Lönsamhet. 7,0 poäng e 2012e 2013e Omsättning, MSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna (130 MSEK) och EBITDA-resultatet (13,8 MSEK) var bättre än förväntat medan bruttomarginalen (31%) försämrades något. AllTele har under 2011 gjort hela fem nya förvärv. Det största och mest omfattade förvärvet, Ventelo, kommer först med i räkenskaperna under Q3 och då vi väntar oss integrationskostnader om MSEK. Ventelo har ökat potentialen i AllTeleaktien men också ökat risken något. Vi har justerat upp våra estimat efter en bra rapport. Vi har även justerat upp vårt DCF-värde med 2 kronor/aktie till 33 kronor/aktie. Därmed ser vi fortsatt en viss uppsida i AllTele-aktien. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: Styrelseordf: Small cap 352 MSEK Telekomoperatör Thomas Nygren Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 36% 62% 59% 37% 4% EBITDA EBITDA-marginal 13% 10% 4% 11% 12% EBIT EBIT-marginal 4% 3% 0% 6% 7% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 3% 2% -1% 4% 5% Utdelning 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 VPA 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 VPA just 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 P/E just 48,2 39,7-45,7 9,9 8,0 P/S 1,5 0,9 0,6 0,4 0,4 EV/S 1,5 1,0 0,7 0,5 0,5 EV/EBITDA just 12,3 10,1 16,3 4,8 4,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 28,5 Antal aktier (milj) 12,4 Börsvärde (MSEK) 352 Nettoskuld (MSEK) 77 Free float (%) 76,0 Dagl oms. ( 000) 40 Analytiker: Greger Johansson Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fokus på integrationsarbete i H2 AllTeles Q2-siffror var klart godkända. De viktigaste positiva aspekterna i rapporten var en fortsatt hög försäljningstillväxt, godkänt EBITDA-resultat och bra kassaflöde. Dock så tycker vi att bruttomarginalen var lite svag men troligtvis berodde det på att företagsförsäljning via återförsäljare var stark (som medför lägre bruttomarginal). Eftersom AllTeles största förvärv, Ventelo, från och med månadsskiftet augusti/september kommer att ingå i AllTele, så kommer ett mycket stort och omfattade integrationsarbete att starta under hösten. Detta kommer att medföra relativt stora engångskostnader som i sin tur troligtvis innebär att resultatet blir negativt under H2 11. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q1'11 Q2'11E Utfall Diff Försäljning 112,8 124,1 130,3 5% varav telefoni/internet 111,0 122,4 126,6 3% EBITDA 6,5 12,1 13,8 14% EBIT 0,0 5,6 6,8 21% PTP -1,3 4,8 5,8 21% VPA, SEK -0,08 0,33 0,43 30% Försäljningstillväxt (YoY) 57% 25% 31% 25% Bruttomarginal 31% 32% 31% -3% EBITDA marginal 6% 10% 11% 9% VPA tillväxt (YoY) -207% 126% 192% 53% Källa: Redeye Research, AllTele Försäljningen var bättre än väntat..bra tillväxt inom Företagssegmentet Engångsintäkt om 1,5 miljoner kronor Den totala försäljningen i Q2 kom in på 130 miljoner kronor mot våra förväntningar om 124 miljoner kronor. Således var försäljningen klart bättre än förväntat vilket är positivt i detta snabbväxande bolag. Å andra sidan vet vi inte exakt hur mycket de tre nya förvärven från H1 bidrog med i försäljning. Den totala försäljningstillväxten i kvartalet jämfört med Q2 10 var hela 31 procent och där den absoluta merparten av tillväxten kommer från förvärvade bolag. Dock så indikerade AllTele att den organiska tillväxten inom Företag är fortsatt hög. Detta är positivt men tyvärr redovisar bolaget inte detaljerna runt detta segment. Bolaget indikerade också att försäljningen via återförsäljare har tagit bra fart under kvartalet. Detta är givetvis positivt för försäljningen men pressar bruttomarginalen något. I den bättre än förväntade försäljningen ingick även en mindre engångsintäkt om 1,5 miljoner kronor avseende regleringen av tilläggsköpeskillingen för LandNCall. Bolaget redovisar inte detaljerade siffror på kundintag, orderstock och ARPU (snittintäkt per kund och månad). Vi tror å andra sidan att våra 3

4 Temporärt något svag bruttomarginal i Q2 antagande om antal kunder/abonnemang och ARPU var något för konservativa jämfört med det faktiska utfallet. Antalet kunder/abonnemang låg troligen runt och ARPUn blev nog något bättre än förväntat på cirka 187 kronor (väntat: 184 kronor). Anledningen till något bättre siffror är troligen att företagssidan (med högre ARPU) gick något bättre än förväntat. Bruttomarginalen har varierat de senaste åren och har i många fall varit något svag, oftast till följd av tillfälliga struktur- och anpassningskostnader. Den totala bruttomarginalen var något låg i Q2 då den blev 31 procent och vi hade förväntat oss cirka 32 procent. Å andra sidan var anledningen denna gång att försäljningen från återförsäljare var bra under kvartalet, vilket pressade bruttomarginalen något. Dock kan vi inte heller utesluta att det också fanns en mindre engångskostnad relaterat till de tre förvärven som bolaget gjorde i början på Således tror vi inte att man ska dra några större växlar på den något svagare bruttomarginalen i Q2 för framtiden. Vi tror att under Q3 så finns det vissa möjligheter för bruttomarginalen att förbättras på grund av ytterligare effektiviseringar. Dock så kommer Venteloförvärvet bidrar med en bruttomarginal som troligen ligger runt procent vilket i så fall kommer pressa den totala bruttomarginalen något. Engångskostnader relaterad till en straffavgift från börsen Kostnaderna för personal och övriga externa kostnader var något högre än förväntat. Dock så innehöll denna post en engångskostnad relaterad till en straffavgift till börsen om 0,8 miljoner kronor. Framöver kommer dock kostnaderna att öka mycket men detta beror helt och hållet på att AllTele nu tar över Ventelo-verksamheten. Vi räknar med engångskostnader om cirka miljoner kronor under H2 11. Rörelseresultatet och EBITDA-resultatet blev bättre än förväntat även justerat för engångseffekter Då försäljningen blev klart bättre än väntat men bruttomarginalen var något sämre än förväntat, blev rörelseresultatet bättre än våra förväntningar på +6,8 miljoner kronor (väntat: 5,6 miljoner kronor). EBITDA i Q2 blev 13,8 miljoner kronor vs. förväntat 12,1 miljoner kronor. Även justerat för de kända engångskostnaderna/engångsintäkterna (totalt +0,7 miljoner kronor) blev resultaten bättre än förväntat. Kassaflödet i Q2 var stabilt Kassaflödet från den löpande verksamheten under Q2 var stabilt om +13,2 miljoner kronor (förändringen av rörelsekapitalet var något positivt om 3,7 miljoner kronor). Vi är fortsatt övertygade om att AllTele kommer att leverera stabila underliggande kassaflöden under resten av Dock kan vissa störningar kanske inträffa med tanke på det stora förvärvet, Ventelo, som AllTele nu ska integrera. AllTele fortsätter att betala av sina lån Kassaflödet från investeringar blev -9,5 miljoner kronor i kvartalet. Bolaget fortsatte att betala av nästan 4 miljoner kronor på sina lån samtidigt som AllTele också betalade en utdelning om 3,3 miljoner kronor under Q2. Den räntebärande skulden var mer eller mindre oförändrad i Q2 (42,3 miljoner 4

5 kronor) men kommer att öka rejält under Q3 då AllTele tar upp lån för att betala Ventelo-förvärvet. Goodwill-posten är troligen inget att oroa sig för Studerar vi balansräkningen så kan vi konstatera att posten för immateriella tillgångar är relativt stor (188 miljoner kronor varav goodwill om 44 miljoner kronor) och kommer att öka i samband med Venteloförvärvet. I korthet är bolaget, och inte vi heller, speciellt oroliga för denna post då AllTele generellt sett visar starka underliggande kassaflöden och risken för nedskrivningar är inte speciellt stor. Dessutom om bolaget skulle behöva göra några nedskrivningar så kan de troligen klara av en så pass stor nedskrivning som 100 miljoner kronor (eget kapital är större än 100 miljoner kronor). Så sammanfattningsvis så tycker vi inte detta är något att oroa sig för. Tre förvärv under inledningen av 2011 varav ephone och Blixtvik var de viktigaste Förvärv många under Under gjorde AllTele hela 15 stycken förvärv. Även under 2011 har AllTele fortsatt i en rasande fart att förvärva bolag. Bara under januari och februari månad annonserade bolaget tre stycken förvärv (35 bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget, ephone och Blixtvik) varav de två viktigaste förvärven var ephone och Blixtvik. Förvärvet av ephone innehöll en kundstock på lite drygt standsnätskunder i Mälardalen och Göteborgsregionen. Då kunderna befinner sig i stadsnäten och det troligen är mest privatkunder, så tror vi att ARPUn (snittintäkt per kund och månad) ligger runt kronor och bruttomarginalen runt procent (klart högre för IP-telefoni kunderna). Således tror vi att ephone tillför AllTele miljoner kronor under 2011 (tillträde var den 25 januari). Förvärvskostnaden blev 11 miljoner kronor, eller 970 kronor per abonnemang. Detta kan låta något högt då AllTele själv värderas till ungefär samma multipel. Å andra sidan då AllTele inte tar över någon personal, bör effekten efter inkörning och överflyttning blir relativt gynnsam för AllTele (dvs. större delen av bruttointäkterna rinner rakt igenom hela resultaträkningen till vinstraden). Därmed tycker vi att förvärvspriset ser attraktivt ut. Dock så gick ephone i konkurs strax efter att AllTele övertog bolaget vilket troligen innebar en del extrakostnader för AllTele. AllTeles VD menade å andra sidan att från och med andra kvartalet så ska detta inte ha påverkat intäkterna negativt. Den första februari annonserade AllTele det relativt stora förvärvet Blixtvik med en årsomsättning på 70 miljoner kronor och en bruttomarginal runt 25 procent. Verksamheten omfattar bredbands- och IP-telefonitjänster till drygt företag och hushåll, främst inom fiberbaserade stadsnät. Återigen verkar AllTele kommit över ett bolag till ett bra pris (mindre än 700 kronor/abonnemang). AllTele tillträdde Blixtvik den 1 mars. För mer information om dessa tre förvärv se: 5

6 Under sommaren annonserade AllTele att de i samband med att Com Hem köpte ut Canal Digitals kabel TV och IPTV-del i Sverige, så förvärvar AllTele IPTV-delen av Com Hem för cirka 11 miljoner kronor. Då affären måste godkännas av Konkurrensmyndigheterna (på grund av Com Hems storlek) så är det lite oklart när AllTele i så fall kan ta över kunderna. Vi tror dock att affären troligen går igenom under fjärde kvartalet i år. Canal Digitals IPTVverksamhet i stadsnät har cirka kunder och omsätter cirka 40 miljoner kronor (ARPU cirka kronor/månad). AllTele betalar således 500 kronor per kund. AllTele kommer därmed få en mer betydande IPTV-kundbas och bör således kunna få lite fart på sitt Triple Playerbjudande. Vi tycker affären verkar attraktiv för AllTeles aktieägare och troligen behöver inte AllTele ta över så mycket personal från Canal Digital varför de borde relativt snabbt få upp lönsamheten till bra nivåer. Då affärer inte är klar samt det är oklart när i så fall AllTele kan ta över kunderna så har vi inte gjort några justeringar, ännu, på våra estimat. Ventelo AllTeles största förvärv någonsin AllTele annonserade i början av augusti sitt största förvärv någonsin, nämligen Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK inom SME och den offentliga sektorn ( företagskunder) men visar troligen röda siffror. AllTele betalar 83 MSEK under tredje kvartalet och tar över verksamheten från och med den 1:a september. Med förvärvet stärker AllTele sin företagssida dramatiskt, ökar omsättning med 60 procent, samt kan troligen plocka ut synergier på cirka MSEK. Dock så kommer det krävas ett mycket stort integrationsarbete med stora engångskostnader som följd (gissningsvis MSEK) under H2 11. Potentialen i AllTele-aktien har ökat med Ventelo-förvärvet men troligen även risken. Men eftersom AllTele har en omfattande erfarenhet av förvärv borde detta öka möjligheten till en lyckad integration. För mer information runt Ventelo-förvärvet se: Tabell 2: Förvärv under Bolag Datum Abonne. Pris Pris/abonne. Årsomsättning Kommentar Wasadata Q3' MSEK SEK 9 MSEK Kompetens inom Internet, 700 företagskunder Skekraft Q4' MSEK SEK MSEK Stor kundbas, 900 företagskunder TDC Song Q4' MSEK SEK MSEK ADSL-kundbas, stor kundbas, bra produktionsavtal Umeå Energi Q2' ,2 MSEK SEK 0,5-1 MSEK Förvalskunder IPCell Q2' ,1 MSEK 1000 SEK 0,1 MSEK ADSL Vattenfall Q3' MSEK SEK 100 MSEK TAB+förval+bredbandskunder, bruttomarginal 26% Phonera Q3' MSEK 1000 SEK 50 MSEK Förval, IP-telefoni, Bredband, bruttomarginal 43% Mindre förvärv Q4' MSEK 500 SEK 2-3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Mindre förvärv Q1' ,5 MSEK 500 SEK 0,3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Kramnet Q4' MSEK 900 SEK MSEK Bredband+IPTV-kunder, lite telefoni, hög ARPU MegaPhone Q4' MSEK 950 SEK MSEK IP-telefoni, webb-shop, mobiltelefoni, försäkring Spinbox Q2' MSEK 750 SEK 80 MSEK Mobiltelefoni för SME, MVNO, 25% försäljningstillväxt LandNCall Q2'10-3+(2) MSEK - - Teknologi för utländska mobilsamt/surf. Ving+Fritidsresor Invegio, 51% Q4' MSEK MSEK Mobila växellösningar mot större företag Boxerkunder Q4' < 1 MSEK MSEK IPTV-kundstock från Boxer TV Access 35 bostadsrättf. Q1' ,5-3 MSEK SEK 3-5 MSEK Bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget ephone Q1' ,8 MSEK 970 SEK MSEK Privatkunder/småföretag i stadsnät. Ej personalövertagande. Blixtvik Q1' MSEK 680 SEK 70 MSEK Privatkunder/småföretag i stadsnät. Canal Digital IPTV Q2-Q4' MSEK 500 SEK MSEK IPTV-kunder i Stadsnät. Oklart när övertagande sker. Ventelo Q3' MSEK 830 SEK 300 MSEK företagskunder, bruttomarg troligen ca 25-30% Källa: Redeye Research 6

7 Framtiden 2011 och 2012 AllTele Vi ser nu att AllTele troligen har cirka abonnemang i slutet av Q2 (i Q3 över abonnemang då även Ventelo kommer med) och befäster därmed sin position som en av Sveriges fem största operatörer. Dessutom med fler tjänster som internetabonnemang, bättre växelplattformar för företag, mobiltelefoni, mobilt bredband samt IP-TV blir AllTele en mer eller mindre heltäckande och rikstäckande operatör där huvudfokus blir mer och mer mot företagsmarknaden. Vi tycker att AllTeles fortsatta försäljningsmöjligheter ser mycket intressanta ut. Bra möjligheter att sälja på bredbandskunderna telefoni och vise versa AllTele bör erhålla skalfördelar under 2011 och 2012 men fokus under den närmaste tiden blir på integrationen av Ventelo-förvärvet Med förvärven som gjordes under ser vi att det finns spännande möjligheter till att sälja in telefoni till bredbandskunderna samt internet till telefonikunderna (korsförsäljning). Vi tror också att AllTele med en kundstock med över kunder bör kunna erhålla skalfördelar i drift, underhåll, samtrafik, marknadsföring samt kundintag. Dock har intaget av nya kunder (organiskt) under varit mycket begränsat. Intag av helt nya kunder (organisk tillväxt) kommer troligen inte att ske i någon större skala förrän Ventelo-förvärvet är klart under H då bolaget kan fokusera på detta. Förvärv är dock fortsatt aktuellt Nya tjänster och nya kundsegment (SME) kan driva på försäljningstillväxten under Förutom organiskt kundintag, antar vi att AllTele fortsätter sitt intresse för förvärv. Dock om AllTele gör några större nya förvärv (liknande Ventelo) så kommer troligtvis den organiska tillväxten fortsätta att vara låg. Ett annat sätt för bolaget att lyfta intäkterna än att bara öka antalet kunder är att öka snittintäkten per kund (ARPU) samt satsa på nya kundgrupper. Vi har noterat att t.ex. priserna på vissa tjänster är på väg upp. Detta skulle kunna medföra höjd ARPU för AllTele. AllTele har dessutom laserat flera tjänster som digitala bankfack, mobilt bredband, mobiltelefoni, billig mobil utlandstelefoni, anonymiseringstjänster, filmtjänst, faxbrevlåda, VoipDuo mm. som kan hjälpa till att lyfta ARPUn. AllTele har även gjort en extra satsning på mindre företag (SME). Bolaget nämnde till och med under 2010 att segmentet är huvudfokus för bolaget. Detta segment borde passa AllTele utmärkt, då de nu har en bra geografisk spridning, har många olika erbjudande samt har en mycket effektiv leveransplattform. SME-segmentet har också klart högre ARPU än privatkundssegmentet. En viktig del i SME-satsningen är avtalet med Telepo AB som bidrar bland annat med en modern tjänsteplattform med möjlighet till mobil integrering av företagsväxlar. Förvärven av Ventelo och Spinbox, avtalet med TeliaSonera samt ägandet i Invegio är troligtvis de viktigaste pusselbitarna i AllTeles satsning mot företagen. Intäkterna från företag (när väl Ventelo är inkluderat) står för minst 50 procent av AllTeles totala intäkter. Övriga företagstjänster som AllTele erbjuder sina företagskunder är bland annat IP-Connect och IP-transit. Sammanfattningsvis finns det många olika typer av aktiviteter för AllTele att arbeta med de närmaste åren för att ytterligare lyfta sina intäkter och vinster. 7

8 Höjda prognoser Prognosrevideringar justeringar uppåt Vi har justerat upp våra försäljningsprognoser då just försäljningen var bättre än väntat. Bruttomarginalen framöver har marginellt justerats ned men då försäljningen var så pass stark i andra kvartalet, så ha vinstprognoserna för 2011 och 2012 justerats upp. Vi räknar med en försäljning om 592 miljoner kronor för 2011 (tidigare: 578 miljoner kronor) och ett rörelseresultat före avskrivningar på 26 miljoner kronor (tidigare: 23 miljoner kronor). VPA för 2011 och 2012 är nu -0,62 kronor per aktie (tidigare: -0,65 kronor) respektive 2,88 kronor per aktie (tidigare: 2,80 kronor). Vi tror på ett sämre resultat i Q3 jämfört med Q2 11 Tabell 3: Detaljerade prognoser Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljningen i Q3 blir klart bättre än i Q2 på grund av att Ventelo nu finns med sedan september månad. Dessutom tror vi också att bruttomarginalen i Q3 förbättras något på grund av ökade synergier. Dock så tror vi att EBITDA-resultatet blir klart sämre i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet då vi räknar med att AllTele tar en integrationskostnad om 15 miljoner kronor för Ventelo (och minst 10 miljoner kronor i Q4). (MSEK) Q4' Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Försäljning 62,9 229,7 71,7 99,5 97,0 104,3 372,4 112,8 130,3 150,1 199,3 592,5 812,7 842,5 varav telefoni/internet 60,6 224,0 70,9 96,1 95,7 100,5 363,3 111,0 126,6 148,1 197,6 583,3 803,7 833,5 EBITDA 6,8 28,8 7,3 8,9 11,2 8,8 36,2 6,5 13,8 1,9 4,1 26,3 90,1 99,1 EBIT 2,1 9,5 1,8 3,0 5,2 2,9 12,8 0,0 6,8-5,4-3,9-2,6 52,1 63,1 PTP 1,4 6,4 1,1 2,1 4,3 2,2 9,7-1,3 5,8-6,4-5,1-7,0 48,1 59,3 VPA, SEK 0,22 0,59 0,08 0,15 0,29 0,19 0,72-0,08 0,43-0,56-0,41-0,62 2,88 3,55 Försäljningstillväxt (YoY) 10% 36% 30% 81% 71% 66% 62% 57% 31% 55% 91% 59% 37% 4% Bruttomarginal 36% 40% 34% 32% 33% 32% 33% 31% 31% 32% 30% 31% 31% 32% EBITDA marginal 11% 13% 10% 9% 12% 8% 10% 6% 11% 1% 2% 4% 11% 12% VPA tillväxt (YoY) n.a 117% -64% n.a -3% -12% 21% -207% 192% -294% -312% -187% -562% 23% Källa: Redeye Research, AllTele. Siffrorna är inklusive Ventelo med exklusive Canal Digital IPTV. Flera större engångskostnader ingår i Q3 och Q Tabell 4: Detaljerade prognoser forts. Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om ARPU, aktiverade kunder/abonnemang och orderstocken. Dessa siffror redovisar dock inte bolaget längre (men har tidigare gjort det). AllTele Q4' Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11E Q4'11E 2011E 2012E 2013E Telefoni/internet MSEK 60,6 224,0 70,9 96,1 95,7 100,5 363,3 111,0 126,6 148,1 197,6 583,3 803,7 833,5 ARPU, SEK Aktiverade abonnemang Orderstock abonnemang Aktiverade abonn+orderstock Källa: Redeye Research, AllTele. 8

9 AllTeles prognoser och finansiella mål Bolaget slutade i samband med Q2 10-rapporten att ge prognoser för innevarande år. Därmed var det inte speciellt oväntat att de inte gav någon prognos för Nytt omsättningsmål i samband med Venteloförvärvet.och nya mål kommer presenteras i samband med Q4 11- rapporten AllTeles tidigare finansiella mål om att omsättningen 2012 skulle öka från 450 miljoner kronor till 650 miljoner kronor ändrades i samband med Ventelo-förvärvet. AllTeles nya omsättningsmål är nu över 800 miljoner kronor vid utgången av 2011 (på rullande 12-månader). Detta ser vi som ett rimligt mål när Ventelo har införlivats i AllTeles verksamheten. I samband med andra kvartalsrapporten indikerade VD:a att han har fått i uppgift till bokslutskommunikén att presentera nya mål för verksamheten. Utdelningspolicy I samband med Q4 10-rapporten tillkännagav bolaget en mindre utdelning för 2010 och en ny utdelningspolicy. Utdelningspolicyn innebär att AllTele bör kunna dela ut mellan procent av nettoresultatet efter skatt. Vi tycker detta är en bra policy givet att bolaget inte hittar några flera spännande och attraktiva förvärv. DCF-värdet har höjts med 2 krona till 33 kronor per aktie Värdering något mer ansträngd Även om Alltele-aktien har gått väldigt starkt under 2011, så tycker vi fortsatt att värderingen är någorlunda attraktiv dock något mer ansträngd. Bolaget fortsätter att levererar bra försäljningstillväxt och stabila kassaflöden. Vi har justerat upp våra vinstestimat, och vårt nya DCF-värde är 33 kronor per aktie (tidigare: 31 kronor per aktie). Tabell 5: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Aktiekurs Börsvärde 2011E 2012E 2011E 2012E 2011E 2012E E 2012E 2011E Bruttomarginal Grupp 1 TELENOR ASA 106, ,8 8,2 5,5 5,1 1,8 1, % 60-70% TELIASONERA AB 45, ,3 8,9 7,1 6,9 2,5 2, % 45-50% TELE2 AB-B SHS 132, ,6 9,7 5,9 5,5 1,7 1, % 40-45% Grupp 2 BREDBAND2 I SKANDINAVIEN 0,17AB ,6 13,4 13,8 10,0 0,7 0, % 25-35% BAHNHOF AB-B SHS 32, ,4 8,0 5,2 4,4 1,0 0, % 40-50% DGC ONE AB 53, ,5 12,4 5,6 4,4 1,2 1, % 60-70% PHONERA AB 47, ,8 8,1 5,7 5,0 1,0 1, % 45-55% ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA 28,5 T ,7 9,9 12,9 3,8 0,6 0, % 30-40% Medel (Grupp 2) 13,7 9,9 6,5 5,2 0,9 0,8 Median (Grupp 2) 14,0 9,3 5,7 4,8 0,8 0,7 Källa: Bloomberg Värderingen är någorlunda attraktiv, dock något mer ansträngd än tidigare Då AllTele kommer göra en mindre förlust för 2011 (på grund av stora engångskostnader), tar vi och studerar 2012-siffrorna istället. Här värderas AllTele ungefär som marknaden när det gäller P/E-tal (9,9x), lite lägre med EV/EBITDA-multiplar (4x, dock närmare 5x när Ventelo-skulden kommer med) och även lite lägre med EV/S-multiplar. Således börja värderingen närma sig övriga tillväxtoperatörer. Å andra sidan om vi betänker att 9

10 tillväxten kommer att vara god under 2011 och 2012 samt att kassaflödena fortsätter att vara starka, tycker vi att värderingen är någorlunda attraktiv. Svagt positiv aktieutveckling under 2010 Stark aktieutvecklingen under 2011 Den största ägaren i AllTele, Mark Hauschildt, har ökat sitt innehav Aktieutveckling och ägarförändringar AllTele-aktien steg endast med 6 procent under 2010 (under en viss period i början på året var aktien upp hela 75 procent) efter att bolaget rapporterade lite varierande kvartalsrapporter. Den troligen förklaringen till detta var att kostnaderna i samband med förvärven/integrationerna var lite högre än väntat men även viss förvirring runt bolagets prognoser/finansiella mål. Under 2011 har AllTele-aktien gått betydligt bättre än index. Aktien är upp med cirka 114 procent. En viktig anledning till detta är att huvudägaren (Mark Hauschildt) har ökat sitt innehav rejält. Andra förklaringar är att AllTele har gjort flera intressanta förvärv under 2011 samt troligen att Redeye tidigt lyfte upp aktien som en av sina IT-favoriter i sektorn inför Negativ reaktion på Q2- rapporten Aktiereaktion på Q4 10-rapporten var dock något negativ men å andra sidan steg AllTele-aktien kraftigt veckorna innan rapporten. Reaktionen på Q1 11-rapporten var klart positiv, upp 13 procent. Detta tyckte vi var något av en överreaktion. Aktiereaktion på Q2-rapporten var marginellt negativ trots att rapporten var bra. Å andra sidan hade aktien gått mycket starkt veckorna precis innan. Aktievolymerna under 2010 var relativt goda, speciellt under årets första fem månader. Snittvolymen under 2010 låg på strax under aktier. Under inledningen av 2011 har aktievolymerna ökat för att sedan falla tillbaka. Aktievolymen under 2011 är nu ungefär på samma nivåer som 2010 (i snitt). AllTele kommer trycka 1,5 miljoner nya aktier under tredje kvartalet för att betala Ventelo Som vi tidigare nämnde så har vi noterat att Mark Hauschildt har ökat sitt innehav dels under 2010 men också under Mark äger nu hela 24 procent av bolaget. Även Öhman-fonder har under 2011 ökat sitt innehav till nästan 10 procent. AllTeles VD ligger kvar på 9,4 procents ägande. Detta är dock siffror innan Ventelo-ägarna har erhållit sina 1,5 miljoner aktier. Investeringscaset något högre värdering Studerar vi investeringcaset så har det inte ändrats speciellt mycket: Investeringscaset är relativt oförändrat dock så har värderingen under 2011 ökat Den totala marknaden för fast telefoni, är stor men något krympande. Tillväxten på AllTeles marknadssegment IP-telefoni är dock stark och antalet potentiella kunder är idag flera hundra tusen och växande. Dessutom med en stor förvärvad kundbas av 10

11 internetanvändare tror vi att AllTele relativt enkelt kan sälja på dessa kunder telefoni (samt korsförsälja internet till telefonikunder) och därmed lyfta ARPUn något. Vi ser även en intressant potential i mobiltelefoni och mobilt bredband. Dessutom med AllTeles förvärv inom företagstjänster (som uppvisar hög organiskt tillväxt) så blir detta kanske rent av det viktigaste segmentet för bolaget framöver. Vi tror att bolaget kan växa med procent per år (inklusive förvärv) och med en bruttomarginal om cirka procent. Den genomsnittliga intäkten per kund/abonnemang ligger idag på cirka kronor per månad (runt 200 kronor med Ventelo). AllTeles konkurrensfördelar är djupa telefoni/ip-kunskaper, ett modernt hyrt kvalitetssäkrat IP-nät med egen teknisk plattform, låga personalkostnader, intressanta internet- och företagstjänster, attraktivt telefoni/mobiltelefoni-erbjudande samt att AllTeles erbjudande ger generellt låga kostnader för slutkunden. Vår DCF-värdering och normal scenario indikerar ett värde om 33 kronor per aktie. Således ser vi fortsatt en viss uppsida i aktien även om aktieutvecklingen har varit mycket stark under Vi är också övertygade om att med det kraftigt växande antalet kunder, att AllTele, Sveriges femte största operatör, är en potentiell uppköpskandidat. Riskerna med en investering i AllTele är bland annat att bolaget har en relativt kort historik. Vid ändrade marknadsförutsättningar (exempelvis att det visar sig svårt/dyrt att locka till sig nya kunder eller att stora konkurrenter tar efter AllTeles koncept) kan en liten operatör få det extra svårt. Dessutom är integration av nyförvärvade bolag svårt och tar uppenbarligen lite länge tid än vad bolaget först har beräknat. En annan risk kan vara att AllTele försöker göra allt och inte har fokuserat sig mot antingen företag eller privatkunder. Aktievolymerna och likviditeten i aktien är relativt låg men har förbättrats avsevärt de senaste åren. 11

12 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har inte gjort några förändringar i samband med Q2-rapporten. Ledning 8,0p Kommentar: AllTeles ledning har gjort många förvärv under Detta har vi börjat kunna utläsa i ett positivt EBITDA-resultat under de senaste åren. AllTeles VD har mycket bra branscherfarenhet och flera i ledningen har stora aktieinnehav i bolaget. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Marknaden för AllTeles telekomtjänster är en miljardmarknad. Tillväxten är dock begränsad men med tanke på AllTeles storlek och förvärvsmöjligheter, finns det bra tillväxtmöjligheter för dem. Konkurrensen är dock stor, med TeliaSonera i spetsen. Lönsamhet 7,0p Kommentar: AllTele har från och med Q3'08 börjat visa EBITDA-vinst. Bruttomarginalen ligger runt procent och vi tror att AllTele kan nå procentiga EBITDA-marginaler de närmaste åren när förvärven är integrerade. Kassaflödet är generellt sett starkt. Trygg placering 7,0p Kommentar: Bolagets beroende av enskilda kunder och konjunkturen är lågt. Dock så styrs spelreglerna på den svenska telekommarknaden av PTS och TeliaSonera. Likviditeten i Alltele-aktien är låg men har blivit bättre sedan IPOn. Godkänd ägarlista. Avkastningspotential 5,0p Kommentar: Aktien har utvecklats mycket starkt under 2011 och är upp över 100%. Således är både den fundamentala och den relativa värderingen nu lite mer ansträngd, dock inte hög. Insiders har köpt aktier och markandsförväntningarna har skruvats upp. 12

13 Resultaträkning, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2012e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2012e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2012e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2012e 2013e Soliditet 35% 40% 36% 42% 47% Skuldsättningsgrad 38% 22% 58% 36% 21% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 2,1 3,2 3,5 3,6 3,4 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,0 NV FCF ( ) 55,1 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 178,9 Riskfri ränta (%) 3,0 NV FCF (2019-) 189,1 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 47,7 WACC (%) 13,0 Räntebärande skulder 62,3 Motiverat värde 408,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,6 Motiverat värde per aktie, SEK 33,0 EBIT-marginal 8,3 Börskurs, SEK 28,5 Lönsamhet e 2012e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) 8% 9% -7% 23% 23% ROCE 9% 11% -2% 23% 26% ROIC 8% 9% -2% 18% 19% EBITDA just-marginal 13% 10% 4% 11% 12% EBIT just-marginal 4% 3% 0% 6% 7% Netto just-marginal 3% 2% -1% 4% 5% Data per aktie, SEK e 2012e 2013e VPA 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 VPA just 0,59 0,72-0,62 2,88 3,55 Utdelning 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 Nettoskuld 0,2 1,4 6,1 0,4-4,9 Antal aktier 9,9 10,6 12,4 12,4 12,4 Värdering e 2012e 2013e Enterprise value P/E 48,2 39,7-45,7 9,9 8,0 P/E just 48,2 39,7-45,7 9,9 8,0 P/S 1,5 0,9 0,6 0,4 0,4 EV/S 1,5 1,0 0,7 0,5 0,5 EV/EBITDA just 12,3 10,1 16,3 4,8 4,3 EV/EBIT just 37,2 28,6-167,3 8,2 6,8 P/BV 4,6 3,5 2,6 2,1 1,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 09/11P 1 mån -4,8% Omsättning 60,6% 3 mån 37,3% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 76,1% V/A, just n.m.% Årets Början 113,7% EK 32,7% Aktiestruktur % (före nyemission) Röster Kapital Mark Hauschildt 23,7 23,7 E.Öhman J:or fonder 9,5 9,5 Ola Norberg+familj 9,4 9,4 Thomas Nygren+familj 4,7 4,7 Avanza Pension 4,0 4,0 Peter Bellgren+familj 3,7 3,7 GustaviaDavegårdh 2,1 2,1 BMI Invest 1,9 1,9 Persson Nils-Robert bolag 1,8 1,8 Nordnet Pension 1,3 1,3 Aktien Reuterskod ATEL.ST Lista Small cap Kurs, SEK 28,5 Antal aktier, milj 12,4 Börsvärde, MSEK 352 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Ola Norberg Daniel Ekberger Ola Norberg Thomas Nygren Q3'11-rapport Tillväxt e 2012e 2013e Försäljningstillväxt 36% 62% 59% 37% 4% VPA-tillväxt (just) 117% 21% n.m. % n.m. % 23% Tillväxt eget kapital 8% 33% 32% 26% 26% Analytiker Greger Johansson Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 13

14 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2012e 2013e 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2012e 2013e 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 2012e 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% e 2012e 2013e 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Försäljningssegment Geografiska områden 0% 50% 50% 100% Privatkunder Företagskunder Övrigt Sverige Intressekonflikter Greger Johansson äger aktier i bolaget AllTele: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning AllTele (Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget) grundades år Företaget är en operatör inriktad på fast telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni samt fiber- och ADSL-baserade bredbandstjänster till hushåll och små och medelstora företag. Företaget har gjort flera mindre samt större förvärv under och hade i slutet av Q2'11 cirka betalande kunder. Med Ventelo-förvärvet (Q3'11) ökar antalet slutkunder med cirka

15 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB("Redeye" eller "Bolaget") är ett fristående analysföretag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli Bolaget erbjuder aktierelaterade tjänster till börsbolag, investerare, media och den aktieintresserade allmänheten. Redeye har tillstånd att mottaga och vidarebefordra finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument samt att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1-2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 15

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3

AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3 BOLAGSANALYS 25 november 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark intäktsutveckling i Q3 Intäkterna för Q3 kom in bättre än väntat och uppgick till 155,1 MSEK jämfört med förväntat 150,1 MSEK. Integrationskostnader

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 372 610 789 839 881 Tillväxt 62% 64% 29% 6% 5% BOLAGSANALYS 23 aug 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Bruttomarginalen tynger i Q2 Intäkterna för Q2 kom in över vår prognos och uppgick till 198,4 MSEK jämfört med förväntat 196,9 MSEK. EBITDA underträffade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4% BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Fortsatt stark intäktsutveckling Intäkterna för Q4 kom in klart bättre än vi estimerat och uppgick till 212,2 MSEK jämfört med förväntat 203,9

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Sammanfattning. Redeye Rating (0-10 poäng) Nyckeltal. BOLAGSANALYS 19 maj Ola Norberg. Trygg Placering. Ledning.

AllTele (ATEL.ST) Sammanfattning. Redeye Rating (0-10 poäng) Nyckeltal. BOLAGSANALYS 19 maj Ola Norberg. Trygg Placering. Ledning. BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Hög tillväxt och bra kassaflöde AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt stark försäljningstillväxt (57%) och bra kassaflöde (+29 MSEK). Intäkterna

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros BOLAGSANALYS 16 maj 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros Intäkterna för Q1 kom in under vår prognos och uppgick till 199,5 MSEK jämfört med förväntat 211 MSEK. En stor del

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

AllTele Förvärven i fokus under H2 07

AllTele Förvärven i fokus under H2 07 ANALYSGARANTI* 26 oktober 27 AllTele Förvärven i fokus under H2 7 AllTeles Q3-rapport var marginellt sämre än våra förväntningar. Det berodde framförallt på högre sammanslagningskostnader relaterade till

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13%

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13% BOLAGSANALYS 7 maj 2009 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde men något låg försäljning AllTeles Q1-rapport visade på stabilitet i affärsmodellen och i intjäningspotential. Kassaflödet (+16

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013!

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! BOLAGSANALYS 15 November 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! Intäkterna för Q3 kom in under vår prognos, 180,4 MSEK vs väntat 195,8 MSEK. EBITDA underträffade våra prognoser ordentligt,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst

AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst BOLAGSANALYS 20 november 2008 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde & bra vinst AllTeles Q3-rapport markerar en milstolpe i bolagets historia. Bolaget visar inte bara ett starkt kassaflöde

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår

Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår BOLAGSANALYS 16 nov 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Udda reaktion på starkt delår Doros Q3-rapport var klart starkare än våra förväntningar. Det gäller främst försäljningen samt orderingången. Tillväxttakten

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4%

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4% BOLAGSANALYS 25 november 2009 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Mot lönsamhet efter höstens nyemission Bredband2s Q3-rapport var godkänd. Efter en svag Q2-rapport visade bolaget återigen en mindre vinst

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 oktober 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Stort kundintag under lönsamhet Bahnhofs Q3-rapport visade på god lönsamhet men framförallt på ett mycket starkt kundintag (5527 privatkunder).

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året

Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Bra inledning på året Försäljningen för det första kvartalet steg med 25 procent och var i nivå med våra prognoser. Resultatet var dock svagare

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 19 maj 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Planerar för utökning av guldtillgång Arctic Gold ska under första halvåret inleda ett prospekteringsprogram i Bidjovagge omfattande 8 000

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer