Lönsamhet. 7,0 poäng e 2012e 2013e Omsättning, MSEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna (130 MSEK) och EBITDA-resultatet (13,8 MSEK) var bättre än förväntat medan bruttomarginalen (31%) försämrades något. AllTele har under 2011 gjort hela fem nya förvärv. Det största och mest omfattade förvärvet, Ventelo, kommer först med i räkenskaperna under Q3 och då vi väntar oss integrationskostnader om MSEK. Ventelo har ökat potentialen i AllTeleaktien men också ökat risken något. Vi har justerat upp våra estimat efter en bra rapport. Vi har även justerat upp vårt DCF-värde med 2 kronor/aktie till 33 kronor/aktie. Därmed ser vi fortsatt en viss uppsida i AllTele-aktien. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: Styrelseordf: Small cap 352 MSEK Telekomoperatör Thomas Nygren Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 36% 62% 59% 37% 4% EBITDA EBITDA-marginal 13% 10% 4% 11% 12% EBIT EBIT-marginal 4% 3% 0% 6% 7% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 2% -1% 4% 5% Utdelning 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 VPA 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 VPA just 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 P/E just 48,2 39,7-45,7 9,9 8,0 P/S 1,5 0,9 0,6 0,4 0,4 EV/S 1,5 1,0 0,7 0,5 0,5 EV/EBITDA just 12,3 10,1 16,3 4,8 4,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 28,5 Antal aktier (milj) 12,4 Börsvärde (MSEK) 352 Nettoskuld (MSEK) 77 Free float (%) 76,0 Dagl oms. ( 000) 40 Analytiker: Greger Johansson Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fokus på integrationsarbete i H2 AllTeles Q2-siffror var klart godkända. De viktigaste positiva aspekterna i rapporten var en fortsatt hög försäljningstillväxt, godkänt EBITDA-resultat och bra kassaflöde. Dock så tycker vi att bruttomarginalen var lite svag men troligtvis berodde det på att företagsförsäljning via återförsäljare var stark (som medför lägre bruttomarginal). Eftersom AllTeles största förvärv, Ventelo, från och med månadsskiftet augusti/september kommer att ingå i AllTele, så kommer ett mycket stort och omfattade integrationsarbete att starta under hösten. Detta kommer att medföra relativt stora engångskostnader som i sin tur troligtvis innebär att resultatet blir negativt under H2 11. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q1'11 Q2'11E Utfall Diff Försäljning 112,8 124,1 130,3 5% varav telefoni/internet 111,0 122,4 126,6 3% EBITDA 6,5 12,1 13,8 14% EBIT 0,0 5,6 6,8 21% PTP -1,3 4,8 5,8 21% VPA, SEK -0,08 0,33 0,43 30% Försäljningstillväxt (YoY) 57% 25% 31% 25% Bruttomarginal 31% 32% 31% -3% EBITDA marginal 6% 10% 11% 9% VPA tillväxt (YoY) -207% 126% 192% 53% Källa: Redeye Research, AllTele Försäljningen var bättre än väntat..bra tillväxt inom Företagssegmentet Engångsintäkt om 1,5 miljoner kronor Den totala försäljningen i Q2 kom in på 130 miljoner kronor mot våra förväntningar om 124 miljoner kronor. Således var försäljningen klart bättre än förväntat vilket är positivt i detta snabbväxande bolag. Å andra sidan vet vi inte exakt hur mycket de tre nya förvärven från H1 bidrog med i försäljning. Den totala försäljningstillväxten i kvartalet jämfört med Q2 10 var hela 31 procent och där den absoluta merparten av tillväxten kommer från förvärvade bolag. Dock så indikerade AllTele att den organiska tillväxten inom Företag är fortsatt hög. Detta är positivt men tyvärr redovisar bolaget inte detaljerna runt detta segment. Bolaget indikerade också att försäljningen via återförsäljare har tagit bra fart under kvartalet. Detta är givetvis positivt för försäljningen men pressar bruttomarginalen något. I den bättre än förväntade försäljningen ingick även en mindre engångsintäkt om 1,5 miljoner kronor avseende regleringen av tilläggsköpeskillingen för LandNCall. Bolaget redovisar inte detaljerade siffror på kundintag, orderstock och ARPU (snittintäkt per kund och månad). Vi tror å andra sidan att våra 3

4 Temporärt något svag bruttomarginal i Q2 antagande om antal kunder/abonnemang och ARPU var något för konservativa jämfört med det faktiska utfallet. Antalet kunder/abonnemang låg troligen runt och ARPUn blev nog något bättre än förväntat på cirka 187 kronor (väntat: 184 kronor). Anledningen till något bättre siffror är troligen att företagssidan (med högre ARPU) gick något bättre än förväntat. Bruttomarginalen har varierat de senaste åren och har i många fall varit något svag, oftast till följd av tillfälliga struktur- och anpassningskostnader. Den totala bruttomarginalen var något låg i Q2 då den blev 31 procent och vi hade förväntat oss cirka 32 procent. Å andra sidan var anledningen denna gång att försäljningen från återförsäljare var bra under kvartalet, vilket pressade bruttomarginalen något. Dock kan vi inte heller utesluta att det också fanns en mindre engångskostnad relaterat till de tre förvärven som bolaget gjorde i början på Således tror vi inte att man ska dra några större växlar på den något svagare bruttomarginalen i Q2 för framtiden. Vi tror att under Q3 så finns det vissa möjligheter för bruttomarginalen att förbättras på grund av ytterligare effektiviseringar. Dock så kommer Venteloförvärvet bidrar med en bruttomarginal som troligen ligger runt procent vilket i så fall kommer pressa den totala bruttomarginalen något. Engångskostnader relaterad till en straffavgift från börsen Kostnaderna för personal och övriga externa kostnader var något högre än förväntat. Dock så innehöll denna post en engångskostnad relaterad till en straffavgift till börsen om 0,8 miljoner kronor. Framöver kommer dock kostnaderna att öka mycket men detta beror helt och hållet på att AllTele nu tar över Ventelo-verksamheten. Vi räknar med engångskostnader om cirka miljoner kronor under H2 11. Rörelseresultatet och EBITDA-resultatet blev bättre än förväntat även justerat för engångseffekter Då försäljningen blev klart bättre än väntat men bruttomarginalen var något sämre än förväntat, blev rörelseresultatet bättre än våra förväntningar på +6,8 miljoner kronor (väntat: 5,6 miljoner kronor). EBITDA i Q2 blev 13,8 miljoner kronor vs. förväntat 12,1 miljoner kronor. Även justerat för de kända engångskostnaderna/engångsintäkterna (totalt +0,7 miljoner kronor) blev resultaten bättre än förväntat. Kassaflödet i Q2 var stabilt Kassaflödet från den löpande verksamheten under Q2 var stabilt om +13,2 miljoner kronor (förändringen av rörelsekapitalet var något positivt om 3,7 miljoner kronor). Vi är fortsatt övertygade om att AllTele kommer att leverera stabila underliggande kassaflöden under resten av Dock kan vissa störningar kanske inträffa med tanke på det stora förvärvet, Ventelo, som AllTele nu ska integrera. AllTele fortsätter att betala av sina lån Kassaflödet från investeringar blev -9,5 miljoner kronor i kvartalet. Bolaget fortsatte att betala av nästan 4 miljoner kronor på sina lån samtidigt som AllTele också betalade en utdelning om 3,3 miljoner kronor under Q2. Den räntebärande skulden var mer eller mindre oförändrad i Q2 (42,3 miljoner 4

5 kronor) men kommer att öka rejält under Q3 då AllTele tar upp lån för att betala Ventelo-förvärvet. Goodwill-posten är troligen inget att oroa sig för Studerar vi balansräkningen så kan vi konstatera att posten för immateriella tillgångar är relativt stor (188 miljoner kronor varav goodwill om 44 miljoner kronor) och kommer att öka i samband med Venteloförvärvet. I korthet är bolaget, och inte vi heller, speciellt oroliga för denna post då AllTele generellt sett visar starka underliggande kassaflöden och risken för nedskrivningar är inte speciellt stor. Dessutom om bolaget skulle behöva göra några nedskrivningar så kan de troligen klara av en så pass stor nedskrivning som 100 miljoner kronor (eget kapital är större än 100 miljoner kronor). Så sammanfattningsvis så tycker vi inte detta är något att oroa sig för. Tre förvärv under inledningen av 2011 varav ephone och Blixtvik var de viktigaste Förvärv många under Under gjorde AllTele hela 15 stycken förvärv. Även under 2011 har AllTele fortsatt i en rasande fart att förvärva bolag. Bara under januari och februari månad annonserade bolaget tre stycken förvärv (35 bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget, ephone och Blixtvik) varav de två viktigaste förvärven var ephone och Blixtvik. Förvärvet av ephone innehöll en kundstock på lite drygt standsnätskunder i Mälardalen och Göteborgsregionen. Då kunderna befinner sig i stadsnäten och det troligen är mest privatkunder, så tror vi att ARPUn (snittintäkt per kund och månad) ligger runt kronor och bruttomarginalen runt procent (klart högre för IP-telefoni kunderna). Således tror vi att ephone tillför AllTele miljoner kronor under 2011 (tillträde var den 25 januari). Förvärvskostnaden blev 11 miljoner kronor, eller 970 kronor per abonnemang. Detta kan låta något högt då AllTele själv värderas till ungefär samma multipel. Å andra sidan då AllTele inte tar över någon personal, bör effekten efter inkörning och överflyttning blir relativt gynnsam för AllTele (dvs. större delen av bruttointäkterna rinner rakt igenom hela resultaträkningen till vinstraden). Därmed tycker vi att förvärvspriset ser attraktivt ut. Dock så gick ephone i konkurs strax efter att AllTele övertog bolaget vilket troligen innebar en del extrakostnader för AllTele. AllTeles VD menade å andra sidan att från och med andra kvartalet så ska detta inte ha påverkat intäkterna negativt. Den första februari annonserade AllTele det relativt stora förvärvet Blixtvik med en årsomsättning på 70 miljoner kronor och en bruttomarginal runt 25 procent. Verksamheten omfattar bredbands- och IP-telefonitjänster till drygt företag och hushåll, främst inom fiberbaserade stadsnät. Återigen verkar AllTele kommit över ett bolag till ett bra pris (mindre än 700 kronor/abonnemang). AllTele tillträdde Blixtvik den 1 mars. För mer information om dessa tre förvärv se: 5

6 Under sommaren annonserade AllTele att de i samband med att Com Hem köpte ut Canal Digitals kabel TV och IPTV-del i Sverige, så förvärvar AllTele IPTV-delen av Com Hem för cirka 11 miljoner kronor. Då affären måste godkännas av Konkurrensmyndigheterna (på grund av Com Hems storlek) så är det lite oklart när AllTele i så fall kan ta över kunderna. Vi tror dock att affären troligen går igenom under fjärde kvartalet i år. Canal Digitals IPTVverksamhet i stadsnät har cirka kunder och omsätter cirka 40 miljoner kronor (ARPU cirka kronor/månad). AllTele betalar således 500 kronor per kund. AllTele kommer därmed få en mer betydande IPTV-kundbas och bör således kunna få lite fart på sitt Triple Playerbjudande. Vi tycker affären verkar attraktiv för AllTeles aktieägare och troligen behöver inte AllTele ta över så mycket personal från Canal Digital varför de borde relativt snabbt få upp lönsamheten till bra nivåer. Då affärer inte är klar samt det är oklart när i så fall AllTele kan ta över kunderna så har vi inte gjort några justeringar, ännu, på våra estimat. Ventelo AllTeles största förvärv någonsin AllTele annonserade i början av augusti sitt största förvärv någonsin, nämligen Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK inom SME och den offentliga sektorn ( företagskunder) men visar troligen röda siffror. AllTele betalar 83 MSEK under tredje kvartalet och tar över verksamheten från och med den 1:a september. Med förvärvet stärker AllTele sin företagssida dramatiskt, ökar omsättning med 60 procent, samt kan troligen plocka ut synergier på cirka MSEK. Dock så kommer det krävas ett mycket stort integrationsarbete med stora engångskostnader som följd (gissningsvis MSEK) under H2 11. Potentialen i AllTele-aktien har ökat med Ventelo-förvärvet men troligen även risken. Men eftersom AllTele har en omfattande erfarenhet av förvärv borde detta öka möjligheten till en lyckad integration. För mer information runt Ventelo-förvärvet se: Tabell 2: Förvärv under Bolag Datum Abonne. Pris Pris/abonne. Årsomsättning Kommentar Wasadata Q3' MSEK SEK 9 MSEK Kompetens inom Internet, 700 företagskunder Skekraft Q4' MSEK SEK MSEK Stor kundbas, 900 företagskunder TDC Song Q4' MSEK SEK MSEK ADSL-kundbas, stor kundbas, bra produktionsavtal Umeå Energi Q2' ,2 MSEK SEK 0,5-1 MSEK Förvalskunder IPCell Q2' ,1 MSEK 1000 SEK 0,1 MSEK ADSL Vattenfall Q3' MSEK SEK 100 MSEK TAB+förval+bredbandskunder, bruttomarginal 26% Phonera Q3' MSEK 1000 SEK 50 MSEK Förval, IP-telefoni, Bredband, bruttomarginal 43% Mindre förvärv Q4' MSEK 500 SEK 2-3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Mindre förvärv Q1' ,5 MSEK 500 SEK 0,3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Kramnet Q4' MSEK 900 SEK MSEK Bredband+IPTV-kunder, lite telefoni, hög ARPU MegaPhone Q4' MSEK 950 SEK MSEK IP-telefoni, webb-shop, mobiltelefoni, försäkring Spinbox Q2' MSEK 750 SEK 80 MSEK Mobiltelefoni för SME, MVNO, 25% försäljningstillväxt LandNCall Q2'10-3+(2) MSEK - - Teknologi för utländska mobilsamt/surf. Ving+Fritidsresor Invegio, 51% Q4' MSEK MSEK Mobila växellösningar mot större företag Boxerkunder Q4' < 1 MSEK MSEK IPTV-kundstock från Boxer TV Access 35 bostadsrättf. Q1' ,5-3 MSEK SEK 3-5 MSEK Bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget ephone Q1' ,8 MSEK 970 SEK MSEK Privatkunder/småföretag i stadsnät. Ej personalövertagande. Blixtvik Q1' MSEK 680 SEK 70 MSEK Privatkunder/småföretag i stadsnät. Canal Digital IPTV Q2-Q4' MSEK 500 SEK MSEK IPTV-kunder i Stadsnät. Oklart när övertagande sker. Ventelo Q3' MSEK 830 SEK 300 MSEK företagskunder, bruttomarg troligen ca 25-30% Källa: Redeye Research 6

7 Framtiden 2011 och 2012 AllTele Vi ser nu att AllTele troligen har cirka abonnemang i slutet av Q2 (i Q3 över abonnemang då även Ventelo kommer med) och befäster därmed sin position som en av Sveriges fem största operatörer. Dessutom med fler tjänster som internetabonnemang, bättre växelplattformar för företag, mobiltelefoni, mobilt bredband samt IP-TV blir AllTele en mer eller mindre heltäckande och rikstäckande operatör där huvudfokus blir mer och mer mot företagsmarknaden. Vi tycker att AllTeles fortsatta försäljningsmöjligheter ser mycket intressanta ut. Bra möjligheter att sälja på bredbandskunderna telefoni och vise versa AllTele bör erhålla skalfördelar under 2011 och 2012 men fokus under den närmaste tiden blir på integrationen av Ventelo-förvärvet Med förvärven som gjordes under ser vi att det finns spännande möjligheter till att sälja in telefoni till bredbandskunderna samt internet till telefonikunderna (korsförsäljning). Vi tror också att AllTele med en kundstock med över kunder bör kunna erhålla skalfördelar i drift, underhåll, samtrafik, marknadsföring samt kundintag. Dock har intaget av nya kunder (organiskt) under varit mycket begränsat. Intag av helt nya kunder (organisk tillväxt) kommer troligen inte att ske i någon större skala förrän Ventelo-förvärvet är klart under H då bolaget kan fokusera på detta. Förvärv är dock fortsatt aktuellt Nya tjänster och nya kundsegment (SME) kan driva på försäljningstillväxten under Förutom organiskt kundintag, antar vi att AllTele fortsätter sitt intresse för förvärv. Dock om AllTele gör några större nya förvärv (liknande Ventelo) så kommer troligtvis den organiska tillväxten fortsätta att vara låg. Ett annat sätt för bolaget att lyfta intäkterna än att bara öka antalet kunder är att öka snittintäkten per kund (ARPU) samt satsa på nya kundgrupper. Vi har noterat att t.ex. priserna på vissa tjänster är på väg upp. Detta skulle kunna medföra höjd ARPU för AllTele. AllTele har dessutom laserat flera tjänster som digitala bankfack, mobilt bredband, mobiltelefoni, billig mobil utlandstelefoni, anonymiseringstjänster, filmtjänst, faxbrevlåda, VoipDuo mm. som kan hjälpa till att lyfta ARPUn. AllTele har även gjort en extra satsning på mindre företag (SME). Bolaget nämnde till och med under 2010 att segmentet är huvudfokus för bolaget. Detta segment borde passa AllTele utmärkt, då de nu har en bra geografisk spridning, har många olika erbjudande samt har en mycket effektiv leveransplattform. SME-segmentet har också klart högre ARPU än privatkundssegmentet. En viktig del i SME-satsningen är avtalet med Telepo AB som bidrar bland annat med en modern tjänsteplattform med möjlighet till mobil integrering av företagsväxlar. Förvärven av Ventelo och Spinbox, avtalet med TeliaSonera samt ägandet i Invegio är troligtvis de viktigaste pusselbitarna i AllTeles satsning mot företagen. Intäkterna från företag (när väl Ventelo är inkluderat) står för minst 50 procent av AllTeles totala intäkter. Övriga företagstjänster som AllTele erbjuder sina företagskunder är bland annat IP-Connect och IP-transit. Sammanfattningsvis finns det många olika typer av aktiviteter för AllTele att arbeta med de närmaste åren för att ytterligare lyfta sina intäkter och vinster. 7

8 Höjda prognoser Prognosrevideringar justeringar uppåt Vi har justerat upp våra försäljningsprognoser då just försäljningen var bättre än väntat. Bruttomarginalen framöver har marginellt justerats ned men då försäljningen var så pass stark i andra kvartalet, så ha vinstprognoserna för 2011 och 2012 justerats upp. Vi räknar med en försäljning om 592 miljoner kronor för 2011 (tidigare: 578 miljoner kronor) och ett rörelseresultat före avskrivningar på 26 miljoner kronor (tidigare: 23 miljoner kronor). VPA för 2011 och 2012 är nu -0,62 kronor per aktie (tidigare: -0,65 kronor) respektive 2,88 kronor per aktie (tidigare: 2,80 kronor). Vi tror på ett sämre resultat i Q3 jämfört med Q2 11 Tabell 3: Detaljerade prognoser Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljningen i Q3 blir klart bättre än i Q2 på grund av att Ventelo nu finns med sedan september månad. Dessutom tror vi också att bruttomarginalen i Q3 förbättras något på grund av ökade synergier. Dock så tror vi att EBITDA-resultatet blir klart sämre i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet då vi räknar med att AllTele tar en integrationskostnad om 15 miljoner kronor för Ventelo (och minst 10 miljoner kronor i Q4). (MSEK) Q4' Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Försäljning 62,9 229,7 71,7 99,5 97,0 104,3 372,4 112,8 130,3 150,1 199,3 592,5 812,7 842,5 varav telefoni/internet 60,6 224,0 70,9 96,1 95,7 100,5 363,3 111,0 126,6 148,1 197,6 583,3 803,7 833,5 EBITDA 6,8 28,8 7,3 8,9 11,2 8,8 36,2 6,5 13,8 1,9 4,1 26,3 90,1 99,1 EBIT 2,1 9,5 1,8 3,0 5,2 2,9 12,8 0,0 6,8-5,4-3,9-2,6 52,1 63,1 PTP 1,4 6,4 1,1 2,1 4,3 2,2 9,7-1,3 5,8-6,4-5,1-7,0 48,1 59,3 VPA, SEK 0,22 0,59 0,08 0,15 0,29 0,19 0,72-0,08 0,43-0,56-0,41-0,62 2,88 3,55 Försäljningstillväxt (YoY) 10% 36% 30% 81% 71% 66% 62% 57% 31% 55% 91% 59% 37% 4% Bruttomarginal 36% 40% 34% 32% 33% 32% 33% 31% 31% 32% 30% 31% 31% 32% EBITDA marginal 11% 13% 10% 9% 12% 8% 10% 6% 11% 1% 2% 4% 11% 12% VPA tillväxt (YoY) n.a 117% -64% n.a -3% -12% 21% -207% 192% -294% -312% -187% -562% 23% Källa: Redeye Research, AllTele. Siffrorna är inklusive Ventelo med exklusive Canal Digital IPTV. Flera större engångskostnader ingår i Q3 och Q Tabell 4: Detaljerade prognoser forts. Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om ARPU, aktiverade kunder/abonnemang och orderstocken. Dessa siffror redovisar dock inte bolaget längre (men har tidigare gjort det). AllTele Q4' Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Telefoni/internet MSEK 60,6 224,0 70,9 96,1 95,7 100,5 363,3 111,0 126,6 148,1 197,6 583,3 803,7 833,5 ARPU, SEK Aktiverade abonnemang Orderstock abonnemang Aktiverade abonn+orderstock Källa: Redeye Research, AllTele. 8

9 AllTeles prognoser och finansiella mål Bolaget slutade i samband med Q2 10-rapporten att ge prognoser för innevarande år. Därmed var det inte speciellt oväntat att de inte gav någon prognos för Nytt omsättningsmål i samband med Venteloförvärvet.och nya mål kommer presenteras i samband med Q4 11- rapporten AllTeles tidigare finansiella mål om att omsättningen 2012 skulle öka från 450 miljoner kronor till 650 miljoner kronor ändrades i samband med Ventelo-förvärvet. AllTeles nya omsättningsmål är nu över 800 miljoner kronor vid utgången av 2011 (på rullande 12-månader). Detta ser vi som ett rimligt mål när Ventelo har införlivats i AllTeles verksamheten. I samband med andra kvartalsrapporten indikerade VD:a att han har fått i uppgift till bokslutskommunikén att presentera nya mål för verksamheten. Utdelningspolicy I samband med Q4 10-rapporten tillkännagav bolaget en mindre utdelning för 2010 och en ny utdelningspolicy. Utdelningspolicyn innebär att AllTele bör kunna dela ut mellan procent av nettoresultatet efter skatt. Vi tycker detta är en bra policy givet att bolaget inte hittar några flera spännande och attraktiva förvärv. DCF-värdet har höjts med 2 krona till 33 kronor per aktie Värdering något mer ansträngd Även om Alltele-aktien har gått väldigt starkt under 2011, så tycker vi fortsatt att värderingen är någorlunda attraktiv dock något mer ansträngd. Bolaget fortsätter att levererar bra försäljningstillväxt och stabila kassaflöden. Vi har justerat upp våra vinstestimat, och vårt nya DCF-värde är 33 kronor per aktie (tidigare: 31 kronor per aktie). Tabell 5: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Aktiekurs Börsvärde 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E 2012E E 2012E 2011E Bruttomarginal Grupp 1 TELENOR ASA 106, ,8 8,2 5,5 5,1 1,8 1, % 60-70% TELIASONERA AB 45, ,3 8,9 7,1 6,9 2,5 2, % 45-50% TELE2 AB-B SHS 132, ,6 9,7 5,9 5,5 1,7 1, % 40-45% Grupp 2 BREDBAND2 I SKANDINAVIEN 0,17AB ,6 13,4 13,8 10,0 0,7 0, % 25-35% BAHNHOF AB-B SHS 32, ,4 8,0 5,2 4,4 1,0 0, % 40-50% DGC ONE AB 53, ,5 12,4 5,6 4,4 1,2 1, % 60-70% PHONERA AB 47, ,8 8,1 5,7 5,0 1,0 1, % 45-55% ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA 28,5 T ,7 9,9 12,9 3,8 0,6 0, % 30-40% Medel (Grupp 2) 13,7 9,9 6,5 5,2 0,9 0,8 Median (Grupp 2) 14,0 9,3 5,7 4,8 0,8 0,7 Källa: Bloomberg Värderingen är någorlunda attraktiv, dock något mer ansträngd än tidigare Då AllTele kommer göra en mindre förlust för 2011 (på grund av stora engångskostnader), tar vi och studerar 2012-siffrorna istället. Här värderas AllTele ungefär som marknaden när det gäller P/E-tal (9,9x), lite lägre med EV/EBITDA-multiplar (4x, dock närmare 5x när Ventelo-skulden kommer med) och även lite lägre med EV/S-multiplar. Således börja värderingen närma sig övriga tillväxtoperatörer. Å andra sidan om vi betänker att 9

10 tillväxten kommer att vara god under 2011 och 2012 samt att kassaflödena fortsätter att vara starka, tycker vi att värderingen är någorlunda attraktiv. Svagt positiv aktieutveckling under 2010 Stark aktieutvecklingen under 2011 Den största ägaren i AllTele, Mark Hauschildt, har ökat sitt innehav Aktieutveckling och ägarförändringar AllTele-aktien steg endast med 6 procent under 2010 (under en viss period i början på året var aktien upp hela 75 procent) efter att bolaget rapporterade lite varierande kvartalsrapporter. Den troligen förklaringen till detta var att kostnaderna i samband med förvärven/integrationerna var lite högre än väntat men även viss förvirring runt bolagets prognoser/finansiella mål. Under 2011 har AllTele-aktien gått betydligt bättre än index. Aktien är upp med cirka 114 procent. En viktig anledning till detta är att huvudägaren (Mark Hauschildt) har ökat sitt innehav rejält. Andra förklaringar är att AllTele har gjort flera intressanta förvärv under 2011 samt troligen att Redeye tidigt lyfte upp aktien som en av sina IT-favoriter i sektorn inför Negativ reaktion på Q2- rapporten Aktiereaktion på Q4 10-rapporten var dock något negativ men å andra sidan steg AllTele-aktien kraftigt veckorna innan rapporten. Reaktionen på Q1 11-rapporten var klart positiv, upp 13 procent. Detta tyckte vi var något av en överreaktion. Aktiereaktion på Q2-rapporten var marginellt negativ trots att rapporten var bra. Å andra sidan hade aktien gått mycket starkt veckorna precis innan. Aktievolymerna under 2010 var relativt goda, speciellt under årets första fem månader. Snittvolymen under 2010 låg på strax under aktier. Under inledningen av 2011 har aktievolymerna ökat för att sedan falla tillbaka. Aktievolymen under 2011 är nu ungefär på samma nivåer som 2010 (i snitt). AllTele kommer trycka 1,5 miljoner nya aktier under tredje kvartalet för att betala Ventelo Som vi tidigare nämnde så har vi noterat att Mark Hauschildt har ökat sitt innehav dels under 2010 men också under Mark äger nu hela 24 procent av bolaget. Även Öhman-fonder har under 2011 ökat sitt innehav till nästan 10 procent. AllTeles VD ligger kvar på 9,4 procents ägande. Detta är dock siffror innan Ventelo-ägarna har erhållit sina 1,5 miljoner aktier. Investeringscaset något högre värdering Studerar vi investeringcaset så har det inte ändrats speciellt mycket: Investeringscaset är relativt oförändrat dock så har värderingen under 2011 ökat Den totala marknaden för fast telefoni, är stor men något krympande. Tillväxten på AllTeles marknadssegment IP-telefoni är dock stark och antalet potentiella kunder är idag flera hundra tusen och växande. Dessutom med en stor förvärvad kundbas av 10

11 internetanvändare tror vi att AllTele relativt enkelt kan sälja på dessa kunder telefoni (samt korsförsälja internet till telefonikunder) och därmed lyfta ARPUn något. Vi ser även en intressant potential i mobiltelefoni och mobilt bredband. Dessutom med AllTeles förvärv inom företagstjänster (som uppvisar hög organiskt tillväxt) så blir detta kanske rent av det viktigaste segmentet för bolaget framöver. Vi tror att bolaget kan växa med procent per år (inklusive förvärv) och med en bruttomarginal om cirka procent. Den genomsnittliga intäkten per kund/abonnemang ligger idag på cirka kronor per månad (runt 200 kronor med Ventelo). AllTeles konkurrensfördelar är djupa telefoni/ip-kunskaper, ett modernt hyrt kvalitetssäkrat IP-nät med egen teknisk plattform, låga personalkostnader, intressanta internet- och företagstjänster, attraktivt telefoni/mobiltelefoni-erbjudande samt att AllTeles erbjudande ger generellt låga kostnader för slutkunden. Vår DCF-värdering och normal scenario indikerar ett värde om 33 kronor per aktie. Således ser vi fortsatt en viss uppsida i aktien även om aktieutvecklingen har varit mycket stark under Vi är också övertygade om att med det kraftigt växande antalet kunder, att AllTele, Sveriges femte största operatör, är en potentiell uppköpskandidat. Riskerna med en investering i AllTele är bland annat att bolaget har en relativt kort historik. Vid ändrade marknadsförutsättningar (exempelvis att det visar sig svårt/dyrt att locka till sig nya kunder eller att stora konkurrenter tar efter AllTeles koncept) kan en liten operatör få det extra svårt. Dessutom är integration av nyförvärvade bolag svårt och tar uppenbarligen lite länge tid än vad bolaget först har beräknat. En annan risk kan vara att AllTele försöker göra allt och inte har fokuserat sig mot antingen företag eller privatkunder. Aktievolymerna och likviditeten i aktien är relativt låg men har förbättrats avsevärt de senaste åren. 11

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer