Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsmål och betygskriterier för matematik"

Transkript

1 1 (1) Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under rubriken Mål och betygskriterier för betyget godkänd i matematik. För betyget VG i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem, jämföra olika lösningar samt se samband i flera steg utifrån de kunskapsmål som anges under rubrikerna Mål och betygskriterier för betyget godkänd i matematik och Mål och betygskriterier för betyget väl godkänd i matematik. För betyget MVG i matematik skall eleven, utöver ovanstående kriterier, kunna: Analysera, värdera och matematiskt tolka information Välja lämplig lösningsmetod till den aktuella problemsituationen Använda generella metoder Redovisa strukturerat och tydligt Använda ett korrekt matematiskt språk Dra slutsatser samt gå utanför det välkända och genomgångna

2 (1) Mål att uppnå i matematik åk 7 Taluppfattning Tal Räkna de fyra räknesätten med naturliga tal och decimaltal med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. Använda överslagsräkning för att kunna bedöma ett svars rimlighet. Förstå hur vårt talsystem decimalsystemet är uppbyggt. Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten. Storleksordna hela tal och tal i decimalform. Multiplicera och dividera med 10, 100 och Betydelsen av prefixen milli, centi, deci och kilo. Avrunda tal Vilket värde har sjuan i talet 7? term + term = summa Vilket tal är störst? 1,4 eller 1,4? 10 4 = 40 0,7 100 = ,6 = 0 =, Hur många deciliter är liter? Avrunda till två decimaler 4,762 4,76 4,768 4,77 Använda enheter för längd dm = 0 cm = 00 mm 1, km = 100 m

3 (1) Bråk eller delar av det hela Förstå orden täljare, nämnare och bråkstreck. Skriv ett bråk med täljare 6 och nämnare 4. Växla mellan blandad form, bråkform och decimalform. = 2 = 0, 2 4 Addera och subtrahera bråk = = 4 9 Jämföra storleken på olika bråk Vilket bråk är störst? 8 eller 4? Använda enheterna för vikt och volym Sara behöver ett halvt kilo man mandlar. Påsarna är på 200 g. Hur många påsar ska hon köpa? Kunna beräkna hur stor delen är av ett antal En godispåse innehåller 0 kolor. 1 Amir äter upp 6 av kolorna och ger 2 bort av dem. Hur många kolor ger han bort?

4 (1) Procent Använda begreppet procent i enkla sammanhang. 71 % av jordens yta är vatten. Hur många % är land? Kunna växla mellan procentform, 8 bråkform och decimalform. 8 % = 100 = 0,8 Beräkna hur mycket en viss procent av något är. Hur mycket är 0 % av 700 kr?

5 (1) Geometri Uppskatta vinklar i olika geometriska figurer Vilka vinklar är räta, spetsiga eller trubbiga? Mäta vinklar med hjälp av gradskiva. Triangelns vinkelsumma och med hjälp av den beräkna vinklars storlek i en triangel. I en triangel är två vinklar 0º respektive 0º. Hur stor är den tredje vinkeln? Namnge, rita och beskriva viktiga egenskaper hos månghörningar. Rektangel, kvadrat, rätvinklig-, liksidigoch likbent triangel. Mäta och beräkna omkretsen av trianglar, rektanglar och cirklar. Beräkna omkretsen av en rektangel med basen cm och höjden 4 cm. Statistik och sannolikhet Hämta fakta ur tabeller. Läsa av och tolka olika typer av diagram. Beräkna medelvärde. Bestämma median. Göra en enkel undersökning i klassen och presentera resultatet i tabell och diagram. Linje-, stolp-, stapel- och cirkeldiagram. Adam är 12 år, Daniel är 1 år och Simon är 17 år. Vilken är medelåldern? Vilken är medianen till följande tal?

6 (1) Algebra, mönster och samband Tolka uttryck skrivna med tal. Beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt räkna i rätt ordning. ( ) kr Vad man får betala om man köper ett par byxor som kostar 00 kr och t-tröjor för 70 kr styck = = = 7 = 2 4 Tolka uttryck skrivna med variabler. 4x kr x är antal kg, pris/kg är 4 kr (x + 9) år Eva är x år. Annas ålder om hon är 9 år äldre än Eva. Beräkna ett uttrycks värde. Beräkna värdet av 7x om x = 6 Beräkna värdet av x y om x = y = 7 Lösa enkla ekvationer. x + 4 = = 4 y x z = 2 = 24

7 (1) Mål och betygskriterier för betyget godkänd i matematik åk 8 Taluppfattning Tal Multiplicera och dividera med positiva tal mindre än ett. 0, 24 = 12 0,1 2 = 2, 9 16 = 18 = 160 0, 0,1 Med hjälp av termometern bestämma storleken av negativa tal. Kunna skriva tal i potensform. Procent och bråk Beräkna hur mycket en viss procent av något är. Räkna ut procentsatsen. Använda procent vid jämförelser. Plus- och minusgrader. Temperaturskillnader = 2 Beräkna 2 % av 26 kr. Hur många procent är av? Isak gjorde mål på 1 av 2 straffskott. Ali gjorde 17 mål på 28 straffskott. Vem lyckades bäst? Jämför pojkarnas målprocent. Jämföra storleken på olika bråk. Skriv bråken i storleksordning. Börja med det minsta Förlänga och förkorta bråk. Skriv bråket med nämnaren = = 2 6 Förkorta bråket så lång som möjligt / 4 4 / 2 2 = = = = / 6 6 / 2 Multiplicera bråk med heltal = = = 1

8 (1) Geometri Förstå begreppet area. Beräkna arean av rektanglar och trianglar. Använda de vanligaste areaenheterna. Använda begreppet skala göra mätningar på kartor och ritningar och beräkna måtten i verkligheten. Statistik och sannolikhet Förklara begreppet sannolikhet. Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa. Kunna bestämma sannolikheter med praktiska försök. Beräkna arean av en triangel med Basen 6 dm och höjden 4 dm. m 2, dm 2, cm 2, mm 2 En husritning är ritad i skala 1:100. Kökets längd är cm på ritningen. Hur långt är det i verkligheten? Hur stor är chansen att få en sexa om du kastar en sexsidig tärning? Algebra, mönster och samband Lösa olika slags ekvationer. x + 6 = 18 x 2 = Kontrollera en ekvationslösning genom prövning, visa att likheten stämmer: att vänster sida = höger sida Lösa problem med hjälp av ekvationer. Kontrollera, är x = 6 en lösning till ekvationen 2x = 17? Ett tal multipliceras med 2 och sedan adderas 8. Svaret är 21. Vilket är talet? Kalla talet för x. 2x + 8 = 21 Använda ett koordinatsystem. Markera följande punkter i koordinatsystemet. A (2, 2) B (-1, 4) C (-, -) D (4, -2) Beräkna medelhastigheten i km/h om

9 (1) man färdas 0 mil på timmar. Kunna beskriva, avläsa ett samband och ett händelseförlopp utifrån en graf t.ex ett Väg- tid diagram Vad kostar 1, hg lösgodis om jämförpriset är 8 kr/hg? Förstå begreppet proportionalitet

10 (1) Mål och betygskriterier för betyget godkänd i matematik åk 9 Taluppfattning Tal Förstå begreppet kvadratrot. 64 = 8 Bestämma den positiva kvadratroten ur ett tal. En kvadrats area är 0 cm 2. Hur lång är sidan? 2 0,48 cm Skriva tal större än 1 i tiopotensform = = 1 Några prefix för stora och små tal. M = mega = miljon = 10 6 μ = mikro = miljondel = 10-6 Procent Förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar: Räkna ut delen Räkna ut procentsatsen Räkna ut det hela Använda procentberäkningar i olika sammanhang t.ex vid prisändringar, ränteberäkningar och jämförelser. Hur mycket är,2 % av 1200 kr? Hur många procent är 12 kg av 0 kg? Hur mycket är 100 % om 6 % är 4 kr? Hur stor blir årsräntan om du lånar 6000 kr och räntesatsen är 8, %? Förstå begreppet promille. /1000 =

11 (1) Geometri Beräkna cirkelns area. En cirkel har diametern 8 cm. Beräkna arean. π Förstå begreppet volym. Namnge och beskriva olika rymdgeometriska kroppar, rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot. Använda olika enheter för volym. l, dl, cl, ml m, dm, cm Beräkna volymen för ett rätblock. Kunna göra enkla beräkningar med hjälp av Pythagoras sats. Statistik och sannolikhet I en rätvinklig triangel är kateterna cm och 4 cm. Beräkna hypotenusans längd. Hämta uppgifter ur texter, tabeller och diagram för att lösa problem av olika slag. Kritiskt granska information i tabeller och diagram. Algebra Känna till begreppet funktion. Tolka och räkna med enkla funktioner. y = x 1 beskriver en funktion. Pricka in punkterna i koordinatsystemet (0, -1), (2, 1), (4, ). Dra en linje genom punkterna. Vilket y-värde ger x = 7?

12 (1) Mål och betygskriterier för betyget väl godkänd i matematik åk 8 Taluppfattning Tal Räkna med negativa tal: addition och subtraktion multiplikation och division (-) + (-) = (-) = (-6) (-7) = + 7 = 10 (-7) (-) = 14 2 = 7 Skriva positiva tal mindre än ett i tiopotensform Göra beräkningar med tal i potensform. Procent och bråk Göra beräkningar med hjälp av förändringsfaktor. Beräkna det hela om procentsatsen och delen är kända. 0,001 = 1/1000 = = = 4 4 = 10 = = Bensinpriset höjs med 4 %. Förändringsfaktorn = 1,04 Nya priset = Gamla priset 1, % av ett tal är 0. Vilket är talet? Addera och subtrahera bråk med olika nämnare = + = = 14 1

13 (1) Geometri Beräkna cirkelns area. Beräkna arean av en cirkel med radien 4, cm. π,14 Beräkna storleken av en cirkelbåge och en cirkelsektors area. Beräkna parallellogrammens area. Beräkna rätblockets och cylinderns begränsningsarea. Statistik och sannolikhet Beräkna sannolikheter: för händelser i flera steg - multiplikationsregeln. för kombinationer av händelser i flera steg additionsregeln. Hur stor är sannolikheten att få tre sexor i rad om man kastar en vanlig tärning? En familj har tre barn. Räkna ut P(två pojkar och en flicka)med hjälp av ett träddiagram. Algebra, mönster och samband Skriva och förenkla uttryck med och utan parenteser. Multiplicera variabler. Förstå samband som består av en fast och en rörlig del. 2x + (x 7) = 2x + x 7 = x 7 2x (x 7) = 2x x + 7 = x + 7 a b = 1 ab Månadsavgiften för ett mobilabbonemang är 20 kr och 2 kr/min. Sambandet mellan kostnaden K och samtalstiden x kan skrivas: K = x

14 (1) Mål och betygskriterier för betyget väl godkänd i matematik åk 9 Taluppfattning Tal Skriva och räkna med tal i grundpotensform = ,07 =, , 10-2 = 2 1, = 10 2 Procent Lösa problem i flera steg med hjälp av förändringsfaktor och ekvationer. Du har 000 kr på banken. Hur mycket har du efter år om räntesatsen är 2 %? 1, kr Geometri Beräkna volymen av cylindern, prismat, konen och pyramid. Beräkna rymddiagonalen i ett rätblock. Lösa likformighetsproblem med hjälp av ekvationer. Använda Pythagoras sats vid problemlösning. I en kvadrat är diagonalen 9 cm. Beräkna kvadratens omkrets.

15 (1) Statistik och sannolikhet Konstruera olika typer av diagram (histogram, cirkel-, linje-, stapeloch stolpdiagram) Algebra Förenkla och lösa ekvationer som innehåller parenteser. (x 7) (2x + 1) = 2 x 7 + 2x 1 = 2 x 8 = 2 Lösa ekvationer med x i båda leden. 2x + 4 = x 4 + = x 2x Multiplicera in ett parentesuttryck använda distributiva lagen. Faktorisera uttryck bryta ut en gemensam faktor. Räta linjens ekvation y = kx + m och tillämpningar. Rita graf utifrån given ekvation med hjälp av riktningskoefficient (k) och skärningspunkt med y-axeln (m). 2 x( x ) = x x 6x + 24y + 18 = 6( x + 4y + ) Rita grafen till y = x 9 Lösa ekvationssystem med algebraiskoch grafisk lösningsmetod.

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem

Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem www.artandscience.se linda.jarlskog@lund.se Matematikdagen, den 7/3-2011 Lunds kommun I följande häfte har jag samlat ihop fördjupningsuppgifter och rika

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer