Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård."

Transkript

1 Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn; öl Niels Hornstra Kalmar; öl Jan Wiberg Jönköping, öl Roger Gunnarsson, Eksjö; öl Stefan Rustcheff Värnamo; ordförande/ öl Helena Engström Linköping. Sekreterare Gun Ljungqvist, Jönköping. 4 möten har hållits under året på olika sjukhus i regionen. Utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel. Lungcancer: Ökad incidens hos kvinnor och förväntat fortsatt insjuknande tom Män stabilt. PET-datortomografi Utnyttjandet har ökat under året EBUS/ EUS Endobronkiell diagnostik via lungan och matstrupen mha ultraljudsteknik. EBUS-diagnostik implementerat i Linköping och drivs med hög nationell kompetens. Endoskopiskt ultraljud via matstrupen implementerat i samarbete med kirurgen Linköping. Totalt 91 EBUS undersökningar genomförds 2012 Multidisiplinär konferens Finns i E-län, förekommer i F-län, saknas helt H-län. Planerar att starta videokonferens gentemot Kalmar och thoraxkirurgi lunga hösten 2013 Cytostatikabehandling till radikalt opererade patienter i stadium IB. Dvs i ett tidigare stadium Uppskattningsvis ca 30 pat/ år i regionen. Stereotaktisk strålbehandling mot lungan till patienter i stadium I som inte går att operera pga tex annan sjukdom eller dålig lungfunktion. Ges i kurativt syfte. Varit remitterade utanför regionen men nu finns tekniken i Linköping. Sannolikt kommer antalet patienter successivt att öka. Uppskattningsvis ca 20 pat/år. Läkemedel avseende lungcancer 1

2 Bevazumicab Tillägg till övrig cytostatikabehandling till patienter i gott performance status yngre än 75 år. Används i liten utsträckning i regionen hittills. I huvudsak i studier tidigare. Samt enstaka patienter. I vilken utsträckning läkemedlet kan användas vidare beror av resurs anslag och uppdatering och skrivning i kommande nationella och regionala vårdprogram. Pemetrexed I kombination med cisplatin som första linjens behandling till patienter i gott performance status. Används i E-län, delvis i F och H-län Kan användas vid återfall i sjukdom, ej aktuellt för E-län då fått i första linjens behandling. Till viss del i F och H-län. Ny indikation:underhållsbehandling efter avslutad kemoterapi om gott tillstånd och stabil sjd utan progress Erlotinib Vid återfall eller progress efter tidigare kemo om ps 0-3. Som underhållsbehandling om stabil sjukdom efter avslutad kemoterapi. Crizotinib: Nyregistrerat läkemedel till patienter med specifik mutation. Utifrån befolknings underlag ca 10 patienter i regionen aktuella/ år. Ansökan inlämnad till regional expertgrupp cancerläkemedel.god effekt. KOL: Nytt läkemedel roflumilast ( Daxas ) till patienter med grav KOL. Förmånsskrivningen för närvarande skriven så att endast förmån om ej effekt av standardmedicinering med inhalationssteroider vilket gör antalet patienter minimalt. Ändras detta blir det en stor grupp patienter som kan vara aktuella. Användningen av Daxas och plats på reklistan varierar i regionen. Finns med i Jönköpings län men ej Östergötland 2

3 Ventilatorbehandling: Ökat antal. Allt fler patienter med bakomliggande andningssvikt relaterat till övervikt i kombination med sömnapne. Där vanlig CPAP-behandling ej tillräcklig. Ökad användning hos patienter med ALS. Behov dels av utrustning men även sjuksköterskor med särskild kompetens. Kraftig ökning över tid med antal patienter i behandling. Lungtransplantation En allt bättre överlevnad för patienter som genomgår lungtransplantation. Kräver regelbundna kontroller och omfattande medicinering. Medicinska resultat/ kvalitet Ur fördjupad analys cancer i sydöstra sjukvårdsregionen fås antal registrerade fall för 2010 i lungcancerregistret följande täckningsgrad. Sydöstra sjukvårdsregionen 91% Östergötland 97%, Jönköpings län 76%, Kalmar län 95%. Antal dagar från remissankomst till behandlingsbeslut/ län: Median Östergötland 37, Jönköping 40, Kalmar 43 dagar ( riket 31 dagar) Tid från diagnos till behandlingsbeslut: Östergötland 12, Jönköping 21, kalmar 14 dagar. ( riket 10 dagar) 3

4 Rapport från Swedevox. Oxygenbehandling: Tillgängligheten till denna behandling varierar i regionen. Från Jönköping med 38/ inv. till Kalmar med 7/ inv. Nationellt är det 25/ inv. Nationellt erhåller 2500 pat behandling (2009) antalet är fortfarande i ökande, 30% byts ut varje år. Diagnoserna är i den terapeutiska gruppen nästan enbart lungmedicinska (främst KOL) bland de palliativa beh. dominerar malignitet. En hel mängd kvalitetsindikatorer mäts för att avgöra kvaliteten på beh. Nationellt är siffrorna bra. Ev skillnader mellan länen är inte analyserade här. Hemrespiratorbehandlingen ökar kraftigt i omfattning och den diagnos som nu dominerar är Pickwick, ALS ökar också rejält men i absoluta tal är den fortfarande rel. liten till omfattningen. Även här skiljer det på tillgången till behandling: Från Östergötland med 27/ inv till Kalmar med 7/ inv. Rikssnitt är 19. Både vad gäller oxygen och hemrespirator finns alltså stora skillnader vad gäller tillgången, kvaliteten är inte lika lättbedömd. Den ojämna tillgången måste analyseras vidare: Organisation? Intresse? Prioriteringar? Resurser? RIKS-KOL P g a bekymmer med statistiksammanställningen finns inga data ännu för 2010 att hämta ut från RiksKOL. Nedanstående data är hämtade från 2009 års årsrapport. Öppenvårdsdelen i RiksKOL startade i mars Utdata nedan gäller således för de första dryga 9,5 månaderna. 858 patienter hade registrerats i landet 31/ , från 65 olika enheter, 54 från primärvård och 11 från sjukhusbundna mottagningar. Antal anslutna enheter var dock vid denna tidpunkt ca 150. Medelåldern för registrerade patienter var 68,8 år. I Östergötland hade 140 patienter registrerats, i Jönköpings läns landsting ca 35 och i Kalmar bara en handfull. Några reflektioner kan dock göras enligt nedan: Vi kan bli bättre på att tidigare engagera dietist hos dem med alltför lågt BMI. Bland dem med BMI<22 så hade i Östergötland 56% haft dietistkontakt och i Jönköping 20%. 4

5 Andelen rökare är ganska hög (35%), även om variationen är stor mellan landstingen. I Kalmar hade alla 5 registrerade patienter slutat röka. I Östergötland rökte 26% och i Jönköping 38%. Än så länge har bara 42% av registrerade KOL-patienter genomgått mer strukturerad utbildning även här finns en stor spridning i landet. För Jönköpings del hade hela 86% av patienterna genomgått patientutbildning, i Östergötland 36% och i Kalmar ingen. Andelen influensavaccinerade i de olika landstingen varierar mellan 66% och 100%. I Jönköping är siffran 81%, i Östergötland 74%, i Kalmar 100% (dock få patienter) och för riket är siffran 71%. Andel pneumokockvaccinerade varierar mellan 50% och 70% (hos dem med signifikant antal registrerade patienter) och kan alltså bli bättre. Siffran för Jönköping är här 70%, för Östergötland 69%, för Kalmar 20% och för riket 59%. Rätt läkemedel till rätt patient på rätt indikation är målet, och att detta kan förbättras utifrån registerdata. Andra förbättringsområden är tillgängligheten till hjälp med rökavvänjning, patientutbildning samt kontaktmöjligheter med i första hand dietist som sjukgymnast. Även KOL-relaterad kontakt med kurator/psykolog hos dem med depression/ångest torde kunna bli bättre i Jönköping och Kalmar har ingen patient sådan kontakt medan 20% av patienterna i Östergötland har detta. Vad gäller KOL-relaterad sjukgymnastkontakt så har hela 60% i Jönköping sådan kontakt men bara 15% i Östergötland. 5

6 Tillgänglighet Stor brist på specialister inom lungmedicin inom hela regionen.!! Flera pensionsavgångar utan att det finns färdigutbildade ST-läkare med erfarenhet som kan ta vid. Det största hotet mot att driva verksamheten i alla tre landstingen! Går ej att rekrytera nationellt Ökad total efterfrågan av lungmedicinska bedömningar. Första besök inom specialiserad vård. Andel lungpatienter som fått besök inom 90 dagar i relation till alla väntande 6

7 7

8 Nationella rekommendationer och vårdprogram Nationellt lungcancerregister Swedevox register för syrgasbehandling i hemmet och behandling med hemventilator Riks-KOL nystartat register för KOL i öppenvård. Alfa-1-antitrypsinregister Palliativt register Vårdprogram nationell nivå finns för: Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av KOL. Vårdprogram för sarkoidos Vårdprogram för lungfibros Riktlinjer respirator i hemmet Riktlinjer oxygen i hemmet Alla enheter i regionen arbetar utifrån de nationella vårdprogrammen, ibland med lokala anpassningar. Större investeringar > 1 mkr Utbyte röntgen utrustning lungmedicin US Arbetet med hälsobefrämjande insatser i vårdprogrammen särskilt avseende fetma och rökning. I nationella vårdprogram för KOL betonas behandling av tobaksberoende som den viktigaste åtgärden och ju tidigare rökstopp kan komma till stånd i sjukdomsförloppet desto bättre är prognosen. Det är därför avgörande att upptäcka KOL på ett så tidigt stadium som möjligt. Diagnosen ställs med spirometri. Rökstopp inför operation Resurser för spirometriundersökning och kunskap tolkning av resultat avgörande för tidig upptäckt. Mycket vikigt att denna kompetens finns i primärvården. Resurser för rökavvänjning är otillräckliga på alla nivåer. för RMPG lungmedicin Helena Engström ordförande 8

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat nationella Kol-registret Årsrapport 21 års resultat Före bronkvidgare Efter bronkvidgare Normal kurva Flöde L/s Volym L Årsrapport 21 års resultat RiksKOL Registercentrum Västra Götaland www.rikskol.nu

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Luftvägsregistret, NKR14-122

Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2008-05-14 Bilaga till regionalt

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

2010-05-25. Cancerplan 2010-2015

2010-05-25. Cancerplan 2010-2015 2010-05-25 Cancerplan 2010-2015 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-25 2 (34) Innehåll: Sammanfattning och fortsatt inriktning 3 1 Cancersjukvårdens framtida möjligheter och utmaningar 5 2 Nationell cancerstrategi

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Landstinget i Jönköpings län 2013-12-02 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattande bedömning... 3 3 Resultat... 4 3.1 Övergripande indikatorer... 4 3.1.1 Dödlighet,

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Cancer i Sydöstra Sverige

Cancer i Sydöstra Sverige FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset 581

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland 1 Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland Åren 2012-2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Syftet med den regionala cancerstrategin, liksom med den nationella, är att ta ett samlat

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 2005-05-30 Dnr: LiÖ 2005-444 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 Rapportering av nyckelindikatorer och fördjupad uppföljning samt delårsbokslut och helårsbedömning april 2005

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer