ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESA STATUSRAPPORT 2.DOC"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer Datum: Godkänd av: Text Datum: Text Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN: ESA STATUSRAPPORT 2.DOC ÄNDRAT : :00

2 Statusrapport 2 ESA 1(11) Innehållsförteckning TEXT... 2 FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT STATUSLÄGE HÄNDELSER SEDAN FÖRRA RAPPORTEN FÖRVÄNTAT RESULTAT UPPFÖLJNING AV PROJEKTPLAN... 7 UTDRAG UR PROJEKTPLANEN: 6 BEROENDEN OCH PÅVERKAN UPPFÖLJNING RESURSER UPPFÖLJNING KOSTNADER RISKANALYS ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS INOM PROJEKTET ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS AV BESTÄLLARE ELLER STYRGRUPP ÖVRIGT... 10

3 Statusrapport 2 ESA 2(11) Projektstatus: Arbetet med projektmål 1 går framåt på operativ nivå. Arbetet är av fortlöpande karaktär och hålls ihop av huvudadministratörerna i respektive kommun. Projektledaren hålls informerad om aktiviteter och resultat genom främst dialog med huvudadministrötörerna och tidrapporter från medarbetare som skickats in. Parallellt med arbetet för att tydliggöra syfte, mål och process vid praktikverksamhet används Praktikplatsen.se i olika omfattning för pågående praktikperioder. Röd Gul Grön Text Endast Sundsvalls kommun har kunnat redovisa arbetsorganisation/ansvarig chef för arbetet utifrån det kommunala perspektivet enligt ESA:s projektplan. Kommunerna har med andra ord inte tagit sitt ansvar utifrån vad som står angivet i projektplanen under punkt 4 - Utgångspunkter och punkt 6 - Beroenden och påverkan. Text Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare 0.1 Text Första version av statusrapport 2 Malin Heimer Text Text Text Text Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv Styrgruppen ESA Projektplan Styrgruppen ESA ESA Statusrapport

4 Statusrapport 2 ESA 3(11) 1 Statusläge Projektets måluppfyllelse är starkt beroende av styrning och ledning. (Projektplanen punkt 4 och 6) Varje kommun har fått i uppdrag att ta fram en kommunal projektplan/arbetsorganisation för hur man jobbar med ESA. Det är viktigt att den kommunala planen knyts till ansvarig chef. I de fall som det inte är skolchefen behöver projektledaren få veta vem i respektive kommun som har det uppdraget. Projektledaren har uppfattat att projektmedarbetarna i flera av kommunerna fortfarande saknar en tydlig bild av hur man utifrån det kommunala perspektivet ska jobba med ESA. På operativ nivå driver de nu ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för praktik i olika former. De gör det tillsammans med medarbetare i respektive kommun och samverkande företag. Arbetet har satt igång många viktiga kvalitetshöjande processer inte minst utifrån perspektiven: - statushöjning av praktikverksamhet - måluppfyllelse med praktik på individuell nivå. Om utvecklingsarbetet inte följs upp av ansvarig chef i respektive kommun leder det inte till långsiktig hållbarhet som vi strävar efter. Flera utmaningar som dyker upp i utvecklingsarbetet har att göra med kulturer och traditioner på skolorna. Utan mandat är det svårt att nå framgång i dessa utmaningar. 2 Händelser sedan förra rapporten Nulägesbeskrivning kommunvis: Ånge: Har ännu inte kommit in med någon redovisning av projektaktivitet. Kontakt är tagen mellan skolchef och ESA:s projektledare. Möte med projektledaren och ansvarig för kommunens ESA-arbete är planerad i mitten av april Sundsvall: För grundskolan: En lokal arbetsgrupp jobbar strukturerat med projektmål 1. Arbetsgruppens aktiviteter för att nå målet enligt tidplan redovisas fortlöpande till ESA:s projektledare samt ansvarig chef för det kommunala utvecklingsarbetet enligt ESA. Parallellt med arbetet enl. projektmål 1 har Praktikplatsen.se använts i olika omfattning i samband med elevernas praktikperioder. Det har bidragit stort till insikt om olika aspekter beträffande kvalitetssäkring. Den stora skillnaden mellan olika skolor blir synliggjord eftersom användandet av Praktikplatsen.se kräver ett processinriktat och strukturerat arbete. Ett tydligt exempel på det är att en av kommunens grundskolor har hittat ett sätt att systematiskt föra in elevernas handledaromdömen från praktik i IUP. Inom gymnasiet pågår ett utvecklingsarbete för kvalitetssäkring av APL enligt gy 11. Huvudadministratören i Sundsvall deltar i APL-gruppens utvecklingsarbete för att lyfta in processen i arbetet med ESA:s projektmål 1. Ännu finns ingen redovisad dokumentation om hur långt man kommit när det gäller projektmål 1 inom gymnasiet.

5 Statusrapport 2 ESA 4(11) Inom vuxenutbildningen är det endast två av YH-utbildningarna som redovisat hur processen för LIA ser ut. Processen har redovisats främst genom kontakt mellan projektledaren för ESA och respektive utbildningsansvarig på de två YH-utbildningarna. Praktikplatsen.se har använts i LIA-processen för båda dessa YH-utbildningar. Här har arbetsplatserna tagit stort eget ansvar för att presentera praktikplatserna de erbjuder för studenterna vid YH. Det kan delvis bero på att utbildningsledaren har tagit tydligt ansvar för LIA-processen. Samverkande aktörer (styrgrupp, arbetsplatser, Praktikplatsen.se) har utifrån sina respektive roller lätt kunnat bidra till flödet i processen. Pågående utredning om SYV-verksamhet/-organisation är ihopkopplad med ESA:s kommunala utvecklingsarbete. I Sundsvall har grundläggande handledarutbildning genomförts i vid ett tillfälle enligt tidplan. Härnösand: ESA-projektet har bidragit till att Härnösands kommun återinfört praktik på samtliga grundskolor efter många års uppehåll. Arbetet har organiserats av SYV-are på grundskolorna som tagit stort ansvar för hela processen. Projektledaren för ESA har gett stöd och support utifrån behov, t ex genom: -att hålla i handledarutbildning som kommunen bjudit in till -att introducera eleverna i Praktikplatsen.se Kommunen har hittills bara redovisat projektaktiviteter inom grundskolan. Ingen redovisad projektverksamhet för gymnasiet eller vuxenutbildningen än. I Härnösand har grundläggande handledarutbildning genomförts i vid ett tillfälle enligt tidplan. Projektledarens observation: Under perioden sedan projektplanen blev godkänd av styrgruppen har en ny skolchef tillträtt i Härnösand efter att den tidigare avslutat sitt uppdrag. Det förefaller uppenbart att ESA-projektet och det kommunala ansvaret inte har kommunicerats tillräckligt väl i samband med det. Kramfors: På gymnasiet: Det processinriktade arbete enligt mål 1 för kvalitetssäkring av APU/APL sprider successivt sig bland samtliga program där praktikverksamhet pågår. Huvudadmnistratören för Praktikplatsen.se är starkt drivande i arbetet genom sitt sätt att identifiera framgångar, brister och utmaningar så att goda erfarenheter kan spridas och utvecklas ännu mer. Ett tydligt fokus på förberedelsefasen med bl a obligatoriskt APL- besök (lärare och ansvarig lärare) innan APL-start har gett goda effekter utifrån flera aspekter, t ex: trygghet, gemensam förståelse synliggörande av förväntningar, utvärdering av måluppfyllelsen och goda relationer mellan skolan och samverkande arbetsplatser. Alla program har inte kommit lika långt men en framgångsfaktor är när huvudadministratören jobbar tätt tillsammans med programrektorer och samordnare samt tillhörande lokala programråd. Det är när lärandeprocessen har sin utgångspunkt i huvudmannens ansvar som de bästa förutsättningar för gott samarbete mellan olika funktioner blir långsiktigt hållbart. Grundskolan: Samtliga grundskolor använder sig numera av Praktikplatsen.se i samband med praktik, vilket har öppnat upp för diskussion om processen, (från förberedelse till uppföljning), enligt projektmål 1. Det är respektive skolas SYV-are tillsammans med Kramfors

6 Statusrapport 2 ESA 5(11) huvudadmnistratör av Praktikplatsen.se som med stöd av ESA:s projektledare har initierat och tagit de första stegen i förbättringsarbetet. Fortfarande saknas skolledningens engagemang och medvetenhet i processen. Projektledarens observation: Under perioden sedan projektplanen blev godkänd av styrgruppen har en ny skolchef tillträtt i Kramfors efter att den tidigare avslutat sitt uppdrag. Det förefaller uppenbart att ESA-projektet och det kommunala ansvaret inte har kommunicerats tillräckligt väl i samband med det. Örnsköldsvik: Inom grundskola har SYV-arna tillsammans utarbetat en kommunal arbetsmodell för praktikprocessen enl projektmål 1 som de följer. Framgångsfaktorer som lyftas fram i är inte minst inom själva förberedelsefasen i processen., t ex individuella inför praktik samtal, dialoger samt mer informativa arbetspass för eleverna. Tillsammans bidrar dessa moment till ökad medvetenhet om syfte, målsättningar och förväntningar med praktiken. Alla grundskolorna nyttjar Praktikplatsen.se som en integrerad del i processen. Det upplevs vara ett bra verktyg för eleverna, SYV-arna och företagen. Ordning och reda, undviker missförstånd och tydliggör överenskommelse om praktik för alla inblandade parter, är framgångsfaktorer som lyfts fram utifrån den aspekten. Dessutom utgör kommunens huvudadministratör för Praktikplatsen.se den funktion som genom total översikt över samtliga praktikplatser kan se helheten i samverkan mellan skola-arbetsliv. Det underlättar synkronisering och planering och bidrar ytterst till ökat förtroende i kontakterna mellan kommunen och samverkande arbetsplatser. Gällande gymnasiet/vuxenutbildningen har kommunens huvudadministratör för Praktikplatsen.se initierat liknande utvecklingsarbetet som inom grundskolan inom två program: Barn och fritid och Vård och omsorg.. Processen innebär att lärare, praktikansvarig vid programmet samt huvudadministratör träffas för upplägg och genomgång av aktuella praktikplatser. Praktikplatserna skall överensstämma med program/inriktning/kurs. En planering upprättas för praktiken innehållande tidschema för när de studerande skall välja, översyn av valen, utskick till arbetsplatserna, handledarträff, besök samt efterarbete. I samband med det upprättas även en ansvarsfördelning upprättas även. Huvudadministratören kontaktar företag/besöker företag för anskaffning av praktikplatser, samt lägger in platserna i Praktikplatsen.se. Utvecklingsarbetet inom gymn/vux är fortfarande av karaktären prova på då huvudadministratören saknar mandat att driva det till sin spets. Sollefteå: Inom grundskolan och vuxenutbildningen finns ännu ingen redovisad projektverksamhet. För gymnasiet: Ännu finns ingen etablerad processbeskrivning ur vilken goda erfarenheter och framgångsfaktorer kan härledas. Inom gymnasiet har utvecklingsarbetet enligt projektmål 1 hittills haft sin utgångspunkt i att samtliga elevers praktikplaceringar skrivits in i Praktikplatsen.se. Översikten och helhetssynen över samverkande arbetsplatsers praktikplatser har bidragit till reflektion och diskussion om måluppfyllelsen bland lärare och skolledare. En insikt är värdet av att elevernas praktikperioder dokumenteras så att måluppfyllelse och erfarenheter finns knutna till skolans verksamhetsutveckling. Samverkan blir lyft från individnivå till organisationsnivå. Huvudadministratören av Praktikplatsen.se har tillsammans med praktikansvariga på olika program successivt identifierat olika faktorer inom hela

7 Statusrapport 2 ESA 6(11) processen från förberedelse till utvärdering och uppföljning som bör tydliggöras för att kvalitetssäkra APU/APL. Sammanfattning nulägesbeskrivning: Genom den kommunvisa nulägesbeskrivningen framträder bilden av mångfald i framgångsfaktorer och utmaningar. Samtidigt blir det väldigt tydligt redan nu vart vi befinner oss och vilka enorma möjligheter ESA-projektet ger för att åstadkomma den regionala plattform som står beskriven i projektplanen Målbild De största utmaningarna som lyfts fram från samtliga deltagande kommuners projektmedarbetare kan sammanfattas med följande fyra frågeställningar Vem har ledartröjan i respektive kommun utifrån det kommunala perspektivet? Hur skall projektet framgångar nyttjas/förvaltas i respektive kommun? Hur lockar vi företagare/organisationer mm till att erbjuda praktikplatser? Hur ser samarbetet ut för att skapa goda möjligheter för att täcka kommunkoncernernas respektive rekryteringsbehov på kort sikt/lång sikt? 3 Förväntat resultat Deltagandet i årets SSA-rikskonferens Ny tid, Nya jobb, Ny skola i Uppsala gav hela projektgruppen värdefulla insikter framtidskompetenser, entreprenörskap och samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Under två dagars omvärldsbevakning fick vi möjlighet att spegla ESA och utvecklingen i vår region mot trender och liknande satsningar som görs i andra regioner. Arbetsgivare och rekryteringsföretag vittnar om hur stor betydelse arbetslivserfarenhet är för att få en anställning. Det ligger helt i linje med den forskning och beprövad erfarenhet som talar för det sociala kapitalets värde. Ungdomar som redan under skoltid har skaffat sig arbetslivserfarenhet (genom exempelvis praktik, feriejobb eller extrajobb) har bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden efter utbildningen än de som inte har någon arbetslivserfarenhet alls. Vi kan konstatera att möjligheterna till feriejobb och extrajobb har försvårats, en orsak kan vara att "de enkla jobben" i samhället har försvunnit. Därför är det så viktigt att vi ger ungdomarna bästa förutsättningar för individuellt förvärvad arbetslivserfarenhet i skolan där praktik i olika former är den yttersta tillämpningen. Vi konstaterar att det i hela vår region pågår många parallella verksamheter och projekt som berör praktikverksamhet, entreprenörskap, ungdomsarbetslöshet och kompetensutveckling utifrån perspektivet det livslånga lärandet. Det är många bra initiativ som i för stor utsträckning endast leder till tillfälliga insatser. Vi saknar det helhetsperspektiv som krävs för att göranden ska kunna synkroniseras. Verksamheter från olika kommunala förvaltningar och olika regionala aktörer kan plötsligt befinna sig i samma process. Bra initiativ som blir till verkstad kan ta ut varandra utifrån förväntad effekt om vi inte lyfter blicken och samarbetar med andra som jobbar för samma måluppfyllelse. Styrgruppen har anledning att redan nu ta ansvar för vad som står beskrivet i projektplanen under punkt 3 Antaganden och avgränsningar

8 Statusrapport 2 ESA 7(11) Utdrag ur projektplanen: 3 Antaganden och avgränsningar I projektet ingår endast utveckling av det entreprenöriella lärandet och kvalitetssäkring av utbildningen utifrån perspektivet samverkan grundskola/gymnasieskola/vuxenutbildning och arbetsliv. Det finns gränsytor mot verksamheter som bedrivs inom andra kommunala förvaltningar/bolag ( t. ex arbetsmarknad och näringsliv). Vilka gränssnitt som kan vara relevanta att beröra närmare kan med fördel bedömas under projektets fortlöpande under 2012 och beaktas när den reviderade tid- och aktivitetsplanen för 2013 fastställs. Två exempel på verksamheter avgränsade från ESA-projektet men inom samma gränssnitt får symbolisera att vi redan nu har identifierat behov av synkronisering: 1. Satsningen från olika skilda aktörer i samband med årets feriejobb/feriepraktik. Upplägget för hela processen från förberedelse till uppföljning och utvärdering liknar processen lärandet i arbetslivet under praktik i olika former. Rätt förvaltat skulle dessa satsningar för feriejobb kunna bidra till bättre förutsättningar för god utbildningspraktik och vise versa - Förbättrade handledarutbildningar och fler handledare inom näringsliv såväl som inom offentlig sektor - Samordning och omvandling feriearbetsplatser/praktikplatser - Uppföljning av arbetslivserfarenheter på individuell nivå genom samlad profil i praktikplatsen.se 2. Olika satsningar från arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheter för att anställa arbetslösa ungdomar. Det har visat sig att tillfälliga insatser och kampanjer av den karaktären väldigt ofta ger direkt bakslag för utbildningspraktik. En arbetsmarknadsåtgärd för en individ kan med andra ord ge direkt effekt att en annan individ blir utan utbildningspraktik. 4 Uppföljning av projektplan Det operativa arbetet enligt projektplanen följer beskrivningen enligt projektplanen. Det är kopplingen till verksamheterna som behöver stärkas. Projektets måluppfyllelse är starkt beroende av styrning och ledning Varje kommun fått i uppdrag att ta fram en kommunal projektplan/arbetsorganisation för hur man jobbar med ESA. Det är viktigt att den kommunala planen knyts till ansvarig chef. I de fall som det inte är skolchefen vill projektledaren veta vem i respektive kommun som har det uppdraget.. Utdrag ur projektplanen: 4 Utgångspunkter Av projektdirektiven framgår bl a att projektets syfte är att organisera en långsiktigt hållbar regional plattform för kontakter mellan utbildning och arbetsliv. I utgångsläget vid genomförandet av projektet inte finns inte någon etablerad hemvist för denna organisation (t ex regionförbund). Viktigt att beakta utifrån den utgångspunkten är att förutsättningarna för projektets framgång är starkt kopplat till de samverkande kommunernas respektive verksamhetspolicy samt styrningen av de samverkande kommunernas verksamheter och visionen av regional samverkan inom

9 Statusrapport 2 ESA 8(11) utbildningsområdet Utdrag ur projektplanen: 6 Beroenden och påverkan Projektet inverkas av hur väl de samverkande kommunerna identifierar såväl verksamheter som nyckelpersoner i de egna verksamheterna och tar ansvar för att koppla dessa projektmålen enligt projektdirektiven. Stor tonvikt i projektet ligger på kvalitetssäkring av lärandet i arbetslivet. Praktiksamordning och gemensamma insatser för att vårda relationerna mellan kommunen och det regionala näringslivet måste stärkas. Utvecklas detta kan vi motverka arbetslöshet och samtidigt bidra till att matchningen av ungas val av utbildning, utbildningens innehåll och arbetslivets behov av kompetens förbättras. För att lyckas med det behöver varje samverkande kommun ta ansvar för att Skapa en organisation för praktiksamordning med en tydlig struktur (syfte och mål) Tydliggöra ansvar och rutiner (uppdragsbeskrivning och arbetsfördelning) Koppla praktiksamordningen till kommunens struktur (ansvarig chef/förvaltning/nämnd) Skapa utrymme (kompetens och resurser) för skolorna i arbetet med att åtgärda de brister som finns i kvalitén i lärandet i arbetslivet 4.1 Uppföljning resurser Tidrapporter om offentlig medfinansiering som efterlystes i stausrapport 1 har börjat komma in. Fortfarande är den totala redovisade medfinansieringen lägre än vad som budgeterats i projektplanen. Det innebär att vi inte kommer att kunna rekvirera alla pengar som är avsatta för ändamålet hos LST. Fortsättningsvis för 2012 och 2013 måste varje kommun ta ett större ansvar för att rutinerna kring tidredovisningen fungerar som de ska. De ska skickas in regelbundet - varje månad till Sundsvalls kommun. Nu släpar redovisningarna efter vilket gör det svårt att följa upp dem kontinuerligt, kommun för kommun. I slutändan är det den totala offentliga medfinansieringen för alla medverkande kommuner som räknas. Hittills redovisade resurser totalt i projektet i form av offentlig medfinansiering sept 2011-mars 2012 är: kronor. Budgeterat för samma period hittills var: kronor 36,4 % av totalt budgeterad offentlig medfinnansiering har uppnåts hittills.

10 Statusrapport 2 ESA 9(11) 4.2 Uppföljning kostnader Redovisade fasta kostnader (egen personal, hyra praktikplatsen.se) ryms inom planerad budget. Övriga kostnader har varit lägre än budgeterat. Det är en medveten handling av projektledaren att hålla nere ambitionsnivån för planerade projektaktiviteter så länge som redovisad offentlig medfinansiering inte är i balans med vad som är budgeterat. I förlängningen om detta inte åtgärdas så kommer det att minska förutsättningarna till måluppfyllelsen enligt projektplanen. Hittills redovisade kostnader totalt i projektet sept 2011-mars 2012 är: kronor. För 2011: kronor För 2012: kronor Budgeterat ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen enligt ansökan och beslut är: För 2011: (ej nyttjade bidrag är begärda att överflyttas till 2012 års budget) För 2012: För 2013: Länsstyrelsen betalar ut rekvirerade pengar för fasta kostnader enligt beviljad ansökan enligt det lägsta beloppet utifrån följande alternativa beräkningar: Alt 1: 100% av de upparbetade fasta kostnaderna Alt 2: 36% av totalen: upparbetade fasta kostnader + offentlig medfinansiering P g a för lite redovisad offentlig medfinnansiering är det alt 2 som gäller för rekvirering av hittills upparbetade faktiska kostnader enligt följande uträkning: 0,36x ( ) = kr Det innebär att det just nu saknas täckning för kronor som redan är upparbetade kostnader. Nästa datum för att skicka in rekvisition till LST är 31 maj. Då måste redovisad offentlig medfinansiering vara i balans med vad som är budgeterat för perioden sept maj Riskanalys Ännu ej åtgärdade fullt ut sedan statusrapport 1. Risk ID Benämning Noteringar/åtgärder R01 R02 Beställarens direktiv saknar koppling till respektive kommuns verksamheter och verksamhetschefernas uppdrag. Resurstilldelningen är fortfarande lägre än vad som var budgeterat och täcker inte faktiska kostnaderna i projektet. Varje kommun måste ta fram en tidplan och arbetsorganisation utifrån det kommunala perspektivet i projektet. Enligt punkt 4 och 6 i projektplanen Kommunerna måste skicka in tidrapporter regelbundet enligt länsstyrelsens mall för offentlig medfinansiering.

11 Statusrapport 2 ESA 10(11) 6 Åtgärder 6.1 Åtgärder som ska vidtas inom projektet För att eliminera riskerna med arbetet enligt projektplan och förankring utifrån det kommunala perspektivet bör varje kommun organisera en arbetsgrupp för det inre kommunala arbetet. Huvudadministratörerna i respektive kommun är nyckelpersoner och kopplingen till projektledningen och det regionala perspektivet. För att nå målen räcker inte det måste också finnas stöd för utvecklingsarbetet bland beslutsfattare och verksamhetschefer i deltagande kommuner. Kommunikationsplanen kan behöva revideras. 6.2 Åtgärder som ska vidtas av beställare eller styrgrupp För att eliminera riskerna med tidrapporter kan personkontrakt skrivas med samtliga medarbetare som bidrar med offentlig medfinansiering. Styrgruppen får fatta beslut om detta ska göras och varje skolchef får i så fall ansvara för att kontrakten med medarbetarna skrivs. Om resurserna inte tilldelas enligt den modell som beskrivs i såväl direktiv som ansökan och beslut från läsnsstyrelsen måste styrgruppen fatta beslut om annan resurstilldelning, t ex att varje kommun bidrar ekonomiskt med motsvarande belopp. 7 Övrigt Styrgruppsmöten skulle enligt skolchefsgruppens mening planeras in i dagordningen vid valda tillfällen då skolcheferna har möten. Projektledaren vill ha datum då styrgruppsmöten är inplanerade. Projektledaren vill ha återkoppling från styrgruppen utifrån innehållet i statusrapport 2 senast 23 april 2012.

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 6.DOC

ESA STATUSRAPPORT 6.DOC STATUSRAPPORT 6 Titel: Statusrapport 6 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTPLAN. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTPLAN ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor 1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Lärande och kulturnämnden

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0.

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0. 1 (7) Projektdirektiv Framtid Nora Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr 2016-1991 Beställare: Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg Version: 0.6 Skriven av: Åke Sjöberg Datum 2016-09-05 Projektwebbplats:

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem Sammanfattande projektstatus Projektet är på god väg mot projektmålen. Projektet kan inte ansvara för att projektmålen uppfylls för de skolor som valt att inte

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Riktlinjer för feriearbeten

Riktlinjer för feriearbeten Riktlinjer för feriearbeten Riktlinjer Diarienummer: KS 2016/1034 Dokumentansvarig: Maria Pehrson Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut:

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom 1(8) PROJEKTSLUTRAPPORT Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Projekt: Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Idnr: Siffor Delprojekt: Text Idnr: Siffor Beställare:

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\ Titel: Projektdirektiv Fordonsutredning Projekt: Fordonsutredning Idnr: TS-2016-99 Beställare: Projektledare: Samhällsbyggnad, Magnus Olsson, Verksamhetschef administration Fredrik Härnby Version: 0.4

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer