Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö."

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter Syvén, PS, Christer Löfgren (ankom 19.00), CL, Ulf Sjulander, US, Alf Tornberg, AT. Adjungerad: GS Jan Björkman 1 FORMALIA a Mötets öppnande JK hälsade välkommen till Dalsjö och öppnade mötet. JK informerade även om att CL anländer något senare då han är på Arlanda och hämtar Daniel Lascau som inbjudits till mötet för att informera FS om sin bakgrund inom Judo. b Justeringsman c Föreg. FS-prot. d Dagordning US utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll från FS möte 5 den 16 april hade tidigare justerat och godkänts underhand och lades nu till handlingarna. Detta FS möte var egentligen tänkt att hållas i Borås den 18 juni men ställdes in då flera FS ledamöter inte kunde komma. Ett arbetsmöte hölls ändå och FS beslöt att protokollet från detta möte skall bifogas detta protokoll som bilaga 1, samt godkände FS även i efterhand de beslut som togs vid det tillfället. Dagordningen justerades och punkterna 5m, 5n, 6a samt 6b lades till varefter dagordningen godkändes. 2 KOMMITTÉÄRENDEN a RGK BC rapporterade att RGK söker extra medel utöver budget för att kunna delta som domare vid veteran EM i S:t Petersburg i höst. Den beräknade kostnaden är ,-. RGK kommer att klara den verksamhet man budgeterat under 2004 på de medel man tilldelats men visste inte om, inför budgetarbetet, att man skulle bli tillfrågad om att delta som domare vid detta evenemang. Totalt räknar RGK med att de extra tävlingar man deltagit med domare på under 2004 kommer att kosta strax över ,- som man ber FS att tillföra RGK. Inför kommande budgetarbete kommer eventuellt deltagande som katadomare internationellt att tas med i budgetäskandet. Rapporter från tidigare deltagande har lämnats till FS. JK meddelade att eftersom ansökan lämnats in till RF om extra medel för deltagande i internationellt arbete kan de extra pengar RKG behöver tas från dessa medel när vi får dem beviljade. Sannolikheten för att RF beviljar vår ansökan är stor, enligt förhandsbesked.

2 RDK Ung Judo Rapporterade JB om de uppdrag RDK varit på sedan förra mötet. Årets Europeiska domarkonferens hölls i Baku och rapport har lämnats samt även publicerats på vår hemsida. IJF:s Tävlingsregler har översatts till svenska och publicerats på vår hemsida. Ett nytt RDK info har också publicerats. JB presenterade också det nya utbildningsmaterial RDK tagit fram med hjälp av Niklas Strandberg. Allt detta skall nu gås igenom på kommande Riksdomarkonferens och sedan tas i bruk. BC rapporterade om Ung Judos arbete med initiativtagarna till tekniktävlingar för unga. Tillsammans med RDK kommer man nu att träffa klubbar i bl.a. Göteborgsområdet både när det gäller tekniktävlingar och domarregler, det sistnämnda för att stimulera unga att utbilda sig till domare. I första steget på klubbnivå för att hjälpa till på hemmaplan. Ett möte kommer att hållas mellan Ung Judo och UBR i första hand för att titta på förutsättningar för att kunna köra Norrlandskonceptet även i Stockholmsområdet. TK US uppmanade alla att granska det förslag till tävlingsbestämmelser som nu tagits fram av TK och som så många som möjligt bör yttra sig om. LLK Webb HK UBR PS tog upp den skrivelse som kommit från Borås JK angående nya datum för SWOP och Finnish Open samt det planerade träningslägret mellan dessa tävlingar. FS beslöt att dessa datum skall gälla när nu både Borås och de finska arrangörerna är ense. LLK hade även meddelat att man inte avsåg att sända en LLK coach till seminariet på Malta. Arbetet med hemsidan fungerar bra. Patrik arbetar med att få tillgång till en annan server för att om möjligt undvika framtida problem som det vi hade under maj månad. HK:s ordförande Tomas Rundqvist har, genom CL, rapporterat att HK tänker försöka genomföra en internationell tävling och ett träningsläger i Sverige nästa år. Han vill gärna att SJF står som arrangör för att få rätt status på evenemanget. 5-8 maj 2005 är bokat och FS beslöt att ställa sig bakom arrangemanget. Tomas R kommer att ansvara för genomförandet med hjälp av IK Södra. AT rapporterade från UBR där UBR ställer sig tveksamma till en fortsättning om inte LÖ fortsätter. UBR vill även veta vilken hjälp de kan räkna med framöver. Se även punkt 5 b nedan.

3 JG Rapporterade US om intagningen till JudoGymnasiet. Fördelningen detta år är 2 tjejer och 6 killar enligt tidigare preliminära antagning. Peter Andersson har sökt och fått tjänstledigt och två huvudkandidater finns till det vikariat som nu uppstått. US hjälper om behov finns till vid tillsättningen av tjänsten och håller också kontakten med Rektor Torkel Freed när det gäller tjänsterna och hur SJF kommer att lösa kontakterna med JG under hösten. 3 EKONOMI a b c KA gick igenom det utskick som gjorts före mötet och konstaterade att likviditeten nu åter var god. Då SJF nu placerat en del av tillgängliga likvida medel i obligationer krävs en något mer detaljerad likviditetsplanering under sommarperioden och fram till RF:s nästa inbetalning men den är nu gjord. Delårsresultatet är negativt vilket är normalt med tanke på att våra intäkter fördelas under året medan många av kostnaderna ligger med en större del på första halvåret och en något mindre under det andra halvåret. Se bilaga 2. KA presenterade ett nytt och lättöverskådligt sätt att redovisa utfall mot budget under löpande verksamhetsår samt ett förslag till presentation av årets redovisning inför kommande årsmöte. FS accepterade sättet att presentera redovisningen. AT frågade om de räkningar LÖ sänt in och om de reglerats. KA lovade att kontrollera det. KA informerade även om den förfrågan som kommit från Kerstin Roth och det uppdrogs åt KA att besvara den med att FS inte lämnar ut uppgifter ur redovisningen av principiella skäl. Kontakt med RF har tagits för att få reda på praxis i liknande fall. KA informerade om ekonomin inom LLK som hanterats av LLK. KA har kontakt med LLK:s kassör och kommer att göra avstämningen med honom. KA vill ha bättre kontroll över LLK:s ekonomi och kommer att föreslå förändringar i samråd med LLK. Ett nytt löneavtal har träffats och JK redovisade förslaget till lönehöjningar gällande anställda inom SJF, bilaga 3, FS beslöt enligt JK:s förslag. d. Förslag från RGK, se pkt.2.

4 4 INFORMATIONER/RAPPORTER/ÅRSMÖTESÄRENDEN a b c d e f JB rapporterade om senaste nytt från kansli och på personalsidan. CL rapporterade från NJU mötet i Finland, en rapport har lämnats in men rent allmänt menade han att deltagarna var mycket nöjda med samarbetet inom norden. Samtliga anser att norden under senare år ökat sina möjligheter till inflytande när det gäller Europeiska frågor och ser även fram mot fler tillfällen till tävlingar med kombinerade nordiska lag. Uppdrogs åt AT och JB att sammanställa information i korthet efter varje FS möte och publicerat denna på vår hemsida. Detta för att informera om de viktigaste punkterna redan innan protokollet är klart att publicera. Rapporterade JK om genomförd förhandling med HTF och vad den resulterat i. Protokoll från förhandlingen bifogas som bilaga 4. Utgår då FS mötet senarelagts. BC redogjorde för upplägget med provpaket från Olympus. Paketerbjudandet är nu utlagt på judo.se och klubbarna kan beställa med rabatterade priser två gånger per år. Med anledning av förfrågan från några av våra kommittéer påminde FS om att kommittéerna inte får beställa produkter till sin respektive kommitté där användning av SJF:s logo ingår utan att först haft samråd med SJF:s GS i frågan. Grundinställningen är att eventuella T-shirts och liknande skall förses med SJF:s logo på ena ärmen i kombination med namnet på kommittén. Redogjorde JB för det dopingärende som varit aktuellt. Det är nu avslutat, alla inblandade har accepterat det utdömda straffet. CL informerade om sina kontakter med RF angående de förändringar gällande doping som skall beslutas om. IJF har ännu inte tagit beslut så SJF får avvakta lite till. 5 VERKSAMHETSÄRENDEN a Södertäljekansliet Diskuterades vilka åtgärder som skall vidtas efter beslutet om Södertäljekansliet. FS beslöt att säga upp lokalerna i Södertälje med avflyttning vid kontraktstidens utgång. JK presenterade ett förslag till arbetsuppgifter som skall gälla för utbildningskansliet under hösten. FS godtog dessa och uppdrog åt JK att meddela LÖ. Ett brev från LÖ genomgicks bl.a togs frågan om utbildningsdiplom upp och det uppdrogs åt JB att snabbt ta fram nya. Övriga punkter diskuterades och kontakt tas med LÖ om dessa.

5 b UBR AT informerade om sin möten med UBR och LÖ samt lovade att ta fram en lista på allt som behöver tas i FS för beslut. Han påtalade även behovet om guidelines för allt material SJF tar fram. AT återkommer med förslag som sedan skall gälla för allt material inom SJF. Han önskade även samla all information kring utbildning på ett ställe på hemsidan istället för som nu gäller med info under respektive kommitté. FS accepterade förslaget och JB kommer att kontakta webben för att ordna det. c Judopass d Konferens Farsta e f LLK BC handlägger enligt beslut vid arbetsmötet den 19/6 i Borås. Diskuterades upplägget och innehållet i den beslutade konferensen som skall hållas i Farsta den 28 augusti. Beslöts att ett telefonmöte skall genomföras för att stämma av inför konferensen, mötet skall hållas den 24 augusti PS ordnar med inloggningscoder som han sänder ut via mail. Diskuterades eventuellt byte av telefonoperatör. FS beslöt att något byte inte skall genomföras för tillfället. De fasta telefonerna ligger inom ramen för budget dock poängterades vikten av eftertanke vid användande av det mobila nätet. FS diskuterade den kritik som riktats mot LLK bl.a i ett antal brev samt i andra sammanhang. FS var eniga om att kritiken måste hanteras omedelbart och det uppdrogs åt JK och PS att snarast kontakta LLK för att hitta en lösning. I detta sammanhang presenterade JK även ett förslag till ny organisation inkluderande en eventuell anställning av Daniel Lascau. Se bilaga 5. En ekonomisk kalkyl granskades och det noterades att förslaget är genomförbart rent ekonomiskt. (En presentation av Lascau kommer senare under mötet.) FS uppdrog åt JK att fortsätta kontakterna och det beslöts att åter ta upp ärendet efter presentation och efter konferensen i Farsta. PS informerade om hans och JK:S kontakter med bl.a SOK. Nya medel från SOK kommer att satsas men inte förrän med början den 1 april Kontakter med berörd LLK personal har hafts under sommaren. Efter en genomgång FS beslöt att de halvtidstjänster LLK för närvarande har inte kan finansieras utan måste dras in. Den ena med utgången av augusti och den andra med utgången av oktober månad FS uppdrog åt PS att hantera detta. Heltidstjänsten som förbundskapten skall finansieras genom omdisponeringar inom fastlagd budget.

6 Ordinarie möte tog nu en paus för att få en presentation av Daniel Lascau. DL visade hela sin karriär (en komplett CV) på PowerPoint samt lämnade han även förslag till hur en framtida utveckling i Sverige skulle kunna se ut. Presentationen i sin helhet återfinns som bilaga 6 till detta protokoll. Hela FS var eniga om att arbeta för att kunna genomföra denna förändring dock att förslaget först bör presenteras på kommande konferens samt att LLK måste få komma med sin syn på det innan slutlig ställning tas. FS uppdrog åt JK att hålla i de fortsatta kontakterna med DL. Då det inte fanns möjlighet att slutföra mötet vid detta tillfälle ajournerades mötet för att slutföras vid kommande telefonmöte. Protokoll från telefonmöte i FS den 25 augusti Närvarande var Johnny Kullenberg, JK, Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Alf Tornberg, AT, Uls Sjulander, US, Christer Löfgren, CL, Peter Syvén, PS Adjungerad: Jan Björkman, JB Fortsättning av FS möte 6/04 som ajournerades den 30/ VERKSAMHETSÄRENDEN forts. g h i j k Då förhandlingarna med aktuell sponsor ännu ej slutförts bordlägges punkten till nästa möte CL informerade om sina kontakter med RF:s DopingK. CL har fått handlingar från antidopingansvarig (Kristina Berglind). Något besked har ännu inte kommit från RF varför CL återkommer i ärendet. Nästa års junior-sm kommer att arrangeras av Staffanstorps JK varför FS beslöt att, likt tidigare år, hålla SJF:s årsmöte i samband med denna tävling. Årsmötet kommer att hållas söndagen den 20 mars på Scandic Hotell Star i Lund. IJF:s Tävlingsregler som översatts av RDK kommer denna gång inte att tryckas upp i form av ett häfte. RDK anser att de ändringar som brukar komma från IJF gör att häftet blir inaktuellt så pass snabbt att det är bättre om lösbladssystem används. FS accepterade RDK:s uppfattning. Den av AT framtagna informationspolicyn granskades, se bilaga 7, FS beslöt att den omgående skall införas. Uppdrogs åt AT att informera om den genom att presentera den på hemsidan samt även vid den kommande konferensen i Farsta.

7 l m n US presenterade en idé från Mattias Pettersson, Frövi, om en ny tävling. Deltagarantalet sjunker och Mattias anser att en ny sorts tävling möjligen kunde råda bot på detta. Tanken är att det skulle vara en tävling med 4 deltävlingar under året av Collco Cup typ. US menade att en arbetsgrupp borde tillsättas för att undersöka förutsättningarna för en typ av tävling i Sverige. FS beslöt att US bildar en arbetsgrupp där han själv går in som ordförande och kontaktar Mattias Pettersson, som bör ingå i gruppen, liksom även Mats Larsson, TK samt en representant för LLK. De medel som kommer att behövas för att arbetsgruppen skall kunna arbeta kommer att tillföras av FS. Beslöts att Tomas Rundqvist representerar SJF vid EJU:s Education and Medical Seminar på Malta. FS beslöt om återinval av Rättviks JK efter det att klubben meddelat att man åter startat verksamhet och på nytt sökt in i SJF. Beviljades BK Tomoe, Kiruna utträde efter ansökan då man numera inte bedriver någon judoverksamhet. 6 ÖVRIGA FRÅGOR a b c d e f FS beslöt att Linda Pettersson, Ung Judo och BC, FS representerar SJF vid SISU Kick of den 26-28/11. Konferensen kommer att hållas på m/s Mariella under en resa till Helsingfors. Riksidrottsforum går detta år i Göteborg den november. FS beslöt att JK representerar SJF. JK kontaktar JudoGymnasiet för att höra om de kan delta med en representant också. Solveig Malmqvist har ansökt om att få nersatt avgiften till SJF för Wasastadens Handikappjudo. FS beslöt att avslå förfrågan, normal avgift skall utgå. Ett brev från Torkel Fred i Lindesberg diskuterade. FS beslöt att US håller kontakten med honom. Diskuterades en skrivelse från Lars Österlund med krav på kompensation för övertidsarbete för många år bakåt i tiden. Konstaterade FS att det system för kompensation för övertidsarbete och arbete på obekväma tider som gäller för övriga anställda även omfattar LÖ. Uppdrogs åt JK att informera LÖ. Diskuterades möjligheten att JudoGymnasiet, eventuellt i samarbete med Frövi kunde starta något projekt inom ramen för Handslaget. Uppdrogs åt US att kontakta Björn Nyberg. Informerade JK om den ansökan om extra medel för internationellt arbete som lämnats till RF den 13 augusti. FS ställde sig bakom ansökan och US betonade vikten av att vi redovisar på ett bra sätt hur medlen fördelats och nyttjats.

8 g h i Presenterade KA ett nytt och mycket informativt sätt att redovisa SJF:s ekonomi, se bilaga 8. FS var helt enig om att den skall införas och användas omgående. Diskuterades det förslag till budget för en eventuell anställning av D. Lascau som tagits fram. Noterade FS att, under förutsättning av att SOK bidrar till finansieringen, är förslaget godtagbart. FS beslöt att ärendet åter tas upp efter konferensen i Farsta och efter att nya kontakter tagits med LLK och SOK. Noterades att Anders Dahlin sagt upp sig från tjänsten som förbundskapten och att istället kommer att tillträda tjänsten som lärare på JudoGymnasiet. FS uppdrog åt JK att kontakta Dahlin för att enas om hur anställningen skall avslutas. Diskuterade FS de ämnen som kommer att tas upp på den kommande konferensen i Farsta. Det förslag till öppet brev från FS som arbetats fram gicks igenom. En del ändringar gjordes och det uppdrogs åt JB att distribuera brevet till SJF:s klubbar m.fl. enligt sändlista. Innan mötet avslutades granskade FS den mötesplan som finns, noterades att nästa ordinarie FS möte kommer att hållas fredagen den 8 oktober i Farsta i samband med junior-swop. Mötet som planerats till den 3 december i samband med lag-sm kolliderar med EJU:s kongress och FS beslöt att ändra detta möte till lördagen den 11 december i Göteborg. Med detta tackade JK styrelsen och önskade alla välkomna till konferensen i Farsta Kommande helg. Vid protokollet Justeras Jan Björkman Johnny Kullenberg Ulf Sjulander Justerades på FS möte 7 i Farsta den 8/ /JB

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer