Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson"

Transkript

1 1

2 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2

3 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3

4 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund Kommunen har ett system av interna kontroller i syfte att säkerställa att de finansiella rapporterna blir korrekta. Revisionen av kommunens räkenskaper bör säkerställa att dessa kontroller är effektiva och ändamålsenligt utformade samt att de efterföljs. En av de väsentligaste processerna inom kommunen är löner. Med hänsyn till tidigare genomförda granskningar och risk och väsentlighet är vår bedömning att årets revision av interna kontroller bör inriktas på löneprocessen. Revisionsfråga Har kommunstyrelsen en tillfredsställande kontroll avseende lönehanteringsrutiner? Revisionskriterier Rutinbeskrivningar avseende lönerapportering. Svar på revisionsfrågan Vi har noterat att kommunstyrelsen inom vissa områden har tillfredsställande kontroller inom lönehanteringen. så snart det är möjligt. Anpassade nyckelkontroller ökar den interna kontrollen i lönehanteringen. Nyckelkontroller minskar även personberoendet för att säkerställa att korrekta löner utbetalas. Vi rekommenderar att en övergripande kontroll implementeras som löpande säkerställer att de scheman som är inlagda i systemet och som avvikelserapporteringen grundas sig mot är korrekta. Vi rekommenderar att det tydliggörs vad som menas med att löpande gå in i systemet för att godkänna avvikelser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över möjligheten till ett utökat systemstöd i lönehanteringen i syfte att minska antalet manuella moment. Inom vissa områden av lönehanteringen bör den interna kontrollen stärkas. Rekommendationer Vi rekommenderar att översynen av löneprocessen slutförs. Vidare rekommenderar vi att anpassade nyckelkontroller införs 4 1

5 1. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skara kommun har Deloitte genomfört en granskning av kommunens löneprocess. Uppdrag och Bakgrund Kommunen har ett system av interna kontroller i syfte att säkerställa att de finansiella rapporterna blir korrekta. Inom revisionen av kommunens räkenskaper bör revisorerna säkerställa att dessa kontroller är effektiva och ändamålsenligt utformade samt att de efterföljs. En av de väsentligaste processerna inom kommunen är löner. Med hänsyn till tidigare genomförda granskningar och risk och väsentlighet är vår bedömning att årets revision av interna kontroller bör inriktas på löneprocessen. Revisionsfråga Har kommunstyrelsen en tillfredsställande kontroll avseende lönehanteringsrutiner? Underfrågor: Finns det rutinbeskrivningar upprättade för lönehanteringen? Är rutinbeskrivningen tillfredsställande? Följer kommunen dessa rutinbeskrivningar? Är tidrapporter attesterade av behörig överordnad? Skiljer sig rutinen åt mellan tillsvidareanställd personal och timanställd personal? Vilka kontroller av tidrapporter genomförs av överordnad? Vilka underlag finns för utbetalning av övertid, mertid och fyllnadstid? Finns det kontroller som säkerställer att lön inte utbetalas till personer som har slutat? Finns det spärrar som gör att personal inte har möjlighet att registrera eller utbetala lön till sig själva? Stämmer gjorda löneutbetalningar mot faktiskt arbetad tid? Revisionskriterier Kommunens rutinbeskrivningar avseende lönerapportering. Avgränsning Urvalet har begränsats till de väsentligaste personalgrupperna inom socialnämnden, barn och utbildningsnämnden samt utförarstyrelsen för service och teknik. Metod Granskningen har genomförts genom att befintliga rutinbeskrivningar jämförs med nämndernas faktiska rutiner. De faktiska rutinerna har testas genom intervjuer med berörda inom lönefunktionen och enhetschefer ute i organisationen. Vidare har stickprov tagits genom att frånvaro följts upp mot löneavdrag på lönespec. Testerna genomförs med hjälp av stickprov. 5 2

6 2. Granskningsresultat Inledande information Sedan 1 januari 2012 har Skara och Götene ett gemensamt lönekontor. På lönekontoret jobbar 9 personer. Av dessa har 8 personer ansvar för någon del av löneprocessen för Skara. Samtliga medarbetare servar båda kommunerna. Arbetet är uppdelat så att den som arbetar med ett specialområde (t ex äldreomsorg, skolor etc.) i en kommun även gör det i den andra. Som exempel kan nämnas att den som arbetar med lönerna i äldreomsorgen gör det i båda kommunerna och den som jobbar med jourer gör det i båda kommunerna. godkänna avvikelser i systemet och säkerställa att alla avvikelser finns med i systemet. I denna rapport har vi granskat verksamheter som hanterar tidrapportering på tre olika sätt, särskilt boende och hemvård, kostenheten samt lärare. Löneprocessen består av många olika moment. I denna granskning har vi valt att fokusera på de delar av löneprocessen som gäller att arbetad tid ska överensstämma med den löneutbetalning som görs. Denna del av processen ses som kritisk. Skara kommun bedriver en mångfasetterad verksamhet med vitt skilda typer av verksamheter. Vid vår granskning har vi utöver lönekontoret varit i kontakt med en skola, ett särskilt boende, en enhet inom hemvården och en enhet inom service och teknik. Enheterna arbetar på olika sätt med lönehanteringen. Ett vanligt förfarande är att arbetslagen har en kalender eller liknande där avvikelser mot det planerade schemat noteras. Kalendern är ett manuellt dokument som förvaras tillgänglig för enheterna. I kalendern dokumenterar medarbetarna löpande avvikelser mot det planerade schemat. Det är denna kalender som enhetschefen använder som underlag för att 6 3

7 Särskilt boende och hemvård Verksamheter som använder sig av scheman där schemana skiljer sig åt mellan veckorna, till exempel äldreomsorgen, använder sig av ett system som heter TimeCare. I TimeCare registreras ett schema. Planerad avvikelse, till exempel semester eller föräldraledighet ska först godkännas av närmaste chef. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledigheten. Därefter registrerar den anställde avvikelsen i PersonalPortalen. Enhetschefen godkänner sedan avvikelsen i PersonalPortalen. Godkänner inte enhetschefen den inlagda semestern i systemet kommer inga semesterdagar/avdrag för ledighet att dras från den anställde. Vid avvikelser som inte är planerad, till exempel sjukdom och vård av barn meddelar den anställde arbetslaget och/eller enhetschefen. Det är sedan enhetschefen som registrerar frånvaron i PersonalPortalen. 7 4

8 Kostenheten Kostenheten inom service och teknik använder ett system som heter PS Tid för att stämpla sin tid. Hanteringen av planerad och ej planerad avvikelse för kostenheten stämmer överens med särskild boende och hemvård. Lärare Lärare arbetar med samma schema under en termin varför någon schemamodul inte används. Planerad frånvaro anmäls till administratören som registrerar detta i PersonalPortalen efter att rektor godkänt ledigheten. Ej planerad frånvaro anmäls till arbetslaget och/eller rektor. Rektorn eller administratören registrerar sedan frånvaron i PersonalPortalen. 8 5

9 Generellt gäller att tid som överstiger den arbetstid som i normala fall ingår i den anställdes arbetstid skall godkännas av närmaste chef. Detta sker oftast muntligen. Den anställde lägger sedan in tiden i PersonalPortalen. Detta är en typ av avvikande rapportering som närmaste chef måste godkänna i systemet för att den anställde ska få betalt. Informationen från PersonalPortalen skickas sedan till löneprogrammet PersonecP. Det skapas sedan en fil från PersonecP som skickas iväg till Swedbank för att löneutbetalningen ska göras. Finns det rutinbeskrivningar upprättade för lönehanteringen? Vid våra intervjuer med olika enhetschefer (inklusive enhetschef inom särskilt boende, hemvård, service och teknik samt rektor) framkommer att vissa rutinbeskrivningar finns ute i verksamheten. Dessa är dock väldigt övergripande. Konsekvensen av detta har blivit att enhetscheferna har egna rutiner för lönehanteringen. Enligt lönekontoret finns olika rutinbeskrivningar för lönehanteringen samlad i pärmar hos dem. Dessa rutiner gäller främst de delar av rutinen som lönekontoret hanterar. Är rutinbeskrivningen tillfredsställande? En tillfredsställande rutinbeskrivning bör vara detaljerad och innehålla genomtänkta och godkända nyckelkontroller. Nyckelkontroller är kontroller av kritiska delar av processen som inte får gå fel. Exempel på kritiska delar av processen skulle kunna vara inmatning av avvikelser i systemet, inmatning av grundschema i systemet, attest av avvikelser osv. Vid vår granskning av om rutinbeskrivningen är tillfredsställande har vi fokuserat på nyckelkontroller. De rutinbeskrivningar som finns är på en övergripande nivå. De rutinbeskrivningar vi fått presenterade för oss har inte varit detaljerade och innehåller inte nyckelkontroller. Som en konsekvens av avsaknaden av detaljerade rutinbeskrivningar har vi noterat att respektive enhetschef själv har skapat egna rutiner inklusive nyckelkontroller. Viktigt att poängtera är att kommunen har löneansvaret för anställda inom olika områden. En fungerande lönerutin på en typ av enheter kanske inte alls är ändamålsenliga för andra enheter. Med detta sagt är det kanske inte ändamålsenligt att ha en och samma rutin för alla enheter i kommunen. Vi har blivit informerade att en översyn av löneprocessen har påbörjats. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att det saknas detaljerade och anpassade nyckelkontroller för löneprocessen ute på enheterna. Vi rekommenderar att översynen av löneprocessen slutförs. Vidare rekommenderar vi att anpassade nyckelkontroller införs så snart det är möjligt. Anpassade nyckelkontroller ökar den interna kontrollen i lönehanteringen. Nyckelkontroller minskar även personberoendet för att säkerställa att korrekta löner utbetalas. 9 6

10 Följer kommunen dessa rutinbeskrivningar? Kommunens rutinbeskrivningar är mycket övergripande och innehåller övergripande information om lönehanteringen. Dessa rutinbeskrivningar är inte kända ute på enheterna. Att rutinbeskrivningarna inte är välkända ute på enheterna behöver inte betyda att de inte följs. Med utgångspunkt i vår granskning har vi svårt att uttala oss om huruvida kommunens rutinbeskrivningar följs. Vid nyanställning av enhetschefer är dessa beroende av en god överlämning för att veta vilka viktiga kontroller den tidigare enhetschefen gjort för att den tillträdande enhetschefen inte ska behöva börja om från början i detta arbete. Att en ny enhetschef får börja om från början när det gäller interna kontroller i lönekedjan kan innebära att felaktiga löner utbetalas i ett övergångsskede Lönehantering är mycket beroende av att varje enhetschef har ett stort intresse för en korrekt hantering av lönerna. Varje enhetschef skapar själv nyckelkontroller som de utför. I dagsläget är det ingen som följer upp att det är lämpliga kontroller som finns och att de utförs tidsenligt och i tillräcklig omfattning. Genom att ha väl implementerade nyckelkontroller kan både medvetna och omedvetna fel minimeras. Är tidrapporter attesterade av behörig överordnad? Skiljer sig rutinen åt mellan tillsvidareanställdpersonal och timanställd personal? De enheter som arbetar med rullande scheman använder sig av det ITbaserade systemet TimeCare. Enhetschefer eller dess administratörer ansvarar för att lägga in scheman för sina anställda i systemet. Schema tankas sedan över till PersonecP. När grundschemat är inlagt behöver enhetschefen inte gå in och godkänna en tidrapport som är i enlighet med det lagda schemat. Gemensamt för alla enheter är att enhetschefen måste godkänna eventuella avvikelser från det grundschema som finns för den anställde. Vid våra intervjuer har det dock framkommit att det finns en risk att en anställd som ändrar sin tjänstgöringsgrad kan få fel lön om den anställdes grundschema inte ändras. Om inte enhetschefen har detta under uppsikt kan till exempel den som tidigare arbetat 100 % och går ner till 50 % fortsätta att få lön så som att de arbetar 100 %. Anledningen till att lön kan fortsätta betalas ut i enlighet med en 100 % tjänst är att enhetschefen inte behöver godkänna grundschemat varje månad. Det samma gäller om någon är långtidssjukskriven och den tidigare godkända sjukskrivningen tar slut och ska förnyas. Risken är då att förnyelsen av sjukskrivningen inte kommer in i systemet vilket gör att den anställde felaktigt får lön som om att den var tillbaka på jobbet. Olika enheter i kommunen hanterar timanställda olika. Äldreomsorgen har en personalpool som hanterar kommunens timvikarier. Enheterna kontaktar poolen när de behöver hjälp med timvikarier. Timvikarierna är anställda genom bemanningspoolen. Enhetscheferna godkänner deras 10 7

11 timmar i systemet på samma sätt som de godkänner de tillsvidareanställdas avvikelser. Andra enheter, t ex skolor har egna timvikarier. Dessa fyller i en manuell blankett, T3a, som administratören sedan lägger in i systemet. Alla timmar som en timanställd arbetar räknas som avvikelse och måste godkännas av enhetschefen innan de får sin lön utbetald. exempel minst en gång i veckan. Detta för att gamla avvikelser inte ska bli liggande. Vid våra intervjuer framkommer att flera av enhetscheferna utgår ifrån sina kalendrar där avvikelse mot det ursprungliga schemat noterats när de går igenom och godkänner avvikelser i PersonalPortalen. Det är således av stor vikt att kalendern hålls uppdaterad och att alla avvikelser noteras i den för att säkerställa att korrekta löner betalas ut. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att endast avvikelser från grundschema behöver godkännas av enhetschef. Vi rekommenderar att en övergripande kontroll implementeras som löpande säkerställer att de scheman som är inlagda i systemet och som avvikelserapporteringen grundas sig mot är korrekta. Vilka kontroller av tidrapporter genomförs av överordnad? Vilken kontroll som görs av tidrapporter skiljer sig mellan olika enhetschefer. Det är sagt att enhetscheferna löpande ska gå in i PersonalPortalen och godkänna de avvikelser som finns mellan det lagda schemat och den tid som de anställda har arbetat. Enhetscheferna upplever inte att det finns någon bra centralt uttalad rutin/krav gällande hur ofta och när denna genomgång ska göras. Det har framkommit åsikter om att det vore bra om det blev ett tydligare krav uttalat att enhetschefer ska gå in och godkänna avvikelser i systemet till Enhetscheferna är i huvudsak ansvariga för att godkänna avvikelser på sina egna enheter. Som en säkerhetsbackup kan dock andra enhetschefer godkänna även andra enheters avvikelser. Anledningen till att denna hantering finns är att inga anställda ska riskera att bli utan lön på grund av att en enhetschef är frånvarande av någon anledning. Vid våra intervjuer framkommer att enhetscheferna känner sig trygga med att den ej planerade frånvaro som rapporteras från deras medarbetare kommer in i systemet. Arbetslagen arbetar tätt med varandra vilket gör att de skulle upptäcka om någon inte kom till arbetet utan att meddela detta i enlighet med de rutiner som respektive enhet har. Många enheter har redan mycket begränsad bemanning varför en vikarie behöver tas in även vid korttidsfrånvaro för att verksamheten ska fungera. Det finns ingen inbyggd kontroll i systemet som varnar för att två personer registrerat in tid på samma arbetspass, d.v.s. att en vikarie tagits in samtidigt som ordinarie arbetare är på plats. Vid våra intervjuer har framkommit att det finns risker i samband med att anställda får semester beviljad muntligt. Ett scenario är att semestern aldrig kommer in i systemet. Ett annat scenario är att den anställda lägger in semestern i systemet men att den aldrig godkänns där av 11 8

12 enhetschefen. Om semestern inte blir godkänd av enhetschefen i PersonalPortalen kan den anställde vara ledig utan att det dras semesterdagar. Detta uppges vara en särskild risk då enhetschefen av olika anledningar är frånvarande. En vikarierande enhetschef har inte lika god kontroll på de anställda som den ordinarie enhetschefen har. Ett exempel på en riskfaktor är att en anställd har semester och lägger in det i PersonalPortalen. Detta sker när den ordinarie enhetschefen är på plats. Av olika anledningar godkänner inte den ordinarie enhetschefen semestern i systemet innan den går på frånvaro. Den ersättande enhetschefen förutsätter att avvikelser som varit innan denne tar över redan är hanterade och godkänner därför inte dessa. Resultatet blir att den anställde tror att den gjort rätt för sig men att semesterdagarna inte dras. Iakttagelse och rekommendation VI har noterat att det finns instruktioner om att enhetschefer löpande ska gå in i PersonalPortalen och godkänna avvikelser. Vad som menas med löpande är inte definierat. är ålagda att göra vissa pass utöver de som ligger inlagda i personens schema. Lärare har ramtid som de ska finnas på skolan. Utöver det har de förtroendetid som de kan välja att göra på annan plats än skolan. Vid de fall övertid, mertid eller fyllnadstid ändå är aktuellt ska tiden godkännas i förväg av enhetschefen. Den anställde registrerar sedan tiden som en avvikelse i PersonalPortalen där enhetschefen attesterar. För de enheter där de anställda inte själva har tillgång till PersonalPortalen registrerar administratören avvikelsen i systemet. Finns det kontroller som säkerställer att lön inte utbetalas till personer som har slutat? När en anställd avslutar sin anställning lägger löneavdelningen in detta i PersonalPortalen eller PersonecP. När registreringen görs läggs sista datum för lönebetalning in. Någon ytterligare kontroll finns inte. Enhetschefer och löneavdelningen förlitar sig på att det avslut som gjorts blivit korrekt. Vi rekommenderar att det tydliggörs vad som menas med att löpande gå in i systemet för att godkänna avvikelser. Vilka underlag finns för utbetalning av övertid, mertid och fyllnadstid? Olika arbetsgrupper har inte lika avtal. Inom vården har vissa årsarbetstid. Detta gör att övertid, mertid och fyllnadstid är minimerad då de anställda Finns det spärrar som gör att personal inte har möjlighet att registrera eller utbetala lön till sig själva? Kommunen använder sig av Swedbanks betalningssystem. Detta gör att kommunen och lönekontoret själva inte kan registrera vilka konton lönerna ska utbetalas till. 12 9

13 Stämmer gjorda löneutbetalningar mot faktiskt arbetad tid? Samtliga enhetschefer vi pratat med känner sig trygga med att löneutbetalningen på deras enheter är korrekta. Enhetscheferna har en viktig roll när det gäller att medarbetarna får korrekta löneutbetalningar. Som hanteringen är uppbyggd idag bygger mycket på att enhetscheferna är intresserade och tar sig tid att göra egna kontroller av den tid som registreras. De rutiner och system som kommunen använder sig av när det gäller lönehantering bygger på ett grundschema alternativt ett schema som läggs in. Om inga avvikelser från detta schema rapporteras krävs ingen ytterligare attest för att medarbetaren ska få sin lön utbetald. Varje månad får enhetscheferna ut de preliminära lönespecarna för sina anställda. Tanken är att enhetscheferna ska reagera över felaktigheter innan den faktiska löneutbetalningen görs. Som rutinen är idag krävs ingen återkoppling från enhetscheferna på att de gjort denna genomgång. Vid våra intervjuer framkommer att vissa av enhetscheferna går igenom lönespecarna varje gång de får dem. Andra enhetschefer går aldrig igenom de preliminära lönespecarna med motiveringen att de har kontrollerat allt som ligger i systemet och då förutsätter att systemen gör sitt och genererar korrekta lönespecar. Några enhetschefer går igenom lönespecarna någon gång ibland. Det råder delade meningar gällande om det fyller ett syfte att införa en kontroll där enhetscheferna aktiv måste godkänna lönespecarna innan lönen betalas ut. Stickprov En riskfaktor vi sett i vår genomlysning av processen är det steg där ej planerad frånvaro ska läggas in i systemet och godkännas för att korrekta lönejusteringar ska göras. För att se hur rutinerna fungerar har vi på stickprovsbasis valt tre enheter där vi granskat sista veckan i januari 2015 (d.v.s. v ). För dessa enheter har vi tagit del av deras kalender där de gjort anteckningar om den frånvaro som varit under den aktuella veckan. Vi har valt att ta del av lönespecar för samtliga medarbetare där notering om frånvaro finns för den aktuella veckan. Totalt har 56 frånvarotillfällen stämts av mot lönespec. Inga oförklarade avvikelser har noterats bland stickproven. Vid granskningen av stickproven noterade vi flera avvikelser i ett första skede. Efter avstämning med aktuella enhetschefer visade det sig att det fanns naturliga förklaringar till avvikelserna. Avvikelserna förklarades bland annat av att person som markerats som frånvarande i enhetens kalender var frikopplad från enheten för att delta i ett projekt som innefattade hela kommunen. En annan förklaring var att personer som var noterade som frånvarande i enhetens kalender var utlånad till en annan enhet i kommunen. Dessa exempel visar ytterligare på hur komplex lönehanteringen är och att det ställer stora krav på enhetschefen för att lönerna ska bli korrekta. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att lönehanteringen är komplex och innehåller många riskmoment där fel kan uppstå. Flera delar av lönehanteringen är manuell

14 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över möjligheten till ett utökat systemstöd i lönehanteringen i syfte att minska antalet manuella moment

15 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 15

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor Stockholm 150520 Uppdraget 2 Uppdragets bakgrund och syfte Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus Tyngdpunkten i

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

(KF:s pres;d;um för känncdo/4'

(KF:s pres;d;um för känncdo/4' Varbergs kommun Revisorerna Till Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden / (KF:s pres;d;um för känncdo/4' Revisionsrapport: Granskning av löneprocessen samt inköpsprocessen" KPMG

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Bifogat översändes vår rapport, har ni några frågor är ni självklart välkomna att höra av er.

Bifogat översändes vår rapport, har ni några frågor är ni självklart välkomna att höra av er. Deloitte AB Box 33 401 20 Göteborg Solna Stad Att: Kristina Tidestav 171 86 Solna Tel: 075 246 43 00 Fax: 075 246 43 99 www.deloitte.se 2012-10-30 Bästa Kristina, Deloitte har fått i uppdrag av Solna Stad

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av löneutbetalningsprocessen akob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer