Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen att utreda möjligheten att centralisera studie- och yrkesvägledning för gymnasieungdomar i Järfälla Förslag till beslut Utbildningsnämndens föreslår kommunstyrelsen 1 En funktion som studie- och yrkesvägledare med uppgift att samordna och utveckla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolans senare år och gymnasieskolan inrättas på Järfälla Vägledningscentrum, i samarbete mellan utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Förslaget förutsätter att ytterligare medel tillförs utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden, motsvarande totalt 800 tkr årligen. Utbildningsnämnden beslutar för egen del inom ramen för samhällsuppdraget 2 Järfälla Vägledningscentrums (JVC) ungdomsgrupp får i uppdrag att utöka samarbetet med externa gymnasieskolor för att snabbare kunna komma i kontakt med och erbjuda vägledning och stöd till Järfälla-elever, som av olika skäl riskerar att hoppa av utbildningen. Utbildningsnämnden beslutar för studie- och yrkesvägledningen på Järfälla gymnasieskolor (egen regi) 3 Studie- och yrkesvägledningen på Järfälla gymnasieskolor utvecklas med avseende på innehåll och förutsättningar enligt förvaltningens förslag. Ärendet i korthet Utbildningsförvaltningen fick i december 2013 ( 165) i uppdrag från utbildningsnämnden att utreda möjligheten: - att centralisera studie- och yrkesvägledning för alla gymnasieungdomar i Järfälla till Järfälla Vägledningscentrum - att erbjuda samtliga Järfällaungdomar studie- och yrkesvägledningssamtal samt att ta fram en kostnadsanalys och en lämplig bemanningsstruktur för en sådan organisation. Nämndens uppdrag till förvaltningen ligger väl i linje med det fokus som givits studie- och yrkesvägledning såväl regionalt, nationellt som internationellt. Skolverket har bl.a. gett ut nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning, som 02 0 Uppdrag studie- och yrkesvägledning, tjänsteskrivelse Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Jakobsberg Postadress: JÄRFÄLLA Maivor Carlstam, nämndsekreterare, handläggare Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (9) betonar hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning, genom vägledningssamtal, information och integrerat i undervisningen. Mot bakgrund av denna utveckling har förvaltningen valt att belysa och analysera studie- och yrkesvägledningen i ett brett perspektiv. Förvaltningen har redovisat sitt arbete i delrapporter i juni och september 2014 (bilaga 3 och 4). I denna skrivelse lämnar förvaltningen förslag till att förstärka och utveckla studieoch yrkesvägledningen både inom samhällsuppdraget i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och för Järfälla gymnasieskolor. Sammantaget syftar förvaltningens förslag inom ramen för samhällsuppdraget respektive för kommunens gymnasieskolor i egen regi till att: ge alla elever på Järfälla gymnasieskolor tillgång till en väl fungerande studieoch yrkesvägledning, i enlighet med Skolverkets Allmänna råd. Genom samtal, information och i undervisning ska varje elev få förutsättningar att fatta väl underbyggda val kring framtida studie- och yrkesval. snabbare fånga upp Järfälla-elever som studerar i externa gymnasieskolor (i bemärkelsen annan huvudman än Järfälla gymnasieskolor) och som är på väg att hoppa av sin utbildning och erbjuda stöd och alternativa vägar, genom ett utökat samarbete mellan JVC:s ungdomsgrupp och externa gymnasieskolor (i de skolor /kommuner där flest Järfälla-ungdomar studerar) skapa förutsättningar för att alla Järfälla-elever i grundskolans senare år och elever på gymnasieskolor i Järfälla får tillgång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet under hela studietiden, genom inrättande av en samordnande och utvecklande funktion för studie- och yrkesvägledningen i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Förvaltningen har dock inte funnit skäl att i nuläget skapa en egen central organisation i bemärkelsen en separat enhet med särskild chef för Järfälla gymnasieskolors studie- och yrkesvägledare. Däremot ser förvaltningen positivt på att utifrån ett större uppdrag som omfattar studie- och yrkesvägledningen i samtliga skolformer återkomma till frågan om hur innehåll i och förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen på olika sätt kan utvecklas ytterligare. Handlingar 1. Förvaltningens skrivelse, Enheternas arbetsplaner för studie- och yrkesvägledningen 3. Delrapport 1, maj 2014 (Ubn 2014/1) 4. Delrapport 2, sept 2014 (Ubn 2014/1) 5. Övriga bilagor, information från Skolverket 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen fick i december 2013 ( 165) i uppdrag från utbildningsnämnden att utreda möjligheten: - att centralisera studie- och yrkesvägledning för alla gymnasieungdomar i Järfälla till Järfälla Vägledningscentrum

3 (9) - att erbjuda samtliga Järfällaungdomar studie- och yrkesvägledningssamtal samt att ta fram en kostnadsanalys och en lämplig bemanningsstruktur för en sådan organisation. Syftet med att förändra och utveckla studie- och yrkesvägledningen är enligt uppdraget att minska avhoppen från gymnasieskolan p.g.a. att eleverna valt fel gymnasieprogram m.m. Ett annat syfte är att ge varje elev likvärdiga möjligheter att få tillgång till vägledning av god kvalitet. I uppdraget framförs att en centralisering av studieoch yrkesvägledningen för gymnasieeleverna i Järfälla bör kunna skapa bättre förutsättningar för en hög kvalité på studie- och yrkesvägledningen, säkerställa att samtliga Järfälla-ungdomar frekvent kallas till vägledningssamtal, samt skapa bättre förutsättningar för omvärldsanalys och kollegialt samarbete för studie- och yrkesvägledarna. Nämndens uppdrag till förvaltningen ligger väl i linje med det fokus som givits studie- och yrkesvägledning såväl regionalt, nationellt som internationellt. Skolverket har bl.a. givit ut nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning, som betonar hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning, genom vägledningssamtal, information och integrerat i undervisningen. 2. Genomförande Mot bakgrund av ovan nämnda omvärldsförändringar med betydelse för studie- och yrkesvägledningen har förvaltningen valt att anlägga ett brett perspektiv på nämndens uppdrag. I en första delrapport (juni 2014) och i en lägesrapport (sept 2014) har förvaltningen beskrivit aktuella regelverk för studie- och yrkesvägledning, pågående satsningar såväl regionalt som nationellt och internationellt, tillgänglig forskning inom området. Förvaltningen har även redovisat hur studie- och yrkesvägledningen på Järfälla gymnasieskolor och på Järfälla Vägledningscentrum (JVC) bedrivs idag, redovisat erfarenheter från kommuner med centraliserad vägledning, fördelar och nackdelar med en sådan organisation m.m. (Se bilagda delrapport 1 och 2). Vi har intervjuat och haft möten med rektorer, studie- och yrkesvägledarna på Järfälla gymnasieskolor, arbetsledaren för JVC:s ungdomsgrupp angående förslag rörande samhällsuppdraget. För att konkretisera arbetet med studie- och yrkesvägledningen för Järfälla gymnasieskolor har ett gemensamt underlag tagits fram, där rektorer och studievägledare har arbetat med att fylla i konkreta aktiviteter m.m. (se bilaga 2) Förvaltningen har med barn- och ungdomsförvaltningen stämt av förslaget om att inrätta en gemensam samordnande funktion för studie- och yrkesvägledningen inom Järfälla Vägledningscentrum. 3. Förvaltningens förslag för att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen inom samhällsuppdraget och för Järfälla gymnasieskolor (egen regi) Förvaltningen lämnar förslag som både syftar till att förstärka insatserna inom samhällsuppdraget, i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen, samt förstärka studie- och yrkesvägledningen för alla elever på Järfälla gymnasieskolor. Vi har dock

4 (9) inte funnit skäl att i nuläget skapa en egen central organisation i bemärkelsen en separat enhet med särskild chef för Järfälla gymnasieskolor. När det gäller nästa del i nämndens uppdrag som gäller samhällsuppdraget att erbjuda alla gymnasieungdomar i Järfälla (oavsett var man studerar) vägledning har förvaltningen valt att fokusera på de elever som studerar på externa gymnasieskolor, och riskerar att hoppa av sina studier. Dessutom finns skäl att t.ex. utöka information t.ex. på kommunens webbplats, undersöka möjlighet till drop-in tider vid vissa strategiska tidpunkter m.m., vilket skulle komma alla medborgare till del. Sammantaget syftar förvaltningens förslag inom ramen för samhällsuppdraget respektive för kommunens gymnasieskolor i egen regi till att: ge alla elever på Järfälla gymnasieskolor tillgång till en väl fungerande studieoch yrkesvägledning, i enlighet med Skolverkets Allmänna råd. Genom samtal, information och i undervisning ska varje elev få förutsättningar att fatta väl underbyggda val kring framtida studie- och yrkesval. snabbare fånga upp Järfälla-elever som studerar i externa gymnasieskolor och som är på väg att hoppa av sin utbildning och erbjuda stöd och alternativa vägar, genom ett utökat samarbete mellan JVCs ungdomsgrupp och de externa gymnasieskolor där många Järfälla-ungdomar studerar. skapa förutsättningar för att alla Järfälla-elever i grundskolans senare år och elever på gymnasieskolor i Järfälla får tillgång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet under hela studietiden 3.1 Förslag till utveckling av studie- och yrkesvägledningen inom samhällsuppdraget Nedanstående förslag förutsätter att ytterligare medel tillförs Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden (se avsnitt 5). Förslag: En funktion som studie- och yrkesvägledare med uppgift att utveckla och samordna studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år och gymnasieskolorna inrättas på Järfälla Vägledningscentrums (JVC) ungdomsgrupp, i samverkan mellan utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Insatserna vänder sig både till kommunens skolor i egen regi och till skolor med fristående huvudmän. Förvaltningen föreslår att funktionen som samordnare får följande uppgifter: Initiera och samordna kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, utifrån gemensamma och specifika behov för respektive skolform och gymnasieprogram. Här ingår även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studie- och yrkesvägledare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Initiera och samordna deltagande i gemensamma projekt, t.ex. inom ramen för Skolverkets satsningar, regionala eller internationella projekt Initiera och samordna kompetensutveckling för lärare och studie- och yrkesvägledare för att utveckla studie- och yrkesvägledning i undervisning (se t.ex. Skolverkets satsning, ) Sprida erfarenheten och goda exempel från enheter i kommunen eller från andra kommuner

5 (9) Initiera och samordna kontakter/aktiviteter med externa aktörer, t.ex. näringsliv och myndigheter som t.ex Arbetsförmedlingen. Utveckla kommunens information till medborgarna om studie- och yrkesvägar, information inför viktiga valsituationer m.m. Ge förslag till hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras, utifrån en aktiv omvärldsbevakning I dagsläget arbetar en fristående konsult inom grundskolan med studie- och yrkesvägledning för elever inom grundsärskolan, i samband med val till gymnasiesärskolan m.m. Förvaltningen avser att samråda med barn- och ungdomsförvaltningen om denna funktion kan knytas närmare den samordnande och utvecklande funktionen inom samhällsuppdraget. Motivering Av Skolverkets Allmänna råd framgår att studie- och yrkesvägledningen ska påbörjas tidigt och ske kontinuerligt under hela elevens studietid, för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera valsituationer kring studier och yrken. Det är därför viktigt att grundskola och gymnasieskola, samt även med koppling till bl.a. vuxenutbildningen, samverkar för att få ett gemensamt synsätt kring hur man ska arbeta för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att göra väl grundade studie- och senare yrkesval. Detta är något som framhållits som mycket väsentligt av både studie- och yrkesvägledare och rektorer. Genom att inrätta den föreslagna samordnande och utvecklande funktion på JVC finns ytterligare kompetens från olika funktioner samlad på JVC. För närvarande finns operativ studie- och yrkesvägledning på JVC:s ungdomsdel i form av bl.a. vägledning för och uppföljning av elever från grundskolan som är aktuella för Introduktionsprogram, i samarbete med grundskolan. Inom JVC:s ansvar för vuxenutbildningen finns även studie- och yrkesvägledning. Dessutom ansvarar JVC för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan år. Genom att den föreslagna funktionen ska arbeta både tillsammans kommunens skolor och erbjuda samarbete med fristående huvudmän i kommunen kan förhoppningsvis ytterligare positiva effekter uppnås. Förslag: Järfälla Vägledningscentrums (JVC) ungdomsgrupp får i uppdrag att utöka samarbetet med externa gymnasieskolor för att snabbare komma i kontakt med och erbjuda vägledning och stöd till Järfälla-elever som av olika skäl riskerar att hoppa av utbildningen. Motivering I dagsläget får förvaltningen skriftlig information när elever i externa gymnasieskolor (i bemärkelsen annan huvudman än Järfälla gymnasieskolor) väljer att hoppa av sina studier. Detta förs även in i den länsgemensamma Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB), när det gäller elever inom länet. Genom att utöka samarbetet mellan JVC och de gymnasieskolor och/eller kommuner där flest Järfälla-elever studerar, skulle dessa elever snabbare kunna få vägledning och stöd i Järfälla att komma vidare med studier, praktik eller andra alternativa vägar. Detta skulle innebära en utökning av JVC:s uppdrag som anknyter till arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap, med skillnaden att man fångar upp en bredare målgrupp.

6 (9) 3.2. Förslag till utveckling av studie- och yrkesvägledningen på Järfälla gymnasieskolor Förvaltningens förslag för utveckling av studie- och yrkesvägledning inom Järfälla gymnasieskolor förutsätter att en samordnande funktion inrättas på JVC. Detta innebär att studie- och yrkesvägledningen på Järfälla gymnasieskolor får bättre förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv studie- och yrkesvägledning. Vissa förslag enligt nedan, t.ex. om utökad information till eleverna, är relevant att påbörja snarast på Järfälla gymnasieskolor, i avvaktan på en samordnande funktion. Det gäller även enheternas egen planering av aktiviteter samt kompetensutveckling m.m., eftersom det är viktigt att enheterna själva identifierar vad de anser vara viktiga arbets- och utvecklingsområden. I annat fall riskerar en samordnande funktion inom samhällsuppdraget att få mindre effekt än avsett. Skolverkets Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) ligger till grund för hur studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas på Järfälla gymnasieskolor. Förslag för att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande studie- och yrkesvägledning på Järfälla gymnasieskolor Nämndens mål för verksamheter i egen regi kompletteras med särskilda mål och nyckeltal för studie- och yrkesvägledningen och måluppfyllelsen redovisas tillsammans med övriga mål för Järfälla gymnasieskolor. Enheternas arbete med studie- och yrkesvägledning ska särskild uppmärksammas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningschefen ska tillsammans med rektorerna identifiera viktiga utvecklingsområden med relevans för studie- och yrkesvägledningen. De ska särskilt uppmärksamma möjligheterna att deltaga i regionala inom ramen för samarbete inom KSL - nationella eller internationella projekt för att förstärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen. Järfälla gymnasieskolor planerar årligen aktiviteter som ska bedrivas inom områdena vägledningssamtal, information och undervisning/samverkan med arbetslivet utifrån ett planeringsunderlag (exempel se handling 2). I underlaget ska även framgå vem som ansvarar för olika aktiviteter, vilka interna och externa grupper som finns med relevans för uppdragen m.m. Förslag avseende studie- och yrkesvägledningens innehåll - med särskild fokus på individuella samtal, vägledningssamtal och tidig information (en del av innehållet i det föreslagna planeringsunderlaget ovan) Eleverna ska så tidigt som möjligt i åk 1 få information om hur studie- och yrkesvägledningen bedrivs på skolan i såväl snäv som bred bemärkelse - samt hur eleven sammantaget ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta ställning till fortsatta studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledarna på Järfälla gymnasieskolor får i uppdrag att gemensamt ta fram ett informationsmaterial kring detta. Alla elever ska kallas till ett introduktionssamtal i åk 1 samt till uppföljningssamtal under följande årskurser. Alla elever ska, utifrån sina förutsättningar och behov, aktivt erbjudas vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare, d.v.s. mer fördjupade vägledningssamtal som syftar till att stödja den enskilda elevens studie- och yrkesvalsprocess.

7 (9) Förslag förutsättningar i form av samverkan och kompetensutveckling Studie- och yrkesvägledarna på Järfälla gymnasieskolor får i uppdrag att identifiera viktiga gemensamma områden där de har behov av fortlöpande kompetensutveckling samt ge förslag till en tidplan för detta. Motivering Genomlysningen av studie- och yrkesvägledningen som redovisades i förvaltningens tidigare delrapporter har sammantaget visat att studie- och yrkesvägledningen behöver förstärkas och utvecklas för att leva upp till dagens krav på studie- och yrkesvägledning i en allt mer komplex omvärld som eleverna har att orientera sig i. De behov av utveckling som redovisats för Järfällas del har visat sig vara generella för många andra kommuner. Detta har även uppmärksammats av myndigheter inom skolområdet m.fl. 4. Skäl för att inte inrätta särskild central enhet för studie- och yrkesvägledning på Järfälla gymnasieskolor m.m. I utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen ingår att utreda möjligheten -att centralisera studie- och yrkesvägledning för alla gymnasieungdomar i Järfälla till Järfälla Vägledningscentrum - att erbjuda samtliga Järfällaungdomar studie- och yrkesvägledningssamtal samt att ta fram en kostnadsanalys och en lämplig bemanningsstruktur för en sådan organisation. Förvaltningen har i sina förslag tagit fasta på uppdragets intentioner och lämnat förslag som både syftar till att förstärka insatserna inom samhällsuppdraget och förstärka studie- och yrkesvägledningen för alla elever på Järfälla gymnasieskolor. Förvaltningen har dock funnit skäl att i nuläget inte skapa en egen central organisation i bemärkelsen en separat enhet med särskild chef för Järfälla gymnasieskolor. Däremot ser förvaltningen positivt på att utifrån ett större uppdrag som omfattar studieoch yrkesvägledningen i samtliga skolformer återkomma till frågan om hur förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen kan förbättras genom andra organisatoriska lösningar m.m. De huvudsakliga skälen att inte centralisera studie- och yrkesvägledningen för Järfälla gymnasieskolor är enligt förvaltningens mening följande: De kommuner som valt att organisatoriskt centralisera studie- och yrkesvägledningen har integrerat grundskola, gymnasieskola och i varierande grad även vuxenutbildning. Att enbart centralisera vägledningen för Järfälla gymnasieskolor kommer, enligt förvaltningens mening, få begränsad effekt. Det finns även ekonomiska begränsningar för att inrätta en egen central enhet för Järfälla gymnasieskolors studie- och yrkesvägledning. En separat enhetschef för de fyra vägledarna, inom enheternas nuvarande ekonomiska ramar, är enligt förvaltningen bedömning inte motiverat. En tredje aspekt på att inrätta en central enhet för Järfälla gymnasieskolor är att det inom ramen för kommunens nuvarande styrsystem med beställare och utförare är komplicerat att integrera en enhet för verksamheter i egen regi inom JVC, som be-

8 (9) drivs inom kommunens samhällsuppdrag. Verksamheterna har olika förutsättningar avseende målgrupper och finansiering. När det gäller uppdragets andra del d.v.s. att erbjuda samtliga Järfälla-elever, oavsett om de studerar på Järfälla gymnasieskolor eller i externa skolor, studie- och yrkesvägledning, har förvaltningen lagt förslag inom samhällsuppdraget som syftar till att snabbare nå elever som riskerar att hoppa av sina studier. Bättre information på t.ex. kommunens webbplats kommer även komma alla medborgare till del. Däremot ser vi inte skäl att kalla samtliga gymnasieelever boende i Järfälla till vägledningssamtal. Förvaltningen utgår fram att alla gymnasieskolor inom den gemensamma gymnasieregionen erbjuder elever, däribland de Järfälla-ungdomar som studerar där, den studie- och yrkesvägledning de har rätt. Genom att betydelsen av studie- och yrkesvägledning har uppmärksammats såväl regionalt som nationellt finns det skäl att förvänta sig en högre kvalitet på studie- och yrkesvägledningen generellt i länet och landet. 5. Ekonomiska konsekvenser Förslaget att inrätta en funktion som studie- och yrkesvägledare på JVC, med uppgift att samordna och utveckla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolans senare år och gymnasieskolan, förutsätter att ytterligare resurser motsvarande totalt 800 tkr årligen tillförs utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden, i den form Kommunstyrelsen finner lämplig. När det gäller Järfälla gymnasieskolor sätter den länsgemensamma prislistan ramar för verksamheterna. Att tillsätta en separat chef/arbetsledare för en separat vägledningsenhet är enligt förvaltningens mening för kostsamt. I övrig är förvaltningens bedömning att är att förändringarna av studie- och yrkesvägledningen, i den del som berör studie- och yrkesvägledarna, bör rymmas inom nuvarande budgetram, d.v.s. de fyra tjänster som finns på Järfälla gymnasieskolor. Utöver detta finns två studie- och yrkesvägledare på Järfälla Vägledningscentrum (JVC) för de Järfälla-ungdomar som ska studera på ett introduktionsprogram på antingen Järfälla gymnasieskolor eller extern skola. De förslag förvaltningen lägger i övrigt kan komma att medföra vissa ekonomiska konsekvenser för gymnasieskolorna, i de fall arbetsuppgifter behöver omfördelas mellan olika funktioner. Bilagor Skolverkets satsning på studie- och yrkesvägledning i undervisningen, information från Pressmeddelande från Skolverket om samband mellan avhopp från studier och etablering på arbetsmarknaden Skolverkets självskattningsunderlag BRUK med avseende på studie- och yrkesvägledningen. Ett underlag för ytterligare mål kring studie- och yrkesvägledningen?

9 (9) Expedieras: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Järfälla Vägledningscentrum Järfälla gymnasieskolor Annika Ramsell Utbildningsdirektör Maivor Carlstam Handläggare

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

2013-11-06. Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss

2013-11-06. Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2013-11-06 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss Förslag till

Läs mer

Utveckling och centralisering av studie- och yrkesvägledningen för gymnasieungdomar i Järfälla kommun. Ett utredningsuppdrag.

Utveckling och centralisering av studie- och yrkesvägledningen för gymnasieungdomar i Järfälla kommun. Ett utredningsuppdrag. Utveckling och centralisering av studie- och yrkesvägledningen för gymnasieungdomar i Järfälla kommun. Ett utredningsuppdrag. Del 1: Rapport Järfälla maj 2014 Gunilla Johansson Utredare 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Arbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3

Arbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3 Arbetsutskott Maivor Carlstam KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2010-05-12 Utbildningsnämnden Tisdagen den 1 juni, kl 18.30 Birgittasalen, kommunalhuset plan 2 Justering Fredagen den 4 juni, kl 08.15 Arbetsutskott

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-11-09 Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 HTS-gymnasiet,

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning 2 (7) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020 ska Hudiksvalls kommun vara Sveriges

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan

Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-13 Dnr Kon 2016/120 Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV)

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) 2015-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/120 Utbildningsnämnden Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV) Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Kompetensnämnden. Dnr Kon 2016/125 Sportotek i Järfälla kommun

Kompetensnämnden. Dnr Kon 2016/125 Sportotek i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-01-31 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/125 Sportotek i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden uppdrar åt kompetensförvaltningen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-14 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2016/248 Sveriges bästa skolkommun yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Allmänna råd I de allmänna råden från skolverket står delas Studie och yrkesvägledningen in i snäv och vid bemärkelse:

Allmänna råd I de allmänna råden från skolverket står delas Studie och yrkesvägledningen in i snäv och vid bemärkelse: 2016-03-22 UPPDRAGSBESKRIVNING för nätverket SKSYV, Skaraborgs nätverk för Studie- och Yrkesvägledning Bakgrund Elevens studieval- och yrkesval har stor betydelse för hur dennes framtid kommer att utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29 Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer

Läs mer

Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor

Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-04-29 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor Förslag till beslut Utbildningsnämndens kanslis förslag 1 Varje gymnasieskola inom Järfälla

Läs mer

Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete

Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Datum 2017-11-13 Diarienummer UBN-2017-5056 Utbildningsnämnden Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Datum 2016-01-29 Diarienummer UBN-2015-4971 Utbildningsnämnden Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Granskning av studie- och yrkesvägledning

Granskning av studie- och yrkesvägledning Revisionsrapport Anders Törnqvist Roger Burström Granskning av studie- och yrkesvägledning Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Plan för studie- och yrkesvägledning Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kramfors kommun, Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, 2016 Omslagsbild: Skandinav bildbyrå Olivia

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag samt implementera Bunkeflomodellen i kommunens skolor Kommunstyrelsen

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-03 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 Kompetensnämnden prioriterar önskade

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 2013-11-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/226/041 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Kommunens insyn i fristående skolor

Kommunens insyn i fristående skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-450/229 SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Christer Blomkvist Telefon: 08-508 33 689 Till Utbildningsnämnden 2012-02-07 Förvaltningens

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen

Kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen Kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen Programmet, bättre bild ska fixas Verktyg för kvalitetsutveckling! 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie-

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning Skolverket Stockholm Uppsala den 8 november 2013 Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning No one can predict the

Läs mer