Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner"

Transkript

1 Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Förslag till åtgärd Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsningar Granskningsresultat Lönenämnd Lönenheten i Munkedals kommun Personalenheten i Lysekils kommun Ansvar för intern kontroll Övergripande beskrivning av lönesystemet Fasta data/anställningsuppgifter Förhandlingsmodul intern kontroll Flextid Löneberedning på löneenheten Avstämning av lönefilen och bankfilen Överföringar och korrigeringar Kontroll av utdata lönelistor/besked Löneskuld Kontroll av övriga balanskonton Arkivering av löneunderlag och lönelistor Systemsäkerhet Behörigheter Loggning och uppföljning Verifiering och kontroll Anställningsavtal Sparade semesterdagar Ackumulerad övertid Revisionell bedömning av 16

3 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning av rutiner och intern kontroll vid löneutbetalning. Den gemensamma lönenämnden för Munkedal, Sotenäs och Lysekils kommun ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde och är enligt reglerna i upprättat samverkansavtal underställd Munkedals kommun och styrs därmed av de regler för intern kontroll som upprättas av Munkedals kommun. Löneenheten är underställd lönenämnden i Munkedals kommun bearbetar attesterat och godkänt löneunderlag i lönesystemet samt upprättar därefter underlag för utanordning av löneutbetalning i Lysekils kommun. Enligt kommunallagen så granskas en gemensam nämnd av revisorerna i varje samverkande kommun och ansvarsprövas av respektive fullmäktige. Enligt reglerna i god revisionssed så kan granskning också utföras av revisorerna i den kommun där nämnden har sin hemvist, eller av revisionsgrupperna gemensamt, beroende på vad som överenskommits. Granskningen som vi nu genomfört syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer tillämpade lönerutiner i Lysekils kommun att den interna kontrollen är tillräcklig avseende att utbetald lön och ersättning överensstämmer med inrapporterade anställningsuppgifter och avvikande månadsrapportering i lönesystemet. Granskningens genomförandeplan innehåller följande delar: Kontakter med lönechef på lönenhet samt personalchef och handläggare på personalenheten i Lysekils kommun. Översiktlig beskrivning av lönerutin i lönesystemet. Kontroll och verifiering av de rutiner som tillämpas i Lysekils kommun för intern kontroll av löneutbetalningar. Genomgång av dokument och anvisningar och rutiner för löneutbetalningar. Granskningsrapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Lysekils kommuns interna kontroll avseende lönerutiner i stort sett fungerar bra men kan förbättras på vissa områden. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och ställningstagande: Det finns idag ingen rutin för intern kontroll av att alla signerade anställningsavtal också återsänds från lönenheten i Munkedals kommun för arkivering i personakter på personalenheten i Lysekils kommun. Det saknas en rutin för intern kontroll av att registrerade statusändringen i förhandlingsmodulen överensstämmer med uppgifter på avstämningslistan. 2 av 16

4 Personalchef var vid granskningstillfället oklar över vem som är formellt behörig att signera avstämningslistan för arbetsgivaren vid lönerevidering. Det finns idag ingen rutin för en uppföljande intern kontroll av att chefer och de anställda följer och tillämpar flextidsavtalens regler på ett korrekt sätt. Personalenheten var vid granskningstillfället oklar över var flextidsavtalen förvarades samt om det fanns särskilda regler för hur saldotid skall regleras. Lönenheten uppger att man inte har något ansvar för att bevaka att cheferna på ett korrekt sätt följer upp de anställdas ackumulerade övertider. Personalchefen i Lysekil uppger att de inte heller någon rutin för uppföljning av de anställdas övertid och någon samlad kontrollista erhålls inte heller från lönenheten. Lönenheten i Munkedal har från år 2015 beslutat införa en rutin med krav på att utanordningslista i HEROMA måste kontrolleras av attestansvariga chefer i syfte att verifiera att utbetald lön är korrekt och har bokförts på rätt kostnadskonto men det finns ännu inte någon rutin med krav på att kontroll av utanordningslista också måste dokumenteras. Det har på grund av muntlig rapportering av anställds frånvaro nyligen uppstått ett fall med en ackumulerad löneskuld på cirka kr för perioden januari augusti Det utförs i dagsläget inte någon uppföljande intern kontroll av att chefer attesterar avvikelserapportering i självservice. Avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter har hittills inte rutinmässigt dokumenterats Förslag till åtgärd Vi vill efter utförd granskning av rutinerna för intern kontroll vid löneutbetalning peka på några områden som vi anser bör uppmärksammas och förbättras. Det bör upprättas en rutin för intern kontroll som säkerställer att alla signerade anställningsavtal också blir arkiverade i personakter i enlighet med dokumenthanteringsplan. Det bör införas en rutin där två behöriga personer signerar avstämningslistan och det bör också vara två personer som genom signatur kontrollerar och bekräftar att registrerade statusändringen i förhandlingsmodulen överensstämmer med uppgifter på avstämningslistan gällande överenskommen lönerevidering. Vi föreslår att det införs en rutin för en uppföljande intern kontroll av att reglerna i flextidsavtalen tillämpas på ett korrekt sätt. Vi föreslår att det införs en rutin för en uppföljande kontroll av att cheferna på ett korrekt sätt bevakar och reglerar de anställdas ackumulerade övertid. Vi delar uppfattningen att attestansvariga chefer på utanordningslistor måste kontrollera att utbetald lön är korrekt och bokförd på rätt konto men 3 av 16

5 vi anser också att man måste finna rutiner som gör det möjligt att verifiera att cheferna också utfört denna granskning. Det finns skäl att se över rutinen för chefernas rapportering av de anställdas frånvaro så att det inte åter uppstår en situation där en muntlig information från en chef om en anställds frånvaro glöms bort och skapar en löneskuld. Det finns också skäl att undersöka om man kan införa en rutin med en samlad bevakningslista över chefer som inte har attesterat avvikande tjänstgöring i självservice. Vi föreslår att det införs en rutin för en månadsvis och dokumenterad avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter. 4 av 16

6 2. Inledning De förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning av lönerutinerna i Lysekils kommun Revisionsfråga Säkerställer tillämpade lönerutiner i Lysekils kommun att den interna kontrollen är tillräcklig avseende att utbetald lön och ersättning överensstämmer med inrapporterade anställningsuppgifter och avvikande månadsrapportering i lönesystemet Revisionskriterier Kontakter med lönechef på lönenhet samt personalchef och handläggare på personalenheten i Lysekils kommun. Översiktlig beskrivning av organisation samt processer och rutiner för utbetalning av löner i lönesystemet. Kontroll och verifiering av de rutiner som tillämpas i Lysekils kommun för intern kontroll av löneutbetalningar. Genomgång av dokument och anvisningar och rutiner för löneutbetalningar Metod och avgränsningar Lönenämnden har ansvaret för den interna kontrollen för de rutiner som tillämpas på löneenheten i Munkedal. Kommunstyrelsen i Lysekil har ett övergripande tillsynsansvar för intern kontroll i Lysekils kommun. Nämnderna har ansvar för den interna kontrollen inom de verksamheter som bedrivs inom berörd förvaltning. Vår granskning och synpunkter på intern kontroll har i allt väsentligt försökts avgränsas till de rutiner för kontroll av löner som utövas av de anställda i Lysekils kommun i samband med registrering löneunderlag, attest gällande avvikande tjänstgöring samt kontroll av att utbetalda löner är korrekta och bokförda på rätt konto. 5 av 16

7 3. Granskningsresultat 3.1. Lönenämnd Från och med har Lysekil, Sotenäs samt Munkedals kommun, samlingsnamnet SML, genom samverkan bildat en gemensam löneenhet. Enligt 3 i samverkansavtal är Lönenämnden underställd Munkedals kommun vilket innebär att fatta beslut om intern kontroll för lönenämndens verksamhet. Syftet med lönenämnden är i första hand att genom löneenheten skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och service. Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser genom ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens område berörs. Lönenämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret Därefter är mandatperioden fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över föregående års verksamhet. Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal för deras räkning. Lönenämnden levererar till Lysekils kommun underlag i form av delårsrapporter, årsredovisning, budget och verksamhetsmål samt protokoll från lönenämndens 6 av 16

8 löpande sammanträden. Dessa underlag distribueras av Munkedals kommun till Lysekils administrativa enhet som i sin tur hanterar distributionen inom Lysekils kommun. Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av respektive samverkande kommun. Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. De samverkande kommunerna har också en arbetsgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt lönechef med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med lönenämndens uppdrag Lönenheten i Munkedals kommun Löneenheten är direkt underställt lönenämnden och leds av lönechef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Lönechef är direkt underställd lönenämnden politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. Löneenheten omfattar i dagsläget totalt 12,6 årsarbetare som arbetar som lönehandläggare, systemförvaltare och lönechef. Från och med år 2014 levererar löneenheten i Munkedals kommun underlag till Lysekils kommun för utbetalning och redovisning samt bokföring av bland annat löner, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskulder Personalenheten i Lysekils kommun På personalenheten i Lysekil arbetar personalchef och tre personalutvecklare och två personaladministratörer och ligger under kommunstyrelsen. Personalutvecklare jobbar bland annat med att ge support till chefer. Personalchef arbetar bland annat med frågor av strategisk betydelse såsom behov av en strategisk plan för hur olika delarna i lönesystemen skall kopplas ihop och utvecklas. Personaladministratörer jobbar med löneadministration och svarar på frågor som ställs från förvaltningar och anställda kring kommunens lönerutiner. Tills vidare har personaladministratörer i Lysekil samma behörighet i lönesystemet som lönehandläggare på lönenheten i Munkedal Ansvar för intern kontroll Lönenämnden i Munkedals kommun har ansvar för den interna kontrollen inom lönenheten och de regler för intern kontroll som skapas inom lönesystemet. Kommunstyrelsen i Lysekils kommun har det övergripande ansvaret och nämnderna har det direkta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig för de olika verksamheter som bedrivs i kommunen. Detta innebär ett ansvar för intern kontroll av att verksamheterna och de anställda och berörda chefer på ett korrekt sätt registrerar och kontrollerar de lönekostnader som bokförs på nämndernas verksamheter. Verksamheterna rapporterar in löneunderlag till lönenheten i Munkedal i form av timrapporter, registrering i HEROMA självservice, registrering i HEROMA 7 av 16

9 produktion, registrering i förhandlinsmodul och rapportering av anställningsavtal för registrering i lönesystemet. Ansvarig chef skall kontrollera och attestera det underlag som lämnas in för registrering i att rätt lön registreras i lönesystemet samt att rätt lön bokförs på rätt kodsträng för respektive medarbetare. Fel som upptäcks skall omgående meddelas till lönenheten som då rättar i HEROMA systemet och inte i ekonomisystemet. Den anställde skall i så stor utsträckning som möjligt registrera sina ärenden i HEROMA och därefter attesteras detta av närmaste chef. I de fall detta fortfarande sker genom manuella tidrapporter skall de attesterad av närmaste chef. Under löneprocessen bevakar lönenheten så att allt fungerar. Mellan lönekörningarna tas det ut signallistor som signalerar felaktigheter i lönekörningen. Löneenheten kontaktar berörd chef om det finns anledning innan felet rättas. När lönekörningen är klar skapas en bank fil som Lysekils kommun måste godkänna innan det går vidare till löneutbetalande bank. Efter lönekörning skapas utanordningslistor i HEROMA systemet som respektive chef har till uppgift att granska Övergripande beskrivning av lönesystemet SML kommunerna (Lysekils, Sotenäs och Munkedal) använder sig av HEROMA lönesystem som levereras av företaget CGI och det nya lönesystemet infördes i SML kommunerna år Lathundar för HEROMA lönesystem kommer att uppgraderas på löneenheten i Munkedals egen hemsida efter hand. Alla fasta data såsom skattetabell och anställningsavtal registreras in i lönesystemet av lönehandläggare på löneenheten i Munkedal. Vid anställning så upprättas en av den anställde samt behörig chef signerad löneöverenskommelse och anställningsavtal. Enligt löneenheten i Munkedal så kan det förekomma fasta lönetillägg som då också skalla vara baserat på godkänd löneöverenskommelse och anställningsavtal Det nuvarande lönesystemet HEROMA bygger på ett självservicesystem vilket innebär att inrapportering och attest sker lokalt direkt i HEROMA självservice. När en medarbetare skall ändra tiden måste denne skriva det manuellt i självservice. Avvikelser som påverkar grundlönen (sjuk, föräldraledig, semester, bilersättningar med mera) skall rapporteras i självservice och godkännas av ansvarig chef enligt uppsatt attestflöde. Anställda har behörighet till självservice vilket gör att de kan kontrollera avvikelserna själva. Anställda stämplar sin tid i ett system som heter Kom och gå. Stämplingarna attesteras inte utan är endast ett komplement till självservicesystemet. Gör en anställd flera manuella ändringar under en månad så skickas automatiskt en bevakning till chefen för att varna att justeringar skett. Kom och gå fungerar som en stämpelklocka men den är således inte kopplad till lönesystemet på annat sätt än att stämplingarna landar i lönesystemet. I den mån självservicesystemet inte kan hantera avvikande tjänstgöring så rapporteras detta fortfarande manuellt via attesterade tjänstgöringsrapporter som sedan registreras in av lönehandläggare på löneenheten. 8 av 16

10 Enligt lönenämnden så är ambitionen att samtliga förvaltningar i berörda kommuner skall använda självservicefunktionen i den mån systemet är utbyggt. Reseräkningar kan också inrapporteras via självservicesystemet men bilagor som parkeringsavgifter måste inrapporteras manuellt. Det finns en bevakningsrutin för detta i HEROMA som innebär att kvitto måste lämnas annars gör lönehandläggare inte någon utbetalning Fasta data/anställningsuppgifter Anställningsavtal skall skrivas under av den anställde och behörig chef och om det är ett delegationsbeslut så skall det anmälas enligt gällande delegationsordning till berörd nämnd. Underskrivet anställningsavtal i original skall skickas till löneenheten för registrering i lönesystemet. Därefter skall originalet återsändas från lönenheten till personalenheten för att i enlighet med dokumenthanteringsplan arkiveras i personakten. Enligt lönenheten i Munkedal så finns det idag ingen rutin för intern kontroll av att alla av arbetsgivaren signerade anställningsavtal verkligen återsänds för arkivering i personakter på personalenheten i Lysekils kommun Vår kommentar Det bör upprättas en rutin för intern kontroll som säkerställer att alla signerade anställningsavtal blir arkiverade i personakt i enlighet med dokumenthanteringsplan Förhandlingsmodul intern kontroll Lönesystemet HEROMA har en förhandlingsmodul som används vid lönerevidering där personalchef och personalutvecklaren idag har behörighet att registrera uppgifter. Avstämningar beträffande förhandlingsutrymmet görs både på förvaltningsnivå och på central nivå och därefter sker en avstämning med facken. Avstämningslista skickas till facken som godkänner och utifrån denna lista gör sedan arbetsgivaren genom personalutvecklare på personalenheten Lysekil en manuell registrering och statusändring i förhandlingsmodulen i lönesystemet HEROMA. Det finns ingen rutin för intern kontroll av att registrerade statusändringen i förhandlingsmodulen överensstämmer med uppgifter på avstämningslistan. Personalchef var vid granskningstillfället oklar över vem som är formellt behörig att signera avstämningslistan för arbetsgivaren samt om denna lista bör kontrasigeras av ytterligare en person. Efter statusändringen så sker en överföringen till lönesystemet och denna överföring kan ske vid olika tidpunkter beroende på hur förhandlingarna med de olika facken utvecklas. När överföring skett från modulen stängs modulen och används först vid nästa förhandlingstillfälle. Årets avstämningslista sparas först i pärm hos personalchef och därefter i personalenhetens arkiv i Lysekils kommun. 9 av 16

11 Vår kommentar Det bör införas en rutin där två behöriga personer signerar avstämningslistan och det bör också vara två personer som kontrollerar och genom signatur bekräftar att registrerade statusändringen i förhandlingsmodulen överensstämmer med uppgifter på avstämningslistan gällande överenskommen lönerevidering 3.8. Flextid Lysekils kommun har olika flextidsavtal för olika grupper av anställda såsom för administrativ personal och för sjuksköterskor. Personal som förhandlat bort sin övertid ingår aldrig i flextidsavtalet. Saldo i flextidsaldo per person syns i HEROMA självservice. Ansvaret för kontroll av flextidsavtal åligger chefer. Det finns idag ingen rutin för en uppföljande intern kontroll av att chefer och de anställda följer och tillämpar flextidsavtalens regler på ett korrekt sätt. Personalenheten var vid granskningstillfället oklar över var flextidsavtalen förvarades samt om det fanns särskilda regler för hur saldotid skall regleras. Vi har sedan i efterhand fått avtalen översända till oss Vår kommentar Vi föreslår att det införs en rutin för en uppföljande intern kontroll av att reglerna i flextidsavtalen tillämpas på ett korrekt sätt 3.9. Löneberedning på löneenheten År 2013 uppgick antalet anställda i Lysekils kommun till1 440 personer varav 1205 var tillsvidare anställda och 235 personer var visstidsanställda. Den totala årslönesumman exklusive PO-pålägg uppgick år 2014 till kr (summa bruttolöner). Normal lönebearbetning för löneutbetalning innevarande månad sker i mitten av månaden för samtliga löner. Denna första körning genererar signallistor med fel och avvikelser såsom orimlig bruttolön, nettolöneskulder. Signallistor finns i HEROMA Och hämtas upp av ansvarig lönehandläggare för respektive område. Varje lönehandläggare kontrollerar och rättar de fel för de områden som de ansvarar för. När lönefilen och alla dess varningar på kontrollistan är genomgångna, kontrollerade och rättade av lönehandläggare görs en andra körning av systemförvaltaren (lön klar) vilket innebär att den är färdigbehandlad för betalning = bank fil till, sedan är den således färdig för betalning. Vid löneutbetalning i Lysekils kommun så går det en lönefil till Nordea. Löneutbetalningen görs till valfritt konto och i samband med löneutbetalningen får den anställde en lönespecifikation. Rättelser kan göras via extrautbetalningar som sker fredag efter ordinarie lön, samt nästkommande fredag. I HEROMA finns en bevakningssignal för semester på avslutade anställningar. 10 av 16

12 3.10. Avstämning av lönefilen och bankfilen Personalhandläggare i Lysekils kommun tar fram en kopia på den totala lönesumman från lönesystemet i samband med att lönefilen skall överföras till banken Nordea. Personalhandläggare måste också bemyndiga (via dosa) att den totala lönesumman enligt lönefilen överförs till Nordea. Lista över den totala lönesumman signeras sedan av personalhandläggare och personalchef varefter denna lista lämnas till ekonomienheten. På ekonomienheten sker sedan en kontroll av att belopp stämmer mellan lista över total lönesumma från lönersystemet och den banklista som erhålls från Nordea på deras motsvarande utbetalnings- och uttagsumma på kommunens bankkonto Överföringar och korrigeringar Efter att man lagt över lönesumman via lönefilen till banken (vilket alltid sker tre bankdagar innan löneutbetalnings datum) så läser en person på serviceenheten i Lysekils kommun in lönefilen i ekonomisystemet. Om lönefilen inte blir definitivsatt så kommer det ut en fellista. Detta meddelas då en handläggare i Lysekils kommun (tidigare systemförvaltare i lönesystemet) som organisatoriskt idag är anställd på utbildningskontoret. Denna handläggare har behörigheter att korrigera och rätta konteringar som inte finns i ekonomisystemet samt att därefter definitivsätta lönefilen i ekonomisystemet Kontroll av utdata lönelistor/besked Attestansvariga chefer för löner har möjlighet och behörigheter att själva hämta ut uppgifter i lönesystemet för kontroll av att utbetald lön är beloppsmässigt korrekt och bokförd på rätt konto. Lönenheten i Munkedal har med anledning av utförd intern kontroll år 2014 beslutat att från år 2015 införa rutiner med krav på att utanordningslista i HEROMA måste kontrolleras av attestansvariga chefer för att verifiera att utbetald lön är korrekt och har bokförts på rätt kostnadskonto Vår kommentar Vi delar uppfattningen att attestansvariga chefer måste kontrollera att utbetald lön är korrekt och bokförd på rätt konto men vi anser att denna kontroll också måste dokumenteras på ett sådant att det går att verifiera att cheferna utfört denna granskning av utanordningslistan Löneskuld När en felaktig utbetalning till en anställd har gjorts kan det ibland uppstå en löneskuld och återkrav kan då bli aktuellt. Löneskuld kan uppstå genom att den anställde blivit sjuk mitt i månaden efter det att den aktuella månadslönen rapporterats in och då förs löneskuld i lönesystemet med automatik över på ett särskilt balanskonto för löneskuld i ekonomisystemet. 11 av 16

13 I de fall en registrerad löneskuld i lönesystemet av olika skäl inte kan regleras nästa månad (exempelvis genom fortsatt sjukdom) så skall medarbetaren o Inom viss tid upplysas av lönenheten/lönehandläggare om att löneskuld finns och det bör också upprättas och finnas en dokumenterad överenskommelse hur skulden skall regleras. o Inom tre månader skall det skickas en räkning till medarbetaren som reglerar löneskulden såsom vid de tillfällen medarbetaren inte längre är anställd eller inte kommer att arbeta på länge i kommunen. o Det är lönehandläggare på löneenheten som har att ta kontakt med handläggare på serviceenheten i Lysekils kommun och överlämna räkningsunderlag för vidare fakturering i ekonomisystemet i Lysekils kommun. Handläggare i Lysekils kommun som är ansvarig för balanskontot löneskulder i huvudboken uppger att hon också kontrollerar att lönehandläggare skickar faktura eller på annat sätt vidtagit åtgärd för löneskulder (detta är inte någon fastställd skriftlig intern kontroll rutin utan en arbetsuppgift handläggare tagit på sig frivilligt för att skapa en god ordning och uppföljning). Löneskuld kan också uppstå om en anställd inte har rapporterad in sin frånvaro. Om så sker så fortsätter lönen att betalas ut utan löneavdrag. o Det har nyligen uppstått ett fall med en ackumulerad löneskuld på cirka kr för perioden januari augusti 2014 vilket indikerar att rutinen för intern kontroll av löneskulder kan behöva ses över. Det betalades ut lön i februari 2014 och då kontaktade dåvarande chefen lönehandläggaren och skrev att den anställde skulle vara tjänstledig varvid lönehandläggaren undrade hur länge det skulle gälla. Hon fick inget svar på denna fråga varvid löneutbetalningen fortsatte och ärendet glömdes bort. Löneskuld kan också uppstå genom att en av den anställde rapporte-rad frånvaro inte attesteras av ansvarig chef. Om så sker så fortsätter lönen att betalas ut utan löneavdrag. Det utförs i dagsläget inte någon uppföljande intern kontroll av att chefer attesterar avvikelserapportering i självservice Vår kommentar Det finns skäl att se över rutinen för chefernas rapportering av de anställdas frånvaro så att det inte åter uppstår en situation där en muntlig information från en chef om en anställds frånvaro glöms bort och skapar en löneskuld. Det finns också skäl att undersöka om man kan införa en rutin med en samlad bevakningslista över chefer som inte har attesterat avvikande tjänstgöring i självservice Kontroll av övriga balanskonton Serviceenheten ansvarar för redovisning av arbetsgivaravgifter samt avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter. 12 av 16

14 Som underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter användes de avstämningslistor som produceras av lönesystemet (och som tas ut av samma handläggare som också ansvarar för att rätta felaktiga konteringar av löneuppgifter i ekonomisystemet) -se avsnitt överföringar och korrigeringar. Avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter har hittills inte rutinmässigt dokumenterats Vår kommentar Vi föreslår att det införs en rutin för en månadsvis och dokumenterad avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter Arkivering av löneunderlag och lönelistor Underlag som förvaras i personakten är exempelvis; anställningsavtal, beslut från försäkringskassan, betygsavskrifter samt aktuell matrikelkort. Vi har i denna granskning inte närmare prövat arkivering kopplat till regelverket i kommunens dokumenthanteringsplan Systemsäkerhet Systemsäkerhet omfattar hela kedjan kring drift, säkerhetskopiering, systemförvaltning etc. Lönenheten har tillgång till en testdatabas där man bland annat gör testar förändringar av lönearter vilka man testkör genom att göra en provlön. Det två systemförvaltarna för HEROMA på lönenheten kan köra provlön på varandra dock inte på sig själva. Normalt är att det tillkommer två till tre nya lönearter per år. Man gör inga provlöner eller tester på några andra personer i systemet. Andra mindre förändringar görs direkt i systemet såsom texter och förklaringar på listor. För att göra ändringar i styrtabeller erhålls instruktion från systemleverantören LOGICA. Dessa förändringar registreras av systemadministratör och kontrolleras av en annan systemadministratör. Uppdatering som erhålls från systemleverantör hanteras av IT-avdelningen Behörigheter Det finns två personer med systembehörigheter i lönesystemet. Alla lönehandläggare på löneenheten har registreringsbehörighet. Behörigheten är lika för alla lönehandläggare på löneenheten. Socialförvaltningen har fyra assistenter med registreringsbehörighet, för dessa har dock behörigheten begränsats till den egna förvaltningen. Det finns även olika behörighetsnivåer för personalchef och personalutvecklare samt personaladministratör och andra handläggare som har behörighet att ta ut underlag för kontroll av fellistor avseende kontering samt andra underlag och listor ur lönesystemet för exempelvis semesterlöneskuld och arbetsgivaravgifter. Vad gäller konfiguration av lösenord så ställer lönesystemet krav på byte två gånger per år. Lösenordet måste bestå av minst fem tecken, dock ställs inga krav på lösenordets uppbyggnad. Man kan inte återanvända tidigare lösenord. 13 av 16

15 3.18. Loggning och uppföljning Enligt uppgift av systemadministratör kan man alltid i systemet se vem som gjort en ändring, inmatning eller annan förändring i systemet. Vi har i denna granskning inte närmare prövat rutinerna och intern kontroll av behörighetsystem och kontroll av loggar Verifiering och kontroll Anställningsavtal Vi har utifrån lista över nyanställda gjort stickprov på om registrerade uppgifter i lönesystemet stämmer med i personakten arkiverat (personalenheten) anställningsavtal och delegationsbeslut om särskilt lönetillägg. Vid vår verifiering och kontroll har inga felaktigheter noterats Sparade semesterdagar Vi har utifrån lista över sparade semesterdagar gjort stickprov på om överskjutande saldo på 40 semesterdagar per årsskiftet 2014 blivit reglerad. Vid vår verifiering och kontroll har inga felaktigheter noterats. Vi har i efterhand också stämt av med lönenheten att samtliga överskjutande saldo avseende sparade semesterdagar har reglerats Ackumulerad övertid Vi har utifrån lista över ackumulerad övertid prövat om någon har sparad övertid som överstiger 200 timmar. Vid granskningstillfället hade en anställd sparad övertid som översteg 200 timmar och enligt lönenheten så hade personen ingen avtalad dispens från övertidsreglerna. I HEROMA kommer det upp varningslistor för de anställda som överstiger 200 timmar. Enligt lönenheten så ligger ansvaret på respektive chef att följa upp de anställdas ackumulerade övertid. Lönenheten uppger att man inte har något ansvar för att bevaka att cheferna på ett korrekt sätt följer upp de anställdas ackumulerade övertider. Personalchefen i Lysekil uppger att de inte heller någon rutin för uppföljning av de anställdas övertid och någon samlad kontrollista erhålls inte heller från lönenheten Vår kommentar Det bör skapas en rutin för intern kontroll av att cheferna på ett korrekt sätt bevakar och reglerar de anställdas ackumulerade övertid. 14 av 16

16 4. Revisionell bedömning Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Lysekils kommuns interna kontroll avseende lönerutiner i stort sett fungerar bra men kan förbättras på vissa områden. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och ställningstagande: Det finns idag ingen rutin för intern kontroll av att alla signerade anställningsavtal också återsänds från lönenheten i Munkedals kommun för arkivering i personakter på personalenheten i Lysekils kommun. Det saknas en rutin för intern kontroll av att registrerade statusändringen i förhandlingsmodulen överensstämmer med uppgifter på avstämningslistan. Personalchef var vid granskningstillfället oklar över vem som är formellt behörig att signera avstämningslistan för arbetsgivaren vid lönerevidering. Det finns idag ingen rutin för en uppföljande intern kontroll av att chefer och de anställda följer och tillämpar flextidsavtalens regler på ett korrekt sätt. Personalenheten var vid granskningstillfället oklar över var flextidsavtalen förvarades samt om det fanns särskilda regler för hur saldotid skall regleras. Lönenheten uppger att man inte har något ansvar för att bevaka att cheferna på ett korrekt sätt följer upp de anställdas ackumulerade övertider. Personalchefen i Lysekil uppger att de inte heller någon rutin för uppföljning av de anställdas övertid och någon samlad kontrollista erhålls inte heller från lönenheten. Lönenheten i Munkedal har från år 2015 beslutat införa en rutin med krav på att utanordningslista i HEROMA måste kontrolleras av attestansvariga chefer i syfte att verifiera att utbetald lön är korrekt och har bokförts på rätt kostnadskonto men det finns ännu inte någon rutin med krav på att kontroll av utanordningslista också måste dokumenteras. Det har på grund av muntlig rapportering av anställds frånvaro nyligen uppstått ett fall med en ackumulerad löneskuld på cirka kr för perioden januari augusti Det utförs i dagsläget inte någon uppföljande intern kontroll av att chefer attesterar avvikelserapportering i självservice. Avstämning av balanskonto för arbetsgivaravgifter har hittills inte rutinmässigt dokumenterats. 15 av 16

17 Göteborg Henrik Bergh Projektledare Håkan Olsson Uppdragsledare 16 av 16

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lönenämnden 2015-09-10

Lönenämnden 2015-09-10 Lönenämnden 2015-09-10 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Helene Stranne (M)

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT, april 2015, FÖR LÖNENÄMNDEN

DELÅRSBOKSLUT, april 2015, FÖR LÖNENÄMNDEN 2014-09-08 Dnr: LNSML 2015-3 TJÄNSTESKRIVELSE DELÅRSBOKSLUT, april 2015, FÖR LÖNENÄMNDEN Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2015. Prognosen för hela 2015 är + 160 tkr. Särskilda

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Lönenämnd Bokslut 2015

Lönenämnd Bokslut 2015 Lönenämnd Bokslut 2015 Diarienr: LNSML 2015-3 1 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTET MED NÄMNDEN... 3 1.2 NÄMNDENS UPPDRAG... 3 1.3 NÄMNDENS ANSVAR OCH ROLLER SAMT DEFINITIONER... 3 1.4 FORUM OCH FUNKTIONER

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Lönenämnden 2015-11-12

Lönenämnden 2015-11-12 Lönenämnden 2015-11-12 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Helene Stranne (M)

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Tillhör AU 66/2008. BILAGA 1 2008-02-18 Dnr: 2008/35 Tore Rova, Personalchef Tel: 0457-618025 E-post: tore.rova@ronneby.se Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Granskningens beställare och granskningens

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av personalsystem

Granskning av personalsystem Revisionsrapport Granskning av personalsystem Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.1.1 Kontrollmål 1 1.2 Revisionsmetod

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio 4.1 Övervakande kontroller Övervakande kontroll för uppföljning av lönekostnader Uppföljning av lönekostnader sker på olika nivåer inom organisationen som en del av uppföljning av utfall mot budget. Respektive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Rapport från uppföljande granskning av av pensioner. December 2006

Rapport från uppföljande granskning av av pensioner. December 2006 Rapport från uppföljande granskning av av pensioner. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktig redovisning av pensioner...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Jan Sandvall 2011-11-23 Dnr B5 284/11. Granskning av löneprocessen

Jan Sandvall 2011-11-23 Dnr B5 284/11. Granskning av löneprocessen 1 Internrevisionen Revisionsrapport Jan Sandvall 2011-11-23 Dnr B5 284/11 Granskning av löneprocessen 1 Inledning I revisionsplanen för 2011 ingår som ett delmoment att granska rutinerna kring löneprocessen.

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer