Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008"

Transkript

1 Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION VERKSAMHETSIDÉ Vi bedriver högklassig anestesi-, operations-, steril- och intensivvårdsverksamhet för medborgare i Östergötland, i regionen och nationellt genom att sätta patienter, medarbetare, samarbetspartners och studenter i fokus. VÄRDEGRUND Vi ser hela människan Vi bemöter alla med respekt och alla är lika viktiga Vi ingår i ett lag och laget är alltid större än summan av individerna Vi arbetar i en professionell organisation och strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och kompetens VISION Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär: att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen KOMMENTAR TILL ANOPS STYRKORT ANOPs styrkort bygger på principen att klinikernas styrkort innehåller samma strategier och framgångsfaktorer men olika nyckeltal beroende på deras olika verksamheter. ANOPs styrkort följer sedan upp hur många av våra enheter som lyckas komma upp till sina mål för respektive framgångsfaktor. Till exempel mäts Tillgänglighet med bl a nattliga utskrivningar på IV-kliniken medan man på Operation US mäter hur snabbt de olika prioriteringsgraderna tas om hand för operation. På så sätt får vi nyckeltal som är meningsfulla för enheterna och samtidigt har vi en samstämmighet av vilka strategier och framgångsfaktorer som är mest betydelsefulla för ANOPs totala verksamhet. H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Anestesi och operationscentrum i Östergötland skall i samverkan med övriga enheter inom landstinget, såväl inom sjukhusen som över länet, förbättra funktionen och därmed effektiviteten inom huvudprocesserna operationsverksamhet, intensivvård, postop och sterilhantering. Största möjliga nytta för medborgarna skall uppnås genom att långsiktigt bygga en robust flexibel organisation med en ekonomi i balans. Strategi 1: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet målsättning för tillgänglighet 75% Kvalitet målsättning för kvalitet 75% Trygghet målsättning för trygghet 75% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En riktad resurstilldelning sker för FoUU verksamhet. Huvudsakligen innebär det att en läkartjänst delats mellan två klinikverksamma doktorander, och en forskningssjukskötersketjänst för framför allt uppföljning av kärnverksamheterna. Den senare tjänsten delas lika mellan de klinikbundna stora forskningsprojekten, ett inom vardera operation samt intensivvård. Målsättningen har varit att stimulera och stärka den kliniska forskningen och utvecklingsarbetet vid ANOPcentrums som ett led i att utgöra ett excellent kompetenscentrum i regionen. Särskilt viktiga åtgärder är att en adjungerad professur har tillsatts samt rekrytering av doc/adj professor Anil Gupta med inriktning mot perioperativ medicin. Andra insatser är nyrekrytering av tre doktorander Totalt pågår ca 30 delprojekt och forsknings- och utvecklingsarbeten. Parallellt med den riktade satsningen på klinisk forskning inom ANOP centrum planeras ett fortsatt nära samarbete mellan ANOP Centrum och Berzelius Clinical Research Center (BCRC) Strategi 1: Vi är nytänkande Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldsbevakning målsättning för omvärldsbevakning 100% Kreativ miljö målsättning för kreativ miljö 100% Fokus på klinisk forskning målsättning för fokus på klinisk forskning 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Operation-, postop- och sterilverksamheterna Den fortsatta anpassningen av tillgängliga resurser till åtagandet för ANOPs verksamheter på respektive sjukhus samt mellan de tre sjukhusen sker i en fortsatt mycket nära samverkan med samtliga berörda enheter. För att uppnå en bättre samverkan kommer ANOP under kommande verksamhetsår att ytterligare förbättra produktionsplaneringen. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med våra kunder. Genomförandet av projektet har potentiellt mycket stor lönsamhet då relativt små förändringar bör kunna innebära mycket stora effektivitetsvinster. Även andra projekt kommer att genomföras som syftar till att skapa goda kundrelationer och för att ytterligare skärpa vår professionella verksamhet. Exempel på sådana projekt är fortsatt utveckling av verksamhetsuppföljningskuben och andra instrument för enkel och snabb produktionsuppföljning både för ANOP och ANOPs kunder. Ett annat exempel är ANOPs patientsäkerhetsarbete som startat upp i projektform. Intensivvården Särskilt fokus blir att likställa åtagandet på ViN med åtagandet på US. Detta innebär bl a att primärt omhändertagande av trauma flyttas från IVA ViN till akuten på ViN samt att postoperativ vård efter större kirurgiska ingrepp överförs till vårdavdelning. Strategi 1: Vi är professionella Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Säkra processer målsättning för säkra processer 100% Rätt kompetens målsättning för rätt kompetens 100% Samverkan målsättning för samverkan 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Nationellt och inom ANOP centrum finns en stor brist på samtliga tre kategorier av specialistutbildade sjuksköterskor. För närvarande är bristen störst gällande operations- samt intensivvårdssjuksköterskor. Situationen är något bättre gällande anestesisjuksköterskor. Grundläggning för en god arbetsmiljö och en långsiktigt stabil personalförsörjning för att bedriva verksamheterna är att adekvat kompetens finns och att fastställd minibemanning ej underskrids. För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö behövs möjligheten att arbeta med individuella arbetstidsmodeller för alla personalkategorier. En annan viktig målsättning är att kunna behålla kompetenta och erfarna medarbetare för kompetensöverföring till yngre kollegor. För detta bör individuella arbetslösningar kunna erbjudas samt att goda möjligheter finns för fortsatt vidareutbildning och kompetensutveckling Inskolningsperioden för ny personal är särskilt lång inom ANOPs högspecialiserade verksamheter. Detta innebär en särskilt hög kostnad innan nya medarbetare kan arbeta självständigt och fullt bidra till verksamheten. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för en långsiktigt stabil kompetensförsörjning är en fortsatt satsning på vidareutbildning av sjuksköterskor. För att kunna konkurrera med andra landsting måste möjlighet till ekonomisk ersättning under vidareutbildningen kunna erbjudas. Vidare måste målsättningen vara att kunna erbjuda marknadsmässiga löner inte bara för att kunna rekrytera nya medarbetare utan också för att behålla befintliga medarbetare. För att optimera operationsverksamheterna har vi börjat pröva praktiska lösningar för att flytta medarbetare mellan enheterna. En begränsning för dessa åtgärder är att enskilda anställningsavtal kan utgör hinder pga anställningen är specificerad till respektive sjukhus. Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Medarbetarskap målsättning för medarbetarskap 100% Ledarskap målsättning för ledarskap 100% Kompetensutveckling Sjukfrånvaro <5% målsättning för kompetensutveckling 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inom ANOP arbetar vi med ett decentraliserat ekonomisk ansvar i syfte att skapa ekonomiskt medvetande bland våra medarbetare. Kontroll av kostnader och intäkter ligger således i direkt anslutning till verksamheterna. Detta skapar därigenom optimala förutsättningar för god resultatkontroll, balans mellan resursfördelning och resursanvändning. Med detta arbetssätt uppnås också den fördelen att eventuella avvikelser mot plan tidigt kan identifieras och därmed möjliggöra nödvändiga åtgärdas. ANOPs erfarenheter från de senaste verksamhetsåren bekräftar att detta arbetssätt varit framgångsrikt. Strategi 1: Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultatkontroll målsättning för resultatkontroll 75% Lönekostnadsutveckling < 3% Balans mellan resursfördelning och användning målsättning för balans mellan resursfördelning och användning 75% Decentraliserat ansvar målsättning för decentraliserat ansvar 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 8

9 7. AKTUELL EKONOMI ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 baseras på en mycket omfattande och genomarbetad budgetprocess. Samtliga resultatansvariga har var och en lagt en budget för 2008 som uppsummerat nu visar på en ekonomi för 2008 i balans. Budgeten speglar nu att alla huvudverksamheter är fullt ut finansierade. I sammanfattning bygger budgeten på följande produktionsvolymer - Antal operationstimmar för 2008 en ökning med ca 300 op timmar från Dessa volymer är utlagda på resp geografisk enhet inom ANOP och ut på resp kundklinik. - Produktionsvolymen för intensivvården baseras på ca NEMS, vilket är en oförändrad volym jämfört med beräknat utfall för 2007 ANOP baserar budgeten på att verksamheten i Motala finns i ANOPs organisation hela kalenderåret För verksamhetsåret 2007 kommer ANOP att lämna ett prognostiserat underskott om ca 15 mkr beroende på att ANOP dimensionerat sin verksamhet för operationstimmar, men kommer tillsammans med kunderna enbart att kunna producera ca operationstimmar. Detta innebär underskott för ANOP och motsvarande överskott hos våra kunder, allt annat lika. Under verksamhetsåret 2008 kommer det att ställas extra stora krav på samverkan och flexibilitet hos samtliga involverade kategorier av medarbetare såväl inom ANOP som inom de opererande enheterna. Bakgrunden till detta är - ANOPs intäkter för operationsverksamheten är den huvudsakliga intäktskällan - Antalet utförda operationstimmar styr därmed till stor del inom vilken kostnadsram verksamheten för operation, åtgärder och postop skall bedrivas - ANOP har dimensionerat sin verksamhet, redan under 2007, för att kunna klara över operationstimmar under förutsättning att ANOP och dess kunder har en process- och logistikhantering som medför ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser främst i form av tillgänglig operationspersonal från ANOP, operatörer från resp kund, antal vårdplatser hos resp kund samt andra nödvändiga kringresurser som röntgen, patologi etc - ANOP har under 2007 ej kunnat uppnå full produktionsvolym trots en planerad bemanningskapacitet för antalet planerade och med kunderna överenskomna operationstimmar - Orsaken till att uppsatta mål ej uppnåtts kan hänföras till verksamheterna i Motala och i Norrköping och kan huvudsakligen förklaras med bristande operatörstillgång - Om ANOP kan bygga upp en kapacitet samordnad med kundernas operatörskapacitet och tillgång till vårdplatser etc kommer detta att innebära H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 9

10 möjligheter för landstinget i Östergötland att reducera antalet utomlänspatienter och därmed spara stora kostnader. En unik orsak till att detta krav är extra viktigt under 2008 är att fr o m nov 2008 kommer hälften av operationssalarna på US att stängas för en stor ombyggnad av dessa. Under år 2008 kommer vi också att införa ett nytt landstingsövergripande journalsystem som innebär relativt omfattande mer eller mindre korta produktionsuppehåll från flera av våra operatörskliniker, som ytterligare ställer krav på samordning och planering av befintliga operationsresurser. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2008, kronor år 2009 och kronor år att godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller som är av strategisk karaktär Linköping den 11 januari 2008 Anestesi- och Operationscentrum Claes Lennmarken Centrumchef H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna, resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktorer: - Tillgänglighet - Kvalitet - Trygghet Strategi Vi är nytänkande Strategi Vi är professionella Strategi Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning - Kreativ miljö - Fokus på klinisk forskning Nyckelindikatorer: Nyckelindikatorer: a a målsättningar för respektive målsättningar för respektive framgångsfaktor framgångsfaktor Framgångsfaktorer: - Säkra processer - Rätt kompetens - Samverkan Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelse Framgångsfaktorer: - Medarbetarskap - Ledarskap - Kompetensutveckling Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Sjukfrånvaro Strategi Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktorer: - Resultatkontroll - Balans, mellan resursfördelning och användning - Decentraliserat ansvar Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Lönekostnadsutveckling H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 11

12 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga Anestesi- och operationscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårbedömning Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 1) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: Prisförändring för 2008 är för sterilverksamheten totalt ca +36%, för peration +-0% samt för intensivvården 16% jämfört med 2007års prislista. Övriga tjänster höjs med 4%. Sida 1 (3) Utskr tillf: kl 15:56

13 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Sida 2 (3) Utskr tillf: kl 15:56

14 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder Sida 3 (3) Utskr tillf: kl 15:56

15 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärdsredovisning Budget 2008 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 2 Produktionsenhet: ANOPcentrum Claes Lennmarken Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ökad samverkan mellan ANOP och ANOPs Leder till: kunder genom bättre planering och uppföljning Bättre hushållning av landstingets resurser och optimerat utnyttjande av av verksamheterna. verksamheten. Detta leder i sin tur bl a till mindre behov av utomlänsvård Omförhandling av dagtjänster ssk IVA ViN till rotationstjänster Reducerad utbildningsbudget Ej återbesätta alla vakanta tjänster. Hela intensivvårdskliniken. Minskade semestervikarier US+ViN Borttagande av usk-vikarier US Reducerad budget för friskvård (ANOPpengen) samt personalsociala åtgärder IVA ViN Risker: missnöje i ssk-gruppen kan leda till uppsägningar Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Samtliga ANOPs kunder Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Potential > 10 mkr per år för LiÖ Sida 1 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

16 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Minskad budget för sjukvårdsutrustning IVA US Senareläggning av investeringar IVA US Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning. Reducerad avskrivningskostnad Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Öka hyresintäkter Stor restriktivet vad gäller ledighet med lön (ej patientarbete) - beviljad ledighet måste vara verksamhetsbefrämjande Stor restriktivit avseende representation Extra tjänstgöring t ex coiling, robotkirurgi reduceras till ett absolut minimum, d v s även dessa verksamheter skall vara inplanerad i våra produktionsplaner Översyn av materialförråd gällande anestesi-, operations- och förbandsmaterial Patientnära analys enbart på strikt medicinsk indikation - blodgas, Hb, mm Hyra av personalbostad ytterst restriktivt och endast gällande bristpersonal (28 000) Samordning och effektivisering av transporter inom och utom kliniken Ej utnyttjande op lokaler uthyres till extern operationsverksamhet. Bättre nyttjnande av befintlig op anläggning inom lio. Kan reducera behovet av utomlänsvård, skattemedel stannar inom länet Ökad bemanningsmöjlighet, reducerar behovet av hyrpersonal, ökar patientnytta Sida 2 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

17 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Samordning mellan enheterna vid utnyttjande av fastighetsservice Noggrann samplanering med IT-enhet och verksamhetsutvecklare gällande leasing/hyra av datautrustning Översyn av mediakostnader, vattenförbrukning, elektricitet, gas (syrgas, lustgas, luft) Stor restriktitet avseende planering/möblering av expeditioner och kontorsmaterial Översyn gällande avtal för förebyggande underhåll av medicinskteknisk utrustning för att minska reparationskostnader Tvätt - god lagerhållning, minska svinn, information till medarbetare Facklitteratur/tidskrifter - reduceras till ett absolut minimum Optimal schemaläggning av alla yrkeskategorier enligt projekt kapacitetsplanering Uttag av ledighet till 80% av upparbetad jour Högkostnadsläkemedel endast på strikt evidensbaserad grund. I viss begränsad utsträckning undantas prövning av nya läkemedel Reducera räntekostnader genom att hålla budget i balans Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Sida 3 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

18 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Översyn av investeringsbudget. Prioritera patientsäkerhetshöjande teknik Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Ökade intäkter till följd av start: Poliklinisk ECT-behandling 2 dgr/vecka enligt önskemål från psyk.kliniken ViN med start Ej med i budget 2008 Färre inläggningar inom slutenvårdspsykiatri Psyk.kliniken ViN upp till 250 tkr Ökade intäkter till följd av:uppstart: Anestesi vid stenkross samt laserbehandling vid Stenkrossenheten ViN. Ej med i budget Ev viss ökning av urologisk op.verksamhet Behandling av utomlänspatienter? Urologiska kliniken. Minimalt minskade intäkter operationskliniken US till följd av flytt Stenkross till vin. upp till 150 tkr Minskade övertidskostnader genom bättre schemaläggning och översyn av tjänstestrukturer Semestersamarbete över länets op.avd samt optimalt uttag av semester i ledig tid Se över avtal med Östgötahälsan Sida 4 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

19 Dok namn: Blankett rev treårsinvesteringsbudg utg 11 jan.xls Kalkylbladets namn: Investeringsplan Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Anestesi- och operationscentrum Uppgiftslämnare: Lars-Erik Johansson Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Tidigare beslutade objekt (enl inlämnad treårsinvesteringsbudget 31 mars 2007): Objekt >500 tkr: OPUS 12 6 operationsbord **) operationsbord laminärflödestak Inredning laparascopisal operationsbord IV kliniken US Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas. OBS! Beloppet ändrat från 4500 tkr till 6000 tkr Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Ändrat från 8 st till 11 st och från 8 mkr till 11 mkr, därtill tillkommer 10 st laminärflödestak från 2011 Specialbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Respiratorer 2st 800 Av verksamhetsmässiga skäl angeläget att köpa 2 resp 2008, annars blir det olika maskiner på samma sal=säkerhetsrisk. IV kliniken ViN UKG apparat 0 UKG apparat utgår Övervakningsutrustn IVA 8 vpl PAS-IVA-integrering med PJ Flyttas fr 2008 till 2009 Sterilcentralen Linköping Operation US Anestesijournalsystem Nytt enl genomgång med Claes 27/3 07 UKG apparat 520 Enl investbudget Medvetandeövervakning 10st 500 Enl investbudget Narkosapparat, ADU??? Framflyttas ett år till 2009, Ändrat belopp fr 517 tkr - 570tkr Operation VIN Mediaförsörjningsutrustning till upp till 11 op salar, till varje op sal Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. behövs uppskattningsvis 3 st s k takarmar a ca 250 tkr/st (42640) Flyttad till st lampor Op ViN (42640) Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Flyttad till 2009 Övervakning förberedrum 10 st OP - ViN (42640) Framflyttad fr 2008 till Anestesijournalsystem Framflyttn. och neddragning ett år eu Claes Lennmarken. Flyttas till 2009 Laminära flödestak 4stk, exkl mediabrygga Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Hela investeringen flyttas till Ny operationssal Bord,an-app. Lampa. Diatermi, mediabr, mm. Framflyttas till ANOP Lasarettet i Motala Operationsplaneringssystem Korrigering eu Claes Lennmarken Framflyttas ett år till 2009 Övriga objekt <500 tkr OPUS Operation US ANOP Vrinnevi Norrköping ANOP Lasarettet i Motala Övervakningsmonitorer o centraler flyttat till Postop Motala och nytillkomna objekt tkr IV kliniken US IV kliniken ViN Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt > 500 tkr Sterilcentralen US Hyllställning Inom Opus 12 proj är finansierad OPUS 12 Hyllor Wissma Inom Opus 12 proj är finansierad AnOp ViN Mobilizer 500 Operation LiM Operationsbord till en opsal 924 Postop Motala Övervakning Postop (59230) Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt < 500 tkr Sterilcentralen US Beskickningsvagn 168 Liftar 100 Pallyft 30 Div utr 30 Microscop 50 Sterilcentralen LiM Ombyggnad Sterilen LiM, vagnar mm 140 OPUS 12 Pendlar Postop etapp Övervakning ledning postop 340 IVA-klin US Infusionspumpar (sprut) (37220) 46 st 920 Infusionspumpar (volym) (37220) 21 st 420 Monteringsutrustning, segment, för pumparna 8 platser 40 Kylskåp, läkemedel 4 st 60 PAS-IVA registrering PJ AnOp ViN Diatermiapparater Op ViN (42640) st Postop Motala Inventarier ombyggnad postop 300 Nytt belopp tidigare uppdelat på två huvudposter: 1 216tkr (övervakn.monitor o central) och 600 tkr (övervak.postop) Summa Sida 1 (1) Utskr tillf: kl 15:56

20 Rolf Lagerholm, tel , faxnr 013/ Doknamn: MBL-protokoll MBL-protokoll kommer senare. Vid MB-möte den 13 november informerades om ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 enligt 19. Förhandling enligt 11 var tänkt att ske den 6 december men detta möte har nu framflyttats p g a ändrad tidplan för ANOPs budgetprocess. AnOps plusgironr AnOps bankgironr: Postadress: Linköping Vårt organisationsnummer (=Landstingets organisationsnummer) är Sida 1

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer