Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin"

Transkript

1 Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning 11

3 Sammanfattning Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner fått uppdraget att granska tillsynsverksamheten inom den gemensamma miljönämnden. Revisionsfråga Bedriver miljönämnden tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Svar på revisionsfråga Vår bedömning är att miljönämnden inte bedriver tillsynsverksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden har förbättringsmöjligheter avseende ändamålsenligheten gällande verksamheten. Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande iakttagelser och rekommendationer: Iakttagelser Nämndens behovsutredning sträcker sig över ett år vilket är ett avsteg från lagstiftningen. Vi noterar att arbete pågår med ny behovsutredning. Det saknas direkt koppling mellan behovsutredning och tillsynsplan. Nämnden rapporterar inte nedlagd tillsynstid på objektsnivå inom hälso- och miljöskydd. Nämnden har inte fastställt ett mål för kostnadstäckningsgraden. Enligt vår beräkning uppgår kostnadstäckningsgraden till 11 % inom hälsoskydd, 85 % inom livsmedel samt 38 % inom miljöskyddsverksamheten. Fakturerad tillsynstid i relation till nedlagd tillsynstid följs inte upp. Indikationer finns på att all debiterbar tid inte faktureras. Nämnden gör ingen uppföljning av verksamheterna för respektive kommun. Rekommendationer Miljönämnden rekommenderas att utveckla behovsutredningen samt tillse att den sträcker sig över tre år. Miljönämnden rekommenderas att utarbeta en samlad tillsynsplan på objektsnivå med tydlig koppling till behovsutredningen. Miljönämnden rekommenderas att utveckla uppföljningen av utförd tillsyn genom att rapportera nedlagd tid på objektsnivå i EDP Vision. Miljönämnden rekommenderas att analysera varför debiterade timmar skiljer sig från utförd debiterbar tillsyn. Miljönämnden rekommenderas utarbeta ett mål för kostnadstäckningsgraden och att öka debiteringsnivån. Miljö- och hälsoskyddsnämnden rekommenderas sammantaget att öka styrning, uppföljning och kontroll av tillsynsverksamheten. Habo den 11 februari 2016 DELOITTE AB Torbjörn Bengtsson Sofia Josefsson Sebastian Lundin Certifierad kommunal revisor Revisor Revisor 1

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Miljönämndens uppdrag är att som lokal tillsynsmyndighet övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU:s förordningar, m.fl. lagstiftningar. Granskningen har utgångspunkt i en övergripande riskanalys. Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd sedan år I samband med det senaste budgetäskandet har miljönämnden lyft fram behov av ytterligare inspektörer. 1.2 Syfte och avgränsning Projektet syftar till att granska på vilket sätt miljönämnden tillser att tillsynsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi anser att miljönämnden har förbättringsmöjligheter avseende ändamålsenlighet i verksamheten. Granskningen avgränsas till åren Revisionsfråga Bedriver miljönämnden tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Tillsynsplanen i förhållande till disponibel tid? Hur stor del av inspektörernas disponibla tid går till tillsyn? Motsvarar tillsynsavgifterna storleken på kostnaderna enligt självkostnadsprincipen? Hur stor del av nedlagd tid faktureras kunden? Skiljer sig kostnadstäckningen mellan de olika verksamhetsgrenarna? 1.5 Revisionskriterier Granskningens revisionskriterier är Miljöbalken (1998:808), Miljötillsynsförordning (2011:13), Livsmedelslagen (2006:804), Livsmedelsförordning (2006:813), Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 samt kommunens mål och riktlinjer. 1.6 Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analys av statistik samt genom intervjuer. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, inspektörer inom livsmedelskontroll, hälsoskydd och miljöskydd samt en administratör inom förvaltningen. 1.4 Underliggande frågeställningar Vilka mål finns för tillsynsverksamheten? Hur är tillsynsverksamheten organiserad? Uppfylls målen avseende tillsynsverksamheten? 2

5 2. Granskningsresultat Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenteras i följande kapitel resultatet av genomförd granskning. 2.1 Organisation Miljönämndens geografiska verksamhetsområde är Habo och Mullsjö kommuner. Det finns ett regelverk där fördelningen av antalet ledamöter mellan kommunerna framgår. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna är baserad på invånarantalet. Mullsjö kommun står för 39 % och Habo kommun står för 61 % av kostnaderna. Miljönämnden bedriver verksamheten genom en gemensam förvaltning. Förvaltningen består av en miljöchef och 8,4 årsarbetare. Inom förvaltningen utför sju inspektörer tillsynsverksamhet inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelskontroll. Figur 1. Organisationsschema miljönämnden Gemensam miljönämnd Miljöchef Inom tillsynsverksamheten förfogar varje heltidsarbetande tillsynsinspektör över 1000 timmar till myndighetsutövning. Myndighetsutövning utgörs bland annat av planerade och händelsestyrda kontroller, hantering av klagomål, rådgivning och information gentemot verksamhetsutövare i kommunen. Nämnden bedriver verksamheten som om det vore en geografiskt stor kommun. Det har vid granskningen framkommit att nämnden inte gör någon specifik uppföljning med hänsyn till att det är två kommuners tillsyn man utför. Det upplevs från förvaltningen som att det inte ställts något krav på ytterligare uppföljning från nämnden. 2.2 Mål för tillsynsverksamheten Miljöförvaltningens måldokument är den verksamhetsplan som fastställs av nämnden inför varje år. Verksamhetsplanen innefattar förvaltningens mål och en översiktlig planering av årets arbete. De övergripande målen för förvaltningen år 2015 är att genomföra tillsynsoch kontrollarbete på ett professionellt och effektivt sätt utifrån nationella och regionala mål. På miljönämndens uppdrag, för kommuninvånarna, ska förvaltningen kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen med flera lagar följs. Miljöinspektörer 7 Administration 1,4 Miljönämndens arbete utgår från synsättet att ge största möjliga miljöoch folkhälsonytta med utgångspunkt i de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen och livsmedelverkets nationella mål för livsmedelskedjan. 3

6 Prioriterade aktiviteter och utvecklingsområden är bland annat att utföra tillsyn och kontroll enligt verksamhetsplanen. Behovsutredning Enligt miljötillsynsförordningen ska en tillsynsmyndighet göra en behovsutredning som sträcker sig över tre år. Därutöver ses över vid behov, minst en gång om året. Behovsutredningen utgör grund för en tillsynsplan. Vi har tagit del av behovsutredningar för åren 2013, 2014 och 2015 och noterar att var och en löper över ett år. Behovsutredningen baseras på antalet objekt och bedömd genomsnittlig tidsåtgång för tillsyn av objektet. Förvaltningschefen gör behovsutredningen inför varje verksamhetsår och justerar tidsåtgången för respektive kategori av objekt i samråd med inspektörerna. I behovsutredningen görs en jämförelse mellan tillgängliga resurser och uppskattat behov av resurser. Vi noterar i tabell 1 och 2 nedan att behovet av personella resurser överstiger tillgängliga resurser enligt behovsutredningen. Tabell 1. Tillgängliga tjänster samt resursbehov enligt års behovsutredningar Tillgängliga tjänster/år 9,7 9,3 9,4 Resursbehov tjänster/år 12,1 10,8 10,6 Resursbrist tjänster/år 2,4 1,5 1,2 Tabell 2. Tillgängliga tjänster samt resursbehov för respektive verksamhet enligt 2015 års behovsutredningar. Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd Tillgängliga tjänster/år 1 1,5 3,8 Resursbehov tjänster/år 1,2 1,5 4,8 Resursbrist tjänster/år 0,2-1 Det framgår av behovsutredningen att det finns tillräckliga personella resurser för livsmedelskontroll. Den stora avvikelsen mellan tillgängliga tjänster och behovet i behovsutredningen finns inom miljöskyddsområdet. Avvikelsen uppgår till en årsarbetare. Vi vill poängtera för läsaren att vi inte kan verifiera substansen i behovsutredningen och vi kan därmed inte avgöra om det identifierade behovet är rimligt. Vi kan dock konstatera enligt vad som framkommer av tabell 5 och 6 att den debiterade tiden är låg. Vi har vid granskningen noterat att miljönämnden påbörjat arbetet med en ny modell för behovsutredning som planeras att tas i bruk år Tillsynsplan Verksamhetens årliga planering beskrivs i verksamhetsplanen och är antagen av nämnden. För livsmedelskontroll har nämnden även antagit en kontrollplan för perioden 2014 till Verksamhetsplanen omfattar bland annat tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Utöver tillsyn innehåller verksamhetsplanen även 4

7 samtliga övriga uppgifter som förvaltningen ska utföra så som administration och attestering av fakturor. Det har i granskningen framgått att verksamhetsplanen utgör nämndens tillsynsplan. Det framgår inte tydligt av tillsynsplanen hur mycket tillsyn som ska utföras på respektive objekt, till viss del går det att utläsa antal inspektioner. Vi noterar att verksamhetsplanen saknar tydlig koppling till behovsutredningen. Det går inte att följa upp hur stor del av tillsynsbehovet som nämnden planerar att utföra. Vidare har nämnden pågående arbete med utveckling av en ny modell av behovsutredning vilket kommer tydliggöra kopplingen till tillsynsplanen. Tidsuppföljning I tabellen nedan presenteras resursbehov och redovisad tillsynstid samt administration kopplad till tillsyn utifrån förvaltningens uppföljning av nedlagd tid. Tabell 3. Miljöförvaltningens behov och utfall tillsynstid år Resursbehov Nedlagd, Nedlagd, debiterbar tid ej debiterbar tid Hälsoskydd 676 timmar 250 timmar 9 timmar Livsmedel 954 timmar 766 timmar 45 timmar Miljöskydd timmar timmar 160 timmar Totalt timmar timmar 214 timmar Förvaltningen har delat uppföljningen av tidsrapporteringen i debiterbar och ej debiterbar utförd tillsynstid. Tabell 3 avser endast uppföljning av tid klassificerad som debiterbar och ej debiterbar tillsynstid. Förvaltningen framhåller att rapporterad nedlagd debiterbar tid inte alltid är debiterbar tid. Uppdelningen utgår från tidigare verksamhetssystem, Miljöreda. Nedlagd debiterbar tid enligt tidsredovisning understiger debiterade timmar som framgår av jämförelse med tabell 5 och 6. Totalt utförd tillsynstid uppgår till timmar medan resursbehovet uppgår till timmar. Vi noterar att en handläggare var sjukskriven delar av år Det har under granskningen framkommit att nämnden har etablerade rutiner för tidrapportering vilket möjliggör uppföljning av arbetad tid. Rutinerna innefattar inte rapportering av tid på objektsnivå. Möjlighet att rapportera tid på objektsnivå finns i verksamhetssystemet EDP Vision och görs för livsmedelstillsynen. Förvaltningen planerar och följer upp antalet utförda inspektioner inom livsmedelstillsynen i en Excelfil. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet är förvaltningens uppföljning uteslutande baserad på arbetade timmar. Det görs ingen uppföljning av antalet utförda kontroller eller nedlagd tid per objekt. Vi noterar att nämnden saknar en överskådlig redogörelse över totalt antal planerade och utförda inspektioner. Vi noterar även att nämnden inte ställer krav på mer utvecklad uppföljning av tidsredovisningen. Vidare 5

8 kommer pågående arbete med ny behovsutredning medföra ökade möjligheter till uppföljning av nedlagd tid. Förvaltningen har 2016 börjat redovisa nedlagd tid kopplad mot den nya modellen av behovsutredning. 2.3 Tillsynsavgifter Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ger kommuner rätt att ta ut avgifter för tillsynsverksamheten. Av kommunallagen framgår dock att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Av förarbetena till miljöbalken framgår att avgifterna skall täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, främst prövning och tillsyn. För livsmedelskontroller är en kommun skyldig att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt för prövning eller registrering. Tillsynstaxans storlek I granskningen framgår att miljönämnden har utgått från SKLs riktlinjer vid beräkning av taxor för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Nämnden indexuppräknar taxan varje år och höjer med en procentsats som motsvarar förändringen i det svenska arbetskostnadsindexet LCI (Labour cost index). Taxorna som uppräkningen utgår från är antagna av kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner år År 2015 uppgår timtaxan till: 909 kr per timme för tillsyn enligt miljöbalken kr per timme för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Tillsyner som inte debiteras med fast årlig avgift eller timtaxa har en fast avgift. Den fasta avgiften debiteras vid exempelvis tillstånd av enskilda avlopp, där debitering för tillsyn sker med ett fast pris oavsett faktisk tillsynstid. Den fasta avgiften är beräknad enlig SKLs rekommendation och utgörs av genomsnittlig tid för kontroll av objektet multiplicerad med timtaxan. Faktureringsrutiner Fakturering av tillsynsavgifter görs genom debitering av årsavgifter och fasta avgifter eller genom timdebitering för nedlagd tid på de objekt som inte har årlig- eller fast avgift. Inom miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner hanteras fakturering av avgifter av en administratör. Fakturering av årsavgifter sker en gång om året. Administratören erhåller då en lista från inspektörerna med uppgifter om vilket belopp som ska faktureras till respektive verksamhetsutövare. Fakturering av timavgifter och tillsyn med fast avgift sker en gång i månaden. Administratören erhåller information om avslutade ärenden från inspektörerna. Inspektörerna specificerar vilken kostnad som ska faktureras för varje utförd inspektion. I granskningen framgår att nämnden saknar möjligheter att kontrollera att all nedlagd tid blir fakturerad. Debiterade avgifter Huvudprincipen för avgifterna är att varje objekt ska stå för de kostnader som de ger upphov till, tillsynsmyndigheten får dock inte ta ut högre 6

9 avgifter än som svarar mot faktiska kostnader. I tabell 4 presenteras debiterade avgifter år 2013 och 2014 beräknade utifrån uppgifter erhållna av förvaltningen. Tabell 4. Debiterade tillsynsavgifter Källa: Miljönämnden Årlig avgift och taxor, 101 tkr 88 tkr hälsoskydd Årlig avgift och taxor, 498 tkr 601 tkr livsmedel Årlig avgift och taxor, 829 tkr 716 tkr miljöskydd Debiterade avgifter, summa tkr tkr Intäkterna är lägre år 2014 än år Den största delen av de debiterade avgifterna utgörs av årliga tillsynsavgifter. I tabell 5 och 6 har en beräkning gjorts av antalet debiterade timmar år 2013 och 2014 med utgångspunkt från nämndens intäkter och timtaxa. Tabell 5. Debiterade timmar hälso- och miljöskyddstillsyn Debiterade avgifter, hälso- 930 tkr 804 tkr och miljöskydd Timtaxa, 870 kr 883 kr Hälso- och miljöskydd Debiterade timmar timmar 911 timmar Antalet debiterade timmar för hälso- och miljöskyddstillsyn är lägre år 2014 än år Vi noterar att en handläggare var sjukskriven delar av år 2014 vilket påverkar debiterade avgifter Tabell 6. Debiterade timmar livsmedelskontroll Debiterade avgifter, 498 tkr 601 tkr livsmedel Timtaxa, livsmedel kr kr Debiterade timmar 466 timmar 533 timmar Antalet debiterade timmar för livsmedelskontroll är högre år 2014 än år Totalt debiterade timmar för tillsyn och kontroll har minskat. År 2013 uppgår debiterade timmar till 1535 och år 2014 till Debiterade timmar år 2014 avviker väsentligt av förvaltningen erhållna uppgifter om nedlagda debiterade timmar. (Se tabell 3) 7

10 Enligt livsmedels- och miljölagstiftningen har nämnden rätt att ta ut avgifter av utförd tillsyn. Tabell 5 och 6 indikerar att miljönämnden fakturerar få tillsynstimmar i förhållande till antalet inspektörer timmar 7 inspektörer Figur 2. Genomsnittlig debiterad tid per inspektör år tim /inspektör Funktionen för tidrapportering per objekt stöds av EDP Vision, nämndens ärendehanteringssystem. Stödet nyttjas inte av nämnden i den utsträckning det är möjligt. Nämnden använder en Excelfil för tidsrapportering av utförd tid. Inspektörerna inom livsmedel rapporterar nedlagd tid i både Excel och EDP Vision. Inspektörerna inom hälso- och miljöskydd rapporterar inte nedlagd tid per objekt fullt ut i EDP Vision. Det går inte att följa upp nedlagd tid på objektsnivå för hälso- och miljöskyddstillsyn. Nämnden följer inte upp att verksamhetsutövarna erhåller tillsynstid i förhållande till den årliga tillsynsavgiften. Till följd av bristfälliga rutiner för rapportering av tid på objektsnivå kan vi inte följa upp om kommunens verksamhetsutövare erhåller den tillsynstid de betalar för genom årsavgiften. Det genomsnittliga antalet debiterade timmar per inspektör uppgår till ca 200 timmar på årsbasis. Nämnden har beslutat att varje årsarbetande inspektör ska utföra 1000 timmar myndighetsutövning. Fakturerad tid i relation till nedlagd tid Nämnden har rutiner för tidrapportering som möjliggör uppföljning av arbetad tid. Det saknas enhetliga rutiner för tidrapportering på objektsnivå, det vill säga hur mycket tillsynstid inspektörerna lägger på respektive verksamhetsutövare. Vid granskningen har vi noterat att: 2.4 Kostnadstäckningsgrad Finansiering av nämndens arbete sker genom avgifter enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa samt genom kommunala skattemedel. Nämnden har inte fastställt något mål för kostnadstäckningsgraden i verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker vart fjärde år finansieringen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. I diagrammet nedan presenteras svaren från de kommuner som svarat på SKLs enkät. År 2014 var det 174 kommuner som svarade. 8

11 SKL - Kostnadstäckning för myndighetsutövning Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedel Figur 3. SKLs sammanställning. Kostnadstäckning för myndighetsutövningen. Från SKLs sammanställning noterar vi att kostnadstäckningen generellt skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna i landets kommuner. Tabell 7. Kostnadstäckning tillsynsverksamhet i Habo/Mullsjö år Totalt Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd tillsyn Kostnad 589 tkr 710 tkr tkr tkr Intäkter 101 tkr 525 tkr 996 tkr tkr Kostnadstäckningsgrad 17 % 74 % 49 % 49 % Tabell 8. Kostnadstäckning tillsynsverksamhet i Habo/Mullsjö år Totalt Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd tillsyn Kostnader 502 tkr 717 tkr 2301 tkr 3520 tkr Intäkter 88 tkr 611 tkr 876 tkr 1574 tkr Kostnadstäckningsgrad 11 % 85 % 38 % 45 % Vi har beräknat kostnadstäckningsgraden i Habo och Mullsjö kommuner. Endast intäkter och kostnader kopplade till tillsynsverksamheten inom hälso- och miljöskydd samt livsmedel är beaktade i beräkningen. Vi vill poängtera för läsaren att uppgifterna är baserade på uppgifter erhållna av förvaltningen. Varför vi inte kan verifiera korrektheten. Den totala kostnadstäckningsgraden i Habo och Mullsjö kommuner har försämrats avseende hälso- och miljöskydd från år 2013 till år Kostnadstäckningen för livsmedel har ökat från år 2013 till år Vi noterar att intäkter tillhörande år 2014 bokfördes först år 2015 avseende miljöskydd samt att en handläggare var sjukskriven delar av år 2014 vilket påverkar kostnadstäckningsgraden. Vidare påverkar arbete i Habo kommun avseende biologisk återställning där ersättning om 400 kr per timme utgår från 9

12 staten. Ersättningen om 400 kr per timme avviker från nämndens fastställda taxa. Totalt sett har Habo och Mullsjö en lägre kostnadstäckning än landets kommuner i genomsnitt inom hälso- och miljöskydd enligt SKLs undersökning. Habo och Mullsjö har enligt vår beräkning en högre kostnadstäckning än genomsnittet för livsmedel år Utfall budget Nämndens budget är ett styrmedel för verksamheten. Vi har tagit del av nämndens budgetdokument och bokslut år 2013 och Vidare har vi inte i granskningen tagit del av uppföljning år För år 2013 och 2014 noteras en positiv avvikelse mot budget. Faktiskt utfall av både kostnader och intäkter är lägre än budgeterat. Vi noterar att viss del av budgeterade intäkter innefattar bidrag erhållna av staten för utförda arbeten för exempelvis biologisk återställning. Avvikelse mot budgeterade intäkter beror på huruvida arbetet utförs eller inte. Nämndens intäkter och kostnader har minskat mellan år 2013 och år Nämndens budget avser både Habo och Mullsjö kommuner. Mullsjö kommun betalar 39 % av nettokostnaden till Habo. Den procentuella fördelningen baseras på antal invånare. Tabell 9. Miljönämndens budget och utfall år Budget Utfall Avvikelse Intäkter tkr tkr Kostnader tkr tkr Totalt tkr tkr 638 tkr Tabell 10. Miljönämndens budget och utfall år Budget Utfall Avvikelse Intäkter tkr tkr Kostnader tkr tkr Totalt tkr tkr 673 tkr 10

13 3. Diskussion och bedömning Utifrån resultatet av genomförd granskning presenteras i följande kapitel en diskussion kring gjorda iakttagelser samt rekommendationer och förslag på utvecklingsområden. Nämnden saknar en gemensam detaljerad tillsynsplan. I nämndens verksamhetsplan finns en översiktlig plan för vilka aktiviteter som ska genomföras under året. Vår bedömning är att nämnden har begränsade möjligheter att följa upp i vilken mån tillsynsbehovet tillgodoses. Vi har i granskningen noterat att nämnden gör en behovsutredning inför varje verksamhetsår men att det saknas en behovsutredning som sträcker sig över tre år. Vi ser positivt på att nämnden har ett pågående arbete med utveckling av behovsutredningen. Vidare har vi noterat att det inte finns en koppling mellan behovsutredningen och tillsynsplanen i verksamhetsplanen. Nämnden bör inför varje år göra en samlad tillsynsplan som har grund i behovsutredningen. antalet tillsynstimmar. Vi anser att det finns möjlighet för nämnden att utarbeta mer konsekventa uppföljningsmetoder. Nämnden har inte fastställt något mål för finansieringsgraden i tillsynsverksamheten. Uppgifterna i tabell 7 och figur 3 indikerar att kostnadstäckningsgraden är lägre än genomsnittet i SKLs undersökning inom hälso- och miljöskydd. Nämnden bör införa rutiner för att kontrollera att all nedlagd tid blir fakturerad och fastställa ett mål för kostnadstäckningsgraden. Vi ser positivt på att miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner har ett pågående arbete med ny behovsutredning och ny tillsynsplan. Pågående arbetet medför ökade möjligheter för uppföljning och planering av tillsynsverksamheten. Vidare har det i granskningen framgått att nämnden inte har en etablerad rutin för tidrapportering på objektsnivå. Detta medför att nämnden inte kan följa upp i vilken mån verksamhetsutövarna erhåller den tillsynstid som de betalar för. Nämnden bör införa rutiner för tidrapportering på objektsnivå för att möjliggöra uppföljning av nedlagd tid på respektive tillsynsobjekt. Detta för att även möjliggöra uppföljning för respektive kommun. Vidare står det klart att det saknas konsekvent styrning och uppföljning av tillsynsverksamheterna. Vissa skillnader förklaras av att verksamheterna i sin natur är olika, till exempel styrs enheterna av olika lagstiftningar där livsmedelslagstiftningen ställer större krav på detaljerad uppföljning av Svar på revisionsfrågan och rekommendationer Den övergripande revisionsfrågan är: Bedriver miljönämnden tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? Vår bedömning är att miljönämnden inte fullt ut bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 11

14 Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendationer och förslag på utvecklingsområden: Miljönämnden uppmuntras att fortsätta arbetet med att utveckla behovsutredningen samt att säkerställa att den sträcker sig över tre år. Miljönämnden rekommenderas att utarbeta en samlad tillsynsplan på objektsnivå med tydlig koppling till behovsutredningen. Miljönämnden rekommenderas att utveckla och öka uppföljningen av utförd tillsyn genom att rapportera nedlagd tid på objektsnivå i EDP Vision. Miljönämnden rekommenderas att nyttja funktionerna i EDP Vision för tidrapportering. Miljönämnden rekommenderas att analysera varför debiterade timmar skiljer sig från utförd debiterbar tillsyn. Miljönämnden rekommenderas utarbeta ett mål för kostnadstäckningsgraden och att öka debiteringsnivån. Miljö- och hälsoskyddsnämnden rekommenderas sammantaget att öka styrning, uppföljning och kontroll av tillsynsverksamheten. 12

15 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 13

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Revisionsrapport* Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Hylte kommun 2008-02-08 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Allmänt...3 4 Anvisningar för beräkning av

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014-09-26 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutsunderlag Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens skrivelse den 26 september 2014. Stadsbyggnads-

Läs mer

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn?

Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Hur finansieras en effektiv och professionell miljötillsyn? Tove Göthner och Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting FAH 9-10 oktober 2012 Hur ska myndighetsfrågorna inom miljöområdet ledas

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

t//*""vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen.

t//*vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen. N HARRYDA v KOtlÞ1UN Kommunens revisorer 2015-09-21 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT OCH INTERNA KONTROLL Kommunens revisorer beslutade den 7 september 2015 att överlämna granskningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-05-23 Kommunstyrelsen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Förslag till beslut

Läs mer

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Deloittes syn på intern kontroll 3 3. Intern

Läs mer

Rapport 2013:28. Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn

Rapport 2013:28. Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn Rapport 23:28 Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll Rapportnr: 23:28 ISSN: 43-68X Rapportansvariga: Carina Nyhammer och Gudrun Törnström, miljöskyddsenheten, samt Christina Åkerman,

Läs mer

Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden. Krokoms Kommun

Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden. Krokoms Kommun Revisionssrapport Organisation och tillsyn inom Bygg och miljönämnden Krokoms Kommun 23 september 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen 2014-03-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M 2014-0074 Rev. 2014-03-27 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen Förslag till

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 16 Bilaga

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 Sammanfattning

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden Härjedalens kommun 30 december 2015 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..5 2.Resultat 6 3. Revisionell bedömning.9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer