Kvalitetsbokslut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Öron-näsa-halskliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Faktaruta... 9 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

3 Inledning Öron-Näs-Halskliniken är en länsklinik vilket innebär att kliniken finns representerad på de tre största orterna i Sörmland, d v s Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. På alla tre orterna bedrivs mottagningsverksamhet. I Nyköping utförs dagkirurgiska operationer. I Eskilstuna görs förutom dagkirurgiska ingrepp även slutenvårdskirurgi samt inneliggande utredningar och behandlingar. Öron-Näs-Halskliniken handlägger sjukdomar i ÖNH-regionen, hörselvård, röst- och talrubbningar samt sväljningsproblem. Inom kliniken utbildas läkare till Öron-Näs-Halsspecialister. I Sörmland diagnostiseras cirka 30 patienter årligen med en malignitet i ÖNH-regionen. Då detta är för få patienter för att hålla en god kompetens remitteras detta till regionsjukhus. Utredning av dessa patienter görs dock inom Sörmland. Det pågår en generationsväxling på läkarsidan, p g a detta har kliniken för närvarande åtta ST-läkare under utbildning. Det pågår för närvarande ett arbete att standardisera utredningar och behandlingar av sjukdomar i ÖNH-regionen, detta kommer innebära att sörmlänningarna oberoende bostadsort kommer att erbjudas samma utredning och behandling av sjukdomar. Ett stort problem är bristen på operationsresurser vilket innebär stora svårigheter att dels hålla väntetider till behandling och dels möjligheten till kirurgisk utbildning av yngre läkare. Vi håller för närvarande på att subspecialisera läkare inom kliniken i så kallade teambildningar, detta kommer att innebära en möjlighet att utveckla kompetensen inom mer begränsade delar av ÖNH-sjukvården. Verksamhetens uppdrag ÖNH-kliniken ska bedriva God Vård. Det innebär att sjukvården skall bedrivas: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik I rimlig tid För att nå målet behövs rekrytering och kontinuerlig utbildning, utrustning och anpassade lokaler, modernisering av behandlingsmetoder för att vi ska vara up to date. Att bedriva utbildning är mycket resurskrävande men är en naturlig del av verksamheten som i förlängningen underlättar rekryteringen och ökar kompetensen vilket är en grundförutsättning för God Vård. Verksamheten ska sätta patienten i centrum med hög patienttillfredsställelse som följd. ÖNH-sjukvård, logopedi och hörselvård ska bedrivas i samverkan. Vi har en strävan att hela tiden utveckla samarbetet mellan verksamhetens tre enheter. Målet är att erbjuda likvärdig vård oavsett var i Sörmland man söker. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

4 ÖNH-kliniken Sörmland ska kännetecknas av högkvalitativ sjukvård med patienten i fokus. På kliniken har vi gemensamt arbetat fram: Värdeord för externt bemötande: Professionell Respekt Empati Vänlighet Värdeord för internt bemötande: Samarbete Respekt Humor och glädje Kommunikation Parallellt med detta ska kliniken kännetecknas av konceptet kunskapskompani med ständig förbättring och kompetenshöjning som ska gagna patienten och verksamheten i stort. Den moderna kliniken leder till effektivare verksamhet, förbättrat patientomhändertagande, ökad patientsäkerhet och delaktighet. Ökad delaktighet medför större ansvarstagande hos patienten och färre återbesök. Den fortlöpande moderniseringen skapar en attraktiv arbetsplats som underlättar rekryteringsarbetet vilket är viktigt för klinikens fortlevnad. Processtänkandet ska stimuleras vilket innebär att patienten/kunden sätts i fokus så att effektiva vårdkedjor skapas på kliniken. Det leder till gemensamma mål och rutiner. På kliniken pågår ett arbete för att anställa ytterligare medarbetare för att möta behovet. Organisation ÖNH-sjukvård Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

5 Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt akuta sjukdomsfall. Kliniken bedriver utbildning av blivande ÖNH-specialister och allmänläkare (STutbildning). Dessutom finns det utbildnings- och auskultationsplats för audionom-, medicinska sekreterare-, logoped-, sjuksköterske-, undersköterske-, läkarstuderande och AT-läkare. Kliniken har en klinikstudierektor för ST-läkare. På alla tre enheterna sker poliklinisk operationsverksamhet vid mottagningen med befintlig mottagningspersonal. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett. Under kontorstid tar ÖNH-mottagningarna emot akutpatienter. Övrig tid tar Akutmottagningen på Mälarsjukhuset emot patienter, under jourtid på vardagarna tar Nyköpings lasarett också emot akutfall. ÖNH-kliniken har även konsultfunktion på inneliggande patienter på de tre orterna. Remiss till region- eller riksvård innefattas av bland annat viss tumörvård, missbildningskirurgi (läpp- käk- gomspalt), viss frakturkirurgi, neurokirurgi och avancerad öronkirurgi samt cochleaimplantat. Tumörsjukdomar hos en åldrande befolkning ökar och förväntas medföra ökade kostnader. Behovet av cochleaimplantat ökar i enlighet med nationella riktlinjer. De med befintliga implantat har ett behov av att få en uppgradering till ny och bättre teknik, och därmed förbättrad kommunikation. Uppgradering kan förväntas ske med ett tidsintervall av 5-10 år. För barn gäller det under hela deras livstid och är väsentlig för deras språkutveckling. Kliniken utför BAHA-implantat operationer på vuxna och anpassning/utprovning av processorer på barn och vuxna sker på Hörselvårdsmottagningen. BAHA-implantat operationer på barn sker i Uppsala. Behandlingen av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS) är omfattande och kräver stora Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

6 resurser för patientomhändertagande, utbildning och teknisk support. Samarbete sker med Klinisk fysiologisk avdelning (KFA) som är metodansvariga för sömnregistrering. Hjälpmedelscentralen är ansvarig för hjälpmedelssortiment (CPAP-apparater). ÖNH-mottagning: I tillägg till sedvanligt mottagningsarbete bedrivs undersköterske- /sjuksköterskemottagningar för: CPAP (Continous Positive Airway Pressure) CPAP-utprovning/anpassning för och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS). Representanter ingår i sortimentsgrupp samt arbetar med upphandling av hjälpmedel. VNG (Video Nystagmo Graphy) Undersökning av balansorganet hos patienter med yrsel. Luftflödesmätning av näsa (Rhinomanometri) Undersökning av luftflödet vid nästäppa. Operationsplanering och hantering av vårdåtagande ingår i mottagningspersonalens dagliga verksamhet. Personal på mottagningen är engagerad i logistikgruppen. Syftet är att kontinuerligt förbättra operationsflödet, operationsplaneringen samt ett förbättrat resursutnyttjande. Detta sker i samarbete med berörda parter. Logopedi: Logopedmottagningen arbetar med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Logopederna arbetar med diagnostisering och behandling. Remisser kommer från BVC/BHV, Skolhälsovården, Medicinkliniken, Rehabkliniken, ÖNH-kliniken, Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Logopedmottagningen har ett utbildningsuppdrag gentemot logopedprogrammet i Uppsala. Uppdraget innebär att varje kliniskt verksam logoped med handledarutbildning och en arbetslivserfarenhet inom logopedi över 2 år arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av studenter. Enligt avtalet ska mottagningarna bistå med 6 VFU-platser per moment i utbildningen. Detta innebär 30 st studenter per läsår. I dagsläget kan vi inte leva upp till avtalet då det fattas handledare som har formell utbildning och hunnit skaffa sig tillräcklig arbetslivserfarenhet inom yrket. Externa verksamheter: Medicinkliniken på KSK (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,5 tjänst Medicinkliniken på MSE (inkluderat slutenvården); 0,5 tjänst Ger-Rehabkliniken på NLN (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,75 tjänst Språkförskolan i Nyköpings kommun; 0,5 tjänst Länsövergripande diagnosgrupper arbetar med; uppdatering av standardiserade vårdrutiner, utbildningsinsatser, står för spetskompetens i länet, inköp av behandlings- samt testmaterial och litteratur. Arbetar för ökat samarbete med andra instanser inom kommun och landsting. Förskolebarn; barns tidiga språkutveckling, flerspråkighet, läpp-käk-gomspalt (LKG), nasalitet Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

7 Skolbarn; språkutveckling i skolåldern, vuxna med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) Neuro; främst strokepatienter med afasi, dysartri och/eller dysfagi, akutverksamhet inom slutenvården Röst; barn och vuxna med organiska eller funktionella röstbesvär Stamning; barn och vuxna med stamning, skenande tal Ätbarn; barn med ätovilja och andra ätsvårigheter Kontinuerliga utbildningar i TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) för föräldrar och närstående. Tuggskola hålls vid behov för barn med ätproblematik och deras anhöriga. Utbildningsinsatser för vårdpersonal inom slutenvården sker regelbundet med avseende på att öka kunskapen kring dysfagi. Hörselvård: Hörselvårdsmottagningen arbetar med diagnostik och hörselrehabilitering. Flertalet remisser kommer från primärvården, BVC, skolhälsovården, neonatalavdelningen i enlighet med nationella riktlinjer och privatpraktiserande ÖNH-läkare. Ett stort antal patienter kommer även från ÖNH-mottagningarna för hörseldiagnostik och hörselhabilitering. De diagnostiska metoderna innefattar tonaudiometri, talaudiometri, lekaudiometri, observationsaudiometri, hjärnstamsaudiometri (BRA, ASSR), otoakustika emissioner (OAE) och impedansaudiometri. Audionomernas arbete består till stor del av diagnostisering och hörselhabilitering/habilitering, behovsanalys och anpassning av hörapparat samt förskrivning av andra hörhjälpmedel. För patienter i behov av utvidgad hörselrehabilitering sker detta i samarbete med Pedagogiska hörselvården. Idag finns en audiologisk grupp som arbetar länsövergripande, gruppen består av flera kompetenser som medicinsk audiolog, klinikingenjör och audionomer. Uppdraget är att samordna ny medicinsk teknik gällande hörselvården, mätmetoder och metodik. Hörselvårdsmottagningen, Pedagogiska hörselvården och Specialskolemyndigheten (SPSM) anordnar utbildning för lärare som undervisar de hörselskadade barnen. Hörselvårdsmottagningen utbildar även vårdstuderande, personal inom äldrevården, skolsköterskor och handikappgrupper. Hörselscreening (OAE) på nyfödda barn sker tillsammans med länets Kvinnokliniker (BBavd och BB-hemvård) där vi är utrustnings- och metodansvariga. Fortsatt diagnostik utförs på Hörselvårdsmottagningen. Den utvidgade diagnostiken med BRA ASSR utförs på Hörselvårdsmottagningen MSE. Hörselvårdsmottagningen har utökat tillgängligheten via telefon och service av hörapparater. Behovet av hörseldiagnostik och hörselrehabilitering har ökat markant för hörselskadade barn (nysvenskar). Ändrade nationella riktlinjer för prematurer och riskbarn ökar efterfrågan på hjärnstamsaudiometri och i förlängningen diagnostik och habilitering. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

8 Teamverksamhet finns för omhändertagande av patienten och utarbetande av vårdrutiner samt återkommande patientgruppinformation. Team: Tinnituspatienter med uttalad tinnitusproblematik omhändertas med en speciell kompetens. I teamet ingår audionom, pedagog, psykolog och sjukgymnast. Gravt hörselskadade patienter med uttalad grav hörselnedsättning omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. Teamet består av audionom, läkare, teknisk hörselvård, pedagogisk hörselvård samt logoped. En koordinatorfunktion för CI-patienter (cochlea-implantat) är tillsatt. Barn med hörselskada. Verksamhet för barn/ungdomar 0-19 år med diagnostiserad hörselskada omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. I teamet ingår audionom, specialpedagog, logoped, sjukgymnast, psykolog, kurator, teckenspråkslärare, teknisk hörselvård och läkare. Mellan Hörselvården, Habilitering och Hjälpmedel (HH), och Hjälpmedelscentralen (HMC), finns en samverkan för samordnad hörselvård i länet. Vi har två gemensamma vårdrutiner, en för barn-och ungdomar 0-19 år med hörselnedsättning och dövhet och en för vuxna personer med hörselnedsättning och dövhet. Administrativ enhet: Den administrativa enheten ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens ÖNH-mottagningar, logopedmottagningar samt på Hörselvårdsmottagningen KSK. Arbetet innefattar: Journaldokumentation IT- och BMS-samordning Kassa- och receptionsarbete Arkivhantering Skanning av inkommande dokument TeleQ för bokning och avbokning på länets läkarmottagningar och logopedmottagningar Schemaläggning i BMS - Sker för läkarmottagningarna i länet samt för logopedmottagningarna. Systemhantering Vårdåtagande, KVÅ, DRG samt klinikens kvalitetsregister. Klinikingenjör/Teknisk audiolog: Den klinikanslutna tekniska audiologen arbetar med att bevaka och utveckla metod- och sortimentsfrågor inom ÖNH-klinikens samtliga verksamhetsformer. Detta innebär bl.a. IT, fotodokumentation, lagring och medicinteknisk support. Upphandling av medicinteknisk utrustning utgör en stor del av arbetet. Klinikingenjören är Systemförvaltningsansvarig för medparten av de system som finns vid kliniken och som är kopplade till medicinteknisk utrustning. De system som förvaltas är AuditBase, Neonatal hörselscreening (OAE), OtoAccess (VNG och BRA) och Logopedapplikationer. Klinikingenjören ingår också i förvaltningen av Picsara (bildlagring). Samarbete med MFT (Medicinsk Fysik och Teknik) och D-data är en förutsättning för ett bra resultat. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

9 Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 150 mnkr 92 st På ÖNH kliniken Sörmland är vi 92 personer anställda men all personal arbetar inte heltid. Omsättningen är ca 150 miljoner kronor. Tillgänglighet ÖNH-kliniken följer varje månad de tillgänglighetsrapporter som vi får. Beroende på vad resultat visar så utför vi olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Vårdgarantin säger att 100 % av patienterna ska få en tid inom 90 dagar. Hur har ÖNHkliniken klarat det? November 2013 December 2013 Vårdgarantin=100% ska få tid inom 90 dagar Nybesök till läkarmottagningarna 98% 97% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 92% 84% Kömiljarden betyder att 70% av patienterna ska få en tid inom 60 dagar. Nedan ser du hur ÖNH-kliniken har klarat det. Kömiljarden= 70% ska få tid inom 60 dagar November 2013 December 2013 Nybesök till läkarmottagningarna 91% 90% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 56% 63% Tillgänglighet Logopedi: Vi har inte klarat vårdgarantin för logopedinsatser i hela länet. Väntetiderna för ett nybesök hos logoped ligger på 3-6 månader beroende på sjukhus. Väntetiderna för dyslexiutredningar ligger på 6-12 månader men omfattas inte av vårdgarantin. Gemensam väntelista för hela länet har diskuterats men är svårt att genomföra. Väntetiderna har minskat med hjälp av extra mottagningar. Vi har prioriterat nybesök men väntetider till återbesök och behandling ökar. Vi har kortat köerna för dyslexiutredningar genom remittering utanför länet. Tillgänglighet Mottagningarna: Under året har kliniken utökat sjuksköterskemottagningarna i länet för att frigöra läkarresurser. Besök för nyutprovning av CPAP, VNG (yrselutredning) samt flödesmätning av näsan sker inom en månad. Telefontillgängligheten har förbättrats genom utökade inringningstider till TeleQ. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

10 Tillgänglighet Hörselvården: Vi har inte haft den tillgänglighet som vi haft som mål under 2013 och det finns flera anledningar till det: Personal har slutat sin anställning hos oss. Vi har flera korttids-och långtidssjukskrivningar. Vi har haft stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare p.g.a att det råder stor brist på audionomer i hela landet. Vi har vidtagit flera åtgärder i hela länet för att kunna erbjuda vård inom 90 dagar och för att öka vår tillgänglighet. Vid remissbedömning tar vi direkt telefonkontakt med patienten för att hantera ärendet rätt och erbjuder vård utomläns. Alla audionomer som har kontakt med patienter som blir aktuella för hörapparatutprovning erbjuder dem att få vård utomläns. Vi har kvalitetssäkrat hanteringen av vårdåtagandet, endast 2 personer i hela länet sköter detta. Vi har ökat vår telefontillgänglighet och tillgängligheten för de patienter som redan är kända hos oss, vi kan erbjuda dem ett bokat besök inom 1 vecka, vi tog bort den drop-in verksamhet som vi tidigare hade. Vi har anställt en sekreterare på 50% för att avlasta audionomerna med administrativt arbete. I slutet av 2013 kunde vi rekrytera 1 audionom och som börjar sin anställning sommaren Vi har haft ett par anställningsintervjuer i slutet av 2013 som förhoppningsvis leder till anställning hos oss. Medicinska resultat Kliniken deltar i fyra utav nio register inom Öron-, Näs- och Halssjukvården: septumplastikregister(operation av nässkiljeväggen), myringoplastikregister (operation av trumhinnan), tonsilloperationsregistret (halsmandlarna) och malignitetsregistret (cancer). Utöver ovanstående register så deltar vi även i ett kvalitetsregister för andningssvikt, Swedevox, vilket gäller CPAP patienter beslutades att vi även ska gå med i kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning vuxna med syfte att förbättra Hörselvården. Rutin kring handläggning av det registret pågår och inmatning kommer starta våren Vi har centraliserat handläggningen av registren för att minska antalet felkällor vid registreringen. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är något som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt publicerar. Huvudsyftet är jämförelser mellan de olika landstingen. Vi har ett bra resultat på patientnöjdheten vid halsmandeloperationer och vid operationer av nässkiljeväggen. Huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det finns stora skillnader mellan dessa cancersjukdomar när det gäller Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

11 utredning, behandling och prognos. Sjukdomen är vanligare bland män och drabbar främst personer över 60 år. Sjukdomen kan orsaka stort lidande eftersom den kan göra det svårt att andas och äta, men även andra viktiga funktioner som tal, syn, hörsel och lukt kan påverkas. Eftersom det är så få fall av cancer i ÖNH området remitterar vi operation och strålningsfall till Örebro. Patientsäkerhetsresultat Kliniken har genomfört utbildningar angående hygien och klädregler ihop med landstingets hygiensjuksköterskor. Utbildning av hygiensköterska har vid mätning av basala hygienrutiner och klädregler visat 12% förbättrat resultat. Följsamhet till behandling med CPAP har mätts under året. Patienterfarenheter Kliniken får varje månad rapport från patientnämnden angående aktuella händelser som patienter delat med sig av där vården inte fungerat som de önskat sig. Det är ett viktigt kvalitetsarbete eftersom vi får en beskrivning av patientens upplevelse av vården på vår klinik. Vi handlägger alla ärenden och utför förbättringsåtgärder för att det inte ska inträffa igen. ÖNH-kliniken har gemensamma möten ihop med Pedagogiska Hörselvården för att få ett gemensamt synsätt/omhändertagande av patienter. Två gånger/år har vi även brukarråd där flera patientorganisationer exempelvis HRF träffar oss för gemensamma diskussioner. Patienterfarenheter Logopedi: Många patienter upplever att de får vänta länge på logopedinsatser och att behandling inte kan erbjudas i den utsträckning som motsvarar patientens behov. Vi ser en ökad efterfrågan på logopedinsatser utanför länet där patienten kan erbjudas intensiv behandling med evidensbaserade metoder. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att se över metoder och arbetssätt inom logopedi. Behovet av fler logopeder har också diskuterats. Förbättringsarbete ÖNH-kliniken har påbörjat ett långsiktigt arbete med att se över rutiner och tillgänglighet, enligt produktions-och kapacitetsarbete som Landstinget Sörmland initierat. Vi måste se över vilka resurser vi har, hur stor är efterfrågan, använder vi resurserna på ett optimalt sätt och kan vi göra på ett annat sätt för att förbättra omhändertagandet och öka tillgängligheten. Förbättringsarbete Logopedi: Utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten. Logoped i Nyköping har tagit över FUS och har på så sätt frigjort läkarresurser. Föreläsningar kring dysfagi för att förbättra omhändertagandet av äldre i länet. Förbättringsarbete mottagningarna: Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

12 Utbildning har skett av hygiensjuksköterska. Sjuksköterskemottagningarna med suturtagningar, öron- och käkhålespolningar har utökats under året. Ett stort arbete har lagts ner på journaldokumentation för vårdpersonal för att få en mer patientsäker journal. Forskning och utbildning Forskning och utbildning mottagningen: Läkarstudenter för klinisk placering tas sedan hösten 2013 emot på ÖNH NLN. Hörselvården, patientutbildning: Vi erbjuder samtliga patienter som fått hörapparat utprovat, en möjlighet att delta i informationsträffar. Träffarna genomförs tillsammans med Pedagogiska Hörselvården. Aktiviteter 2014 Aktiviteter 2014 Logopedi: Fortsatt utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten för lika vård i länet och behovet av logopedi i öppna vårdformer. Logopedin betraktas av både kommuner och landsting som specialistvård men logopeder behövs genom hela vårdkedjan även inom kommuner och primärvård. Aktiviteter 2014: Fortsatt arbete med att utöka sjuksköterskemottagningarna Fortsatt arbete med att ta fram ett rutindokument för journalföring för vårdpersonalen. Införa kontaktsjuksköterska för f.f.a. tumörpatienter. Ny mätning av hygien Utbildning av personalen i lyft/förflyttningsteknik Aktiviteter Länsgemensamma vårdrutiner Personal - erbjuda utbildningar Utbildningsinsatser Utvecklingssamtal Resor - alternativa färdsätt Kemikalier - uppföljning FESS Mellanörekirurg Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Öron-näsa-halskliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Kvalitetsbokslut Öron-näsa-halskliniken

Kvalitetsbokslut Öron-näsa-halskliniken Kvalitetsbokslut 2011 Öron-näsa-halskliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 11 Måluppfyllelse... 12 Tillgänglighet... 13 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Hudkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning

Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE:... 1 LOGOPEDMOTTAGNINGAR I LÄNET MED ANSVARSOMRÅDEN... 1 REMITTENTER...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 BUP Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Radiologiska kliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Statusrapport logopediuppdraget 2013

Statusrapport logopediuppdraget 2013 2014-03-07 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(1) uppdraget 2013 Hallands sjukhus uppdrag 2013 har utvärderats och sammanställts i en statusrapport till Driftnämnden Hallands sjukhus. Utvärderingen visar att

Läs mer

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009.

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Policy avseende habiliterings-/rehabiliteringsprogram för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet,

Läs mer

Förslag till prioritering vid logopedmottagningen Bakgrund

Förslag till prioritering vid logopedmottagningen Bakgrund FÖRSLAG 1(2) 14 januari 2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till prioritering vid logopedmottagningen Bakgrund Logopedmottagningen har 4,75 logopedtjänster och har hela Gotlands befolkning som upptagningsområde.

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kvinnokliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

614 - Öron-näsa-hals I 1

614 - Öron-näsa-hals I 1 Grupp Åtgärdsnr Rekomendation Installation av tekniska hörhjälpmedel i hemmet (förstärkt dörr, telefonoch brandlarmssignal, teleslinga till TV) egenansvar för vuxna (över 19 år). 614 Öronnäsahals I 1 Gäller

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken NLN, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr

Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA HÖRSEL Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden Reviderad 2014-09-11 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Mariefred 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare ÖNH-kliniken Till Länssjukvårdsnämnden Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Bakgrund: Landstingsstyrelsen beslutade 2010-06-01 att Öron-, näs- och halskliniken skulle få disponera

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 7 maj 2015 Ystads lasarett Ystad ÖNH Sjukhus Ort Klinik Mats Holmström Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Förskrivning av hjälpmedel och utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt HSL

Förskrivning av hjälpmedel och utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt HSL Sven Eklöf juni 2014 Förskrivning av hjälpmedel och utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt HSL Resultat av Dyslexiförbundet FMLS landstingsenkät våren 2014. Bakgrund Dyslexiförbundet FMLS

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Psykiatriska kliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation /

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Framgångsfaktorer för en integrerad mottagning. sett ur ett organisatoriskt, ekonomiskt, kompetens- och patientmässigt perspektiv

Framgångsfaktorer för en integrerad mottagning. sett ur ett organisatoriskt, ekonomiskt, kompetens- och patientmässigt perspektiv Framgångsfaktorer för en integrerad mottagning sett ur ett organisatoriskt, ekonomiskt, kompetens- och patientmässigt perspektiv Före 1994 Barnmed Barnhab BUP Varför förändra och Integrera tre verksamheter

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral

Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral Statusrapport Flippen Skiftinge vårdcentral Statusrapportens syfte Genom personcentrerad vård hitta nya samverkansformer med vår befolkning. Syftet är att skapa trygg befolkning, smidig resa genom vården

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare

Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-09 HN-HOS10-147 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om disposition av medel ur budgeten för privata vårdgivare Bakgrund Det samlade anslaget för privata

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-09-26 Västmanlands sjukhus Västerås Rehabiliteringsmedicin Sjukhus Ort Klinik Carin Persson & Wolfram Antepohl Inspektörer Gradering A

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer