Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundet FS-möte nr 14, 2012 Datum & tid: , kl och ca. kl Plats: Hotell Scandic Europa, Köpmansgatan 38, Göteborg. Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Kassör Kent Andersson KA Ledamöter: Erik Vesterlund EV deltog ej i pkt C1 Johnnie Daniels JD Helene Karlsson HK Joakim Lindberg JL deltog fr. o m pkt E1. Adjungerad: Michel Grant MG/GS Karin Strömkvist Bååthe KSB deltog i pkt E1,E3,E5,F,G,H A. Formalia 1. Mötets öppnande AT hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna. 2. Val av mötessekreterare GS valdes till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare HK valdes efter turordning till att justera protokollet. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 5. Föregående protokoll. Föregående protokoll från FS möte 13 gicks igenom och kunde därefter godkännas och läggas till handlingarna. B. Ekonomi 1. Budget 2013 Budgeten för verksamhetsåret 2013 gicks igenom rad för rad och reviderades av närvarande styrelseledamöter. RGKK behöver dock komplettera sin inlämnade budget för att tydliggöra vissa poster. Styrelseledamot JD kommer att vara behjälplig med detta. Vidare uppdrogs åt landslagstränare Robert Eriksson att ansöka om elitbidrag om 50,000 kr om detta inte redan är gjort. 1

2 FS ställde sig även positiv till att utöka landslagsstaben med ytterligare en halvtidstjänst där SOK meddelat att de bistår med halva kostnaderna. SJF:s nya utbildningskoordinator Karin Strömkvist Bååthe (KSB) ska månatligen fakturera en fast kostnad för sitt konsultarvode. För övriga eventuella kostnader som resor, hotellbokningar ska detta ske från kansliet. KA informerade att han och revisorerna tittar på en lösning på hur de tidigare uteblivna inbetalningarna av tjänstepensionerna för förbundets anställda skall lösas. C. Beslutspunkter 1. Rekrytering av ny GS Sista ansökningsdag för utlyst generalsekreterartjänst är 15 december 2012, där MG tidigare meddelat att han sagt upp sin anställning. Beslutades att samla in ansökningar och göra ett urval utifrån dem för vidare intervjuer ska ske av AT, JD och MG. Beslutades även att ha telefonmöte angående inkomna ansökningar tisdagen 18 december 2012, kl EV deltog ej i beslut eller närvarande under den här punkten. 2. Beslut om försäkringsbolag 2013 Beslutades att behålla samma gruppolycksfallsförsäkringsavtal som tidigare genom CHARTIS efter kontakt med försäkringsförmedlare Lars Jarlevik, Spiltan Pension AB. 3. Ansökan om hedersgradering från Västervik JK FS är positiv till förslaget som lagt fram, men är angelägen att höra RGKK:s motivering varför berörd person inte kan gå upp till en anpassad gradering. D. Information/rapport och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Landslagskommittén LLK FS godkände fastställande av nya sammansättningen i LLK enligt förslag i bilaga. Robert Eriksson och Jakob Reinius ingår därmed inte i LLK och kommer fortsättningsvis adjungeras till landslagskommitténs möten. KA informerade efter möte med sportchef Glenn Östh på SOK där även MG deltog. Uppdrogs åt MG, KA och EV att ta fram ny arbetsbeskrivning samt anställningsavtal som inom kort ska behandlas på möte med de bägge landslagstränarna. Rikshandikappkommittén RHK Se bifogad bilaga Riksdomarkommittén RDK Se bifogat protokoll Riksgraderings- & katakommittén RGKK. Ska uppmanas att följa FS instruktioner på rapportrubriker för kommittéer. Rikstävlingskommittén RTK Riksinstruktörskommittén RIK Ingen rapport inkommen. Riksveterankommittén RVK 2

3 Kommittén har lyft frågan vad som gäller angående profilkläder och vad som gäller vid individuell sponsring av veteraner. FS kommer att informera genom HK och JD vad som gäller i den här frågan och om själva kommittén sponsras måste FS underrättas. Se även bilaga 2. Projektrapporter Barn och ungdomsprojektet JD informerade att KSB har kopplats in i projektet och två träffar har planerats Tekniktävlingsprojektet Ingen rapport förelåg. 3. Arbetsgrupper, rapporter Punkten har redan rapporterats vid FS-möte Rapport från RIG/ EV rapporterade från SF-hearingen där även JD och MG deltog. Det var ett positivt möte där RF kunde få information inför dimensioneringsprocessen nästa år. 5. Jämställdhetsplan Senast den 15 december ska Jämställdhetsplanen för 2013 mejlas ut av JL till samtliga FS och GS. 6. Rapport KUL-projektet KP rapporterade från sista sammankomsten med KUL-deltagarna där samtliga var närvarade. Projektet har väckt stor uppmärksamhet hos både RF och andra idrottsorganisationer. 7. GS rapport 8. Rapport från utbildningskoordinaror/klubbutvecklare Se bifogat 9. Rapport från LLK möte 10. Rapport från Riksidrottsforum 9-10 nov Muntlig rappor, se även pkt D Rapport från Medical Seminar, Malta 12. Rapport från kongressen "Social inclusion by Judo and other sports" EV informerade kort om konferensen som var ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyten och att han fick bra samarbete med vissa länders liknande processer. Grundtanken är nu att EJU ska ta fram riktlinjer för andra förbund hur man kan hantera den här frågan i olika länder. E. Diskussionspunkter och planering 1. Ny ordförande i RTK och RIK Kommitténs ordf. Björn Nyberg (d.y) har meddelat att han fr. o m nästa år avgår, p g a tidsbrist. HK uppdrogs att kontakta RTK för att föreslå på ny ordförande i kommittén. Vidare diskuterades ny ordförande i RIK samt RIK:s roll i relation till SJF:s utbildningskoordinator samt förändringarna rollen som ordförande i RIK som följer av att SJF nu har en koordinator anställd. Uppdrogs till EV att tillfråga lämplig kandidat till posten som ny ordförande i RIK. 3

4 2. Ny arbetsordningen för RGKK FS behöver revidera arbetsordningen där det klart ska framgå graderingskommitténs respektive katakommitténs uppdrag. EV, JD och JL uppdras ta fram reviderat förslag med arbetsordning för dem. 3. Styr- och referensgrupp för utbildningskoordinator Diskuterades de olika nyckelpersoner och grupper som SJF:s utbildningskoordinator behöver vara i kontakt med för att kunna fullgöra sina uppdrag. Olika organisatoriska lösningar diskuterades i samråd med KSB. Beslutades att inte skapa nya formella organisationsstrukturer utan att KSB får i uppdrag att skapa nätverksgrupper för att fylla behovet av styrning och erfarenhetsutbyte. 4. Veteran-EM till Sverige 2016 AT informerade om möte med Göteborg och Helsingborg där vi i dagsläget inte har resurser att klara av ett sådant evenemang. Punkten kommer även att diskuteras vid strategimötet. 5. Representationer 17 mars Årsmöte Judo-Syd, Lund AT,MG 24 mars Judons-dag Staffanstorp MG, Karin 12 april J. Kullenberg 70 år AT,MG,KA 23 april RF-dialogträff, Sthlm AT,MG 24 april SOK årsmöte, Sthlm AT,MG 5 maj SM, Hbg alla 11 maj Högstadiecupen, Lindesberg JL,EV maj BNC & LC, Lund AT,JL,KP maj Staffanstorp Open, Staff. AT,KP 25 maj Avtackning av Mats Werne, Skåneidrotten KP 26 maj Nordic Meeting, Lindesberg AT,MG maj NM, Lindesberg AT,MG,JL 8 juni RIG avslut, Lindesberg EV 8 juni 100-årsjubileum, OS Sthlm AT,MG 22 juli Stig Forsberg 90 år, Sthlm KA 28 juli-3 aug OS, London AT 18 aug Klubbträff Judo Syd KP,MG 25 aug Veteran- & Kata NM, Skurup AT,MG,JL,HK 1-2 sep Riksdomarkonferens, Borås AT,JL,JD 8-9 sep Riksfortbildning för instruktörer, Lindesberg JD 6-9 sep Admin. & Medical Seminar, Malta MG, Ann Hermansson sep RF-träff, Stockholm MG 21 sep Conny Petersson 70 år MG 28 sep RF/RIG-möte EV,JD 29 sep J-SWOP, Haninge KA,JL,JD,EV 6 okt. U-23 SM, veteran, Ö-klass, Borlänge JL,EV 10 okt Uppvaktning av Solveig Malmquist 80-årsdag KSB okt Klubbordförandekonferens. Lidköping AT,JL okt Education Seminar, Budapest EV 27 okt LLK, Borås KA,KP,AT,MG okt SWOP, Borås alla 27 okt Nordic Meeting, Borås AT,MG 8-11 Veteran VM HK nov Riksidrottsforum, Stockholm AT,KP, KSB 10 nov Utdelning av 6:e dan, S Malmkvist AT,KP,KSB 4

5 13 nov Klubbordförande konferens, Sthlm KA,KSB 23 Judo for social enclusion, Portugal EV 1 dec Lag-SM, Göteborg alla 7 dec Nordic Meeting, Budapest AT,KP 8 dec EJU Congress, Budapest AT,KP feb Tokuyasu Camp, Skarpnäck KSV,AT,EV,KA 16 feb U17, U21 SM, Landskrona EV,AT Möteskalendarium 2013 Datum: tid: Var Övrigt 28 jan tel-möte FS-möte 1, bokslutsmöte 8 feb Stockholm FS-möte 2 9 feb Stockholm Distrikts- & kommittéordf. konf 8 mars Stockholm FS-möte 3, mars Stockholm Årsmöte F. Övriga frågor 1. Fortsättningsvis kommer pkt D1 i dagordningen att bestå av FS Visions & verksamhetsplanen 2020, för att lyfta fram de här frågorna i ett tidigare skede under kommande FS-möten. G. Nästa möte Nästa FS möte är telefonmöte och planeras till den 28 januari H. Mötet avslutas Ordförande, AT tackade samtliga mötesdeltagare och avslutade därefter mötet. Vid protokollet Justeras Michel Grant Alf Tornberg Helene Karlsson 5

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-04- 07, kl 19.00-21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-02- 06, kl 18.00 21.18 på Scandic Europa, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 2 Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Tisdagen den 16 september 2008 Tid: Kl. 10-14.15

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer