Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin"

Transkript

1 Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

2 Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat utjämning av LSS-kostnader (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) för Eksjö kommun. Varje år görs en beräkning av utjämningen för LSS-kostnader för landets kommuner. Syftet med utjämningssystemen är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att bedriva sin verksamhet. LSS-utjämningen är beroende av det räkenskapssammandrag och den statistik som lämnas av kommunen. Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunen själva. Det är därför väsentligt att kommunen lämnar rättvisande räkenskaper och statistik som baserar sig på de olika verksamheterna i kommunen. Exempelvis kan fördelningar mellan SoL och LSS inom funktionshinderomsorgen vara av betydelse. Det innebär att det finns en betydande risk att kostnaderna fördelas felaktigt och att LSS-utjämningen som erhålls är felaktig. 2

3 Revisionsfråga Har Eksjö kommun rättvisande räkenskaper och statistik som underlag för LSSutjämningen år 2014 och år 2015? Metod Granskningen har genomförts i huvudsak med stöd av statistiskt material som hämtats från SCB. Intervjuer har genomförts med personal ansvariga för redovisandet av räkenskaper och statistik till LSS-utjämningen. Granskningen har i första hand inriktat sig på utjämningen av LSS-kostnader för år 2015, men med en tillbakablick på år 2013 och Jämförelse med Höglandskommunerna görs, vilket är av särskilt intresse då revisorerna på Höglandet har ett tätt samarbete. 3

4 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 1 Eksjö kommun har gått från att erhålla ett utjämningsbidrag om ca 0,2 mkr för utjämningsåret 2012 till att erhålla ca 4,8 mkr för utjämningsåret Eksjö kommun Utjämningsbidrag per invånare Utjämningsbidrag i kronor Utjämningsåret Utjämningsåret Utjämningsåret Utjämningsåret Iakttagelse Eksjö kommuns förändring är ca 4,6 mkr, dvs utfallet i LSS-utjämnings bidraget har förbättrats under utjämningsåren 2012 till För hela tabell 1 utjämningsåret 2015 vv se sid 6. 4

5 forts. LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 1 Eksjö kommun har gått från en grundläggande standardkostnad på tkr för utjämningsåret 2012 till tkr för utjämningsåret Hela riket redovisar en ökad standardkostnad från tkr för utjämningsåret 2012 till tkr för utjämningsåret Grundläggande standardkostnad Utjämningsåret 2015, tkr Utjämningsåret 2012, tkr Förändring, tkr Förändring, % Hela riket ,2% Eksjö kommun ,8% Aneby kommun ,2% Nässjö kommun ,9% Sävsjö kommun ,8% Tranås kommun ,6% Vetlanda kommun ,5% Iakttagelse Eksjö kommuns grundläggande standardkostnad har ökat med 16,8 % mellan år , vilket är i nivå med rikets övriga kommuner som har ökat med 16,2%. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att utjämningsbidraget för Eksjö kommun ökat mellan åren. Vid en jämförelse med tre av fem närliggande kommuner har Eksjö kommun en lägre procentuell förändring. 5

6 Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, reviderat utfall Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, reviderat utfall Kommun Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd läggande kostnads- kostnad efter korrigering och bidrag(+)/ bidrag 2015, avgift 2015, den 1 standard- index inklusive omräkning till avgift(-) kronor kronor november kostnad (PK-IX) PK-IX års beräknade nivå 2015, , tkr , tkr Tkr Kronor kronor (Tabell 2) (Tabell 3) per inv per inv Hela riket , Aneby , Eksjö , Nässjö , Sävsjö , Tranås , Vetlanda ,

7 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 2 Eksjö kommuns totala antal insatser enligt LSS har minskat med 1,7% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Hela riket har under samma period ökat med 2,6%. Underlag för och beräkning grundläggande Utjämningsåret Utjämnings- Förändring, Förändring, standardkostnad 2015 året 2012 st % Hela riket Antalet insatser enligt LSS, st ,6% Eksjö kommun Antalet insatser enligt LSS, st ,7% Iakttagelse Eksjö kommuns totala antalet insatser enligt LSS har minskat mellan år 2012 och år Hela riket har en ökning på totalnivå för perioden. För hela tabell 2 vv se sid 9. 7

8 forts. LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 2 Eksjö kommun har en mycket hög andel personlig assistans enligt SFB (SocialFörsäkringBalken), vilket i hög grad påverkar nyckeltalen för funktionshinderomsorgen. Eksjö kommuns förändringar av standardkostnaden är främst hänförliga till antalet beslut för personlig assistans enligt SFB vid jämförelse mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Antal beslut om personlig assistans har ökat med 7,0% i Eksjö kommun men minskat med 0,8% i hela riket. Ersättningen till Försäkringskassan har även den ökat för Eksjö kommun med 19,0%, medan ersättningen i hela riket ökat med 9,0%. Iakttagelse Eksjö kommun har väsentligt fler insatser avseende personlig assistans enligt SFB jämfört med rikets övriga kommuner. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att underlaget och beräkningen av grundläggande standardkostnaden för Eksjö kommun ökat mellan åren. Underlag för och beräkning grundläggande standardkostnad Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, % Hela riket Vuxna boende i bostad med särskild service, st ,8% Antal beslut personlig assistans enligt SFB, st ,8% Ersättning till Försäkringskassan, tkr ,0% Eksjö kommun Vuxna boende i bostad med särskild service,st ,0% Antal beslut personlig assistans enligt SFB, st ,0% Ersättning till Försäkringskassan, tkr ,0% 8

9 Tabell 2 Underlag för och beräkning av grundläggande standardkostnad år 2013 Tabell 2 Underlag för och beräkning av grundläggande standardkostnad år 2013 Kommun Antal1 personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats den 1 oktober 2013 Antal1 Ersättn till Grund- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut om Försäkrings- läggande lig assi- till boende i sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i bo- Barn i Vuxna i bo- verksam- personlig kassan standardstans2 bostad med ser- per- ser- vis- till- stad med familje- stad med het, per- assistans 2013, tkr kostnad särskild ser- vice son vice telse syn särskild hem särskild sonkrets okt (Källa: RS) 2013, tkr vice, vuxna service service 1 och 2 (Källa: Fk) Kostnad, kr (Tab. 6): Hela riket Aneby x 5 x x Eksjö x Nässjö 23 x x x Sävsjö x Tranås Vetlanda

10 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 3 Eksjö kommuns personalkostnadsindex (PKI) har ökat med 4,9% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Den beräknade personalkostnaden har ökat med 28,7% mellan åren. Den grundläggande standardkostnaden för personal har ökat med 16,8%. Beräkning av personalkostnadsindex Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, tkr Förändring, % Eksjö kommun Beräknade personalkostnader ,7% Grundl. standardkost varav personalkost ,8% Personalkostnadsindex 0,821 0,783 0,038 4,9% Iakttagelse Ökningen av PKI är främst hänförlig till att Eksjö kommun har ökat sina egna kostnader mer än vad standardkostnaden ökat. Eksjö kommuns PKI är förbättrat mellan år , men är fortfarande relativt lågt. Ett lågt PKI kan vara en indikator på att kostnader hänförliga till LSS-verksamheten inte redovisats på rätt rader. Konsekvensen av ett lågt PKI är att kommunen får ett lägre utfall i LSS-utjämningen. För hela tabell 3 vv se sid

11 forts. LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 3 Eksjö kommun har ökat sin beräknade personalkostnad med 28,7% och den grundläggande standardkostnaden varav personalkostnad med 16,8% för utjämningsåret 2012 till utjämningsåret Vid jämförelser med närliggande övriga kommuner ligger Eksjö kommuns procentuella ökning för beräknade personalkostnad i mitten och för grundläggande standardkostnaden har Eksjö kommun en lägre ökningstakt än närliggande kommuner. Iakttagelse Eksjö kommuns redovisade personalkostnader har ökat kraftigt mellan år Några av grannkommunerna har också ökat sina personalkostnader väldigt kraftigt, medan andra har en väsentligt lägre ökning av personalkostnader. Det är viktigt att Eksjö kommun rapporterar rätt underlag i Räkenskapssammandraget för att tillse att samtliga 11 kostnader hänförliga till LSS kommer med. Beräkning av personalkostnadsindex Beräknade personalkost., 2012 jmf 2015 % Grundl. standardkost varav personalkost., 2012 jmf 2015 % Eksjö kommun 28,7% 16,8% Aneby kommun 55,1% 62,2% Nässjö kommun 10,6% 18,9% Sävsjö kommun 9,3% 0,8% Tranås kommun 52,5% 21,6% Vetlanda kommun 8,8% 8,5%

12 Tabell 3 Beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Tabell 3 Beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Kommun Beräknade personalkostnader (underlag enligt Tabell 4) Grund- Varav Över- Över- Personal- Lönekost- Tillkommer Avgår 85 % Tillkommer Summa läggande personal- skjutande skjutande kostnadsnader inkl 85 % av köp av ersättning beräknad per- standard- kostnader personal- personal- index 38,46 % av verksamh, från Fk, för- sonalkostnad kostnad (=85%) kostnader kostnader (PK-IX) PO-påslag övriga interna säljning till för köpt verk- (Tabell 2) ersatta kostnader, in- andra kom- samhet avs till 70% ternt fördelade muner, in- personlig (F=(B+E)/ kostnader terna intäkter assistans (A) (B) (C) (D=A-C) (E=0,7*D) B) Aneby ,824 Eksjö ,821 Nässjö ,985 Sävsjö ,925 Tranås ,969 Vetlanda ,987 12

13 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2015, tabell 4 Eksjö kommuns externa löner har ökat med ca 20,5% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Redovisade kostnader för interna köp och köp av verksamheter har minskat mellan åren samtidigt interna intäkter har ökat. Försäljning av verksamhet till andra kommuner och interna intäkter påverkar påtagligt beräkningen av personalkostnadsindex. Iakttagelse Eksjö kommuns rapporterade externa löner har en relativt hög förändring mellan åren om 20,5%. Antalet insatser har totalt sett inte ökat för Eksjö kommuns del, vilket inte återspeglas i de redovisade personalkostnaderna som har ökat kraftigt. Detta beror på att personalintensiva insatser som personlig assistans ökat medan andra, mindre personalintensiva insatser minskat. Samtliga kostnader hänförliga till LSS ska rapporteras i räkenskapssammandraget. I externa löner ska exempelvis både direkta och indirekta lönekostnader för personal som arbetar med LSS-verksamheten ingå. För hela tabell 4 vv se sid 14. Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, tkr Förändring, % Eksjö kommun Externa löner ,5% Entreprenader och köp av verksamheter ,7% Interna köp och övriga interna kostnader ,7% Interna intäkter ,7% Försäljning av verksamhet till andra kommuner ,0% 13

14 Tabell 4 Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Tabell 4 Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Kommun Externa Entre- Interna Internt Internt Interna Ersätt- Ersätt- Försäljlöner prenader köp och fördelade fördelade intäkter ning från ning till ning av och köp övriga kost- kost- Försäk- Försäk- verksamav verk- interna nader; nader; rings- rings- het till samhet kost- kommun- SCB- kassan kassan andra nader nyckel nyckel kommuner Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda

15 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2013, Räkenskapssammandrag Den kostnad som Eksjö kommun redovisar i sitt räkenskapssammandrag i de blåmarkerade cellerna påverkar direkt utfallet av LSS-utjämningsavgiften. Det är därför viktigt att alla kostnader rapporteras på rätt rad. Rad nr Verksamhetsblock/-områden Löner Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Kalkylerad Varor personalomkostnad Entreprenad och köp av huvudverksamhet Övriga [50-51,53,54, [40"ej 401",41, [463] [464,47, 55x1, [45] [601] 55x2] 43, 461, 462, 58, 60,"ej 601", 62,64-65] 61, 66-68, 70-72, , anläggningskostnader Bidrag Externa Kalkylerade och lokalhyro kapitalkostnader transfere r rin-gar Interna kostnader Interna Interna köp lokalkostnader interna och övriga kostnader Fördelad gemensam verksamhet BRUT T O - KOST NAD Taxor och avgifter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31-33] [341] [30, 34 ej 341, Kommun SCB 35-36] nyckel nyckel Externa intäkter Interna intäkter BRUT T O - INT ÄKT 2012 V ård, omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning 76, 787, 788] 510 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot V ård, omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning 510 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot Förändring 2012 vs Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot

16 forts. LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2013, Räkenskapssammandrag Iakttagelse LSS-verksamheten har i förhållande till vård och omsorg en låg andel av fördelade kostnader för gemensamma verksamheter, vilket påverkar negativt i LSS-utjämningen. LSS-verksamheten har en högre intern intäkt än interna kostnader, även detta påverkar negativt i LSS-utjämningen. Det är viktigt att Eksjö kommun säkerställer att allt rapporteras in på rätt rader i räkenskapssammandraget. 16

17 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2013, Räkenskapssammandrag fördelning gemensamma verksamheter Fördelning av gemensamma verksamheter Utjämningsåret 2014 året 2015 tkr % Utjämnings- Förändring, Förändring, 922 Nettokostnad gemensamma verksamheter ,2% 924 Därav debiterat i kolumn M ,1% 926 Fördelning i kolumnen kommun nyckel 928 Fördelning i kolumnen SCB nyckel ,8% Iakttagelse Kostnaderna för gemensamma verksamheter har ökat mellan Räkenskapsrapporteringarna 2012 (utjämningsåret 2014) och 2013 (utjämningsåret 2015). Eksjö kommun bör säkerställa att kostnader för gemensamma verksamheter fördelas ut korrekt på respektive verksamhet. 17

18 LSS-utjämningen i Eksjö kommun år 2012 till år 2013, Nyckeltal för funktionshinderomsorgen tabell 8C Eksjö kommun redovisar att andelen kostnader för LSS-verksamheten av den samlade funktionshinderomsorgen är 39,5% för år 2013 och 36,4% år Hela riket har i genomsnitt LSS kostnader om 67,1% respektive 66,1% för åren 2013 och Iakttagelse Andelen kostnader för LSS-verksamheten av den samlade funktionshinderomsorgen är väsentligt lägre i Eksjö kommun jämfört med rikets genomsnitt samt även vid jämförelse med samtliga närliggande kommuner. Den främsta orsaken till den låga andelen kostnader för LSS-verksamheten är att Eksjö kommun har så stor andel personlig assistans enligt SFB. Enligt förvaltningen har Eksjö kommun sedan ett 15-tal år tillbaka, tagit ett aktivt ställningstagande utifrån brukarnas behov, att ha färre gruppbostäder och mer personlig assistans. Kostnad funktionshinderomsorg totalt varav LSS och SFB, % År 2012 År 2013 Förändring, % Hela riket 66,1% 67,1% -1,0% Eksjö kommun 36,4% 39,5% -3,1% Aneby kommun 75,2% 77,4% -2,2% Nässjö kommun 59,6% 56,3% 3,3% Sävsjö kommun 53,4% 54,7% -1,3% Tranås kommun 59,4% 71,9% -12,5% Vetlanda kommun 58,6% 55,3% 3,3% 18

19 Iakttagelser - Summering Eksjö kommuns grundläggande standardkostnad har ökat med 16,8 % mellan åren, vilket är i nivå med rikets övriga kommuner som har ökat med 16,2%. Eksjö kommun rapporterar en lägre ökningstakt av insatser och beslut jämfört med ökningen i rikets övriga kommuner. För Eksjö kommuns del är ökningen av standardkostnaden nästan helt hänförlig till ökningen av personlig assistans. Ökningen av personalkostnadsindex är hänförlig till att Eksjö kommun har ökat sina egna kostnader mer än vad standardkostnaden ökat. LSS-verksamheten har i förhållande till vård och omsorg en låg andel av fördelade kostnader för gemensamma verksamheter, vilket påverkar negativt i LSS-utjämningen. LSS-verksamheten har en högre intern intäkt än interna kostnader, även detta påverkar negativt i LSS-utjämningen. Det är viktigt att Eksjö kommun säkerställer att allt rapporteras in på rätt rader i räkenskapssammandraget. LSS-verksamhetens andel av den samlade kostnaden för funktionshinderomsorgen är väsentligt lägre i Eksjö kommun jämfört med rikets genomsnitt och vid jämförelse med samtliga närliggande kommuner. 19

20 Rekommendationer Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga kostnader hänförliga till LSS rapporteras korrekt i räkenskapssammandraget. I externa löner ska exempelvis både direkta och indirekta lönekostnader för personal som arbetar med LSS-verksamheten ingå. Kommunstyrelse bör säkerställa att kostnader för gemensamma verksamheter fördelas ut korrekt på respektive verksamhet. 20

21 Svar på revisionsfrågan: Har Eksjö kommun rättvisande räkenskaper och statistik som underlag för LSS-utjämningen år 2014 och år 2015? Vi bedömer att det finns risk för att kommunstyrelsen i Eksjö kommun inte redovisar ett rättvisande underlag för LSS-utjämningen. 21

22 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:1338 Utkom från trycket den 30 november

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2004:9 Utkom

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor Stockholm 150520 Uppdraget 2 Uppdragets bakgrund och syfte Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus Tyngdpunkten i

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 16 Bilaga

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

Affärshälsa för starka och lönsamma företag

Affärshälsa för starka och lönsamma företag Affärshälsa för starka och lönsamma företag Deloitte i Sverige Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför som företag, som företagsledning och som

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne 00 Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Innehåll Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Region Skåne 2016-10-20 01 Rapport avseende översiktlig

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

t//*""vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen.

t//*vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen. N HARRYDA v KOtlÞ1UN Kommunens revisorer 2015-09-21 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT OCH INTERNA KONTROLL Kommunens revisorer beslutade den 7 september 2015 att överlämna granskningen

Läs mer

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson Migrationsersättningar Innehållsförteckning Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson 00 Migrationsersättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005 OE0113 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Uppföljning av rapporter 4 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund När granskningar genomförts lämnas

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg 00 Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län Tabell 1 April 2016 1(50) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS)

Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(7) Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS) 1. Beskrivning av statistikanvändare och statistikanvändning Genom (RS) samlas

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Juni 204 Tabell Tabell Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 205, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun Granskning av integrationoch flykting-mottagande Sunne kommun 2016 Syfte Bedöma hur styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot och integrera flyktingar och andra invandrare fungerar

Läs mer

ln{td,duwe Ordforande

ln{td,duwe Ordforande N HÄRRYÐA v KOl"t '4uN Kommunens revisorer 20t5-t2-r4 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV REKTORNS ROLL SOM PEDAGOGISK LEDARE Kommunens revisorer beslutade dent december 2Ol5 att överlämna granskningen avseende

Läs mer

Funktionshinderområdet

Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Annica Åström 08-5230 3701 annica.astrom@sodertalje.se

Läs mer

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun Granskning av Kapital- och skuldförvaltning Kommunstyrelsen Östersunds kommun Maj 2016 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Syfte och frågeställningar 2 1.3. Avgränsning

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Beskattning av finansiell sektor - bakgrund 2008-2009 Finanskris; Lehman Brothers, AIG

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer