Granskning av lönehantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av lönehantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Metod Granskningsresultat Löneprocess, rutiner, och kontrollmoment Rutiner för uppföljning av frånvaro Anställda med mycket övertid Höga respektive låga bruttolöner är rimliga Ersättning obekväm arbetstid är rimlig Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid Reducerad lön i motsvarande omfattning Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar Personer med samma utdelningsadress i personregistret Lön betalas inte ut efter Anställd tom Makulering, justering och korrigering sker i normal omfattning Region Värmland

3 Sammanfattning har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat lönehanteringen i Region Värmland. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen i förbundet är tillräcklig. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år Granskningen har genomförts genom analys av rutinbeskrivningar och intervjuer med berörda tjänstemän samt registeranalys. Arbetet med lönehantering hanteras av ett flertal tjänstemän och enhetschefer med avgränsade arbetsuppgifter och ansvar. Förutom det arbete förbundet själva hanterar avseende anställda och löner köps tjänsten av Karlstads kommun, tjänstens omfattning avgränsas genom avtal. I granskningen har vi kontrollerat ett antal rutiner och rutindokument för hantering av löner både i Region Värmland och i Karlstads kommun. Förutom skriftliga rutiner finns även ett antal muntliga överenskommelser om hantering i vissa frågor. Karlstads kommun har ett antal skriftliga rutiner och policys tillgängliga inom flera forum internt. I granskningen har vi observerat ett antal kontroller för avstämning av underlag och utbetalning. Vad vi erfar är inte samtliga upprättade skriftligt vilket vi bedömer skulle stärka den interna kontrollen om kontroller och erfarenhet skulle dokumenteras. Region Värmland tillämpar i viss mån självservice avgränsat till anställda med månadslön. Inom en snar framtid förväntas förbundet även införa modulen Troman för förtroendevalda. Sammantagen bedömning är att den interna kontrollen i allt väsentligt är god med behov av förbättring främst avseende skriftliga rutiner men även avstämning. Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi främst följande åtgärder. Även om arbetssätt finns och används bör förbundsstyrelsen i Region Värmland upprätta ett antal skriftliga rutiner för att säkerställa en god intern kontroll. Arbetet bör även omfatta att dokumentera ansvariga tjänstemäns erfarenheter för att säkerställa att den inte förloras på grund av sjukdom eller succession. Utöka arbetet med arbetsmiljö och hälsoperspektiv genom ett flertal kontroller av personalens arbetstid och belastning. Införa kontroll av uttag av semesterdagar efter semesterperioden slut för att säkerställa att lagstadgad rätt till sammanhängande ledighet kunnat infrias. Rutin för hur hävning eller beslut om att inte åtgärda felsignal för bl.a. hög lön bör införas för att öka spårbarhet i hantering av väsentliga avvikande händelser. Region Värmland 1 av 10

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Region Värmland är en stor arbetsgivare vilket medför ett stort ansvar mot anställda, medborgare och övriga intressenter. Med många anställda följer även stora kostnader och eventuella brister avseende löner, ersättningar med mera, kan därför få stora konsekvenser både finansiellt och förtroendemässigt Syfte, revisionsfråga och avgränsning Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen i Region Värmland är tillräcklig genom kontrollmål enligt nedan. Finns aktuell löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, tydligt beskrivna? Finns rutiner för uppföljning av frånvaro? Anställda med mycket övertid Höga respektive låga bruttolöner är rimliga Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid Antalet sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar. Personer med förtidspension, nedsättning eller jämförbart, har reducerad lön i motsvarande omfattning. Det är korrekt att flera personer med samma utdelningsadress är inlagda i personregistret. Lön betalas inte ut efter datum i Anställd tom. Makulering, justering och korrigering sker i normal omfattning Metod Granskningen har utförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, analys av relevanta dokument och rutinbeskrivningar samt registeranalys. Rapporten är faktagranskad av personal på Region Värmland samt Karlstads kommun. Region Värmland 2 av 10

5 2. Granskningsresultat 2.1. Löneprocess, rutiner, och kontrollmoment Inom definitionen av den interna kontrollen ska även ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner ingå för att i möjligaste mån säkerställa en mindre sårbar organisation. Här ingår såväl att ge en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information om verksamheten som att säkerställa att de lagar och riktlinjer som finns tillämpas. Målet är att genom väl underbyggd intern kontroll upptäcka och eliminera avsiktliga och oavsiktliga fel. Region Värmland har ca 320 anställda och den ersättning som betalas ut omfattar såväl månadslön som timlön och arvoden. Förbundet hanterar inte hela löneprocessen utan köper en avgränsad del av hanteringen av Verksamhetsstöd och förvaltning inom Karlstads kommun. Granskningen omfattar därför rutiner i såväl förbundet som i kommunen. Avgränsning regleras av det avtal som upprättats mellan parterna (RV ) vilket bl.a. anger att kommunen ska fungera som en stödfunktion till förbundet i lönefrågor samt hantera registrering och kontroll av löner. Personalhanteringen sker från och med våren 2013 i Heroma. Personal- och lönesystemet förvaltas av systemförvaltare i Karlstads kommun och PA-systemet används tillsammans med ett antal moduler. I systemet läggs anställningsinfoinformation och underlag in och ligger till grund för utbetalning av ersättning. En av modulerna ger möjlighet till webbaserad självservice för rapportering av avvikelser utifrån den anställdes registrerade schema. Inom Region Värmland omfatta självservice anställda med månadslön medan resterande individer som erhåller ersättning i dagsläget rapporterar via blanketter som sedan registreras manuellt inför periodens lönekörning. Rapporterade avvikelser i självservice ska godkännas genom attest innan utbetalning kan göras. Löneprocessen kan förneklat sägas bestå av: Anställning/ändrade uppgifter Rapportering Attest Kontroll Utbetalning Löneprocessen kan sägas börja vid anställningsförfarandet. Region Värmland hanterar själva anställningsförfarandet som sker i kommunikation mellan chef och HR-konsult, vilket är en muntlig rutin inom förbundet. I kommunikationen fastställs om eventuell företrädesrätt finns samt avstämning av lönesättning. Det finns en fast mall för hur en rekrytering ska utformas. När rekryteringen är slutförd lämnas en kopia på upprättat anställningsavtal till ansvarig tjänsteman på Karlstads kommun som registrerar uppgifterna i Heroma. Mindre justering av anställningsuppgifter hanterar förbundet i huvudsak själva, det kan avse löpande förändring av lönenivå, sysselsättningsgrad men även större som den årliga löneöversynen. Region Värmland 3 av 10

6 Ansvarig lönehandläggare på Karlstads kommun arbetar efter en förmedlad tidsplan som bl.a. anger när underlag måste vara attesterat för att kunna komma med i utbetalningen för perioden. Inför lönekörningen måste all aktuell avvikelserapportering i Heroma attesteras av ansvariga chefer liksom de tidssedlar från övrig personal som inte omfattas av självservice. Dessa underlag registreras manuellt av lönehandläggaren i kommunen. Inför lönekörning genomförs sedan ett antal kontroller för att i möjligaste mån säkerställa att underlagen och därmed utbetalningen blir korrekt. Kontrollerna är inlagda i systemet som återger felsignaler om något är avvikande. Exempel på kontroller är anställning som är på väg att löpa ut, sjukintyg behöver kompletteras eller hög lön. Efter eventuella justeringar kan en ny testkörning utföras för att i möjligaste mån undvika en felaktig utbetalning. I samband med dessa kontroller görs även rimlighetsbedömningar av lönenivåer för perioden. Efter att kontrollmomenten utförts av löneadministratören tar systemförvaltarna på kommunen över hanteringen. Utifrån Heroma genereras ett antal data dels avser konteringsunderlag som ska integreras i ekonomisystemet, dels en bankfil som skickas direkt till mottagande bank. Motsvarande belopp överförs av ansvarig tjänsteman vid kommunen med fullmakt, från Region Värmlands bankkonto till kommunens, för att täcka periodens utbetalning. Därefter utförs kontroller av resultatet för den slutliga lönekörningen. I Heroma finns kontrollfunktioner som bl.a. stoppar integreringen om något i organisations-tillhörigheten avviker, felet måste åtgärdas innan det går att fortsätta. I likhet med testkörningarna ovan görs även här ett antal avstämningar gentemot underlag från Heroma bl.a. total lönenivå för perioden, arbetsgivardeklaration för perioden men även avstämning mot den kvittens kommunen får från banken på mottagna uppgifter för utbetalning. I samband med att utfallet kan anses som slutligt gör ansvarig tjänsteman i kommunen, med fullmakt, en överföring från Regions Värmlands bankkonto till kommunen som motsvarar periodens utbetalning av ersättning. När ovanstående moment är slutförda, tar återigen ansvarig i Region Värmland vid. Det finansiella underlag som ska integreras i ekonomisystemet stäms av mot dels underlag från kommunen, dels uppgift från bank om vilka löneutbetalning som gjorts samt mot den överföring av medel kommunen gjort från förbundet bankkonot i anslutning till löneutbetalningen. Uttaget görs av ansvarig tjänsteman i Karlstads kommun med fullmakt från Region Värmland. I dagsläget omfattas merparten av de personer som erhåller ersättning från Region Värmland av självservice. Vi ser det som positivt om förbundet i samarbete med kommunen inom en snar framtid kan se till att även övriga personer som är knutna till förbundet som inte erhåller månadslön omfattas av elektronisk rapportering. Genom elektronisk hantering kan merparten av den manuella hanteringen elimineras vilket enligt vår bedömning bör förenkla den löpande hanteringen, minimera risken för felaktigheter liksom stärka spårbarhet och intern kontroll. Vad vi erfar kommunicerar Region Värmland med Karlstads kommun kontinuerligt och framhåller de önskemål som finns. Det är sedan kommunens ansvar att följa upp dessa önskemål i möjlig omfattning. Region Värmland 4 av 10

7 Region Värmland har rutiner för anställning-, personal- och lönehantering. Det har i granskningen observerats ett antal skriftliga rutiner och policys tillgängliga på intranätet men även muntligt kommunicerade rutiner för hur hantering ska ske. Även Karlstads kommun har ett antal rutiner, riktlinjer och policys upprättade, främst elektroniskt på kommunens intranät. Till viss del är rutin- och policydokumenten vad vi erfar översiktliga och komplettering av instruktion och beskrivning av vissa moment bör förtydligas för att ytterligare stärka den interna kontrollen. Avgränsning mellan förbundet och kommunens hantering kunde i viss mån förtydligas i upprättat avtal. Förutom de dokumenterade och i övrigt förmedlade kontroller som finns bedömer vi att en del av utförda avstämningar och rimlighetsanalyser kommer av ansvariga tjänstemäns mångåriga erfarenheter vilket är en betydelsefull del av god intern kontroll. Ett förtydligande av innebörden av Kontroll och rättelse av löner i avtalet om löneadministration mellan förbundet och kommunen bör göras för att tydligare klargöra dess innehåll och förtydliga gränsdragning i ansvarsfrågan av vissa kontroller. I dagsläget är det inte helt entydigt eller klargjort mellan parterna vad innebörden av formuleringen är. Förbundet bör dokumentera befintliga rutiner som exempelvis anställningsförfarandet. En kontinuerlig översyn över de dokument som tillämpas eller saknas avseende lönehantering bör ske med en viss kontinuitet för att säkerställa relevans och eventuella riskområden. Det vore enligt vår bedömning även positivt för den interna kontrollen om erfarenheten från involverade ansvariga tjänstemän dokumenterades för att säkerställa att den inte förloras på grund av sjukdom eller succession. Vad vi erfar är inte samtliga dokument inom främst Karlstads kommun samlade vilket enligt vår bedömning skulle öka tillgängligheten och ytterligare minska risk för avvikande eller varierande hantering. En personalhandbok som samlar de tillämpliga dokument som finns borde upprättas. Stickprovskontroller på underlag avseende förbundsanknutna personer borde utföras årligen för att i möjligaste mån säkerställa registrerad information i PAsystemet, särskilt gällande ny eller justerad information. Ansvaret för sådan och liknande avstämningar bör tydliggöras eller avgränsas i angivet avtal ovan. Vi har i granskningen fått förmedlat att det inte är obligatoriskt att lämna meddelande om förutsättningar för avvikande rapportering, även om det uppmuntras. Obligatorisk meddelandefunktion skulle stärka spårbarhet liksom öka tydligheten för attestansvarig i bedömning av avvikelserapportering, särskilt avseende rapportering av fyllnadstid, övertid och liknande men även gällande övrig kommunikation. En obligatorisk meddelandefunktion bedömer vi även ökar möjligheten till efterkontroll. Region Värmland 5 av 10

8 Införande av ovanstående hantering anser vi stärka den interna kontrollen i förbundet. Det gynnar enligt vår mening såväl anställda som attestansvarig och arbetsgivare Rutiner för uppföljning av frånvaro Frånvaro är ett av kontrollmomenten som stäms av både inför lönekörning samt företrädesvis i mellanperioden för lönekörningar. I kontrollen stäms i huvudsak eventuella förändringar eller justeringar av för att i möjligaste mån säkerställa att underlaget är uppdaterat och korrekt. Det kan vara frågan om sjukfrånvaro som behöver styrkas av sjukintyg eller sjukskrivning där datum för intyg snart löper ut. Ansvar för löpande bevakning ligger på närmaste chef. I samband med lönekörning kontaktas attestansvarig för att uppmärksammas om omständigheterna för åtgärd. Rutiner kring hantering och uppföljning finns vad vi erfar implementerat i verksamheten men i granskningen har ingen skriftlig rutin för hantering och ansvar observerats. Genom att upprätta en skriftlig rutin för hantering och uppföljning av frånvaro stärks rutinen och därmed tilltar den interna kontrollen. Vi ser även fördelar med ett proaktivt arbete för att minska och förhindra eventuella långtidssjukskrivningar i verksamheterna. En skriftlig rutin kan även stärka och tydliggöra ansvarsförhållandet i frågan genom att avgränsa ansvaret mellan enhetschef och lönehandläggare Anställda med mycket övertid Det finns en inbyggd funktion i Heroma som bevakar anställdas övertid. Indikationen blir synlig i bl.a. attestansvariges vy i Heroma. Det är chefens ansvar att följa upp en sådan uppgift. Det är även sedan oktober 2014 mer tydligt definierad för den anställde vilken övertid man har, när den arbetats in och vad som avser enkel respektive kvalificerad övertid. I granskningen av underlaget har vi observerat ett antal personer som erhållit ersättning för övertid. Ersättningen avser såväl enkel som kvalificerad övertid och observerade ersättningsnivåer varierar beroende på om det är enkel eller kvalificerad övertid samt den anställdes lönenivå. Ett antal av de personer som fått ersättningen har stämts av mot registrerad lön. Utifrån avstämning ovan bedömer vi hantering av övertid som i allt väsentligt korrekt. Enligt HR finns i dagsläget ingen skriftlig rutin för hantering utan det åligger attestansvarig att uppmärksamma och åtgärda signal om mycket övertid. Utifrån arbetsmiljö- och hälsoperspektiv borde en skriftlig rutin för avstämning av bl.a. övertid analyseras, av främst närmaste chef, med viss kontinuitet. Region Värmland 6 av 10

9 2.4. Höga respektive låga bruttolöner är rimliga I PA-systemet Heroma finns en förprogrammerad signal för hög lön, dels när den registrerats som månadslön, dels kommer betalas ut som ersättning. Nivån för utbetald hög lön är individuell och utgår från den anställdes registrerade lön, gränsen är satt till 1,5 x registrerad ersättning. Om en utbetalning skulle överstiga gränsnivån leder det till att systemet skickar ut en felsignal som kräver avstämning innan utbetalning utförs. Kontroll av hög bruttolön görs i samband med lönekörning varje månad, innan periodens slutgiltiga körning. Vid vår granskning av dataunderlaget har vi observerat ett antal höga löner. Det är enligt underlag ersättning för bl.a. månadslön och lön inklusive semester. Det finns även ett antal personer med relativt låga belopp. Ett antal har stämts av för att bedöma rimligheten, inga avvikelser har observerats stickproven. Någon kontroll av låg lön har inte observerats i granskningen. Däremot finns ett antal spärrar och kontroller inlagda i systemet för att begränsa risken för väsentligt felaktiga utbetalningar. Dock kan spärrar hävas och felsignaler måste inte åtgärdas. Vad vi erfar finns inga rutiner för hur sådana avvikelser ska hanteras. Rutin för hur hävning eller beslut om att inte åtgärda felsignal för bl.a. hög lön bör införas för att öka spårbarhet i hantering av väsentliga avvikande händelser Ersättning obekväm arbetstid är rimlig Vad vi erfar görs ingen schemalagd kontroll av om ersättningen för om Obersättning är rimlig. Chefer med attestansvar har på sin chefsvy i Heroma tillgång till uppdaterade listor med de kostnader som belastar deras ansvar. Möjlighet finns även till att lönehandläggaren kan göra en provkörning av lön vid behov för att kunna göra en nivåbedömning. Förbundet använder fyra olika nivåer för ersättning för obekväm arbetstid: OBkväll, OB-natt, OB-helg och OB-storhelg. Samtliga har observerats i underlaget, främst helg men även övriga nivåer. Ersättningsnivåerna har rimlighetsberäknats och vad vi erfar är nivåerna för ersättning rimliga. Nivåerna har även stämts av med lönehandläggare inom förbundet och bedöms utgå från fastställda nivåer. Utifrån utförd kontroll bedöms förbundets observerade ersättningsnivåer i allt väsentligt korrekta. I likhet med tidigare bedömningar rekommenderar vi att någon form av dokumenterat avstämningskrav bör finnas på cheferna för att säkerställa nivån av intern kontroll och finansiell bevakning av vad som belastar verksamheten. Region Värmland 7 av 10

10 2.6. Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid Fyllnadstid har endast anställda med deltidsmarkering rätt till. Tiden motsvarar antalet timmar upp till heltid. Tid därutöver är övertid. I Heroma finns en kontroll förprogrammerad för bevakning av fyllnadstid. Lönearten blir per automatik omvandlad till övertid av systemet om det är en person med heltidsanställning som arbetat mer än registrerat schema. Kontroll av fyllnadstid utförs i samband med attest av tid i självservice. I analysen av underlaget observerar vi ett antal personer som erhållit ersättning för fyllnadstid. Vid avstämning av några av dessa framgår att vid tidpunkten för ersättningen arbetade personen inte heltid. Hanteringen avseende fyllnadstid bedöms utifrån utförd kontroll i allt väsentligt korrekt. I granskningen har ingen skriftlig kontroll av fyllnadstid observerats, däremot anses kontrollen bestå i den bedömning som görs i samband med attest av tiden. I likhet med vad som rekommenderas i tidigare avsnitt skulle krav på meddelande vid avvikande rapportering öka möjligheten till kontroll, spårning och utvärdering. Vi anser att krav på avstämning och uppföljning av fyllnadstid respektive övertid bör införas för att hålla personalen under uppsikt vilket är av särskilt vikt ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv. Hanteringen bedömer vi även innebär fördelar genom större kontroll av verksamhetens organisation, dess behov och finansiella belastning Reducerad lön i motsvarande omfattning Vid en förändring av anställningens omfattning ska lönen justeras. Den anställde gör normalt anmälan via självservice som närmaste chef ska attestera och även precisera vad det avser. Denna hantering gäller i huvudsak vid tillfällig förändring av anställningen. Därefter kan HR-konsult alternativt lönehandläggare justera uppgifter i anställningsunderlaget i Heroma. Vid permanent förändring av exempelvis sysselsättningsgrad sker förändringen i den anställdes anställningsavtal som sedan i likhet med ovan justeras av antingen HR-konsult i förbundet eller löneadministratören i kommunen. Det ligger sedan till grund för beräkning av periodens ersättningsnivå. I underlaget som granskats finns det ett antal personer med nedsatt sysselsättningsgrad. I huvudsak överensstämmer reducerad utbetalning med andel av månadslön. Ett antal av avvikelserna har stämts av mot uppgifter i Heroma. De beror i huvudsak på att utbetald ersättning inte alltid grundats på ny lönenivå utan att korrigering gjorts i efterföljande utbetalning. Utifrån genomförd granskning bedöms förbundets hantering av reducerad arbetstid och därmed reducerad ersättning i allt väsentligt överensstämma. Region Värmland 8 av 10

11 2.8. Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar Avstämning av antalet semesterdagar görs eftersom en anställd inom kommun, landsting och förbund, enligt Allmänna bestämmelsen (AB) får spara maximalt 40 semesterdagar. Utifrån det underlag vi fått från Karlstads kommun görs en avstämning av antalet semesterdagar. I systemet finns en förprogrammerad avstämning som görs i anslutning till årsslutet. De sparade semesterdagar som överstiger 40 betalas ut i februari. I analys av underlag från personalsystemet påträffas ett antal personer med mer än 40 sparade semesterdagar. Flertalet av dessa har mellan 43 och upp till 60 sparade semesterdagar. Antalet dagar för dessa personer har stämts av mot uppgift i Heroma och vi kan utifrån systemet se att överstigande dagar betalats ut i februari. Vi bedömer utifrån granskat underlag att förbundet har tillförlitliga automatiserade rutiner för avstämning av sparade semesterdagar. Någon övrig avstämning av semesterdagar har inte observerats. Vi anser att förbundet bör införa avstämning av personalens semesteruttag efter semesterperiodens slut för att säkerställa att lagstadgat rätt till sammanhängande ledighet uppfyllts Personer med samma utdelningsadress i personregistret Grunden till att en sådan kontroll kan vara tillämplig ur ett internkontrollperspektiv är att det bör anses som olämpligt om en familjemedlem attestera en annan familjemedlems tidrapporter. För att begränsa möjligheten och även i förebyggande syfte motarbete risken för bl.a. förtroendeskada, vilket även drabbar familjemedlemmarna, bör en sådan kontroll tillämpas. I granskningen av de rutiner och riktlinjer vi tagit del av har ingen sådan avstämning eller kontroll observerats. Vi har observerat ett antal anställda i förbundet som bor på samma adress. Vi har därefter stämt av om de har samma arbetsplats i organisationen och om en av dem har attestansvar för tidsrapportering där. Skulle en av personerna ha ett sådant ansvar vill vi säkerställa att de inte attesterar den anhöriges tider. I utfallet kan vi inte se att det något sådant förhållande föreligger. Enligt HR finns i dagsläget ingen skriftlig rutin för hantering av anställda som är anhöriga eller bor på samma adress där en av dem har attestansvar för den andre. I dagsläget är det inte någon aktuell fråga då man enligt uppgift inte har någon sådan situation men problematiken kring frågan har lyfts inom funktionen och i chefsgruppen. Skriftliga rutiner för ovanstående hantering med begränsande attesträtt bör upprättas för att säkerställa dels korrekt hantering men även för att förmedla vikten Region Värmland 9 av 10

12 av aktsamhet samt för att säkerställa förtroendet för förbundet och minimera risken för förtroendeskada. Fråga är även av stor vikt i samband med rekrytering Lön betalas inte ut efter Anställd tom I lönesystemet finns en spärr för att förhindra att utbetalning av ersättning sker efter angivet till och med datum. Att en utbetalning sker månaden efter upphörandet är inget anmärkningsvärt eftersom slutlön oftast regleras först månaden efter tjänstens upphörande för att invänta eventuella efterjusteringar. Anställd till och med finns med som bevakning varför det i lönekörningen blir uppmärksammat om en tidsbegränsning är på väg att löpa ut. I de fall en slutreglering behöver äga rum efter denna tid krävs att uppgifter efterdateras i PAsystemet för att möjliggöra en utbetalning. Vi har i underlaget endast observerat ett mindre antal väsentliga utbetalningar som skett längre framåt i tiden än en månad efter att tjänsten avslutats. De ersättningar som betalats avser vad vi erfar slutreglering av ersättning. I granskningen har vi inte observerat någon rutin för hur en efterjustering efter mer än en månad ska hanteras. Vår rekommendation för att öka spårbarhet och intern kontroll är att upprätta en skriftlig rutin för hantering av efterjusteringar enligt ovan Makulering, justering och korrigering sker i normal omfattning Nivån av makulering, justering och korrigering bedöms i allt väsentligt normal. Löneenheten försöker i möjligaste mån begränsa antalet justeringar mellan planerade avstämningar för att begränsa dessa till tidpunkten runt lönekörning. Det förekommer situationer då det kan vara aktuellt med justering i de fall det anses som absolut nödvändigt, särskilt för den anställde Anette Fagerholm Projektledare Lars Dahlin Uppdragsledare Region Värmland 10 av 10

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering 1(3) 2011-11-22 LK11-0359 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering Inledning Landstingets revisorer har genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer