PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv"

Transkript

1 PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna i Västernorrland Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum: Godkänd av: Text Datum: Text Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN ESA 1.1.DOC ÄNDRAT : :51

2 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 1(14) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING (FRÅN PROJEKTDIREKTIVET) BAKGRUND BESTÄLLARE MÅL OCH STRATEGIER MÅL (FRÅN PROJEKTDIREKTIVET) EFFEKTMÅL PROJEKTMÅL ANTAGANDEN OCH AVGRÄNSNINGAR UTGÅNGSPUNKTER BESTÄLLARENS ÅTAGANDE BEROENDEN OCH PÅVERKAN RISKER ORGANISATION OCH ROLLER RESURSER BUDGET TIDPLAN METODIK OCH ARBETSSÄTT INFORMATION KVALITETSSÄKRING DOKUMENTHANTERING ÄNDRINGSHANTERING LEVERABLER ACCEPTANSKRITERIER... 13

3 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 2(14) 0BFörändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första versionen av arbetsdokument Malin Heimer Fastställt dokument Malin heimer Förändring i innehållsförteckning Malin Heimer Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 1BRelaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Beställare ESA Augisti 2011 Ansökan om projektmedel länsstyrelsen LST Januari Beslut ansökan om regionala medel LST 2012 länsttyrelsen Kommunikationsplan ESA Styrgruppen ESA 2009 Allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesorientering Arbetsplatsförlagt lärande GY11 Skolverket Skolverket

4 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 3(14) 1 2BInledning (från projektdirektivet) I kommunerna jobbar vi hårt inom olika enheter för att skapa goda förutsättningar för meningsfull praktik oavsett om det är formell eller informell utbildning. I detta sammanhang är kommunerna inte bara beställare av praktikplatser utan också en stor arbetsgivare med många arbetsplatser som kan erbjuda bra praktikplatser. Genom att samordna all slags praktik inom kommunerna skulle vi kunna stärka det livslånga lärandet och minska konkurrensen mellan olika enheter. Vi skulle också kunna samordna kvalitetshöjande insatser som exempelvis intern och extern information/kommunikation och handledarutbildningar som vi är skyldiga att erbjuda Bakgrund Ett bra samarbete mellan skola och näringsliv behövs för att trygga den framtida kompetensförsörjningen inom privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns flera goda exempel på sådant samarbete inom vår region. För att ta tillvara möjligheterna till ytterligare utveckling av samarbetet behöver det finnas tydliga incitament och praktisk organisering hos såväl kommunen som samverkande arbetsgivare. Hanteringen av matchning mellan praktikplatser och individer kräver ett stort pedagogiskt grepp om hela processen, inklusive förberedelsearbete och efterarbete. För att stödja den processen har webbportalen utvecklats och etablerats i Västernorrlands län inom ramen för projektet e-länet, bra företagsklimat Det var ett successivt utvecklingsarbete som utgick från de befintliga kontakter som finns mellan arbetslivet och respektive program/skola. För bästa effekt i fortsatt kvalitetsförbättring bör naturligtvis samtliga utbildningar där det ingår praktik registrera sina företagskontakter i systemet. Det bidrar till en bra kartläggning dels över behovet av praktikplatser, dels vilka företag och arbetsplatser som samverkar på olika nivåer. Framgångsfaktorer i arbetet med praktikverksamhet inom projektet e-länet bra företagsklimat: Matchningen av praktikplatser har starkare koppling till utbildningen. Företagen kan själva välja vilken målgrupp respektive praktikplats ska vända sig till. Samma företag kan ha flera olika praktikplatser som vänder sig till olikamålgrupper. Praktiken blir mer rättssäker och jämlik ur ett jämställdhetsperspektiv. Samverkande organisationer/arbetsplatser och skolor har kontakten kvar även om speciella kontaktpersoner lämnar aktiv roll isamverkan. En ökad regional samverkan mellan utbildning och arbetsliv går att se. De flesta arbetsplatser tar emot praktikanter från olika kommuner. Administrativt stöd åt arbetsplatserna och samordnare från olika organisationer att skapa sig en överblick över samtliga kontaktersom arbetsplatsen har. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för olika samarbetsformer för att öka kvalitén i samverkan och vårda relationernamellan kommuner och näringsliv i hela vår region. Skolans engagemang att starkare knyta verksamheten till praktikperioder har ökat elevers motivation för praktiken och därmed stärkt ungdomars utveckling. Elevers entreprenöriella egenskaper förstärkts genom en strategisk och kvalitetsmässigt strakare samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

5 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 4(14) Beställare Projektet beställs av Kommunförbundet Västernorrland på uppdrag av skolcheferna i deltagande kommuner BMål och strategier I de formella utbildningarnas styrdokument står det mycket starkt skrivet om hur skolan ska arbeta med ett entrepenöriellt förhållningssätt och bidra till att eleverna utvecklar sina entreprenöriella egenskaper. Kreativitet och företagaranda är också en av EU:s nyckelkompetenser och anses nödvändiga för den individuella utvrcklingen till var och ens fulla potential och en etablering på arbetsmarknaden. Arbetet med att skapa en struktur och en kvalitetssäkring av praktikverksamheter kan kopplas till nya skollagen med tonvikt på kvalitetskraven för APL inom yrkesprogrammen och skolverkets allmänna råd om Studie- och yrkesvägledning. Projektet skan bidra till att skapa nya lärande miljöer och lärande organisationer 2 3BMål (från projektdirektivet) Att ytterst bidra till ungas integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden Att varje individ utvecklar sina entreprenöriella förmågor och tar ansvar för sitt eget lärande BEffektmål 4BÖkad integration och bättre samarbete mellan arbetsmarknad, näringsliv och grundskola/gymnasium/vuxenutbildning. 5BÖkad kreativitet, initiativförmåga och företagaranda hos enskilda individer 6BFler praktikplatser som erbjuds till rätt individ och vid rätt tillfälle 7Bättre möjligheter för kompetensförsörjnings hos företag /arbetsplatser. 8BKvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik/apu/apl och LIA 9Bättre förutsättningar för länets skolor att kunna möta de nya kraven i styrdokumenten kring entreprenörskap i skolan 10BAtt skapa konsensus kring värdet av kontakter med det omgivande samhället för näringsliv, arbetsliv och skolvärlden

6 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 5(14) BProjektmål 1. Att kvalitetssäkra lärandet i arbetslivet genom att stärka kompetensen hos medarbetare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Dvs utveckla och implementera hållbara rutiner för förberedelser, genomförande, uppföljning, bedömning och dokumentation som är anpassade för respektive målgrupp 2. Att organisera regional plattform för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv) där funktioner för drift, underhåll, support och utveckling av webbportalen HUwww.praktikplatsen.seUH ingår 3. Ett större och mer varierat utbud av praktikplatser för länets elever (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning) 4. Att utveckla stödfunktioner för lärare, SYV-are och skolledare i arbetet inom lokala programråd samt implementering av skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering 5. Arrangera seminarier, work shops och ERFA-träffar för medarbetare i skolan och samverkande arbetsplatser som ett stöd till arbetet enligt projektmål Att medverka till att lärare, SYV-are och skolledare erbjuds kompetensutveckling för att kunna utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan 7. Kvalitetssäkringen av praktikverksamhet ska implementeras i kommunernas ordinarie verksamhet Ett exempel på detta är att målsättningen och måluppfyllelse med respektive enhets praktikverksamhet går att utläsa i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar och att kostnaderna ryms inom budget. 3 1BAntaganden och avgränsningar I projektet ingår endast utveckling av det entreprenöriella lärandet och kvalitetssäkring av utbildningen utifrån perspektivet samverkan grundskola/gymnasieskola/vuxenutbildning och arbetsliv. Det finns gränsytor mot verksmheter som bedrivs inom andra kommunala förvaltningar/bolag ( t. ex arbetsmarknad och näringsliv). Vilka gränssnitt som kan vara relevanta att beröra närmare kan med fördel bedömas under projektets forrtlöpande under 2012 och beaktas när den reviderade tid- och aktivitetsplanen för 2013 fastställs. 4 12BUtgångspunkter Av projektdirektiven framgår bl a att projektets syfte är att organisera en lågsiktigt hållbar regional plattform för kontakter mellan utbildning och arbetsliv. I utgångsläget vid genomförandet av projektet inte finns inte någon etablerad hemvist för denna organisation (t ex regionförbund). Viktigt att beakta utifrån den utgångspunkten är att förutsättningarna för projektets framgång är starkt kopplat till de samverkande kommunernas respektive verksamhetspolicy samt styrningen av de samverkande kommunernas verksamheter och visionen av regional samverkan inom utbildningsområdet. 5 13Beställarens åtagande Beställarens uppdrag följer de generella ansvarspunkter som ingår i Sundsvalls kommuns projektmodell.

7 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 6(14) 6 14Beroenden och påverkan Projektet inverkas av hur väl de samverkande kommunerna identifierar såväl verksamheter som nyckelpersoneri de egna verksamheterna och tar ansvar för att koppla dessa projektmålen enligt projektdirektiven. Stor tonvikt i projektet ligger på kvalitetssäkring av lärandet i arbetslivet. Praktiksamordning och gemensamma insatser för att vårda relationerna mellan kommunen och det regionala näringslivet måste stärkas. Utvecklas detta kan vi motverka arbetslöshet och samtidigt bidra till att matchningen av ungas val av utbildning, utbildningens innehåll och arbetslivets behov av kompetens förbättras. För att lyckas med det behöver varje samverkande kommun ta ansvar för att Skapa en organisation för praktiksamordning med en tydlig struktur (syfte och mål) Tydliggöra ansvar och rutiner (uppdragsbeskrivning och arbetsfördelning) Koppla praktiksamordningen till kommunens struktur (ansvarig chef/förvaltning/nämnd) Skapa utrymme (kompetens och resurser) för skolorna i arbetet med att åtgärda de brister som finns i kvalitén i lärandet i arbetslivet 7 15BRisker Risk Deltagare i projektgruppen får svårt att avsätta den förutbestämda och nödvändiga tiden i projektet Utvecklingsarbetet stöter på hinder pga kulturella motsättningar och arbetsorganisatoriska faktorer Negativa attityder påverkar projektets resultat i fel riktning om det inte kommuniceras på alla nivåer i de lärande organisationerna Budgetkalkylen håller inte om de samverkande kommunerna inte bidrar med den medfinnansiering de åtagit sig att göra Åtgärd Flagga direkt om bekymmer uppstår och skriva resurskontrakt mellan projektgruppdeltagare och dess närmaste chef där det finns ett sådant behov. Projektets mål och resultat ska knytas till enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar Tillämpa ett arbetssätt som inbjuder till delaktighet och dialog. En särskild kommunikationsplan har upprättats och denna bör revideras vid ett sådant behov. Tidredovisningar skickas in till projekägaren varje månad. Projektledaren flaggar för styrgruppen direkt om bekymmer uppstår.

8 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 7(14) 8 16BOrganisation och roller Beställare: Kommunförbundet i Västernorrland tillsammans med länets skolchefer. Styrgrupp: Deltagande kommuners skolchefer Projektägare: Sundsvalls kommun Projektledare: Malin Heimer, Sundsvalls kommun Arbetsgrupp: Minst en huvudadministrtör från varje deltagande kommun som tillsammans med projektledaren utgör den regionala arbetsgruppen. Fler projektmedarbetare kommer att finnas och knyts till det okala utvecklingsarbetet i respektive kommun som bedrivs enligt projektdirektiven. Referensgrupper: En i varje kommun, utses av projektets arbetsgrupp i samråd med ansvariga chefer för de verksamheter som berörs. 9 17BResurser Egen personal: Projektledare 100%, administration 20% 2011, 10% Arbetsgrupp och övriga medarbetare från kommunerna som medverkar i projektets genomförandeaktiviteter ska uppgå till100% av total medfinnansiering för respektive kommun. Beräknad fördelning av resurserna Investeringar Vad ska den bestå av Vad kostar den Externa tjänster Vem/Vilka Summa Hyra Praktikplatsen.se Gotit Utbildning Praktikplatsen Gotit Övrigt Beräknat Materielkostnader Resekostnader(prjledaren) Utbildningskostnader,(hyra av lokal, material, förtäring) Handledarseminarium samverkande arbetsplatser Entreprenörskapsfrämjande aktiviteter, ERFA-träffar, omvärldsbevakning, externa konferenser m.m, seminarier Summa Sundsvalls kommun är projektägare vilket innebär att alla faktiska kostnader bokförs under ett särskillt projektkonto hos Sundsvalls kommun. För att rekvirera pengar från Länstryrelsens Västernorrlands beviljade medel skickas rekvisitioner, lägesrapporter och tillhörande tidrapporter in till länsttyrelsen enl den tidplan som är angiven i beslut om utbetalning av regionala medel.

9 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 8(14) 10 18Budget Offentlig finansiär, pengar År 2011 År 2012 År 2013 Totalt % Tot Länsstyrelsen ,58% Offentlig finansiär, eget arb. Sundsvalls kommun, eget arb (1,5tj) ,32% Örnsköldsviks kommun, eget arb (0,75tj) ,66% Kramfors kommun (0,5tj) ,11% Sollefteå kommun, eget arbete (0,5tj) ,11% Ånge kommun, eget arbete (0,5tj) ,11% Härnösands kommun, eget arb (0,5tj) ,11% SUMMA Finansiering ,00% 19BProjektet beviljas bidrag från Läsnsstyrelsen Västernorrland med kr för 2011 samtidigt som medel reserverats för resterande projektperiod. För 2012 reserveras och för 2013 reserveras kronor vilket blirtotalt kronor. Totalt bidrar Länsstyrelsen Västernorrland med max 36, 76% av projektets totala kostnader. Under förutsättning att projektplan, syfte, mål och villkor följs avser länsstyrelsen att bevilja även de reserverade medlen för projektet. Begäran om att reserverade medel ska beviljas för ytterligare ett år görs till länsstyrelsen vid två tillfällen: för 2012 års medel för 2013 års medel 11 20BTidplan 1. Planeringsfas September-December 2011: Projektdirektiv fastställs av beställare/styrgrupp. Tillsättning av projektledare. Projektplan tas fram av projektledare och fastställs av styrgrupp. Personkontrakt för projektmedarbetare och styrgruppsmedlemmar undertecknas 2. Genomförandefas: Januari 2012 December 2013

10 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 9(14) ESA Aktiviteter, Leverabler och Milstolpar 2012 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Projektmål 1 Utvecklingsarbete processen lärandet i arbetslivet Milstolpe 1 30 juni Projektmål 2 Kick off! SSA Anv träff pp Behovsanalys utifrån milstolpe 1 Omvärldsbevakning Erfa pp Projektmål 3 Synkronisering med projektmål 1 Projektmål 4,7 Överblick och nulägesanalys elevernas aktuella praktikplatser registreras fortlöpande i Fastställande av aktiviteter/tidplan 2013 Milstolpe 2 15 november Projektmål 5 1. Handled Utb 2. ERFA grsk 1. Handled Utb 1. Handled Utb 1. Handled Utb 3. ERFA gy 2. ERFA grsk 3. ERFA gy Delrapport Styrgrupp 31 mars Delrapport Styrgrupp 30 september ESA Aktiviteter, Leverabler och Milstolpar 2013 Milstolpe 3 31 mars JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Projektmål 2, 7 Ta fram Utveckling regional plattform, organisationsskiss_ synkronisering med berörda VP och visoner regional plattform om regional samverkan inom utbildning. Milstolpe 3 31 mars Implementering regional plattform Milstolpe 5 30 september Projektmål 3 Projektmål 4 Elevernas aktuella praktikplatser registreras fortlöpande i Behovsanalys verksamhetsstöd för: - Lokala programråd i gy/vux och - Allmänna råd o kommentarer för SYO Milstolpe 4 30 juni Utveckling etablering verksamhetsstöd- - Lokala programråd i gy/vux och - Allmänna råd o kommentarer för SYO enl milstolpe 2 Milstolpe 6 15 december Projektmål 5, 6 1. Handled Utb 2. ERFA grsk 1. Handled Utb 1. Handled Utb 1. Handled Utb 3. ERFA gy 2. ERFA grsk 3. ERFA gy Delrapport Styrgrupp 31 mars Delrapport Styrgrupp 30 september Kick off: 27 januari. Deltar gör beställare/styrgruppsmedlemmar, projektmedarbetare (projektledare, ekononomihandläggare, huvudadministratörer), reprresentanter från länsstyrelsen. Övriga nyckelpersoner såsom ansvariga chefer i kommunerna, branchorganisationer och samverkande företag kan bjudas in att delta i delar av programmet för dagen. SSA: SSA-rukskonferens i Uppsala mars. Projektledaren och huvudadminstratörer i samverkande kommuner deltar. Anv träff pp. Användarträff för praktikplatsen. Arrangeras av leverantören Gotit i månadsskiftet maj-juni. Deltar gör projektledaren och huvudadministratörerna i samverkande kommuner.

11 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 10(14) ERFA pp: Erfarenhetsutbytesträff tillsammans med övriga regioner i Sverige som använder sig av praktikplatsen. Tidpunkten för träffen okt-nov. Seminareier och ERFA-träffar 1. Gr H Utb Grundläggande handledarutbildning för samverkande arbetsplatser. Arrangeras lokalt i varje kommun. Varje huvudadministratör arrangerar kommunens träffar i samverkan med medarbetare i kommunen. Huvudadministratörer i övriga samverkande kommuner ska bjudas in att delta vid dessa tillfällen. 2. ERFA grsk Erfarenhetsutbytesträffar för praktikansvariga inom grundskolan. Arrangeras regionalt 1 gång per termin av projektledaren i samverkan med huvudadminisdtratörerna i samverkande kommuner. 3. ERFA gy Erfarenhetsutbytesträffar för praktikansvariga för APL. Arrangeras lokalt i varje kommun 1 gång/termin av respektive kommuns huvudadministratör. Målbild 2014 Målbild 2014 JAN 2014 M Å L B I L D den regionala plattformen för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv). Verksamhetsstöd för verksamheter där praktik ingår Samordning, öppenhet och helhetssyn Information och utbildning Kvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Väl fungerande lokala programråd och liknande samverkansråd med grundskolan Lärandet i arbetslivet bidrar till utveckling av elevernas entreprenöriella egenskaper

12 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 11(14) 12 21BMetodik och arbetssätt Utgångspunkten är att projektet drivs som ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västernorrland. Varje enskild kommun är ansvariga för att utvecklingsarbetet i den egna kommunen genomförs enligt projektdirektiven. Projektets arbetsgrupp har arbetsmöten regelbundet med en månads intervall under hela projektets genomförande. Vid dessa möten deltar alla huvudadministratörer i de samverkande kommunerna och mötena hålls ihop av projektledaren. Syftet med mötena är att utbyta erfarrenheter mellan kommunerna och driva arbetet framåt enligt projektplanen. Referensgrupper ska utses i varje kommun Referensgruppsmöten genomföras vid tre tillfällen/år under åren och ha till uppgift att värdera och vidareutveckla de resultat som tagits fram av projektet. Huvudadministratören i respektive kommun håller ihop dessa möten. och projektledaren ska också bjudas in. Regionala erfarenhetsutbytesträffar för grundskolan genomförs vid två tillfällen per år under åren Vid dessa möten medverkar praktikansvariga i samverkande kommuners grundskolor (lärare och/eller SYV-are), rektorer samt kommunernas huvudadministratörer. Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla processen för PRAO i grundskolan enligt projektmålen. Projektledaren håller ihop dessa möten. Lokala (i varje kommun)erfarenhetsutbytesträffar för gymnasieskolan genomförs vid två tillfällen per år under åren Vid dessa möten deltar praktikansvariga för yrkesprogrammen och rektor/rektorer. Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla processen för APL enligt projektmålen. Huvudadministratören i respektive kommun håller ihop dessa möten och projektledaren ska också bjudas in. Grundläggande handledarutbildning genomförs vid fyra gånger per år under åren i respektive kommun.. Till dessa inbjuds arbetsplatser som samverkar med skolorna genom praktikplatsen.se. Syftet är att stödja och kvalitetssäkra handledarskapet samt skapa en gemensam förståelse för uppdraget/målsättningen för olika typer av praktik. Huvudadministratörerna i respektive kommun håller i dessa utbildningar som med fördel genomförs i tillsammans med representanter (lärare, SYV-are, rektorer, elever) från skolor där praktik ingår i utbildningen. Aktiviteter som främjar projektet kan även pågå på lokal och regional nivå vid sidan av ovanstående möten. Projektets arbetsgruppsmedlemmar kan vid behov stå för viss dokumentation så att projektledaren succesit hålls informerad och kan sammanställa olika former av resultat i de löpande lägesrapporterna. Tidrapportering Tidrapportering sker genom att varje projektdeltagare själv fyller i den nedlagda tiden per vecka i tilldelad tidrapporteringsmall. Dessa tidrapporter ska undertecknas av projektdeltagarens närmaste chef och sedan skickas in till projektets administratör. Vid första tillfället som en projektdeltagare skickar in en tidrapport ska även lönespec bifogas.

13 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 12(14) 13 2BInformation En särskild kommunikationsplan för projektet finns BKvalitetssäkring För att kvalitetssäkra innehållet i projektet vidtas följande åtgärder: - Projektdirektiv diskuteras i projektgruppen och synpunkter återkopplas till projektledaren - Projektet förljer Sundsvalls kommuns projektmodell. - Projektplan tas fram av projektledare i dialog med projektgrupp. - Referensgrupper ges möjlighet att komma med synpunkter och vidareutveckla de resultat som tas fram av ptrojektgruppen inom olika aktiviteter. Synpunkter från referensgrupperna ska även redovisas separat till projektledare/beställare/styrgrupp - Regelbundna lägesrapporter till styrgrupp och medfinnansiär BDokumenthantering Arbetsdokument för projektgruppens arbete samlas i projektplatsen Projektet på Sundsvalls kommuns webb. Dokument och informationsmaterial som rör rutiner och arbetsmodeller för praktik samlas på webbsidan praktikplatsen.se 16 25BÄndringshantering Om det uppstår ändringar som förändrar förutsättningarna för projektet tas en förändringsbegäran fram av projektledaren. Som sedan beslutas av beställaren/styrgruppen. Särskilt viktigt är ändringshanteringen i de fall som ändringarna förlänger tidplanen, påverkar medfinnansieringen från länsstyrelsen, leder till sämre kvalitet eller ökar kostnaderna.

14 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 13(14) 17 26BLeverabler Regelbundna delrapporter om det pågånde utvecklingsarbetet enligt projektmål (punkt 2.2) och tidplan (punkt 13). Slutrapport Indikatorer och milstolpar: Milstolpe 1, 2012: Beskrivande lärprocesser för lärandet i arbetslivet (Praktik inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen). Dessa lärprocesser ska presenteras specifikt för varje målgrupp och innehålla beskrivning av: - förberedelse - genomförande - utvärdering - dokumentation - uppföljning Milstolpe 2, 2012 Aktivitetsplan/Tidplan för år 2013 Milstolpe 3, 2013 Organisationsskiss -regional plattform enl projektmål 2, 7 Milstolpe 4, 2013 Fler och ett mer varierat utbud av praktikplatser för grundskolans elever. Indikator: 60% av antal praktikplatser enligt definierat behov (varav 30% finns inom kommunala förvaltningar och bolag) ska skolorna kunna erbjuda via praktikplatsen.se Milstolpe 5, 2013 Förslag till regional plattform enl projektmål 2, 7 Milstolpe 6, 2013: Översikt och helhetssyn över samtliga elevers praktikplaceringar i praktikplatsen.se (grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) 18 27BAcceptanskriterier Beställaren tar emot och godkänner delrapporter samt ansvarar för vidare beslutshantering.

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 6.DOC

ESA STATUSRAPPORT 6.DOC STATUSRAPPORT 6 Titel: Statusrapport 6 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor 1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Lärande och kulturnämnden

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\ Titel: Projektdirektiv Fordonsutredning Projekt: Fordonsutredning Idnr: TS-2016-99 Beställare: Projektledare: Samhällsbyggnad, Magnus Olsson, Verksamhetschef administration Fredrik Härnby Version: 0.4

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0.

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0. 1 (7) Projektdirektiv Framtid Nora Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr 2016-1991 Beställare: Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg Version: 0.6 Skriven av: Åke Sjöberg Datum 2016-09-05 Projektwebbplats:

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer