AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet att vara starkt. Intäkterna i Q4 (63 miljoner kronor) var något bättre än väntat medan EBITDA-resultatet (7 miljoner kronor) var ungefär som förväntat. Dock påverkades kvartalssiffrorna av förvärvsrelaterade kostnader. Bolaget har under kvartalet införlivat Kramnetförvärvet och från och med årsskiftet påbörjades integrationen av MegaPhones kunder. Bolaget återupprepade sina prognoser för 2010 samt att den organiska tillväxten kommer att öka. Vi har justerat upp våra estimat och vårt DCFvärde. DCF-värdet är nu 22 kronor/aktie (tidigare: 20 kronor/aktie). Vi har även gjort förändringar på våra Redeye Rating parametrar. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 183 MSEK Telekomoperatör Ola Norberg Thomas Nygren Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb OMXS30 Rebased AllTele Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 6,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 148% 308% 36% 28% 7% EBITDA EBITDA-marginal -24% 13% 13% 17% 18% EBIT EBIT-marginal -34% 4% 4% 9% 12% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -16% 1% 3% 6% 8% VPA -1,21 0,27 0,59 1,89 2,69 VPA just -1,21 0,27 0,59 1,89 2,69 P/E just -15,3 67,7 31,3 9,8 6,9 P/S 4,4 1,1 0,8 0,6 0,6 EV/S 5,5 1,2 0,8 0,6 0,6 EV/EBITDA just -22,9 9,7 6,4 3,7 3,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 18,5 Antal aktier (milj) 9,9 Börsvärde (MSEK) 183 Nettoskuld (MSEK) 2 Free float (%) 75,0 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Greger Johansson Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Ökade vinster att vänta under 2010 AllTeles Q4-rapport var överlag klart godkänd. De viktigaste positiva aspekterna i rapporten var en hög försäljningstillväxt, ett bra kassaflöde, att bolaget återupprepade prognoserna för 2010 samt att den organiska försäljningstillväxten nu ska ta fart. Bolaget har också tecknat ett förmånligt finansieringsavtal med Swedbank för öka den finansiella beredskapen. Då AllTele övertog Kramnet under Q4 uppstod det en del förvärvskostnader. Detta gjorde att resultatet i Q4 inte slog våra förväntningar. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q3'09 Q4'09E Utfall Diff Försäljning 56,6 59,9 62,9 5% varav telefoni/internet 53,9 59,7 60,6 1% EBITDA 9,6 7,2 6,8-6% EBIT 4,7 2,2 2,1-7% PTP 4,0 1,4 1,4 2% VPA, SEK 0,30 0,11 0,22 109% Försäljningstillväxt (YoY) -5% 5% 10% 99% Bruttomarginal 42% 39% 36% -7% EBITDA marginal 17% 12% 11% -11% VPA tillväxt (YoY) -34% -38% 29% n.a Källa: Redeye Research, AllTele Klart godkänd försäljningssiffra började genomfakturera nätavgifter i Skellefteå. Den totala försäljningen i Q4 kom in på 62,9 miljoner kronor mot våra förväntningar om 59,9 miljoner kronor. Då försäljningen kan variera i de olika kvartalen baserat på om bolaget erhållit övriga intäkter (som till exempel anslutningsintäkter och försäljning av teleutrustning), är försäljning från löpande telefoni- och internetintäkter den viktigaste siffran att studera. Försäljningen relaterat till löpande intäkter lämnade dock inte bolaget i Q4-rapporten men troligtvis blev även den något bättre än 59,7 miljoner kronor som vi förväntade oss. Fjärde kvartalet var det första kvartalet som Kramnet-förvärvet ingick i (från november månad: totalt ett par miljoner kronor). AllTele började också i Q4 att genomfakturera nätavgifter på fakturor till kunder i Skellefteå stadsnät. Detta ökade försäljningen med ett par miljoner kronor (vilket vi indikerade i förra kvartalsuppdateringen) men samtidigt påverkar det bruttomarginalen negativt. Bolaget redovisar inte detaljerade siffror på kundintag, orderstock och ARPU (snittintäkt per kund och månad). Vi tror å andra sidan att våra antagande om antal kunder (cirka kunder i slutet av Q4 och cirka kunder inklusive MegaPhone i början på Q1 10) och ARPU (cirka 160 kronor) väl stämde överrens med de faktiska siffrorna. Marginellt svagare bruttomarginal i Q4 Bruttomarginalen har varierat de sista åren och har i många fall varit något svag. Detta har i de flesta fallen berott på att bruttomarginalen belastats 3

4 med engångskostnader eller förvärvskostnader. Så var fallet även i Q4 enligt VDn. Dock så nämner AllTele inte hur stora förvärvskostnaderna var i Q4 (troligen någon miljon kronor). Dessutom med genomfakturering av nätavgifter i Skellefteå stadsnät hamnade bruttomarginalen på 36 procent (troligen runt 38 procent exklusive förvärvskostnader). Vi tror även under Q1 att vi kommer att få se mindre förvärvskostnader, denna gång ifrån MegaPhone-förvärvet. Trots detta tror vi ändå att bruttomarginalen kommer att förbättras. Kostnaderna i linje med förväntningarna Kostnaderna för personal och övriga externa kostnader var ungefär som förväntat. Detta var positivt. Vi tror att dessa kostnader kommer vara något högre i Q1 jämfört med Q4 just på grund av MegaPhone-förvärvet. Å andra sidan indikerade bolaget att en stor del av personalen från MegaPhone inte får följa med till AllTele. Antalet anställda i AllTele ökade i kvartalet från 84 till 99 stycken. Rörelseresultatet blev godkänt Eftersom försäljningen blev bättre än väntat, kostnaderna för personal+övrigt var i linje med våra förväntningar men bruttomarginalen var något svag, blev rörelseresultatet ungefär som förväntat om +2,1 miljoner kronor (väntat: +2,2 miljoner kronor). EBITDA i Q4 kom in på 6,8 miljoner kronor vs. förväntat 7,2 miljoner kronor. Kassaflödet i Q4 var starkt och kommer troligen fortsätta att vara bra AllTele fortsätter att betala av sina lån Kassaflödet före finansiering under Q4 var starkt om +11 miljoner kronor. Detta trots att bolaget tog investeringar om hela 5 miljoner kronor under kvartalet. Således är vi fortsatt övertygade om att AllTele kan fortsätta att leverera starka underliggande kassaflöden även den närmaste tiden. Under Q4 fortsatte AllTele att betala av nästan 3 miljoner kronor på sina lån vilket resulterade i att bolaget hade 27 miljoner kronor kvar i kassan per den sista december. Den räntebärande nettoskulden var i slutet på Q4 29 miljoner kronor (Q3 09: 32 miljoner kronor). Finansieringsavtal på plats med Swedbank Efter periodens slut tecknade AllTele ett finansieringsavtal med Swedbank om 27 miljoner kronor. Detta gör att AllTele framöver kommer ha en bättre finansiell flexibilitet, t.ex. vid nya förvärv. Förvärv två stycken under Q4 09 Under gjorde AllTele flera förvärv. I Q4 09 annonserade AllTele ytterligare två förvärv, Kramnet i Kramfors samt MegaPhone. Förvärven är relativt stora dock inte bland de tre största i AllTeles aggressiva förvärvshistoria. Kramnet ökar på AllTeles befintliga kundstock med knappt 10 procent. Bolaget betalar endast 9 miljoner kronor för övertagandet av kunder vilket innebär en kostnad om endast 900 kronor per kund. Detta är relativt lågt, speciellt då ARPUn (snittintäkt per kund) troligtvis ligger på kronor och bruttomarginalen är över 30 4

5 Kramnet-förvärvet ser ut att vara mycket intressant procent per kund. Kramnet har konsoliderad in i AllTeles resultat från och med november månad. Så med ovanstående förutsättningar tycker vi att Kramnet-förvärvet är mycket intressant för aktieägarna i AllTele. Vi tror dock inte att förvärvet bidrog med någon vinst under Q4 då vi tidigare i analysen indikerade att det uppstod en del integrationskostnader. Å andra sidan tror vi att under 2010 så kommer Kramnet att öka både AllTeles omsättningen och vinst per aktie. Även MegaPhoneförvärvet ser intressant ut AllTele annonserade strax innan jul att de förvärvade ytterligare ett bolag, MegaPhone. Bolaget har IP-telefonikunder där ARPUn troligen ligger runt kronor/månad samtidigt som bruttomarginalen är hög. Förvärvspriset ligger på 18 miljoner kronor vilket är attraktivt. AllTele tar över verksamheten från och med den 1 januari Förutom att AllTele får in nya kunder och ökar omsättningen, innebär också förvärvet att AllTele kommer kunna lansera mobiltelefonitjänster, en webb-shop samt ett försäkrings- och finansieringspaket till sina kunder. Dessa produkter och stödsystem följer med i MegaPhone förvärvet. Tillsammans med det tidigare annonserade avtalet med Telia Mobile Networks, gör det nu att AllTele på mycket kort tid, kan få upp en omfattande och trovärdig säljkanal inom mobiltelefoni under början av Vi tycker detta är mycket positivt och bör kunna generera intäkter under H1 10 men framförallt under H2 10. För mer information om MegaPhone-förvärvet se: Tabell 2: Förvärv under Bolag Datum Kunder Pris Pris/kund Årsomsättning Kommentar Wasadata Q3' MSEK SEK 9 MSEK Kompetens inom Internet, 700 företagskunder Skekraft Q4' MSEK SEK MSEK Stor kundbas, 900 företagskunder TDC Song Q4' MSEK SEK MSEK ADSL-kundbas, stor kundbas, bra produktionsavtal Umeå Energi Q2' ,2 MSEK SEK 0,5-1 MSEK Förvalskunder IPCell Q2' ,1 MSEK 1000 SEK 0,1 MSEK ADSL Vattenfall Q3' MSEK SEK 100 MSEK TAB+förval+bredbandskunder, bruttomarginal 26% Phonera Q3' MSEK 1000 SEK 50 MSEK Förval, IP-telefoni, Bredband, bruttomarginal 43% Mindre förvärv Q4' MSEK 500 SEK 2-3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Mindre förvärv Q1' ,5 MSEK 500 SEK 0,3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Kramnet Q4' MSEK 900 SEK MSEK Bredband+IPTV-kunder, lite telefoni, hög ARPU MegaPhone Q4' MSEK 950 SEK MSEK IP-telefoni, webb-shop, mobiltelefoni, försäkring Källa: Redeye Research, AllTele Bra möjligheter att sälja på bredbandskunderna telefoni och vise versa Framtiden 2010 och 2011 Vi ser nu att AllTele har cirka kunder i slutet av Q4 (cirka kunder inklusive MegaPhone) och befäster därmed sin position som en av Sveriges fem största operatörer. Dessutom med fler tjänster som internetabonnemang, bättre växelplattformar för företag, mobiltelefoni samt IP-TV tror vi att AllTeles fortsatta försäljningsmöjligheter ser mycket intressanta ut. 5

6 AllTele bör erhålla skalfördelar under samt det organiska kundintaget kan öka Med förvärven som gjordes under 2008 och 2009 ser vi att det finns intressanta möjligheter till att sälja in telefoni till bredbandskunderna samt internet till telefonikunderna (korsförsäljning). Vi tror också att AllTele med en kundstock om cirka kunder bör kunna erhålla skalfördelar i drift, underhåll, samtrafik, marknadsföring samt kundintag. Dock har intaget av nya kunder (organiskt) under 2008 och 2009 varit mycket begränsat. Intag av helt nya kunder (organisk tillväxt) kommer troligen ske i större skala från och med 2010 då bolaget för första gången på flera år kan fokusera på detta (även om MegaPhone-förvärvet, som inte är så stort, inte är färdigintegrerat ännu). Detta indikerade bolaget också i sin Q4-rapport. Förvärv är aktuellt under 2010/2011 Förutom organiskt kundintag, antar vi att AllTele fortsätter sitt intresse för förvärv (liknande Kramnet och MegaPhone). Vi tror också att för att AllTele ska kunna nå sin målbild under 2012 om minst anslutna kunder så är förvärv troligen ett måste. Nya tjänster och nya kundsegment (SME) kan driva på försäljningstillväxten under 2010 Ett annat sätt för bolaget att lyfta intäkterna än att bara öka antalet kunder är att öka snittintäkten per kund (ARPU) samt satsa på nya kundgrupper. Vi har noterat att t.ex. priserna på stadsnätsmarknaden är på väg upp. Detta skulle kunna medföra höjd ARPU för AllTele. AllTele har dessutom laserat tjänsterna digitala bankfack, mobilt bredband (med ice.net), mobiltelefoni (med TeliaSonera under 2010), anonymiseringstjänster (IGhost och IGhostXL), filmtjänst (tillsammans med headweb.com), Faxbrevlåda och VoipDuo. AllTele har även gjort en extra satsning på mindre företag (SME). Detta segment borde passa AllTele utmärkt, då de nu har en bra geografisk spridning, har många olika erbjudande samt har en mycket effektiv leveransplattform. SME-segmentet har också klart högre ARPU än privatkundssegmentet. En viktig del i SME-satsningen är avtalet med Telepo AB som bidrar bland annat med en modern tjänsteplattform med möjlighet till mobil integrering av företagsväxlar. Andra tjänster för företag är bland annat IP-Connect och IP-transit. Risken å andra sidan med SMEsatsning är att AllTele blir för diversifierad och därmed tappar sitt fokus. Sammanfattningsvis finns det många olika typer av aktiviteter för AllTele att arbeta med de närmaste åren för att ytterligare lyfta sina intäkter och vinster. Vi har justerat upp våra framtida vinstestimat Prognosrevideringar något upp Vi har justerat upp våra vinstestimat för 2010 och Detta beror främst på att försäljningen i Q4 var bättre än väntat. Vi tror på en klart bättre vinst framöver då både Kramnent och Megaphone-förvärven blir färdigintegrerade samt att bolaget får fart på sitt organiska kundintag. Vi förväntar oss en EBITDA-marginal för innevarande år på 17 procent (2009: 13 procent). 6

7 Vi räknar med en försäljning om 295 miljoner kronor för 2010 (290 miljoner kronor) och ett rörelseresultat före avskrivningar om 50 miljoner kronor (48 miljoner kronor). VPA för 2010 blir 1,89 kronor per aktie (1,75 kronor per aktie). Vi tror på både en bättre försäljning men också på ett bättre resultat i Q1 jämfört med Q4 09 Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljningen blir klart bättre än i Q1. Detta beror på att AllTele från och med Q1 kommer att inkluderar MegaPhone (8-9 miljoner kronor i försäljning) samt ett helt kvartal försäljning från Kramnet (ytterligare ett par miljoner kronor). Vi tror även att bruttomarginalen i Q1 kommer att öka något trots mindre engångskostnader. Detta gör också att EBITDAresultatet kommer att vara klart bättre i Q1 jämfört med Q4. Tabell 3: Detaljerade prognoser (MSEK) 2008 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E 2012E Försäljning 169,3 55,3 55,0 56,6 62,9 229,7 71,6 73,2 74,2 75,6 294,5 314,7 333,9 varav telefoni/internet 167,5 54,8 54,8 53,9 60,6 224,0 70,8 72,0 72,9 74,3 290,0 307,7 324,9 EBITDA 21,6 8,7 3,7 9,6 6,8 28,8 9,9 12,1 13,9 13,9 49,8 57,9 63,7 EBIT 7,0 3,9-1,2 4,7 2,1 9,5 4,4 6,6 8,4 8,4 27,8 37,9 43,7 PTP 1,7 3,0-2,0 4,0 1,4 6,4 3,7 6,0 7,8 7,8 25,3 35,9 41,7 VPA, SEK 0,27 0,22-0,15 0,30 0,22 0,59 0,28 0,45 0,58 0,58 1,89 2,69 3,12 Försäljningstillväxt (YoY) 308% 109% 109% -5% 10% 36% 30% 33% 31% 20% 28% 7% 6% Bruttomarginal 37% 42% 41% 42% 36% 40% 39% 40% 41% 42% 40% 42% 42% EBITDA marginal 13% 16% 7% 17% 11% 13% 14% 17% 19% 18% 17% 18% 19% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a -34% 29% 117% 26% -402% 96% 163% 220% 42% 16% Källa: Redeye Research, AllTele Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om ARPU, aktiverade kunder och orderstocken. Dessa siffror redovisar dock inte bolaget längre (men har tidigare gjort det). Tabell 4: Detaljerade prognoser forts. AllTele 2008 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E 2012E Telefoni/internet MSEK 167,5 54,8 54,8 53,9 60,6 224,0 70,8 72,0 72,9 74,3 290,0 307,7 324,9 ARPU, SEK Aktiverade kunder Orderstock kunder Aktiverade kunder+orderst Källa: Redeye Research, AllTele Optimistisk prognos för 2010 AllTeles prognos för 2010 AllTele annonserade också i samband med förvärvet av MegaPhones IPtelefonikunder att de lämnar en mer detaljerad prognos för 2010, nämligen: Omsättning: 300 MSEK EBITDA: 50 MSEK EBIT: 30 MSEK 7

8 Således är AllTeles prognos något mer optimistisk än våra nuvarande års prognoser. Detta kan dels bero på att vi är något mer försiktiga med mobiltelefonintäkterna alternativt att AllTele också räknar med att de ska göra några mindre förvärv under I vilket fall som helst indikerar prognosen att AllTele är väldigt säkra på att 2010 blir ett bra år. Å andra sidan har operatörer generellt sett en mycket stabil affärsmodell med starka kassaflöden och predikterbara intäkter DCF-värdet är nu 22 kronor per aktie (tidigare: 20 kronor per aktie) Värdering något mer ansträngd Studerar vi värderingen så tycker så har den blivit mer ansträngd. Huvudorsaken är att aktien har stigit med cirka 50 procent under Å andra sidan, med de nya något högre estimaten har vi justerat upp DCFvärdet med 2 kronor till 22 kronor per aktie. Tabell 5: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Börsvärde 2010E 2011E 2010E 2011E 2010E 2011E 2010E 2011E 2010E Bruttomarginal Grupp 1 TELE2 AB ,5 10,5 5,4 4,9 1,2 1, % 40-45% TELENOR ASA ,7 10,2 5,8 5,4 1,6 1, % 60-70% TELIASONERA AB ,7 10,1 7,5 7,4 2,6 2, % 45-50% Grupp 2 ALLTELE 183 9,8 6,9 3,7 3,2 0,6 0, % 35-40% BAHNHOF AB ,3 10,0 6,4 5,1 1,0 0, % 40-50% BREDBAND ,3 8,0 9,7 6,0 0,3 0, % 25-30% DGC ONE AB ,2 13,6 5,1 4,6 1,5 1, % 60-70% PHONERA AB 218 5,6 5,1 4,3 3,8 0,7 0, % 45-50% Median (Grupp 1) 11,5 10,2 5,8 5,4 1,6 1,6 Median (Grupp 2) 14,3 8,0 5,1 4,6 0,7 0,7 Källa: Redeye Research, Bloomberg Värderingen något mer ansträngd men inte alltför hög EV/EBITDA-multipeln för 2010 är 3,7x vilket är lägre än snittet. Då vi betänker att tillväxten kommer att vara god under 2010 samt att kassaflödena kommer fortsätta att vara starka, ser vi inte värderingen som alltför hög. AllTele-aktien steg med 24 procent under 2009 Aktieutveckling och ägarförändringar AllTele-aktien steg med 24 procent under Detta är en något sämre utveckling än börsen som helhet och förklaras mycket av att AllTele hade lite integrationsproblem med sina större förvärv från Å andra sidan bytte bolaget listning till Small Cap-listan den 15:e juni vilket medförde att aktien gick bättre än index under april-augusti. Även aktievolymerna under 2009 var på en något högre nivå jämfört med Även detta beror troligen på Small Cap-listningen som bidrog till ökad aktivitet och ökat intresse runt aktien. 8

9 Under året sålde också Phonera sina aktier i AllTele. Försäljningen representerar 10 procent av aktiekapital och köparen var Mark Hauschildt (ägare till Universal Telecom). Mark Hauschildt är nu största ägare i AllTele med 15,4 procent av kapitalet. Mycket stark aktieutveckling under 2010 Svagt negativ reaktion på Q4-rapporten AllTele-aktien har stigit med hela 50 procent under En trolig förklaring till detta är att MegaPhone-förvärvet gjordes sent i december som därmed fick genomslag först under januari månad. Dessutom verkar intresset runt aktien ha ökat. Även Redeye har i början av 2010 lyft fram AllTele som en intressant aktie. Aktievolymerna under 2010 har varit relativt goda. Aktiereaktion på Q4-rapporten var något negativ men AllTele-aktien steg kraftigt dagarna innan rapporten. Investeringscaset är oförändrat bra dock så har värderingen blivit mer ansträngd Investeringscaset oförändrat attraktivt Studerar vi investeringcaset från vår initiala analys, så har det inte ändrats speciellt mycket: Den totala marknaden för AllTeles huvudtjänst, fast telefoni, är stor men något krympande. Tillväxten på AllTeles marknadssegment IP-telefoni via stadsnät är dock stark och antalet potentiella kunder är idag flera hundra tusen och växande. Vi tror att bolaget kan växa med 5-50 procent per år (inklusive förvärv) och med en bruttomarginal om cirka 40 procent. Den genomsnittliga intäkten per kund ligger idag på cirka 160 kronor per månad. Dessutom med en stor förvärvad kundbas av internetanvändare tror vi att AllTele relativt enkelt kan sälja på dessa kunder telefoni (samt korsförsälja internet till telefonikunder) och därmed lyfta ARPUn något. Företaget har som mål att för 2012 omsätta 450 miljoner kronor (från idag på rullande 12-månader basis om cirka miljoner kronor), antalet kunder ska uppgå till minst (från 2009/2010 om cirka kunder) och EBITDA-marginalen ska vara minst 20 procent. Vi tror dessa mål är rimliga dock så förutsätter det att AllTele fortsätter att gör flera förvärv. Bolaget har även en detaljerad prognos för 2010 (omsättning om 300 miljoner kronor och ett EBITDA-result om 50 miljoner kronor). Vi är också övertygade om att med det kraftigt växande antalet kunder, att AllTele, Sveriges femte största operatör, är en potentiell uppköpskandidat. AllTeles konkurrensfördelar är djupa telefoni/ip-kunskaper, ett modernt hyrt kvalitetssäkrat IP-nät med egen teknisk plattform, låga personalkostnader, intressanta internet- och lagringstjänster, attraktivt telefoni/mobiltelefoni-erbjudande samt att AllTeles 9

10 erbjudande ger generellt låga kostnader för slutkunden. Vår DCF-värdering och normal scenario indikerar ett värde om 22 kronor per aktie. Dessutom indikerar EV/EBITDA-multiplarna att värderingen är någorlunda låg. Riskerna med en investering i AllTele är bland annat att bolaget har en relativt kort historik. Vid ändrade marknadsförutsättningar (exempelvis att det visar sig svårt/dyrt att locka till sig nya kunder eller att stora konkurrenter tar efter AllTeles koncept) kan en liten operatör få det extra svårt. Dessutom är integration av nyförvärvade bolag svårt. Aktievolymerna och likviditeten i aktien är relativt låg. Å andra sidan genom noteringen på Small Cap-listan i juni har genomlysningen av bolaget och aktievolymerna förbättrats. 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Efter ytterligare en stabil rapport har vi höjt lönsamhetsparametern till 7p (tidigare: 6p) och trygg placering till 7p (tidigare: 6p). Å andra sidan då AllTele-aktien har stigit med 50 procent under 2010 har vi sänkt avkastningspotentialen till 6,5p (tidigare: 8p). Ledning 8,0p Kommentar: AllTeles ledning har gjort många förvärv under Detta har vi börjat kunna utläsa i ett positivt EBITDA-resultat under H2'08 och AllTeles VD har mycket bra branscherfarenhet och flera i ledningen har stora aktieinnehav i bolaget. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Marknaden för AllTeles telekomtjänster är en miljardmarknad. Tillväxten är dock begränsad men med tanke på AllTeles relativa litenhet, finns det stora tillväxtmöjligheter för dem. Problemet är att konkurrensen är mycket stor, med TeliaSonera i spetsen. Lönsamhet 7,0p Kommentar: AllTele har från och med Q3'08 börjat visa EBITDA-vinst. Bruttomarginalen ligger runt 40 procent och vi tror att AllTele kan nå procentiga EBITDA-marginaler de närmaste åren. Kassaflödet är generellt sett starkt. Trygg placering 7,0p Kommentar: Bolagets beroende av enskilda kunder och konjunkturen är lågt. Dock så styrs spelreglerna på den svenska telekommarknaden av PTS och TeliaSonera. Likviditeten i Alltele-aktien är låg men har blivit bättre sedan IPOn. Godkänd ägarlista. Avkastningspotential 6,5p Kommentar: Då aktien har gått mycket starkt sedan årsskiftet, har framförallt den fundamentala värderingen på AllTele-aktien blivit klart högre. Den relativa värderingen är inte så farlig. Aktien handlas relativt nära årshögstanoteringen. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. imateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e Soliditet 16% 40% 35% 39% 44% Skuldsättningsgrad 359% 57% 38% 23% 10% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 0,9 1,8 2,1 2,6 2,5 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 9,1 NV FCF ( ) 102,5 Betavärde 1,3 NV FCF ( ) 59,0 Riskfri ränta (%) 3,4 NV FCF (2018-) 69,2 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 32,3 WACC (%) 13,7 Räntebärande skulder 44,2 Motiverat värde 218,8 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,2 Motiverat värde per aktie, SEK 22,1 EBIT-marginal 9,7 Börskurs, SEK 18,5 Lönsamhet e 2011e Avk. på eget kapital (ROE) -45% 5% 8% 22% 25% ROCE -32% 8% 9% 25% 30% ROIC -33% 8% 8% 19% 23% EBITDA just-marginal -24% 13% 13% 17% 18% EBIT just-marginal -34% 4% 4% 9% 12% Netto just-marginal -16% 1% 3% 6% 8% Data per aktie, SEK e 2011e VPA -1,21 0,27 0,59 1,89 2,69 VPA just -1,21 0,27 0,59 1,89 2,69 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 8,5 3,4 0,2-4,0-8,9 Antal aktier 5,5 7,7 9,9 9,9 9,9 Värdering e 2011e Enterprise value P/E -15,3 67,7 31,3 9,8 6,9 P/E just -15,3 67,7 31,3 9,8 6,9 P/S 4,4 1,1 0,8 0,6 0,6 EV/S 5,5 1,2 0,8 0,6 0,6 EV/EBITDA just -22,9 9,7 6,4 3,7 3,2 EV/EBIT just -16,2 29,8 19,4 6,7 4,9 P/BV 11,1 2,6 2,4 1,9 1,5 Aktiens utveckling Tillväxt/år 07/09 1 mån 29,0% Omsättning 135,2% 3 mån 50,8% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 77,3% V/A, just n.m.% Årets Början 50,8% EK 115,2% Aktiestruktur % Röster Kapital Mark Hauschildt 15,7 15,7 Ola Norberg+familj 10,4 10,4 Tenor SA 8,4 8,4 Öhman IT-Fond 7,4 7,4 Hans Hellspong+familj 5,2 5,2 Davegårdh och Kjell Fonder AB 4,8 4,8 Peter Bellgren+familj 4,1 4,1 Thomas Nygren+familj 4,0 4,0 Ackra Invest AB 4,0 4,0 AB Stena Finans 3,5 3,5 Aktien Reuterskod ATEL.ST Lista Small cap Kurs, SEK 18,5 Antal aktier, milj 9,9 Börsvärde, MSEK 183 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ola Norberg Karl Asp Ola Norberg Thomas Nygren Nästkommande rapportdatum Q1'10-rapport Tillväxt e 2011e Försäljningstillväxt 148% 308% 36% 28% 7% VPA-tillväxt (just) n.m. % n.m. % 117% 220% 42% Tillväxt eget kapital 27% 328% 8% 24% 28% Analytiker Greger Johansson Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2011e 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2011e 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 90 % % 30 0% 80 % 70 % % 60 % e e 20 0% 15 0% 10 0% 50 % 40 % 30 % -2 50% 0% 20 % 10 % -3-50% e 20 11e 0% VPA VPA just Skuld sättni ngsg rad Soliditet Produktområden Geografiska områden 5% 33% 62% 100% Internetintäkter Löpande telefoniintäkter Övrigt Sve rige Intressekonflikter Greger Johansson äger aktier i bolaget AllTele: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning AllTele (Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget) grundades år Företaget är en operatör inriktad på fast telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni samt fiber- och ADSL-baserade bredbandstjänster till hushåll och små och medelstora företag. Företaget har gjort flera mindre samt större förvärv under och hade i början av 2010 cirka betalande kunder. AllTele har som mål att senast år 2012 ha över bredbands- och telefonikunder. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Redeye har ingen egen corporate finance avdelning och bedriver ej handel för egen räkning. Vi kan dock samarbeta med externa corporate finance aktörer, fondbolag och fondkommissionärer. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

AllTele Förvärven i fokus under H2 07

AllTele Förvärven i fokus under H2 07 ANALYSGARANTI* 26 oktober 27 AllTele Förvärven i fokus under H2 7 AllTeles Q3-rapport var marginellt sämre än våra förväntningar. Det berodde framförallt på högre sammanslagningskostnader relaterade till

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13%

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13% BOLAGSANALYS 7 maj 2009 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde men något låg försäljning AllTeles Q1-rapport visade på stabilitet i affärsmodellen och i intjäningspotential. Kassaflödet (+16

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst BOLAGSANALYS 20 november 2008 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst AllTeles Q3-rapport markerar en milstolpe i bolagets historia. Bolaget visar inte bara ett starkt kassaflöde

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Sammanfattning. Redeye Rating (0-10 poäng) Nyckeltal. BOLAGSANALYS 19 maj Ola Norberg. Trygg Placering. Ledning.

AllTele (ATEL.ST) Sammanfattning. Redeye Rating (0-10 poäng) Nyckeltal. BOLAGSANALYS 19 maj Ola Norberg. Trygg Placering. Ledning. BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Hög tillväxt och bra kassaflöde AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt stark försäljningstillväxt (57%) och bra kassaflöde (+29 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3

AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3 BOLAGSANALYS 25 november 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3 Intäkterna för Q3 kom in bättre än väntat och uppgick till 155,1 MSEK jämfört med förväntat 150,1 MSEK. Integrationskostnader

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4% BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Fortsatt stark intäktsutveckling Intäkterna för Q4 kom in klart bättre än vi estimerat och uppgick till 212,2 MSEK jämfört med förväntat 203,9

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros BOLAGSANALYS 16 maj 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros Intäkterna för Q1 kom in under vår prognos och uppgick till 199,5 MSEK jämfört med förväntat 211 MSEK. En stor del

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 oktober 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Stort kundintag under lönsamhet Bahnhofs Q3-rapport visade på god lönsamhet men framförallt på ett mycket starkt kundintag (5527 privatkunder).

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4%

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4% BOLAGSANALYS 25 november 2009 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Mot lönsamhet efter höstens nyemission Bredband2s Q3-rapport var godkänd. Efter en svag Q2-rapport visade bolaget återigen en mindre vinst

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013!

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! BOLAGSANALYS 15 November 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! Intäkterna för Q3 kom in under vår prognos, 180,4 MSEK vs väntat 195,8 MSEK. EBITDA underträffade våra prognoser ordentligt,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer