Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat 59,0 MSEK. Bruttomarginalen ökar även den vilket förklaras av att det är företagssegmentet som huvudsakligen driver tillväxten. Bolaget fortsatte att öka marknadsförings- och säljkostnaderna under Q4, vilket höll ned resultatet. Vi väntar oss en succesiv marginalförbättring framöver. Vi har justerat våra estimat efter rapporten och vårt nya DCF-värde uppgår till 0,38 kronor per aktie, vilket indikerar en uppsida. EV/EBITDA uppgår till 10,6 för 2013p respektive 8,0 för 2014p. Bolaget börjar även få utrymme för något förvärv samt är en uppköpskandidat på sikt. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: ISIN: SE ID: 260 First North 238 MSEK Telekom Daniel Krook Anders Lövgren Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng 5,5 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 4% 10% 13% 13% 12% EBITDA EBITDA-marginal 5% 6% 8% 10% 12% EBIT EBIT-marginal 3% 3% 5% 6% 8% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 2% 2% 12% 4% 5% Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 VPA just 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 P/E just 54,8 54,0 9,1 23,3 15,2 P/S 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 EV/S 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA just 27,9 23,1 13,9 10,6 8,0 Fakta Aktiekurs (SEK) 0,34 Antal aktier (milj) 701,0 Börsvärde (MSEK) 238 Nettoskuld (MSEK) 26 Free float (%) 45,0 Dagl oms. ( 000) 470 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Fortsatt bra tempo Bredband2 fortsätter att växa ordentligt Q4 12-rapporten fortsatt bra tillväxt Bredband2 s Q4-rapport bjöd på en god försäljningsökning, en stigande bruttomarginal men även ökade kostnader för att ytterligare öka trycket i tillväxten vilket håller ned resultatet. De viktigaste positiva aspekterna i rapporten var att företagsförsäljningen fortsätter att öka och i samtal med ledningen får vi ingen anledning att betvivla att denna trend kommer att hålla i sig framöver, snarare tvärt om. Vidare är det klart positivt att bolagets bruttomarginal ökar då det öppnar upp för en god hävstång i resultatet framöver. I kvartalet ökar kostnader för marknadsföring och personal något, vilket var väntat även om ökningen är större än vi estimerat. I samtal med ledningen framgår det att tillväxtsatsningen sannolikt kommer öka ytterligare samt att löner revideras, vilket kommer leda till ytterligare ökade kostnader men även succesivt högre intäkter. Det ökade kundintaget får även visst genomslag på avskrivningar och finansiella kostnader då det innebär mer investeringar som i sin tur finansieras via lån eller leasing och så sätt även påverkar det finansiella nettot. Bolaget har även aktiverat sitt skattemässiga förlustavdrag under kvartalet vilket medfört en positiv skatteengångseffekt på 16,3 MSEK i Q4. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q3'12 Q4'12E Utfall Diff Försäljning 57,6 59,0 60,4 2% EBITDA 5,9 5,4 5,1-5% EBIT 3,9 3,3 2,8-13% PTP 3,5 2,9 2,5-12% VPA, SEK 0,005 0,004 0, % Försäljningstillväxt (YoY) 14% 10% 13% 24% Bruttomarginal 44% 44% 45,6% 3% EBITDA marginal 10% 9% 8% -7% VPA tillväxt (YoY) 71% 159% 1600% 908% Källa: Redeye Research, Bredband2 Bättre försäljning än väntat Antalet bredbandskunder fortsätter att öka Företagssidan fortsätter takta på över förväntan och vi justerar upp våra estimat Den totala försäljningen i Q4 kom in på 60,4 miljoner kronor mot våra förväntningar om 59,0 miljoner kronor, således var försäljningen 2 procent bättre än väntat. Från och med Q1 12 redovisar bolaget nettointäkter uppdelat på olika intäktsslag, privat och företag, samt totalt antal kunder istället för antal tjänster eller kunder. I Q4 hade bolaget sålt bredbandstjänster (bredband till öppna nät, exklusiva nät och företag). ARPUn ökar från omkring 172 till 191 kronor år över år vilket dels beror på att ARPU är högre bland företag jmf med privatpersoner men även pga att bolaget höjt vissa kostnader för privatkunder. Från rapporten och efter samtal med ledningen framgår det att bolaget fortsätter att ha mycket bra momentum inom företagssegmentet men att fokus även ligger på mervärdestjänster och tillväxt av privatkundsstocken. I samband med denna uppdatering väljer vi att justera upp ARPU och kundantaganden ytterligare framöver. 3

4 Från och med denna rapport väljer vi att ändra på hur vi presenterar kundutvecklingen och intäktsutvecklingen mellan bolagets olika delar och totalen, se nedan. Tabell 2: Intäktsfördelning och kunder Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Privata bredbandstjänster - MSEK 38,7 38,7 39,2 39,1 39,7 40,6 153,0 Privata bredbandstjänster - % av total 72% 72% 72% 71% 69% 67% 67% Företagstjänster - MSEK 11,5 11,5 12,0 12,5 14,1 15,4 58,0 Företagstjänster - % av total 22% 22% 22% 23% 25% 26% 26% Telefoni & Övrigt - MSEK 3,3 3,3 3,3 3,4 3,7 4,3 16,4 Telefoni & Övrigt - % av total 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% Total intäkt - MSEK 53,5 200,7 54,4 55,0 57,6 60,4 227,4 Totalt antal bredbandskunder Antagen penetration tilläggstjänster 19% 19% 20% 20% 22% 23% 22% Totalt antal tilläggstjänster Företagstjänster växer som andel av totala försäljningen Källa: Redeye Research, Bredband2 Från ovan kan vi dels se att bolaget har ökat med bredbandskunder under kvartalet och bolaget har nu stycken bredbandskunder. Från tabellen kan vi även se att det är uppenbart att andelen av intäkterna hänförligt till företagskunder ökar samtidigt som andelen från privatkunder minskar, i absoluta kronor ökar dock även intäkterna från privatkunderna. Telefoni och övrigt ökar även det i andel av totala intäkter. Vi tror att intäkterna från företagstjänster kommer att fortsätta bli en viktigare del i Bredband2s affär och ledningen bekräftar att detta är en del av strategin. Samtidigt tycker vi att det utifrån rapporten framgår att bolaget inte planerar släppa fokus på privatmarknaden och givet marknadstillväxten samt regerings mål om att 90 % ska ha höghastighetsbredband 2020, bör även denna affärsgren växa framöver vilket bolagsledningen för Bredband2 bekräftar. Ökande bruttomarginal i Q4 Bruttomarginal och resultat För att anpassa sig till branschstandarden gjorde bolaget en omklassning utav vissa nätkostnader i Q1 12. Skillnaden blir att Bredband2 därefter redovisar kostnader för stamnät tillsammans med övriga externa kostnader. Baserat på den nya redovisningsmetoden uppvisar bolaget en bruttomarginal för Q4 12 på 45,6 procent vilket var klart över våra förväntningar samt föregående kvartal. Då bolaget återigen växer på privatkundssidan gissar vi att det bakom denna siffra skiljer sig en hel del mellan privat- och företagssegmentet. Vi tror att företagssegmentet har en bruttomarginal på över 50 % medans nykundintaget på privatkundssidan har väsentligt lägre. Dels är privatkundsbranschen kantad av lägre marginaler generellt men det är även så att nykundsintag ofta sker med rabatter eller på lägre prispunkter vilket driver ned bruttomarginalen initialt. Med tiden kan kanske bolaget höja priserna på privatkunderna men oavsett kommer bruttomarginalen för bolaget totalt sannolikt öka då vi tror att andelen företagskunder till stor del kommer att vara det som driver intäktstillväxten samt utgöra närmare 50 % inom ett antal års sikt. 4

5 Något sämre resultat än väntat Kostnaderna för personal ökade i kvartalet till följd av att bolaget ytterligare ökat fokus på tillväxt och därmed anställt fler säljare. Av samma anledning ökar övriga externa kostnader. Medelantalet anställda uppgick under året till 67 stycken vilket är en ökning på omkring en handfull personer jämfört med Q4 kan således summeras med att intäkterna kom in klart över förväntan och likaså bruttomarginalen men att detta mer än motbalanseras utav ökade kostnader för tillväxt och således blev rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 0,3 MSEK sämre än väntat. Avskrivningar och det finansiella nettot ökade även de till följd av ökat kundintag och således blev resultat före skatt 0,4 MSEK sämre än väntat. Kassaflödet har under kvartalet påverkats utav investeringar och förändringar av rörelsekapitalet Kassan och kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 17,7 miljoner kronor för helåret. Bolaget har haft negativt rörelsekapital på 8,1 MSEK under året och således uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 9,6 MSEK. Därutöver har bolaget investerat drygt 17 MSEK i verksamheten vilket finansierats av ovan och med krediter. Totalt uppgår årets kassaflöde till 0,8 MSEK. Ovan förändring i rörelsekapitlet förklaras dock utav att autogirobetalningar på 10,9 MSEK först registrerades den 2e januari, vilket borde ha påverkat 2012 års kassaflöde. Av dessa 10,9 MSEK skriver bolaget att 6,6 gick till kassan och 4,3 MSEK till att amortera på fakturabelåningen. Givet ovan och väntade framtida kassaflöden börjar således bolaget arbeta upp en likviditet som de skulle kunna göra något förvärv med. Framöver tror vi att kassaflödet från den löpande verksamheten kommer att vara positivt och i takt med att andelen av intäkterna från företagskunder ökar minskar risken i affären, då kontraktslängden på dessa avtal i snitt är 36 månader. Bredband2 bör kunna fortsätta växa framöver och det med tilltagande lönsamhet Framtiden 2013 och 2014 Bredband2 har nu bredbandskunder och befäster därmed sin position som en av Sveriges största bredbandsoperatör via fiber. En stor potential de närmaste åren för Bredband2 blir fortsatt de allmännyttiga bostadsbolagen (SABO) samt regerings mål om att 90% ska ha höghastighetsbredband I takt med att SABO öppnar upp sina bredbandsnät för konkurrens och expanderar finns det stora möjligheter för Bredband2 att slåss om cirka av dessa potentiella kunder. Utöver SABO kommer det sannolikt erbjudas många intressanta marknader i takt med att operatörer, mark/fastighetsägare osv bygger nya fibernät. Exempel på detta fick vi under Q3 12 då bolaget annonserade att de kommer sälja sina tjänster i OpenUniverse nät. När vi studerar PTS statistik samt talar med branschfolk framgår det även att skiftet från gammal till ny teknik är i full gång vilket gynnar Bredband2. 5

6 Mervärdestjänster kan driva på försäljningstillväxten under kommande år Ett annat sätt för bolaget att lyfta intäkterna på än att öka antalet kunder är att öka snittintäkten per kund (ARPU) samt satsa på nya kundgrupper. Bredband2 har under de senaste åren lanserat tilläggstjänster som t.ex. IPtelefoni, IP-TV, flera olika supporttjänster, ny kundportal, bättre kontaktcenterlösning och diverse säkerhetstjänster vilket gjort Bredband2s fortsatta försäljningsmöjligheter är intressanta. Bredband2 erbjuder även mobilt bredband som komplement. Sannolikt är en del av den ARPUökning vi ser hänförlig till lyckad krossförsäljning. Ökad satsning på företag Den stora drivkraften bakom bolagets tillväxt under de senaste kvartalen har dock varit bolagets ökade satsning på företagssidan vilket också medfört högre ARPU. I oktober 2010 annonserade bolaget sin företagssatsning kallad Bredband2business. Detta innebar bland annat ny produktportfölj, nya prismodeller, utökat partnerprogram, ny hemsida och fler säljare i Stockholm, Malmö och Umeå. Förutom detta lanserade bolaget en WhiteLabel-lösning mot andra operatörer under Således finns det många olika typer av aktiviteter för Bredband2 att arbeta med de närmaste åren för att ytterligare lyfta sina intäkter. Risker Flera investerare som vi talar med uttrycker oro för att en mindre operatör som Bredband2 kommer att få svårt att hävda sig mot de stora operatörerna. Vi ser absolut en risk för detta men tror att risken är överdriven då bolagets möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar med mycket god lönsamhet till mindre bolag, på samma villkor som de stora operatörerna erbjuder till sina enterprisekunder, gör att de kommer lyckas väl i denna nisch. De stora operatörerna har även sannolikt stort fokus på att finna lösningar för hur lönsamheten på mobil voice skall kunna försvaras samt hur nätinvesteringar skall finansieras och således bör inte fokus ligga på det nisch-segment som Bredband2 opererar i inom närtid, även om det är uppenbart att de stora genom uppköp försöker etablera sig i rollen som kommunikationsoperatör. Med tiden kommer dock sannolikt de stora drakarna göra en ordentlig entré på marknaden men då kan mycket väl Bredband2 vuxit till sig så att bolaget kan hålla sin position eller så väljer en större operatör att köpa upp bolaget för att komma in bättre, snabbare och enklare på marknaden. I tillägg till ovan är det från PTS-statistik uppenbart att bredbandsmarknaden är i ett skifte där företag och privatpersoner överger kopparlösningar till förmån för fiberlösningar vilket utan tvekan gynnar och kommer att fortsätta gynna bolagets marknadspotential. Denna utveckling och skifte på företagsmarknaden har blivit allt tydligare de senaste kvartalen och vi ser ingen större anledning till varför utvecklingen skulle stanna av så länge inte makron i Sverige kraftigt vänder ned. 6

7 Datalagring / colocation är en intressant satsning Drivet av ökat dataanvändande, krav på säkerhet samt datatillgänglighet ökar även efterfrågan på datalagring/colocation och således är bolagets ökade satsning på denna nisch intressant. Att Bredband2 väljer att satsa på datalagring/collocation är också bra då det leder till att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar. Vi väntar oss börja se vissa effekter av detta under Förvärv i sektorn kan förekomma Vi har justerat upp både våra antaganden kring kundtillväxt och ARPUnivån. Vi har även justerat kostnaderna och marginalerna Vi tror också att det kommer uppstå förvärvsmöjligheter på bredbandsmarknaden. Framförallt är det mindre förvärv som i svåra tider nu är tillgängliga för relativt överkomliga priser. Givet bolagets starka utveckling tror vi bolaget kan göra åtminstone ett mindre förvärv under 2013 eller Dessutom tror vi att en konsolidering bland mellanstora operatörer så som Bredband2, Phonera, AllTele, Bahnhof och DGC inte är helt utesluten de närmaste åren. Prognosrevideringar vissa justeringar Vi har justerat upp våra intäkts- och bruttomarginalsestimat framöver, framförallt för 2013 och Detta beror på att bolaget åter levererat över förväntan vad gäller tillväxt samt att trenden med att företag väljer att byta teknik till fiber fortsätter att gå snabbare än vad vi tidigare väntat oss. Detta gör att vi tror att företagsdelen kommer att växa betydligt snabbare framöver än tidigare estimerat, vilket bland annat leder till högre ARPUnivå och längre säkrare kontrakt. Kostnaderna ökar dock samtidigt då detta kommer kräva ett par fler säljare över sikt men samtidigt driva investeringar och ökade marknadsföringskostnader. Uppenbart från senaste kvartalen är dock att hävstången i denna affär är mycket god och således blir den samlade effekten på värderingen klart positiv. Vi räknar nu med en försäljning om 256 miljoner kronor för 2013 (251 miljoner kronor) samt 286 miljoner kronor för 2014 (279 miljoner kronor). På samma sätt räknar vi med ett rörelseresultat före avskrivningar om 24,9 miljoner kronor för 2013 samt 33,2 miljoner kronor för Vi tycker även att bolaget ser mer och mer stabilt ut för varje kvartal som går. Vi väntar oss en fortsatt god trend i intäktsutvecklingen Detaljerade estimat Nedan följer våra estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljningen i Q1 blir cirka 61,7 miljoner kronor. Marginalen i Q1 väntas påverkas av ökade tillväxtkostnader och vi väntar oss en EBIT på 2,7 miljoner kronor. Tabell 3: Estimat SEKm 2011 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 200,7 54,4 55,0 57,6 60,4 227,4 61,7 63,1 64,7 66,3 255,9 286,3 EBITDA 11,1 3,6 4,3 5,9 5,1 19,0 5,0 5,7 7,7 6,5 24,9 33,2 EBIT 6,3 2,0 2,6 3,9 2,8 11,4 2,7 3,3 5,2 3,9 15,1 22,7 PTP 4,4 1,7 2,3 3,5 2,5 10,1 2,2 2,8 4,7 3,4 13,1 20,2 VPA, SEK 0,006 0,002 0,003 0,005 0,027 0,038 0,002 0,003 0,005 0,004 0,015 0,022 Försäljningstillväxt (YoY) 10% 13% 13% 14% 13% 13% 13% 15% 12% 10% 13% 12% Bruttomarginal 37% 44% 44% 44% 46% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 47% EBITDA marginal 6% 7% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 12% 10% 10% 12% VPA tillväxt (YoY) 1% 267% 195% 71% 1600% 496% 1% -5% 4% -86% -61% 53% *OBS - Q1 & Q2'11 samt Q1'12 och framåt är justerat för ny kostnadsfördelning av nätkostnader Källa: Redeye Research, Bredband2 7

8 Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra bakomliggande intäkts- och kundantaganden till våra estimat. Denna innehåller bland annat antagande om segmenten och antalet kunder samt tilläggstjänster. Tabell 4: Detaljerade estimat 2011 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Privata bredbandstjänster - MSEK 38,7 39,2 39,1 39,7 40,6 153,0 40,7 40,8 40,9 41,0 158,1 163,2 Privata bredbandstjänster - % av total 72% 72% 71% 69% 67% 67% 66% 65% 63% 62% 62% 57% Företagstjänster - MSEK 11,5 12,0 12,5 14,1 15,4 58,0 16,4 17,6 18,8 20,0 77,3 98,8 Företagstjänster - % av total 22% 22% 23% 25% 26% 26% 27% 28% 29% 30% 30% 35% Telefoni & Övrigt - MSEK 3,3 3,3 3,4 3,7 4,3 16,4 4,6 4,8 5,0 5,3 20,5 24,3 Telefoni & Övrigt - % av total 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 9% Total intäkt - MSEK 200,7 54,4 55,0 57,6 60,4 227,4 61,7 63,1 64,7 66,3 255,9 286,3 Totalt antal bredbandskunder Antagen penetration tilläggstjänster 19% 20% 20% 22% 23% 22% 23% 24% 25% 26% 25% 27% Totalt antal tilläggstjänster Källa: Redeye Research, Bredband2 8

9 DCF-värdet justeras upp till 0,38 kronor Värdering intressant för den långsiktige investeraren Studerar vi värderingen så finns det begränsad uppsida på kort sikt men sannolikt en god uppsida lång sikt. Aktien handlas omkring 0,32-0,35 kronor jämfört med DCF-värdet på 0,38 kronor. EV/EBITDA uppgår till 10,6 för 2013p respektive 8,0 för 2014p vilket vare sig är dyrt eller billigt givet bolagets tillväxt. Bolaget börjar även få utrymme för något förvärv och på längre sikt är Bredband2 en uppköpskandidat. Tittar vi på EV/Smultipeln för Bredband2 så är även den tilltalande. På längre sikt bör bolaget ha en god chans att kunna öka lönsamheten ordentligt vilket skulle göra dagens värdering ännu mer attraktiv. Tabell 5: Relativvärdering Bolag P/E EV/EBITDA EV/sales Försäljning Tilväxt (SEKm) Aktiekurs Börsvärde 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 2014E Bruttomarginal Grupp 1 TELENOR ASA 138, ,9 10,4 6,2 5,9 2,2 2, % 60-70% TELIASONERA AB 43, ,2 9,8 7,1 6,9 2,4 2, % 45-50% TELE2 AB-B SHS 102, ,0 9,0 5,4 5,0 1,4 1, % 40-45% Grupp 2 ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA 18,0 T ,0 8,6 4,7 3,5 0,4 0, % 30-40% BAHNHOF AB-B SHS 37, ,7 9,8 5,7 5,2 0,9 0, % 40-50% DGC ONE AB 67, ,6 11,6 5,1 4,5 1,2 1, % 60-70% PHONERA AB 33, ,0 7,1 5,9 4,6 0,9 0, % 45-50% BREDBAND2 I SKANDINAVIEN 0,34 AB ,3 15,2 10,6 8,0 1,0 0, % ~45 % Medel (Grupp 2) 16,1 9,3 5,4 4,5 0,9 0,8 Median (Grupp 2) 12,2 9,2 5,4 4,6 0,9 0,9 Källa: Bloomberg Aktien inledde 2012 starkt men har kommit ner och konsoliderat under senaste tiden. Aktieutveckling och ägarförändringar Aktieutvecklingen under större delen av 2010 var relativt stabil. Dock så började aktien gå riktigt starkt i slutet av 2010 då bland annat tvisten med Labs2 löstes. Därmed steg aktien med 37,5 procent under Aktien utvecklades även mycket bra under inledningen av Resten av 2011 var dock i stort en sidledes rörelse om än dock under hög volatilitet. Aktien steg totalt med drygt 88,9 procent under inleddes mycket starkt, därefter noterades aktien ned för att i samband med Q2-rapporten åter vända upp och därefter fortsätta mycket starkt året ut. Aktien steg cirka 100 % under Efter den kraftiga uppgången vi såg i slutet av 2012 har aktien kommit ned en del under inledningen av 2013 men intresset ser ut att ha kommit tillbaka efter rapporten. Tittar vi i insiderlistan och i ägarlistan så skedde det några större avslut under 2011 och 2012 av året. Anders Lövgren (styrelseordförande) har i flera olika omgångar ökat på sitt innehav (totalt innehav om 14,8 procent). Även CIO/CTOn Tobias Bengtsson så väl som Avanza har förvärvat aktier under året. Örjan Berglund och Gwd Group har även de ökat sitt ägande medans Gadd & Gadd minskat sitt innehav. Aktievolymen har under 2012 ökat ordentligt till omkring 470 tusen aktier om dagen. 9

10 Investeringscaset utvecklingen pekar åt rätt håll Studerar vi investeringscaset så ser det mer och mer intressant ut: Den totala marknaden för fiber växer kraftigt, både vad gäller företag och privatpersoner. Bredband2 är historiskt en bredbandsoperatör främst till privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar via fiber. I takt med att företag börjat efterfråga fiberlösningar har dock bolaget ökat fokus på företagssegmentet. Denna förändring är intressant och kommer sannolikt bidra till ökade marginaler för bolaget framöver. Vidare är det bra så sätt att bolaget får fler ben att stå på. Drivet av ökat dataanvändande, krav på säkerhet samt datatillgänglighet ökar även efterfrågan på datalagring/colocation och således är bolagets ökade satsning på denna nisch intressant. Vi tror att bolaget kan växa med omkring procent per år framöver, med en bruttomarginal omkring cirka procent. Lönsamheten väntar vi oss förbättras succesivt från dagens nivåer kring EBITDA 7-9 % upp emot EBITDA 12 % Vår DCF-värdering indikerar ett värde om 0,38 kronor per aktie. Således ser vi en god uppsida i aktien även om dess utveckling varit mycket stark under ett par års tid. Riskerna i vår värdering ligger sannolikt i att vi kan ha överskattat marginalförbättringen kommande år. Å andra sidan kan vi ha underskattat försäljningstillväxten. Bolaget handlas till EV/EBITDA 10,6 på våra estimat för En av bolagets fördelar och risker är att Bredband2 har fördelen att de inte äger passiv fiberinfrastruktur, vilket gör att deras investeringskostnader blir lägre samt att de är mer flexibla. Å andra sidan är de därmed sårbara för prisförändringar på den hyrda infrastrukturen och givet rådande regulatoriska diskussioner vad gäller priset på passiv fiber är detta den största risken i bolaget. Riskerna med en investering i Bredband2 är även att bolaget har en relativt kort historik. Vid ändrade marknadsförutsättningar kan en liten operatör få det extra svårt. Aktievolymerna och likviditeten i aktien är relativt låg men har förbättrats de senaste åren. Slutligen är Bredband2 en uppköpskandidat och kan även komma köpa något bolag även om Bredband2 begränsas av kassans storlek. 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Vi har höjt ratingen trygg placering med ett poäng. Ledning 7,0p Kommentar: Ledningen har börjat leverera, styrelsen har breddats och verksamheten städats. Det börjar se allt bättre ut och bolagets rapportering blir mer och mer tydlig. Tillväxtpotential 7,0p Kommentar: Tillväxten i marknaden för fiberuppkopplingar väntas bli god. Bredband2 är väl positionerade inför utrullning i nya stadsnät. Dock erbjuder flera konkurrenter liknande tjänster som Bredband2. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Lönsamheten i bolaget har varit varierande, dock så har bolaget nu i flera kvartalet i rad visat på vinst. Även bruttomarginalen har förbättrats radikalt och ligger över 40%. Vi tror på ett fortsatt förbättrat rörelseresultat. Trygg placering 5,0p Kommentar: Bredband2 har utvecklats mycket väl under 2012 och bolaget har blivit mycket mer stabilt. Kassan är visserligen fortfarande något begränsad men bolaget går åt rätt håll. Avkastningspotential 5,5p Kommentar: Marknaden för fiberanslutningar erbjuder stora värden i framtiden. Å andra sidan då aktien har gått mycket starkt under 2011 och 2012 relativt marknaden, visar vår DCF-modell en begränsad uppsida. 11

12 Resultaträkning, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2014e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2014e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2014e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2014e Soliditet 41% 40% 45% 51% 53% Skuldsättningsgrad 20% 36% 35% 30% 27% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 3,4 3,3 2,7 2,4 2,4 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 8,3 NV FCF ( ) 8,3 Betavärde 1,4 NV FCF ( ) 73,0 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2020-) 174,4 Räntepremie (%) 4,0 Rörelsefrämmade tillgångar 26,8 WACC (%) 12,8 Räntebärande skulder 17,8 Motiverat värde 264,7 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 11,2 Motiverat värde per aktie 0,38 EBIT-marginal 12,1 Börskurs 0,34 Lönsamhet e 2014e Avk. på eget kapital (ROE) 10% 9% 42% 13% 17% ROCE 11% 10% 13% 14% 19% ROIC 11% 10% 32% 14% 19% EBITDA-marginal (just) 5% 6% 8% 10% 12% EBIT just-marginal 3% 3% 5% 6% 8% Netto just-marginal 2% 2% 12% 4% 5% Data per aktie, SEK e 2014e VPA 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 VPA just 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal aktier 701,0 701,0 701,0 701,0 701,0 Värdering e 2014e Enterprise value P/E 54,8 54,0 9,1 23,3 15,2 P/E just 54,8 54,0 9,1 23,3 15,2 P/S 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 EV/S 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA just 27,9 23,1 13,9 10,6 8,0 EV/EBIT just 41,1 40,4 23,2 17,4 11,7 P/BV 5,2 4,7 3,1 2,7 2,3 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån -10,5% Omsättning 11,8% 3 mån 36,0% Rörelseresultat, just 37,5% 12 mån 70,0% V/A, just 146,0% Årets Början 13,3% EK 29,3% Aktiestruktur % Röster Kapital Lövgren Anders 14,8 14,8 Berglund Örjan bolag 12,3 12,3 Danielsson Leif 11,4 11,4 DCAP i Sverige AB 7,1 7,1 GWD Group 6,5 6,5 Gustavia fonder 5,3 5,3 Avanza Pension 2,4 2,4 Johan Lindh 1,9 1,9 Daniel Krook 1,2 1,2 Dragonen i Umeå 0,9 0,9 Aktien. Reuterskod BRE2.ST Lista First North Kurs, SEK 0,3 Antal aktier, milj 701,0 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Daniel Krook CFO Claes Fägersten IR Daniel Krook Ordf Anders Lövgren Nästkommande rapportdatum. Q1-rapport Tillväxt e 2014e Försäljningstillväxt 4% 10% 13% 13% 12% VPA-tillväxt (just) n.m.% 1% 496% -61% 53% Tillväxt eget kapital 10% 10% 52% 13% 18% Analytiker Redeye AB. Victor Höglund Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Error! Reference source not found. 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 2013e 2014e 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0,06 40% 60% 0,04 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0, e 2013e 2014e 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e 2013e 2014e 50% 40% 30% 20% 10% 0% VPA VPA just Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 7% 1% 26% 66% 100% Privata bredbandstjänster Företagstjänster Telefoni Övrigt Sverige Intressekonflikterxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Victor Höglund äger aktier i bolaget Bredband2: Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), telefoni, mobilt bredband, TV, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster som företagsnät, datacenter och telefoni. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över bredbandskunder. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxt- Trygg Avkastnings- Lönsamhet potential Placering potential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 2 augusti 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Laddar för ökad tillväxt Bredband2 forsätter att växa i högt tempo och i Q2 omsatte bolaget 63,2 MSEK (15% tillväxt y-o-y), vilket var 0,6

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6%

Lönsamhet. 8,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 335 392 408 446 472 Tillväxt 9% 17% 4% 9% 6% BOLAGSANALYS 11 maj 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Lägre kostnader än väntat Phoneras intäkter för Q1 stannade på 99,5 MSEK jmf med våra förväntningar på 99,3 MSEK. Kostnaderna var lägre än förväntat

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4%

Lönsamhet. 3,0 poäng. EBIT -21-2 1 5 8 EBIT-marginal -21% -2% 0% 3% 4% BOLAGSANALYS 25 november 2009 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Mot lönsamhet efter höstens nyemission Bredband2s Q3-rapport var godkänd. Efter en svag Q2-rapport visade bolaget återigen en mindre vinst

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 2 maj 2014 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt en god lyssnare Bolaget levererar en försäljningsökning på 16 procent jämfört med samma kvartal tidigare år, och inom företagssidan blev

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet

Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet BOLAGSANALYS 20 maj 2009 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) I väntan på lyftet Mycket gick rätt för Netrevelation under det första kvartalet där även vädret bidrog i positiv mening. Omsättningen ökade

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 19 36 44 EBIT-marginal 4% 4% 5% 9% 10% BOLAGSANALYS 27 augusti 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Imponerade tillväxt & kassaflöde AllTeles Q2-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (81%) och starkt kassaflöde (+16 MSEK). Intäkterna

Läs mer