Delade meningar. Ett spel om matematikens språk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delade meningar. Ett spel om matematikens språk"

Transkript

1 Delademeningar Ettspelommatematikensspråk

2 Design: AlexanderHallberg Version1.0 Layout: AlexanderHallberg Tacktill: JohanSilvermo MagnusMattsson ChristianKarlsson KentLindblad NiklasLindblad KarlAlfredsson CarlHeath HelenaSällström PerWetterstrand GRUpplevelsebaseratLärande GRUtbildning UpplevelsebaseratLärande (GRUL)syftartillattutveckla,utbildaoch genomföraverksamhetmedden upplevelsebaseradepedagogikensomverktyg ochförhållningssätt.grulsätterdetlivslånga lärandetifokusochvändersigtillalla verksamheterinomutbildningssektorn.den primäramål gruppenärpedagogiskpersonal inomgrundskolanssenareår,gymnasieskolan, vuxenutbildningochpåhögskola. Förmerinformationsewww.grul.se Copyright Dennasimulationär CopyrightGRUL2008. Materialetfårfrittkopierasochanvändasi utbildningsverksamhetsålängekällaanges. Bakgrund Speletharskapatsförattgöradetlättareatt tillgodosebehovetavmuntligundervisning inommatematiken.mångaläraresägerattdet störstaproblemetmedmuntligundervisningär attdeintehartid. Tilldettakankopplasattenstordelaveleverna iårskursen7 9harstorabristerisitt matematiskaspråk.iställetanvänderdeett vardagligtspråkförattförklaramatematiska termerochbegrepp.detblirsedanonödigtsvårt förelevernaattgåövertillmerkomplicerad matematikdärdestöterpåordsomsaknar motsvarighetidetvardagligaspråket. Tid 15min+15minefterdiskussion AntalDeltagare Spelasbästigrupperom3 4personer Introduktion Delademeningarärettsorteringskortspelsom gårutpåattelevernaskafågåigenomkortmed olikaordochtermerpåförattsedansorterain korteniolikakategorier.idennaövning användestvåkategorier,ordsomärmatematik ochordsominteärdet.någraavordenharflera betydelser(t.ex.bråkochdivision)ochkommer inteatthanågotsjälvklartsvar.detärdåupptill elevernaattinomgruppernadiskuteraoch bestämmavadsomärmatematikochinte.det skavaralikamångakortibådakategoriernaoch gruppernamåstevaraenigaombeslutensomde tar.

3 Handledningsinstruktioner Förarbete Skrivutallaordkorten(bilaga1.)såattvarje gruppharenkopiaavvarjeblad.klippsedan isärdemsåattvarjegruppfårenkortlek.blanda gärnakortenilekenmenblandaintesamman kortlekardåvarjekortlektendastskahaen kopiaavvarjekort.möbleraomiklassrummet såattgruppernasitteravskiltifrånvarandra mensåattduändålättkanöverblickadem. Underspeletsgång Enpersonurgruppendrardetöverstakorteti kortlekenochläseruppordet.gruppenmåstedå gemensamtbeslutaomordetpåkortetär matematisktellerinte.beslutomdettatasmed hjälpavdiskussionochkommermanintefram tillettbeslutsåfårgruppendiskuteratilldess attdennåttnågonslagsenighet.närgruppen beslutatläggerdenkortetpåbordetochsorterar indetunderantingen icke matte eller matte. Vissaordplatsariflerakategorier dessa fungerarsomdiskussionsunderlag.speletärslut närallakortärsorteradeitvålikastora kategorier.poängenräknasdåsamman.detär baradeordmedenbartmatematiskbetydelse somgerpoäng.dengruppenmedflestpoängi slutetvinner.12poängärmax. Efterdiskussion Placeradeltagarnapåettsättsomgörattalla kandelta.förslagsvissätternistolarnaienring såattallakanseochhöravarandra. Ommöbleringsignalerarattspeletärslutoch deltagarnafårlitetidattreflekteraövervadde justvaritmedom.efterdiskussionenfårgärnata tidsåavsätt15 20minochvarnogamedattalla verkligenfårkommatilltals.detviktigaäratt uppmanatilldiskussionochatthålladen levandegenomattintevärderavadeleverna säger.dettaärettutmärkttillfälleattföraett samtalommatematikochhurelevernaserpå ämnetochreflekterarövermatematikensspråk. Frågorattdiskuteraomspelet Vadtrornidennaövninghandladeom? Vadkännernispontantförövningen? Hursvårupplevdeniattövningenvar? Vilkaordvarsvårareänandra? Vadbetyderegentligendeorden? Hurviktigtärdetattskiljapåvardagliga ordochmatematiskaord? Hurmångaflerordfinnsdetsomhar meränenmening? Hurgicknitillvägaförattbeslutahur kortenskulleplaceras? Hursvårttyckerdudetäratttala matematik? Hurtrorduattmankangöra matematikenenklareattförstå? Tipsochförslag Begärnagruppernatänkaöveroch försökaförklaravadordenbetyder. Vissaordärväldigtsvåraattförklara medvardagligtspråk,vilketeleverna snabbtkommerattmärka.dekräver iställetenmatematiskförklaring. Detärbaraderättsorteradeordenmed enbartmatematiskbetydelsesomger poäng,alltsåkanmanmaxha12poäng. Enbramodellförpoängräknandeäratt

4 hahanduppräckningochdelaut poängenofficiellt. Ärdetnågongruppsomblirklar tidigareändeandrasåpoängteraattdet ärentävlingochattdeborde kontrollerasinsortering. Deordsomdeintekanfårelevernahelt enkeltgissavaddebetyder.diskutera gärnaiefterhandhurderesoneradenär desorteradekorten. Försökattundvikafrågorsomenbart genererarjaochnejochställistället frågorsominnebärattelevernamåste förklaravaddemenar. Detmåsteliggalikamångakortibåda kategorierna,alltså18kortivarje kategori. Läsigenomordförklaringarnainnanså attdukanförklaravaddesvåraorden verkligenbetyderpåettbrasätt. Icke matematiskaord Alkali ärengruppkemiskaföreningarmedi allmänhetlutaktigsmak,somharförmåganatt upptavätejonervarviddeienvattenlösningger ettph värdeöver7.ensådanlösningkallas alkalisk. Anjon Ennegativtladdadjoniskförening Entropi Ettmåttpåoordningen/kaosetiett system Exoterm Beskriverenkemiskellerfysikalisk processsomavgervärmeutåt Bilaterala Betydertvåsidiga Anekdot Kortskämtsamellerbetecknande historiaomkändperson Konselj Ettregeringssammanträdedär statschefenmedverkar,detvillsägakungen Antabus Användssomavvänjningsmedeli sambandmedalkoholmissbruk Proposition Ettförslagfrånregeringen Disposition Uppdelningenavnågot Praxis Rutin,sedvänja,konventionomdet faktiskaförfarandet,oskrivenöverenskommelse Extraktion betyderdraut Matematiskaordmeddelad betydelse Sats ettbevisatpåstående,ettpåståendesom inteärbevisatfårintekallasförensats.även uppsättningavnågot. Potens Attmultipliceraetttalmedsigsjälvtett antalgånger. Ärävenmannenssexuellaförmåga. Produkt resultatetavmultiplikation. Ävennågottillverkat. Bråk bråksynonymtmedetttal,somtalarom

5 hurstorttaletxärdådetjämförsmedtalety. Kanävenvarafysiskthandgemäng Division betyderdelning. Ävenenundergruppiseriesystemförlagsport Dividera motsatsentillmultiplikation,kan iblandtolkassomupprepadsubtraktion. Ävenenförvirradtankegång Axel ettbegreppinomgeometri. Ävenenkroppsdel Båge begreppetbågeinomgeometri. Ävenettslanguttryckförmotorcykel Jämn Omdetärenmultipelavtvå(ellerom mansåvilljämntdelbartmedtvå)ärdetett jämnttal;annarsärdetettuddatal. Ärävenbl.a.enytasominteharnågragropar Formel ettuttryckellernotation,som beskriverviktigasambandelleregenskapermed hjälpavolikasymboler. ÄvenenmotorsporttillexempelFormel1 Rum inommatematikenärrumenmängd, vanligtvismednågonytterligarestruktur. Ävenentermförattbeskrivaenavgränsad, inneslutenyta Index endiskretvariabelsomskiljerolika elementiettmatematisktobjekt. Ärävendetsammasomregister. Matematiskaord(Detärenbart dessaordsomgerpoäng) Algebra ärengreninommatematikensomkan definierassomengeneraliseringochutökning avaritmetiken.algebrakanocksåbeskrivassom förhållanden,vilkauppkommer,närettändligt antalräkneoperationerutförspåenändlig mängdavtal.populärtbrukaralgebraibland kallasförbokstavsräkning,mendettaärnågot missvisande. Avstånd ärettmåttpåhurlångtifrånvarandra tvåobjektär. Algoritm ärenbegränsadmängd väldefinieradeinstruktionerförattlösaen uppgift,somfrångivnautgångstillståndmed säkerhetledertillnågotgivetsluttillstånd. Area ytaellermåttpåenfigurstotala ytinnehåll Axiom ärengrundsatssomkanaccepteras utanbevis,genomkonventionellersomkan antasvarasjälvklartsann. Aritmetik ärdengreninommatematikensom handlaromrenträknandeochinnefattar elementäraegenskaperhosspeciellaaritmetiska operationerpåtal.detraditionellaoperatorerna äraddition,division,multiplikation,och subtraktion. Variabel Envariabelärnågotsomkanändras. Inommatematikenochdatavetenskapen

6 betecknardenettnamngivetobjektsom användsförattrepresenteraettokäntvärde. Biljon 1000miljarder,ellerenmiljontedelav entriljon Cirkel Ärenperfektrundkurvaochenform inomgeometri Procent ärsynonymtmedordethundradeloch uttrycketperhundra Täljare TaletTkallasförbråketstäljare(Tsom itak)ochtaletnkallasförbråketsnämnare(n sominere) Median ärdettalienmängdsom storleksmässigtliggersåattdetfinnslikamånga talsomärstörreänochmindreänmedianen.

7

8

9

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev

Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev Matematikens historia (3hp) Vladimir Tkatjev Dagens program Introduktion och kursens översikt Talbegreppets utveckling Den äldsta matematiken - EGYPTEN och BABYLON Obligatorisk kurslitteratur Tord Hall

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA

LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA Denna ordlista har tillkommit tämligen osystematiskt i samband med genomläsning av kurslitteratur som används främst under det första årets matematikstudier vid

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson

Detaljplanering. Matematik 1A LÅ 2013/2014. Jonas Bengtsson Detaljplanering Matematik 1A Jonas Bengtsson Läromedel: Matematik 00 1a, Natur & Kultur Information Detta är en detaljplan i kursen Matematik 1A för läsåret 2013/2014. Varje vecka innehåller 3 st lektionspass

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Svenska Engelska Matematik

Svenska Engelska Matematik Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på

Läs mer

Laboration 1. "kompilera"-ikonen "exekvera"-ikonen

Laboration 1. kompilera-ikonen exekvera-ikonen Programmerade system I1 Syfte Laboration 1. Syftet med denna laboration är dels att göra dej bekant med de verktyg som kan vara aktuella i programmeringsarbetet, dels ge en första inblick i att skriva

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +...

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +... Välj specialarbete i matematik Idéer till specialarbeten i matematik för gymnasister Samlade som en del av FRN projektet Information om högskolan i gymnasiet Projektledare: Dan Laksov π 2 = 2 1 2 3 4 3

Läs mer