Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson"

Transkript

1 1

2 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2

3 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3

4 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund Kommunen har ett system av interna kontroller i syfte att säkerställa att de finansiella rapporterna blir korrekta. Revisionen av kommunens räkenskaper bör säkerställa att dessa kontroller är effektiva och ändamålsenligt utformade samt att de efterföljs. En av de väsentligaste processerna inom kommunen är löner. Med hänsyn till tidigare genomförda granskningar och risk och väsentlighet är vår bedömning att årets revision av interna kontroller bör inriktas på löneprocessen. Revisionsfråga Har kommunstyrelsen en tillfredsställande kontroll avseende lönehanteringsrutiner? Revisionskriterier Rutinbeskrivningar avseende lönerapportering. Svar på revisionsfrågan Vi har noterat att kommunstyrelsen inom vissa områden har tillfredsställande kontroller inom lönehanteringen. så snart det är möjligt. Anpassade nyckelkontroller ökar den interna kontrollen i lönehanteringen. Nyckelkontroller minskar även personberoendet för att säkerställa att korrekta löner utbetalas. Vi rekommenderar att en övergripande kontroll implementeras som löpande säkerställer att de scheman som är inlagda i systemet och som avvikelserapporteringen grundas sig mot är korrekta. Vi rekommenderar att det tydliggörs vad som menas med att löpande gå in i systemet för att godkänna avvikelser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över möjligheten till ett utökat systemstöd i lönehanteringen i syfte att minska antalet manuella moment. Inom vissa områden av lönehanteringen bör den interna kontrollen stärkas. Rekommendationer Vi rekommenderar att översynen av löneprocessen slutförs. Vidare rekommenderar vi att anpassade nyckelkontroller införs 4 1

5 1. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skara kommun har Deloitte genomfört en granskning av kommunens löneprocess. Uppdrag och Bakgrund Kommunen har ett system av interna kontroller i syfte att säkerställa att de finansiella rapporterna blir korrekta. Inom revisionen av kommunens räkenskaper bör revisorerna säkerställa att dessa kontroller är effektiva och ändamålsenligt utformade samt att de efterföljs. En av de väsentligaste processerna inom kommunen är löner. Med hänsyn till tidigare genomförda granskningar och risk och väsentlighet är vår bedömning att årets revision av interna kontroller bör inriktas på löneprocessen. Revisionsfråga Har kommunstyrelsen en tillfredsställande kontroll avseende lönehanteringsrutiner? Underfrågor: Finns det rutinbeskrivningar upprättade för lönehanteringen? Är rutinbeskrivningen tillfredsställande? Följer kommunen dessa rutinbeskrivningar? Är tidrapporter attesterade av behörig överordnad? Skiljer sig rutinen åt mellan tillsvidareanställd personal och timanställd personal? Vilka kontroller av tidrapporter genomförs av överordnad? Vilka underlag finns för utbetalning av övertid, mertid och fyllnadstid? Finns det kontroller som säkerställer att lön inte utbetalas till personer som har slutat? Finns det spärrar som gör att personal inte har möjlighet att registrera eller utbetala lön till sig själva? Stämmer gjorda löneutbetalningar mot faktiskt arbetad tid? Revisionskriterier Kommunens rutinbeskrivningar avseende lönerapportering. Avgränsning Urvalet har begränsats till de väsentligaste personalgrupperna inom socialnämnden, barn och utbildningsnämnden samt utförarstyrelsen för service och teknik. Metod Granskningen har genomförts genom att befintliga rutinbeskrivningar jämförs med nämndernas faktiska rutiner. De faktiska rutinerna har testas genom intervjuer med berörda inom lönefunktionen och enhetschefer ute i organisationen. Vidare har stickprov tagits genom att frånvaro följts upp mot löneavdrag på lönespec. Testerna genomförs med hjälp av stickprov. 5 2

6 2. Granskningsresultat Inledande information Sedan 1 januari 2012 har Skara och Götene ett gemensamt lönekontor. På lönekontoret jobbar 9 personer. Av dessa har 8 personer ansvar för någon del av löneprocessen för Skara. Samtliga medarbetare servar båda kommunerna. Arbetet är uppdelat så att den som arbetar med ett specialområde (t ex äldreomsorg, skolor etc.) i en kommun även gör det i den andra. Som exempel kan nämnas att den som arbetar med lönerna i äldreomsorgen gör det i båda kommunerna och den som jobbar med jourer gör det i båda kommunerna. godkänna avvikelser i systemet och säkerställa att alla avvikelser finns med i systemet. I denna rapport har vi granskat verksamheter som hanterar tidrapportering på tre olika sätt, särskilt boende och hemvård, kostenheten samt lärare. Löneprocessen består av många olika moment. I denna granskning har vi valt att fokusera på de delar av löneprocessen som gäller att arbetad tid ska överensstämma med den löneutbetalning som görs. Denna del av processen ses som kritisk. Skara kommun bedriver en mångfasetterad verksamhet med vitt skilda typer av verksamheter. Vid vår granskning har vi utöver lönekontoret varit i kontakt med en skola, ett särskilt boende, en enhet inom hemvården och en enhet inom service och teknik. Enheterna arbetar på olika sätt med lönehanteringen. Ett vanligt förfarande är att arbetslagen har en kalender eller liknande där avvikelser mot det planerade schemat noteras. Kalendern är ett manuellt dokument som förvaras tillgänglig för enheterna. I kalendern dokumenterar medarbetarna löpande avvikelser mot det planerade schemat. Det är denna kalender som enhetschefen använder som underlag för att 6 3

7 Särskilt boende och hemvård Verksamheter som använder sig av scheman där schemana skiljer sig åt mellan veckorna, till exempel äldreomsorgen, använder sig av ett system som heter TimeCare. I TimeCare registreras ett schema. Planerad avvikelse, till exempel semester eller föräldraledighet ska först godkännas av närmaste chef. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledigheten. Därefter registrerar den anställde avvikelsen i PersonalPortalen. Enhetschefen godkänner sedan avvikelsen i PersonalPortalen. Godkänner inte enhetschefen den inlagda semestern i systemet kommer inga semesterdagar/avdrag för ledighet att dras från den anställde. Vid avvikelser som inte är planerad, till exempel sjukdom och vård av barn meddelar den anställde arbetslaget och/eller enhetschefen. Det är sedan enhetschefen som registrerar frånvaron i PersonalPortalen. 7 4

8 Kostenheten Kostenheten inom service och teknik använder ett system som heter PS Tid för att stämpla sin tid. Hanteringen av planerad och ej planerad avvikelse för kostenheten stämmer överens med särskild boende och hemvård. Lärare Lärare arbetar med samma schema under en termin varför någon schemamodul inte används. Planerad frånvaro anmäls till administratören som registrerar detta i PersonalPortalen efter att rektor godkänt ledigheten. Ej planerad frånvaro anmäls till arbetslaget och/eller rektor. Rektorn eller administratören registrerar sedan frånvaron i PersonalPortalen. 8 5

9 Generellt gäller att tid som överstiger den arbetstid som i normala fall ingår i den anställdes arbetstid skall godkännas av närmaste chef. Detta sker oftast muntligen. Den anställde lägger sedan in tiden i PersonalPortalen. Detta är en typ av avvikande rapportering som närmaste chef måste godkänna i systemet för att den anställde ska få betalt. Informationen från PersonalPortalen skickas sedan till löneprogrammet PersonecP. Det skapas sedan en fil från PersonecP som skickas iväg till Swedbank för att löneutbetalningen ska göras. Finns det rutinbeskrivningar upprättade för lönehanteringen? Vid våra intervjuer med olika enhetschefer (inklusive enhetschef inom särskilt boende, hemvård, service och teknik samt rektor) framkommer att vissa rutinbeskrivningar finns ute i verksamheten. Dessa är dock väldigt övergripande. Konsekvensen av detta har blivit att enhetscheferna har egna rutiner för lönehanteringen. Enligt lönekontoret finns olika rutinbeskrivningar för lönehanteringen samlad i pärmar hos dem. Dessa rutiner gäller främst de delar av rutinen som lönekontoret hanterar. Är rutinbeskrivningen tillfredsställande? En tillfredsställande rutinbeskrivning bör vara detaljerad och innehålla genomtänkta och godkända nyckelkontroller. Nyckelkontroller är kontroller av kritiska delar av processen som inte får gå fel. Exempel på kritiska delar av processen skulle kunna vara inmatning av avvikelser i systemet, inmatning av grundschema i systemet, attest av avvikelser osv. Vid vår granskning av om rutinbeskrivningen är tillfredsställande har vi fokuserat på nyckelkontroller. De rutinbeskrivningar som finns är på en övergripande nivå. De rutinbeskrivningar vi fått presenterade för oss har inte varit detaljerade och innehåller inte nyckelkontroller. Som en konsekvens av avsaknaden av detaljerade rutinbeskrivningar har vi noterat att respektive enhetschef själv har skapat egna rutiner inklusive nyckelkontroller. Viktigt att poängtera är att kommunen har löneansvaret för anställda inom olika områden. En fungerande lönerutin på en typ av enheter kanske inte alls är ändamålsenliga för andra enheter. Med detta sagt är det kanske inte ändamålsenligt att ha en och samma rutin för alla enheter i kommunen. Vi har blivit informerade att en översyn av löneprocessen har påbörjats. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att det saknas detaljerade och anpassade nyckelkontroller för löneprocessen ute på enheterna. Vi rekommenderar att översynen av löneprocessen slutförs. Vidare rekommenderar vi att anpassade nyckelkontroller införs så snart det är möjligt. Anpassade nyckelkontroller ökar den interna kontrollen i lönehanteringen. Nyckelkontroller minskar även personberoendet för att säkerställa att korrekta löner utbetalas. 9 6

10 Följer kommunen dessa rutinbeskrivningar? Kommunens rutinbeskrivningar är mycket övergripande och innehåller övergripande information om lönehanteringen. Dessa rutinbeskrivningar är inte kända ute på enheterna. Att rutinbeskrivningarna inte är välkända ute på enheterna behöver inte betyda att de inte följs. Med utgångspunkt i vår granskning har vi svårt att uttala oss om huruvida kommunens rutinbeskrivningar följs. Vid nyanställning av enhetschefer är dessa beroende av en god överlämning för att veta vilka viktiga kontroller den tidigare enhetschefen gjort för att den tillträdande enhetschefen inte ska behöva börja om från början i detta arbete. Att en ny enhetschef får börja om från början när det gäller interna kontroller i lönekedjan kan innebära att felaktiga löner utbetalas i ett övergångsskede Lönehantering är mycket beroende av att varje enhetschef har ett stort intresse för en korrekt hantering av lönerna. Varje enhetschef skapar själv nyckelkontroller som de utför. I dagsläget är det ingen som följer upp att det är lämpliga kontroller som finns och att de utförs tidsenligt och i tillräcklig omfattning. Genom att ha väl implementerade nyckelkontroller kan både medvetna och omedvetna fel minimeras. Är tidrapporter attesterade av behörig överordnad? Skiljer sig rutinen åt mellan tillsvidareanställdpersonal och timanställd personal? De enheter som arbetar med rullande scheman använder sig av det ITbaserade systemet TimeCare. Enhetschefer eller dess administratörer ansvarar för att lägga in scheman för sina anställda i systemet. Schema tankas sedan över till PersonecP. När grundschemat är inlagt behöver enhetschefen inte gå in och godkänna en tidrapport som är i enlighet med det lagda schemat. Gemensamt för alla enheter är att enhetschefen måste godkänna eventuella avvikelser från det grundschema som finns för den anställde. Vid våra intervjuer har det dock framkommit att det finns en risk att en anställd som ändrar sin tjänstgöringsgrad kan få fel lön om den anställdes grundschema inte ändras. Om inte enhetschefen har detta under uppsikt kan till exempel den som tidigare arbetat 100 % och går ner till 50 % fortsätta att få lön så som att de arbetar 100 %. Anledningen till att lön kan fortsätta betalas ut i enlighet med en 100 % tjänst är att enhetschefen inte behöver godkänna grundschemat varje månad. Det samma gäller om någon är långtidssjukskriven och den tidigare godkända sjukskrivningen tar slut och ska förnyas. Risken är då att förnyelsen av sjukskrivningen inte kommer in i systemet vilket gör att den anställde felaktigt får lön som om att den var tillbaka på jobbet. Olika enheter i kommunen hanterar timanställda olika. Äldreomsorgen har en personalpool som hanterar kommunens timvikarier. Enheterna kontaktar poolen när de behöver hjälp med timvikarier. Timvikarierna är anställda genom bemanningspoolen. Enhetscheferna godkänner deras 10 7

11 timmar i systemet på samma sätt som de godkänner de tillsvidareanställdas avvikelser. Andra enheter, t ex skolor har egna timvikarier. Dessa fyller i en manuell blankett, T3a, som administratören sedan lägger in i systemet. Alla timmar som en timanställd arbetar räknas som avvikelse och måste godkännas av enhetschefen innan de får sin lön utbetald. exempel minst en gång i veckan. Detta för att gamla avvikelser inte ska bli liggande. Vid våra intervjuer framkommer att flera av enhetscheferna utgår ifrån sina kalendrar där avvikelse mot det ursprungliga schemat noterats när de går igenom och godkänner avvikelser i PersonalPortalen. Det är således av stor vikt att kalendern hålls uppdaterad och att alla avvikelser noteras i den för att säkerställa att korrekta löner betalas ut. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att endast avvikelser från grundschema behöver godkännas av enhetschef. Vi rekommenderar att en övergripande kontroll implementeras som löpande säkerställer att de scheman som är inlagda i systemet och som avvikelserapporteringen grundas sig mot är korrekta. Vilka kontroller av tidrapporter genomförs av överordnad? Vilken kontroll som görs av tidrapporter skiljer sig mellan olika enhetschefer. Det är sagt att enhetscheferna löpande ska gå in i PersonalPortalen och godkänna de avvikelser som finns mellan det lagda schemat och den tid som de anställda har arbetat. Enhetscheferna upplever inte att det finns någon bra centralt uttalad rutin/krav gällande hur ofta och när denna genomgång ska göras. Det har framkommit åsikter om att det vore bra om det blev ett tydligare krav uttalat att enhetschefer ska gå in och godkänna avvikelser i systemet till Enhetscheferna är i huvudsak ansvariga för att godkänna avvikelser på sina egna enheter. Som en säkerhetsbackup kan dock andra enhetschefer godkänna även andra enheters avvikelser. Anledningen till att denna hantering finns är att inga anställda ska riskera att bli utan lön på grund av att en enhetschef är frånvarande av någon anledning. Vid våra intervjuer framkommer att enhetscheferna känner sig trygga med att den ej planerade frånvaro som rapporteras från deras medarbetare kommer in i systemet. Arbetslagen arbetar tätt med varandra vilket gör att de skulle upptäcka om någon inte kom till arbetet utan att meddela detta i enlighet med de rutiner som respektive enhet har. Många enheter har redan mycket begränsad bemanning varför en vikarie behöver tas in även vid korttidsfrånvaro för att verksamheten ska fungera. Det finns ingen inbyggd kontroll i systemet som varnar för att två personer registrerat in tid på samma arbetspass, d.v.s. att en vikarie tagits in samtidigt som ordinarie arbetare är på plats. Vid våra intervjuer har framkommit att det finns risker i samband med att anställda får semester beviljad muntligt. Ett scenario är att semestern aldrig kommer in i systemet. Ett annat scenario är att den anställda lägger in semestern i systemet men att den aldrig godkänns där av 11 8

12 enhetschefen. Om semestern inte blir godkänd av enhetschefen i PersonalPortalen kan den anställde vara ledig utan att det dras semesterdagar. Detta uppges vara en särskild risk då enhetschefen av olika anledningar är frånvarande. En vikarierande enhetschef har inte lika god kontroll på de anställda som den ordinarie enhetschefen har. Ett exempel på en riskfaktor är att en anställd har semester och lägger in det i PersonalPortalen. Detta sker när den ordinarie enhetschefen är på plats. Av olika anledningar godkänner inte den ordinarie enhetschefen semestern i systemet innan den går på frånvaro. Den ersättande enhetschefen förutsätter att avvikelser som varit innan denne tar över redan är hanterade och godkänner därför inte dessa. Resultatet blir att den anställde tror att den gjort rätt för sig men att semesterdagarna inte dras. Iakttagelse och rekommendation VI har noterat att det finns instruktioner om att enhetschefer löpande ska gå in i PersonalPortalen och godkänna avvikelser. Vad som menas med löpande är inte definierat. är ålagda att göra vissa pass utöver de som ligger inlagda i personens schema. Lärare har ramtid som de ska finnas på skolan. Utöver det har de förtroendetid som de kan välja att göra på annan plats än skolan. Vid de fall övertid, mertid eller fyllnadstid ändå är aktuellt ska tiden godkännas i förväg av enhetschefen. Den anställde registrerar sedan tiden som en avvikelse i PersonalPortalen där enhetschefen attesterar. För de enheter där de anställda inte själva har tillgång till PersonalPortalen registrerar administratören avvikelsen i systemet. Finns det kontroller som säkerställer att lön inte utbetalas till personer som har slutat? När en anställd avslutar sin anställning lägger löneavdelningen in detta i PersonalPortalen eller PersonecP. När registreringen görs läggs sista datum för lönebetalning in. Någon ytterligare kontroll finns inte. Enhetschefer och löneavdelningen förlitar sig på att det avslut som gjorts blivit korrekt. Vi rekommenderar att det tydliggörs vad som menas med att löpande gå in i systemet för att godkänna avvikelser. Vilka underlag finns för utbetalning av övertid, mertid och fyllnadstid? Olika arbetsgrupper har inte lika avtal. Inom vården har vissa årsarbetstid. Detta gör att övertid, mertid och fyllnadstid är minimerad då de anställda Finns det spärrar som gör att personal inte har möjlighet att registrera eller utbetala lön till sig själva? Kommunen använder sig av Swedbanks betalningssystem. Detta gör att kommunen och lönekontoret själva inte kan registrera vilka konton lönerna ska utbetalas till. 12 9

13 Stämmer gjorda löneutbetalningar mot faktiskt arbetad tid? Samtliga enhetschefer vi pratat med känner sig trygga med att löneutbetalningen på deras enheter är korrekta. Enhetscheferna har en viktig roll när det gäller att medarbetarna får korrekta löneutbetalningar. Som hanteringen är uppbyggd idag bygger mycket på att enhetscheferna är intresserade och tar sig tid att göra egna kontroller av den tid som registreras. De rutiner och system som kommunen använder sig av när det gäller lönehantering bygger på ett grundschema alternativt ett schema som läggs in. Om inga avvikelser från detta schema rapporteras krävs ingen ytterligare attest för att medarbetaren ska få sin lön utbetald. Varje månad får enhetscheferna ut de preliminära lönespecarna för sina anställda. Tanken är att enhetscheferna ska reagera över felaktigheter innan den faktiska löneutbetalningen görs. Som rutinen är idag krävs ingen återkoppling från enhetscheferna på att de gjort denna genomgång. Vid våra intervjuer framkommer att vissa av enhetscheferna går igenom lönespecarna varje gång de får dem. Andra enhetschefer går aldrig igenom de preliminära lönespecarna med motiveringen att de har kontrollerat allt som ligger i systemet och då förutsätter att systemen gör sitt och genererar korrekta lönespecar. Några enhetschefer går igenom lönespecarna någon gång ibland. Det råder delade meningar gällande om det fyller ett syfte att införa en kontroll där enhetscheferna aktiv måste godkänna lönespecarna innan lönen betalas ut. Stickprov En riskfaktor vi sett i vår genomlysning av processen är det steg där ej planerad frånvaro ska läggas in i systemet och godkännas för att korrekta lönejusteringar ska göras. För att se hur rutinerna fungerar har vi på stickprovsbasis valt tre enheter där vi granskat sista veckan i januari 2015 (d.v.s. v ). För dessa enheter har vi tagit del av deras kalender där de gjort anteckningar om den frånvaro som varit under den aktuella veckan. Vi har valt att ta del av lönespecar för samtliga medarbetare där notering om frånvaro finns för den aktuella veckan. Totalt har 56 frånvarotillfällen stämts av mot lönespec. Inga oförklarade avvikelser har noterats bland stickproven. Vid granskningen av stickproven noterade vi flera avvikelser i ett första skede. Efter avstämning med aktuella enhetschefer visade det sig att det fanns naturliga förklaringar till avvikelserna. Avvikelserna förklarades bland annat av att person som markerats som frånvarande i enhetens kalender var frikopplad från enheten för att delta i ett projekt som innefattade hela kommunen. En annan förklaring var att personer som var noterade som frånvarande i enhetens kalender var utlånad till en annan enhet i kommunen. Dessa exempel visar ytterligare på hur komplex lönehanteringen är och att det ställer stora krav på enhetschefen för att lönerna ska bli korrekta. Iakttagelse och rekommendation Vi har noterat att lönehanteringen är komplex och innehåller många riskmoment där fel kan uppstå. Flera delar av lönehanteringen är manuell

14 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över möjligheten till ett utökat systemstöd i lönehanteringen i syfte att minska antalet manuella moment

15 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 15

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Uppföljning av rapporter 4 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund När granskningar genomförts lämnas

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Affärshälsa för starka och lönsamma företag

Affärshälsa för starka och lönsamma företag Affärshälsa för starka och lönsamma företag Deloitte i Sverige Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför som företag, som företagsledning och som

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor Stockholm 150520 Uppdraget 2 Uppdragets bakgrund och syfte Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus Tyngdpunkten i

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne 00 Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Innehåll Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Region Skåne 2016-10-20 01 Rapport avseende översiktlig

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun Yttrande 1(1) Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-10 OSN/2016:95 Handläggare Christoffer Sjögren Tfn 0142-854 81 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten

Läs mer

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 16 Bilaga

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson Migrationsersättningar Innehållsförteckning Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson 00 Migrationsersättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer