Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Öron-näsa-halskliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Faktaruta... 9 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

3 Inledning Öron-Näs-Halskliniken är en länsklinik vilket innebär att kliniken finns representerad på de tre största orterna i Sörmland, d v s Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. På alla tre orterna bedrivs mottagningsverksamhet. I Nyköping utförs dagkirurgiska operationer. I Eskilstuna görs förutom dagkirurgiska ingrepp även slutenvårdskirurgi samt inneliggande utredningar och behandlingar. Öron-Näs-Halskliniken handlägger sjukdomar i ÖNH-regionen, hörselvård, röst- och talrubbningar samt sväljningsproblem. Inom kliniken utbildas läkare till Öron-Näs-Halsspecialister. I Sörmland diagnostiseras cirka 30 patienter årligen med en malignitet i ÖNH-regionen. Då detta är för få patienter för att hålla en god kompetens remitteras detta till regionsjukhus. Utredning av dessa patienter görs dock inom Sörmland. Det pågår en generationsväxling på läkarsidan, p g a detta har kliniken för närvarande åtta ST-läkare under utbildning. Det pågår för närvarande ett arbete att standardisera utredningar och behandlingar av sjukdomar i ÖNH-regionen, detta kommer innebära att sörmlänningarna oberoende bostadsort kommer att erbjudas samma utredning och behandling av sjukdomar. Ett stort problem är bristen på operationsresurser vilket innebär stora svårigheter att dels hålla väntetider till behandling och dels möjligheten till kirurgisk utbildning av yngre läkare. Vi håller för närvarande på att subspecialisera läkare inom kliniken i så kallade teambildningar, detta kommer att innebära en möjlighet att utveckla kompetensen inom mer begränsade delar av ÖNH-sjukvården. Verksamhetens uppdrag ÖNH-kliniken ska bedriva God Vård. Det innebär att sjukvården skall bedrivas: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik I rimlig tid För att nå målet behövs rekrytering och kontinuerlig utbildning, utrustning och anpassade lokaler, modernisering av behandlingsmetoder för att vi ska vara up to date. Att bedriva utbildning är mycket resurskrävande men är en naturlig del av verksamheten som i förlängningen underlättar rekryteringen och ökar kompetensen vilket är en grundförutsättning för God Vård. Verksamheten ska sätta patienten i centrum med hög patienttillfredsställelse som följd. ÖNH-sjukvård, logopedi och hörselvård ska bedrivas i samverkan. Vi har en strävan att hela tiden utveckla samarbetet mellan verksamhetens tre enheter. Målet är att erbjuda likvärdig vård oavsett var i Sörmland man söker. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

4 ÖNH-kliniken Sörmland ska kännetecknas av högkvalitativ sjukvård med patienten i fokus. På kliniken har vi gemensamt arbetat fram: Värdeord för externt bemötande: Professionell Respekt Empati Vänlighet Värdeord för internt bemötande: Samarbete Respekt Humor och glädje Kommunikation Parallellt med detta ska kliniken kännetecknas av konceptet kunskapskompani med ständig förbättring och kompetenshöjning som ska gagna patienten och verksamheten i stort. Den moderna kliniken leder till effektivare verksamhet, förbättrat patientomhändertagande, ökad patientsäkerhet och delaktighet. Ökad delaktighet medför större ansvarstagande hos patienten och färre återbesök. Den fortlöpande moderniseringen skapar en attraktiv arbetsplats som underlättar rekryteringsarbetet vilket är viktigt för klinikens fortlevnad. Processtänkandet ska stimuleras vilket innebär att patienten/kunden sätts i fokus så att effektiva vårdkedjor skapas på kliniken. Det leder till gemensamma mål och rutiner. På kliniken pågår ett arbete för att anställa ytterligare medarbetare för att möta behovet. Organisation ÖNH-sjukvård Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

5 Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt akuta sjukdomsfall. Kliniken bedriver utbildning av blivande ÖNH-specialister och allmänläkare (STutbildning). Dessutom finns det utbildnings- och auskultationsplats för audionom-, medicinska sekreterare-, logoped-, sjuksköterske-, undersköterske-, läkarstuderande och AT-läkare. Kliniken har en klinikstudierektor för ST-läkare. På alla tre enheterna sker poliklinisk operationsverksamhet vid mottagningen med befintlig mottagningspersonal. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett. Under kontorstid tar ÖNH-mottagningarna emot akutpatienter. Övrig tid tar Akutmottagningen på Mälarsjukhuset emot patienter, under jourtid på vardagarna tar Nyköpings lasarett också emot akutfall. ÖNH-kliniken har även konsultfunktion på inneliggande patienter på de tre orterna. Remiss till region- eller riksvård innefattas av bland annat viss tumörvård, missbildningskirurgi (läpp- käk- gomspalt), viss frakturkirurgi, neurokirurgi och avancerad öronkirurgi samt cochleaimplantat. Tumörsjukdomar hos en åldrande befolkning ökar och förväntas medföra ökade kostnader. Behovet av cochleaimplantat ökar i enlighet med nationella riktlinjer. De med befintliga implantat har ett behov av att få en uppgradering till ny och bättre teknik, och därmed förbättrad kommunikation. Uppgradering kan förväntas ske med ett tidsintervall av 5-10 år. För barn gäller det under hela deras livstid och är väsentlig för deras språkutveckling. Kliniken utför BAHA-implantat operationer på vuxna och anpassning/utprovning av processorer på barn och vuxna sker på Hörselvårdsmottagningen. BAHA-implantat operationer på barn sker i Uppsala. Behandlingen av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS) är omfattande och kräver stora Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

6 resurser för patientomhändertagande, utbildning och teknisk support. Samarbete sker med Klinisk fysiologisk avdelning (KFA) som är metodansvariga för sömnregistrering. Hjälpmedelscentralen är ansvarig för hjälpmedelssortiment (CPAP-apparater). ÖNH-mottagning: I tillägg till sedvanligt mottagningsarbete bedrivs undersköterske- /sjuksköterskemottagningar för: CPAP (Continous Positive Airway Pressure) CPAP-utprovning/anpassning för och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom (OSAS). Representanter ingår i sortimentsgrupp samt arbetar med upphandling av hjälpmedel. VNG (Video Nystagmo Graphy) Undersökning av balansorganet hos patienter med yrsel. Luftflödesmätning av näsa (Rhinomanometri) Undersökning av luftflödet vid nästäppa. Operationsplanering och hantering av vårdåtagande ingår i mottagningspersonalens dagliga verksamhet. Personal på mottagningen är engagerad i logistikgruppen. Syftet är att kontinuerligt förbättra operationsflödet, operationsplaneringen samt ett förbättrat resursutnyttjande. Detta sker i samarbete med berörda parter. Logopedi: Logopedmottagningen arbetar med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Logopederna arbetar med diagnostisering och behandling. Remisser kommer från BVC/BHV, Skolhälsovården, Medicinkliniken, Rehabkliniken, ÖNH-kliniken, Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Logopedmottagningen har ett utbildningsuppdrag gentemot logopedprogrammet i Uppsala. Uppdraget innebär att varje kliniskt verksam logoped med handledarutbildning och en arbetslivserfarenhet inom logopedi över 2 år arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av studenter. Enligt avtalet ska mottagningarna bistå med 6 VFU-platser per moment i utbildningen. Detta innebär 30 st studenter per läsår. I dagsläget kan vi inte leva upp till avtalet då det fattas handledare som har formell utbildning och hunnit skaffa sig tillräcklig arbetslivserfarenhet inom yrket. Externa verksamheter: Medicinkliniken på KSK (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,5 tjänst Medicinkliniken på MSE (inkluderat slutenvården); 0,5 tjänst Ger-Rehabkliniken på NLN (inkluderat slutenvården och neurorehab); 0,75 tjänst Språkförskolan i Nyköpings kommun; 0,5 tjänst Länsövergripande diagnosgrupper arbetar med; uppdatering av standardiserade vårdrutiner, utbildningsinsatser, står för spetskompetens i länet, inköp av behandlings- samt testmaterial och litteratur. Arbetar för ökat samarbete med andra instanser inom kommun och landsting. Förskolebarn; barns tidiga språkutveckling, flerspråkighet, läpp-käk-gomspalt (LKG), nasalitet Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

7 Skolbarn; språkutveckling i skolåldern, vuxna med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) Neuro; främst strokepatienter med afasi, dysartri och/eller dysfagi, akutverksamhet inom slutenvården Röst; barn och vuxna med organiska eller funktionella röstbesvär Stamning; barn och vuxna med stamning, skenande tal Ätbarn; barn med ätovilja och andra ätsvårigheter Kontinuerliga utbildningar i TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) för föräldrar och närstående. Tuggskola hålls vid behov för barn med ätproblematik och deras anhöriga. Utbildningsinsatser för vårdpersonal inom slutenvården sker regelbundet med avseende på att öka kunskapen kring dysfagi. Hörselvård: Hörselvårdsmottagningen arbetar med diagnostik och hörselrehabilitering. Flertalet remisser kommer från primärvården, BVC, skolhälsovården, neonatalavdelningen i enlighet med nationella riktlinjer och privatpraktiserande ÖNH-läkare. Ett stort antal patienter kommer även från ÖNH-mottagningarna för hörseldiagnostik och hörselhabilitering. De diagnostiska metoderna innefattar tonaudiometri, talaudiometri, lekaudiometri, observationsaudiometri, hjärnstamsaudiometri (BRA, ASSR), otoakustika emissioner (OAE) och impedansaudiometri. Audionomernas arbete består till stor del av diagnostisering och hörselhabilitering/habilitering, behovsanalys och anpassning av hörapparat samt förskrivning av andra hörhjälpmedel. För patienter i behov av utvidgad hörselrehabilitering sker detta i samarbete med Pedagogiska hörselvården. Idag finns en audiologisk grupp som arbetar länsövergripande, gruppen består av flera kompetenser som medicinsk audiolog, klinikingenjör och audionomer. Uppdraget är att samordna ny medicinsk teknik gällande hörselvården, mätmetoder och metodik. Hörselvårdsmottagningen, Pedagogiska hörselvården och Specialskolemyndigheten (SPSM) anordnar utbildning för lärare som undervisar de hörselskadade barnen. Hörselvårdsmottagningen utbildar även vårdstuderande, personal inom äldrevården, skolsköterskor och handikappgrupper. Hörselscreening (OAE) på nyfödda barn sker tillsammans med länets Kvinnokliniker (BBavd och BB-hemvård) där vi är utrustnings- och metodansvariga. Fortsatt diagnostik utförs på Hörselvårdsmottagningen. Den utvidgade diagnostiken med BRA ASSR utförs på Hörselvårdsmottagningen MSE. Hörselvårdsmottagningen har utökat tillgängligheten via telefon och service av hörapparater. Behovet av hörseldiagnostik och hörselrehabilitering har ökat markant för hörselskadade barn (nysvenskar). Ändrade nationella riktlinjer för prematurer och riskbarn ökar efterfrågan på hjärnstamsaudiometri och i förlängningen diagnostik och habilitering. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

8 Teamverksamhet finns för omhändertagande av patienten och utarbetande av vårdrutiner samt återkommande patientgruppinformation. Team: Tinnituspatienter med uttalad tinnitusproblematik omhändertas med en speciell kompetens. I teamet ingår audionom, pedagog, psykolog och sjukgymnast. Gravt hörselskadade patienter med uttalad grav hörselnedsättning omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. Teamet består av audionom, läkare, teknisk hörselvård, pedagogisk hörselvård samt logoped. En koordinatorfunktion för CI-patienter (cochlea-implantat) är tillsatt. Barn med hörselskada. Verksamhet för barn/ungdomar 0-19 år med diagnostiserad hörselskada omhändertas av ett länsövergripande team med specialkompetens. I teamet ingår audionom, specialpedagog, logoped, sjukgymnast, psykolog, kurator, teckenspråkslärare, teknisk hörselvård och läkare. Mellan Hörselvården, Habilitering och Hjälpmedel (HH), och Hjälpmedelscentralen (HMC), finns en samverkan för samordnad hörselvård i länet. Vi har två gemensamma vårdrutiner, en för barn-och ungdomar 0-19 år med hörselnedsättning och dövhet och en för vuxna personer med hörselnedsättning och dövhet. Administrativ enhet: Den administrativa enheten ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens ÖNH-mottagningar, logopedmottagningar samt på Hörselvårdsmottagningen KSK. Arbetet innefattar: Journaldokumentation IT- och BMS-samordning Kassa- och receptionsarbete Arkivhantering Skanning av inkommande dokument TeleQ för bokning och avbokning på länets läkarmottagningar och logopedmottagningar Schemaläggning i BMS - Sker för läkarmottagningarna i länet samt för logopedmottagningarna. Systemhantering Vårdåtagande, KVÅ, DRG samt klinikens kvalitetsregister. Klinikingenjör/Teknisk audiolog: Den klinikanslutna tekniska audiologen arbetar med att bevaka och utveckla metod- och sortimentsfrågor inom ÖNH-klinikens samtliga verksamhetsformer. Detta innebär bl.a. IT, fotodokumentation, lagring och medicinteknisk support. Upphandling av medicinteknisk utrustning utgör en stor del av arbetet. Klinikingenjören är Systemförvaltningsansvarig för medparten av de system som finns vid kliniken och som är kopplade till medicinteknisk utrustning. De system som förvaltas är AuditBase, Neonatal hörselscreening (OAE), OtoAccess (VNG och BRA) och Logopedapplikationer. Klinikingenjören ingår också i förvaltningen av Picsara (bildlagring). Samarbete med MFT (Medicinsk Fysik och Teknik) och D-data är en förutsättning för ett bra resultat. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

9 Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 150 mnkr 92 st På ÖNH kliniken Sörmland är vi 92 personer anställda men all personal arbetar inte heltid. Omsättningen är ca 150 miljoner kronor. Tillgänglighet ÖNH-kliniken följer varje månad de tillgänglighetsrapporter som vi får. Beroende på vad resultat visar så utför vi olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Vårdgarantin säger att 100 % av patienterna ska få en tid inom 90 dagar. Hur har ÖNHkliniken klarat det? November 2013 December 2013 Vårdgarantin=100% ska få tid inom 90 dagar Nybesök till läkarmottagningarna 98% 97% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 92% 84% Kömiljarden betyder att 70% av patienterna ska få en tid inom 60 dagar. Nedan ser du hur ÖNH-kliniken har klarat det. Kömiljarden= 70% ska få tid inom 60 dagar November 2013 December 2013 Nybesök till läkarmottagningarna 91% 90% Behandlingar = operation och hörapparatutprovningar 56% 63% Tillgänglighet Logopedi: Vi har inte klarat vårdgarantin för logopedinsatser i hela länet. Väntetiderna för ett nybesök hos logoped ligger på 3-6 månader beroende på sjukhus. Väntetiderna för dyslexiutredningar ligger på 6-12 månader men omfattas inte av vårdgarantin. Gemensam väntelista för hela länet har diskuterats men är svårt att genomföra. Väntetiderna har minskat med hjälp av extra mottagningar. Vi har prioriterat nybesök men väntetider till återbesök och behandling ökar. Vi har kortat köerna för dyslexiutredningar genom remittering utanför länet. Tillgänglighet Mottagningarna: Under året har kliniken utökat sjuksköterskemottagningarna i länet för att frigöra läkarresurser. Besök för nyutprovning av CPAP, VNG (yrselutredning) samt flödesmätning av näsan sker inom en månad. Telefontillgängligheten har förbättrats genom utökade inringningstider till TeleQ. Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

10 Tillgänglighet Hörselvården: Vi har inte haft den tillgänglighet som vi haft som mål under 2013 och det finns flera anledningar till det: Personal har slutat sin anställning hos oss. Vi har flera korttids-och långtidssjukskrivningar. Vi har haft stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare p.g.a att det råder stor brist på audionomer i hela landet. Vi har vidtagit flera åtgärder i hela länet för att kunna erbjuda vård inom 90 dagar och för att öka vår tillgänglighet. Vid remissbedömning tar vi direkt telefonkontakt med patienten för att hantera ärendet rätt och erbjuder vård utomläns. Alla audionomer som har kontakt med patienter som blir aktuella för hörapparatutprovning erbjuder dem att få vård utomläns. Vi har kvalitetssäkrat hanteringen av vårdåtagandet, endast 2 personer i hela länet sköter detta. Vi har ökat vår telefontillgänglighet och tillgängligheten för de patienter som redan är kända hos oss, vi kan erbjuda dem ett bokat besök inom 1 vecka, vi tog bort den drop-in verksamhet som vi tidigare hade. Vi har anställt en sekreterare på 50% för att avlasta audionomerna med administrativt arbete. I slutet av 2013 kunde vi rekrytera 1 audionom och som börjar sin anställning sommaren Vi har haft ett par anställningsintervjuer i slutet av 2013 som förhoppningsvis leder till anställning hos oss. Medicinska resultat Kliniken deltar i fyra utav nio register inom Öron-, Näs- och Halssjukvården: septumplastikregister(operation av nässkiljeväggen), myringoplastikregister (operation av trumhinnan), tonsilloperationsregistret (halsmandlarna) och malignitetsregistret (cancer). Utöver ovanstående register så deltar vi även i ett kvalitetsregister för andningssvikt, Swedevox, vilket gäller CPAP patienter beslutades att vi även ska gå med i kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning vuxna med syfte att förbättra Hörselvården. Rutin kring handläggning av det registret pågår och inmatning kommer starta våren Vi har centraliserat handläggningen av registren för att minska antalet felkällor vid registreringen. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är något som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt publicerar. Huvudsyftet är jämförelser mellan de olika landstingen. Vi har ett bra resultat på patientnöjdheten vid halsmandeloperationer och vid operationer av nässkiljeväggen. Huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det finns stora skillnader mellan dessa cancersjukdomar när det gäller Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

11 utredning, behandling och prognos. Sjukdomen är vanligare bland män och drabbar främst personer över 60 år. Sjukdomen kan orsaka stort lidande eftersom den kan göra det svårt att andas och äta, men även andra viktiga funktioner som tal, syn, hörsel och lukt kan påverkas. Eftersom det är så få fall av cancer i ÖNH området remitterar vi operation och strålningsfall till Örebro. Patientsäkerhetsresultat Kliniken har genomfört utbildningar angående hygien och klädregler ihop med landstingets hygiensjuksköterskor. Utbildning av hygiensköterska har vid mätning av basala hygienrutiner och klädregler visat 12% förbättrat resultat. Följsamhet till behandling med CPAP har mätts under året. Patienterfarenheter Kliniken får varje månad rapport från patientnämnden angående aktuella händelser som patienter delat med sig av där vården inte fungerat som de önskat sig. Det är ett viktigt kvalitetsarbete eftersom vi får en beskrivning av patientens upplevelse av vården på vår klinik. Vi handlägger alla ärenden och utför förbättringsåtgärder för att det inte ska inträffa igen. ÖNH-kliniken har gemensamma möten ihop med Pedagogiska Hörselvården för att få ett gemensamt synsätt/omhändertagande av patienter. Två gånger/år har vi även brukarråd där flera patientorganisationer exempelvis HRF träffar oss för gemensamma diskussioner. Patienterfarenheter Logopedi: Många patienter upplever att de får vänta länge på logopedinsatser och att behandling inte kan erbjudas i den utsträckning som motsvarar patientens behov. Vi ser en ökad efterfrågan på logopedinsatser utanför länet där patienten kan erbjudas intensiv behandling med evidensbaserade metoder. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att se över metoder och arbetssätt inom logopedi. Behovet av fler logopeder har också diskuterats. Förbättringsarbete ÖNH-kliniken har påbörjat ett långsiktigt arbete med att se över rutiner och tillgänglighet, enligt produktions-och kapacitetsarbete som Landstinget Sörmland initierat. Vi måste se över vilka resurser vi har, hur stor är efterfrågan, använder vi resurserna på ett optimalt sätt och kan vi göra på ett annat sätt för att förbättra omhändertagandet och öka tillgängligheten. Förbättringsarbete Logopedi: Utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten. Logoped i Nyköping har tagit över FUS och har på så sätt frigjort läkarresurser. Föreläsningar kring dysfagi för att förbättra omhändertagandet av äldre i länet. Förbättringsarbete mottagningarna: Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

12 Utbildning har skett av hygiensjuksköterska. Sjuksköterskemottagningarna med suturtagningar, öron- och käkhålespolningar har utökats under året. Ett stort arbete har lagts ner på journaldokumentation för vårdpersonal för att få en mer patientsäker journal. Forskning och utbildning Forskning och utbildning mottagningen: Läkarstudenter för klinisk placering tas sedan hösten 2013 emot på ÖNH NLN. Hörselvården, patientutbildning: Vi erbjuder samtliga patienter som fått hörapparat utprovat, en möjlighet att delta i informationsträffar. Träffarna genomförs tillsammans med Pedagogiska Hörselvården. Aktiviteter 2014 Aktiviteter 2014 Logopedi: Fortsatt utvecklingsarbete inom logopedi och strokeprocessen med stöd av utvecklingsenheten för lika vård i länet och behovet av logopedi i öppna vårdformer. Logopedin betraktas av både kommuner och landsting som specialistvård men logopeder behövs genom hela vårdkedjan även inom kommuner och primärvård. Aktiviteter 2014: Fortsatt arbete med att utöka sjuksköterskemottagningarna Fortsatt arbete med att ta fram ett rutindokument för journalföring för vårdpersonalen. Införa kontaktsjuksköterska för f.f.a. tumörpatienter. Ny mätning av hygien Utbildning av personalen i lyft/förflyttningsteknik Aktiviteter Länsgemensamma vårdrutiner Personal - erbjuda utbildningar Utbildningsinsatser Utvecklingssamtal Resor - alternativa färdsätt Kemikalier - uppföljning FESS Mellanörekirurg Öron-näsa-halskliniken Sörmland, Kvalitetsbokslut (12)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken NLN, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Statusrapport logopediuppdraget 2013

Statusrapport logopediuppdraget 2013 2014-03-07 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(1) uppdraget 2013 Hallands sjukhus uppdrag 2013 har utvärderats och sammanställts i en statusrapport till Driftnämnden Hallands sjukhus. Utvärderingen visar att

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Trosa Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 140211 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Harry Eriksson Berit Swärd, HRF Vänersborg/Trollhättan Hans

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Gnesta Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Snarkningsutredning och OSAS. Vårdrutin för OSAS (snarkning) mellan primärvård, Öron-, näs- och halskliniken och KlinFys i Sörmland

Snarkningsutredning och OSAS. Vårdrutin för OSAS (snarkning) mellan primärvård, Öron-, näs- och halskliniken och KlinFys i Sörmland 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Snarkningsutredning och OSAS - 2.0 Vårdrutin vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdn Snarkning, OSAS, Sömnapné 2012-09-12

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Örebro läns landsting Laxå kommun skolmyndigheten 1

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden.

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden. Kunskapssökning Maria Andersson M6 Dalslands folkhögskola 1997 Innehållsförteckning Inledning...2 Vad är en läpp-käk-gomspalt...3 Varför har barnet fått denna missbildning?...3 Allmän skötsel...3 Allmän

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer