Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008"

Transkript

1 Produktionsenheten Anestesi- och operationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION VERKSAMHETSIDÉ Vi bedriver högklassig anestesi-, operations-, steril- och intensivvårdsverksamhet för medborgare i Östergötland, i regionen och nationellt genom att sätta patienter, medarbetare, samarbetspartners och studenter i fokus. VÄRDEGRUND Vi ser hela människan Vi bemöter alla med respekt och alla är lika viktiga Vi ingår i ett lag och laget är alltid större än summan av individerna Vi arbetar i en professionell organisation och strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och kompetens VISION Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär: att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen KOMMENTAR TILL ANOPS STYRKORT ANOPs styrkort bygger på principen att klinikernas styrkort innehåller samma strategier och framgångsfaktorer men olika nyckeltal beroende på deras olika verksamheter. ANOPs styrkort följer sedan upp hur många av våra enheter som lyckas komma upp till sina mål för respektive framgångsfaktor. Till exempel mäts Tillgänglighet med bl a nattliga utskrivningar på IV-kliniken medan man på Operation US mäter hur snabbt de olika prioriteringsgraderna tas om hand för operation. På så sätt får vi nyckeltal som är meningsfulla för enheterna och samtidigt har vi en samstämmighet av vilka strategier och framgångsfaktorer som är mest betydelsefulla för ANOPs totala verksamhet. H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Anestesi och operationscentrum i Östergötland skall i samverkan med övriga enheter inom landstinget, såväl inom sjukhusen som över länet, förbättra funktionen och därmed effektiviteten inom huvudprocesserna operationsverksamhet, intensivvård, postop och sterilhantering. Största möjliga nytta för medborgarna skall uppnås genom att långsiktigt bygga en robust flexibel organisation med en ekonomi i balans. Strategi 1: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet målsättning för tillgänglighet 75% Kvalitet målsättning för kvalitet 75% Trygghet målsättning för trygghet 75% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En riktad resurstilldelning sker för FoUU verksamhet. Huvudsakligen innebär det att en läkartjänst delats mellan två klinikverksamma doktorander, och en forskningssjukskötersketjänst för framför allt uppföljning av kärnverksamheterna. Den senare tjänsten delas lika mellan de klinikbundna stora forskningsprojekten, ett inom vardera operation samt intensivvård. Målsättningen har varit att stimulera och stärka den kliniska forskningen och utvecklingsarbetet vid ANOPcentrums som ett led i att utgöra ett excellent kompetenscentrum i regionen. Särskilt viktiga åtgärder är att en adjungerad professur har tillsatts samt rekrytering av doc/adj professor Anil Gupta med inriktning mot perioperativ medicin. Andra insatser är nyrekrytering av tre doktorander Totalt pågår ca 30 delprojekt och forsknings- och utvecklingsarbeten. Parallellt med den riktade satsningen på klinisk forskning inom ANOP centrum planeras ett fortsatt nära samarbete mellan ANOP Centrum och Berzelius Clinical Research Center (BCRC) Strategi 1: Vi är nytänkande Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldsbevakning målsättning för omvärldsbevakning 100% Kreativ miljö målsättning för kreativ miljö 100% Fokus på klinisk forskning målsättning för fokus på klinisk forskning 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Operation-, postop- och sterilverksamheterna Den fortsatta anpassningen av tillgängliga resurser till åtagandet för ANOPs verksamheter på respektive sjukhus samt mellan de tre sjukhusen sker i en fortsatt mycket nära samverkan med samtliga berörda enheter. För att uppnå en bättre samverkan kommer ANOP under kommande verksamhetsår att ytterligare förbättra produktionsplaneringen. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med våra kunder. Genomförandet av projektet har potentiellt mycket stor lönsamhet då relativt små förändringar bör kunna innebära mycket stora effektivitetsvinster. Även andra projekt kommer att genomföras som syftar till att skapa goda kundrelationer och för att ytterligare skärpa vår professionella verksamhet. Exempel på sådana projekt är fortsatt utveckling av verksamhetsuppföljningskuben och andra instrument för enkel och snabb produktionsuppföljning både för ANOP och ANOPs kunder. Ett annat exempel är ANOPs patientsäkerhetsarbete som startat upp i projektform. Intensivvården Särskilt fokus blir att likställa åtagandet på ViN med åtagandet på US. Detta innebär bl a att primärt omhändertagande av trauma flyttas från IVA ViN till akuten på ViN samt att postoperativ vård efter större kirurgiska ingrepp överförs till vårdavdelning. Strategi 1: Vi är professionella Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Säkra processer målsättning för säkra processer 100% Rätt kompetens målsättning för rätt kompetens 100% Samverkan målsättning för samverkan 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Nationellt och inom ANOP centrum finns en stor brist på samtliga tre kategorier av specialistutbildade sjuksköterskor. För närvarande är bristen störst gällande operations- samt intensivvårdssjuksköterskor. Situationen är något bättre gällande anestesisjuksköterskor. Grundläggning för en god arbetsmiljö och en långsiktigt stabil personalförsörjning för att bedriva verksamheterna är att adekvat kompetens finns och att fastställd minibemanning ej underskrids. För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö behövs möjligheten att arbeta med individuella arbetstidsmodeller för alla personalkategorier. En annan viktig målsättning är att kunna behålla kompetenta och erfarna medarbetare för kompetensöverföring till yngre kollegor. För detta bör individuella arbetslösningar kunna erbjudas samt att goda möjligheter finns för fortsatt vidareutbildning och kompetensutveckling Inskolningsperioden för ny personal är särskilt lång inom ANOPs högspecialiserade verksamheter. Detta innebär en särskilt hög kostnad innan nya medarbetare kan arbeta självständigt och fullt bidra till verksamheten. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för en långsiktigt stabil kompetensförsörjning är en fortsatt satsning på vidareutbildning av sjuksköterskor. För att kunna konkurrera med andra landsting måste möjlighet till ekonomisk ersättning under vidareutbildningen kunna erbjudas. Vidare måste målsättningen vara att kunna erbjuda marknadsmässiga löner inte bara för att kunna rekrytera nya medarbetare utan också för att behålla befintliga medarbetare. För att optimera operationsverksamheterna har vi börjat pröva praktiska lösningar för att flytta medarbetare mellan enheterna. En begränsning för dessa åtgärder är att enskilda anställningsavtal kan utgör hinder pga anställningen är specificerad till respektive sjukhus. Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Medarbetarskap målsättning för medarbetarskap 100% Ledarskap målsättning för ledarskap 100% Kompetensutveckling Sjukfrånvaro <5% målsättning för kompetensutveckling 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inom ANOP arbetar vi med ett decentraliserat ekonomisk ansvar i syfte att skapa ekonomiskt medvetande bland våra medarbetare. Kontroll av kostnader och intäkter ligger således i direkt anslutning till verksamheterna. Detta skapar därigenom optimala förutsättningar för god resultatkontroll, balans mellan resursfördelning och resursanvändning. Med detta arbetssätt uppnås också den fördelen att eventuella avvikelser mot plan tidigt kan identifieras och därmed möjliggöra nödvändiga åtgärdas. ANOPs erfarenheter från de senaste verksamhetsåren bekräftar att detta arbetssätt varit framgångsrikt. Strategi 1: Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultatkontroll målsättning för resultatkontroll 75% Lönekostnadsutveckling < 3% Balans mellan resursfördelning och användning målsättning för balans mellan resursfördelning och användning 75% Decentraliserat ansvar målsättning för decentraliserat ansvar 100% H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 8

9 7. AKTUELL EKONOMI ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 baseras på en mycket omfattande och genomarbetad budgetprocess. Samtliga resultatansvariga har var och en lagt en budget för 2008 som uppsummerat nu visar på en ekonomi för 2008 i balans. Budgeten speglar nu att alla huvudverksamheter är fullt ut finansierade. I sammanfattning bygger budgeten på följande produktionsvolymer - Antal operationstimmar för 2008 en ökning med ca 300 op timmar från Dessa volymer är utlagda på resp geografisk enhet inom ANOP och ut på resp kundklinik. - Produktionsvolymen för intensivvården baseras på ca NEMS, vilket är en oförändrad volym jämfört med beräknat utfall för 2007 ANOP baserar budgeten på att verksamheten i Motala finns i ANOPs organisation hela kalenderåret För verksamhetsåret 2007 kommer ANOP att lämna ett prognostiserat underskott om ca 15 mkr beroende på att ANOP dimensionerat sin verksamhet för operationstimmar, men kommer tillsammans med kunderna enbart att kunna producera ca operationstimmar. Detta innebär underskott för ANOP och motsvarande överskott hos våra kunder, allt annat lika. Under verksamhetsåret 2008 kommer det att ställas extra stora krav på samverkan och flexibilitet hos samtliga involverade kategorier av medarbetare såväl inom ANOP som inom de opererande enheterna. Bakgrunden till detta är - ANOPs intäkter för operationsverksamheten är den huvudsakliga intäktskällan - Antalet utförda operationstimmar styr därmed till stor del inom vilken kostnadsram verksamheten för operation, åtgärder och postop skall bedrivas - ANOP har dimensionerat sin verksamhet, redan under 2007, för att kunna klara över operationstimmar under förutsättning att ANOP och dess kunder har en process- och logistikhantering som medför ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser främst i form av tillgänglig operationspersonal från ANOP, operatörer från resp kund, antal vårdplatser hos resp kund samt andra nödvändiga kringresurser som röntgen, patologi etc - ANOP har under 2007 ej kunnat uppnå full produktionsvolym trots en planerad bemanningskapacitet för antalet planerade och med kunderna överenskomna operationstimmar - Orsaken till att uppsatta mål ej uppnåtts kan hänföras till verksamheterna i Motala och i Norrköping och kan huvudsakligen förklaras med bristande operatörstillgång - Om ANOP kan bygga upp en kapacitet samordnad med kundernas operatörskapacitet och tillgång till vårdplatser etc kommer detta att innebära H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 9

10 möjligheter för landstinget i Östergötland att reducera antalet utomlänspatienter och därmed spara stora kostnader. En unik orsak till att detta krav är extra viktigt under 2008 är att fr o m nov 2008 kommer hälften av operationssalarna på US att stängas för en stor ombyggnad av dessa. Under år 2008 kommer vi också att införa ett nytt landstingsövergripande journalsystem som innebär relativt omfattande mer eller mindre korta produktionsuppehåll från flera av våra operatörskliniker, som ytterligare ställer krav på samordning och planering av befintliga operationsresurser. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen Anestesi- och Operationscentrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2008, kronor år 2009 och kronor år att godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller som är av strategisk karaktär Linköping den 11 januari 2008 Anestesi- och Operationscentrum Claes Lennmarken Centrumchef H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Anestesi- och operationscentrum ett sammanhållet excellent kompetenscentrum Visionen innebär att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna, resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Vi utför en högklassig vård Framgångsfaktorer: - Tillgänglighet - Kvalitet - Trygghet Strategi Vi är nytänkande Strategi Vi är professionella Strategi Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktorer: - Omvärldsbevakning - Kreativ miljö - Fokus på klinisk forskning Nyckelindikatorer: Nyckelindikatorer: a a målsättningar för respektive målsättningar för respektive framgångsfaktor framgångsfaktor Framgångsfaktorer: - Säkra processer - Rätt kompetens - Samverkan Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Riskanalyser för arbetsprocesser med flest avvikelse Framgångsfaktorer: - Medarbetarskap - Ledarskap - Kompetensutveckling Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Sjukfrånvaro Strategi Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktorer: - Resultatkontroll - Balans, mellan resursfördelning och användning - Decentraliserat ansvar Nyckelindikatorer: - Antal enheter som uppfyller sina målsättningar för respektive framgångsfaktor - Lönekostnadsutveckling H:\ANOP\ANOP 2008\Ny rev budget för 2008 enl ltledn dir\nytt orginal inlämn budg 2008 utg 11 jan\budgetversion 11 jan 2008 utg3.doc 11

12 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga Anestesi- och operationscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårbedömning Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 1) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: Prisförändring för 2008 är för sterilverksamheten totalt ca +36%, för peration +-0% samt för intensivvården 16% jämfört med 2007års prislista. Övriga tjänster höjs med 4%. Sida 1 (3) Utskr tillf: kl 15:56

13 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Sida 2 (3) Utskr tillf: kl 15:56

14 Dok namn: ANOP B1blankett.xls Kalkylblad: Blankett B1 ny Bilaga 1 PE nr Namn (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder Sida 3 (3) Utskr tillf: kl 15:56

15 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärdsredovisning Budget 2008 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 2 Produktionsenhet: ANOPcentrum Claes Lennmarken Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ökad samverkan mellan ANOP och ANOPs Leder till: kunder genom bättre planering och uppföljning Bättre hushållning av landstingets resurser och optimerat utnyttjande av av verksamheterna. verksamheten. Detta leder i sin tur bl a till mindre behov av utomlänsvård Omförhandling av dagtjänster ssk IVA ViN till rotationstjänster Reducerad utbildningsbudget Ej återbesätta alla vakanta tjänster. Hela intensivvårdskliniken. Minskade semestervikarier US+ViN Borttagande av usk-vikarier US Reducerad budget för friskvård (ANOPpengen) samt personalsociala åtgärder IVA ViN Risker: missnöje i ssk-gruppen kan leda till uppsägningar Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Redan ansträngd arbetssituation riskerar leda till avgångar från Intensivvården som på sikt kan hota verksamheten. Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Samtliga ANOPs kunder Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Potential > 10 mkr per år för LiÖ Sida 1 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

16 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Minskad budget för sjukvårdsutrustning IVA US Senareläggning av investeringar IVA US Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning På kort sikt ringa konsekvens på sikt håller vi ej jämna steg med förslitning. Reducerad avskrivningskostnad Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Öka hyresintäkter Stor restriktivet vad gäller ledighet med lön (ej patientarbete) - beviljad ledighet måste vara verksamhetsbefrämjande Stor restriktivit avseende representation Extra tjänstgöring t ex coiling, robotkirurgi reduceras till ett absolut minimum, d v s även dessa verksamheter skall vara inplanerad i våra produktionsplaner Översyn av materialförråd gällande anestesi-, operations- och förbandsmaterial Patientnära analys enbart på strikt medicinsk indikation - blodgas, Hb, mm Hyra av personalbostad ytterst restriktivt och endast gällande bristpersonal (28 000) Samordning och effektivisering av transporter inom och utom kliniken Ej utnyttjande op lokaler uthyres till extern operationsverksamhet. Bättre nyttjnande av befintlig op anläggning inom lio. Kan reducera behovet av utomlänsvård, skattemedel stannar inom länet Ökad bemanningsmöjlighet, reducerar behovet av hyrpersonal, ökar patientnytta Sida 2 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

17 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Samordning mellan enheterna vid utnyttjande av fastighetsservice Noggrann samplanering med IT-enhet och verksamhetsutvecklare gällande leasing/hyra av datautrustning Översyn av mediakostnader, vattenförbrukning, elektricitet, gas (syrgas, lustgas, luft) Stor restriktitet avseende planering/möblering av expeditioner och kontorsmaterial Översyn gällande avtal för förebyggande underhåll av medicinskteknisk utrustning för att minska reparationskostnader Tvätt - god lagerhållning, minska svinn, information till medarbetare Facklitteratur/tidskrifter - reduceras till ett absolut minimum Optimal schemaläggning av alla yrkeskategorier enligt projekt kapacitetsplanering Uttag av ledighet till 80% av upparbetad jour Högkostnadsläkemedel endast på strikt evidensbaserad grund. I viss begränsad utsträckning undantas prövning av nya läkemedel Reducera räntekostnader genom att hålla budget i balans Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Sida 3 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

18 Dok namn: Blankett 2 Åtgärdsredovisning ANOP sv.xls Uppsummering av resp verksamhets inlämnade förslag på kostnadsreducerande åtgärder Åtgärd Översyn av investeringsbudget. Prioritera patientsäkerhetshöjande teknik Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Ökade intäkter till följd av start: Poliklinisk ECT-behandling 2 dgr/vecka enligt önskemål från psyk.kliniken ViN med start Ej med i budget 2008 Färre inläggningar inom slutenvårdspsykiatri Psyk.kliniken ViN upp till 250 tkr Ökade intäkter till följd av:uppstart: Anestesi vid stenkross samt laserbehandling vid Stenkrossenheten ViN. Ej med i budget Ev viss ökning av urologisk op.verksamhet Behandling av utomlänspatienter? Urologiska kliniken. Minimalt minskade intäkter operationskliniken US till följd av flytt Stenkross till vin. upp till 150 tkr Minskade övertidskostnader genom bättre schemaläggning och översyn av tjänstestrukturer Semestersamarbete över länets op.avd samt optimalt uttag av semester i ledig tid Se över avtal med Östgötahälsan Sida 4 (4) Utskr tillf: , kl 15:56

19 Dok namn: Blankett rev treårsinvesteringsbudg utg 11 jan.xls Kalkylbladets namn: Investeringsplan Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Anestesi- och operationscentrum Uppgiftslämnare: Lars-Erik Johansson Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Tidigare beslutade objekt (enl inlämnad treårsinvesteringsbudget 31 mars 2007): Objekt >500 tkr: OPUS 12 6 operationsbord **) operationsbord laminärflödestak Inredning laparascopisal operationsbord IV kliniken US Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas. OBS! Beloppet ändrat från 4500 tkr till 6000 tkr Standardbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Ändrat från 8 st till 11 st och från 8 mkr till 11 mkr, därtill tillkommer 10 st laminärflödestak från 2011 Specialbord.Oavsett genomförande av etapp 5 och 6 i OPUS 12 projektet måste desssa op bord införskaffas Respiratorer 2st 800 Av verksamhetsmässiga skäl angeläget att köpa 2 resp 2008, annars blir det olika maskiner på samma sal=säkerhetsrisk. IV kliniken ViN UKG apparat 0 UKG apparat utgår Övervakningsutrustn IVA 8 vpl PAS-IVA-integrering med PJ Flyttas fr 2008 till 2009 Sterilcentralen Linköping Operation US Anestesijournalsystem Nytt enl genomgång med Claes 27/3 07 UKG apparat 520 Enl investbudget Medvetandeövervakning 10st 500 Enl investbudget Narkosapparat, ADU??? Framflyttas ett år till 2009, Ändrat belopp fr 517 tkr - 570tkr Operation VIN Mediaförsörjningsutrustning till upp till 11 op salar, till varje op sal Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. behövs uppskattningsvis 3 st s k takarmar a ca 250 tkr/st (42640) Flyttad till st lampor Op ViN (42640) Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Flyttad till 2009 Övervakning förberedrum 10 st OP - ViN (42640) Framflyttad fr 2008 till Anestesijournalsystem Framflyttn. och neddragning ett år eu Claes Lennmarken. Flyttas till 2009 Laminära flödestak 4stk, exkl mediabrygga Framflyttas ett år eu Claes Lennmarken. Hela investeringen flyttas till Ny operationssal Bord,an-app. Lampa. Diatermi, mediabr, mm. Framflyttas till ANOP Lasarettet i Motala Operationsplaneringssystem Korrigering eu Claes Lennmarken Framflyttas ett år till 2009 Övriga objekt <500 tkr OPUS Operation US ANOP Vrinnevi Norrköping ANOP Lasarettet i Motala Övervakningsmonitorer o centraler flyttat till Postop Motala och nytillkomna objekt tkr IV kliniken US IV kliniken ViN Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt > 500 tkr Sterilcentralen US Hyllställning Inom Opus 12 proj är finansierad OPUS 12 Hyllor Wissma Inom Opus 12 proj är finansierad AnOp ViN Mobilizer 500 Operation LiM Operationsbord till en opsal 924 Postop Motala Övervakning Postop (59230) Nytillkomna ej tidigare beslutade objekt < 500 tkr Sterilcentralen US Beskickningsvagn 168 Liftar 100 Pallyft 30 Div utr 30 Microscop 50 Sterilcentralen LiM Ombyggnad Sterilen LiM, vagnar mm 140 OPUS 12 Pendlar Postop etapp Övervakning ledning postop 340 IVA-klin US Infusionspumpar (sprut) (37220) 46 st 920 Infusionspumpar (volym) (37220) 21 st 420 Monteringsutrustning, segment, för pumparna 8 platser 40 Kylskåp, läkemedel 4 st 60 PAS-IVA registrering PJ AnOp ViN Diatermiapparater Op ViN (42640) st Postop Motala Inventarier ombyggnad postop 300 Nytt belopp tidigare uppdelat på två huvudposter: 1 216tkr (övervakn.monitor o central) och 600 tkr (övervak.postop) Summa Sida 1 (1) Utskr tillf: kl 15:56

20 Rolf Lagerholm, tel , faxnr 013/ Doknamn: MBL-protokoll MBL-protokoll kommer senare. Vid MB-möte den 13 november informerades om ANOPs förslag till budget för verksamhetsåret 2008 enligt 19. Förhandling enligt 11 var tänkt att ske den 6 december men detta möte har nu framflyttats p g a ändrad tidplan för ANOPs budgetprocess. AnOps plusgironr AnOps bankgironr: Postadress: Linköping Vårt organisationsnummer (=Landstingets organisationsnummer) är Sida 1

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer