen ser ud til at gå ind i en højkonjunktur næste år. Så vil opgangen i økonomien også berøre beskæftigelsen i regionen. Virksomhedernes personaleplaner peger i de allerfleste brancher klart opad. Mere end hver anden virksomhed planlægger at nyansætte til foråret.

8 Industrin +1 Ljusare konjunkturbild Situationen har undergått en klar förbättring det senaste året för industrin på båda sidor av Sundet, även om konjunkturuppgången verkar ha kommit något längre i. Uppgången sker på bred front och berör flertalet branscher, men för el- och optikindustrin i går det ännu trögt. Konjunkturindex för Öresundsregionen har förbättrats rejält från 9 hösten 3 till +1 under innevarande höst. För är värdet för +19 och för ±. Opad for alle brancher Situationen for industrien har forbedret sig siden 3. Ordretilgangen synes at stige reelt sammenlignet med foregående halvår i efteråret, og produktionen stiger i endnu hurtigere takt. Opgangen ser ud til at være lige stærk på hjemme- og eksportmarkedet. Opgangen er bred, og det går ikke egentlig dårligt for nogen branche. Konjunkturindekset for hele industrien blev forbedret fra - i fjor til +1 i begyndelsen af indeværende efterår. Den dårligste værdi for efteråret er målt for maskinindustrien med - (dog en klar forbedring fra i fjor), og bedst for elektronikbranchen med Ordreindgang Hjemme 1 3 Eksport Efteråret Ordrebeholdning Öresundsregionen totalt Orderingång 1 Export Hemma 3 Fortsatt uppgång För närvarande finns inga tecken på att den gynnsamma utvecklingen ska brytas. Konjunkturen fortsätter uppåt även under första Skønnene for ordrebeholdningerne og færdigvarelager er blevet markant mere positive siden sidste år, og kapacitetsudnyttelsen er steget noget. % af virksomhederne har angivet, at de kørte for fuld udnyttelse omkring 1. oktober. Den tilsvarende andel et år tidligere var 9%. Fortsat stærk optimisme Udsigterne for første halvår ser fortsat gunstige ud. Både eksport- og hjemmemarkedet synes at kunne yderligere forstærkes. Omkring to virksomheder ud af fem tror på øget efterspørgsel, mens kun en virksomhed ud af ti regner med en svigtende ordretilgang. Halvdelen af industrivirksomhederne regner med at kunne øge produktionen det kommende halvår, mens kun 1% forudser lavere produktionsniveau. Det ser ud til at blive gode tider for alle industribrancher, men maskinindustrien planlægger den kraftigste ekspansion. Den stigende produktion synes også at kunne medføre visse stigninger i personalestyrken i virksomhederne Foråret /Efteråret BRANSCHANALYS Hösten Orderstock halvåret. Både export- och hemmamarknaden stärks, vilket leder till ganska kraftiga produktionsökningar. Sysselsättningen utvecklas dock bättre på den danska Bred uppgång Utvecklingen inom tillverkningsindustrin i innebar i fjol en viss besvikelse. Tillväxten blev inte vad man hoppats, men förväntningar fanns dock om att en vändning uppåt skulle komma under våren, vilket också blivit fallet. Orderingången steg, främst på exportsidan, där netto 9 % av företagen rapporterade ökad efterfrågan, och produktionen kunde höjas en hel del. Omdömena om orderstockar och färdigvarulager har blivit mera positiva än för ett år sedan. Det har gått bra för många branscher, med el- och optikindustrin som det främsta undantaget. Den ljusa bilden ser ut att bestå även under hösten. Orderingång och produktion fortsätter att växa, dock i långsammare takt. För kemiindustrin sviktar däremot order ingången och för el- och optikbranschen är läget i stort sett oförändrat. Konjunkturindex för industrin, som hösten 3 uppmättes till 19, har förbättrats till ±. Det varierar från 1 för kemibranschen samt el- och optikindustrin till 17 för maskinindustrin Våren /Hösten 1 1 Våren /Hösten sidan. Där räknar man med visst behov av nyanställningar, medan sysselsättningen i ser ut att bli något vikande. Bättre tider Optimismen inför framtiden är förhållandevis stor. % av industriföretagen tror på en förbättrad konjunktur under det närmaste halvåret, medan två tredjedelar räknar med oförändrad nivå. Orderingången fortsätter uppåt både på utlands- och hemmamarknaden och företagen räknar med att kunna höja produktionen i ännu snabbare takt. El- och optikindustrin fortsätter dock att ha trögt före. Sysselsättningsläget, som gradvis blivit mera ansträngt, fortsätter att försämras något. Mer än en fjärdedel av industriföretagen räknar med personalnedskärningar kommande halvår Orderingång Export Hösten Hemma Orderstock

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Näringslivets. Øresundsfakta

Näringslivets. Øresundsfakta Näringslivets Øresundsfakta Näringslivets Øresundsfakta Øresund Industri- & Handelskammare, juli 2007 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...4 2 ØRESUNDSREGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT...5 2.1 Faktorer av betydelse

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-161 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Bostadsmarknaden i Norden -Ekonomiska och politiska utmaningar Ola Yndeheim http://dx.doi.org/1.627/na214-91

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken Partimotion Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken 2 1 Sammanfattning 3 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Innehållsförteckning...3 3 Förslag

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer