Uppdragsplan unga mellan a r som varken arbetar eller studerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar"

Transkript

1 Uppdragsplan unga mellan a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar denna situation även den regionala tillväxten. Det finns en klar och tydligt uttalad politisk ambition att unga inte ska vara utanför utbildnings- och arbetsmarknadssystemen, nationellt, regionalt och lokalt. Ur kommunalt perspektiv berörs flera politikområden såsom utbildnings-, social välfärds-, kultur och fritid vilket ställer stora krav på samordning inom och mellan kommuner samt samverkan med regionalt näringsliv och andra regionala aktörer. Många initiativ till att beskriva ungas situation har tagits från nationellt, regionalt och kommunalt håll. KSL har genomfört ett antal förstudier och rapporter: Arbetsmarknadsberedningens rapport Minska gapet, fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar, förstudie Vägledning, Gemensam gymnasieregions utbudsrapport 2013 samt Gemensam vuxenutbildningsregions studerandeenkät för Dessutom har förslag på lösningar för den problematik som unga utan arbete eller studier framkommit i andra regionala sammanhang som t.ex. i de regionala programråden (vård och omsorgsprogrammet samt barn och fritidsprogrammet), i samarbetet mellan skola och arbetsliv, kommunernas arbete med informationsansvaret samt sent nyanlända unga/unga vuxna. Nuläget inom Stockholms län Ett stort antal unga i åldern år står utanför arbete och studier i länet. Stockholms stad uppskattade nyligen att unga mellan år som varken arbetar eller studerar var 3000 fler än tidigare uppgifter, över 8000 är sysslolösa. 11,2% av eleverna som slutade grundskolan 2013 var obehöriga till gymnasiet och ungdomsarbetslösheten i åldern 15-24år uppgick till 16,5% (SCB, 4:e kvartalet 2013). Målgruppen unga kan delas in i två grupper: dels de som är under 20 år och omfattas av det kommunala informationsansvaret (kommande aktivitetsansvar) och dels de unga 20-ca 24 år som tillhör arbetskraften. En framgångsfaktor som flera projekt framhållit för unga som varken arbetar eller studerar är att skapa möjligheter till egna erfarenheter av arbete. Flera stora företag skapar praktikplatser särskilt riktade till unga t ex Swedbank, Max, Claes Ohlsson m fl. En viktig

2 regional uppgift är att synliggöra sådant arbete som redan görs idag i syfte att skapa ett signalvärde för andra arbetsgivare, privata som offentliga. KSL ska därför göra insatser som gör att fler arbetsgivare, privata som offentliga i regionen skapar ännu fler möjligheter för unga att få egna arbetslivserfarenheter. KSLs insatser ska vara strukturpåverkande i syfte att stödja kommunernas mer operativa arbete i att få fram fler praktikplatser. En form av strukturpåverkande insats kan vara att få fram ett regionalt handslag kring engagemang och ambition att bidra med praktikplatser en överenskommelse som får ett signalvärde för andra arbetsgivarna som ännu inte tar emot unga på praktik. Unga som studerar flera år efter ungdomsgymnasiet för att nå gymnasieexamen eller motsvarande har en osäker försörjning. I vissa fall hänvisas de till att ta studielån, i andra fall kan de få det tillfälliga högre studiebidrag riktat till unga upp till 24 år som studerar på gymnasienivå förutsatt att de inte redan har ett slutbetyg från gymnasiet ett bidrag som inte räcker till att försörja sig på. Unga som praktiserar har också en osäker försörjning. Behovet av att problematisera och uppmärksamma unga försörjningsmöjligheter bör ske sektorsövergripande och nära följa det beslut som regeringen nyligen tagit kring ungas försörjning. En annan insats som KSL ska bidra med är att motverka det glapp som finns mellan föreställningar om yrken hos de unga och hur arbetsmarknaden ser ut idag och inom vilka områden framtida yrken kommer att finnas. Tillsammans med Skolverket och Arbetsförmedlingen utvecklas en kurs i arbetsmarknadskunskap riktad till grundskolans arbetslag och studie- och yrkesvägledare. KSL kommer att bidra till att utbildningen får ett regionalt innehåll och upplägg. För att kvalitetssäkra praktiken behöver man se praktikens olika delar att granska de insatser som den unge och arbetsgivaren behöver före, under och efter en praktik. KSL ska lyfta fram olika verktyg för att stödja och kvalitetssäkra arbetsgivares praktik- och prova-på-platser. Det är viktigt att de erfarenheter som de unga får genom t ex praktik- och prova-på-platser dokumenteras på ett sådant sätt att erövrade kunskaper och kompetens leder vidare till andra arbeten eller vidare studier. Det finns en uppenbar risk att praktikliknande insatser blir tillfälliga och icke påbyggbara.

3 Fler praktikplatser hos privata och offentliga arbetsgivare Arbetsmarknadskunskap Ungas försörjning Praktik Kvalitetssäkring av praktik Kvalitetssäkra praktikplatser Projektets syfte Öka möjligheterna för unga som varken arbetar och studerar att få egna arbetsmarknadserfarenheter och därigenom underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Mål Fler unga som varken arbetar och studerar får arbetsmarknadserfarenheter genom olika former av praktik inom Stockholmsregionen. Praktiken är kvalitetssäkrad. 1. I syfte att finna goda exempel görs en inventering av pågående, kommande och avslutade ESF-projekt. Samarbete etableras kring projektet med Arbetsförmedling, Svenskt Näringsliv, finansiella samordningsförbund samt ev ytterligare regionala och nationella aktörer. 2. Överenskommelse. Projektet tar fram en överenskommelse mellan olika arbetsgivare, branschorganisation m fl inom Stockholmsregionen. Överenskommelsen skall stödja arbetet med att erbjuda gruppen unga olika former av praktik-, lärlingsplatser, feriejobb och prova-på jobb mm. 3. Verktyg för att kvalitetssäkra och validera praktik. Projektet ska kartlägga och analysera olika verktyg för att stödja och kvalitetssäkra arbetsgivares praktik- och prova-på-platser. Det är viktigt att de erfarenheter som de unga får genom t ex

4 praktik- och prova-på-platser dokumenteras på ett sådant sätt att erövrade kunskaper och kompetens leder vidare till andra arbeten eller vidare studier. Det finns en uppenbar risk att praktik-liknande insatser blir tillfälliga och icke påbyggbara. 4. Handledare för unga som praktiserar ska erbjudas stöd i olika former. Goda exempel och befintligt stöd ska spridas och ev nya behov av stödmaterial utvecklas. 5. Unga som studerar flera år efter ungdomsgymnasiet för att nå gymnasieexamen eller motsvarande hänvisas till att ta studielån för sin försörjning. De ekonomiska konsekvenserna kan i vissa fall motsvara en skuldsättning för en 3-årig högskoleutbildning. Den studieekonomi som unga i denna situation har problematiseras och uppmärksammas nationellt, ev tillsammans med SKL. Samarbeten och koppling till andra uppdrag Uppdraget bör genomföras i samarbete med Arbetsförmedlingen regionalt, med Svenskt näringsliv och andra externa aktörer av betydelse. Samarbete bör också ske med socialfondsprojekten i den del de är aktuella för målgruppen. Insatsen kopplas till arbetet med Gemensam gymnasieregion, Arbetsmarknadsinsatser, Gemensam vuxenutbildningsregion, Vägledningsuppdraget samt med Nyanlända och ensamkommande barn. Avgränsning Unga och unga vuxna i åldern ca 16 ca 24. De målgruppsanalyser som görs i pågående ESFprojekt tas tillvara och avgränsar målgruppen i syfte att få fram tydliga regionala insatser där KSL kan bidra. Metod Genom intervjuer med kommuner och berörda samverkanspartner samla in uppgifter om kommunernas behov och insatser kring målgruppen. Uppsökande kommunikation och dialog med: Socialchefer Utbildningschefer Arbetsmarknadschefer Arbetsmarknadsberedning Utbildningsberedning

5 Använda resultatet från avslutade, pågående samt planerade CSR-projekt som underlag till olika förslag på en överenskommelse mellan kommuner och näringsliv i Stockholmsregionen. Använda resultat från avslutade, pågående samt och planerade ESF-projekt som berör motsvarande problematik. Kartlägga och analysera befintliga metoder att dokumentera och kvalitetssäkra praktik-/lärlings-/ferie-/prova-på platser regionalt, nationellt och internationellt samt sprida framgångsrika sätt inom Stockholmsregionen.

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet PROMEMORIA Kansliet Elisabeth Nordström 2011-02-17 Dnr: 2011/0012 Styrelsen Sammanträdesdatum: 2011-03-07 Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet Motion har inkommit från Anders Lago

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer