Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor). Intäkterna i Q1 (72 miljoner kronor) var som förväntat medan EBITDA-resultatet (7 miljoner kronor) var lite svagt på grund av integrations/engångskostnader. Bolaget har under första kvartalet nu fullständigt införlivat Kramnet- och MegaPhoneförvärvet. Även under Q2 kommer ytterligare ett förvärv att inkorporeras (Spinbox). Detta gör att bolaget även kommer att höja sina prognoser för 2010 då omsättning på rullande 12 månadersbasis nu ligger på cirka 400 miljoner kronor. Vi har inte gjort några större förändringar på våra estimat, förutom lite högre integrationskostnader under H1 10. Vårt DCF-värde om 26 kronor/aktie är oförändrat. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 215 MSEK Telekomoperatör Ola Norberg Thomas Nygren Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr OMXS30 Rebased AllTele Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 7,0 poäng 6,5 poäng Nyckeltal e 2011e 2012e Omsättning, MSEK Tillväxt 308% 36% 57% 13% 7% EBITDA EBITDA-marginal 13% 13% 13% 16% 16% EBIT EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% 3% 4% 7% 8% VPA 0,27 0,59 1,37 2,81 3,33 VPA just 0,27 0,59 1,37 2,81 3,33 P/E just 73,2 33,8 14,6 7,1 6,0 P/S 1,3 0,9 0,6 0,5 0,5 EV/S 1,4 0,9 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 11,2 7,5 4,9 3,5 3,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 20,0 Antal aktier (milj) 10,8* Börsvärde (MSEK) 215 Nettoskuld (MSEK) 12 Free float (%) 75,0 Dagl oms. ( 000) 15 Analytiker: Greger Johansson *=inklusive nyemitterade aktier i samband med Spinboxförvärvet Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Engångskostnader dämpar resultatet AllTeles Q1-rapport var något sämre än förväntat. De viktigaste positiva aspekterna i rapporten var en fortsatt hög försäljningstillväxt, ett bra kassaflöde och att den rullande tolvmånadersprognosen på omsättningen ligger runt 400 miljoner kronor. Det som var lite negativt i rapporten var att kostnaderna (framförallt bruttokostnaden) var högre än förväntat. Detta ledde till att resultatet för det första kvartalet var sämre än förväntat. Anledningen till högre kostnader förklaras av att integrationskostnader i samband med Kramnet och MegaPhone var några miljoner högre än vad vi förväntade oss. Vi kommer troligen också att få se lite högre än förväntade integrationskostnader i Q2 i samband med Spinboxförvärvet. Å andra sidan är dessa av engångskaraktär vilket inte påverkar 2011 och 2012 prognoserna. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q4'09 Q1'10E Utfall Diff Försäljning 62,9 71,6 71,7 0% varav telefoni/internet 60,6 70,8 70,9 0% EBITDA 6,8 9,9 7,3-26% EBIT 2,1 4,4 1,8-60% PTP 1,4 3,7 1,1-72% VPA, SEK 0,22 0,28 0,08-72% Försäljningstillväxt (YoY) 10% 30% 30% 1% Bruttomarginal 36% 39% 34% -14% EBITDA marginal 11% 14% 10% -26% VPA tillväxt (YoY) 29% 26% -64% n.a Källa: Redeye Research, AllTele Klart godkänd försäljningssiffra Den totala försäljningen i Q1 kom in på 71,7 miljoner kronor mot våra förväntningar om 71,6 miljoner kronor. Således var försäljningen precis som förväntat vilket är positivt. Försäljningstillväxten jämfört med Q1 09 var 30 procent där den absoluta merparten av tillväxten kommer från förvärvade bolag. Q1 var det första kvartalet där MegaPhone konsoliderades in samt där Kramnet-förvärvet ingick under hela tremånadersperioden. antal kunder/abonnemang ligger runt början på Q2. Bolaget redovisar inte detaljerade siffror på kundintag, orderstock och ARPU (snittintäkt per kund och månad). Vi tror å andra sidan att våra antagande om antal kunder/abonnemang (cirka kunder/abonnemang i slutet av Q1 och cirka kunder/abonnemang inklusive Spinbox i början på Q2 10) och ARPU (cirka 157 kronor) väl stämde överrens med de faktiska siffrorna. Svagare bruttomarginal i Q1 på grund av engångskostnader Bruttomarginalen har varierat de sista åren och har i många fall varit något svag. Detta har i de flesta fallen berott på att bruttomarginalen belastats med engångskostnader eller förvärvskostnader. Så var fallet även i Q1 enligt VDn (bruttomarginalen i Q1 var 34 procent vs. väntat 39 procent). Dock så 3

4 nämner AllTele inte hur stora integrations/förvärvskostnaderna var i Q1 men troligen var det några miljoner kronor. Således var den underliggande bruttomarginalen procent. Vi tror även under Q2 att vi kommer att få se integrations/förvärvskostnader för ett par miljoner kronor, denna gång ifrån Spinbox-förvärvet. Eftersom Spinbox-kunderna har en bruttomarginal om procent kommer AllTeles totala bruttomarginal även i Q2 att försämras. Kostnaderna i linje med förväntningarna Kostnaderna för personal och övriga externa kostnader var ungefär som förväntat. Detta var positivt. Vi tror att dessa kostnader kommer vara något högre i Q2 jämfört med Q1 just på grund av Spinbox-förvärvet. Rörelseresultatet blev sämre än väntat troligen beroende på engångskostnader Eftersom försäljningen blev som väntat, kostnaderna för personal+övrigt var i linje med våra förväntningar men bruttomarginalen var något svag, blev rörelseresultatet sämre än förväntat om +1,8 miljoner kronor (väntat: +4,4 miljoner kronor). EBITDA i Q1 kom in på 7,3 miljoner kronor vs. förväntat 9,9 miljoner kronor. Kassaflödet i Q1 var starkt och kommer troligen fortsätta att vara bra Kassaflödet från den löpande verksamheten under Q1 var starkt om hela +11 miljoner kronor. Detta är klart positivt och vi fortsatt övertygade om att AllTele kan fortsätta att leverera starka underliggande kassaflöden även den närmaste tiden. Eftersom bolaget betalade MegaPhoneförvärvet och delar av Kramnetförvärvet under Q1, blev kassaflödet efter investeringar cirka -10 miljoner kronor. Finansieringsavtal på plats med Swedbank Under perioden tecknade AllTele ett finansieringsavtal med Swedbank om 27 miljoner kronor. Detta gör att AllTele framöver kommer ha en bättre finansiell flexibilitet, t.ex. vid nya förvärv. AllTele fortsätter att betala av sina lån I Q1 fortsatte AllTele att betala av nästan 3 miljoner kronor på sina lån (samt även låna upp 7,5 miljoner kronor) vilket resulterade i att bolaget hade 21,5 miljoner kronor kvar i kassan per den sista mars. Den räntebärande nettoskulden var i slutet på Q1 33,8 miljoner kronor (Q4 09: 29 miljoner kronor). Förvärv flera under 2009 och 2010 Under gjorde AllTele flera förvärv. I Q4 09 annonserade AllTele ytterligare två förvärv, Kramnet i Kramfors samt MegaPhone. Kramnet ökar på AllTeles befintliga kundstock med kunder och Kramnet konsoliderades in i AllTeles resultat från och med november månad MegaPhone är ett bolag som har IP-telefonikunder där ARPUn troligen ligger runt kronor/månad samtidigt som bruttomarginalen är hög. AllTele tog över verksamheten från och med den 1 januari 2010 och således var Q1 det första kvartalet där MegaPhone ingick. För mer information om MegaPhone se: 4

5 Spinbox-förvärvet ser intressant ut AllTele fortsatte i slutet på mars sin förvärvsbana genom att göra sitt näst största förvärv historiskt sett (omsättningsmässigt). Det förvärvade bolaget heter Spinbox och köps från Swedfour AB, ett portföljbolag inom Brainheart Capital. Med Spinbox-förvärvet får AllTele snabbt en stor kundbas inom mobil/företagssegmentet (cirka slutanvändare på företagskunder). I förvärvet medföljer ett MVNO-avtal med Telia samt 74 återförsäljare för SME-segmentet. Dessutom tror vi att AllTele kan erhålla vissa kostnadssynergier. Spinbox omsätter cirka 80 miljoner kronor och gör en mindre vinst. Bolaget växte dessutom med hela 25 procent under Priset på bolaget blev 15 miljoner kronor (avser att betalas i AllTele-aktier) vilket vi anser som attraktivt och AllTele tar över Spinbox verksamheten under slutet av april men redovisningsmässigt från den 1:a april. Således har Spinbox inte påverkat kvartalssiffrorna i Q1. För mer information om Spinbox-förvärvet se: Tabell 2: Förvärv under Bolag Datum Kunder Pris Pris/kund Årsomsättning Kommentar Wasadata Q3' MSEK SEK 9 MSEK Kompetens inom Internet, 700 företagskunder Skekraft Q4' MSEK SEK MSEK Stor kundbas, 900 företagskunder TDC Song Q4' MSEK SEK MSEK ADSL-kundbas, stor kundbas, bra produktionsavtal Umeå Energi Q2' ,2 MSEK SEK 0,5-1 MSEK Förvalskunder IPCell Q2' ,1 MSEK 1000 SEK 0,1 MSEK ADSL Vattenfall Q3' MSEK SEK 100 MSEK TAB+förval+bredbandskunder, bruttomarginal 26% Phonera Q3' MSEK 1000 SEK 50 MSEK Förval, IP-telefoni, Bredband, bruttomarginal 43% Mindre förvärv Q4' MSEK 500 SEK 2-3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Mindre förvärv Q1' ,5 MSEK 500 SEK 0,3 MSEK Diverse olika mindre operatörer Kramnet Q4' MSEK 900 SEK MSEK Bredband+IPTV-kunder, lite telefoni, hög ARPU MegaPhone Q4' MSEK 950 SEK MSEK IP-telefoni, webb-shop, mobiltelefoni, försäkring Spinbox Q2' MSEK 750 SEK 80 MSEK Mobiltelefoni för SME, MVNO, 25% försäljningstillväxt Källa: Redeye Research, AllTele Bra möjligheter att sälja på bredbandskunderna telefoni och vise versa Framtiden 2010 och 2011 Vi ser nu att AllTele har cirka kunder/abonnemang i slutet av Q1 (cirka kunder inklusive Spinbox) och befäster därmed sin position som en av Sveriges fem största operatörer. Dessutom med fler tjänster som internetabonnemang, bättre växelplattformar för företag, mobiltelefoni. Mobilt bredband samt IP-TV tror vi att AllTeles fortsatta försäljningsmöjligheter ser mycket intressanta ut. AllTele bör erhålla skalfördelar under samt det organiska kundintaget kan öka Med förvärven som gjordes under 2008 och 2009 ser vi att det finns intressanta möjligheter till att sälja in telefoni till bredbandskunderna samt internet till telefonikunderna (korsförsäljning). Vi tror också att AllTele med en kundstock om cirka kunder bör kunna erhålla skalfördelar i drift, underhåll, samtrafik, marknadsföring samt kundintag. Dock har intaget av nya kunder (organiskt) under 2008 och 2009 varit mycket begränsat. Intag av helt nya kunder (organisk tillväxt) kommer troligen ske i större skala från och med mitten av 2010 då bolaget för första gången på flera år kan fokusera på detta. 5

6 Förvärv är aktuellt under 2010/2011 Förutom organiskt kundintag, antar vi att AllTele fortsätter sitt intresse för förvärv (liknande Kramnet, MegaPhone och Spinbox). Vi tror också att för att AllTele ska kunna nå sin målbild under 2012 om minst anslutna kunder så är förvärv troligen ett måste. Höja ARPUn.. Nya tjänster och nya kundsegment (SME) kan driva på försäljningstillväxten under 2010 Ett annat sätt för bolaget att lyfta intäkterna än att bara öka antalet kunder är att öka snittintäkten per kund (ARPU) samt satsa på nya kundgrupper. Vi har noterat att t.ex. priserna på vissa tjänster är på väg upp. Detta skulle kunna medföra höjd ARPU för AllTele. AllTele har dessutom laserat flera nya tjänsterna som digitala bankfack, mobilt bredband (med ice.net), mobiltelefoni (med TeliaSonera under 2010), anonymiseringstjänster (IGhost och IGhostXL), filmtjänst (tillsammans med headweb.com), Faxbrevlåda och VoipDuo som kan hjälpa till att lyfta ARPUn. AllTele har även gjort en extra satsning på mindre företag (SME). Detta segment borde passa AllTele utmärkt, då de nu har en bra geografisk spridning, har många olika erbjudande samt har en mycket effektiv leveransplattform. SME-segmentet har också klart högre ARPU än privatkundssegmentet. En viktig del i SME-satsningen är avtalet med Telepo AB som bidrar bland annat med en modern tjänsteplattform med möjlighet till mobil integrering av företagsväxlar. Förvärvet av Spinbox och avtalet med TeliaSonera är troligtvis de viktigaste pusselbitarna i AllTeles satsning mot företagen (tjänster: mobiltelefoni och mobilt bredband). Från och med Q2 10 kommer intäkterna från företag att stå för cirka 25 procent av AllTeles totala intäkter. Andra företagstjänster som AllTele erbjuder sina företagskunder är bland annat IP-Connect och IP-transit. Sammanfattningsvis finns det många olika typer av aktiviteter för AllTele att arbeta med de närmaste åren för att ytterligare lyfta sina intäkter och vinster. Vi har justerat ned våra framtida vinstestimat något, framförallt 2010 Prognosrevideringar något ned Vi har justerat ned vinstestimaten för 2010 på grund av något sämre resultat än väntat. Å andra sidan har vi i princip lämnat både 2011 och 2012 prognoserna orörda eftersom det troligtvis var engångskostnader från integration av förvärven som gjorde att resultatet i Q1 blev lite sämre än väntat. Vi tror på en klart bättre vinst framöver då både Kramnent och Megaphone-förvärven (och även Spinbox i Q3 10) är färdigintegrerade. Vi förväntar oss en EBITDA-marginal för innevarande år på 13 procent (2009: 13 procent). Vi räknar med en försäljning om 361 miljoner kronor för 2010 (361 miljoner kronor) och ett rörelseresultat före avskrivningar om 46 miljoner kronor (52 miljoner kronor). VPA för 2010 förväntas bli 1,37 kronor per aktie (1,82 kronor per aktie). VPA för 2011 och 2012 är nu 2,81 kronor per 6

7 aktie (tidigare: 2,85 kronor) respektive 3,33 kronor per aktie (tidigare: 3,37 kronor). Vi tror på både en bättre försäljning men också på ett bättre resultat i Q2 jämfört med Q1 10 Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljningen i Q2 blir klart bättre än i Q1. Detta beror på att AllTele från och med Q2 kommer att inkluderar Spinbox (20-21 miljoner kronor per kvartal i försäljning). Vi tror dock att bruttomarginalen i Q2 kommer att minska något på grund av fortsatta engångskostnader men även på grund av att Spinbox kunder har låga bruttomarginaler. Trots detta så tror vi att EBITDA-resultatet kommer att vara bättre i Q2 jämfört med Q1. Tabell 3: Detaljerade prognoser (MSEK) 2008 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10 Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E 2012E Försäljning 169,3 55,3 55,0 56,6 62,9 229,7 71,7 94,8 96,2 98,6 361,2 409,8 439,6 varav telefoni/internet 167,5 54,8 54,8 53,9 60,6 224,0 70,9 93,5 94,9 97,4 356,7 402,8 430,6 EBITDA 21,6 8,7 3,7 9,6 6,8 28,8 7,3 9,4 14,3 15,0 46,0 64,8 72,4 EBIT 7,0 3,9-1,2 4,7 2,1 9,5 1,8 3,4 8,3 9,0 22,5 42,8 50,4 PTP 1,7 3,0-2,0 4,0 1,4 6,4 1,1 2,8 7,7 8,4 20,0 40,8 48,4 VPA, SEK 0,27 0,22-0,15 0,30 0,22 0,59 0,08 0,19 0,53 0,58 1,37 2,81 3,33 Försäljningstillväxt (YoY) 308% 109% 109% -5% 10% 36% 30% 72% 70% 57% 57% 13% 7% Bruttomarginal 37% 42% 41% 42% 36% 40% 34% 29% 33% 34% 33% 34% 35% EBITDA marginal 13% 16% 7% 17% 11% 13% 10% 10% 15% 15% 13% 16% 16% VPA tillväxt (YoY) n.a n.a n.a -34% 29% 117% -64% -228% 78% 162% 132% 104% 19% Källa: Redeye Research, AllTele Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande antaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om ARPU, aktiverade kunder/abonnemang och orderstocken. Dessa siffror redovisar dock inte bolaget längre (men har tidigare gjort det). Tabell 4: Detaljerade prognoser forts. AllTele 2008 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10 Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E 2012E Telefoni/internet MSEK 167,5 54,8 54,8 53,9 60,6 224,0 70,9 93,5 94,9 97,4 356,7 402,8 430,6 ARPU, SEK Aktiverade abonnemang Orderstock abonnemang Aktiverade abonn+ordersto Källa: Redeye Research, AllTele Förlegad prognos för 2010 som troligen kommer uppdateras i samband med Q2- rapporten AllTeles prognoser för 2010 AllTele annonserade i samband med förvärvet av MegaPhones IPtelefonikunder att de lämnar en mer detaljerad prognos för 2010, nämligen: Omsättning: 300 MSEK EBITDA: 50 MSEK EBIT: 30 MSEK Eftersom bolaget efter detta gjorde ytterligare ett stort förvärv i Spinbox, så kommer AllTele i samband med Q2-rapporten att uppdatera prognosen. Vi 7

8 tror att de framförallt måste justera upp försäljningsprognosen till miljoner kronor. Bolaget indikerar dock i Q1-rapporten att nettoomsättningen förväntas öka till cirka 400 miljoner kronor på rullande tolvmånadersbasis. Detta tycker vi verkar rimligt eftersom försäljningen från och med Q2 ligger på strax under 100 miljoner kronor per kvartal. DCF-värdet är fortsatt 26 kronor per aktie Värdering något mer ansträngd Studerar vi värderingen så tycker vi att den är något mer ansträngd men fortsatt attraktiv. Detta trots att aktien har stigit med cirka 62 procent under Vårt DCF-värde är oförändrat 26 kronor per aktie trots att vi har sänkt estimaten något för Anledningen till detta är även att vi har sänkt WACCen något till 13,4 procent (13,7 procent). Tabell 5: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Aktiekurs Börsvärde 2010E 2011E 2010E 2011E 2010E 2011E 2010E 2011E 2012E 2011E Bruttomarginal Grupp 1 TELE2 AB 123, ,5 11,8 6,1 5,7 1,5 1, % 40-45% TELENOR ASA 104, ,4 11,5 6,4 5,9 1,8 1, % 60-70% TELIASONERA AB 49, ,7 10,1 7,3 7,2 2,6 2, % 45-50% Grupp 2 BAHNHOF AB 24, ,5 10,3 7,2 5,3 1,1 0, % 40-50% BREDBAND2 AB 0, ,0 17,8 14,1 7,4 0,3 0, % 25-30% DGC ONE AB 65, ,6 14,7 5,1 5,0 1,6 1, % 60-70% PHONERA AB 32, ,1 5,6 5,5 4,5 0,8 0, % 45-50% ALLTELE AB 20, ,6 7,1 4,6 3,3 0,6 0, % 30-40% Medel (Grupp 2) ,8 12,1 8,0 5,5 1,0 0,8 Median (Grupp 2) ,0 12,5 6,4 5,1 1,0 0,8 Källa: Bloomberg Värderingen något mer ansträngd men fortsatt lägre än snittet EV/EBITDA-multipeln för 2010 respektive 2011 är cirka 5x och 3x vilket är lägre än snittet. Då vi betänker att tillväxten kommer att vara god under 2010 samt att kassaflödena kommer fortsätta att vara starka, ser vi inte värderingen som alltför hög. AllTele-aktien steg med 24 procent under 2009 Mycket stark aktieutveckling under 2010 Svagt negativ reaktion på Q1-rapporten Aktieutveckling och ägarförändringar AllTele-aktien steg med 24 procent under Detta är en något sämre utveckling än börsen som helhet och förklaras mycket av att AllTele hade lite integrationsproblem med sina större förvärv från AllTele-aktien har stigit med hela 62 procent under En trolig förklaring till detta är att MegaPhone-förvärvet gjordes sent i december som därmed fick genomslag först under januari månad samt Spinboxförvärvet i mars som verkar mycket attraktivt. Dessutom verkar intresset runt aktien ha ökat. Även Redeye har i början av 2010 lyft fram AllTele som en intressant aktie. Aktiereaktion på Q4-rapporten var något negativ men AllTele-aktien steg kraftigt dagarna innan rapporten. Även aktiereaktion på Q1-rapporten var något negativ (-5 procent) men även här steg AllTele-aktien veckorna innan rapporten. Aktievolymerna under 2010 har varit mycket goda. 8

9 Investeringscaset är oförändrat bra dock så har värderingen blivit något mer ansträngd Investeringscaset oförändrat attraktivt Studerar vi investeringcaset från vår initiala analys, så har det inte ändrats speciellt mycket: Den totala marknaden för AllTeles huvudtjänst, fast telefoni, är stor men något krympande. Tillväxten på AllTeles marknadssegment IP-telefoni via stadsnät är dock stark och antalet potentiella kunder är idag flera hundra tusen och växande. Vi tror att bolaget kan växa med procent per år (inklusive förvärv) och med en bruttomarginal om cirka procent. Den genomsnittliga intäkten per kund ligger idag på cirka kronor per månad. Dessutom med en stor förvärvad kundbas av internetanvändare tror vi att AllTele relativt enkelt kan sälja på dessa kunder telefoni (samt korsförsälja internet till telefonikunder) och därmed lyfta ARPUn något. Vi ser även en intressant potential i mobiltelefoni, mobilt bredband och i företagstjänster. AllTele har som mål att för 2012 omsätta 450 miljoner kronor (från idag på rullande 12-månader basis om cirka miljoner kronor), antalet kunder ska uppgå till minst (från Q2 10 om cirka kunder) och EBITDA-marginalen ska vara minst 20 procent. Vi tror dessa mål är rimliga dock så förutsätter det att AllTele fortsätter att gör flera förvärv. Bolaget har även en detaljerad prognos för 2010 (omsättning om 300 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat om 50 miljoner kronor) som bolaget troligtvis måste justa upp (i varje fall omsättningsprognosen). Vi är också övertygade om att med det kraftigt växande antalet kunder, att AllTele, Sveriges femte största operatör, är en potentiell uppköpskandidat. AllTeles konkurrensfördelar är djupa telefoni/ip-kunskaper, ett modernt hyrt kvalitetssäkrat IP-nät med egen teknisk plattform, låga personalkostnader, intressanta internet- och företagstjänster, attraktivt telefoni/mobiltelefoni-erbjudande samt att AllTeles erbjudande ger generellt låga kostnader för slutkunden. Vår DCF-värdering och normal scenario indikerar ett värde om 26 kronor per aktie. Dessutom indikerar EV/EBITDA-multiplarna att värderingen är någorlunda låg. Riskerna med en investering i AllTele är bland annat att bolaget har en relativt kort historik. Vid ändrade marknadsförutsättningar (exempelvis att det visar sig svårt/dyrt att locka till sig nya kunder eller att stora konkurrenter tar efter AllTeles koncept) kan en liten operatör få det extra svårt. Dessutom är integration av nyförvärvade bolag svårt. Aktievolymerna och likviditeten i aktien är relativt låg men har förbättrats avsevärt det sista året. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar i värderingsnycklarna har gjorts i samband med Q1- rapporten. Ledning 8,0p Kommentar: AllTeles ledning har gjort många förvärv under Detta har vi börjat kunna utläsa i ett positivt EBITDA-resultat under 2009 och AllTeles VD har mycket bra branscherfarenhet och flera i ledningen har stora aktieinnehav i bolaget. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Marknaden för AllTeles telekomtjänster är en miljardmarknad. Tillväxten är dock begränsad men med tanke på AllTeles storlek och förvärvsmöjligheter, finns det bra tillväxtmöjligheter för dem. Konkurrensen är dock stor, med TeliaSonera i spetsen. Lönsamhet 7,0p Kommentar: AllTele har från och med Q3'08 börjat visa EBITDA-vinst. Bruttomarginalen ligger runt procent och vi tror att AllTele kan nå procentiga EBITDA-marginaler de närmaste åren. Kassaflödet är generellt sett starkt. Trygg placering 7,0p Kommentar: Bolagets beroende av enskilda kunder och konjunkturen är lågt. Dock så styrs spelreglerna på den svenska telekommarknaden av PTS och TeliaSonera. Likviditeten i Alltele-aktien är låg men har blivit bättre sedan IPOn. Godkänd ägarlista. Avkastningspotential 6,5p Kommentar: Då aktien har gått mycket starkt sedan årsskiftet, har framförallt den fundamentala värderingen på AllTele-aktien blivit högre. Den relativa värderingen är inte så farlig. Aktien handlas relativt nära årshögstanoteringen. 10

11 Resultaträkning, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2011e 2012e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2011e 2012e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2011e 2012e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2011e 2012e Soliditet 40% 35% 40% 46% 51% Skuldsättningsgrad 57% 38% 22% 9% 1% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 1,8 2,1 3,2 3,1 2,8 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,1 NV FCF ( ) 102,5 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 102,9 Riskfri ränta (%) 3,2 NV FCF (2018-) 77,9 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 32,3 WACC (%) 13,4 Räntebärande skulder 34,2 Motiverat värde 281,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,2 Motiverat värde per aktie, SEK 26,2 EBIT-marginal 9,0 Börskurs, SEK 20,0 Lönsamhet e 2011e 2012e Avk. på eget kapital (ROE) 5% 8% 17% 26% 24% ROCE 8% 9% 20% 32% 32% ROIC 8% 8% 15% 24% 24% EBITDA just-marginal 13% 13% 13% 16% 16% EBIT just-marginal 4% 4% 6% 10% 11% Netto just-marginal 1% 3% 4% 7% 8% Data per aktie, SEK e 2011e 2012e VPA 0,27 0,59 1,37 2,81 3,33 VPA just 0,27 0,59 1,37 2,81 3,33 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 3,4 0,2-3,2-8,4-14,2 Antal aktier 7,7 9,9 10,8 10,8 10,8 Värdering e 2011e 2012e Enterprise value P/E 73,2 33,8 14,6 7,1 6,0 P/E just 73,2 33,8 14,6 7,1 6,0 P/S 1,3 0,9 0,6 0,5 0,5 EV/S 1,4 0,9 0,6 0,6 0,5 EV/EBITDA just 11,2 7,5 4,9 3,5 3,1 EV/EBIT just 34,4 22,8 10,1 5,3 4,5 P/BV 3,0 2,8 2,1 1,6 1,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 08/10P 1 mån 11,7% Omsättning 46,1% 3 mån 15,5% Rörelseresultat, just 79,1% 12 mån 118,5% V/A, just 124,2% Årets Början 62,1% EK 19,8% Aktiestruktur % Röster Kapital Mark Hauschildt 15,7 15,7 Ola Norberg+familj 10,4 10,4 Tenor SA 8,4 8,4 Öhman IT-Fond 7,4 7,4 Hans Hellspong+familj 5,2 5,2 Avanza Pension 4,5 4,5 Peter Bellgren+familj 4,1 4,1 Thomas Nygren+familj 4,0 4,0 Davegårdh och Kjell Fonder AB 4,0 4,0 Nils-Robert Persson 3,0 3,0 Aktien Reuterskod ATEL.ST Lista Small cap Kurs, SEK 20,0 Antal aktier, milj 10,8 Börsvärde, MSEK 215 Börspost 1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ola Norberg Karl Asp Ola Norberg Thomas Nygren Nästkommande rapportdatum Q2'10-rapport Tillväxt e 2011e 2012e Försäljningstillväxt 308% 36% 57% 13% 7% VPA-tillväxt (just) n.m. % 117% 132% 104% 19% Tillväxt eget kapital 328% 8% 33% 30% 27% Analytiker Greger Johansson Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer