Kvalitetsbokslut Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat... 6 Medicinska resultat... 7 Egenkontroll... 8 Rätt nyttjade resurser... 8 Forskning och utbildning... 8 Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

3 Inledning Kvalitetsbokslutet har som syfte att vara en stimulerande och lärande uppföljning av föregående års arbete för alla medarbetare inom verksamheten. Bokslutet innehåller en fördjupad presentation av aktiviteter, resultat och analyser kopplade till det kvalitetsarbete som verksamheten gjort under året. Det ska samtidigt vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring dessa frågor, och även vara ett underlag vid genomgångar med ledningen samt vid patientsäkerhetsronder. Rubrikerna i bokslutet är grupperade efter Hälso- och sjukvårdens tre fokusområden (se bild). Alla förbättringar som genomförs i verksamheterna utifrån fokusområdena bidrar till en bättre hälso- och sjukvård i Sörmland. Psykiatriska Kliniken finns till för patienter med svåra psykiatriska problem. Vår uppgift att utreda och behandla utifrån ett medicinskt och ett psykologiskt perspektiv. Svåra psykiatriska tillstånd är ofta komplexa innefattar nästan alltid någon grad av sociala problem som kommun, försäkringskassa eller arbetsförmedling behöver vara involverad i. Detta ställer stora krav på samverkan med olika myndigheter. Psykiatrin har oerhört många kontaktytor med dessa myndigheter samt även med polis, kriminalvård och Migrationsverket. Våra patienter har många gånger komplicerade relationer till sina föräldrar, barn och andra anhöriga. Allt detta gör att vi som arbetar i psykiatrin behöver besitta en god förmåga att utifrån den enskilde patienten navigera mellan det medicinska, det psykologiska och det sociala. Vi behöver hantera frågor som rör barnens trygghet och säkerhet. Vår verksamhet kantas också av lagar och föreskrifter som inte alltid är så lätta att tillämpa. I främsta rummet står patienten och dennes sociala nätverk. Vårt jobb är att förbättra livet för denna utsatta patientgrupp. Vi slåss för de svaga. Vår verksamhet Psykiatrin i Sörmland står inför ett paradigmskifte. Samhället omkring oss förändras i snabb takt och patienternas behov och förväntningar på oss är inte samma idag som för ett decennium sedan. Idag behöver vi vara snabba, flexibla och specialiserade på ett helt annat sätt än tidigare. Antalet patienter som söker vår hjälp ökar markant. Vi arbetar med att ställa Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

4 om verksamheten för att möta detta. Under 2014 har vi kommit igång med TeleQ. Tidigare fick vi ofta klagomål från patienter och vårdgrannar om att vi inte var nåbara per telefon. Efter en ganska besvärlig start i september är vi nu igång och systemet fungerar ganska väl. Vi är särskilt nöjda med våra mobila omvårdnadsteam. Inspirerade av psykiatrin i Motala/Mjölby har vi startat en ny verksamhetsgren som syftar till att öka tryggheten hemma och därmed minska behovet av sjukhusvård. Patienterna är mycket nöjda med den hjälp de fått. Patienterna uttrycker tydligt att de känner sig delaktiga i vården. Vi har haft svårigheter att bygga upp en fungerande struktur för patienter med neuropsykiatriska tillstånd, såsom ADHD. Denna patientgrupp behöver insatser från läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, m fl. Vi behöver bli bättre på att organisera vården för denna patientgrupp, särskilt för de patienter som har ett samtida substansmissbruk. Vi brister i vården av patienter med ätstörningar. Denna grupp är ganska liten, men behöver omfattande insatser. Här är psykiatrin bara en av kuggarna i hjulet. Vi behöver samordna hälso- och sjukvårdsinsatserna vilket inkluderar primärvården, psykiatrin, internmedicin, anestesin m fl. Under 2015 kommer vi ta initiativ att skapa en bättre struktur för denna utsatta grupp. Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

5 Trygga patienter Patienterfarenheter Resultaten från nationella patientenkäten för psykiatrisk öppenvård visar att våra patienter har stort förtroende för oss. Vi har även haft en egen anonym patientundersökning i öppenvården som också tydligt visar att man känner sig respektfullt bemött. Detta är vår stora styrka. Resultaten som rör delaktighet, information och vårdinnehåll är sämre. Vi behöver fundera över vilken hjälp vi ger patienterna. En djupare analys behövs, men man kan konstatera att dagens patienter förväntar sig att vara en aktiv del av sin behandling. Här behöver vi tänka om. Verksamheten får ta emot mycket få klagomål via Patientnämnden. De ärenden som kommer rör ofta bemötande eller att man upplever sig felbehandlad. Det rör sig om enstaka ärenden i månaden. De senaste månaderna har jag som verksamhetschef bara tagit emot ett enda klagomål. Likaså tar vi emot få klagomål via IVO. Det handlar oftast om ärenden som redan hanterats av Patientnämnden, men där patienten inte varit nöjd med svaret. Vi har emellertid inte fått någon allvarligare kritik från IVO, enbart smärre synpunkter. Vi vill ha en öppen dialog med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi ska vara mottagliga för kritik och bemöta omgivningen med respekt. Vi har en verksamhet att vara stolt över. Smidig resa genom vården Tillgänglighet Vi har satsat på tillgänglighet under Detta har givit klart märkbara resultat. Tillgängligheten per telefon och väntetiden för nybesök är klart förbättrade. Det handlar främst om att vi förbättrat vår administrativa rutiner för ärendehantering, men också att vi prioriterat nybesök. Satsningen på telefontillgänglighet och kortade väntetider har skett på bekostnad av annat. Det handlar om att vi tvingats minska antalet mottagningstider till sjuksköterskor (pga TeleQ) och att medarbetarna fått minska antalet tider för återbesök. Än så länge kan vi inte se några påtagliga negativa konsekvenser av detta. Vi har dock vår svåraste uppgift framför oss: Hur hanterar vi ett ökat antal patienter med oförändrade resurser och hur behåller vi god kvalitet och högt förtroende när behandlingstiderna behöver minskas? Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

6 Kommentar Vi har arbetat med att förbättra administrationen av remisser och därmed fått en betydligt mer tillförlitlig statistik. Med tanke på de relativt små absoluta talen är det svårt att uppnå 100 % inom 60 dagar. Vi har 30 dagar som riktmärke, men enstaka remisser hamnar fel, patienter uteblir mm. Ett bra genomfört arbete som vi ytterligare ska finslipa under Vissa geografiska områden har en mycket hög andel uteblivna besök. Detta måste hanteras på nya sätt. Det är näst intill omöjligt att uppnå 100 % av administrativa skäl. Patienter uteblir från fler än ett nybesök och remisser hamnar fel. Detta fördröjer handläggningen. Det rör sig om enstaka ärenden per månad. Ytterligare förfining av remisshantering och bokning planeras inför 2015 Patientsäkerhetsresultat Kommunikation Medarbetarna påtalar ofta att kommunikationen mellan ledning och medarbetare behöver bli bättre. Ledningsgruppen arbetar mycket aktivt med att hitta fungerande system för hur information förmedlas. Tydligare agendor på APT-möten har förbättrat läget. En kedja av rapportering av beslut och diskussioner sker från divisionsledningsgruppens möte till de enskilda medarbetarna på enheterna. Vi planerar också att framställa en månadsrapport. För att detta ska vara möjligt behöver vi på ett lätt sätt få fram relevant statistik. Under 2015 förväntas detta komma igång. Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

7 Samverkan mellan enheter Samverkan mellan verksamhetens olika enheter behöver förbättras. Stämningen inom enheterna är i allmänhet god, men känslan av att vara en verksamhet med gemensamma mål saknas ofta. Vi behöver arbeta mer på att medarbetarna möts i olika sammanhang så vi kan skapa ett klimat av gemenskap och hjälpsamhet. Ett bra exempel på detta var när sjuksköterskor i öppenvården ställde upp för slutenvården under sommaren. Vi slog också samman öppenvårdsmottagningarna i södra länsdelen under några veckor. Det uppstod en del bekymmer, men skapade samtidigt en bättre gemenskap. Medarbetarna är inställda på att vi gör likadant under Överlämnande av patientärenden Det förekommer dessvärre att patienter hamnar mellan enheterna och att ansvarsöverföringen brister. Detta är tack och lov inte så vanligt, men mycket allvarligt när det händer. Under årets senaste månader har dock inget sådant ärende uppmärksammats. Medicinska resultat Psykiatriska Kliniken deltar i de nationella kvalitetsregistren: ECT BipoläR PsykosR BUSA RiksÄT SBR LAROS Vi är en aktiv del av ECT och RiksÄT, där vi har en god täckningsgrad. Vi har större svårigheter att få till fungerande former för registrering i de övriga registren. Vinsten med dessa register är att vi kan få återkoppling på våra egna resultat och att vi har möjlighet att jämföra oss med andra psykiatriska verksamheter. Tyvärr måste mycket av arbetet med registreringen ske manuellt och innebär ett visst mått av dubbelarbete. Några medarbetare är mycket aktiva, men det finns många som behöver få upp ögonen för vinsterna med kvalitetsregister. Patient- och anhörigorganisationerna är positiva till kvalitetsregistrering. ECT Våra resultat från 2013 visade att vi gav för korta behandlingsserier samt att vi inte hade fungerade system för vilka diagnoser patienterna hade. Resultaten gjorde att vi omstrukturerade ECT-verksamheten. Resultaten för 2014 (som än så länge är preliminära) var betydligt bättre. Vi kan nu stoltsera med en av Sveriges bästa ECT-verksamheter. RiksÄT Vår ätstörningsmottagning är en mycket aktiv del av kvalitetsregistret, vilket vi är mycket stolta över. Eftersom vi i psykiatrin inte ensamma klarar hela vårdkedjan för denna patientgrupp har vi dock mycket att arbeta med. Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

8 Egenkontroll I division psykiatri arbetar vi gemensamt med vårdprogram och riktlinjer. De två vuxenpsykiatriska klinikerna har gemensamt gått igenom alla våra rutiner och kommer under 2015 att skapa en gemensam plattform för rutiner och checklistor. Vi eftersträvar enkelhet och användarvänlighet. Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm arbetar mycket aktivt med patientsäkerhetsfrågor. Vi gör stickprovskontroller rörande loggar. Intressanta resultat från de olika kvalitetsregistren lyfts fram som utgångspunkter för diskussion kring förbättringsarbete. I divisionen har vi börjat med att titta närmare på behandlingsutbudet för bipolära patienter. Vi måste förbättra vår hantering av slutanteckningar i slutenvården. Rätt nyttjade resurser Forskning och utbildning Vi har några mycket intressanta vetenskapliga studier på gång. Särskilt vill vi lyfta fram en pågående studie som rör effekten av samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård. Studien är i full gång, men den kommer att pågå i ytterligare ett år. Det vi tittar på är vilken effekt samtalsbehandling har, oavsett typ (stödsamtal, KBT, psykodynamisk terapi osv). Patienterna är oselekterade personer som söker vår öppenvård. Detta upplägg är helt unikt och de preliminära resultat som sammanställts är mycket intressanta. Vi avvaktar dock att presentera dessa tills vi har ett tillräckligt underlag för slutsatserna. Ett annat intressant projekt är att två forskare på Mälardalens Högskola följer våra mobila omvårdnadsteam. Psykiatriska kliniken NLN, KSK, Kvalitetsbokslut (8)

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen 2013-04-02 LK11-0117 Landstingsstyrelsen Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län I budget 2011 togs beslut om ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen i den Utvecklingsplan,

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur Det ligger i den psykiska sjukdomens natur samhällssystemens oförmåga att hantera effekterna av psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer