Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008"

Transkript

1 Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION VERKSAMHETSIDÉ Vi bedriver högklassig anestesi-, operations-, steril- och intensivvårdsverksamhet för medborgare i Östergötland, i regionen och nationellt genom att sätta patienter, medarbetare, samarbetspartners och studenter i fokus. VÄRDEGRUND Vi ser hela människan Vi bemöter alla med respekt och alla är lika viktiga Vi ingår i ett lag och laget är alltid större än summan av individerna Vi arbetar i en professionell organisation och strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och kompetens VISION Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär: att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen KOMMENTAR TILL ANOPS STYRKORT ANOPs styrkort bygger på principen att klinikernas styrkort innehåller samma strategier och framgångsfaktorer men olika nyckeltal beroende på deras olika verksamheter. ANOPs styrkort följer sedan upp hur många av våra enheter som lyckas komma upp till sina mål för respektive framgångsfaktor. Till exempel mäts Tillgänglighet med bl a nattliga utskrivningar på IV-kliniken medan man på Operation US mäter hur snabbt de olika prioriteringsgraderna tas om hand för operation. På så sätt får vi nyckeltal som är meningsfulla för enheterna och samtidigt har vi en samstämmighet av vilka strategier och framgångsfaktorer som är mest betydelsefulla för ANOPs totala verksamhet. H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Anestesi och operationscentrum i Östergötland skall i samverkan med övriga enheter inom landstinget, såväl inom sjukhusen som över länet, förbättra funktionen och därmed effektiviteten inom huvudprocesserna operationsverksamhet, intensivvård, postop och sterilhantering. Största möjliga nytta för medborgarna skall uppnås genom att långsiktigt bygga en robust flexibel organisation med en ekonomi i balans. Strategi 1: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet målsättning för tillgänglighet 75% Kvalitet målsättning för kvalitet 75% Trygghet målsättning för trygghet 75% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En riktad resurstilldelning sker för FoUU verksamhet. Huvudsakligen innebär det att en läkartjänst delats mellan två klinikverksamma doktorander, och en forskningssjukskötersketjänst för framför allt uppföljning av kärnverksamheterna. Den senare tjänsten delas lika mellan de klinikbundna stora forskningsprojekten, ett inom vardera operation samt intensivvård. Målsättningen har varit att stimulera och stärka den kliniska forskningen och utvecklingsarbetet vid ANOPcentrums som ett led i att utgöra ett excellent kompetenscentrum i regionen. Särskilt viktiga åtgärder är att en adjungerad professur har tillsatts samt rekrytering av doc/adj professor Anil Gupta med inriktning mot perioperativ medicin. Andra insatser är nyrekrytering av tre doktorander Totalt pågår ca 30 delprojekt och forsknings- och utvecklingsarbeten. Parallellt med den riktade satsningen på klinisk forskning inom ANOP centrum planeras ett fortsatt nära samarbete mellan ANOP Centrum och Berzelius Clinical Research Center (BCRC) Strategi 1: Vi är nytänkande Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldsbevakning målsättning för omvärldsbevakning 100% Kreativ miljö målsättning för kreativ miljö 100% Fokus på klinisk forskning målsättning för fokus på klinisk forskning 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Operation-, postop- och sterilverksamheterna Den fortsatta anpassningen av tillgängliga resurser till åtagandet för ANOPs verksamheter på respektive sjukhus samt mellan de tre sjukhusen sker i en fortsatt mycket nära samverkan med samtliga berörda enheter. För att uppnå en bättre samverkan kommer ANOP under kommande verksamhetsår att ytterligare förbättra produktionsplaneringen. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med våra kunder. Genomförandet av projektet har potentiellt mycket stor lönsamhet då relativt små förändringar bör kunna innebära mycket stora effektivitetsvinster. Även andra projekt kommer att genomföras som syftar till att skapa goda kundrelationer och för att ytterligare skärpa vår professionella verksamhet. Exempel på sådana projekt är fortsatt utveckling av verksamhetsuppföljningskuben och andra instrument för enkel och snabb produktionsuppföljning både för ANOP och ANOPs kunder. Ett annat exempel är ANOPs patientsäkerhetsarbete som startat upp i projektform. Intensivvården Särskilt fokus blir att likställa åtagandet på ViN med åtagandet på US. Detta innebär bl a att primärt omhändertagande av trauma flyttas från IVA ViN till akuten på ViN samt att postoperativ vård efter större kirurgiska ingrepp överförs till vårdavdelning. Strategi 1: Vi är professionella Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Säkra processer målsättning för säkra processer 100% Rätt kompetens målsättning för rätt kompetens 100% Samverkan målsättning för samverkan 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Nationellt och inom ANOP centrum finns en stor brist på samtliga tre kategorier av specialistutbildade sjuksköterskor. För närvarande är bristen störst gällande operations- samt intensivvårdssjuksköterskor. Situationen är något bättre gällande anestesisjuksköterskor. Grundläggning för en god arbetsmiljö och en långsiktigt stabil personalförsörjning för att bedriva verksamheterna är att adekvat kompetens finns och att fastställd minibemanning ej underskrids. För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö behövs möjligheten att arbeta med individuella arbetstidsmodeller för alla personalkategorier. En annan viktig målsättning är att kunna behålla kompetenta och erfarna medarbetare för kompetensöverföring till yngre kollegor. För detta bör individuella arbetslösningar kunna erbjudas samt att goda möjligheter finns för fortsatt vidareutbildning och kompetensutveckling Inskolningsperioden för ny personal är särskilt lång inom ANOPs högspecialiserade verksamheter. Detta innebär en särskilt hög kostnad innan nya medarbetare kan arbeta självständigt och fullt bidra till verksamheten. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för en långsiktigt stabil kompetensförsörjning är en fortsatt satsning på vidareutbildning av sjuksköterskor. För att kunna konkurrera med andra landsting måste möjlighet till ekonomisk ersättning under vidareutbildningen kunna erbjudas. Vidare måste målsättningen vara att kunna erbjuda marknadsmässiga löner inte bara för att kunna rekrytera nya medarbetare utan också för att behålla befintliga medarbetare. För att optimera operationsverksamheterna har vi börjat pröva praktiska lösningar för att flytta medarbetare mellan enheterna. En begränsning för dessa åtgärder är att enskilda anställningsavtal kan utgör hinder pga anställningen är specificerad till respektive sjukhus. Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Medarbetarskap målsättning för medarbetarskap 100% Ledarskap målsättning för ledarskap 100% Kompetensutveckling Sjukfrånvaro <5% målsättning för kompetensutveckling 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inom ANOP arbetar vi med ett decentraliserat ekonomisk ansvar i syfte att skapa ekonomiskt medvetande bland våra medarbetare. Kontroll av kostnader och intäkter ligger således i direkt anslutning till verksamheterna. Detta skapar därigenom optimala förutsättningar för god resultatkontroll, balans mellan resursfördelning och resursanvändning. Med detta arbetssätt uppnås också den fördelen att eventuella avvikelser mot plan tidigt kan identifieras och därmed möjliggöra nödvändiga åtgärdas. ANOPs erfarenheter från de senaste verksamhetsåren bekräftar att detta arbetssätt varit framgångsrikt. Strategi 1: Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultatkontroll målsättning för resultatkontroll 75% Lönekostnadsutveckling < 3% Balans mellan resursfördelning och användning målsättning för balans mellan resursfördelning och användning 75% Decentraliserat ansvar målsättning för decentraliserat ansvar 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 8

9 7. AKTUELL EKONOMI ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 baseras på en mycket omfattande och genomarbetad budgetprocess. Samtliga resultatansvariga har var och en lagt en budget för 2008 som uppsummerat nu visar på en ekonomi för 2008 i balans. Budgeten speglar nu att alla huvudverksamheter är fullt ut finansierade. I sammanfattning bygger budgeten på följande produktionsvolymer - Antal operationstimmar för 2008 en ökning med ca 300 op timmar från Dessa volymer är utlagda på resp geografisk enhet inom ANOP och ut på resp kundklinik. - Produktionsvolymen för intensivvården baseras på ca NEMS, vilket är en oförändrad volym jämfört med beräknat utfall för 2007 ANOP baserar budgeten på att verksamheten i Motala finns i ANOPs organisation hela kalenderåret För verksamhetsåret 2007 kommer ANOP att lämna ett prognostiserat underskott om ca 15 mkr beroende på att ANOP dimensionerat sin verksamhet för operationstimmar, men kommer tillsammans med kunderna enbart att kunna producera ca operationstimmar. Detta innebär underskott för ANOP och motsvarande överskott hos våra kunder, allt annat lika. Under verksamhetsåret 2008 kommer det att ställas extra stora krav på samverkan och flexibilitet hos samtliga involverade kategorier av medarbetare såväl inom ANOP som inom de opererande enheterna. Bakgrunden till detta är - ANOPs intäkter för operationsverksamheten är den huvudsakliga intäktskällan - Antalet utförda operationstimmar styr därmed till stor del inom vilken kostnadsram verksamheten för operation, åtgärder och postop skall bedrivas - ANOP har dimensionerat sin verksamhet, redan under 2007, för att kunna klara över operationstimmar under förutsättning att ANOP och dess kunder har en process- och logistikhantering som medför ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser främst i form av tillgänglig operationspersonal från ANOP, operatörer från resp kund, antal vårdplatser hos resp kund samt andra nödvändiga kringresurser som röntgen, patologi etc - ANOP har under 2007 ej kunnat uppnå full produktionsvolym trots en planerad bemanningskapacitet för antalet planerade och med kunderna överenskomna operationstimmar - Orsaken till att uppsatta mål ej uppnåtts kan hänföras till verksamheterna i Motala och i Norrköping och kan huvudsakligen förklaras med bristande operatörstillgång - Om ANOP kan bygga upp en kapacitet samordnad med kundernas operatörskapacitet och tillgång till vårdplatser etc kommer detta att innebära H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 9

10 möjligheter för landstinget i Östergötland att reducera antalet utomlänspatienter och därmed spara stora kostnader. En unik orsak till att detta krav är extra viktigt under 2008 är att fr o m nov 2008 kommer hälften av operationssalarna på US att stängas för en stor ombyggnad av dessa. Under år 2008 kommer vi också att införa ett nytt landstingsövergripande journalsystem som innebär relativt omfattande mer eller mindre korta produktionsuppehåll från flera av våra operatörskliniker, som ytterligare ställer krav på samordning och planering av befintliga operationsresurser. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2008, kronor år 2009 och kronor år att godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller som är av strategisk karaktär Linköping den 11 januari 2008 Anestesi- och Operationscentrum Claes Lennmarken Centrumchef H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna, resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktorer: - Tillgänglighet - Kvalitet - Trygghet Strategi Vi är nytänkande Strategi Vi är professionella Strategi Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning - Kreativ miljö - Fokus på klinisk forskning Nyckelindikatorer: Nyckelindikatorer: a a målsättningar för respektive målsättningar för respektive framgångsfaktor framgångsfaktor Framgångsfaktorer: - Säkra processer - Rätt kompetens - Samverkan Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelse Framgångsfaktorer: - Medarbetarskap - Ledarskap - Kompetensutveckling Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Sjukfrånvaro Strategi Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktorer: - Resultatkontroll - Balans, mellan resursfördelning och användning - Decentraliserat ansvar Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Lönekostnadsutveckling H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 11

12 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga Anestesi- och operationscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårbedömning Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 1) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: Prisförändring för 2008 är för sterilverksamheten totalt ca +36%, för peration +-0% samt för intensivvården 16% jämfört med 2007års prislista. Övriga tjänster höjs med 4%. Sida 1 (3) Utskr tillf: kl 15:56

13 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Sida 2 (3) Utskr tillf: kl 15:56

14 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder Sida 3 (3) Utskr tillf: kl 15:56

15 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärdsredovisning Budget 2008 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 2 Produktionsenhet: ANOPcentrum Claes Lennmarken Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ökad samverkan mellan ANOP och ANOPs Leder till: kunder genom bättre planering och uppföljning Bättre hushållning av landstingets resurser och optimerat utnyttjande av av verksamheterna. verksamheten. Detta leder i sin tur bl a till mindre behov av utomlänsvård Omförhandling av dagtjänster ssk IVA ViN till rotationstjänster Reducerad utbildningsbudget Ej återbesätta alla vakanta tjänster. Hela intensivvårdskliniken. Minskade semestervikarier US+ViN Borttagande av usk-vikarier US Reducerad budget för friskvård (ANOPpengen) samt personalsociala åtgärder IVA ViN Risker: missnöje i ssk-gruppen kan leda till uppsägningar Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Samtliga ANOPs kunder Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Potential > 10 mkr per år för LiÖ Sida 1 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

16 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Minskad budget för sjukvårdsutrustning IVA US Senareläggning av investeringar IVA US Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning. Reducerad avskrivningskostnad Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Öka hyresintäkter Stor restriktivet vad gäller ledighet med lön (ej patientarbete) - beviljad ledighet måste vara verksamhetsbefrämjande Stor restriktivit avseende representation Extra tjänstgöring t ex coiling, robotkirurgi reduceras till ett absolut minimum, d v s även dessa verksamheter skall vara inplanerad i våra produktionsplaner Översyn av materialförråd gällande anestesi-, operations- och förbandsmaterial Patientnära analys enbart på strikt medicinsk indikation - blodgas, Hb, mm Hyra av personalbostad ytterst restriktivt och endast gällande bristpersonal (28 000) Samordning och effektivisering av transporter inom och utom kliniken Ej utnyttjande op lokaler uthyres till extern operationsverksamhet. Bättre nyttjnande av befintlig op anläggning inom lio. Kan reducera behovet av utomlänsvård, skattemedel stannar inom länet Ökad bemanningsmöjlighet, reducerar behovet av hyrpersonal, ökar patientnytta Sida 2 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

17 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Samordning mellan enheterna vid utnyttjande av fastighetsservice Noggrann samplanering med IT-enhet och verksamhetsutvecklare gällande leasing/hyra av datautrustning Översyn av mediakostnader, vattenförbrukning, elektricitet, gas (syrgas, lustgas, luft) Stor restriktitet avseende planering/möblering av expeditioner och kontorsmaterial Översyn gällande avtal för förebyggande underhåll av medicinskteknisk utrustning för att minska reparationskostnader Tvätt - god lagerhållning, minska svinn, information till medarbetare Facklitteratur/tidskrifter - reduceras till ett absolut minimum Optimal schemaläggning av alla yrkeskategorier enligt projekt kapacitetsplanering Uttag av ledighet till 80% av upparbetad jour Högkostnadsläkemedel endast på strikt evidensbaserad grund. I viss begränsad utsträckning undantas prövning av nya läkemedel Reducera räntekostnader genom att hålla budget i balans Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Sida 3 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

18 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Översyn av investeringsbudget. Prioritera patientsäkerhetshöjande teknik Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Ökade intäkter till följd av start: Poliklinisk ECT-behandling 2 dgr/vecka enligt önskemål från psyk.kliniken ViN med start Ej med i budget 2008 Färre inläggningar inom slutenvårdspsykiatri Psyk.kliniken ViN upp till 250 tkr Ökade intäkter till följd av:uppstart: Anestesi vid stenkross samt laserbehandling vid Stenkrossenheten ViN. Ej med i budget Ev viss ökning av urologisk op.verksamhet Behandling av utomlänspatienter? Urologiska kliniken. Minimalt minskade intäkter operationskliniken US till följd av flytt Stenkross till vin. upp till 150 tkr Minskade övertidskostnader genom bättre schemaläggning och översyn av tjänstestrukturer Semestersamarbete över länets op.avd samt optimalt uttag av semester i ledig tid Se över avtal med Östgötahälsan Sida 4 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

19 Dok namn: Blankett rev treårsinvesteringsbudg utg 11 jan.xls Kalkylbladets namn: Investeringsplan Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Anestesi- och operationscentrum Uppgiftslämnare: Lars-Erik Johansson Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Tidigare beslutade objekt (enl inlämnad treårsinvesteringsbudget 31 mars 2007): Objekt >500 tkr: OPUS 12 6 operationsbord **) operationsbord laminärflödestak Inredning laparascopisal operationsbord IV kliniken US Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas. OBS! Beloppet ändrat från 4500 tkr till 6000 tkr Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Ändrat från 8 st till 11 st och från 8 mkr till 11 mkr, därtill tillkommer 10 st laminärflödestak från 2011 Specialbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Respiratorer 2st 800 Av verksamhetsmässiga skäl angeläget att köpa 2 resp 2008, annars blir det olika maskiner på samma sal=säkerhetsrisk. IV kliniken ViN UKG apparat 0 UKG apparat utgår Övervakningsutrustn IVA 8 vpl PAS-IVA-integrering med PJ Flyttas fr 2008 till 2009 Sterilcentralen Linköping Operation US Anestesijournalsystem Nytt enl genomgång med Claes 27/3 07 UKG apparat 520 Enl investbudget Medvetandeövervakning 10st 500 Enl investbudget Narkosapparat, ADU??? Framflyttas ett år till 2009, Ändrat belopp fr 517 tkr - 570tkr Operation VIN Mediaförsörjningsutrustning till upp till 11 op salar, till varje op sal Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. behövs uppskattningsvis 3 st s k takarmar a ca 250 tkr/st (42640) Flyttad till st lampor Op ViN (42640) Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Flyttad till 2009 Övervakning förberedrum 10 st OP - ViN (42640) Framflyttad fr 2008 till Anestesijournalsystem Framflyttn. och neddragning ett år eu Claes Lennmarken. Flyttas till 2009 Laminära flödestak 4stk, exkl mediabrygga Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Hela investeringen flyttas till Ny operationssal Bord,an-app. Lampa. Diatermi, mediabr, mm. Framflyttas till ANOP Lasarettet i Motala Operationsplaneringssystem Korrigering eu Claes Lennmarken Framflyttas ett år till 2009 Övriga objekt <500 tkr OPUS Operation US ANOP Vrinnevi Norrköping ANOP Lasarettet i Motala Övervakningsmonitorer o centraler flyttat till Postop Motala och nytillkomna objekt tkr IV kliniken US IV kliniken ViN Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt > 500 tkr Sterilcentralen US Hyllställning Inom Opus 12 proj är finansierad OPUS 12 Hyllor Wissma Inom Opus 12 proj är finansierad AnOp ViN Mobilizer 500 Operation LiM Operationsbord till en opsal 924 Postop Motala Övervakning Postop (59230) Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt < 500 tkr Sterilcentralen US Beskickningsvagn 168 Liftar 100 Pallyft 30 Div utr 30 Microscop 50 Sterilcentralen LiM Ombyggnad Sterilen LiM, vagnar mm 140 OPUS 12 Pendlar Postop etapp Övervakning ledning postop 340 IVA-klin US Infusionspumpar (sprut) (37220) 46 st 920 Infusionspumpar (volym) (37220) 21 st 420 Monteringsutrustning, segment, för pumparna 8 platser 40 Kylskåp, läkemedel 4 st 60 PAS-IVA registrering PJ AnOp ViN Diatermiapparater Op ViN (42640) st Postop Motala Inventarier ombyggnad postop 300 Nytt belopp tidigare uppdelat på två huvudposter: 1 216tkr (övervakn.monitor o central) och 600 tkr (övervak.postop) Summa Sida 1 (1) Utskr tillf: kl 15:56

20 Rolf Lagerholm, tel , faxnr 013/ Doknamn: MBL-protokoll MBL-protokoll kommer senare. Vid MB-möte den 13 november informerades om ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 enligt 19. Förhandling enligt 11 var tänkt att ske den 6 december men detta möte har nu framflyttats p g a ändrad tidplan för ANOPs budgetprocess. AnOps plusgironr AnOps bankgironr: Postadress: Linköping Vårt organisationsnummer (=Landstingets organisationsnummer) är Sida 1

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland 2009-04-22 Sid 1 (11) Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 2 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 3 UPPDRAG

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer