ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform."

Transkript

1 1 (6) Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd i skolår 8 krävs det att eleven visar kunskap inom delar av dessa områden beroende på vilka moment som har behandlats under skolår 8. (Fakta grundat på regeringsbeslut om att det bara ska finnas nationella betygskriterier för hela ämnet och inte delar av det. Mål och kriterier för skolår 8 skulle inkräkta på skolans frihet att organisera utbildningen och lokalt fördela innehåll för olika skolår.) ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. ha kunskap om tals inbördes storlek Vilket tal är störst respektive minst? Heltal 2, 270, -38, 12, 1 045, 748, -234, Bråktal ,,,, , 6 Decimaltal -0,25 0,375 1,01 0,03 0,80 0,9-0,65 Heltal, bråktal och decimaltal 1 0, ,25 0, Tal i potensform , Ha förståelse för tal i skrift Kunna omvandla skrift till siffror En halv liter vatten blandas med en kvarts liter saft. = 0,75 liter vätska. Tretusensjuttiofem = 3075 Sju hundradelar = 0,07

2 2(6) ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel kunna med hjälp av de fyra räknesätten räkna med heltal, bråktal och decimaltal 360 Heltal - huvudräkning tekniska hjälpmedel Kunna använda miniräknaren för svårare Bråktal huvudräkning tekniska hjälpmedel Kunna använda miniräknaren för svårare Decimaltal huvudräkning 0,2 + 0, 75 1, 25 0,13 0, 5 0, 3 - tekniska hjälpmedel Kunna använda miniräknaren för svårare Heltal, bråktal och decimaltal huvudräkning , , , Tekniska hjälpmedel Kunna använda miniräknaren för svårare Överslagsräkning Kunna se att ovanstående beräkningar får ett rimligt svar. Kunna använda sig av avrundningsregler för att i vardagliga situationer kunna göra snabba överslagsberäkningar. Procentberäkningar Procentbegreppet procent = hundradel Olika sätt att utrycka procentsatser 1 50% = 0,5 = = en av två = hälften 2 Räkna med procent En tröja kostar från början 499kr. Du får 20% rabatt. Rabatt i kronor? Nytt pris? En TV kostar från början 1500kr. Du betalar 1200kr. Rabatt i procent? Barnbidraget är 950kr och ökar med 7%. Ökning i kronor? Nya bidraget?

3 3(6) kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader Längder Mätning av en sträcka: uppskattning, stegning, tekniska hjälpmedel så som linjal m.m Enhetsomvandling t.ex. mm till m Jämförpris t.ex. kr/m Omkrets och area Uppskatta och beräkna omkrets Uppskatta och beräkna area: rektangel, kvadrat, triangel, cirkel Enhetsomvandlingar t.ex. mm 2 till cm 2 Volym Uppskatta och beräkna volym: rätblock, kub, cylinder, prisma Enhetsomvandlingar t.ex. cl till l Enhetsomvandlingar t.ex. dm 3 till m 3 Koppling mellan de olika volymenheterna. 1 dm 3 = 1 liter, 1 cm 3 = 1 ml Jämförpris t.ex. kr/l Vinklar Användning av gradskiva Uppskatta och använda begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel. Vinkelsumma för geometriska figurer så som triangel, cirkel och fyrhörning. Göra enkla beräkningar med en okänd vinkel i t.ex. en triangel. Massa Enhetsomvandlingar t.ex. hg till kg. Uppskatta olika föremåls vikt. Jämförpris Tid Kunna analog och digital tid Beräkna tidsskillnader i sekunder, minuter, timmar, dagar, månader och år. Avläsa tidtabell Hastighetsberäkningar Samband mellan tid i heltal, bråktal och decimaltal t.ex. 30 minuter = 2 1 h = 0,5h Prefix Kunna innebörden av prefix t.ex. k (kg, km)= kilo= tusen kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor kunna känna igen, beskriva och rita vanliga geometriska figurer kvadrat, rektangel, triangel, cirkel kub, rätblock, prisma, cylinder

4 4(6) ritningar och kartor ha förståelse för begreppen förminskning (1:2) och förstoring (2:1) med hjälp av en ritning kunna räkna ut ett föremåls längd i verkligheten, t ex en bygginstruktion. med hjälp av en karta kunna räkna ut avstånd i verkligheten, t ex hur långt du ska springa i verkligheten utifrån skolans orienteringskarta. att kunna avbilda enkla föremål med hjälp av skala, t ex att förstora/förminska din penna i lämplig skala så att den får plats i räknehäftet. kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram Kunna förstå och använda sig av den information som ges i tabell och diagram. Kunna sammanställa information och göra egna tabeller och diagram. Kunna diagram t.ex. cirkel-, linje-, stapel- och stolpdiagram. Kunna beräkna medelvärde och medianvärde samt ange det mest frekventa värdet d.v.s. typvärdet. kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer Begreppet sannolikhet dvs. chansen att en situation ska inträffa. Vardagliga händelser: lotteri, chokladhjul, tärningskast t.ex. hur stor är chansen att du får en 6:a när du gör ett tärningskast?. Kunna ange sannolikhet i bråk- och procentform ( 5 1 chans eller 20% chans) när man t.ex. pratar om lotteri, chokladhjul och tärningskast. kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. Kunna se samband för mönster och använda formler för dessa. Med hjälp av en påbörjad mönsterserie kunna förklara mönsterseriens fortsättning. Med hjälp av en färdig formel kunna räkna ut mönsterseriens fortsättning t.ex. hur många stickor behövs för att göra 85:e figuren i en mönsterserie.

5 5(6) - Ekvationer x Kunna lösa en ekvationer med en okänd variabel. 3x = = Kunna lösa enkla ekvationer med angivna värden på variabler t.ex. beräkna 2a b om a=2 och b=1. Kunna teckna enkla ekvationer t.ex. för att beskriva en rektangels area. 4x + 18=26 - Grafer till funktioner Kunna följande begrepp: x-axel (horisontell), y-axel (vertikal), origo, skärningspunkt, koordinat, proportionalitet, graf, funktion, rät linje, kurva Avläsa och tolka grafer och koordinatsystem som visar på en specifik händelse. Göra en värdetabell till en given ekvation t.ex. s=3x+1 Mål för betyget Väl godkänd Nationella kursplanen säger: Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem. Eleven följer och förstår matematiska resonemang. Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt. Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck. Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och tillvägagångssätt. Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet att kontrollera. Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. Vår tolkning är en höjning av kvaliteten på den matematiska kunskapen och hur väl man använder sitt kunnande vilket innebär: Kunna hantera och använda sina kunskaper för minst nivå Godkänd vid t.ex. problemlösning. Strukturerat redovisa sina uträkningar och tankar både skriftligt och muntligt med hjälp av siffror, ord, bilder och figurer även i de fall man inte når fram till en lösning. Visar högre kvaliteter i sin problemlösning genom att t.ex. använda och konstruera formler, ekvationer, samband och slutsatser. Förstår och deltar aktivt i genomgångar och diskussioner där matematiska begrepp används t.ex. area, subtrahera, variabel, prisma. Kunna förstå och hantera innebörden av olika räknelager vid t.ex. potensräkning, räkning med negativa tal, algebra. Förståelse och kunskap om vikten av matematiskt kunnande i det vardagliga livet samt göra beräkningar av t.ex. vilken moped är billigast (inköp, värdeminskning, bensinförbrukning, försäkring m.m.)? Några nedslag i matematikens historia t.ex. positionssystemet, Gauss, π

6 6(6) Mål för betyget Mycket väl godkänd Nationella kursplanen säger: Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen. Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid uppgifternas planering och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt matematiskt språk. Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. En höjning av kvaliteten på den matematiska kunskapen och hur väl man använder sitt kunnande vilket innebär att: Eleven ska ha utvecklat sina matematiska färdigheter på sådant sätt att hon/han har en fördjupad förståelse för matematiska problem t.ex. väljer metod utifrån problemets innehåll. Eleven föreslår lösningar och upptäcker/konstruerar formler och samband samt avgör om resultatet är rimligt. Eleven redovisar fullständigt, med ett korrekt matematiskt språk, sina lösningar med hjälp av matematiska begrepp, symboler och bilder. Eleven väljer hjälpmedel utifrån problemets svårighetsgrad beräknar vinklar istället för att mäta med gradskiva Eleven på ett säkert sätt utför beräkningar både med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder och tekniska hjälpmedel samt avgör vilken metod som är lämpligast. Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. Eleven tar till sig andras matematiska tankar, vidareutvecklar dessa och argumenterar för egna lösningar.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Svenska Engelska Matematik

Svenska Engelska Matematik Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Miniräknare ej tillåten Del B1 Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng (0/1). Provtid: 80 minuter för Del B1 och Del B2 tillsammans.

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 9 juni 2006.

Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 9 juni 2006. Miniräknare ej tillåten Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 9 juni 2006. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Styrdokument: Kursplan i matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år De studerande

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008.

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Miniräknare ej tillåten Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0)

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer