Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av den interna kontrollen avseende löner"

Transkript

1 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun

2 Granskning av den interna kontrollen avseende löner Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Metod, avgränsning och redovisning Granskningsresultat Organisation, system och kommunens interna kontroll Bedömning Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar Bedömning Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person Bedömning Resultatet av att preliminär och definitiv lönebearbetning hanteras på rätt sätt och i rätt tid Bedömning Löneutbetalning är attesterad av behörig person Bedömning Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt Bedömning Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet Bedömning Katrineholms kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Som ett led i granskningen av Katrineholms kommuns räkenskaper har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat den interna kontrollen i löneprocessen. Den övergripande revisionsfrågan som besvaras av granskningen är om kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende löneprocessen är tillräcklig, men att det finns områden där den behöver stärkas ytterligare. Dessa kommenteras nedan. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person Resultatet av den preliminära och definitiva lönebearbetningen hanteras på rätt sätt och i rätt tid Löneutbetalning är attesterad av behörig person Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet. Utifrån granskningens resultat föreslår vi följande förbättringar: Dokumentera vilka kontroller och attester som ska göras. Tag ställning till om någon attest ska göras av månadslön utan tilllägg/avdrag. Undersök möjligheterna till att rättade poster på fellista inte syns på webbens fellista. Utveckla analyser och prognoser av lönekostnaderna. Katrineholms kommun 1 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader och i processen för lönehantering finns det vissa risker. Exempelvis kan det inom den centrala lönehanteringen finnas risk för att hantering av olika aktiviteter i löneprocessen inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter att upprätthålla fullständig kompetens och kontinuitet i kontrollerna. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är om: Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar är tillräcklig? För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål utarbetats: Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person Resultatet av den preliminära och definitiva lönebearbetningen hanteras på rätt sätt och i rätt tid Löneutbetalning är attesterad av behörig person Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet Metod, avgränsning och redovisning Revisionsmetod Granskningen har skett utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål valts ut (se ovan). Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Uppföljning och verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden har skett. Vi har kartlagt löneprocessen, som en del i den finansiella revisionen, och valt ut ett antal nyckelkontroller som vi har validerat för att granska om kontrollen är rätt implementerad och fungerar över tid. Katrineholms kommun 2 av 11

5 Avgränsning Granskningsobjekt är i första hand kommunstyrelsen. För att bedöma tillämpning ute i verksamheten ingår Service- och tekniknämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. De verksamheter som omfattats är kommunens löneenhet, enheterna gata och sportcentrum inom Service- och teknikförvaltningen och vård- och omsorgsboendet Lövåsgården inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Granskningen har inriktats mot lönehanteringen som berör Katrineholms kommun. Redovisning Granskningsresultatet redovisas per kontrollmål i ett sammanhållet avsnitt med vidhängande bedömning. Vidare finns det ett avsnitt med avslutande kommentarer, sammanfattande bedömning och rekommendationer. Katrineholms kommun 3 av 11

6 3. Granskningsresultat Katrineholms löneenhet utför löneadministration åt Katrineholms kommun, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB och Gnesta kommun. Rutinerna på löneenheten är i stort sett de samma för alla fyra juridiska personer Organisation, system och kommunens interna kontroll För Katrineholms kommun betalas lön ut till ca anställda och förtroendevalda. Det lönesystem som används är Personec P från Aditro. Koppling sker också till ekonomisystemet Agresso och schemaläggningssystemet Time Care avseende uppgifter om vilka tider anställda har arbetat obekväm arbetstid. Vissa förvaltningar har också tecknat avtal som innebär att lönesystemet också används för uppföljning av flextid och övertid. Löneenheten ingår i Kommunledningsförvaltningen. Enheten leds av lönechefen. Det finns en systemförvaltare för lönesystemet, tre löne- och systemadministratörer och sex löneassistenter, totalt elva medarbetare. Det finns två poster som avser lönesystemet i kommunens internkontrollplan. Kontrollområdena är om rätt lön betalas ut till rätt person med rätt belopp samt att lön ej utbetalas när anställd slutat. Dessa två punkter fanns även med Kontrollerna utförs i november, och var inte utförda vid granskningstillfället. Redovisning avseende 2013 års kontroll har lämnats till Kommunstyrelsen Bedömning Vi kan genom granskningen fastställa att Katrineholms kommuns övergripande interna kontrollmiljö inom löneprocessen är väl fungerande, men att det finns områden där den interna kontrollen kan behöva stärkas ytterligare. Kommande avsnitt visar resultatet utifrån kontrollmålen för lönegranskningen Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar Vi har under granskningen bedömt rutinerna för hur Katrineholms kommun kontrollerar att användare i Personec P har ändamålsenliga systembehörigheter i förhållande till de arbetsuppgifter och ansvar som den anställde har. Behörigheterna är givna utifrån befattning och anges i systemet. I systemet finns olika behörigheter kopplat till befattning. Upplägg, borttag och förändringar av anställningsavtal av personer i systemet görs av löneassistenter på löneenheten. De lägger även in föräldraledigheter med ersättning från försäkringskassan och ledigheter med löneavdrag. Personalchefen har Katrineholms kommun 4 av 11

7 delegation på att lönesätta personal och får vidaredelegera detta. Uppgifter om lön läggs in på löneenheten efter anställningsbevis. Efter löneöversyn förs uppgifterna om ny lön över genom fil från förhandlingsprogrammet. Chefer beviljar händelser som övertid, frånvaro, vissa tillägg/avdrag inom sin enhet. Schema via Time Care läggs in i lönesystemet efter attest från respektive chef. De har behörighet att se samtliga anställda inom förvaltningen i systemet, även anställda de inte är chef över. Delegation kan ges till annan chef, men inte till assistent i verksamheten. Det variera något vilka arbetsuppgifter assistenterna ute i verksamheterna har och därmed också vilka uppgifter de utför. Assistenterna i de stora verksamheterna kan ha behörighet att kontrollera om det finns tillräckligt med tid till ledighet och sedan tillstyrka den. Attest utförs av chefen för respektive anställd. Samma sak gäller med övertid, assistent kan tillstyrka medan chef attesterar. Assistenterna har behörighet att gå in i lönesystemet, göra kontroller och uppföljningar. De är ofta de på enheterna som har mest kontakt med löneenheten. Se även avsnitt 3.3 och 3.4 Beviljad semester som ändras sker genom att chef/assistent meddelar löneenheten som lägger in ändringen. Inom en del förvaltningar har de anställda tillgång till lönesystemet via dator. De rapporterar då in övertid, beredskap och jour som ej har rapporterats in maskinellt genom Time Care. För de anställda som inte har tillgång till dator sker denna rapportering manuellt på en blankett som efter attest av chef sänds till löneenheten för manuell inmatning. Timanställningar redovisas på blankett som attesteras av respektive chef. Inmatning i lönesystemet sker på löneenheten. Löneassistenterna svarar på frågor och har behörighet till samtliga anställda. Det finns tre personer som får signera slutlig lönefil, vilken skickas till banken. Utbildning i systemet ges till nya chefer och det finns en checklista för introduktion som delvis beskrivs som ett stöd för att veta vilka kontroller som ska göras Bedömning Vi bedömer att det finns en rimlig hantering av behörigheter i systemet utifrån ansvar på respektive nivå. Vissa delar rapporteras in på löneenheten, men respektive chef har huvudansvaret för lönerna på enheterna. Tvåhandsprincip tillämpas då det är löneenheten som lägger in och avslutar anställda med ett avgångsdatum i systemet medan respektive chef attesterar underlaget för respektive månad oavsett om hanteringen sker maskinellt eller manuellt genom blanketter. Det saknas ett tydligt dokument över vilka kontroller och attester som ska göras, vi föreslår att detta tas fram. Katrineholms kommun 5 av 11

8 Vi noterar att månadslön utan tillägg/avdrag utbetalas utan krav på attest av ansvarig chef Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person Vi har genomfört intervjuer med lönechefen, administrativ assistent och enhetschefen för Lövåsgårdens vård och omsorgsboende, avdelningschefen för Medborgarservice i Service- och teknikförvaltningen samt respektive enhetschef för Sportcentrum och Gata för att granska hur attestering av tidrapporter/frånvarorapportering fungerar i dessa verksamheter. Verksamheternas medarbetare är både tillsvidareanställda och timanställda/vikarier. Kommunens lönesystem är uppbyggt efter medarbetarnas schema (som i sin tur bestäms av underliggande kollektivavtal och önskemål om ledighet, sjukskrivningar etc.). Om en medarbetare följer schemat, dvs. inte har någon avvikelserapportering, betalas lön ut i enlighet med tjänstgöringsgrad och systemet hanterar automatiskt all planerad ob, jour etc. För att säkerställa att rätt lön betalas ut till medarbetarna behövs därav kontroll av att medarbetarens avvikelserapportering skett korrekt. I nedanstående avsnitt presenteras de kontroller som granskade enheter utför. Lövåsgårdens vård- och omsorgsboende Samtliga medarbetare som är tillsvidareanställda använder självservice i Personec P. Vid korttidsfrånvaro ska medarbetare både sjuk- och friskanmäla sig till den administrativa assistenten. Enhetchefen ska dessutom informeras om frånvaron. Assistenten fyller i, en för ändamålet, framtagen blankett som sparas i pärm och arkiveras. Assistenten lägger även in frånvaroperioden i Personec P. Enhetschefen attesterar därefter, inför lönekörningen, direkt i Personec P. Det finns således en tvåhandsprincip i hanteringen. Semester ansöker medarbetaren själv om direkt i Personec P och chef attesterar direkt i systemet. Kompensation för övertid registrerar medarbetare själv direkt i Personec P och chef attesterar direkt i systemet. När det gäller timanställda/vikarier gör assistenten en rad manuella kontroller. Kontroll sker mellan både det planerade schemat som finns (i Time Care) för vikarien och det schema som enheterna för över vem som arbetat när och underliggande manuell tidrapport. Dessutom kontrollberäknar assistenten alla tidrapporter så att summeringar, OB-tid etc. är korrekta. Därefter signerar assistenten tidrapporten. Chef kontrollerar löpande att vikarier inte jobbar mer än 40 timmar per vecka (max 165 timmar per månad), i annat fall blir överstigande tid övertid. Chef attesterar tidrapport. Attesterad tidrapport skickas till löneenheten för registrering. Även här finns en tvåhandsprincip och kontroll. Sportcentrum Samtliga medarbetare som är tillsvidareanställda använder självservice i Personec P. Vid korttidsfrånvaro som t ex sjukdom när schemat är färdigställt ska medarbetare meddela detta till arbetsledaren, som lägger in och godkänner det i systemet. Därefter attesterar chef i systemet. Arbetsledare går inför lönekörningen igenom och kontrollerar och godkänner medarbetarens frånvaro eller i förekommande fall Katrineholms kommun 6 av 11

9 justerar eventuella felaktigheter direkt i systemet. Därefter sker attest av chefen direkt i Personec P. Semester ansöker medarbetaren själv om direkt i Time Care och både arbetsledaren och chef måste godkänna och attestera direkt i systemet. Kompensation för övertid registrerar medarbetare själv om direkt i Personec P och detta ska godkännas av arbetsledaren och attesteras av chef direkt i systemet. Det finns således en tvåhandsprincip i hanteringen. När det gäller de timanställda ligger dessa i normalfallet med i 4- veckorsplaneringen. Utifrån denna kan arbetsledaren kontrollera arbetad tid mot underliggande tidrapport. Tidrapporterna ska kontrolleras och godkännas av arbetsledaren och därefter attesteras av chef. Attesterade tidrapporter skickas till löneenheten för registrering. Det finns således en tvåhandsprincip i hanteringen. Gata Samtliga medarbetare ligger inlagda i Självservice i Personec P. Vid korttidsfrånvaro ska medarbetare både sjuk- och friskanmäla sig till chefen. Det är chefen som registerar frånvaroperioden i Personec P och attesterar frånvaron. När det gäller planerad frånvaro såsom kompensationsledighet, semester eller när det gäller övertidsersättning ska medarbetaren inkomma med en ansökningsblankett till chefen. Chefen kontrollerar och skickar det attesterade underlaget till löneassistent på löneenheten för registrering. Det finns således både kontroll före löneutbetalningen samt en tvåhandsprincip i hanteringen Bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns rutiner på plats som säkerställer att kontroll och attest av tidrapporter, sjukfrånvaro, kompensationsledighet, semester och övertid utförs före lönekörningen. De kontroller som genomförs och bekräftas via attest minimerar, enligt vår bedömning, risken för att felaktiga löner betalas ut Resultatet av att preliminär och definitiv lönebearbetning hanteras på rätt sätt och i rätt tid Vi har tillsammans med personal från löneenheten gjort en genomgång av processen för preliminär, respektive definitiv lönebearbetning. Granskningen har påvisat att det inte finns definierade rutiner och arbetsbeskrivningar på plats för de olika aktiviteterna såsom preliminär och definitiv lönebearbetning och dokumenterad analys av bruttolön och nettolön. Kontroller görs och vi har stämt av dessa med respektive handläggare och tagit del av underlag. Körning i lönesystemet görs varje kväll. Fram till brytdatum (ca den 17 i varje månad) kan ändringar göras utifrån de behörigheter personerna har. Systemet generererar felsignaler och rättelser ska ske. Det sker ingen signering i systemet av kontroller och rättelser efter signal, men alla transaktioner loggas. I chefens uppdrag ingår att kontrollera korrlistan kring flextidsrapportering i Personec P och ser därmed om en anställd ändrar mycket, t.ex. i rapporteringen av flextid. Katrineholms kommun 7 av 11

10 Ett antal kontroller görs i systemet och vid avvikelser kommer dessa ut på fellistor. Vi har stämt av fellistor för två månader och de fel som finns angivna har antingen varit rättade eller har rimliga förklaringar. Det har funnits fel i en version av systemet som fanns hösten 2013, vilket påverkade redovisningen av frånvaron. De fellistor som visas på webben innehåller gamla, rättade fel. Det görs fler kontroller i systemet än vad som görs på manuellt inmatade blanketter. Efter brytdatum kontrolleras alla fellistor på löneenheten och rättelser görs, så att det inte finns några utestående fel som ska rättas vid slutlig körning. Systemförvaltaren och löne- och systemadministratören på löneenheten skapar slutlig lönefil och konterar den samt för över den till ekonomisystemet. Se även avsnitt 3.6. När filen med utbetalningar av löner har gått iväg till banken kan inte enskild lön stoppas utan då stoppas hela utbetalningsfilen. Om fel upptäcks så sent kontaktas personen som får fel lön direkt för meddelande om att lönen är fel och överenskommelse görs om hur rättelse ska ske. Det är löne- och systemadministratören på löneenheten som har behörighet att kontrollera och hantera felaktigt utbetalda löner. När lönefilen är klar skapas en rapport varje månad på uppkomna lönskulder som redovisas till Ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Som verifiering har vi gjort kontroller på listor över löneskulder och lönefordringar för tre månader. Assistent på Ekonomi- och upphandlingsenheten får uppgifter via mail om vilka krav på återbetalningar som går ut och meddelar löneenheten när återbetalning sker. Antalet personer på listan med lönefordringar uppgår under dessa månader till mellan och sammanlagt belopp till mellan kr och kr. Flera av personerna finns kvar under alla tre månaderna och i tre fall är beloppen också kvar oförändrade under dessa tre månader. Vi har inte undersökt vad det beror på att inget har hänt, men anser inte att antalet löneskulder är orimligt. Vi noterar att sju av beloppen överstiger kr och ett som det sker avbetalning på uppgår första månaden till över kr. Det har förekommit att chef inte har meddelat att en person har slutat och att lön då felaktigt har gått ut och skuld har uppstått. På listan för lönefordringar finns mellan en och nio anställda och de sammanlagda beloppen uppgår till mellan kr och kr. Fem personer låg kvar mellan första och andra månaden. En person har legat kvar under flera månader. Notering finns om att man avvaktar besked från en person Bedömning Vi bedömer att de kontroller som faktiskt utförs kan bedömas som tillräckliga, men att det bör dokumenteras vilka rutiner som ska utföras och signeras att de är utförda. Vi anser att det skulle vara en fördel om poster som är rättade kan tas bort på webben Löneutbetalning är attesterad av behörig person I avsnitt 3.3 redogjorde vi för resultatet av genomförda intervjuer med lönechefen, administrativ assistent och enhetschefen för Lövåsgårdens vård och omsorgsbo- Katrineholms kommun 8 av 11

11 ende, avdelningschefen för Medborgarservice i Service- och teknikförvaltningen samt respektive enhetschef för Sportcentrum och Gata för att granska hur kontroll och attestering av tidrapporter/frånvarorapportering fungerar i dessa verksamheter. Utifrån resultatet kan vi konstatera att lejonparten av verksamheternas kontroller och samtlig attest sker före löneutbetalning. Vid intervjuerna framkommer även att samtliga granskade verksamheter som använder Time Care (ej Gata) genomför en översiktlig genomgång efter lönekörningen. Dessutom uppger samtliga att periodiska ekonomiska uppföljningar sker med ekonom från kommunens ekonomiavdelning. Utifrån de beskrivna kontrollerna och attesteringsmomenten (se avsnitt 3.2) som ingår i löneutbetalningsprocessen har vi genomfört stickprovsmässiga kontroller för att kunna verifiera att attest skett av behörig person. I vår verifiering har vi genomfört följande kontroller per verksamhet: Lövåsgårdens vård- och omsorgsboende För ett urval av de medarbetare som använder Time Care och under ett urval av månader under 2014 har vi kontrollerat att aktuella lönespecifikationer stämmer överens med den inom enheten framtagna frånvaroblanketten. (Granskning av attest görs ej då denna sker automatiskt i Personec P.) För ett urval av de timanställda medarbetarna har vi för ett urval av månader under 2014 kontrollerat att attest finns på underliggande tidrapport och att underliggande tidrapporter stämmer överens med faktisk utbetalad lön. Sportcentrum Granskning av de medarbetare som använder Personec P görs ej då denna attest sker automatiskt i systemet. För ett urval av de timanställda medarbetarna har vi för ett urval av månader under 2014 kontrollerat att attest finns på underliggande tidrapport och att underliggande tidrapporter stämmer överens med faktisk utbetalad lön. Gata För ett urval medarbetare har vi för ett urval av månader under 2014 kontrollerat att attest finns på underliggande frånvarorrapport och övertidsrapport att underliggande rapporter stämmer överens med faktisk utbetalad lön. Resultat av verifieringen I vår verifiering har vi inte noterat några avvikelser avseende attest eller mellan underliggande manuella rapporter och faktiskt utbetald lön Bedömning Vår sammanfattande bedömning, utifrån genomförd verifiering och genomförda intervjuer, är att det inte finns några indikationer på att rutinerna för kontroll och attest av löneutbetalningar inte skulle ske av behörig person. Attesten i systemet Katrineholms kommun 9 av 11

12 sker med automatik (dvs. bara behörig chef som kan attestera sina medarbetare) och det har inte framkommit något i vår verifiering som tyder på att de manuella underlagen inte skulle vara korrekta Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt Avstämning av underlag för överföring till ekonomisystemet och fil till banken sker på löneenheten. Fellista tas ut innan filen förs över och alla signaler ska vara kontrollerade. I ekonomisystemet sker kontroll att alla koddelar finns med. Respektive chef kan gå in i ekonomisystemet och kontrollera när lönerna har förts in, innan bokföringen har stängts för månaden. Redovisningsassistenten på Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kontrollerar avstämningarna och att filen är körd. Assisten på Ekonomi- och upphandlingsenheten som har hand om kassan får utanordningar för lönerna och bokför dessa. Systemförvaltaren för lönesystemet och systemadministratörerna utanordnar lönerna. Vi har som verifiering stämt av uppgifterna i personalsystemet mot ekonomisystemet för tre månader: Månad Huvudbok Agresso Lönetranslista Personec P Diff. Januari , ,94 0,00 Mars , ,36 0,00 Juli , ,87 0, Bedömning Vi bedömer att de kontroller som görs vid överföring från lönesystemet till ekonomisystemet är tillräckliga för att överföringen ska ske fullständigt och riktigt Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet Katrineholms kommun tillämpar uppföljning månadsvis. Det finns inga särskilda anvisningar till hur lönerna ska följas upp. Vid intervjuerna har det framkommit synpunkter på att prognossäkerheten kan bli bättre med en bättre analys. De intervjuade cheferna på enheterna uppger att de följer upp lönerna tillsammans med controller gånger per år. Löneenheten för över lönetransaktionerna till Personec Utdata där man kan ta ut listor av olika slag och därmed göra analys av lönerna. Personal på löneenheten kan göra skräddarsydda rapporter. Personalekonom på Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har byggt upp rapporter. Dessa publiceras på webben integrerat i lönesystemet och underlättar vid uppföljningen på enheterna. Det finns möjligheter att få ut ytterligare uppgifter ur systemet och det har framkommit att man ser att verksamheterna inte använder de verktyg de har för att göra analyser och uppföljningar. Katrineholms kommun 10 av 11

13 Bedömning Vi bedömer att analyser görs av lönekostnaderna men att detta är ett utvecklingsområde, och instämmer därmed i den bedömning som framkom i samband med intervjuerna. Systemet ger möjlighet till ytterligare analyser och rapporter och det finns personal som har kunskap att ta ut rapporter Annika Hansson Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare Katrineholms kommun 11 av 11

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun Yttrande 1(1) Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-10 OSN/2016:95 Handläggare Christoffer Sjögren Tfn 0142-854 81 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2003-12-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. GRANSKNING AV LÖNERUTINER...4

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering 1(3) 2011-11-22 LK11-0359 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering Inledning Landstingets revisorer har genomfört

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio 4.1 Övervakande kontroller Övervakande kontroll för uppföljning av lönekostnader Uppföljning av lönekostnader sker på olika nivåer inom organisationen som en del av uppföljning av utfall mot budget. Respektive

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons Landstinget Halland Maj 2003 Anita Andersson Leif Johansson Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av löneutbetalningsprocessen akob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen GNESTA KOMMUN 2017-12-13 Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Gnesta kommun Ink: 2017-17-- 13 Dnr: För handläggning: Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer