Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun

2 Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Löneprocess, rutiner och kontrollmoment Granskningsiakttagelser Budget och utfall mellan åren Timlönekostnad per verksamhet Rutiner/riktlinjer för timlönehanteringen Utmaningar med nuvarande system och rutiner Enhetschefernas arbetssituation när det gäller vikarieanskaffning Dubbel utbetalning av lön Pajala kommun

3 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag På uppdrag av revisorerna i Pajala kommun har genomfört en granskning avseende om socialnämnens interna kontroll för timlöner är tillförlitlig och ändamålsenlig. Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndens interna kontroll avseende timlöner inte är heltäckande och därmed inte tillräcklig och ändamålsenlig i alla delar. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: Kostnad för timlöner inom socialförvaltningen har under de senaste fem åren ökat med ca 17,4 mnkr och kostnaden har därmed nästan fördubblats sedan Vår bedömning är att det bör utredas vidare varför kostnaderna för timvikarier ökat inom verksamheterna samt vilka åtgärder som kan vidtas inom området. Vi bedömer att timlönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig då det saknas tydliga riktlinjer där det framgår vilka kontroller som ansvariga chefer ska göra för att säkerställa attestförfarandet. Vår bedömning är att hela processen, från anskaffning av vikarier till attestering av vikariernas arbetade timmar, utifrån vad som nämns i rapporten, inte är helt ändamålsenlig och att vikariesamordnaren bör och kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att uppgifterna i lönesystemet i allt väsentligt är aktuella, fullständiga och rättvisande när det gäller dubbla löner utifrån dubbelregistrering av person. Vår bedömning bygger på resultatet av registeranalysen och den verifiering av personer med dubbelregistrering som framgår ovan. I de fall dubbletter har noterats har vi erhållit rimliga förklaringar till dessa. Vi har inte heller noterat några ologiska personnummer. Pajala kommun 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens revisorer har efter information om timlönskostnadernas utveckling under 2014 beslutat att det ska ske en granskning av kommunens kontrollrutiner avseenden timlöner inom socialförvaltningen. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. I socialtjänstens verksamhet är timlöner en stor utgiftspost. Mot bakgrund av detta är det väsentligt att interna rutiner och system fungerar på ett ur kontrollsynpunkt säkert och tillförlitligt sätt. Eventuella brister inom området kan få stora konsekvenser, såväl ekonomiska som förtroendemässiga. Även för den enskilde individen kan brister inom området leda till kännbara konsekvenser. Revisionsobjekten i denna granskning är socialnämnden. Av kommunallagen framgår att detta verkställande organ, inom sitt område, ansvarar för att skapa en tillräcklig intern kontroll Revisionsfråga Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Är socialförvaltningens interna kontroll för timlöner tillförlitlig och ändamålsenlig? För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål varit styrande för granskningen: Är kontrollrutiner och moment inom området tydligt dokumenterade? Utförs kontroller i rimlig omfattning och på avsett sätt? Är nämndens kontroll inom området tillräcklig? Är rutinerna och bokföringen av timlöner tillfredställande? 2.3. Metod och avgränsning Analys av för granskningen relevant dokumentation, stickprov samt intervjuer med socialchef, enhetschefer inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSSverksamheten, vikariesamordnaren, ekonom för socialförvaltningen och med berörd personal inom socialförvaltningen, lönekontoret och ekonomikontoret. Kontrollrutiner för utbetalning av timlöner har granskats genom registeranalys. Samtliga urval har skett utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Rapporten har innan slutligt färdigställande varit föremål för faktakontroll från ansvariga vid socialförvaltningen. Pajala kommun 2 av 13

5 3. Löneprocess, rutiner och kontrollmoment Inom definitionen av den interna kontrollen ska ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner ingå för att i möjligaste mån säkerställa en mindre sårbar organisation. Här ingår såväl att ge en rättvisande och tillförlitlig redovisning, information om verksamheten samt att säkerställa att de lagar och riktlinjer som finns tillämpas. Målet är att genom väl underbyggd intern kontroll upptäcka och eliminera avsiktliga och oavsiktliga fel. I den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen av lönesystemet i övrigt inte alltid är ändamålsenligt. För de verksamheter där lönehanteringen har decentraliserats finns en ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredställande. Det kan uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollen. Personalkostnaderna utgör en stor del av Pajala kommuns kostnader. För år 2014 hade Socialförvaltningen 345 tillsvidareanställda och 403 visstidsanställda (varav 367 timanställda), totalt 748 personer. Socialförvaltningens personalkostnader uppgick totalt sett under 2014 till ca 188 mnkr och timlöner uppgick till ca 33 mnkr. Pajala kommun betalar ut ersättning som omfattar såväl månadslön, timlön och arvoden. Dessutom betalas övertid, fyllnadstid och annan obekväm arbetstid ut. Kommunen hanterar hela löneprocessen. Löneprocessen kan sägas börja vid anställningsförfarandet. Så även inom arbetet med timavlönade. Personalhanteringen sker från och med 2006 i IT-systemet Personec. Systemet används tillsammans med Timecare för exempelvis timlöner. I systemet läggs anställningsinformation och underlag in som ligger till grund för utbetalningen av ersättning. Enhetschefer och i en del fall administratörer attesterar de anställdas löner. Inom socialnämndens verksamhetsområden finns sedan en tid tillbaka en tjänst som vikariesamordnare. Vikariesamordnaren ska ansvara för vikarieanskaffningen inom hela socialförvaltningen, i praktiken ska all vikarieanskaffning gå via denna bemanningsenhet. I rapporten har vi valt att kalla denna funktion för Bemanningsenheten och denna funktion ska ha helhetssynen över vikarieanskaffningen. Genom granskningen framkommer att så inte alltid är fallet då enheterna inom socialtjänsten ibland själva ringer ut vikarier. Vikariesamordnaren arbetar i systemet TimeCare och TimeCarePool. Där ser samordnaren vilka timvikarier som är tillgängliga, men även hur mycket tid vikarierna har arbetet. På så sätt kan samordnaren hålla koll så att vikarier inte jobbar för många dagar i sträck eller för många timmar under en månad. Pajala kommun 3 av 13

6 Löneprocessen för timlöner kan förenklat sägas bestå av: Flöde från vikariebehov till utbetalning av lön. Vikariebehov uppkommer Enhetschef/Admin beställer i Time Care Pool Vikariesamordnare mottar beställning Vikariesamordnare sms:ar vikarier Vikarie bekräftar att denne kan jobba Vikariesamordnare meddelar enhetschef Vikariesamordnare lägger in beställningen i Time Care Pool Beställningen överförs efter ett dygn automatiskt från Timme Care Pool till Personec Enhetschef attesterar i Personec Löneenheten betalar ut lön till vikarien Pajala kommun 4 av 13

7 4. Granskningsiakttagelser 4.1. Budget och utfall mellan åren Total budget för socialförvaltningen har ökat med ca 15 mnkr över en femårsperiod. För år 2014 är totalbudgeten 165 mnkr Total budget Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget per verksamhet har ökat mest för äldreboenden; från 72 mnkr till 81 mnkr. När det gäller hemtjänst har budgeten ökat över en 5-årsperiod med 2 mnkr. Detsamma gäller för verksamheten för personer med funktionshinder Hemtjänst Äldreboenden FUNKTIONSNEDSÄ TTNING Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Pajala kommun 5 av 13

8 Total personalkostnad för äldreomsorg har ökat med ca 15,5 mnkr mellan åren Detta kan jämföras med Socialförvaltningens totala budget som har ökat med ca 15,7 mnkr Total personalkostnad Kostnad för timlöner inom Socialförvaltningen har under de senaste fem åren ökat med ca 17,4 mnkr, kostnaden har alltså nästan fördubblats sedan Mellan 2010 och 2012 sjönk kostnaden med ca 1 mnkr, bortsett från det har kostnaderna stigit varje år Totalt timlöner Timlönekostnad per verksamhet Inom verksamheten för personer med funktionshinder (LSS) har kostnaden ökat med ca 4,9 mnkr de senaste fem åren. Största ökningen skedde mellan 2013 och Ökningen av timlönekostnader inom området LSS beror främst på verksamhetsutökningar, där man vid utökning av brukare först sätter in timvikarier på nya rader. De verksamhetsutökningar som har skett är att fem nya boendeplatser har tillkommit 2014, antalet personaliga assistentärenden har ökat med sju sedan Pajala kommun 6 av 13

9 Det som också förklarar ökningen av timlönekostnader är att sjukfrånvaron har ökat bland ordinarie personal men även att utåtagerande brukare kräver extra resurser i form av timvikarier. Inom området för personer med funktionshinder är det svårt att få tag i vikarier med rätt kompetens vilket gör att ordinarie personal jobbar mycket övertid. Inom hemtjänstverksamheten har kostnaden ökat med ca 4,4 mnkr de senaste fem åren, största ökningen skedde mellan åren 2012 och Ökningen tros främst beror på att hemtjänstgrupperna har för få årsarbetare, att grundbemanningen inte motsvarar behovet och att timvikarier därmed tas in för att lösa det personalbehov som finns. Detta ses ofta som en kortsiktig lösning, men inom socialförvaltningen i Pajala uppges att detta har pågått under längre tid. Hög sjukfrånvaro, både kortfrånvaro men även långfrånvaro förekommer inom en del hemtjänstgrupper, detta genererar också mer timvikarier. Dubbelbemanningar hos brukarna på grund av mer behov/insatser gör även det att fler timvikarier behövs. Vidare framkommer det genom intervjuerna att antalet ledsagningar har ökat på senare år, t.ex. kan det innebära att personalen måste följa med brukaren till läkaren eller tandläkaren, besök som anhöriga i större utsträckning skötte tidigare. Det finns även tankar om att biståndsbedömningen i Pajala kommun tenderar att vara generös, vilket leder till att fler insatser beviljas vilket också kräver mer personal. Överlag uppges det vara stor variation avs fler av parametrarna ovan mellan hemtjänstgrupperna. Inom verksamheten för äldreboenden har kostnaderna ökat med ca 7,5 mnkr de senaste fem åren, största ökningen skedde mellan 2013 och Främsta orsakerna uppges vara att dubbleringar krävs dygnet runt på grund av utåtagerande brukare vilket tillsätts med timvikarier. Även inom denna verksamhet har antalet ledsaningar till läkare och tandläkare ökat. Långtidsfrånvaron har ökat, liksom de administrativa arbetsuppgifterna för undersköterskorna, vilket kräver vikarier. Ett heltidsprojekt på ett av äldreboendena ställde till problem med för mycket personal och dubbelbokningar. Även här är det skillnader mellan boendena, och ovanstående förklarar inte hela ökningen för äldreboenden LSS Hemtjänst Äldreboende Pajala kommun 7 av 13

10 Tabell 1. Kostnad per timme fastanställd personal och timanställd personal Timanställd Lägsta lön/timme Högsta lön/timme Undersköterska 118,18 157,78 Vårdbiträde 112,12 163,63 Personligassistent 105,9 148,82 Tillsvidareanställd Undersköterska 119,49 170,93 Vårdbiträde 112,13 166,78 Personligassistent 115,60 160,04 Tabellen visar på kostnad för övertid för både tillsvidareanställda och timanställda och det framgår att det är marginellt dyrare med fastanställda per timme. Verksamheten för personer med funktionshinder har högst kostnad för övertid trots att verksamheten är mindre i omfattning än framförallt äldreboenden. Kostnaderna har ökat från 0,3 mnkr 2010 till 1,7 mnkr år Orsaken till de höga övertidskostnaderna inom verksamheten beror på att det tas in för lite vikarier, vilket innebär att de som är fast anställda ibland får arbeta mer än 165 timmar/månad. Verksamheten tvingas beordra ut fast anställd personal för att täcka upp de behov som finns, på vissa enheter är det inte möjligt att ta in vikarier som ej är vana brukarna. En annan orsak till att kostnaden för övertid har ökat är att kommunen använder personal med fast anställning som vikarier inom annan verksamhet än där man har sin anställning, och att kontroll saknas avseende hur många timmar vikarierna arbetat på andra enheter FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEMTJÄNST ÄLDREBOENDE Pajala kommun 8 av 13

11 Total kostnad för timlön, övertid och fyllnadstid har ökat med ca 20 mnkr de senaste fem åren Totalt timlön, övertid, fyllnadstid Bedömning Kostnad för timlöner inom socialförvaltningen har under de senaste fem åren ökat med ca 17,4 mnkr och kostnaden och har därmed nästan fördubblats sedan Vår bedömning är att socialnämnden vidare bör utreda varför kostnaderna för timvikarier ökat inom verksamheterna samt vilka åtgärder som kan vidtas för att kostnaderna inte ska öka ytterligare Rutiner/riktlinjer för timlönehanteringen Pajala kommun har manualer för själva lönehanteringssystemet. Däremot har vi inte fått till oss några övergripande rutiner/riktlinjer för hur hanteringen på området ska ske. Enligt de intervjuade enhetscheferna har några chefer själva tagit fram en egen rutin för hur de arbetar med vikarieprocessen, från anskaffning av vikarier till attest av deras löner. Orimlig bruttolön är det enda internkontrollmomentet som används vid utbetalning av löner. Orimlig bruttolön definieras av Pajala kommun som en lön över kr. Om en utbetalning överstiger orimlig bruttolön tar lönehandläggarna ut en lista på berörda löner samt gör en avstämning om det verkar rimligt innan utbetalning sker. Kontroll av orimlig bruttolön görs i samband med lönekörning varje månad, innan periodens slutgiltiga körning. För novembers lönekörning kom 4 personer upp på listan över orimlig bruttolön. I vår granskning har vi noterat vissa förbättringsområden. I dagsläget finns ett flertal manualer över hur t.ex. chefer kan kontrollera och se över olika uppgifter för sina anställda i lönesystemet. Dessa manualer är endast beskrivningar och inga riktlinjer eller rutinbeskrivningar för när och hur ansvariga chefer bör kontrollera olika uppgifter i lönesystemet för att säkerställa en korrekt rapportering. Pajala kommun 9 av 13

12 Vidare sker ingen uppföljning avseende hur enhetcheferna gör kontroller och det kan finns risker i att chefer attesterar sina medarbetares timlöner utan att egentligen göra några kontroller alls före attestering. I dagsläget ställs inga krav på att enhetschef ska genomföra efterkontroll av exempelvis lönelistor, dvs. kontrollera att rätt ersättning har betalats ut till rätt medarbetare. Bedömning Vi bedömer att timlönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig då det saknas tydliga riktlinjer av vilka det framgår vilka kontroller som ansvariga chefer ska göra för att säkerställa attestförfarandet. I syfte att stärka den interna kontrollen inom timlöneområdet bör nämnden och förvaltningen: - Utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser så att risker kopplade till timlönehanteringen fångas upp och hanteras inom ramen för arbetet med internkontroll. - Utforma riktlinjer och rutinbeskrivningar som tydliggör vilket ansvar som åligger lönehandläggare, enhetschefer men även vikariesamordnaren. Riktlinjerna bör ange kontrollmoment som ska utföras vid olika tidpunkter och av vem för att bland annat säkerställa att enhetscheferna attesterar rätt lön. - Ta fram ett samlat dokument av vilket framgår vilka väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i Personec/Timecare och vilka kontroller som sker vid lönekontoret respektive vilka ansvarig chef ska göra. - Utifrån den manual som lönehandläggarna i dagsläget använder, utveckla och utarbeta en internkontrollplan med kontrollmoment som både lönehandläggarna, och ansvarig chef löpande ska utföra före respektive efter löneutbetalning. - Nyttja de möjligheter till kontroll och begränsningar som lönesystemet och Timecare tillåter. - Se över orimlig bruttolön, bl a sänka gränsen. Men även om eventuella stickprov på timlöner kan vara en kontroll som görs varje månad. Detta för att säkerställa att rätt antal timmar är utbetalda Utmaningar med nuvarande system och rutiner Genom granskningen framkommer att vikariesamordnaren inte används fullt ut för vikarieanskaffning inom socialförvaltningen. Enhetschefer och administratörer använder ibland andra rutiner för vikarieanskaffning och tar då ut vikarier utan att gå genom samordnaren. Helger och kvällar är det bestämt att baspersonalen själva ansvarar för att få tag i vikarier. Pajala kommun 10 av 13

13 Vikariesamordnaren har god kontroll på när personal kommer upp i fyllnadstid och övertid om all vikarieanskaffning går via bemanningsenheten. Dock uppkommer problem när enhetschefen eller undersköterskorna själva ringer ut personal, de har då inte har koll på hur mycket vikarien har arbetat och det innebär även att det kan bli fråga om övertidsersättning. Enhetscheferna och administratörerna i personalgrupperna kan både registerara tid för vikarier i Personec och sedan även attestera den arbetade tiden. För att kunna ha tillräcklig internkontroll bör enhetscheferna enbart kunna attestera tidsapporteringen, och inte göra både attest och lägga in arbetad tid. Administratörerna bör inte kunna attestera tidrapporterna alls, detta för att minimera antalet attestanter vilket gör att internkontrollen upprätthålls. I dagsläget är vår bedömning att det inte finns någon egentlig internkontroll på grund av att många har möjlighet att attestantera i systemet, samt att det finns en genväg in i systemet Personec som gör det möjligt att samma person lägger in arbetad tid och attesterar tiden. Vikariesamordnaren bör lägga in all tid till vikarierna i TimeCarePool (som sedan förs vidare automatiskt till Personec) för att kunna få en kontroll på t.ex. övertid och att arbetstidslagen följs. Men även för att få en överblick av hela vikarieprocessen. Idag sker även dubbelbokningar av vikarier när inte allt går via Bemanningsenheten, d.v.s. att vikarier kan beställas både av bemanningsenheten och direkt av berörd enhet inom socialförvaltningen. En annan risk är att om vikarien blir sjuk så kan denna få lön samtidigt som den vikarie som arbetar för vikarien får lön. Vikarier jobbar även över 165 timmar per månad vilket genererar övertid som blir en merkostnad för kommunen. Vikarier kan även byta pass mellan varandra utan att gå genom Bemanningsenheten, vilket kan resultera i övertidskostnader Enhetschefernas arbetssituation när det gäller vikarieanskaffning Genom granskningen framkommer att vikarieanskaffningen är väldigt tidskrävande inom verksamheterna i Pajala kommun. Mycket av enhetschefernas tid går, trots vikariesamordnaren, åt till att söka vikarier. Vid planerad frånvaro ansvarar enhetscheferna tillsammans med vikariesamordnaren för vikarieanskaffningen medan personal ofta tar hand om den akuta frånvaron kvällar och helger inom sin verksamhet. Det finns ingen dokumenterad rutin för hur vikarieanskaffningen ska gå till utan det fungerar idag som en utarbetat praxis hos respektive verksamhet. Det finns en prioriteringslista som visar vilka vikarier som ska ringas först vid akut frånvaro samt vilken ordinarie personal som kan arbeta fyllnadstid. Enhetscheferna har rätt att beordra ut ordniarie personal vid frånvaro, är enhetschefen inte i tjänst sköter respektive grupp om att berodra ut personal. Arbetssituationen för enhetscheferna upplevs som väldigt stressad och pressad, överlag har enhetscheferna stora personalgrupper i Pajala. På grund av de stora personalgrupperna blir det mycket att attestera i lönesystemet, vilket generarar att det blir svårt att hinna med internkontrollen vid attestering. Bristfällig introduktion i systemen för enhetschefer gör att det, som de uttrycker det, blir fel ibland. Svårigheter att få tag på vikarier gör situationen än mer pressad. Det har även varit stor omsättning på enhetschefer inom socialförvaltningen. Pajala kommun 11 av 13

14 I och med inrättandet av vikariesamordnaren och införandet av TimeCare har detta underlättat till viss del men det upplevs som att det fortfarande inte fungerar fullt ut. På grund av att behovet är större än personalresurserna hos en del enheter inom främst hemtjänsten, är behovet av vikarier större och aktuellt inte bara vid sjukdom och annan frånvaro av ordinarie personal. Att ständigt arbeta med att söka vikarier för att verksamheten ska gå ihop ökar på arbetsbelastningen men även oron av att inte ha någon på plats när personen behövs. Bedömning Vår bedömning är att hela processen, från anskaffning av vikarier till attestering av vikariernas arbetade timmar, utifrån vad som nämns ovan, inte är helt ändamålsenlig. Rekommendationer För att ytterligare utveckla den interna kontrollen avseende timlöner inom socialförvaltningen vill vi lämna följande rekommendationer: Att nämnden säkerställer att all vikariebeställning sker via vikariesamordnaren. Att nämnden säkerställer att enhetschefernas och administratörernas möjlighet att lägga in vikariernas arbetade tid i Personec begränsas, för att undvika att möjligheten att samma person lägger in tid och attesterar tidrapporten. Att nämnden säkerställer att enhetscheferna har förutsättningar till en säkrare attestering för att minimera antalet fel. Att nämnden utreder och överväger administratörernas roll vad gäller attestering i Personec. Att nämnden utreder behovet av en utökning av Bemanningsenheten, så att allt arbete kring vikarier utgår från enheten dag- och kvällstid samt under helger. Enheten skulle även kunna vara ansvarig för den inledande introduktionen av vikarier. Innebärande bl a att administratörernas roll gällande vikarier ute i verksamheterna minskas och tid frigöras för andra arbetsuppgifter. Detta bör även medföra att tid frigörs för enhetscheferna. Utöver detta borde helhetsbilden kring vikarieanskaffningen bli tydligare, att bättre uppföljningar inom området kan göras och även att kontrollen bör kunna förbättras Dubbel utbetalning av lön För granskningen har en registeranalys av dubbletter både vad gäller månadslön och timlön gjorts för att se om det förekommer dubbla löneutbetalningar under samma löneperiod. Noteras bör att en dubblett inte behöver innebära en felaktig registrering. Pajala kommun 12 av 13

15 Utifrån genomförd registeranalys identifierade vi ett antal dubbletter i form av dubbel registrering månadslön-timlön, månadslön-månadslön och timlön-timlön. Det totalt antal personer där vi hittade dubbletter var: Månadslön-Månadslön, 56 personer Månadslön-Timlön, 26 personer Timlön-Timlön, 64 personer Vi valde att kolla upp samtliga personer. Efter kontroll på individnivå så visade kontrollen att ingen av personerna var felaktigt dubbelregistrerade. Förklaringar till dubbla registreringar var bland annat att personer kan ha flera olika anställningar t.ex. handledare, personlig assistent, undersköterska, vårdbiträde etc. Om en person har vikarierat som timanställd men sedan har fått ett tillfälligt månadsvikariat gör det att personen registreras dubbelt. Ett annat exempel kan vara om en person har en tillsvidaretjänst i botten och sedan vill personen prova annan tjänst, då läggs personens grundtjänst vilande i systemet och de får ett vikariat på visstidsanställning istället, därav dubbel registrering månadslön. Timvikarier kan ha flera anställningar och det beror på att de har olika befattningar med olika lön. Bedömning Vi bedömer att uppgifterna i lönesystemet i allt väsentligt är aktuella, fullständiga och rättvisande när det gäller dubbla löner utifrån dubbelregistrering av person. Vår bedömning bygger på resultatet av registeranalysen och den verifiering av personer med dubbelregistrering som framgår ovan. I de fall dubbletter har noterats har vi erhållit rimliga förklaringar till dessa. Vi har inte heller noterat några ologiska personnummer. Inom ramen för denna granskning har det däremot inte ingått att bedöma substansen i t.ex. avvikelser som medarbetarna rapporterat in i lönesystemet eller att man har attesterat rätt antal timmar för visstidsanställda. För att genomföra dessa registeranalyser krävs mera tid samt ännu mera dialog med berörda enhetschefer, vikariesamordnare samt lönehandläggare. För att förtydliga innebär detta att gjord registeranalys inte tagit hänsyn till antal registrerade timmar utan har tittat på registrerad person. Detta innebär att en visstidsanställd person skulle kunnat ha fått utbetalt 4 timmar istället för 2 timmar, registeranalysen har inte säkerställt detta område Anna Carlénius Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Pajala kommun 13 av 13

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Martin Gandal Vikariehantering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och kontrollområden...

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun Yttrande 1(1) Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-10 OSN/2016:95 Handläggare Christoffer Sjögren Tfn 0142-854 81 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av löneutbetalningsprocessen akob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten.

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. KPMG AB Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Tillhör AU 66/2008. BILAGA 1 2008-02-18 Dnr: 2008/35 Tore Rova, Personalchef Tel: 0457-618025 E-post: tore.rova@ronneby.se Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Granskningens beställare och granskningens

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer