Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Öron-näsa-halskliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Faktaruta... 9 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

3 Inledning Öron-Näs-Halskliniken är en länsklinik vilket innebär att kliniken finns representerad på de tre största orterna i Sörmland, d v s Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. På alla tre orterna bedrivs mottagningsverksamhet. I Nyköping utförs dagkirurgiska operationer. I Eskilstuna görs förutom dagkirurgiska ingrepp även slutenvårdskirurgi samt inneliggande utredningar och behandlingar. Öron-Näs-Halskliniken handlägger sjukdomar i ÖNH-regionen, hörselvård, röst- och talrubbningar samt sväljningsproblem. Inom kliniken utbildas läkare till Öron-Näs-Halsspecialister. I Sörmland diagnostiseras cirka 30 patienter årligen med en malignitet i ÖNH-regionen. Då detta är för få patienter för att hålla en god kompetens remitteras detta till regionsjukhus. Utredning av dessa patienter görs dock inom Sörmland. Det pågår en generationsväxling på läkarsidan, p g a detta har kliniken för närvarande åtta ST-läkare under utbildning. Det pågår för närvarande ett arbete att standardisera utredningar och behandlingar av sjukdomar i ÖNH-regionen, detta kommer innebära att sörmlänningarna oberoende bostadsort kommer att erbjudas samma utredning och behandling av sjukdomar. Ett stort problem är bristen på operationsresurser vilket innebär stora svårigheter att dels hålla väntetider till behandling och dels möjligheten till kirurgisk utbildning av yngre läkare. Vi håller för närvarande på att subspecialisera läkare inom kliniken i så kallade teambildningar, detta kommer att innebära en möjlighet att utveckla kompetensen inom mer begränsade delar av ÖNH-sjukvården. Verksamhetens uppdrag ÖNH-kliniken ska bedriva God Vård. Det innebär att sjukvården skall bedrivas: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik I rimlig tid För att nå målet behövs rekrytering och kontinuerlig utbildning, utrustning och anpassade lokaler, modernisering av behandlingsmetoder för att vi ska vara up to date. Att bedriva utbildning är mycket resurskrävande men är en naturlig del av verksamheten som i förlängningen underlättar rekryteringen och ökar kompetensen vilket är en grundförutsättning för God Vård. Verksamheten ska sätta patienten i centrum med hög patienttillfredsställelse som följd. ÖNH-sjukvård, logopedi och hörselvård ska bedrivas i samverkan. Vi har en strävan att hela tiden utveckla samarbetet mellan verksamhetens tre enheter. Målet är att erbjuda likvärdig vård oavsett var i Sörmland man söker. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

4 ÖNH-kliniken Sörmland ska kännetecknas av högkvalitativ sjukvård med patienten i fokus. På kliniken har vi gemensamt arbetat fram: Värdeord för externt bemötande: Professionell Respekt Empati Vänlighet Värdeord för internt bemötande: Samarbete Respekt Humor och glädje Kommunikation Parallellt med detta ska kliniken kännetecknas av konceptet kunskapskompani med ständig förbättring och kompetenshöjning som ska gagna patienten och verksamheten i stort. Den moderna kliniken leder till effektivare verksamhet, förbättrat patientomhändertagande, ökad patientsäkerhet och delaktighet. Ökad delaktighet medför större ansvarstagande hos patienten och färre återbesök. Den fortlöpande moderniseringen skapar en attraktiv arbetsplats som underlättar rekryteringsarbetet vilket är viktigt för klinikens fortlevnad. Processtänkandet ska stimuleras vilket innebär att patienten/kunden sätts i fokus så att effektiva vårdkedjor skapas på kliniken. Det leder till gemensamma mål och rutiner. På kliniken pågår ett arbete för att anställa ytterligare medarbetare för att möta behovet. Organisation ÖNH-sjukvård Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

5 Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt akuta sjukdomsfall. Kliniken bedriver utbildning av blivande ÖNH-specialister och allmänläkare (STutbildning). Dessutom finns det utbildnings- och auskultationsplats för audionom-, medicinska sekreterare-, logoped-, sjuksköterske-, undersköterske-, läkarstuderande och AT-läkare. Kliniken har en klinikstudierektor för ST-läkare. På alla tre enheterna sker poliklinisk operationsverksamhet vid mottagningen med befintlig mottagningspersonal. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett. Under kontorstid tar ÖNH-mottagningarna emot akutpatienter. Övrig tid tar Akutmottagningen på Mälarsjukhuset emot patienter, under jourtid på vardagarna tar Nyköpings lasarett också emot akutfall. ÖNH-kliniken har även konsultfunktion på inneliggande patienter på de tre orterna. Remiss till region- eller riksvård innefattas av bland annat viss tumörvård, missbildningskirurgi (läpp- käk- gomspalt), viss frakturkirurgi, neurokirurgi och avancerad öronkirurgi samt cochleaimplantat. Tumörsjukdomar hos en åldrande befolkning ökar och förväntas medföra ökade kostnader. Behovet av cochleaimplantat ökar i enlighet med nationella riktlinjer. De med befintliga implantat har ett behov av att få en uppgradering till ny och bättre teknik, och därmed förbättrad kommunikation. Uppgradering kan förväntas ske med ett tidsintervall av 5-10 år. För barn gäller det under hela deras livstid och är väsentlig för deras språkutveckling. Kliniken utför BAHA-implantat operationer på vuxna och anpassning/utprovning av processorer på barn och vuxna sker på Hörselvårdsmottagningen. BAHA-implantat operationer på barn sker i Uppsala. Behandlingen av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS) är omfattande och kräver stora Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

6 resurser för patientomhändertagande, utbildning och teknisk support. Samarbete sker med Klinisk fysiologisk avdelning (KFA) som är metodansvariga för sömnregistrering. Hjälpmedelscentralen är ansvarig för hjälpmedelssortiment (CPAP-apparater). ÖNH-mottagning: I tillägg till sedvanligt mottagningsarbete bedrivs undersköterske- /sjuksköterskemottagningar för: CPAP (Continous Positive Airway Pressure) CPAP-utprovning/anpassning för och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS). Representanter ingår i sortimentsgrupp samt arbetar med upphandling av hjälpmedel. VNG (Video Nystagmo Graphy) Undersökning av balansorganet hos patienter med yrsel. Luftflödesmätning av näsa (Rhinomanometri) Undersökning av luftflödet vid nästäppa. Operationsplanering och hantering av vårdåtagande ingår i mottagningspersonalens dagliga verksamhet. Personal på mottagningen är engagerad i logistikgruppen. Syftet är att kontinuerligt förbättra operationsflödet, operationsplaneringen samt ett förbättrat resursutnyttjande. Detta sker i samarbete med berörda parter. Logopedi: Logopedmottagningen arbetar med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Logopederna arbetar med diagnostisering och behandling. Remisser kommer från BVC/BHV, Skolhälsovården, Medicinkliniken, Rehabkliniken, ÖNH-kliniken, Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Logopedmottagningen har ett utbildningsuppdrag gentemot logopedprogrammet i Uppsala. Uppdraget innebär att varje kliniskt verksam logoped med handledarutbildning och en arbetslivserfarenhet inom logopedi över 2 år arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av studenter. Enligt avtalet ska mottagningarna bistå med 6 VFU-platser per moment i utbildningen. Detta innebär 30 st studenter per läsår. I dagsläget kan vi inte leva upp till avtalet då det fattas handledare som har formell utbildning och hunnit skaffa sig tillräcklig arbetslivserfarenhet inom yrket. Externa verksamheter: Medicinkliniken på KSK (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,5 tjänst Medicinkliniken på MSE (inkluderat slutenvården); 0,5 tjänst Ger-Rehabkliniken på NLN (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,75 tjänst Språkförskolan i Nyköpings kommun; 0,5 tjänst Länsövergripande diagnosgrupper arbetar med; uppdatering av standardiserade vårdrutiner, utbildningsinsatser, står för spetskompetens i länet, inköp av behandlings- samt testmaterial och litteratur. Arbetar för ökat samarbete med andra instanser inom kommun och landsting. Förskolebarn; barns tidiga språkutveckling, flerspråkighet, läpp-käk-gomspalt (LKG), nasalitet Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

7 Skolbarn; språkutveckling i skolåldern, vuxna med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) Neuro; främst strokepatienter med afasi, dysartri och/eller dysfagi, akutverksamhet inom slutenvården Röst; barn och vuxna med organiska eller funktionella röstbesvär Stamning; barn och vuxna med stamning, skenande tal Ätbarn; barn med ätovilja och andra ätsvårigheter Kontinuerliga utbildningar i TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) för föräldrar och närstående. Tuggskola hålls vid behov för barn med ätproblematik och deras anhöriga. Utbildningsinsatser för vårdpersonal inom slutenvården sker regelbundet med avseende på att öka kunskapen kring dysfagi. Hörselvård: Hörselvårdsmottagningen arbetar med diagnostik och hörselrehabilitering. Flertalet remisser kommer från primärvården, BVC, skolhälsovården, neonatalavdelningen i enlighet med nationella riktlinjer och privatpraktiserande ÖNH-läkare. Ett stort antal patienter kommer även från ÖNH-mottagningarna för hörseldiagnostik och hörselhabilitering. De diagnostiska metoderna innefattar tonaudiometri, talaudiometri, lekaudiometri, observationsaudiometri, hjärnstamsaudiometri (BRA, ASSR), otoakustika emissioner (OAE) och impedansaudiometri. Audionomernas arbete består till stor del av diagnostisering och hörselhabilitering/habilitering, behovsanalys och anpassning av hörapparat samt förskrivning av andra hörhjälpmedel. För patienter i behov av utvidgad hörselrehabilitering sker detta i samarbete med Pedagogiska hörselvården. Idag finns en audiologisk grupp som arbetar länsövergripande, gruppen består av flera kompetenser som medicinsk audiolog, klinikingenjör och audionomer. Uppdraget är att samordna ny medicinsk teknik gällande hörselvården, mätmetoder och metodik. Hörselvårdsmottagningen, Pedagogiska hörselvården och Specialskolemyndigheten (SPSM) anordnar utbildning för lärare som undervisar de hörselskadade barnen. Hörselvårdsmottagningen utbildar även vårdstuderande, personal inom äldrevården, skolsköterskor och handikappgrupper. Hörselscreening (OAE) på nyfödda barn sker tillsammans med länets Kvinnokliniker (BBavd och BB-hemvård) där vi är utrustnings- och metodansvariga. Fortsatt diagnostik utförs på Hörselvårdsmottagningen. Den utvidgade diagnostiken med BRA ASSR utförs på Hörselvårdsmottagningen MSE. Hörselvårdsmottagningen har utökat tillgängligheten via telefon och service av hörapparater. Behovet av hörseldiagnostik och hörselrehabilitering har ökat markant för hörselskadade barn (nysvenskar). Ändrade nationella riktlinjer för prematurer och riskbarn ökar efterfrågan på hjärnstamsaudiometri och i förlängningen diagnostik och habilitering. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

8 Teamverksamhet finns för omhändertagande av patienten och utarbetande av vårdrutiner samt återkommande patientgruppinformation. Team: Tinnituspatienter med uttalad tinnitusproblematik omhändertas med en speciell kompetens. I teamet ingår audionom, pedagog, psykolog och sjukgymnast. Gravt hörselskadade patienter med uttalad grav hörselnedsättning omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. Teamet består av audionom, läkare, teknisk hörselvård, pedagogisk hörselvård samt logoped. En koordinatorfunktion för CI-patienter (cochlea-implantat) är tillsatt. Barn med hörselskada. Verksamhet för barn/ungdomar 0-19 år med diagnostiserad hörselskada omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. I teamet ingår audionom, specialpedagog, logoped, sjukgymnast, psykolog, kurator, teckenspråkslärare, teknisk hörselvård och läkare. Mellan Hörselvården, Habilitering och Hjälpmedel (HH), och Hjälpmedelscentralen (HMC), finns en samverkan för samordnad hörselvård i länet. Vi har två gemensamma vårdrutiner, en för barn-och ungdomar 0-19 år med hörselnedsättning och dövhet och en för vuxna personer med hörselnedsättning och dövhet. Administrativ enhet: Den administrativa enheten ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens ÖNH-mottagningar, logopedmottagningar samt på Hörselvårdsmottagningen KSK. Arbetet innefattar: Journaldokumentation IT- och BMS-samordning Kassa- och receptionsarbete Arkivhantering Skanning av inkommande dokument TeleQ för bokning och avbokning på länets läkarmottagningar och logopedmottagningar Schemaläggning i BMS - Sker för läkarmottagningarna i länet samt för logopedmottagningarna. Systemhantering Vårdåtagande, KVÅ, DRG samt klinikens kvalitetsregister. Klinikingenjör/Teknisk audiolog: Den klinikanslutna tekniska audiologen arbetar med att bevaka och utveckla metod- och sortimentsfrågor inom ÖNH-klinikens samtliga verksamhetsformer. Detta innebär bl.a. IT, fotodokumentation, lagring och medicinteknisk support. Upphandling av medicinteknisk utrustning utgör en stor del av arbetet. Klinikingenjören är Systemförvaltningsansvarig för medparten av de system som finns vid kliniken och som är kopplade till medicinteknisk utrustning. De system som förvaltas är AuditBase, Neonatal hörselscreening (OAE), OtoAccess (VNG och BRA) och Logopedapplikationer. Klinikingenjören ingår också i förvaltningen av Picsara (bildlagring). Samarbete med MFT (Medicinsk Fysik och Teknik) och D-data är en förutsättning för ett bra resultat. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

9 Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 150 mnkr 92 st På ÖNH kliniken Sörmland är vi 92 personer anställda men all personal arbetar inte heltid. Omsättningen är ca 150 miljoner kronor. Tillgänglighet ÖNH-kliniken följer varje månad de tillgänglighetsrapporter som vi får. Beroende på vad resultat visar så utför vi olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Vårdgarantin säger att 100 % av patienterna ska få en tid inom 90 dagar. Hur har ÖNHkliniken klarat det? November 2013 December 2013 Vårdgarantin=100% ska få tid inom 90 dagar Nybesök till läkarmottagningarna 98% 97% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 92% 84% Kömiljarden betyder att 70% av patienterna ska få en tid inom 60 dagar. Nedan ser du hur ÖNH-kliniken har klarat det. Kömiljarden= 70% ska få tid inom 60 dagar November 2013 December 2013 Nybesök till läkarmottagningarna 91% 90% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 56% 63% Tillgänglighet Logopedi: Vi har inte klarat vårdgarantin för logopedinsatser i hela länet. Väntetiderna för ett nybesök hos logoped ligger på 3-6 månader beroende på sjukhus. Väntetiderna för dyslexiutredningar ligger på 6-12 månader men omfattas inte av vårdgarantin. Gemensam väntelista för hela länet har diskuterats men är svårt att genomföra. Väntetiderna har minskat med hjälp av extra mottagningar. Vi har prioriterat nybesök men väntetider till återbesök och behandling ökar. Vi har kortat köerna för dyslexiutredningar genom remittering utanför länet. Tillgänglighet Mottagningarna: Under året har kliniken utökat sjuksköterskemottagningarna i länet för att frigöra läkarresurser. Besök för nyutprovning av CPAP, VNG (yrselutredning) samt flödesmätning av näsan sker inom en månad. Telefontillgängligheten har förbättrats genom utökade inringningstider till TeleQ. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

10 Tillgänglighet Hörselvården: Vi har inte haft den tillgänglighet som vi haft som mål under 2013 och det finns flera anledningar till det: Personal har slutat sin anställning hos oss. Vi har flera korttids-och långtidssjukskrivningar. Vi har haft stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare p.g.a att det råder stor brist på audionomer i hela landet. Vi har vidtagit flera åtgärder i hela länet för att kunna erbjuda vård inom 90 dagar och för att öka vår tillgänglighet. Vid remissbedömning tar vi direkt telefonkontakt med patienten för att hantera ärendet rätt och erbjuder vård utomläns. Alla audionomer som har kontakt med patienter som blir aktuella för hörapparatutprovning erbjuder dem att få vård utomläns. Vi har kvalitetssäkrat hanteringen av vårdåtagandet, endast 2 personer i hela länet sköter detta. Vi har ökat vår telefontillgänglighet och tillgängligheten för de patienter som redan är kända hos oss, vi kan erbjuda dem ett bokat besök inom 1 vecka, vi tog bort den drop-in verksamhet som vi tidigare hade. Vi har anställt en sekreterare på 50% för att avlasta audionomerna med administrativt arbete. I slutet av 2013 kunde vi rekrytera 1 audionom och som börjar sin anställning sommaren Vi har haft ett par anställningsintervjuer i slutet av 2013 som förhoppningsvis leder till anställning hos oss. Medicinska resultat Kliniken deltar i fyra utav nio register inom Öron-, Näs- och Halssjukvården: septumplastikregister(operation av nässkiljeväggen), myringoplastikregister (operation av trumhinnan), tonsilloperationsregistret (halsmandlarna) och malignitetsregistret (cancer). Utöver ovanstående register så deltar vi även i ett kvalitetsregister för andningssvikt, Swedevox, vilket gäller CPAP patienter beslutades att vi även ska gå med i kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning vuxna med syfte att förbättra Hörselvården. Rutin kring handläggning av det registret pågår och inmatning kommer starta våren Vi har centraliserat handläggningen av registren för att minska antalet felkällor vid registreringen. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är något som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt publicerar. Huvudsyftet är jämförelser mellan de olika landstingen. Vi har ett bra resultat på patientnöjdheten vid halsmandeloperationer och vid operationer av nässkiljeväggen. Huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det finns stora skillnader mellan dessa cancersjukdomar när det gäller Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

11 utredning, behandling och prognos. Sjukdomen är vanligare bland män och drabbar främst personer över 60 år. Sjukdomen kan orsaka stort lidande eftersom den kan göra det svårt att andas och äta, men även andra viktiga funktioner som tal, syn, hörsel och lukt kan påverkas. Eftersom det är så få fall av cancer i ÖNH området remitterar vi operation och strålningsfall till Örebro. Patientsäkerhetsresultat Kliniken har genomfört utbildningar angående hygien och klädregler ihop med landstingets hygiensjuksköterskor. Utbildning av hygiensköterska har vid mätning av basala hygienrutiner och klädregler visat 12% förbättrat resultat. Följsamhet till behandling med CPAP har mätts under året. Patienterfarenheter Kliniken får varje månad rapport från patientnämnden angående aktuella händelser som patienter delat med sig av där vården inte fungerat som de önskat sig. Det är ett viktigt kvalitetsarbete eftersom vi får en beskrivning av patientens upplevelse av vården på vår klinik. Vi handlägger alla ärenden och utför förbättringsåtgärder för att det inte ska inträffa igen. ÖNH-kliniken har gemensamma möten ihop med Pedagogiska Hörselvården för att få ett gemensamt synsätt/omhändertagande av patienter. Två gånger/år har vi även brukarråd där flera patientorganisationer exempelvis HRF träffar oss för gemensamma diskussioner. Patienterfarenheter Logopedi: Många patienter upplever att de får vänta länge på logopedinsatser och att behandling inte kan erbjudas i den utsträckning som motsvarar patientens behov. Vi ser en ökad efterfrågan på logopedinsatser utanför länet där patienten kan erbjudas intensiv behandling med evidensbaserade metoder. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att se över metoder och arbetssätt inom logopedi. Behovet av fler logopeder har också diskuterats. Förbättringsarbete ÖNH-kliniken har påbörjat ett långsiktigt arbete med att se över rutiner och tillgänglighet, enligt produktions-och kapacitetsarbete som Landstinget Sörmland initierat. Vi måste se över vilka resurser vi har, hur stor är efterfrågan, använder vi resurserna på ett optimalt sätt och kan vi göra på ett annat sätt för att förbättra omhändertagandet och öka tillgängligheten. Förbättringsarbete Logopedi: Utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten. Logoped i Nyköping har tagit över FUS och har på så sätt frigjort läkarresurser. Föreläsningar kring dysfagi för att förbättra omhändertagandet av äldre i länet. Förbättringsarbete mottagningarna: Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

12 Utbildning har skett av hygiensjuksköterska. Sjuksköterskemottagningarna med suturtagningar, öron- och käkhålespolningar har utökats under året. Ett stort arbete har lagts ner på journaldokumentation för vårdpersonal för att få en mer patientsäker journal. Forskning och utbildning Forskning och utbildning mottagningen: Läkarstudenter för klinisk placering tas sedan hösten 2013 emot på ÖNH NLN. Hörselvården, patientutbildning: Vi erbjuder samtliga patienter som fått hörapparat utprovat, en möjlighet att delta i informationsträffar. Träffarna genomförs tillsammans med Pedagogiska Hörselvården. Aktiviteter 2014 Aktiviteter 2014 Logopedi: Fortsatt utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten för lika vård i länet och behovet av logopedi i öppna vårdformer. Logopedin betraktas av både kommuner och landsting som specialistvård men logopeder behövs genom hela vårdkedjan även inom kommuner och primärvård. Aktiviteter 2014: Fortsatt arbete med att utöka sjuksköterskemottagningarna Fortsatt arbete med att ta fram ett rutindokument för journalföring för vårdpersonalen. Införa kontaktsjuksköterska för f.f.a. tumörpatienter. Ny mätning av hygien Utbildning av personalen i lyft/förflyttningsteknik Aktiviteter Länsgemensamma vårdrutiner Personal - erbjuda utbildningar Utbildningsinsatser Utvecklingssamtal Resor - alternativa färdsätt Kemikalier - uppföljning FESS Mellanörekirurg Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

2010-05-25. Cancerplan 2010-2015

2010-05-25. Cancerplan 2010-2015 2010-05-25 Cancerplan 2010-2015 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-25 2 (34) Innehåll: Sammanfattning och fortsatt inriktning 3 1 Cancersjukvårdens framtida möjligheter och utmaningar 5 2 Nationell cancerstrategi

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i västra Östergötland. Närsjukvården i västra Östergötland www.regionostergotland.se

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i västra Östergötland. Närsjukvården i västra Östergötland www.regionostergotland.se Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland www.regionostergotland.se Dnr NSV 39/2015 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer