Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001"

Transkript

1 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21

2 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar 8 Uppdragsverksamhet 9 IT-verksamhet 9 Detaljhandel 1 Turism 1 Exporten i Norrland 11 Länsöversikter Gävleborgs län 12 Västernorrlands län 13 Jämtlands län 14 Västerbottens län 15 Norrbottens län 16 Branschöversikt 17 Undersökningsmetodik 17 Intressenter En årlig konjunkturbarometer för Norrland har genomförts sedan Ett uppehåll gjordes Den görs i dag av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Norrlandsfonden. Projektansvarig Jan-Olov Johansson, Norrlandsfonden tfn Produktion Bo Sandén, Statistiska centralbyrån tfn , Fler exemplar av rapporten kan rekvireras direkt från någon av ovanstående kontaktpersoner. En pdf-fil kan hämtas hem från OH-material med diagram från denna rapport kan beställas från SCB. Om undersökningen Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 85 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggnadsindustri, detaljhandel, uppdragsverksamhet, IT-verksamhet samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar där svaren från företagen samlats in under september och oktober månad avser utfall för första halvåret 21, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 22. En utförligare beskrivning av undersökningen finns under rubriken Undersökningsmetodik på sidan 17.

3 Förord Dämpat stämningsläge i Norrlands näringsliv Efter att ha tagit del av resultaten från höstens Norrlandsbarometer den andra i Norrlandsfondens regi blir man påmind om hur snabbt förändringar numera sker i ekonomin. När vi presenterade den förra barometern för precis ett år sedan kunde vi påvisa att högkonjunkturen hade fått fäste i stora delar av det norrländska näringslivet. Av högkonjunkturen återstår tyvärr inte mycket i dag. Efterfrågan har sviktat för allt fler företag under året och en konjunkturavmattning har spridit sig från bransch till bransch och berör nu hela regionen. De riktigt goda tiderna ser ut att ha lämnat oss för den här gången. Även om optimismen fortfarande lyste igenom i företagens rapporter från undersökningen i fjol höst, föreföll det ändå som om den snabbaste fasen på industrins konjunkturkurva då var passerad och att företagen inom denna sektor stod inför en lugnare utveckling framöver. Såtillvida saknades inte signaler om att en dämpning i det ekonomiska klimatet kunde vara förestående. Vi pekade i den förra rapporten också på den begynnande avmattningen i USA. Av erfarenhet vet vi att förändringar i världsekonomin får ett snabbt genomslag i den norrländska konjunkturen. Med den särskilda tyngdpunkt som här är förlagd till basindustrin och med det stora exportberoendet i dessa företag, följer den ekonomiska utvecklingen i Norrland traditionellt ett cykliskt mönster. Vad som överraskat, är att nedgången kommit så snabbt och är så samtidig inom näringslivet och i hela regionen. Den konjunkturbild som tonar fram är ändå något skiftande i sin karaktär och den är heller inte helt mörk. Fortfarande kan det allmänna ekonomiska läget i hela regionen beskrivas som normalkonjunktur även om utvecklingen blir alltmer dämpad. Det är tillverkningsindustrin och sektorn för industrinära tjänster som hittills mest berörts av försvagningen. Av den regionala bilden framgår att avmattningen ännu inte kommit lika långt i den norra delen av regionen. I både Västerbotten och Norrbotten tycks tillverkningsindustrin hittills bättre stått emot den försvagade efterfrågeutvecklingen. Det är glädjande att kunna konstatera att det i det dämpade stämningsläget fortfarande finns en försiktig optimism bland företagen inför våren. Tillverkningsindustrin räknar optimistiskt med att konjunkturen skall stabiliseras till våren. Både skogs- och verkstadsindustrin väntar sig en viss återhämtning i orderingången från exportmarknaderna. Trots en del positiva signaler väger tyvärr det mer negativa över i företagens förväntningsbild inför det närmaste halvåret varför vi får vara beredda på att det norrländska näringslivet kan ha hamnat ytterligare ett hack nedåt på konjunkturkurvan fram till våren. Jag vill rikta ett speciellt tack till alla företag som tagit sig tid att besvara vår enkät och hoppas att Norrlandsbarometern är till nytta för läsaren och kan fungera som planeringsinstrument för framtida verksamhet. Lars-Olov Söderström 1

4 Sammanfattning NORMALKONJUNKTUR I NORRLAND UNDER HÖSTEN I Norrland har en avmattning i konjunkturen skett sedan i slutet av förra året. Det rör sig om en bred dämpning inom i princip hela näringslivet och över hela regionen. Den internationella avmattningen, med början i USA förra hösten, har snabbt spridit sig också genom det norrländska näringslivet. Den högkonjunktur som i fjol rådde i större delen av Norrland har nu övergått i en s.k. normalkonjunktur. Längst har avmattningen kommit inom tillverkningsindustrin där orderingången från exportmarknaderna minskat, först ganska måttligt under första halvåret för att sedan under hösten visa en något större nedgång. Även på industrins hemmamarknad viker efterfrågan i år. Industriproduktionen har upphört att öka sedan årsskiftet och antalet industrisysselsatta visar en måttlig minskning sedan i våras. Även för konsultbranschen, med sitt beroendeförhållande till industrin, har konjunkturen försämrats kraftigt. För byggbranschen och detaljhandeln är det ekonomiska klimatet fortfarande ganska bra. Företagen andas en försiktig optimism gäller alla norrlandslänen inför våren och man räknar med att konjunkturen skall stabiliseras under nästa halvår. Det är bara byggnadsindustrin som befarar en mer markerad nedgång i konjunkturen till våren. Konjunkturindex för Norrland som, teoretiskt, kan variera mellan 1 och +1 och som utgör företagens värdering av det rådande konjunkturläget visar under hösten ett värde på 14, dvs. inom ramen för en normalkonjunktur. Det innebär en kraftig försämring från förra hösten då index var satt till +35, dvs. i trakterna av en bred högkonjunktur. En avmattning har alltså skett på bred front inom näringslivet. Det är i princip endast byggsektorn som lyckats hålla ställningarna sedan förra hösten med ett konjunkturindex på runt 5. Det största bidraget till nedgången i konjunkturen kommer från tillverkningsindustrin vars konjunkturindex nu står i 24, dvs. snäppet under normalkonjunktur. Ett kraftigt fall från den starka högkonjunkturen i fjol höst då index stod i höga 49. Även konsultbranschen redovisar en kraftig nedgång i konjunkturindex sedan i fjol, från +23 till index 26. Företagen väntar sig i allmänhet en stabilisering av utvecklingen efter årsskiftet och konjunkturindex till våren har satts till 17, dvs. fortfarande inom ramen för normalkonjunktur. Arbetsmarknaden är inte lika grundstark som förra hösten. Uppgången har mattats av i år, men sysselsättningen visar, totalt ändå en svag nettoökning sedan i våras. Det är framförallt inom uppdragsverksamheten och byggindustrin som antalet ökat rejält det senaste halvåret. Personalnedskärningar har sedan i våras vidtagits främst bland gruppen medelstora/ större industriföretag och här i synnerhet bland verkstäderna. Hela 6 % av medelstora/större verkstäder har minskat personalen sedan i våras. Bristen på personal är nu uttalad och besvärande endast inom turistnäringen. Fram till våren pekar personalplanerna inom nästan samtliga branscher nedåt. et sysselsatta kan förväntas visa en markerad minskning det närmaste halvåret. IT-sektorn som omfattar elektronikindustri, datakonsulter och telekommunikationer har fått vidkännas ett snabbt konjunkturomslag. Högkonjunkturen från förra hösten har förbytts till en relativt svag konjunktur för företagen på ett år. Den totala produktionen/omsättningen inom IT-sektorn minskar både under första och andra halvåret i år och i stegrad takt. Vartannat företag har fått skära ned på personalen sedan i våras. För- KONJUNKTURLÄGET I OLIKA BRANSCHER KONJUNKTURINDEX FÖR NORRLAND NETTOTAL Konjunkturindex 3 Hösten 21 2 Våren Konjunkturindex NETTOTAL Högkonjunktur Massa/ papper Industri totalt IT-verksamhet Verkst.- industri Detaljhandel Näringsliv tot Bygg Trävaruindustri Uppdrag -4-6 Lågkonjunktur Vår 97 Höst 97 Vår 98 Höst 98 Höst 99 Vår Höst Höst 1 Vår 2 2

5 Tillverkningsindustri, totalt trävaruindustri massa- och pappersindustri verkstadsindustri Byggnadsindustri Industrinvesteringar Uppdragsverksamhet IT-verksamhet Detaljhandel Turism REGIONAL BRANSCHKONJUNKTUR TENDENS UNDER HÖSTEN 21 Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norr bottens län Hela Norrland ++ stark + bättre än normal normal sämre än normal svag Hela Sverige BRANSCHKONJUNKTUREN JÄMN I NORRLAND Även denna höst är branschkonjunkturen relativt enhetlig mellan länen. Den största variationen gäller byggnadsindustrin där läget är allra starkast i Västernorrland med ett konjunkturindex, som kan variera mellan 1 och +1, på +45 under hösten. Allra svagast är byggkonjunkturen i Västerbotten med ett konjunkturindex på 26. Även för industrin finns stora skillnader mellan länen. Starkast är industrikonjunkturen i Västerbotten och Norrbotten där konjunkturindex under hösten står i 7 respektive 6. Svagast är industrikonjunkturen i Västernorrland, där omdömet från massa- och pappersindustrin drar ned konjunkturindex för industrin i länet till 45, vilket motsvarar lågkonjunktur. För detaljhandeln är läget relativt enhetligt med åtminstone normalkonjunktur i länen, dock något bättre i Västernorrland och Norrbotten. svagningen gäller både den industri- och tjänstebaserade delen av sektorn. Industrin arbetar nu i en djup lågkonjunktur medan tjänsteföretagens konjunktur är i ett normalläge. ITsektorn väntar en stabilisering nästa halvår, men sysselsättningen fortsätter att gå ned starkt till våren. Uppdragsverksamheten rapporterar om en snabb omsvängning i utvecklingen sedan förra hösten från stark till knappt normal konjunktur denna höst. Under första halvåret sjönk faktureringen för första gången på många år. Under hösten sker en viss återhämtning i omsättningen och antalet visar god ökning sedan i våras. Till våren väntas dock en ytterligare försvagning av konjunkturen med en betydande minskning av faktureringen som följd. Detaljhandelns tidigare goda konjunktur har svalnat något det senaste året och är nu i ett normalläge. Den måttliga ökning i försäljningen som sker under hösten ser ut att ätas upp av en förväntad minskning i omsättningen kommande halvår. Till våren väntas konjunkturen mattas av ytterligare något, men sysselsättningen beräknas kunna bibehållas på fortsatt i stort sett oförändrad nivå. Byggindustrin har bibehållit normalkonjunkturen sedan i fjol höst. Byggandet har ökat bara obetydligt under såväl första som andra halvåret, men nu under hösten viker orderingången svagt inom branschen och till våren väntas en kraftig försvagning av konjunkturen ske. Företagens planer för byggande och sysselsättning för nästkommande halvår pekar också relativt kraftigt nedåt. Detta gäller för både byggande och installationer/slutmontering. Tillverkningsindustrin har råkat ut för ett rejält bakslag. Av den tidigare starka högkonjunkturen syns nu inte mycket av. En bred nedgång inom hela industrin har ägt rum det senaste året och det nuvarande läget är att betrakta som knappt normal konjunktur. Orderingången minskade svagt under första halvåret i år från både hemma- och exportmarknaden. Nedgången beräknas bli av något större omfattning under andra halvåret. Vartannat företag är nu missnöjt med orderstockarnas storlek mot 2 % för ett år sedan. Industriproduktionen i Norrland minskar svagt under såväl första som andra halvåret i år. En stor del, 37 %, av medelstora/större företag har redan, sedan i våras, minskat sin personal. En försiktig optimism om konjunkturen visas ändå inför våren. Då väntas en mindre återhämtning i orderingången från både hemma- och exportmarknaden. 3

6 TILLVERKNINGSINDUSTRI För 1999 saknas data för Norrland. Streckad linje markerar uppskattad trend. KONJUNKTURINDEX FÖR TILLVERKNINGSINDUSTRI Index/nettotal SNABBT FÖRSÄMRAD INDUSTRIKONJUNKTUR Den mycket goda konjunkturen för ett år sedan slog om under första halvåret i år. Efterfrågan på den norrländska industrins produkter vände nedåt och drog med sig minskad produktion och sysselsättning. En viss ljusning förutses för första halvåret INDUSTRIPRODUKTION Riket Norrland Hösten 21 Våren 22 Värdena i ovanstående diagram kan variera mellan 1 och +1 ORDERINGÅNG Hemma- och exportmarknad Export KAPACITETSUTNYTTJANDE Andel företag som angivit fullt kapacitetsutnyttjande i % Hemma Den utbredda högkonjunkturen för tillverkningsindustrin under 2 bröts första halvåret i år. Orderingången från både export- och hemmamarknaden vek då oförväntat nedåt. Efterfrågeminskningen uppges ha fortsatt under andra halvåret. Mest tydlig har vändningen varit för massa- och pappersindustrin. Även för den så betydelsefulla verkstadsindustrin har efterfrågan påtagligt minskat. Däremot visar sågverken ökat ordertillflöde från exportmarknaderna. I mitten av september ansåg nästan 5 % av företagen att orderstockarna var för små. Ca 15 % av företagen bedömde dem samtidigt som förhållandevis stora. Motsvarande tal i september 2 var 2 resp. 3 %. Massa- och pappersindustrin räknar med en vändning uppåt av orderingången från både export- och hemmamarknaden under första halvåret nästa år. Övriga delbranscher är svagt optimistiska, vilket pekar mot en viss uppgång i orderingången till tillverkningsindustrin som helhet. Omsvängningen nedåt i efterfrågeutvecklingen i början av året har medfört en betydligt mörkare syn på konjunkturläget. Konjunkturindex stod i september i år i 24, att jämföra med +49 ett år tidigare. Företagen är relativt splittrade i sin syn på konjunkturen under det närmaste halvåret. En fjärdedel av företagen förutser en förbättring och en femtedel räknar med en fortsatt försämring. Kraftigt fall i kapacitetsutnyttjandet Den minskade orderingången avspeglas också i produktionsutvecklingen. Produktionen under första halvåret visade för tillverkningsindustrin totalt en tendens till minskning, vilket var ett betydligt sämre utfall än planerat i september förra året. Massa- och pappersindustrins produktionsvolym uppges ha kraftigt minskat, medan sågverken och järn- och stålindustrin höjde produktionen i relativt stor omfattning. Tendensen till minskning för hela den norrländska tillverkningsindustrin höll i sig även under andra halvåret i år, främst genom ett fortsatt fall inom massa- och pappersindustrin. Tendensen till nedgång ser ut att brytas under första halvåret nästa år, då nästan 5 % av massa- och pappersindustrin planerar för en ökad produktion. Även stora delar av sågverken och den kemiska industrin räknar med att öka produktionen. Färdigvarulagren bedömdes som för stora i mitten av september av ungefär en tredjedel av företagen. Ett år tidigare uppgavs färdigvarulagren vara i stort sett lagom stora. Andelen företag som arbetade med fullt kapacitetsutnyttjande uppgick i september i år till nära 45 %, en nedgång med nästan 2 procentenheter sedan september 2. För massa- och pappersindustrin sjönk andelen med 4 procentenheter. et har sjunkit från mars till september i år, speciellt inom verkstads- och järn- och stålindustrin. Nedgången tycks komma att accelerera under de kommande sex månaderna, när också massa- och pappersindustrin anger minskad sysselsättning. Bristen på yrkesarbetare och tekniska tjänstemän har minskat och förekommer endast i någon utsträckning inom verkstadsindustrin. 4

7 TRÄVARUINDUSTRI LITE BÄTTRE FART VÄNTAS TILL VÅREN Konjunkturen för trävaruindustrin gick första halvåret in i en avmattningsfas och avmattningen fortsätter även under hösten. Vart tredje företag anser att konjunkturläget nu är dåligt. Branschen räknar med lite bättre konjunktur till våren. Trots detta planeras personalminskningar hos mer än vart tredje företag. Trävaruindustrin i Norrland hade en god konjunktur under fjolåret. Särskilt hemmaefterfrågan var stark och med understöd av en god exportorderökning kunde produktionen dras upp rejält under året. Sämre än väntat avmattning i konjunkturen Enkäten i fjol höst pekade på en fortsatt förbättring i konjunkturen under första halvåret och orderingången beräknades öka hos netto vart fjärde företag. Utfallet för första halvåret enligt den nya enkäten visar att förväntningarna inte infriats. Istället planade efterfrågan ut på samma nivå som under hösten. Trots detta drog branschen upp produktionen ytterligare netto vart tredje företag höjde nivån. Avmattningen i konjunkturen fortsätter under det andra halvåret i år. Den inhemska efterfrågan ökar mycket svagt netto 4 % får ökade order. Samtidigt förbättras orderingången från exportmarknaden i något raskare takt netto 13 % får en ökning. Även produktionen ökar svagt. Trävaruindustrins bedömning av konjunkturläget är under hösten mindre positiv än den var för ett år sedan. Då ansåg hela 35 % konjunkturen som bra nu har bara 7 % samma åsikt och så mycket som netto vart tredje företag betecknar konjunkturläget som dåligt. Andelen företag som arbetar med full kapacitet ligger nu på 58 % motsvarande andel för ett år sedan var 65 %. Nu är vart tredje företag i branschen missnöjt med orderstockens storlek förra hösten hade bara vart femte företag samma bedömning. Trots att färdigvarulagren dragits ned under sommarhalvåret netto vart tredje företag rapporterar minskade lager bedöms de fortfarande som för stora hos fyra av tio företag. Svagt förbättrad efterfrågan i vår Trävaruindustrins prognos för första halvåret 22 pekar på en svag förbättring 28 % av företagen tror på en stärkt konjunktur medan 13 % räknar med en sämre sådan. Hemmaefterfrågan ökar i något högre takt än under andra halvåret och exportorderna fortsätter öka i god takt. Branschens svaga optimism avspeglas i att man räknar med att dra upp produktionsnivån i en klart högre takt än efterfrågan trots de under hösten fortfarande stora färdigvarulagren. Netto vart fjärde företag ökar tillverkningen. Vilka hinder ser branschen för fortsatt expansion? Det helt dominerande hindet är förstås efterfrågeläget samtidigt som en del företag anger problem med maskinkapaciteten. Personalstyrkan dras ned et i trävaruindustrin minskade hos netto vart tionde företag under sommarhalvåret och bedömningen är att personalstyrkan kommer att minska i snabbare takt under innevarande vinterhalvår netto vart femte företag drar ned. Det är framför allt de större företagen i branschen som avser att friställa. Endast 4 % av företagen har nu brist på yrkesarbetare. Även efterfrågan på ingenjörer är låg endast 5 % rapporterar brist KONJUNKTURINDEX FÖR TRÄVARUINDUSTRI Index/nettotal INDUSTRIPRODUKTION Riket Norrland För 1999 saknas data för Norrland. Streckad linje markerar uppskattad trend. Hösten 21 Våren 22 Värdena i ovanstående diagram kan variera mellan 1 och +1 ORDERINGÅNG Hemma- och exportmarknad 3 25 Export 2 15 Hemma KAPACITETSUTNYTTJANDE Andel företag som angivit fullt kapacitetsutnyttjande i %

8 MASSA/PAPPERSINDUSTRI För 1999 saknas data för Norrland. Streckad linje markerar uppskattad trend INDUSTRIPRODUKTION Riket Norrland KONJUNKTURINDEX FÖR MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI Index/nettotal Hösten 21 Våren 22 Värdena i ovanstående diagram kan variera mellan 1 och +1 ORDERINGÅNG Hemma- och exportmarknad Export Hemma KAPACITETSUTNYTTJANDE Andel företag som angivit fullt kapacitetsutnyttjande i % SVAG KONJUNKTUR MEN ÅTERHÄMTNING KAN SKÖNJAS Konjunkturbilden har försämrats mycket kraftigt under det senaste året. Orderingång och produktion har minskat. Kapacitetsutnyttjandet har fallit kraftigt. Företagen räknar med fortsatt nedgång under hösten, men tongångarna beträffande kommande vår är relativt optimistiska. Efter en långvarig konjunkturuppgång för massa- och pappersindustrin som sträckt sig från mitten av 9-talet till 2 med endast ett kortare avbrott under 1998 så gick luften helt ur den goda utvecklingen under våren 21. Orderingången föll och produktionen sjönk markant jämfört med föregående halvår. Mer än hälften av företagen drog ned på produktionen. Den ogynnsamma tendensen ser ut att hålla i sig även under innevarande höst. 52 % räknar med en minskande orderingång från utlandet, medan drygt en tredjedel gör samma bedömning beträffande hemmamarknaden. Inga företag tror på ökande efterfrågan under hösten. Detta kan enligt företagens bedömningar förväntas leda till fortsatta relativt kraftiga begränsningar av de producerade volymerna. Kapacitetsutnyttjandet minskar kraftigt Svag efterfrågan både internationellt och inom landet har medfört att orderböckerna blivit avsevärt mycket tunnare under det senaste halvåret. Företagens omdömen om orderstockarna har därför blivit mycket mera negativa än tidigare. För ett år sedan var det endast en försumbar andel av företagen som ansåg att orderstocken var alltför liten denna andel hade stigit till hela 55 % i september i år. Likaledes har andelen företag som anser att färdigvarulagren är för stora vuxit kraftigt, från 13 till 44 %. Kapacitetsutnyttjandet, som under förra hösten var rekordhögt inte mindre än 96 % av företagen rapporterade då att de körde för fullt har nu minskat till förhållandevis måttliga 56 %. Tillgången till kompetent personal är mycket god och lägger inte några restriktioner på verksamheten. Inga företag anger brist vare sig på yrkesarbetare eller tekniska tjänstemän. Kraftigt försämrat konjunkturläge Företagens bedömning av industrikonjunkturen har genomgått en dramatisk förändring sedan förra året. För september i år kan konjunkturindex beräknas till 32, vilket kan betecknas som näst intill lågkonjunktur. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för september 2 som var +76, vilket med god marginal innebar högkonjunktur. Inför kommande vår är branschen däremot ganska splittrad i sin bedömning. Uppfattningarna skiljer sig mycket mellan olika företag, vilket gör läget något svårbedömt. Andelen, som tror på förbättrad konjunktur, är dock lika stor som den som räknar med försämringar. Trots den tydliga tveksamheten om i vilken riktning konjunkturutvecklingen går, finns det bland företagen uppenbarligen en relativt stark optimism beträffande utsikterna för den egna branschen. De bedömningar som nu görs tyder på en markant återhämtning av orderingången under våren, både från export- och hemmamarknaden. Man räknar därför också med att kunna genomföra avsevärda ökningar av produktionen under början av 21. Sysselsättningen i branschen har, med vissa mindre avbrott, visat en nedåtgående tendens under en följd av år. Efter det att sysselsättningen varit relativt oförändrad under det senaste året, så ser det ut som om nedgången i antalet accentueras under våren % av företagen räknar med att genomföra personalnedskärningar. 6

9 VERKSTADSINDUSTRI SVAG OPTIMISM HOS VERKSTÄDERNA Verkstadskonjunkturen utvecklades klart sämre än väntat under första halvåret. Konjunkturen vände nedåt och försämringen fortsätter om än i något lägre takt under hösten. Branschen har en förbättring i sikte till våren efterfrågan ökar svagt. Personalstyrkan har minskat under året och dras ned ytterligare under vinterhalvåret. Konjunkturen för de norrländska verkstäderna var stark under fjolåret med snabbt ökande orderingång och tillverkning både vår och höst. Under hösten bedömde hela två tredjedelar av branschen konjunkturen som bra medan endast 6 % ansåg den vara dålig. Oväntad försämring i våras I förra höstens enkät hade branschen förväntningar om en fortsatt förbättring i konjunkturen under första halvåret. Utfallet för första halvåret enligt den nu aktuella enkäten visar att konjunkturen istället vände nedåt. Både hemma- och exportorder sjönk netto vart femte företag fick minskad eferfrågan och det försämrade orderläget bidrog starkt till att även tillverkningsvolymen drogs ned. Det svagare konjunkturläget består även under andra halvåret i år. Både export- och hemmaorder fortsätter minska, dock i något långsammare takt än under det första halvåret. Även produktionen minskar något. Branschens egen bedömning av konjunkturläget är under hösten helt annorlunda än för ett år sedan. Hela 35 % av branschen bedömer konjunkturen som dålig medan endast 13 % betecknar den som bra. Andelen företag som arbetar med full kapacitet är nu nere i 38 % motsvarande andel för ett år sedan var 6 %. Minskad orderstock Orderstocken har minskat under året. Nu är inemot hälften av branschen missnöjd med orderstockens storlek förra hösten ansåg 85 % den vara stor eller lagom. Trots att färdigvarulagren minskat i storlek anses de fortfarande som för stora hos netto vart tionde företag. Under året har de större företagen i branschen haft en sämre konjunkturutveckling än de mindre. Industrin ser ljuset i tunneln Verkstadsindustrins prognos för första halvåret 22 indikerar en svag vändning men denna gång till det bättre. 28 % av företagen tror på en stärkt konjunktur medan 15 % tror på en sämre sådan. Bakom den försiktiga optimismen ligger förväntningar om en svagt ökad efterfrågan från både export- och hemmamarknad. Netto vart tionde företag räknar med ökade order. Som en effekt av detta planerar branschen för en något ökad tillverkningsvolym. Branschen har dock långt kvar till kapacitetstaket. Tillgången på maskiner och personal är god och det helt dominerande hindret för fortsatt expansion bedöms vara efterfrågeläget. Minskad efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningsläget i branschen har försämrats i takt med konjunkturen. et minskade hos netto en fjärdedel av företagen under sommarhalvåret och bedömningen är att personalstyrkan fortsätter reduceras med i stort samma takt även under vinterhalvåret. Det är de stora företagen som drar ned de mindre håller i stort personalstyrkan på oförändrad nivå. Den svalare konjunkturen visar sig också i efterfrågan på ingenjörer. Nu har endast 15 % av företagen brist på sådana mot 46 % för ett år sedan. KONJUNKTURINDEX FÖR VERKSTADSINDUSTRI Index/nettotal INDUSTRIPRODUKTION Norrland För 1999 saknas data för Norrland. Streckad linje markerar uppskattad trend. Hösten 21 Våren 22 Värdena i ovanstående diagram kan variera mellan 1 och +1 ORDERINGÅNG Hemma- och exportmarknad Export Hemma KAPACITETSUTNYTTJANDE Andel företag som angivit fullt kapacitetsutnyttjande i %

10 BYGG BYGGANDE OCH Byggande Hög Låg Resursutnyttjande hösten -1 RESURSUTNYTTJANDE OCH KONJUNKTURLÄGE Nettotal Konjunkturläge hösten -1 Konjunkturprognos våren -2 Värdena i ovanstående diagram kan variera mellan 1 och +1 BYGGKONJUNKTUREN FORTSATT SVAG I den förra mätningen för ett år sedan märktes en svag uppgång av byggandet i norrlandslänen. Företagarna i branschen spådde dock en tillbakagång under detta år. Utfallet under första halvan av innevarande år var oförändrat byggande jämfört med andra halvåret 2. Företagarna rapporterar en svag ökning av antalet antagna anbud under våren, detta gäller framför allt företagen som arbetar med installationer och slutbehandling. Under innevarande halvår har byggandet i Norrland varit i stort sett oförändrat. Sedan i våras har dock antalet antagna anbud minskat något, liksom stocken av pågående arbeten. Trots detta har antalet ökat relativt kraftigt jämfört med i våras och i höst anger endast en liten andel av företagen att de har brist på arbetskraft. Orderstockarna är marginellt mindre jämfört med i våras, men en tredjedel av företagen anger att de är nöjda med storleken på orderstocken. Dock anser över hälften av företagen fortfarande att stockarna är för små. Pessimism inför våren 22 Byggföretagens prognos för våren 22 är inte god. 4 av 1 företag i branschen tror på ett minskat byggande och endast 8 % gör bedömningen att byggandet kommer att öka under första halvan av nästa år. et antagna anbud väntas minska kraftigt inom den närmaste framtiden och detta får naturligtvis konsekvenser för sysselsättningen. Hälften av byggföretagen planerar att dra ned arbetsstyrkan nästkommande halvår och endast 5 % anger att de kommer att nyanställa personal. Under innevarande halvår anser en majoritet av företagen, 58 %, fortfarande att konjunkturen är normal, medan en fjärdedel gör bedömningen att den är dålig. Företagen ger en dyster bild av byggkonjunkturen inför våren då hälften av branschen tror på ett sämre konjunkturläge. Alla fem norrlandslän ger en lika negativ prognos för den närmaste framtiden. INVESTERINGAR INDUSTRINS INVESTERINGAR Volym Index 199=1 16 Riket exkl Norrland Norrland Investeringarna ökar Trots den snabba avmattningen i industrikonjunkturen ser industriinvesteringarna i Norrland ut att öka. De från förra året expansiva investeringsplanerna för år 2 realiserades dock inte fullt ut. En del av investeringar har sannolikt flyttats fram till i år. Efter en uppgång med ca 18 % i fjol fortsätter enligt planerna från i maj industriinvesteringarna i Norrland att öka med nära 1 % i år. INDUSTRIINVESTERINGAR FÖR NORRLAND MAJ 21 Värden i mkr, löpande priser Gävle- Väster- Jämt- Väster- Norr- Hela Norrland borgs norrlands lands bottens bottens Bygg- Maskiner Summa län län län län län nader Trävaruindustri (prognos) Massa- och pappersind (prognos) Verkstadsindustri (prognos) Gruvor (prognos) Industri och gruvor tot (prognos)

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer