Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna"

Transkript

1 POSITIONSPAPPER Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både utbildning i svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sas) inom Komvux på grundläggande- och gymnasial nivå. Över studerande deltar varje år i sfi-undervisning och studerar sas. Det är viktigt att staten säkerställer att kommunerna har rätt förutsättningar att bedriva sfi och sas. Ett effektivt utbildningsväsende i dessa delar är något som både individ, kommun och omgivande samhälle tjänar på. För individen handlar det om att korta vägen till att ta del av samhällslivet och öka chansen till ett arbete. För kommunen leder det i sin tur till lägre kostnader för sociala insatser och försörjningsstöd. Ju fler invånare som arbetar desto större blir också kommunens skatteintäkter. Att invandrade personer får arbete kan också innebära att kommun och landsting en får tillgång till viktig arbetskraft. Positionspappret slår fast SKL:s ståndpunkter när det gäller vilka förändringar som behövs för att förbättra förutsättningarna för utbildning i svenska inom både sfi och sas, så att nyanlända personer kan ges förutsättningar att snabbt etablera sig i Sverige. Integration och etablering handlar också om andra frågor än det svenska språket, men de är inte föremål för detta positionspapper. Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 2 (6) Sammanfattning Positionerna kan sammanfattas i sju punkter: 1. En effektivare väg genom utbildningssystemet med arbete i fokus. SKL anser att det övergripande målet för svenska för nyanlända ska vara att bidra till möjlighet att ta del av samhällslivet och etablering på arbetsmarknaden. Vägen till arbete måste kortas. Målet bör vara ett utbildningssystem som möjliggör studier parallellt inom olika utbildningsformer i kombination med arbetsmarknadsinsatser. Staten måste ge kommunerna ekonomiska möjligheter att i högre grad använda och utveckla vuxenutbildningen. Regional samverkan ska främjas. 2. Samla sfi och sas i en skolform. SKL anser att förhållandet mellan sfi och sas på grundläggande nivå måste förändras. Nuvarande system, med två delvis parallella utbildningar är inte optimalt. Det behövs ett nytt system som har en tydlig progression mellan kurserna. Svenska för nyanlända bör samlas inom en och samma skolform. 3. Bättre uppföljning och utvärdering, både som språkutbildning och arbetsmarknadsinsats. Det finns brister i den nationella statistiken vilket bidrar till en felaktig bild av måluppfyllelsen inom sfi och sas. SKL anser att mätmetoderna behöver utvecklas och att sfi och sas ska följas upp både som språkutbildning och som arbetsmarknadsinsats. 4. Kompetensförsörjning är en förutsättning för hög kvalitet. SKL anser att staten behöver säkra kompetensförsörjningen inom sfi och sas. Samtidigt behöver huvudmännen verka för att vara attraktiva arbetsgivare. 5. Samordnad och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning. SKL anser att studieoch yrkesvägledning har en avgörande roll för att effektivisera vägen till etablering. Den behövs under hela utbildningen och det behövs ett samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling. 6. Inför en statlig studieersättning för nyanlända. SKL anser att det behövs en statlig studieersättning som ger nyanlända möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande utbildning utan att skuldsätta sig genom studielån. Kommuner ska inte behöva betala ut ekonomiskt bistånd under studietiden. 7. Främja innovation inom svenska för nyanlända. SKL anser att svenska för nyanlända behöver präglas av ett innovativt arbetssätt. Det är nödvändigt för att nå individanpassning, flexibilitet och kvalitet. Såväl stat som kommun har ett ansvar att främja en sådan utveckling.

3 3 (6) 1. En effektivare väg genom utbildningssystemet med arbete i fokus SKL anser att det övergripande målet för svenska för nyanlända ska vara att bidra till möjlighet att ta del av samhällslivet och etablering på arbetsmarknaden. Vägen till arbete måste kortas. Målet bör vara ett utbildningssystem som möjliggör studier parallellt inom olika utbildningsformer i kombination med arbetsmarknadsinsatser. Staten måste ge kommunerna ekonomiska möjligheter att i högre grad använda och utveckla vuxenutbildningen. Regional samverkan ska främjas. Staten måste säkerställa att förändringar som görs inom all vuxenutbildning främjar att hela vuxenutbildningen kan användas för att bidra till nyanländas etablering. Enligt regelverket är det möjligt att kombinera sfi och sas med studier inom övriga vuxenutbildningen. Parallella studier kan korta vägen till arbete och högre utbildning. Förändringar i utbildningssystemet måste främja sådan flexibilitet. Staten måste ge kommunerna ekonomiska möjligheter att i högre grad använda och utveckla hela vuxenutbildningen för att rusta nyanlända för arbetsmarknaden. Behovet att utveckla grundläggande vuxenutbildning är särskilt stort. Den ersättning som staten ger kommunerna för flyktingmottagandet är inte tillräcklig för att täcka dessa kostnader, och för anhörighetsinvandring som inte omfattas av flyktingmottagandet finns ingen särskild statlig finansiering alls. Studerande ska redan under initiala svenskastudier kunna rikta in sig mot ett specifikt yrke eller bransch. Idag har kommunerna ett uppdrag att samarbeta med Arbetsförmedlingen om sfi medan motsvarande krav inte ligger på Arbetsförmedlingen. För att stärka samarbetet bör regeringen ge Arbetsförmedlingen, och dess externt upphandlade aktörer, ett uppdrag att samverka med kommunerna. Tillsammans med undervisningen i svenska och övrig vuxenutbildning behövs bra arbetsmarknadsinsatser. Till exempel är validering av tidigare kunskaper en viktig insats. Det är också viktigt att alla nyanlända, både de som omfattas av flyktingmottagandet och de som inte gör det, får tillgång till insatser av hög kvalitet hos Arbetsförmedlingen. Tillgången till kvalitativa insatser för funktionshindrade måste också tillgodoses. Regionalt samarbete kring sfi och vuxenutbildning har på flera håll visat sig vara framgångsrikt. All utveckling, både statlig och kommunal, bör sträva mot att underlätta och bidra till ett ökat regionalt samarbete. 2. Samla sfi och sas i en skolform SKL anser att förhållandet mellan sfi och sas på grundläggande nivå måste förändras. Nuvarande system, med två delvis parallella utbildningar är inte optimalt. Det behövs ett nytt system som har en tydlig progression mellan kurserna. Svenska för nyanlända bör samlas inom en och samma skolform.

4 4 (6) Sfi och sas grund är två olika utbildningsformer som delvis har samma syfte och målgrupp. Vanligtvis inleder nyanlända sina studier i svenska med sfi. Syftet med sfi är att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Även sas på grundläggande nivå syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska och påbörjas oftast efter sfi. Det finns dock ingen reglering i skollagen som säger att sfi måste avklaras innan sas på grundläggande nivå kan påbörjas eftersom sas är en grundutbildning och för sådana i finns inga förkunskapskrav. Logiken i de parallella kurserna och regleringen av dessa upplevs ofta som rörig, både av de studerande som ska välja kurser och av huvudmännen. Det behövs en förändring, anpassad till dagens förutsättningar och behov. 3. Bättre uppföljning och utvärdering, både som språkutbildning och arbetsmarknadsinsats Det finns brister i den nationella statistiken vilket bidrar till en felaktig bild av måluppfyllelsen inom sfi och sas. SKL anser att mätmetoderna behöver utvecklas och att sfi och sas ska följas upp både som språkutbildning och som arbetsmarknadsinsats. Målen för sfi och sas grund är både arbetsmarknads- och utbildningsrelaterade. Beroende på vilket av dessa mål man tar fasta på kan man nå helt olika slutsatser om huruvida verksamheten har lyckats eller inte. Statens fokus är i dag att följa upp utbildningsresultaten. Uppföljning ur ett arbetsmarknadsperspektiv saknas. Drygt var femte studerande avbryter sfi i förtid. Nästan lika många avbryter sas grund. I och med att avbrotten bedöms ur ett utbildningsperspektiv framstår avbrutna studier som ett misslyckande. I praktiken kan dock avbrott vara ett positivt resultat, till exempel om den studerande har fått ett arbete. En rättvis bild av måluppfyllelsen kräver att avbrotten analyseras och räknas in i resultatet. SKL anser även att den nationella statistiken som mäter utbildningsresultaten behöver utvecklas. Till exempel ger andelen godkända betyg under kalenderår en missvisande bild av måluppfyllelsen. Studerande som börjar sent under året hinner inte få ett betyg under samma år och framstår felaktigt som ett misslyckande i statistiken. SKL anser att Skolverket i samråd med huvudmännen bör utveckla den nationella statistiken så att den på ett bättre sätt mäter måluppfyllelsen sett både ur ett utbildnings- och arbetsmarkandsperspektiv. Detta skulle ge kommunerna bättre verktyg för att arbeta med måluppfyllelsen lokalt och ge möjligheter till jämförelser. 4. Kompetensförsörjning är en förutsättning för hög kvalitet SKL anser att staten behöver säkra kompetensförsörjningen inom sfi och sas. Samtidigt behöver huvudmännen verka för att vara attraktiva arbetsgivare. Många sfi-anordnare har svårt att rekrytera lärare. Problemet finns i alla typer av kommuner och kan innebära att anordnare måste sänka kraven för att trygga

5 5 (6) lärarförsörjningen. Samtidigt har antalet studerande ökat inom sfi och sas till följd av en större invandring. Antalet korttidsutbildade har blivit allt fler vilket medför pedagogiska utmaningar. Med anledning av det stora behovet av kvalificerade lärare är det viktigt att stärka kompetensförsörjningen. Det gäller också personal till andra viktiga funktioner. Inte minst gäller det studie- och yrkesvägledare som kan spela en avgörande roll för att påskynda etableringen. Andra viktiga funktioner är studiehandledare på modersmål och tolkar. För att locka duktiga lärare krävs gemensamma satsningar från såväl huvudmännen som staten för att öka intresset för yrket. Det kan handla om att utbilda fler lärare, utveckla högskoleutbildningarna för lärare i svenska för nyanlända vuxna samt skapa flexibla möjligheterför för kompetensutveckling för befintliga lärare. 5. Samordnad och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning SKL anser att studie- och yrkesvägledning har en avgörande roll för att effektivisera vägen till etablering. Den behövs under hela utbildningen och det behövs ett samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling. Vägledning behövs ofta både inför det att individen ska påbörja utbildning och kontinuerligt under pågående utbildning. Det underlättar för individen att kunna ta ett eget ansvar för sina studier och etablering i arbetslivet. Vägledningen har en viktig roll att fylla för att påskynda nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Förutom information om möjliga studievägar och valmöjligheter bör vägledningen bland annat innehålla information om möjligheter till validering av språk och yrkeskunskaper. Nyanlända ska inte behöva skaffa sig kunskaper de redan har. Eftersom Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser behövs en fungerande samordning mellan myndighetens och kommunens vägledande insatser. Samordningen behöver också leda till att kommunen får en reell möjlighet att påverka det lokala utbudet av insatser på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen behöver få större möjligheter till lokal anpassning av sina insatser. 6. Inför en statlig studieersättning för nyanlända SKL anser att det behövs en statlig studieersättning som ger nyanlända möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande utbildning utan att skuldsätta sig genom studielån. Kommuner ska inte behöva betala ut ekonomiskt bistånd under studietiden. Studerande på grundläggande vuxenutbildning har rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det innebär att nyanlända kan behöva låna pengar för att tillgodogöra sig grundläggande utbildning, något som personer som växer upp i Sverige inte behöver göra under de skolpliktiga åren.

6 6 (6) Grundskolekompetens är sällan tillräckligt för att etablera sig på arbetsmarknaden. Omkring hälften av de som har tagit studielån för studier på grundläggande nivå hamnar vid något tillfälle hos kronofogden. Samtidigt är det vanligt att individer väljer att inte studera på grundläggande nivå eftersom man inte vill skuldsätta sig. I dag har flyktingar med etableringsersättning från Arbetsförmedlingen rätt att studera sfi och sas med denna ersättning. Rätten gäller dock bara i två år och omfattar en minoritet av all invandring. Andra nyanlända studerar med ekonomiskt bistånd från kommunen, i de fall kommunen beviljar det. Men ekonomiskt bistånd är egentligen inte avsett för att finansiera studier. Det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt skyddsnät. Mot den bakgrunden behöver individers förutsättningar att finansiera studier på grundläggande förändras. Nyanlända bör kunna skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska utan att skuldsätta sig och utan att behöva försörjningsstöd från kommunen. Det behövs en ny statlig studieersättning för alla nyanlända. Även sfi ska omfattas av en statlig studieersättning eftersom det i praktiken är en grundläggande utbildning. Med en statlig studiersättning skulle staten ta ett bättre ansvar för kostnaderna för flyktingmottagande och anhöriginvandring än vad staten gör i dag. Rätten till statlig studiersättning bör tidsbegränsas för att skapa incitament att slutföra studierna. Tidsgränsen kan behöva anpassas utifrån individers förutsättningar. I och med att ersättningen blir individuell kan den främja nyanlända kvinnors etablering. 7. Främja innovation inom svenska för nyanlända SKL anser att svenska för nyanlända behöver präglas av ett innovativt arbetssätt. Det är nödvändigt för att nå individanpassning, flexibilitet och kvalitet. Såväl stat som kommun har ett ansvar att främja en sådan utveckling. De studerande är en mycket heterogen målgrupp med olika utbildningsbakgrunder och förkunskaper. Kommunernas förutsättningar varierar också. I en del kommuner är målgruppen relativt liten vilket medför utmaningar när det gäller flexibilitet och utbudet av kurser. Geografiska avstånd och tillgången på allmänna kommunikationer påverkar också förutsättningarna att ta del av utbildningar. Dessa unika förutsättningar har lett till att kommuners arbete med sfi har utvecklats de senaste åren. Denna utveckling måste fortsätta. Det finns behov av mer innovation inom svenska för nyanlända. Det kan till exempel handla om att utveckla nya arbetssätt för ökad parallellitet, arbetsmarknadskoppling, samarbete, validering, studiehandledning på modersmål, digitalisering, distansutbildning, regionalt samarbete, tolkning, anpassning för funktionshindrade och alfabetisering. Nya arbetssätt är särskilt viktiga för kvinnors möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Kommuner kan delvis driva utvecklingen framåt på egen hand eller i samverkan med varandra. Men det krävs också stöd från staten för att främja utvecklingen, till exempel genom särskilda resurser och forum för erfarenhetsutbyte.

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv Copyright SIOS 2007 Text Julio Fuentes Illustrationer Burhan Misirli Språkgranskning Ann-Marie Stenhammar Omslag Chris

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter

Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang små möjligheter Rapport från Lärarförbundet 2014-06-17 Vuxenutbildningens lärare saknar möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas till varje

Läs mer

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE?

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? EN GRANSKNING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2011 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon är samhällsekonom

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer