PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv"

Transkript

1 PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna i Västernorrland Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum: Godkänd av: Text Datum: Text Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN ESA 1.1.DOC ÄNDRAT : :51

2 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 1(14) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING (FRÅN PROJEKTDIREKTIVET) BAKGRUND BESTÄLLARE MÅL OCH STRATEGIER MÅL (FRÅN PROJEKTDIREKTIVET) EFFEKTMÅL PROJEKTMÅL ANTAGANDEN OCH AVGRÄNSNINGAR UTGÅNGSPUNKTER BESTÄLLARENS ÅTAGANDE BEROENDEN OCH PÅVERKAN RISKER ORGANISATION OCH ROLLER RESURSER BUDGET TIDPLAN METODIK OCH ARBETSSÄTT INFORMATION KVALITETSSÄKRING DOKUMENTHANTERING ÄNDRINGSHANTERING LEVERABLER ACCEPTANSKRITERIER... 13

3 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 2(14) 0BFörändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första versionen av arbetsdokument Malin Heimer Fastställt dokument Malin heimer Förändring i innehållsförteckning Malin Heimer Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 1BRelaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Beställare ESA Augisti 2011 Ansökan om projektmedel länsstyrelsen LST Januari Beslut ansökan om regionala medel LST 2012 länsttyrelsen Kommunikationsplan ESA Styrgruppen ESA 2009 Allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesorientering Arbetsplatsförlagt lärande GY11 Skolverket Skolverket

4 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 3(14) 1 2BInledning (från projektdirektivet) I kommunerna jobbar vi hårt inom olika enheter för att skapa goda förutsättningar för meningsfull praktik oavsett om det är formell eller informell utbildning. I detta sammanhang är kommunerna inte bara beställare av praktikplatser utan också en stor arbetsgivare med många arbetsplatser som kan erbjuda bra praktikplatser. Genom att samordna all slags praktik inom kommunerna skulle vi kunna stärka det livslånga lärandet och minska konkurrensen mellan olika enheter. Vi skulle också kunna samordna kvalitetshöjande insatser som exempelvis intern och extern information/kommunikation och handledarutbildningar som vi är skyldiga att erbjuda Bakgrund Ett bra samarbete mellan skola och näringsliv behövs för att trygga den framtida kompetensförsörjningen inom privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns flera goda exempel på sådant samarbete inom vår region. För att ta tillvara möjligheterna till ytterligare utveckling av samarbetet behöver det finnas tydliga incitament och praktisk organisering hos såväl kommunen som samverkande arbetsgivare. Hanteringen av matchning mellan praktikplatser och individer kräver ett stort pedagogiskt grepp om hela processen, inklusive förberedelsearbete och efterarbete. För att stödja den processen har webbportalen utvecklats och etablerats i Västernorrlands län inom ramen för projektet e-länet, bra företagsklimat Det var ett successivt utvecklingsarbete som utgick från de befintliga kontakter som finns mellan arbetslivet och respektive program/skola. För bästa effekt i fortsatt kvalitetsförbättring bör naturligtvis samtliga utbildningar där det ingår praktik registrera sina företagskontakter i systemet. Det bidrar till en bra kartläggning dels över behovet av praktikplatser, dels vilka företag och arbetsplatser som samverkar på olika nivåer. Framgångsfaktorer i arbetet med praktikverksamhet inom projektet e-länet bra företagsklimat: Matchningen av praktikplatser har starkare koppling till utbildningen. Företagen kan själva välja vilken målgrupp respektive praktikplats ska vända sig till. Samma företag kan ha flera olika praktikplatser som vänder sig till olikamålgrupper. Praktiken blir mer rättssäker och jämlik ur ett jämställdhetsperspektiv. Samverkande organisationer/arbetsplatser och skolor har kontakten kvar även om speciella kontaktpersoner lämnar aktiv roll isamverkan. En ökad regional samverkan mellan utbildning och arbetsliv går att se. De flesta arbetsplatser tar emot praktikanter från olika kommuner. Administrativt stöd åt arbetsplatserna och samordnare från olika organisationer att skapa sig en överblick över samtliga kontaktersom arbetsplatsen har. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för olika samarbetsformer för att öka kvalitén i samverkan och vårda relationernamellan kommuner och näringsliv i hela vår region. Skolans engagemang att starkare knyta verksamheten till praktikperioder har ökat elevers motivation för praktiken och därmed stärkt ungdomars utveckling. Elevers entreprenöriella egenskaper förstärkts genom en strategisk och kvalitetsmässigt strakare samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

5 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 4(14) Beställare Projektet beställs av Kommunförbundet Västernorrland på uppdrag av skolcheferna i deltagande kommuner BMål och strategier I de formella utbildningarnas styrdokument står det mycket starkt skrivet om hur skolan ska arbeta med ett entrepenöriellt förhållningssätt och bidra till att eleverna utvecklar sina entreprenöriella egenskaper. Kreativitet och företagaranda är också en av EU:s nyckelkompetenser och anses nödvändiga för den individuella utvrcklingen till var och ens fulla potential och en etablering på arbetsmarknaden. Arbetet med att skapa en struktur och en kvalitetssäkring av praktikverksamheter kan kopplas till nya skollagen med tonvikt på kvalitetskraven för APL inom yrkesprogrammen och skolverkets allmänna råd om Studie- och yrkesvägledning. Projektet skan bidra till att skapa nya lärande miljöer och lärande organisationer 2 3BMål (från projektdirektivet) Att ytterst bidra till ungas integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden Att varje individ utvecklar sina entreprenöriella förmågor och tar ansvar för sitt eget lärande BEffektmål 4BÖkad integration och bättre samarbete mellan arbetsmarknad, näringsliv och grundskola/gymnasium/vuxenutbildning. 5BÖkad kreativitet, initiativförmåga och företagaranda hos enskilda individer 6BFler praktikplatser som erbjuds till rätt individ och vid rätt tillfälle 7Bättre möjligheter för kompetensförsörjnings hos företag /arbetsplatser. 8BKvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik/apu/apl och LIA 9Bättre förutsättningar för länets skolor att kunna möta de nya kraven i styrdokumenten kring entreprenörskap i skolan 10BAtt skapa konsensus kring värdet av kontakter med det omgivande samhället för näringsliv, arbetsliv och skolvärlden

6 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 5(14) BProjektmål 1. Att kvalitetssäkra lärandet i arbetslivet genom att stärka kompetensen hos medarbetare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Dvs utveckla och implementera hållbara rutiner för förberedelser, genomförande, uppföljning, bedömning och dokumentation som är anpassade för respektive målgrupp 2. Att organisera regional plattform för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv) där funktioner för drift, underhåll, support och utveckling av webbportalen HUwww.praktikplatsen.seUH ingår 3. Ett större och mer varierat utbud av praktikplatser för länets elever (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning) 4. Att utveckla stödfunktioner för lärare, SYV-are och skolledare i arbetet inom lokala programråd samt implementering av skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering 5. Arrangera seminarier, work shops och ERFA-träffar för medarbetare i skolan och samverkande arbetsplatser som ett stöd till arbetet enligt projektmål Att medverka till att lärare, SYV-are och skolledare erbjuds kompetensutveckling för att kunna utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan 7. Kvalitetssäkringen av praktikverksamhet ska implementeras i kommunernas ordinarie verksamhet Ett exempel på detta är att målsättningen och måluppfyllelse med respektive enhets praktikverksamhet går att utläsa i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar och att kostnaderna ryms inom budget. 3 1BAntaganden och avgränsningar I projektet ingår endast utveckling av det entreprenöriella lärandet och kvalitetssäkring av utbildningen utifrån perspektivet samverkan grundskola/gymnasieskola/vuxenutbildning och arbetsliv. Det finns gränsytor mot verksmheter som bedrivs inom andra kommunala förvaltningar/bolag ( t. ex arbetsmarknad och näringsliv). Vilka gränssnitt som kan vara relevanta att beröra närmare kan med fördel bedömas under projektets forrtlöpande under 2012 och beaktas när den reviderade tid- och aktivitetsplanen för 2013 fastställs. 4 12BUtgångspunkter Av projektdirektiven framgår bl a att projektets syfte är att organisera en lågsiktigt hållbar regional plattform för kontakter mellan utbildning och arbetsliv. I utgångsläget vid genomförandet av projektet inte finns inte någon etablerad hemvist för denna organisation (t ex regionförbund). Viktigt att beakta utifrån den utgångspunkten är att förutsättningarna för projektets framgång är starkt kopplat till de samverkande kommunernas respektive verksamhetspolicy samt styrningen av de samverkande kommunernas verksamheter och visionen av regional samverkan inom utbildningsområdet. 5 13Beställarens åtagande Beställarens uppdrag följer de generella ansvarspunkter som ingår i Sundsvalls kommuns projektmodell.

7 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 6(14) 6 14Beroenden och påverkan Projektet inverkas av hur väl de samverkande kommunerna identifierar såväl verksamheter som nyckelpersoneri de egna verksamheterna och tar ansvar för att koppla dessa projektmålen enligt projektdirektiven. Stor tonvikt i projektet ligger på kvalitetssäkring av lärandet i arbetslivet. Praktiksamordning och gemensamma insatser för att vårda relationerna mellan kommunen och det regionala näringslivet måste stärkas. Utvecklas detta kan vi motverka arbetslöshet och samtidigt bidra till att matchningen av ungas val av utbildning, utbildningens innehåll och arbetslivets behov av kompetens förbättras. För att lyckas med det behöver varje samverkande kommun ta ansvar för att Skapa en organisation för praktiksamordning med en tydlig struktur (syfte och mål) Tydliggöra ansvar och rutiner (uppdragsbeskrivning och arbetsfördelning) Koppla praktiksamordningen till kommunens struktur (ansvarig chef/förvaltning/nämnd) Skapa utrymme (kompetens och resurser) för skolorna i arbetet med att åtgärda de brister som finns i kvalitén i lärandet i arbetslivet 7 15BRisker Risk Deltagare i projektgruppen får svårt att avsätta den förutbestämda och nödvändiga tiden i projektet Utvecklingsarbetet stöter på hinder pga kulturella motsättningar och arbetsorganisatoriska faktorer Negativa attityder påverkar projektets resultat i fel riktning om det inte kommuniceras på alla nivåer i de lärande organisationerna Budgetkalkylen håller inte om de samverkande kommunerna inte bidrar med den medfinnansiering de åtagit sig att göra Åtgärd Flagga direkt om bekymmer uppstår och skriva resurskontrakt mellan projektgruppdeltagare och dess närmaste chef där det finns ett sådant behov. Projektets mål och resultat ska knytas till enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar Tillämpa ett arbetssätt som inbjuder till delaktighet och dialog. En särskild kommunikationsplan har upprättats och denna bör revideras vid ett sådant behov. Tidredovisningar skickas in till projekägaren varje månad. Projektledaren flaggar för styrgruppen direkt om bekymmer uppstår.

8 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 7(14) 8 16BOrganisation och roller Beställare: Kommunförbundet i Västernorrland tillsammans med länets skolchefer. Styrgrupp: Deltagande kommuners skolchefer Projektägare: Sundsvalls kommun Projektledare: Malin Heimer, Sundsvalls kommun Arbetsgrupp: Minst en huvudadministrtör från varje deltagande kommun som tillsammans med projektledaren utgör den regionala arbetsgruppen. Fler projektmedarbetare kommer att finnas och knyts till det okala utvecklingsarbetet i respektive kommun som bedrivs enligt projektdirektiven. Referensgrupper: En i varje kommun, utses av projektets arbetsgrupp i samråd med ansvariga chefer för de verksamheter som berörs. 9 17BResurser Egen personal: Projektledare 100%, administration 20% 2011, 10% Arbetsgrupp och övriga medarbetare från kommunerna som medverkar i projektets genomförandeaktiviteter ska uppgå till100% av total medfinnansiering för respektive kommun. Beräknad fördelning av resurserna Investeringar Vad ska den bestå av Vad kostar den Externa tjänster Vem/Vilka Summa Hyra Praktikplatsen.se Gotit Utbildning Praktikplatsen Gotit Övrigt Beräknat Materielkostnader Resekostnader(prjledaren) Utbildningskostnader,(hyra av lokal, material, förtäring) Handledarseminarium samverkande arbetsplatser Entreprenörskapsfrämjande aktiviteter, ERFA-träffar, omvärldsbevakning, externa konferenser m.m, seminarier Summa Sundsvalls kommun är projektägare vilket innebär att alla faktiska kostnader bokförs under ett särskillt projektkonto hos Sundsvalls kommun. För att rekvirera pengar från Länstryrelsens Västernorrlands beviljade medel skickas rekvisitioner, lägesrapporter och tillhörande tidrapporter in till länsttyrelsen enl den tidplan som är angiven i beslut om utbetalning av regionala medel.

9 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 8(14) 10 18Budget Offentlig finansiär, pengar År 2011 År 2012 År 2013 Totalt % Tot Länsstyrelsen ,58% Offentlig finansiär, eget arb. Sundsvalls kommun, eget arb (1,5tj) ,32% Örnsköldsviks kommun, eget arb (0,75tj) ,66% Kramfors kommun (0,5tj) ,11% Sollefteå kommun, eget arbete (0,5tj) ,11% Ånge kommun, eget arbete (0,5tj) ,11% Härnösands kommun, eget arb (0,5tj) ,11% SUMMA Finansiering ,00% 19BProjektet beviljas bidrag från Läsnsstyrelsen Västernorrland med kr för 2011 samtidigt som medel reserverats för resterande projektperiod. För 2012 reserveras och för 2013 reserveras kronor vilket blirtotalt kronor. Totalt bidrar Länsstyrelsen Västernorrland med max 36, 76% av projektets totala kostnader. Under förutsättning att projektplan, syfte, mål och villkor följs avser länsstyrelsen att bevilja även de reserverade medlen för projektet. Begäran om att reserverade medel ska beviljas för ytterligare ett år görs till länsstyrelsen vid två tillfällen: för 2012 års medel för 2013 års medel 11 20BTidplan 1. Planeringsfas September-December 2011: Projektdirektiv fastställs av beställare/styrgrupp. Tillsättning av projektledare. Projektplan tas fram av projektledare och fastställs av styrgrupp. Personkontrakt för projektmedarbetare och styrgruppsmedlemmar undertecknas 2. Genomförandefas: Januari 2012 December 2013

10 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 9(14) ESA Aktiviteter, Leverabler och Milstolpar 2012 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Projektmål 1 Utvecklingsarbete processen lärandet i arbetslivet Milstolpe 1 30 juni Projektmål 2 Kick off! SSA Anv träff pp Behovsanalys utifrån milstolpe 1 Omvärldsbevakning Erfa pp Projektmål 3 Synkronisering med projektmål 1 Projektmål 4,7 Överblick och nulägesanalys elevernas aktuella praktikplatser registreras fortlöpande i Fastställande av aktiviteter/tidplan 2013 Milstolpe 2 15 november Projektmål 5 1. Handled Utb 2. ERFA grsk 1. Handled Utb 1. Handled Utb 1. Handled Utb 3. ERFA gy 2. ERFA grsk 3. ERFA gy Delrapport Styrgrupp 31 mars Delrapport Styrgrupp 30 september ESA Aktiviteter, Leverabler och Milstolpar 2013 Milstolpe 3 31 mars JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Projektmål 2, 7 Ta fram Utveckling regional plattform, organisationsskiss_ synkronisering med berörda VP och visoner regional plattform om regional samverkan inom utbildning. Milstolpe 3 31 mars Implementering regional plattform Milstolpe 5 30 september Projektmål 3 Projektmål 4 Elevernas aktuella praktikplatser registreras fortlöpande i Behovsanalys verksamhetsstöd för: - Lokala programråd i gy/vux och - Allmänna råd o kommentarer för SYO Milstolpe 4 30 juni Utveckling etablering verksamhetsstöd- - Lokala programråd i gy/vux och - Allmänna råd o kommentarer för SYO enl milstolpe 2 Milstolpe 6 15 december Projektmål 5, 6 1. Handled Utb 2. ERFA grsk 1. Handled Utb 1. Handled Utb 1. Handled Utb 3. ERFA gy 2. ERFA grsk 3. ERFA gy Delrapport Styrgrupp 31 mars Delrapport Styrgrupp 30 september Kick off: 27 januari. Deltar gör beställare/styrgruppsmedlemmar, projektmedarbetare (projektledare, ekononomihandläggare, huvudadministratörer), reprresentanter från länsstyrelsen. Övriga nyckelpersoner såsom ansvariga chefer i kommunerna, branchorganisationer och samverkande företag kan bjudas in att delta i delar av programmet för dagen. SSA: SSA-rukskonferens i Uppsala mars. Projektledaren och huvudadminstratörer i samverkande kommuner deltar. Anv träff pp. Användarträff för praktikplatsen. Arrangeras av leverantören Gotit i månadsskiftet maj-juni. Deltar gör projektledaren och huvudadministratörerna i samverkande kommuner.

11 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 10(14) ERFA pp: Erfarenhetsutbytesträff tillsammans med övriga regioner i Sverige som använder sig av praktikplatsen. Tidpunkten för träffen okt-nov. Seminareier och ERFA-träffar 1. Gr H Utb Grundläggande handledarutbildning för samverkande arbetsplatser. Arrangeras lokalt i varje kommun. Varje huvudadministratör arrangerar kommunens träffar i samverkan med medarbetare i kommunen. Huvudadministratörer i övriga samverkande kommuner ska bjudas in att delta vid dessa tillfällen. 2. ERFA grsk Erfarenhetsutbytesträffar för praktikansvariga inom grundskolan. Arrangeras regionalt 1 gång per termin av projektledaren i samverkan med huvudadminisdtratörerna i samverkande kommuner. 3. ERFA gy Erfarenhetsutbytesträffar för praktikansvariga för APL. Arrangeras lokalt i varje kommun 1 gång/termin av respektive kommuns huvudadministratör. Målbild 2014 Målbild 2014 JAN 2014 M Å L B I L D den regionala plattformen för kontakter mellan kommun-näringsliv (utbildning-arbetsliv). Verksamhetsstöd för verksamheter där praktik ingår Samordning, öppenhet och helhetssyn Information och utbildning Kvalitetssäkrad och rättssäkrad praktik inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Väl fungerande lokala programråd och liknande samverkansråd med grundskolan Lärandet i arbetslivet bidrar till utveckling av elevernas entreprenöriella egenskaper

12 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 11(14) 12 21BMetodik och arbetssätt Utgångspunkten är att projektet drivs som ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västernorrland. Varje enskild kommun är ansvariga för att utvecklingsarbetet i den egna kommunen genomförs enligt projektdirektiven. Projektets arbetsgrupp har arbetsmöten regelbundet med en månads intervall under hela projektets genomförande. Vid dessa möten deltar alla huvudadministratörer i de samverkande kommunerna och mötena hålls ihop av projektledaren. Syftet med mötena är att utbyta erfarrenheter mellan kommunerna och driva arbetet framåt enligt projektplanen. Referensgrupper ska utses i varje kommun Referensgruppsmöten genomföras vid tre tillfällen/år under åren och ha till uppgift att värdera och vidareutveckla de resultat som tagits fram av projektet. Huvudadministratören i respektive kommun håller ihop dessa möten. och projektledaren ska också bjudas in. Regionala erfarenhetsutbytesträffar för grundskolan genomförs vid två tillfällen per år under åren Vid dessa möten medverkar praktikansvariga i samverkande kommuners grundskolor (lärare och/eller SYV-are), rektorer samt kommunernas huvudadministratörer. Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla processen för PRAO i grundskolan enligt projektmålen. Projektledaren håller ihop dessa möten. Lokala (i varje kommun)erfarenhetsutbytesträffar för gymnasieskolan genomförs vid två tillfällen per år under åren Vid dessa möten deltar praktikansvariga för yrkesprogrammen och rektor/rektorer. Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla processen för APL enligt projektmålen. Huvudadministratören i respektive kommun håller ihop dessa möten och projektledaren ska också bjudas in. Grundläggande handledarutbildning genomförs vid fyra gånger per år under åren i respektive kommun.. Till dessa inbjuds arbetsplatser som samverkar med skolorna genom praktikplatsen.se. Syftet är att stödja och kvalitetssäkra handledarskapet samt skapa en gemensam förståelse för uppdraget/målsättningen för olika typer av praktik. Huvudadministratörerna i respektive kommun håller i dessa utbildningar som med fördel genomförs i tillsammans med representanter (lärare, SYV-are, rektorer, elever) från skolor där praktik ingår i utbildningen. Aktiviteter som främjar projektet kan även pågå på lokal och regional nivå vid sidan av ovanstående möten. Projektets arbetsgruppsmedlemmar kan vid behov stå för viss dokumentation så att projektledaren succesit hålls informerad och kan sammanställa olika former av resultat i de löpande lägesrapporterna. Tidrapportering Tidrapportering sker genom att varje projektdeltagare själv fyller i den nedlagda tiden per vecka i tilldelad tidrapporteringsmall. Dessa tidrapporter ska undertecknas av projektdeltagarens närmaste chef och sedan skickas in till projektets administratör. Vid första tillfället som en projektdeltagare skickar in en tidrapport ska även lönespec bifogas.

13 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 12(14) 13 2BInformation En särskild kommunikationsplan för projektet finns BKvalitetssäkring För att kvalitetssäkra innehållet i projektet vidtas följande åtgärder: - Projektdirektiv diskuteras i projektgruppen och synpunkter återkopplas till projektledaren - Projektet förljer Sundsvalls kommuns projektmodell. - Projektplan tas fram av projektledare i dialog med projektgrupp. - Referensgrupper ges möjlighet att komma med synpunkter och vidareutveckla de resultat som tas fram av ptrojektgruppen inom olika aktiviteter. Synpunkter från referensgrupperna ska även redovisas separat till projektledare/beställare/styrgrupp - Regelbundna lägesrapporter till styrgrupp och medfinnansiär BDokumenthantering Arbetsdokument för projektgruppens arbete samlas i projektplatsen Projektet på Sundsvalls kommuns webb. Dokument och informationsmaterial som rör rutiner och arbetsmodeller för praktik samlas på webbsidan praktikplatsen.se 16 25BÄndringshantering Om det uppstår ändringar som förändrar förutsättningarna för projektet tas en förändringsbegäran fram av projektledaren. Som sedan beslutas av beställaren/styrgruppen. Särskilt viktigt är ändringshanteringen i de fall som ändringarna förlänger tidplanen, påverkar medfinnansieringen från länsstyrelsen, leder till sämre kvalitet eller ökar kostnaderna.

14 Projektplan ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv 13(14) 17 26BLeverabler Regelbundna delrapporter om det pågånde utvecklingsarbetet enligt projektmål (punkt 2.2) och tidplan (punkt 13). Slutrapport Indikatorer och milstolpar: Milstolpe 1, 2012: Beskrivande lärprocesser för lärandet i arbetslivet (Praktik inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen). Dessa lärprocesser ska presenteras specifikt för varje målgrupp och innehålla beskrivning av: - förberedelse - genomförande - utvärdering - dokumentation - uppföljning Milstolpe 2, 2012 Aktivitetsplan/Tidplan för år 2013 Milstolpe 3, 2013 Organisationsskiss -regional plattform enl projektmål 2, 7 Milstolpe 4, 2013 Fler och ett mer varierat utbud av praktikplatser för grundskolans elever. Indikator: 60% av antal praktikplatser enligt definierat behov (varav 30% finns inom kommunala förvaltningar och bolag) ska skolorna kunna erbjuda via praktikplatsen.se Milstolpe 5, 2013 Förslag till regional plattform enl projektmål 2, 7 Milstolpe 6, 2013: Översikt och helhetssyn över samtliga elevers praktikplaceringar i praktikplatsen.se (grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) 18 27BAcceptanskriterier Beställaren tar emot och godkänner delrapporter samt ansvarar för vidare beslutshantering.

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna Dokumenttyp Projektplan Sid 1 (11) PROJEKTPLAN Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola-grundskola Fastställd av Fredrik Juthman Dokumentansvarig Fredrik Juthman Version 260:3 Datum 2013-03-19

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer