ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESA STATUSRAPPORT 2.DOC"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer Datum: Godkänd av: Text Datum: Text Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN: ESA STATUSRAPPORT 2.DOC ÄNDRAT : :00

2 Statusrapport 2 ESA 1(11) Innehållsförteckning TEXT... 2 FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT STATUSLÄGE HÄNDELSER SEDAN FÖRRA RAPPORTEN FÖRVÄNTAT RESULTAT UPPFÖLJNING AV PROJEKTPLAN... 7 UTDRAG UR PROJEKTPLANEN: 6 BEROENDEN OCH PÅVERKAN UPPFÖLJNING RESURSER UPPFÖLJNING KOSTNADER RISKANALYS ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS INOM PROJEKTET ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS AV BESTÄLLARE ELLER STYRGRUPP ÖVRIGT... 10

3 Statusrapport 2 ESA 2(11) Projektstatus: Arbetet med projektmål 1 går framåt på operativ nivå. Arbetet är av fortlöpande karaktär och hålls ihop av huvudadministratörerna i respektive kommun. Projektledaren hålls informerad om aktiviteter och resultat genom främst dialog med huvudadministrötörerna och tidrapporter från medarbetare som skickats in. Parallellt med arbetet för att tydliggöra syfte, mål och process vid praktikverksamhet används Praktikplatsen.se i olika omfattning för pågående praktikperioder. Röd Gul Grön Text Endast Sundsvalls kommun har kunnat redovisa arbetsorganisation/ansvarig chef för arbetet utifrån det kommunala perspektivet enligt ESA:s projektplan. Kommunerna har med andra ord inte tagit sitt ansvar utifrån vad som står angivet i projektplanen under punkt 4 - Utgångspunkter och punkt 6 - Beroenden och påverkan. Text Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare 0.1 Text Första version av statusrapport 2 Malin Heimer Text Text Text Text Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv Styrgruppen ESA Projektplan Styrgruppen ESA ESA Statusrapport

4 Statusrapport 2 ESA 3(11) 1 Statusläge Projektets måluppfyllelse är starkt beroende av styrning och ledning. (Projektplanen punkt 4 och 6) Varje kommun har fått i uppdrag att ta fram en kommunal projektplan/arbetsorganisation för hur man jobbar med ESA. Det är viktigt att den kommunala planen knyts till ansvarig chef. I de fall som det inte är skolchefen behöver projektledaren få veta vem i respektive kommun som har det uppdraget. Projektledaren har uppfattat att projektmedarbetarna i flera av kommunerna fortfarande saknar en tydlig bild av hur man utifrån det kommunala perspektivet ska jobba med ESA. På operativ nivå driver de nu ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för praktik i olika former. De gör det tillsammans med medarbetare i respektive kommun och samverkande företag. Arbetet har satt igång många viktiga kvalitetshöjande processer inte minst utifrån perspektiven: - statushöjning av praktikverksamhet - måluppfyllelse med praktik på individuell nivå. Om utvecklingsarbetet inte följs upp av ansvarig chef i respektive kommun leder det inte till långsiktig hållbarhet som vi strävar efter. Flera utmaningar som dyker upp i utvecklingsarbetet har att göra med kulturer och traditioner på skolorna. Utan mandat är det svårt att nå framgång i dessa utmaningar. 2 Händelser sedan förra rapporten Nulägesbeskrivning kommunvis: Ånge: Har ännu inte kommit in med någon redovisning av projektaktivitet. Kontakt är tagen mellan skolchef och ESA:s projektledare. Möte med projektledaren och ansvarig för kommunens ESA-arbete är planerad i mitten av april Sundsvall: För grundskolan: En lokal arbetsgrupp jobbar strukturerat med projektmål 1. Arbetsgruppens aktiviteter för att nå målet enligt tidplan redovisas fortlöpande till ESA:s projektledare samt ansvarig chef för det kommunala utvecklingsarbetet enligt ESA. Parallellt med arbetet enl. projektmål 1 har Praktikplatsen.se använts i olika omfattning i samband med elevernas praktikperioder. Det har bidragit stort till insikt om olika aspekter beträffande kvalitetssäkring. Den stora skillnaden mellan olika skolor blir synliggjord eftersom användandet av Praktikplatsen.se kräver ett processinriktat och strukturerat arbete. Ett tydligt exempel på det är att en av kommunens grundskolor har hittat ett sätt att systematiskt föra in elevernas handledaromdömen från praktik i IUP. Inom gymnasiet pågår ett utvecklingsarbete för kvalitetssäkring av APL enligt gy 11. Huvudadministratören i Sundsvall deltar i APL-gruppens utvecklingsarbete för att lyfta in processen i arbetet med ESA:s projektmål 1. Ännu finns ingen redovisad dokumentation om hur långt man kommit när det gäller projektmål 1 inom gymnasiet.

5 Statusrapport 2 ESA 4(11) Inom vuxenutbildningen är det endast två av YH-utbildningarna som redovisat hur processen för LIA ser ut. Processen har redovisats främst genom kontakt mellan projektledaren för ESA och respektive utbildningsansvarig på de två YH-utbildningarna. Praktikplatsen.se har använts i LIA-processen för båda dessa YH-utbildningar. Här har arbetsplatserna tagit stort eget ansvar för att presentera praktikplatserna de erbjuder för studenterna vid YH. Det kan delvis bero på att utbildningsledaren har tagit tydligt ansvar för LIA-processen. Samverkande aktörer (styrgrupp, arbetsplatser, Praktikplatsen.se) har utifrån sina respektive roller lätt kunnat bidra till flödet i processen. Pågående utredning om SYV-verksamhet/-organisation är ihopkopplad med ESA:s kommunala utvecklingsarbete. I Sundsvall har grundläggande handledarutbildning genomförts i vid ett tillfälle enligt tidplan. Härnösand: ESA-projektet har bidragit till att Härnösands kommun återinfört praktik på samtliga grundskolor efter många års uppehåll. Arbetet har organiserats av SYV-are på grundskolorna som tagit stort ansvar för hela processen. Projektledaren för ESA har gett stöd och support utifrån behov, t ex genom: -att hålla i handledarutbildning som kommunen bjudit in till -att introducera eleverna i Praktikplatsen.se Kommunen har hittills bara redovisat projektaktiviteter inom grundskolan. Ingen redovisad projektverksamhet för gymnasiet eller vuxenutbildningen än. I Härnösand har grundläggande handledarutbildning genomförts i vid ett tillfälle enligt tidplan. Projektledarens observation: Under perioden sedan projektplanen blev godkänd av styrgruppen har en ny skolchef tillträtt i Härnösand efter att den tidigare avslutat sitt uppdrag. Det förefaller uppenbart att ESA-projektet och det kommunala ansvaret inte har kommunicerats tillräckligt väl i samband med det. Kramfors: På gymnasiet: Det processinriktade arbete enligt mål 1 för kvalitetssäkring av APU/APL sprider successivt sig bland samtliga program där praktikverksamhet pågår. Huvudadmnistratören för Praktikplatsen.se är starkt drivande i arbetet genom sitt sätt att identifiera framgångar, brister och utmaningar så att goda erfarenheter kan spridas och utvecklas ännu mer. Ett tydligt fokus på förberedelsefasen med bl a obligatoriskt APL- besök (lärare och ansvarig lärare) innan APL-start har gett goda effekter utifrån flera aspekter, t ex: trygghet, gemensam förståelse synliggörande av förväntningar, utvärdering av måluppfyllelsen och goda relationer mellan skolan och samverkande arbetsplatser. Alla program har inte kommit lika långt men en framgångsfaktor är när huvudadministratören jobbar tätt tillsammans med programrektorer och samordnare samt tillhörande lokala programråd. Det är när lärandeprocessen har sin utgångspunkt i huvudmannens ansvar som de bästa förutsättningar för gott samarbete mellan olika funktioner blir långsiktigt hållbart. Grundskolan: Samtliga grundskolor använder sig numera av Praktikplatsen.se i samband med praktik, vilket har öppnat upp för diskussion om processen, (från förberedelse till uppföljning), enligt projektmål 1. Det är respektive skolas SYV-are tillsammans med Kramfors

6 Statusrapport 2 ESA 5(11) huvudadmnistratör av Praktikplatsen.se som med stöd av ESA:s projektledare har initierat och tagit de första stegen i förbättringsarbetet. Fortfarande saknas skolledningens engagemang och medvetenhet i processen. Projektledarens observation: Under perioden sedan projektplanen blev godkänd av styrgruppen har en ny skolchef tillträtt i Kramfors efter att den tidigare avslutat sitt uppdrag. Det förefaller uppenbart att ESA-projektet och det kommunala ansvaret inte har kommunicerats tillräckligt väl i samband med det. Örnsköldsvik: Inom grundskola har SYV-arna tillsammans utarbetat en kommunal arbetsmodell för praktikprocessen enl projektmål 1 som de följer. Framgångsfaktorer som lyftas fram i är inte minst inom själva förberedelsefasen i processen., t ex individuella inför praktik samtal, dialoger samt mer informativa arbetspass för eleverna. Tillsammans bidrar dessa moment till ökad medvetenhet om syfte, målsättningar och förväntningar med praktiken. Alla grundskolorna nyttjar Praktikplatsen.se som en integrerad del i processen. Det upplevs vara ett bra verktyg för eleverna, SYV-arna och företagen. Ordning och reda, undviker missförstånd och tydliggör överenskommelse om praktik för alla inblandade parter, är framgångsfaktorer som lyfts fram utifrån den aspekten. Dessutom utgör kommunens huvudadministratör för Praktikplatsen.se den funktion som genom total översikt över samtliga praktikplatser kan se helheten i samverkan mellan skola-arbetsliv. Det underlättar synkronisering och planering och bidrar ytterst till ökat förtroende i kontakterna mellan kommunen och samverkande arbetsplatser. Gällande gymnasiet/vuxenutbildningen har kommunens huvudadministratör för Praktikplatsen.se initierat liknande utvecklingsarbetet som inom grundskolan inom två program: Barn och fritid och Vård och omsorg.. Processen innebär att lärare, praktikansvarig vid programmet samt huvudadministratör träffas för upplägg och genomgång av aktuella praktikplatser. Praktikplatserna skall överensstämma med program/inriktning/kurs. En planering upprättas för praktiken innehållande tidschema för när de studerande skall välja, översyn av valen, utskick till arbetsplatserna, handledarträff, besök samt efterarbete. I samband med det upprättas även en ansvarsfördelning upprättas även. Huvudadministratören kontaktar företag/besöker företag för anskaffning av praktikplatser, samt lägger in platserna i Praktikplatsen.se. Utvecklingsarbetet inom gymn/vux är fortfarande av karaktären prova på då huvudadministratören saknar mandat att driva det till sin spets. Sollefteå: Inom grundskolan och vuxenutbildningen finns ännu ingen redovisad projektverksamhet. För gymnasiet: Ännu finns ingen etablerad processbeskrivning ur vilken goda erfarenheter och framgångsfaktorer kan härledas. Inom gymnasiet har utvecklingsarbetet enligt projektmål 1 hittills haft sin utgångspunkt i att samtliga elevers praktikplaceringar skrivits in i Praktikplatsen.se. Översikten och helhetssynen över samverkande arbetsplatsers praktikplatser har bidragit till reflektion och diskussion om måluppfyllelsen bland lärare och skolledare. En insikt är värdet av att elevernas praktikperioder dokumenteras så att måluppfyllelse och erfarenheter finns knutna till skolans verksamhetsutveckling. Samverkan blir lyft från individnivå till organisationsnivå. Huvudadministratören av Praktikplatsen.se har tillsammans med praktikansvariga på olika program successivt identifierat olika faktorer inom hela

7 Statusrapport 2 ESA 6(11) processen från förberedelse till utvärdering och uppföljning som bör tydliggöras för att kvalitetssäkra APU/APL. Sammanfattning nulägesbeskrivning: Genom den kommunvisa nulägesbeskrivningen framträder bilden av mångfald i framgångsfaktorer och utmaningar. Samtidigt blir det väldigt tydligt redan nu vart vi befinner oss och vilka enorma möjligheter ESA-projektet ger för att åstadkomma den regionala plattform som står beskriven i projektplanen Målbild De största utmaningarna som lyfts fram från samtliga deltagande kommuners projektmedarbetare kan sammanfattas med följande fyra frågeställningar Vem har ledartröjan i respektive kommun utifrån det kommunala perspektivet? Hur skall projektet framgångar nyttjas/förvaltas i respektive kommun? Hur lockar vi företagare/organisationer mm till att erbjuda praktikplatser? Hur ser samarbetet ut för att skapa goda möjligheter för att täcka kommunkoncernernas respektive rekryteringsbehov på kort sikt/lång sikt? 3 Förväntat resultat Deltagandet i årets SSA-rikskonferens Ny tid, Nya jobb, Ny skola i Uppsala gav hela projektgruppen värdefulla insikter framtidskompetenser, entreprenörskap och samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Under två dagars omvärldsbevakning fick vi möjlighet att spegla ESA och utvecklingen i vår region mot trender och liknande satsningar som görs i andra regioner. Arbetsgivare och rekryteringsföretag vittnar om hur stor betydelse arbetslivserfarenhet är för att få en anställning. Det ligger helt i linje med den forskning och beprövad erfarenhet som talar för det sociala kapitalets värde. Ungdomar som redan under skoltid har skaffat sig arbetslivserfarenhet (genom exempelvis praktik, feriejobb eller extrajobb) har bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden efter utbildningen än de som inte har någon arbetslivserfarenhet alls. Vi kan konstatera att möjligheterna till feriejobb och extrajobb har försvårats, en orsak kan vara att "de enkla jobben" i samhället har försvunnit. Därför är det så viktigt att vi ger ungdomarna bästa förutsättningar för individuellt förvärvad arbetslivserfarenhet i skolan där praktik i olika former är den yttersta tillämpningen. Vi konstaterar att det i hela vår region pågår många parallella verksamheter och projekt som berör praktikverksamhet, entreprenörskap, ungdomsarbetslöshet och kompetensutveckling utifrån perspektivet det livslånga lärandet. Det är många bra initiativ som i för stor utsträckning endast leder till tillfälliga insatser. Vi saknar det helhetsperspektiv som krävs för att göranden ska kunna synkroniseras. Verksamheter från olika kommunala förvaltningar och olika regionala aktörer kan plötsligt befinna sig i samma process. Bra initiativ som blir till verkstad kan ta ut varandra utifrån förväntad effekt om vi inte lyfter blicken och samarbetar med andra som jobbar för samma måluppfyllelse. Styrgruppen har anledning att redan nu ta ansvar för vad som står beskrivet i projektplanen under punkt 3 Antaganden och avgränsningar

8 Statusrapport 2 ESA 7(11) Utdrag ur projektplanen: 3 Antaganden och avgränsningar I projektet ingår endast utveckling av det entreprenöriella lärandet och kvalitetssäkring av utbildningen utifrån perspektivet samverkan grundskola/gymnasieskola/vuxenutbildning och arbetsliv. Det finns gränsytor mot verksamheter som bedrivs inom andra kommunala förvaltningar/bolag ( t. ex arbetsmarknad och näringsliv). Vilka gränssnitt som kan vara relevanta att beröra närmare kan med fördel bedömas under projektets fortlöpande under 2012 och beaktas när den reviderade tid- och aktivitetsplanen för 2013 fastställs. Två exempel på verksamheter avgränsade från ESA-projektet men inom samma gränssnitt får symbolisera att vi redan nu har identifierat behov av synkronisering: 1. Satsningen från olika skilda aktörer i samband med årets feriejobb/feriepraktik. Upplägget för hela processen från förberedelse till uppföljning och utvärdering liknar processen lärandet i arbetslivet under praktik i olika former. Rätt förvaltat skulle dessa satsningar för feriejobb kunna bidra till bättre förutsättningar för god utbildningspraktik och vise versa - Förbättrade handledarutbildningar och fler handledare inom näringsliv såväl som inom offentlig sektor - Samordning och omvandling feriearbetsplatser/praktikplatser - Uppföljning av arbetslivserfarenheter på individuell nivå genom samlad profil i praktikplatsen.se 2. Olika satsningar från arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheter för att anställa arbetslösa ungdomar. Det har visat sig att tillfälliga insatser och kampanjer av den karaktären väldigt ofta ger direkt bakslag för utbildningspraktik. En arbetsmarknadsåtgärd för en individ kan med andra ord ge direkt effekt att en annan individ blir utan utbildningspraktik. 4 Uppföljning av projektplan Det operativa arbetet enligt projektplanen följer beskrivningen enligt projektplanen. Det är kopplingen till verksamheterna som behöver stärkas. Projektets måluppfyllelse är starkt beroende av styrning och ledning Varje kommun fått i uppdrag att ta fram en kommunal projektplan/arbetsorganisation för hur man jobbar med ESA. Det är viktigt att den kommunala planen knyts till ansvarig chef. I de fall som det inte är skolchefen vill projektledaren veta vem i respektive kommun som har det uppdraget.. Utdrag ur projektplanen: 4 Utgångspunkter Av projektdirektiven framgår bl a att projektets syfte är att organisera en långsiktigt hållbar regional plattform för kontakter mellan utbildning och arbetsliv. I utgångsläget vid genomförandet av projektet inte finns inte någon etablerad hemvist för denna organisation (t ex regionförbund). Viktigt att beakta utifrån den utgångspunkten är att förutsättningarna för projektets framgång är starkt kopplat till de samverkande kommunernas respektive verksamhetspolicy samt styrningen av de samverkande kommunernas verksamheter och visionen av regional samverkan inom

9 Statusrapport 2 ESA 8(11) utbildningsområdet Utdrag ur projektplanen: 6 Beroenden och påverkan Projektet inverkas av hur väl de samverkande kommunerna identifierar såväl verksamheter som nyckelpersoner i de egna verksamheterna och tar ansvar för att koppla dessa projektmålen enligt projektdirektiven. Stor tonvikt i projektet ligger på kvalitetssäkring av lärandet i arbetslivet. Praktiksamordning och gemensamma insatser för att vårda relationerna mellan kommunen och det regionala näringslivet måste stärkas. Utvecklas detta kan vi motverka arbetslöshet och samtidigt bidra till att matchningen av ungas val av utbildning, utbildningens innehåll och arbetslivets behov av kompetens förbättras. För att lyckas med det behöver varje samverkande kommun ta ansvar för att Skapa en organisation för praktiksamordning med en tydlig struktur (syfte och mål) Tydliggöra ansvar och rutiner (uppdragsbeskrivning och arbetsfördelning) Koppla praktiksamordningen till kommunens struktur (ansvarig chef/förvaltning/nämnd) Skapa utrymme (kompetens och resurser) för skolorna i arbetet med att åtgärda de brister som finns i kvalitén i lärandet i arbetslivet 4.1 Uppföljning resurser Tidrapporter om offentlig medfinansiering som efterlystes i stausrapport 1 har börjat komma in. Fortfarande är den totala redovisade medfinansieringen lägre än vad som budgeterats i projektplanen. Det innebär att vi inte kommer att kunna rekvirera alla pengar som är avsatta för ändamålet hos LST. Fortsättningsvis för 2012 och 2013 måste varje kommun ta ett större ansvar för att rutinerna kring tidredovisningen fungerar som de ska. De ska skickas in regelbundet - varje månad till Sundsvalls kommun. Nu släpar redovisningarna efter vilket gör det svårt att följa upp dem kontinuerligt, kommun för kommun. I slutändan är det den totala offentliga medfinansieringen för alla medverkande kommuner som räknas. Hittills redovisade resurser totalt i projektet i form av offentlig medfinansiering sept 2011-mars 2012 är: kronor. Budgeterat för samma period hittills var: kronor 36,4 % av totalt budgeterad offentlig medfinnansiering har uppnåts hittills.

10 Statusrapport 2 ESA 9(11) 4.2 Uppföljning kostnader Redovisade fasta kostnader (egen personal, hyra praktikplatsen.se) ryms inom planerad budget. Övriga kostnader har varit lägre än budgeterat. Det är en medveten handling av projektledaren att hålla nere ambitionsnivån för planerade projektaktiviteter så länge som redovisad offentlig medfinansiering inte är i balans med vad som är budgeterat. I förlängningen om detta inte åtgärdas så kommer det att minska förutsättningarna till måluppfyllelsen enligt projektplanen. Hittills redovisade kostnader totalt i projektet sept 2011-mars 2012 är: kronor. För 2011: kronor För 2012: kronor Budgeterat ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen enligt ansökan och beslut är: För 2011: (ej nyttjade bidrag är begärda att överflyttas till 2012 års budget) För 2012: För 2013: Länsstyrelsen betalar ut rekvirerade pengar för fasta kostnader enligt beviljad ansökan enligt det lägsta beloppet utifrån följande alternativa beräkningar: Alt 1: 100% av de upparbetade fasta kostnaderna Alt 2: 36% av totalen: upparbetade fasta kostnader + offentlig medfinansiering P g a för lite redovisad offentlig medfinnansiering är det alt 2 som gäller för rekvirering av hittills upparbetade faktiska kostnader enligt följande uträkning: 0,36x ( ) = kr Det innebär att det just nu saknas täckning för kronor som redan är upparbetade kostnader. Nästa datum för att skicka in rekvisition till LST är 31 maj. Då måste redovisad offentlig medfinansiering vara i balans med vad som är budgeterat för perioden sept maj Riskanalys Ännu ej åtgärdade fullt ut sedan statusrapport 1. Risk ID Benämning Noteringar/åtgärder R01 R02 Beställarens direktiv saknar koppling till respektive kommuns verksamheter och verksamhetschefernas uppdrag. Resurstilldelningen är fortfarande lägre än vad som var budgeterat och täcker inte faktiska kostnaderna i projektet. Varje kommun måste ta fram en tidplan och arbetsorganisation utifrån det kommunala perspektivet i projektet. Enligt punkt 4 och 6 i projektplanen Kommunerna måste skicka in tidrapporter regelbundet enligt länsstyrelsens mall för offentlig medfinansiering.

11 Statusrapport 2 ESA 10(11) 6 Åtgärder 6.1 Åtgärder som ska vidtas inom projektet För att eliminera riskerna med arbetet enligt projektplan och förankring utifrån det kommunala perspektivet bör varje kommun organisera en arbetsgrupp för det inre kommunala arbetet. Huvudadministratörerna i respektive kommun är nyckelpersoner och kopplingen till projektledningen och det regionala perspektivet. För att nå målen räcker inte det måste också finnas stöd för utvecklingsarbetet bland beslutsfattare och verksamhetschefer i deltagande kommuner. Kommunikationsplanen kan behöva revideras. 6.2 Åtgärder som ska vidtas av beställare eller styrgrupp För att eliminera riskerna med tidrapporter kan personkontrakt skrivas med samtliga medarbetare som bidrar med offentlig medfinansiering. Styrgruppen får fatta beslut om detta ska göras och varje skolchef får i så fall ansvara för att kontrakten med medarbetarna skrivs. Om resurserna inte tilldelas enligt den modell som beskrivs i såväl direktiv som ansökan och beslut från läsnsstyrelsen måste styrgruppen fatta beslut om annan resurstilldelning, t ex att varje kommun bidrar ekonomiskt med motsvarande belopp. 7 Övrigt Styrgruppsmöten skulle enligt skolchefsgruppens mening planeras in i dagordningen vid valda tillfällen då skolcheferna har möten. Projektledaren vill ha datum då styrgruppsmöten är inplanerade. Projektledaren vill ha återkoppling från styrgruppen utifrån innehållet i statusrapport 2 senast 23 april 2012.

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer