Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm."

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela Nilsson, IN, Alf Tornberg, AT, Peter Syvén, PS och Ulf Sjulander, US. Adjungerad: GS Jan Björkman, JB samt Mia Simonsson, valberedningen. 1 FORMALIA a Mötets öppnande JK hälsade alla välkomna och öppnade mötet. I samband med öppnandet av mötet informerade JK om IJF kongressen i Kairo som föregick VM. Före kongressen höll de Nordiska länderna ett möte där man enades hur Norden gemensamt skulle rösta i frågor av gemensamt intresse. Vid detta möte enades man också om ett gemensamt kalendarium för Norden, vissa gemensamma utbildningar samt att ännu en gång sätta samman ett nordiskt lag om ännu en inbjudan kommer. Det man främst kommer att minnas från IJF kongressen är det smutsiga spel som bedrevs i kriget om ordförandeposten. EJU presidenten Marius Vizer utmanade IJF presidenten Park. I sin iver att väljas om hade Park & Co gått för långt. Man presenterade fullmakter från länder som inte visste om att man lämnat fullmakt, man presenterade fullmakter från länder som inte ens var med i IJF osv. Allt detta gjorde att kongressen drog ut på tiden och blev en tillställning som inte var värdig. Flera kontinenter och många länder har nu överklagat valet till ordförandeposten och vi får se hur det slutar. JK visade också upp den Svensk Judo värdesätter kampanj som tagits fram, FS uttryckte sin uppskattning och dessa planscher skall nu spridas under hösten. b Justeringsman c Föreg. FS-prot. d Dagordning KA utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll från FS möte 5/05 godkändes och lades till handlingarna. Dagordningen godkändes.

2 2. KOMMITTÉÄRENDEN RGK RDK TK Peter Martin hade sänt in information om det kata seminarie han deltagit i på Malta i regi av EJU. Samtliga av de katas man kommer att tävla i under kommande kata-em tränades under ledning av Italiens mycket kompetente Tsugiama sensei. Peter är uttagen att döma kommande EM i kata som arrangeras dagen före veteran-em i London. Både i kata och veteran kommer ett flertal svenskar att delta. JB rapporterade om arbetet inom RDK. Helgen den augusti hölls årets Riksdomarkonferens i Märsta. Helgen var välbesökt med fler än 40 domare på plats från hela landet. Glädjande var att också LLK med Daniel Lascau och våra LL tränare deltog vilket medförde ett nyttigt kunskapsutbyte mellan tränare/coacher och domare. En fullständig rapport från konferensen kommer att publiceras på vår hemsida. Nytt för året var teknikgenomgången som Daniel Lascau höll i Märsta JK:s dojo, mycket nyttigt och något som kommer att tas med även på kommande konferenser. RDK hade arbetat om domarbestämmelserna, inga omvälvande nyheter utan snarare justeringar och uppdateringar. FS fastställde dessa domarbestämmelser som nu skall publiceras på vår hemsida. US informerade om arbetet inom RTK (Rikstävlingskommittén) där man nu arbetar på att sammanställa de remissvar som kommit in gällande TB06. Daniel Lascau och LLK har också lagt ett förslag till nytt kalendarie som RTK försöker anpassa och förankra. Arrangör till GP finalen söks och nystartade Västerås Judoskola uppmanar andra klubbar att följa deras exempel och skänka en slant till prispotten för att öka intresset för GP tävlingen. Ung Judo BC rapporterade om Ung Judo med hjälp av en PP presentation. Inom kommittén har man nu tagit fram nya klistermärken som kommer att finnas även på kanslit för distribution. Ung judos egen hemsida uppdateras nu med hjälp av Niklas Strandberg. RF har bett Ung Judo att utse 2 nya ungdomsinspiratörer och Rasmus och Therese är de som utsetts, sedan tidigare ingår Linda i RF:s ungdomsråd.

3 Webb LLK Arbetet inom webben fungerar mycket bra och Alf har täta kontakter gällande uppdateringar av hemsidan. Peter Syvén informerade om LLK. Arbetsklimatet inom LL och LLK är mycket bra och samtliga LL trupper är nu uppdaterade och kommer fortsättningsvis att hållas aktuella. Planeringen av verksamheten för nästa säsong pågår fullt ut i samarbete med Daniel Lascau för att få den att fungera bra med både nordiskt och internationella kalendarier. Under SWOP kommer ett möte att hållas med LL tränarna. KA noterade LLK:s ansträngda läge när det gäller ekonomin efter en genomgång nyligen med ansvariga inom LLK, vissa omprioriteringar får göras under hösten för att budget skall kunna hållas. Inför budgetarbetet för 2006 har kontakt nu sökts med SOK:s Glenn Östh. Uttagningen till junior-em i Zagreb är klar och FS önskar truppen lycka till! JK informerade om samarbetet med högskolan i i Borås och tankarna på att återuppväcka de gamla planerna på ett svenskt Kodokan. JK återkommer om och när planerna är mer konkreta. HK UBK IN informerade om de tävlingsframgångar handikapp judo har under senare tid med ett VM guld som det bästa resultat, ett hjärtligt grattis till Elvira Kivi från hela FS! SHIF vill ha ett möte för att kunna reda ut de samarbetsproblem som finns för närvarande. JK och HK ordföranden tar kontakten och återkommer med mer informationer. BC informerade om hur arbetet med den nya utbildningsplanen fortskrider, allt skall vara klart för presentation vid Riksfortbildningen i Borås den 8-9 oktober. Se nedan under 4.b BJ och Linda från Ung Judo deltar i arbetet med gränsöverskridande barn och ungdomsutbildning som är en följd av beslut på årets RIM i Västerås i våras. Materialet presenterades på PP. JG US rapporterade från JG. Intag av nya elever har gjorts och generellt verkar det som om nivån är ett snäpp högre detta år. Den 11 september hölls ett möte med elevernas hemmatränare och tisdagen den 27 september har US ett möte med RIG gruppen i Lindesberg. Rent allmänt anser US att JG skall vävas in ännu mer i LLK arbetet även om samarbetet nu fungerar mycket bra. FS skall också planera ett av sina kommande möten att hållas på JG och kombineras med en JG träff för hela FS.

4 3. EKONOMI a b KA redovisade resultatet för årets första åtta månader och resultatmässigt ligger vi bra till mot budget, dock lider LLK fortfarande av årets inledning utan SOK pengar. Likviditeten kräver att SOK håller på utbetalningsperioderna men detta håller KA kontroll på och återkommer med besked. KA hänvisade till den nyligen genomförda genomgången av LLK:s ekonomi och, som ovan nämnts, den planerade planeringsträffen med SOK om 2006 års SOK medel. c KA redogjorde för utvecklingen av förbundets telefonkostnader. Det nya 3 avtalet har resulterat i att telefonkostnaderna inom styrelsen och LLK minskat kraftigt. Sedan tidigare finns beslut på tjänstetelefon för JK och JB men istället för att fakturera fram och tillbaks beslöt FS nu att även förbundskaptenerna får tjänstetelefon via LLK. Eventuella privatkostnader debiteras i efterhand. De kostnader som ökat är utlandssamtalen men JK tar upp denna fråga med EJU för att vi skall kunna debitera de samtal som sker i deras tjänst av DL. Uppdras åt JB att undersöka eventuella abonnemang som kan minska kostnaden för utlandssamtal. d KA informerade om mötet med revisorerna, allt ser bra ut och inga anmärkningar framfördes på verksamheten så här långt. Man enades om inköp av ett nytt och bättre bokföringsprogram för att göra redovisningen ännu mer lättöverskådlig. Programmet kommer att tas i drift från den 1 januari e JK och BC informerade om den ansökan man lämnat in till RF om extra medel för internationellt arbete. I ansökan ingår också medel för jämställdhetsarbete på internationell nivå, World Cup tävlingar i Sverige, arbetet för att få en svensk representant inom EJU:s styrelse eller i någon av dess kommittéer. Vi får besked i början av december på hur RF ställer sig till ansökan. När det gäller deltagande av FS ledamöter vid internationella arrangemang tas beslut om detta inför varje resa.

5 4. VERKSAMHETSÄRENDEN a b c d e FS noterade de arbetsrapporter som kommit in. PS föreslog att FS nu planerar det möte som tidigare ställdes in där FS samlas och ägnar en heldag åt framtidsplanering och strategiarbete samt genomför den planerade kompetensutvecklingen. FS uppdrog åt PS att arrangera detta så snart som möjligt. Uppdrogs åt FS-ledamöterna att framöver rapportera till AT i förväg vad man planerar att genomföra inom sina respektive ansvarsområden så att AT, i förekommande fall, kan informera om aktiviteterna via SJF Aktuellt på hemsidan. Allt i syfte att sträva mot en allt större öppenhet. JB rapporterade muntligt om GP tävling och sponsorer, mötet på Malta med Generalsekreterare inom EJU, Handslaget och inkomna ansökningar som accepterades av FS, om skrivelse från Malmö Budokan om LLK, arbetet med att motverka plötsliga dödsfall inom idrotten, Judoboken och försäljningsutvecklingen (säljer bra). AT hade tidigare ansvar för UBK (tillsammans med JB), den nya organisationen presenterades nu och fastställdes av FS. Daniel Lascau har huvudansvaret för utvecklingen av det nya utbildningssystemet med hjälp av UBK. I UBK går BC in som tf ordförande under Matts Prembergs sjukdom, övriga ledamöter är Ulf Norrhäll och Linda Petersson. BC förklarade i detalj upplägget inför kommande Riksfortbildning med hjälp av den PP som Daniel Lascau färdigställt. Efter genomgången konstaterade FS att materialet var mycket genomarbetat och att eventuella synpunkter som kommer på RFB skall tas till vara och att UBK sedan sammanställer allt. SJF har fått förslag på utbildning i krisinformation samt massmediaträning. AT hade tidigare ansvar för detta inom SJ och åtog sig att organisera kurser för FS och anställda. PS återkommer med förslag till finansiering av kurserna. FS diskuterade den halvtidstjänst som utannonserats. UBK kommer att nyttja denna resurs och JB fick i uppdrag att åter ta fram lämplig kandidat och återkomma. FS diskuterade det Judoforum som många medlemmar använder sig av. FS uppdrog åt JB att följa utvecklingen samt att, vid behov, besvara inlägg för förbundsstyrelsens räkning.

6 f g h FS diskuterade det förslag till nya Tävlingsbestämmelser som presenterats av RTK och som nu ligger ute på remiss. Ett antal justeringar gjordes som JB sänder vidare till RTK. FS beslöt att hålla ett telefonmöte efter remisstidens utgång och efter det att RTK genomfört de justeringar som skall göras med hänsyn till inkomna remissvar. JB sänder ut slutligt förslag inför telefonmötet. Kata Academy har blivit en populär verksamhet och FS diskuterade hur denna verksamhet kan samordnas med RGK:s. FS uppdrog åt JB att sammanföra Kata Academy och RGK för att gemensamt återkomma med ett förslag till FS. JB informerade om de ansökningar om förtjänsttecken som SJF fått. FS uppdrog åt JB att handlägga detta. i Inför kommande verksamhetsberättelse och för att få underlag till ett eventuellt kommande Judomagasin ombads FS ledamöterna att sammanställa sina aktiviteter under året och sända dessa till JK. Deadline den 15/11. FS uppdrog åt AT att återkomma med kostnadsförslag för utgivningen av ett Judomagasin. j FS beslöt att välja in Ljungbyheds Judoklubb som ny medlem i SJF. FS önskar klubben hjärtligt välkommen. Sotenäs JK har ansökt om namnändring till Kungshamns JK. FS accepterar denna ändring så snart klubben sänt in de kompletterande handlingar kansliet begärt. k. JB redogjorde för det slutliga svar som sänts till det ombud A. Dahlin anlitat. I sak ingen förändring från det tidigare och innebärande att SJF avvisar alla krav på ytterligare ersättning.

7 5 ÖVRIGA FRÅGOR a BC presenterade förslag till inköp av profilprodukter. Nyckelbanden som tidigare köpts in av Ung Judo har mottagits mycket positivt och FS beslöt om inköp av nya med SJF logo. Kostnad ,-- FS beslöt också om inköp av 200 T-shirts till försäljning och uppdrog åt BC att genomföra det. 6 Nästa möte bestämdes blir ett telefonmöte som JK kallar till så snart TB06 är klar. 7 Johnny Kullenberg tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Jan Björkman Johnny Kullenberg Justerat/JB Kent Andersson