Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun"

Transkript

1 Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3

3 Sammanfattning Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun fått uppdraget att granska ansökning av ersättning från Migrationsverket inom kommunstyrelsen och övriga nämnder. Revisionsfråga Har kommunstyrelsen och övriga nämnder tillfredställande rutiner kring ansökningar av ersättningar från Migrationsverket och finns en tillräcklig intern kontroll? Svar på revisionsfråga Vår sammanfattande bedömning är att rutinerna och internkontrollen för kommunstyrelsen och övriga nämnder kan stärkas kring ansökan om ersättning från Migrationsverket. Iakttagelser Vi bedömer att ansvarsfördelningen för ansökan är tydlig. Rutiner för ansökan saknas men är enligt uppgift under utveckling. Vissa ansökningar sker med låg frekvens och ofta lång tid efter att kostnaden uppstått. Ansvaret för att upprätta ansökningar och identifiera kostnader är högt personberoende. Vi har noterat att det inte finns någon som har ett övergripande ansvar för att ansökningar sker. Det finns inga rutiner eller systembaserade funktioner för att säkerställa att alla löpande kostnader som går att eftersöka fångas upp. Rekommendationer Upprätta skriftliga rutiner för ansökan. Rutinerna bör omfatta hela förfarandet från ansökan till avstämningar om ersättningen erhålls. Genomför ansökningar mer frekvent (förslagsvis kvartalsvis) och i nära anslutning till den tidsperioden där kostnaden uppstått Utse mer än en person som är insatt i förfarandet med återsökningar inom respektive förvaltning. Utse en kommun- eller förvaltningsövergripande samordningsansvarig som exempelvis kan bidra med sammanställningar, uppsikt över rutiner och förändringar i regelverk. Inför kontrollmoment som en del i den löpande verksamheten för att i efterhand säkerställa att alla möjligheter till ersättning ansöks. Kontrollerna bör utföras senast ett år efter att kostnaden uppstod för att möjlighet till ansökan ej ska gå förlorad. Utred metoder för att märka kostnader som underlättar för kontrollen. Undersök lämpliga forum för utbyte av information och erfarenheter hos utsedda personer som hanterar återsökningar. Jönköping den 11 februari 2016 DELOITTE AB Torbjörn Bengtsson Viktor Mattsson Sebastian Lundin Certifierad kommunal Revisor Revisor revisor 1

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund När kommunen tar emot flyktingar finns möjlighet till ersättning från Migrationsverket. Viss ersättning erhålls automatiskt medan annan ersättning måste ansökas på kommunens initiativ. Exempel på sådana ersättningar är tolkkostnader, ersättning för hyra, extra stöd i skolan osv. Om det inte finns tillfredställande rutiner för ansökningar finns en risk att kommunen missar medel som kommunen enligt lag är berättigad till. 1.2 Syfte och avgränsning Granskningen är avgränsad till omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. 1.5 Revisionskriterier Granskningens revisionskriterier är kommunallagen, Förordning om statlig ersättning för vissa utlänningar (2010:1122). 1.6 Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Vi har utfört ett antal stickprovskontroller av ansökningar för att bekräfta vår förståelse för rutinen. 1.7 Kvalitetssäkring Rapporten har kvalitetssäkrats av de intervjuade förvaltningarnas företrädare. 1.3 Revisionsfråga Har kommunstyrelsen och övriga nämnder tillfredställande rutiner kring ansökningar av ersättningar från Migrationsverket och finns en tillräcklig intern kontroll? 1.4 Underliggande frågeställningar Finns dokumenterade rutiner för ansökningar? Är ansvarsfördelningen tillfredsställande? Hur säkerställer kommunen att alla möjliga ansökningar om ersättning görs? 2

5 2. Granskningsresultat Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenteras i följande kapitel resultatet av genomförd granskning. Regler för ansökan om ersättning Kommunen erhåller två slag av ersättningar vid mottagande av nyanlända. Det ena slaget är ersättning som Migrationsverket automatiskt betalar ut. Exempel på sådan ersättning är schablonersättning för insatser under etableringsperioden (2 år) och grundersättning för att kommunen har ett mottagande. Efter en ändring i lagen år 2013 erhåller kommuner numera en prestationsbaserad ersättning per mottagen flykting beroende av hur stort mottagandet är i förhållande till antal invånare (5-15 tkr per person). Migrationsverket betalar ut ersättningen till de 145 kommuner som tog emot flest nyanlända under föregående år. Habo kommun erhåller inte prestationsbaserad ersättning år 2015 då flyktingmottagande var för lågt år Andra ersättningar måste sökas från Migrationsverket, vilket innebär att kommunen aktivt måste ansöka om ersättning för kostnader. På Migrationsverkets hemsida finns information om vilka medel som kommunen måste ansöka om och vilka som erhålls automatiskt. Varaktig vård Tolkkostnader Kostnader för äldre och funktionshindrade Tomhyra i de fall kommunen har meddelat Migrationsverket att de kan erbjuda en lägenhet, till dess anvisning har skett Särskilda- och extraordinära kostnader Barn och elever i grund- och förskola Gode män. Under 2014 beslutade regeringen om en ny förordning (SFS 2014:946). Förordningen innebär att kommunerna kan ansöka om ersättning för kostnader för SFI (svenska för invandrare) gällande personer med uppehållstillstånd som bor på Migrationsverkets anläggningar. Kostnader ska sökas per kvartal, halvår eller helår. Ansökning och bilagor ska oftast vara Migrationsverket tillhanda senast ett år efter att kostnaden uppstod. Begär Migrationsverket komplettering till ansökan måste dessa hanteras snabbt annars förloras rätten till ersättning. När en ansökan har skickats till Migrationsverket verkställs vanligtvis utbetalningen inom cirka sex månader. Med rådande situation dröjer betalningar i regel längre än sex månader. Det finns möjlighet att söka medel för asylsökande, personer med uppehållstillstånd och tillståndssökande. Exempel på kostnader kommunen kan få ersättning för är: Initiala kostnader till exempel resekostnader och försörjningsstöd Belagda boendeplatser på boende för ensamkommande barn 3

6 Organisation för ansökningar till Migrationsverket Figur 1. Organisation hantering av ansökning om ersättning för kostnader i samband med mottagande av flyktingar. Barn och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Socialnämnden Figur 2. Antal mottagna flyktingar och jämförelse med jämnstora kommuner, fram till september Aneby Gnosjö Mullsjö Sävsjö Habo Överförmyndare Invandring- och integrationsenheten Fördelningstal 2016 Källa: Migrationsverket.se Mottagning av nyanlända flyktingar hanteras i Habo kommun av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Under socialnämnden finns invandring- och integrationsenheten. I kommunen finns ingen person som har övergripande ansvar för ansökningar och ersättning. Respektive handläggarna ansvarar för vilka kostnader som går att ansöka om ersättning för. Utöver invandring- och integrationsenheten sköter överförmyndaren kontakten med god man som hanterar ensamkommande flyktingbarn. Habo kommun har under år 2015 tagit emot 70 flyktingar. Vid intervjuerna har det framkommit att med rådande situation kommer antalet mottagna flyktingar i kommunen att öka. Antalet platser för mottagna flyktingar beräknas öka år Enligt fastställt fördelningstal för 2016 ska Habo kommun ta emot 87 ensamkommande flyktingbarn. Enligt förslag från Länsstyrelsen ska 40 personer med uppehållstillstånd anvisas till Habo under Totalt ska 127 personer anvisas till kommunen vilket innebär en stor ökning ankommande flyktingar under 2016 jämfört med tidigare år. 4

7 Invandring- och integrationsenheten Invandring- och integrationsenheten hanterar ansökningar för ensamkommande flyktingbarn, familjer och vuxna. Ansökningarna sköts av två handläggare som hanterar alla ansökningar bortsett från ansökningar som tillhör kostnader sammankopplade med skolan. De kostnader som Invandring- och integrationsenheten bland annat ansöker ersättning för är: Utredningskostnader för ensamkommande flyktingbarn Transportkostnader Tomhyra Initiala kostnader Boende för ensamkommande flyktingbarn. Habo kommun har år 2015 avtal med Migrationsverket att tillhandahålla 51 platser för familjer, vuxna och ensamkommande flyktingbarn. Habo kommun har under år 2014 och mellan till tagit emot följande antal ensamkommande flyktingbarn: Period Antal År Tabell 1. Ensamkommande flyktingbarn/ period Omsorgsförvaltningens intäkter för flyktingmottagande 2015 uppgår till 25 mkr och fördelas enligt figur 3. Figur 3. Fördelning av intäkter

8 Rutiner Familjer och vuxna Enligt intervjuer hanterar enheten ansökningar för två typer av kostnader för vuxna och familjer. Till största del uppstår kostnader då Habo kommun tar emot flyktingfamiljer som ansöker om asyl. Det förekommer även att kvotflyktingar erbjuds boendeplats i kommunen. Kvotflykting innebär att UNHCR, FNs flyktingorganisation, har utrett att personen är i behov av vidarebosättning i ett nytt hemland. Figur 4. Flöde vid kommunplacering samt möjliga kostnader att ansöka i samband med mottagande av familjer och kvotflyktingar. Hemutrustningslån förslag på vilka familjer som kan passa den typen av bostad som är tillgänglig. I samband med mottagandet sker en utredning av familjens behov av hjälp. Efter att utredningen är klar kontaktar enheten barn- och utbildningsförvaltningen om familjen har barn som ska påbörja skolgång. Handläggare på enheten hjälper familjen bland annat att ansöka om hemutrustningslån och studieplats till svenska för invandrare. Det finns ingen lokal överenskommelse mellan Habo kommun och Arbetsförmedlingen vem som ska hjälpa till med ansökningarna för hemutrustningslån och studieplats. Det föreligger risk att handläggare från båda organisationerna gör en ansökning. Förvaltningens kostnader som uppstår för att hjälpa till med ansökningarna ska täckas av grundersättningen från Migrationsverket. Ledig bostad Arbetsförmedlingen Migrationsverket Invandring- och integrationsenheten SFI Tomhyra Barn- och utbildningsnämnden När kommunen tar kontakt med Migrationsverket och blir tilldelad kvotflyktingar blir kostnaderna som går att ansöka ersättning för högre då handläggarna hjälper till att utrusta bostaden. Handläggarna införskaffar bland annat säng och mat till flyktingarnas första dygn i den nya bostaden. Innan bostaden blir tilldelad en flykting kan ersättning sökas hos Migrationsverket för tomhyra. Blå rutor visar hur ärendet behandlas. Gröna rutor visar vilka kostnader som ansöks. När enheten får information om en tillgänglig lägenhet kontaktar handläggarna Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Efter kontakt med Arbetsförmedlingen eller Migrationsmyndigheten får handläggarna Extraordinära kostnader för flykting som har funktionshinder eller behov av annan långvarig vård har ej ansökts då sådana kostnader inte funnits. Stickprov Vi har stickprovsgranskat kostnader för en kvotflykting som placerats i Habo. Stickprovet är utfört i syfte att verifiera följande: 6

9 Ansökan för initiala kostnader är upprättad Fakturor för faktiska kostnader finns bifogat Beslut om ersättning är dokumenterade Ansökt belopp är utbetalt. Det saknas rutiner och systemstöd för att märka extraordinära kostnader varför vi inte har kunnat säkerställa att samtliga extraordinära kostnader har ansökts. Vi har i vår stickprovsgranskning inte noterat något som indikerar att återsökning inte har skett. Rutiner Ensamkommande flyktingbarn Figur 5. Flöde vid kommunplacering samt möjliga kostnader att ansöka i samband med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Blå rutor visar hur ärendet behandlas. Gröna rutor visar vilka kostnader som ansöks. Beslut från Migrationsverket Invandring- och integrationsenheten Överförmyndarnä mnden Barn- och utbildningsnämnde n Intern boendeplacering Extern boendeplacering Tolkkostnader Arvode god man Utläggsersättning Lön för mertid vid hämtning Möblemang Utredningskostna der Placeringskostna d Placeringskostna d Migrationsverket kontaktar Habo kommun om att kommunen ska ta emot ett ensamkommande flyktingbarn enligt avtal. Efter kontakten har kommunen en till två dagar att hämta barnet. Vid upphämtning av ensamkommande flyktingbarn kan kommunen ansöka om ersättning för transportkostnaden. Kommunen har år 2015 avtal med Migrationsverket om att ta emot elva asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har tidigare enbart placerat barnen i externa boenden. Sedan hösten och vintern år 2015 erbjuder kommunen tre HVB-hem. Under januari år 2016 kommer ytterligare ett HVB-hem att bli tillgängligt för ensamkommande flyktingbarn. Innan kommunen erbjöd platser på HVB-hem placerades barnen i Tidaholm, Lerum, Lilla Edet och Göteborg. HVB-hemmen som idag finns tillgängliga är belagda med cirka 38 barn och ungdomar. Ensamkommande flyktingbarn som kommunen tar emot och inte ryms inom avtalet om elva barn kan kommunen ansöka om ersättning av faktiska kostnader för boendeplaceringen. För asylsökande ensamkommande flyktingbarn som placeras i kommunens boende får kommunen ansöka om kr/dygn i schablonersättning. Kostnaderna för barn som är placerade i Tidaholm, Göteborg och Lilla Edet täcks av schablonersättningen om kr. För barn som placeras i Lerum uppgår kostnaden till kr och ersätts inte av schablonersättningen. Således uppstår en nettokostnad om ca kr per månad. Utöver schablonersättningen ansöker kommunen om kostnader enligt figur 3. 7

10 Två handläggare ansvarar för att stämma av att beviljade medel blivit inbetalda. Personen som har ansvar över kassa- och kontoinbetalningar matchar inbetalningen mot ett beslut om beviljad ersättning. Då avstämningen utgår från inbetalningar på förvaltningens bankkonto sker ingen uppföljning att samtliga ansökningar betalats. Under intervjuerna framkom att mycket av kunskapen som finns inom organisationen är personbunden. Fram till mitten av år 2015 har Habo kommun mottagit mindre antal flyktingar och därför har inte ansökningsprocessen varit prioriterad att dokumenteras. Under 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat och med rådande situation kommer flyktingtillströmningen troligtvis att fortsätta öka under Enheten har påbörjat att se över och dokumentera rutinerna för hantering av ansökning om ersättning. Enligt intervjuer sker ansökningar för ersättning av kostnader sammankopplade till ensamkommande flyktingbarn en gång per kvartal. I granskningen framgår att kommunen saknar systemstöd för att löpande märka kostnader som kan ansökas. Vidare framgår att det inte finns nedskrivna rutiner för hantering av ansökan om ersättning. Stickprov Vi har stickprovsgranskat två ensamkommande barn som placerats i Habo kommun enligt avtal med Migrationsverket samt två barn som placerats i kommunen utanför avtalet. Stickproven är utförda i syfte att verifiera följande: Fakturor för faktiska kostnader finns bifogat Beslut om ersättning är dokumenterade Ansökt belopp är utbetalt. Samtliga stickprov i vårt urval är granskade utan anmärkning. Det saknas rutiner och systemstöd för att märka extraordinära kostnader varför vi inte har kunnat säkerställa att samtliga extraordinära kostnader har ansökts. Vi har i vår stickprovsgranskning inte noterat något som indikerar att återsökning inte har skett. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för: För- och grundskola Gymnasieskola Extraordinära kostnader. Ersättning kan erhållas för varje barn och påbörjad fyraveckors period och utgörs av ett schablonbelopp som är förutbestämt av Migrationsverket. Schablonbeloppet varierar mellan kr beroende av vilken årskurs barnet går i. Förvaltningen kan även söka ersättning för extraordinära kostnader. Det kan vara taxiresor för elever med funktionsnedsättningar, insatser för elever med särskilda behov och särskilt anordnade skollokaler. För sådana insatser kan kommunen få ersättning för hela eller delar av kostnaden. Ansökan för utredningskostnader samt boendekostnader är gjord för respektive barn i urvalet 8

11 Rutiner Figur 6. Ansökningsprocessen i samband med kostnader som uppstår i samband med skolgång. barn har skett under år 2015 och uppgår till cirka 20 elever som ansökning kan ske för. Förvaltningen har vid granskningstillfället inte ansökt för kostnader för förskola och skola under Vid ansökan går administratören igenom vilka elever som går att ansöka om ersättning för. Administratören stämmer av externa fakturor för elever Arbetsförmedningen Invandring- och integrationsenheten Barn- och utbildningsnämnden Gymnasium Grundskola placerade i skolor utanför Habo kommun. När ansökan görs stämmer administratören utöver fakturor av om extraordinära kostnader föreligger. Exempel på extraordinära kostnader är: Migrationsverket Extraordinära utbildningskostnader Extra, särskilt anordnade skollokaler. Skolskjuts för särskoleelever. Särskild assistans för att kunna delta i gruppundervisning på grund av koncentrationssvårigheter. Blå rutor visar hur ärendet behandlas. Gröna rutor visar vilka kostnader som ansöks. Efter att förvaltningen har fått besked från invandring- och integrationsenheten att ett barn ska påbörja skolgång registreras barnet i förvaltningens system. Före år 2014 har Habo inte haft några kostnader som varit föremål för återsökning då kommunen inte haft några flyktingar som gått i skola i kommunen. Habo kommuns ansökningar hanteras från och med 2014 av en administratör. Enligt rutin ska ansökan om ersättning ske en gång per termin. Kostnader som uppstått under år 2014 har ansökts per helår. Förvaltningen har ansökt om ersättning för två barn under 2014 och samtliga barn var placerade i skolor utanför Habo kommun. En ökning av Det har tidigare förelegat en situation för ersättning av extraordinära utbildningskostnader. Ansökningen rörde en elev som var i behov av särskilt stöd i skolan. Ansökningen fick avslag då Migrationsverket inte ansåg att någon ny kostnad hade uppstått. Migrationsverket bedömde att kostnaden för assistenten hade kommunen haft oavsett placering av den nya eleven eller inte. Vid intervjutillfället har inte ansökan om ersättning för kostnader skett som uppstått under första halvåret Förvaltningen saknar rutiner för att säkerställa att alla kostnader ansöks för. Det finns vid granskningstillfället inga nedskrivna rutiner för hantering av ansökning om ersättning. 9

12 Stickprov Stickprov har genomförts för samtliga ansökningar, 3 st, som utförts inom barn- och ungdom under 2015 och avser kostnader Stickproven är utförda i syfte att verifiera följande: Ansökan för skola är upprättad för respektive barn i urvalet Beslut om ersättning är dokumenterade Ansökt belopp är utbetalt. Samtliga stickprov i vårt urval är granskade utan anmärkning. Det saknas rutiner och systemstöd för att märka extraordinära kostnader varför vi inte har kunnat säkerställa att samtliga extraordinära kostnader har ansökts. Vi har i vår stickprovsgranskning inte noterat något som indikerar att återsökning inte har skett. Exempel på kostnader som går att ansöka för god man är: Arvode Tolkkostnader Övriga ersättningar, exempelvis milersättning. Före 2015 har inga ensamkommande flyktingbarn placerats i Habo kommun. Överförmyndaren har därför inte gjort några ansökningar av ersättning. Det finns inga nedskrivna rutinbeskrivningar. Överförmyndarverksamhet I Habo kommun finns en vald överförmyndare som ansvarar för att tillsätta gode män i kommunen. Överförmyndaren i Habo samarbetar med överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun. Överförmyndaren i Habo rekryterar gode män och överförmyndarnämnden i Jönköping sköter det praktiska arbetet åt överförmyndaren i Habo kommun. 10

13 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 2

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Jönköping kommun. September 2016 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Jönköping kommun. September 2016 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Jönköping kommun September 2016 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare www.pwc.com/se Sundsvalls kommun Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande 2015 Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare Uppdraget syfte Övergripande revisionsfråga: Belysa

Läs mer

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson Migrationsersättningar Innehållsförteckning Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson 00 Migrationsersättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Uppföljning av rapporter 4 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund När granskningar genomförts lämnas

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun Granskning av integrationoch flykting-mottagande Sunne kommun 2016 Syfte Bedöma hur styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot och integrera flyktingar och andra invandrare fungerar

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande PM 2017-05-02 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

t//*""vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen.

t//*vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen. N HARRYDA v KOtlÞ1UN Kommunens revisorer 2015-09-21 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT OCH INTERNA KONTROLL Kommunens revisorer beslutade den 7 september 2015 att överlämna granskningen

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Granskning av integrationsarbetet Eksjö kommun. Mars 2016 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby

Granskning av integrationsarbetet Eksjö kommun. Mars 2016 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Granskning av integrationsarbetet Eksjö kommun Mars 2016 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 Bilaga 1 18 Sammanfattning Deloitte AB har

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer