Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö."

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela Nilsson, IN ( deltog fr.o.m via högtalartelefon), Alf Tornberg, AT, Peter Syvén, PS och Ulf Sjulander, US. Adjungerad: GS Jan Björkman, JB. 1 FORMALIA a Mötets öppnande b Justeringsman c Föreg. FS-prot. JK hälsade alla välkomna till Dalsjö och öppnade mötet. PS utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll från FS möte 4/05 godkändes och lades till handlingarna. d Dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten 3 g. 2. KOMMITTÉÄRENDEN RGK RDK Peter Martin och Olle Edeklev har varit i Toronto, Canada och där fungerat som domare vid World Masters, VM, i kata. Bägge två gjorde bra insatser och både Peter och Olle utsågs till ansvariga för respektive team. Efter tävlingar erhöll Peter och Olle sina diplom som Class A Judge för de sex Kodokan katas man tävlar i. Tidigare i juni arrangerade Dansk Judo Union ett kataläger med två kvinnliga judoka från Kodokan (bägge 6:e Dan). Vid detta läger deltog RGK:s zonansvariga Åke Bransell, Tommy Selggren och Matts Premberg. Peter Martin kommer att delta på EJU seminariet på Malta i september då den tekniska delen i år kommer att gälla kataträning. JB rapporterade om arbetet inom RDK. På hemsidan har RDK nu publicerat sommarens RDK Info och en rapport från årets EJU Referee Seminar kommer inom kort också att publiceras. Rapporten finns som bilaga till detta protokoll. Riksdomarkonferensen går den 27-28/8 i Märsta och på den kommer årets instruktions DVD från IJF/EJU att granskas, denna DVD och facit är nu kopierad för utdelning på konferensen. Inom kort kommer inbjudan till den IJF-B examen som skall hållas under SWOP i Borås också att presenteras på vår och EJU:s hemsida då alla förhandlingar med EJU nu avslutats.

2 TK US informerade om arbetet inom TK och att man nu arbetar med att fastställa ett datum och en plats för den kommande GP finalen. TK har också gått ut med en förfrågan om arrangörer till nästa års SM tävlingar. Arbetet med att färdigställa förslaget till nya tävlingsbestämmelser pågår men är något försenade. Ung Judo BC rapporterade om Ung Judo. Arbetet fortsätter om än något långsammare pga semestrar. Den planerade utbildningshelgen i Halland har flyttats till hösten då det var svårt att hitta ett lämpligt datum under vår/sommar. Ung Judo har tagit fram en del nytt material som man vill sälja och FS beslöt att allt skall sändas till kansliet och att all försäljning och fakturering skall ske därifrån. Webb LLK Arbetet inom webben fungerar mycket bra och Alf kommer nu att driva på ännu mer för att få ut ännu mer information regelbundet. Ett möte kommer att hållas på kansliet i Malmö och Peter Martin har erbjudit sig att bistå med en regelbunden översättning till vår engelska sida som idag inte uppdateras så ofta. Webben föreslår att varje kommitté utser en informationsansvarig som kan hålla kontakt med webben för att kunna förse hemsidan med information. Peter Syvén informerade om LLK. Resultaten från senior-em uteblev men från ungdoms-em återvände laget med en 5:e plats. Förhandlingarna med SOK är avslutade, SJF och SOK har enats om en budget för innevarande år på ca 1.8 miljoner. I dessa medel inräknas allt stöd till såväl aktiva som ledare/tränare. Tre aktiva får stöd av SOK men även en grupp utmanare till dessa på både senior- och junior nivå kommer att få ett visst stöd. Peter visade de utvecklingsplaner som gjorts för de aktiva. I LLK idag arbetar ordförande, Per Kjellin, ansvarig förbundskapten, Robert Eriksson och FS kontaktman, Peter Syvén tätt tillsammans med Daniel Lascau. Daniel kommer att fungera som en sorts inspiratör även för andra specialförbund enligt avtalet med SOK. När det gäller övriga kontakter med SOK har Peter Syvén den ekonomiska kontakten och Per Kjellin den sportsliga.

3 HK UBK HK har framgångsrikt avslutat den stora tävlingen i Stockholm och arbetar nu vidare men har vissa problem i kontakterna med SHIF. FS kontaktman tar detta med ordförande för HK och erbjuder hjälp. IN informerade om arbetet med UBK under den senaste tiden. Alf delade ut skriftlig information samt bilades även den rapport Daniel Lascau lämnat från mötet med SISU Riks den 27 juni i Stockholm. Resten flyttades till punkt 4 j nedan. JG US rapporterade från JG att Peter Andersson nu åter är i tjänst och att man lyckats bra på tävlingen i Venrey i Holland. Samarbetet med LLK/Daniel Lascau går bra och JG är nu en av de regioner som regelbundet besöks enligt samma upplägg som övriga regioner för blockträning och STT. 3. EKONOMI a b KA redovisade resultatet för det första halvåret, se bilaga. Resultatmässigt har vi ett nollresultat för de första sex månaderna även om det förekommer avvikelser mellan olika budgetposter, främst då inom LLK. SJF har under 2005 haft en, periodvis, ansträngd likviditet pga utdragna förhandlingar med SOK. Verksamheten har klarat sig ändå utan att bundna medel behövt frigöras. SOK har nu betalat in enligt avtal och nästa betalning sker i september, detta kopplat till planerade tillskott av RF medel gör att likviditeten under resten av året skall vara tillfredsställande. KA redovisade en fullständig genomgång av LLK:s ekonomi. Av denna genomgång framgår att ekonomin är i balans men att avvikelser finns mellan separat budgetposter, avvikelser som måste korrigeras under hösten. Presentationen var mycket lättöverskådlig och skall användas i budgetarbetet inför c KA och PS redogjorde för den förhandling som skall ske med SOK inför 2006 samt för hur man enats om att SOK medel skall hanteras då. d KA meddelade att genomgången med revisorerna av första halvårets verifikat flyttats till efter sommaren pga av semestern.

4 e f Fortum har lämnat ett förslag till ny sponsring kopplat till energiavtal. JK kontaktar. Uppdrogs åt JK att kontakta Adidas/Mediaburken för att ordna med skyltarna på bilen och att ta upp utformningen av landslagsoverallen och den försening som skett med leverans av judodräkter. Det ledarpilotprojekt SJF deltar i och som nyligen hade ett möte på Bosön skall finansieras via RF bidrag och FS uppdrog åt JB att fakturera RF kostnaderna. Anmälningsavgiften på 400,- skall betalas av varje deltagande klubb, även detta skall faktureras via kansliet. g Kenny Kling har lämnat in en förfrågan om att få en länk från SJF:s hemsida till sin egen för att informera om de nya judoaffischerna. FS beslöt att tillåta en länk från hemsidan. Grundaren av en nystartad judoklubb, Västerås Judoskola (se inval nedan) hade också bett om en länk från hemsidan för att göra reklam för deras försäljning av fastigheter i utlandet kopplat till ett bonussystem för de judoklubbar som medverkar till försäljning. FS beslöt att inte engagera SJF i detta projekt. 4. VERKSAMHETSÄRENDEN a FS noterade de arbetsrapporter som kommit in. Dessutom rapporterade BC från ovan nämnda möte med SISU Riks den 27 juni, med på mötet var BC och Daniel Lascau samt representanter från fyra andra specialförbund. Detta projekt skall drivas i två år och syftar till att få fram ett gränsöverskridande material producerat av SISU Riks för användning inom ledarskapsutbildning av ungdomar mellan 7 och 15 år. Nästa möte är planerat till den 15/9 och under hösten kommer RF att finansiera en heldag på Bosön för alla deltagande specialförbund JK rapporterade om resan till Tonga och resultatet av den som kan påverka den kommande kongressen i Kairo. Oceanien har bett att få sända ansvarig coach på utbildning i Sverige. Tanken är att han skall få bo i Borås och att utbildningen skall skötas av Daniel Lascau. Oceaniens Olympiska Kommitté kommer att betala samtliga kostnader och även stå för den eventuella ersättning vi vill ha för utbildningen. FS accepterade detta upplägg och uppdrog åt JK att sända en inbjudan. EJU:s president Marius Vizer har bett JK och BC att komma till turneringen i Istanbul den 9-10 juli för en genomgång inför VM i Kairo och FS beslöt att godkänna resan.

5 b c d e f g h FS beslöt om inval av Västerås Judoskola enligt ansökan. FS önskar klubben välkommen i Svenska Judoförbundet och uppdrog åt JB att administrera invalet. SJF:s förre förbundskapten har, via ombud, begärt ytterligare ekonomisk kompensation efter avslutad anställning. Ärendet har behandlats inom SJF:s juridiska grupp som lämnat sin rekommendation till FS. FS beslöt att avslå begäran och uppdrog åt JB att besvara skrivelsen. JB presenterade det förslag till Klubbpärm på nätet som tagits fram. Efter en genomgång ansåg FS att förslaget är bra och uppmanade JB att fortsätta arbetet och återkomma med ett färdigt förslag. RF har bett om namnförslag till deltagare i RF:s skiljenämnd. Tidigare har ingen representant från SJF funnits med på listan. FS beslöt att överlåta åt vår juridiska grupp att nominera en deltagare, JB hanterar frågan. Då flera förfrågningar kommit till kansliet om publicering av vissa befattningshavares mobilnummer. FS beslöt, efter godkännande från respektive, att SJF skall publicera mobiltelefonnumret till ledamöterna i FS, till SJF:s Generalsekreterare samt till Daniel Lascau på vår hemsida. Detta för att underlätta direktkontakter med förbundsledning och ansvariga. Vi skall också ordna med ett direktnummer, mobilt, till webben för att underlätta resultatrapportering. Samtliga inblandade har gett sitt samtycke till denna publicering. I en skrivelse har Göteborgs Judoförbund ansökt om ekonomiskt bidrag på kronor för att kunna driva verksamhet i samarbete med Katrinelundsgymnasiet (ett regionalt elitidrotts gymnasium) i Göteborg. Då denna verksamhet stöds med kommunala bidrag och ett flertal regionala elitidrottsgymnasier ny etableras ser inte FS att det finns någon ekonomisk möjlighet för SJF att stödja alla dessa. De medel SJF ha avsatt för denna typ av verksamhet är riktade mot vårt Riksidrottsgymnasium i Lindesberg och någon avsikt att dela dessa medel mellan JudoGymnasiet och regionala dito är inte aktuellt för närvarande. JB besvarar ansökan. Samarbetet inom Norrlands JDF har nu återupptagits, en ny styrelse har utsetts. FS önskar lycka till med förhoppningen om att distriktet nu skall kunna ha en bra verksamhet framöver.

6 i Två tjänster har annonserats ut inom SJF, en som ansvarig förbundskapten och en som biträdande, främst för junior och 17. Åtta personer har sökt tjänsterna och många har varit väl meriterade, LLK har bett regionansvariga tränare att rangordna inkomna ansökningar och, med ledning av detta, lämnat sin rekommendation till FS. FS beslöt att anställa Robert Eriksson som förbundskapten och huvudansvarig förbundstränare samt Jakob Reinius som biträdande förbundskapten främst med ansvar för junior och 17. FS beslöt vidare att uppdra åt PS att slutförhandla anställningar och formulera korrekta arbetsbeskrivningar i samarbete med JK. FS enades också om att erbjuda anställningsvillkor enligt bilaga. FS uppdrog åt JB att återsända meritförteckningar och meddela övriga sökande om beslutet. j FS diskuterade utvecklingen inom utbildningskommittén, UBK och förändringen av det material som nu finns framme. AT hade färdigställt en del material som delades. Målet är att ha så mycket material som möjligt klart till Riksfortbildningen i Landskrona som skall hållas den 7-8 oktober. FS beslöt att utse Matts Premberg, Kristianstad till ny ordförande i UBK. Ett möte för att sammanställa materialet kommer hållas inom UBK snarast. 5 ÖVRIGA FRÅGOR a b c BC presenterade ett förslag från Adidas med kalendrar försedda med bilder på våra bästa tävlande m.fl som skulle kunna säljas inom SJF. Förslaget lät intressant och BC återkommer med närmare detaljer. US lade fram ett förslag från JudoGymnasiet om att hyra en övernattningslägenhet som skulle kunna användas när SJF:s förbundstränare är på plats i Frövi. Ett överslag av kostnaderna gav vid handen att det inte skulle innebära någon besparing varför förslaget inte antogs. EJU har sänt en inbjudan till SJF och andra länder som arrangerar WorldCup tävlingar. Organisatörerna bjuds in till seminariet på Malta i september där EJU kommer att gå igenom alla de detaljer som man kräver skall fungera under en WorldCup. FS beslöt att sända en representant från Borås, medel har reserverats för resan. JB kontaktar Borås för att ordna det praktiska.

7 e f SJF har en något föråldrad databas som behöver ersättas med en modern dito och offert har tagits in från ett företag i Malmö. Priset är dock för högt och JB fick i uppdrag att återkomma med ett förslag på en lägre nivå. Pool 2000 erbjuder oss ett Sportkort och FS beslöt att ta ut kort för hela FS, vi utnyttjar alla de 10 kort vi erbjuds. 6 Nästa möte bestämdes till fredagen den 23 september i Farsta. 7 Johnny Kullenberg tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Jan Björkman Johnny Kullenberg Justerat/godkänt/JB Peter Syvén

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2009:3 Skype-konferens 2009-10-07 Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll Nr 2009:3 Datum Onsdagen den 7 oktober 2009 Tid Kl. 20:00-23:00

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer