SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta."

Transkript

1 SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande), Robert Alnebring, RA, Christer Löfgren, CL, Jan Björkman, JB, Kristina Berglind, KB, Barbro Carlsson, BC, och Bengt Håkansson, BH. Övriga närvarande: Lars Österlund, LÖ (adjungerad), Claudio Reggiani, CR, (utgick söndag ca kl.11.00), Lars Hintze, LH, och Hans Rimberg, HR. Frånvarande John Jansson, JJ, och L-G Larsson, LGL, (bägge har anmält förhinder pga arbete). Övrigt: Lördag start kl och avslutning 19.40, med avbrott för fika mm söndag start och avslutning FORMALIA a Mötets öppnande DDJ hälsade alla välkomna, speciellt närvarande personal, och informerade att Pernilla Andersson, SPIF, av SOK uttagits till OS i Sydney 2000 och att RDK av sponsorn Fortum har erhållit kr i riktat stöd för bl.a. vidareutbildning av domare. Därefter förklarades mötet öppnat. b Justeringsman JB utsågs till protokollsjusterare. c Föregående FS-protokoll från FS-möte nr 6 den 10 december 1999 protokoll godkändes efter justering. d Dagordning Dagordningen godkändes efter justering. 2 EKONOMI a Ekonomi Ekonomiskt utfall för 1999 och prognos för bokslut diskuterades, se bilaga 1. Noterades att LLK dragit över sin budget med ca kr bl.a. pga. ändrade regler för användning av OS-medel och ökade kostnader. FS beslöt att kommittéernas eventuella överdrag inte skall påverka budgetförslaget för b Budget 2000 Föreliggande budgetförslag för 2000 diskuterades. Noterades att i budgetförslaget till årsmötet skall under kommittéernas budget beräknade egna intäkter införas. FS beslöt att det reviderade budgetförslaget skall föreläggas årsmötet för fastställande, se bilaga 2. 1

2 3 INFORMATION a Klubbar Noterades att Tranås Judo&JiuJitsuklubb, Mockfjärds Judoklubb och Morlanda Judoklubb meddelat att deras judoverksamhet upphört. Godkändes namnbyte av BK Mifuné till Kampsportklubb Mifuné, Örebro. Muntlig information framfördes av FS-ledamöterna om kontakterna med klubbledarna efter FS:s rundringning. Klubbarnas verksamhet och medlemsaktivitet diskuterades. Uppdrogs åt kansliet att begära in, kansliet tillhanda senast den 1 mars 2000, den senaste verksamhetsberättelsen från var femte klubb i klubbmatrikeln enligt följande: Alingsås Judoklubb Borås Judoklubb Club Jiriki Carlskrona Ekerö Budoklubb Fritidsklubben Zenith, Judo Grums Judoklubb Habo Judoklubb Höganäs Judoklubb IF Järfälla Judo Judo i Carlshamn Järfälla Budoklubb Karlskoga Budoklubb Judo Kungsbacka Judoklubb Lindome Judoklubb Mariestads Judoklubb Mora Jujutsuklubb Nacka Judoklubb Olofströms Judoklubb Roslagen Judo klubb Saltsjö Judoklubb Sigtuna Budoklubb Solna Judoklubb Storuman Judoklubb Tumba Judoklubb Upplands Väsby Judoklubb Vällingby Budoklubb Åtvidabergs Judoklubb Östangårdens Judoklubb b Samarbete Judogymnasiets och LLK:s samarbete diskuterades. CR JG-LLK framförde LLK:s synpunkter och informerade om LLK:s organisation och verksamhet. De närvarande lämnade flera synpunkter och kommentarer på respektive verksamhet. Uppdrogs åt respektive kontaktperson, JJ och JB, att snarast tillse att samarbetet utökas och förbättras enligt respektive överenskommelser och avtal. Noterades att återföringsrapport och utvärderingsarbete av Judogymnasiet skall genomföras under året och att kontakter snarast skall tas i ärendet av berörda, JJ och JB. c SJF 40 år SJF:s 40-års jubileum diskuterades och grovplanerades. Jubileum Noterades att speciellt inbjudna blir FS, Kommittéordförande, Stora Grabbar (Tjejer), Högsta Förtjänsteckenmottagare, JDF-ordförande samt speciellt inbjudna. Uppdrogs åt LÖ att utforma gästlistan. Vidare skall undersökas hur många platser, vid banketten, som kan ordnas för klubbledare mfl. Uppdrogs åt arbetsgruppen och övriga berörda att till kommande FS- 2

3 möte kontaktar avrapportera respektive åtaganden inför jubileet. DDJ Johnny Kullenberg i ärendet. d Judobroschyr CL presenterade den nyligen framtagna PR-broschyren. Noterades att kostnaden, ca 8000 kr för 5000 ex, förs på PR- material. PR-broschyren skall kunna beställas till rabatterat pris på kansliet. FS framför ett stort tack till arbetsgruppen med Elsa Nilsson som ansvarig! e JDF-årsmöten Representation av FS:n vid JDF-årsmöten diskuterades. Noterades att en speciell JDF- och Kommittéordförande- konferens skall genomföras den 25 mars i Södertälje. f Kyugraderings- Noterades att UBR insänt information, arbetsmaterial, på de bestämmelser "nya" kyugraderingsbestämmelserna och i en skrivelse ansökt om ekonomiskt stöd för framtagande av bilder och bok av dessa bestämmelser. Uppdrogs åt CL att kontakta UBR angående utkastet på arbetsmaterialet och uppdrogs åt UBR att till den 1 april till kansliet insända genomarbetat förslag till kyugraderingsbestämmelser. g Ansökan om Anmäldes att Saltsjö JK, Nacka JK, IF Aktiv Ungdom Lidingö dangrad och Täby JK ansökt om 6 Dan för Josef Macias, Saltsjö JK. Beslut se 4 e. h Sponsring Noterades att sponsorserbjudande inkommit från Adidas och SBI. Sponsorsförslagen diskuterades. Beslut se 4 d. i Antidoping- Noterades att skrivelse och telefonsamtal inkommit från RF:s program antidopinggrupp på förslag till justering av SJF:s Antidopingprogram. Bordlagt till kommande FS-möte. 4 BESLUTSÄRENDEN a Förtjänsttecken Noterades att förtjänsttecken utdelats enligt tidigare beslut, FS 6 / punkt 4 c. b Årsmötet 2000 Handlingar och ärenden till årsmötet diskuterades. Uppdrag inför och till årsmötet fördelades. Föreliggande förslag till verksamhetsberättelse justerades och godkändes, se bilaga 3. Föreliggande förslag till röstlängd fastställdes, se bilaga 4. FS:s yttrande på inkomna motioner genomgicks och godkändes, se bilaga 5. 3

4 FS:s budgetförslag 2000 till årsmötet justerades och godkändes, se bilaga 6. FS:s förslag till årsmötet och avgifter för 2001 godkändes, se bilaga 7. c Dangraderings- Beslöts att fastställa föreliggande förslag till dangraderingsbestämmelser bestämmelser, se bilaga 8. FS framför ett stort tack till Tony Olsson, RGK, för allt nedlagt arbete i ärendet. och att bestämmelvårens Noterades att bestämmelserna gäller från den 1 juli 2000 kansliet tidigast i maj 2000 skall publicera de nya serna (detta för att ingen tveksamhet skall gälla inför graderingar). d Sponsring Uppdrogs åt CR att kontakta DD Sport, Adidas, om avtalsförslaget. Beslöts att FS fullföljer kontakterna med Adidas och uppdrogs åt DDJ att underteckna justerat avtalsförslag. Vidare uppdrogs åt DDJ att förhandla vidare med SBI speciellt med anledning av att SBI i sin nya katalog, SBI 2000, uppgett att SBI sponsrar och utrustar svenska judolandslaget. Noterades vidare att avtalsförslag från ACN angående telfonabonnemangsförsäljning inkommit. Uppdrogs åt JB, RA, CL och DDJ att genomläsa förslaget och till följande FS-möte föreslå SJF:s ställningstagande vad gäller avtalet. e Dangraderings- Diskuterades Dangraderingsansökan avseende Josef Macias, ansökan Saltsjö JK, enligt 3 g. Eftersom RGK sedan flera år tillbaka har haft ett uppdrag att utarbeta ett förslag till policy för utdelning av högre Dangrader, men då uppdraget ej fullgjorts förrän de nya Dangraderingsbestämmelserna gällande från den 1 juli 2000 fastställts idag, beslöt FS enhälligt att lämna ansökan utan bifall. f Årsrapporter Noterades att kansliet sammanställt uppgift på inkomna årsrapporter och betalning av medlemsavgifter. g SM-arrangemang Noterades att IK Södra är arrangör av Öppen Klass och Veteran SM i samband med SJF:s 40-års jubileum den 21 oktober (Rättelse av föregående FS-protokoll, FS 6 / h Dispenser Beslöts att godkänna av LLK och TK fastställt beslut angående dispensansökan från IK Södra för Kalle Engström, född Kalle erhåller åldersdispens för deltagande i alla juniortävlingar och juniorläger i Sverige under

5 i Datorinköp Se 5 g. Uppdrogs åt LÖ, RA och DDJ att efter undersökande av priser mm inköpa en ny dator till kansliet. 5 ÖVRIGA FRÅGOR a Arbetsgrupp Noterades att skriftlig rapport inkommit från arbetsgruppen bristande angående bristande tävlingsintresse. Uppdrogs åt FS att till tävlingsintresse kommande FS-möte läsa igenom rapporten och föreslå lämpliga åtgärder för att öka tävlingsintresset. b Arbetsordning DDJ informerade att underlag till arbetsordningar för de flesta kommittéerna inkommit samt att utkast till arbetsbeskrivningar för personalen finns på kansliet. Uppdrogs åt LÖ att till FS-mötet i april sammanställa kommittéernas arbetsordningar och personalens arbetsbeskriv- ningar till ett genomarbetat förslag för fastställelse. c Kanslilokaler LÖ informerade att RF meddelat att de avser flytta till Bosön under 2003 och att avtalet för kanslilokalerna upphör den 31 december Uppdrogs åt FS och berörda att följa upp ärendet och undersöka hur andra SF avser göra när kontrakten upphör i Idrottens Hus. Ärendet kommer tas upp senare under året för bl.a. bildande av arbetsgrupp. d Idrottsmässor Diskuterades deltagande i lokala idrottsmässor. FS enades om att i första hand skall JDF:en och lokala klubbar frågas om deltagande. SJF kan eventuellt deltaga i av RF arrangerade Riksidrottsmässor, men beslut fattas från fall till fall. e Lottningsprogram Noterades att inget nytt framkommit rörande ett nytt lottningsprogram till tävlingar. Uppdrogs åt TK att fullfölja tidigare beslut enligt FS 6 / f Hemsida / internet CL informerade att Patrik Kronberg, Webansvarig, meddelat att SJF:s hemsida besökts av ända upp till 7000 besökare per månad, vilket är nytt rekord. FS tackar Patrik för utmärkt arbete och ser fram mot fortsatt gott samarbete. g Datorinköp Beslut se 4 i. 6 RAPPORTER a Rapporter Inkomna rapporter från FS-ledamöterna, kommittéerna och kansliet fördes till handlingarna. CR rapporterade för LLK: 5

6 att LLK genomfört ett LLK-möte i anslutning till Landslagslägret den 5-9 januari i Göteborg, att 88 deltog i Riksrandorin i anslutning till ovanstående Landslagsläger, att LLK:s planering till och med OS är fastställd, att LLK:s info kommer finnas tillgängligt på SJF:s Hemsida vilket innebär att färre LLK Infon kommer att skickas ut, att SOK:s Talangmedel även kan användas för vissa tränarkostnader efter överenskommelse med SOK, att Zonträningarna, en gång per vecka, har obligatorisk närvaro för LL-gruppen, att Riksrandori framöver kommer kallas landslagsläger, samt att CR undersöker och slutgiltigt avtalar med EJU om Internationella Göteborgsturneringen, en av EJU:s A-turneringar för juniorer. DDJ rapporterade att han tillsammans med LLK till SOK insänt begärda handlingar med detaljstöd och information om hur SOK-medel avses att användas. JB informerade att RDK nominerat domare till vårens SMtävlingar och internationella turneringar. b Judons Dag CL rapporterade att deltagande, ca 30, klubbar har lämnat positiva rapporter på material som framställs och aktiviterna vid Judons Dag den januari c Skrivelse Noterades att RDK i skrivelse till SJF och Göteborgs JK, GJK, lämnat klagomål på CR:s agerande vid tävlingar. DDJ informerade att GJK skriftligt besvarat skrivelse med begäran om mer konkreta uppgifter. Skrivelserna föranleder för närvarande ingen åtgärd från FS:s sida. d Dispensansökan Beslut se 4 h. 7 MÖTESPLAN a Nästa FS-möte Beslöts att hålla en distrikts- och kommittéordförandekonferens den 25 mars 2000 i Södertälje. Noterades att FS-möte nr 2 är i samband med årsmötet den 26 mars i Stockholm. Åtgärdslistan och mötesplan, enligt bilaga 8, justerades. DDJ tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 6

7 Vid protokollet Justeras Lars Österlund Mötessekreterare Dick D. Johansson Mötesordförande Jan Björkman Protokollsjusterare 7

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Antonia Krzymowska adjungerad ( 1-6 samt 9-19) Stephan Lindbergh adjungerad Vladimir Poley adjungerad ( 9)

Antonia Krzymowska adjungerad ( 1-6 samt 9-19) Stephan Lindbergh adjungerad Vladimir Poley adjungerad ( 9) Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde Tid: 2007-09-08 kl. 13:10 20:05 2007-09-09 kl. 09.10 15:16 Plats: Lördag, Engelska skolan Norr, Stockholm Söndag, Täby park Hotel, Täby Närvarande:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer