Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson"

Transkript

1 Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 12 Bilaga 1 14

3 Sammanfattning Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena kommun fått uppdraget att granska kommunens beredskap för ett ökat antal äldre. Revisionsfråga Är kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal äldre tillräcklig? Svar på revisionsfråga Vår bedömning är att kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal äldre inte är tillräcklig. Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande iakttagelser och rekommendationer: Iakttagelser I september 2015 var det 11 biståndsbeslut om boende enligt socialtjänstlagen som inte var verkställda. Totala viten för ej verkställda biståndsbeslut avseende boende uppgår till 1,2 mkr perioden Januari till oktober 2015 är beloppet över 600 tkr. Medianvårdtiden i särskilt boende i Vadstena kommun år 2013 var 850 dagar eller ca 28 månader. Det är längre vårdtid än snittet för likvärdiga kommuner. Det finns en brist på korttidsplatser som hanterats genom att hyra platser på Klosterhotellet, från Ödeshögs kommun samt genom att personer får bo kvar i landstingets regi till en hög dygnskostnad. Vi uppskattar merkostnaden för platser på Klosterhotellet och i landstinget till ca 2,7 mkr sedan år Nämnden har startat upp hemtagningsteam i syfte att möta behovet av korttidsplatser. Socialnämnden har möjlighet att utveckla rutiner för hemtagningsteamen. Resurser för hemtagningsteamen hämtas från hemtjänsten och hemsjukvården. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 67 % från oktober 2012 till oktober Socialnämnden har genomfört en utredning av behovet av boende för äldre fram till Nämnden bedömer att behovet av äldreomsorg kan mötas genom utökad hemtjänst, byggnation av hyreslägenheter och nybyggnation av trygghetsboende. Rekommendationer Socialnämnden rekommenderas att vidta omedelbara åtgärder för att tillse att behovet av boendeplatser tillgodoses i kommunen. Socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser inom kommunen. Socialnämnden rekommenderas att utveckla rutiner och arbetssätt kring arbetet med hemtagningsteam. Kommunstyrelsen och socialnämnden rekommenderas att i samråd med andra aktörer arbeta aktivt för att skapa 1

4 förutsättningar för alternativa boendeformer såsom icke biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunstyrelsen rekommenderas att intensifiera arbetet med detaljplaner i syfte att skapa förutsättningar för byggnation av olika former av bostäder inom kommunen. Vadstena den 9 november DELOITTE AB Torbjörn Bengtsson Jakob Janerheim Viktor Mattsson Certifierad kommunal revisor Revisor Revisor 2

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den senaste tioårsperioden har Vadstenas befolkning minskat med 2 % samtidigt som antalet personer över 80 år har ökat med 13 %. Prognoserna visar att antalet äldre kommer att öka samtidigt som antalet barn, ungdomar och förvärvsarbetande kommer att minska. Vilken beredskap har kommunen för att hantera utmaningar till följd av ett ökat antal äldre? 1.2 Syfte och avgränsning Projektet syftar till att granska om kommunstyrelsen och socialnämnden har en tillräcklig beredskap för äldreutvecklingens konsekvenser för verksamheten. Granskningen utgör underlag för revisorernas årliga ansvarsprövning. 1.3 Revisionsfråga Är kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal äldre tillräcklig? Hur samverkar socialnämnden med andra nämnder i samhällsplaneringen? Hur planerar socialnämnden för att möta de behov som uppstår till följd av äldreökningen? 1.5 Revisionskriterier Kommunallagen samt kommunen mål och riktlinjer. 1.6 Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och statistiska analyser. Intervjuer har genomförts med kommunchef, socialchef, enhetschefer för särskilt boende och hemtjänst, biståndshandläggare, ekonom och stadsarkitekt. 1.7 Kvalitetssäkring Rapporten har kvalitetssäkrats av nämndens företrädare. 1.4 Underliggande frågeställningar Hur tillgodoses behovet av hemtjänst och särskilt boende i dagsläget? Finns en tillfredställande statistik över äldreutvecklingen? Vilka bedömningar gör socialnämnden avseende äldreutvecklingens konsekvens för verksamheten? 3

6 % 2. Granskningsresultat I följande kapitel presenteras resultatet av genomförd granskning utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier. 2.1 Nulägesbeskrivning av äldreomsorgen Vadstena kommun erbjuder äldreomsorg genom särskilt boende, hemtjänst, trygghetsboende och korttidsvård. I figur 1 ingår även personer som bor i biståndsbedömt trygghetsboende. Det medför att andelen som bor i särskilt boende i Vadstena i praktiken är lägre än 4,3 %. Vi noterar att det finns en variation mellan kommunerna i hur stor andel av befolkningen över 65 år som bor i särskilt boende. Särskilt boende Det finns tre särskilda boenden i äldreomsorgen i Vadstena kommun, dessutom finns ett trygghetsboenden beläget i samma byggnad som Wasagården. I tabell 1 nedan presenteras antalet platser på särskilt boende i kommunen. Platser Hagagården 12 platser Wasagården 40 platser Vätterngården 48 platser Trygghetsboende 27 platser Totalt 127 platser Tabell 1. Platser inom särskilt boende i Vadstena kommun. Figur 1 nedan visar andelen av kommunens invånare över 65 år som bor i särskilt boende i jämförelse med likvärdiga kommuner. Vadstena kommun är i nivå med snittet för kommuner med invånare med 4,3 % av befolkningen över 65 år i särskilda boendeformer. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur 1. Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%). Källa: Kolada. Från statistikdatabasen Kolada har vi inhämtat uppgifter om vårdtiden i särskilt boende i Vadstena och likvärdiga kommuner. Uppgifterna presenteras i figur 2 nedan. 4,3% Invånare 65+ i särskilt boende Medianvårdtiden i särskilt boende i Vadstena kommun år 2013 är 850 dagar eller ca 28 månader. 2,1% ,3% 4

7 Vadstena kommun hade en längre vårdtid än medianen för kommuner med invånare. Endast Lessebo har längre vårdtid än Vadstena av kommunerna i jämförelsen. Den långa vårdtiden indikerar att det är låga trösklar för att komma in på boenden i Vadstena kommun. Medianvårdtid särskilt boende Den 8 september 2015 fanns det 11 icke verkställda beslut om särskilt boende i kommunen. Väntetiden för personer med ej verkställda biståndsbeslut var den 8 september 2015 mellan dagar. Trygghetsboende Vadstena kommun har fram till mars 2015 haft trygghetsboende som ett biståndsbeslut. Boendet finns i markplan i samma byggnad som särskilda boendet Wasagården. Från den 1 april 2015 har möjligheten att få trygghetsboende som biståndsbeslut försvunnit och de 27 platserna kommer succesivt att omvandlas till särskilt boende. Sex person väntar i dagsläget på att flytta in på kommunens trygghetsboende. De personer som väntar på att flytta in på trygghetsboendet har fått biståndsbeslut innan möjligheten avskaffades och flyttar in efterhand som det blir lediga platser. Figur 2. Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg år 2013, antal dagar. Källa: Kolada. Företrädare för social sektor uppger i intervjuer att det under en tid saknats en beredskap för äldreutvecklingen. Detta har medfört en brist på boendeplatser i kommunen. Till följd av bristen på boendeplatser kan biståndsbeslut om särskilt boende inte verkställas i kommunen. En problematik som återkommande lyfts fram i intervjuer är att det saknas boendeformer som ett mellanting mellan ordinärt boende och särskilt boende. En samlad uppfattning från intervjuerna är att ett icke biståndsbedömt trygghetsboende kan vara en bra boendeform. Tjänstemännen inom social sektor har på uppdrag av nämnden arbetat fram riktlinjer för hur ett icke biståndsbedömt trygghetsboende skulle kunna utformas. Det saknas konkreta planer och ingen byggherre har uttryckt intresse av att bygga ett nytt trygghetsboende i Vadstena kommun. 5

8 Korttidsvård För att tillgodose behovet av särskilda boendeplatser har kommunens korttidsplatser upptagits av personer som har beslut om permanent boende. Därmed har det också uppstått en brist på korttidsplatser. Vid flertalet tillfällen har behovet av korttidsplatser överskridit antalet tillgängliga korttidsplatser. Detta har medfört att kommunen inte kunnat ta över ansvar för omvårdnad från landstinget inom föreskriven tid. Nämnden har under hösten 2014 till våren 2015 hanterat bristen på korttidsplatser genom att hyra platser på ett lokalt hotell. I dagsläget hanterar nämnden bristen på korttidsplatser genom ett avtal med Ödeshögs kommun. Vadstena har möjlighet att hyra fyra korttidsplatser av grannkommunen till självkostnadspris och betalar endast för de dygn som nyttjas. Hemtagningsteam Nämnden har startat upp hemtagningsteam i syfte att kunna rehabilitera personer i hemmet och möta behovet av korttidsplatser efter vård i landstingets regi. Hemtagningsteamen består av personal från hemtjänsten och fysioterapeut och sjukgymnast från hemsjukvården. Sedan insatsen startades upp i juli 2015 har tre personer fått insatsen. Av intervjuerna framgår att de initiala erfarenheterna är positiva. Nämnden har inte gjort någon uppföljning av hemtagningsteamen men upplevelsen är att rehabiliteringstiden kortas ned väsentligt för de tre vårdtagarna. Det framkommer dock i intervjuer att socialnämnden har möjlighet att utveckla rutiner och arbetssätt kring arbetet med hemtagningsteam. Resurser för hemtagningsteamen tas från hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten riskerar att belastas för vårdtunga brukare som tidigare rehabiliterats i landstingets regi eller på korttidsboende. Det finns därför anledning att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna. Hemtjänst Beslut om hemtjänst sker efter biståndsprövning. Behovet av vård via hemtjänsten har under senare år ökat. Av intervjuerna framkom att ökningen bland annat är en följd av att andelen invånare över 85 år ökat samt att personer över 65 som är i behov av hjälp på grund av oförutsedda händelser, till exempel stroke, har ökat. I figur 3 nedan presenteras andelen av befolkningen 65 år och äldre som har hemtjänst. Vi noterar att andelen äldre med hemtjänst i Vadstena (7,5 %) är i nivå med genomsnittet för kommuner med invånare (7,3 %). Diagrammet indikerar att flera kommuner har en minskande andel av befolkningen med hemtjänst. Vadstena har en relativt konstant andel av befolkningen med hemtjänst enligt uppgifterna från Kolada. 6

9 % Invånare 65+ med hemtjänst % 7,3% 7,5% Figur 4. Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal. Källa: Kolada Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad 29,5h 26,9h Figur 3. Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%). Källa: Kolada Från Kolada har vi även inhämtat uppgifter om beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per person och månad. Uppgifterna presenteras i figur 4. Personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad är exkluderade. Genomsnittet för kommuner med invånare indikerar att antalet hemtjänsttimmar per person ökat över den redovisade treårsperioden. I Vadstena ser vi en ökning från 19,8 timmar per person år 2012 till 26,9 timmer per person år Vadstena har färre beviljade timmar (26,9 timmar) per person än genomsnittet för kommuner med invånare (29,5 timmar) år I tabell 2 nedan noterar vi att antalet brukare i hemtjänsten ökat något över treårsperioden oktober 2013 oktober 2014 oktober 2015 oktober Antal personer som var beviljade hemtjänst i oktober månad Antal hemtjänsttimmar totalt i oktober månad h h h h Tabell 2. Antal personer som var beviljade hemtjänst samt antalet beviljade hemtjänsttimmar oktober respektive år. Källa: Socialstyrelsen samt nämndens uppgifter. 7

10 Tkr Antalet hemtjänsttimmar har ökat från timmar i oktober 2012 till timmar i oktober 2015, en ökning med 68 %. Hemtjänsten utgår idag från en lokal i centrala Vadstena. För att minska personalens restider planeras enheten att delas upp på två avdelningar. En avdelning ska utgå från en lokal i stadens norra del och en avdelning ska utgå från en lokal i stadens södra del. Syftet med omorganisationen är även att uppnå högre kontinuitet av utförare för brukaren. Riktlinjer för biståndsbedömning Det finns framtagna riktlinjer för biståndsbedömningen som tillämpas inom nämndens verksamhet. En samlad uppfattning hos de intervjuade är att socialnämndens biståndsbedömningar är relevanta och att de som får biståndsbeslut även är i behov av insatser. I tabell 3 nedan visas antalet ansökningar om särskilt boende samt antalet avslag för 2014 och delar av tom 12/10 Ansökningar om särskilt boende Avslag 0 1 Tabell 3. Ansökningar samt avslag avseende särskilt boende i kommunen. Vi noterar i tabellen att det inte var några avslag avseende ansökningar om särskilt boende år Ekonomiska konsekvenser Nämnden har ett prognostiserat underskott för helåret 2015 som uppgår till 13,5 mkr mot budget. Äldreomsorgen står för 5,2 mkr av det prognostiserade underskottet. Viten Förvaltningsrätten kan besluta om viten för biståndsbeslut som inte verkställts. Figur 5 nedan visar de vitesbelopp som Vadstena kommun fått utdömt perioden Viten döms ut efter att beslut verkställts. Kostnader 2015 kan därför vara hänförbara till verkställda beslut för år De 11 beslut om särskilt boende som inte är verkställda per kommer med stor sannolikhet att resultera i viten under 2015 och senare. Kostnader för viten Figur 5. Vadstena kommuns kostnader för viten avseende ej verkställda beslut. Uppgifterna för 2015 avser januari till oktober. 8

11 Tkr Totala kostnader för viten avseende ej verkställda beslut uppgår till 1,2 mkr perioden 2012 till Preliminära siffror för januari till oktober 2015 visar att vitesbeloppen uppgår till över 600 tkr under året. Ett dygn på Klostergården kostar ca kr vilket ger en ungefärlig merkostnad om 690 tkr sedan Totala merkostnader för tillfälliga platser från 2010 blir då ca tkr. Merkostnader medicinskt färdigbehandlade När en patient är medicinskt färdigbehandlad i sjukvården ska kommunen ta över ansvar och omsorg inom fem dygn. Bristen på platser inom äldreomsorgen har medfört att Vadstena inte kunnat ta emot samtliga personer som är medicinskt färdigbehandlade inom landstinget Kostnader tillfälliga placeringar Vid platsbrist har nämnden tillfälligt placerat individer på korttidsboenden i Ödeshögs kommun eller på hotellet Klostergården. Flertalet personer har också varit kvar i landstingets omvårdnad. En genomsnittlig vårdplats på särskilt boende i kommunen kostar år 2014 ca kr/dygn inklusive overheadkostnader. Ett vårddygn inom landstinget kostar ca kr, i korttidsboenden i Ödeshög ca och ett vårddygn på hotellet Klostergården ca kr exklusive merkostnader för resor och dylikt. Figur 6 nedan visar totala kostnader för tillfälliga placeringar mellan 2010 till augusti Utifrån uppgifter om antalet vårddygn och kostnaderna per dygn gör vi följande beräkning. Landstingsplatser kostar ca kr mer per dygn än ett dygn i särskilt boende. Detta ger en ungefärlig merkostnad om 2 mkr sedan Landstinget Ödeshög Klostergården Figur 6. Kostnader för tillfälliga placeringar. Uppgifterna för 2015 avser perioden januari-september. Köp av tillfälliga vårdplatser i Ödeshög skapar ingen nämnvärd merkostnad för kommunen. Ödeshög ställer dessa platser till förfogande och kan med kort varsel besluta att inte erbjuda denna lösning till Vadstena kommun. Vadstena kommun skulle då riskera att återigen behöva köpa andra externa platser. En sådan lösning skulle skapa en merkostnad för nämnden. 9

12 2.3 Äldreutvecklingens konsekvenser för verksamheten Utredning av behov av boende för äldre Av intervjuerna framgår att nämnden redan 2011 lyfte frågan om att konvertera trygghetsboende till särskilt boende. Nämnden hade noterat behovet av fler platser inom särskilt boende till följd av SCBs befolkningsframskrivning. Detta medförde inga större åtgärder från nämndens sida. I mars 2015 antog nämnden en utredning om boende för äldre. Socialnämnden utgår i rapporten från en befolkningsframskrivning från SCB och planerar för ett ökat antal äldre över 65 år fram till Figur 7 nedan är hämtad från Socialnämndens utredning av behov av boende för äldre och visar den förväntade äldreutvecklingen mellan år 2015 och Befolkningsframskrivningen visar en total ökning av antalet personer 65 år och äldre fram till år 2032 med ca 400 personer. Åldersgruppen år minskar. Åldersgrupperna 80 år och äldre ökar från drygt 600 personer år 2015 till ca 1100 personer år 2032 enligt befolkningsframskrivningen. Figur 7. SCBs befolkningsframskrivning. Källa: Socialnämndens utredning av behov av boende för äldre. Det finns en medvetenhet inom socialnämnden om bristen på tillgängliga boenden. I rapporten beskriver socialnämnden även en planering för hur det ökade behovet av särskilt boende ska bemötas. Tabell 4 nedan är hämtad från Socialnämndens utredning och visar hur kommunens aktuella boenden ska omfördelas för att möta den ökade efterfrågan och skapa 38 till 40 nya platser inom särskilt boende till I rapporten har socialnämnden även fastställt en handlingsplan, se bilaga 1. 10

13 Aktivitet Antal När platser Omvandling av platser för korttidsvård 4 Genomfört december på Linnäs till särskilt boende 2014 Ombyggnation av utrymmen på 2-4 Planering pågår för Wasagården till platser för särskilt genomförande vår boende 2015 Omvandling av resterande platser för 7 Kan ske när Kalkhagen korttidsvård på Linnäs till platser för har flyttat särskilt boende Omvandling av nuvarande 25 Sker Successivt under trygghetsboende till särskilt boende 5-10 år Total utökning av platser i särskilt Klart till 2025 boende Tabell 4. Plan för omfördelning av boenden. Källa: Socialnämndens utredning av behov av boende för äldre. kunna göra ett aktivt val. Trygghetsboenden skapar förutsättningar för kommunen att effektivisera det stöd och den omsorg som hemtjänsten kan tillhandahålla. Nämnden bedömer också att ändamålsenliga mellanboenden möjliggör en fördröjning av behov av plats inom särskilt boende. Den handlingsplan som nämnden beslutat om listar ett antal åtgärder som bedöms skapa förutsättningar för att tillgodose behovet av bostäder för äldre. Vår bedömning är att handlingsplanen är en bra start men den behöver en tydlig ansvarsfördelning och tidplan, framförallt avseende de punkter som gäller skapandet av nya alternativa boendeformer. 2.4 Samverkan mellan nämnder I genomförda intervjuer framgår att det finns en naturlig plattform för samverkan mellan nämndernas verksamheter då tjänstemannaorganisationen är samlad i samma byggnad. Flera intervjuade anser att det finns en bra kommunikation mellan tjänstemän från olika nämnder avseende samhällsplaneringen. Socialnämnden bedömer att kommunen inte har möjlighet att tillgodose det ökade behovet av äldreomsorg endast genom att skapa platser inom särskilt boende. Nämnden har identifierat möjligheter att möta behovet av äldreomsorg genom: utökad hemtjänst nybyggnad av mellanboenden i form av trygghetsboende hyreslägenheter. Socialnämnden konstaterar att kommunen bör skapa fler alternativa mellanboenden för att skapa förutsättningar för den enskilde att själv Den generella uppfattningen i samtalen är att det krävs en mer långsiktig planering. Det framgår att arbetet med detaljplaner har släpat under flera år och det är en utmaning för kommunstyrelsen att skapa förutsättning för fler alternativa boendeformer såsom lägenheter och trygghetsboende. Vår bedömning efter genomförd granskning är att samarbetet mellan kommunstyrelse och socialnämnd saknar en tydlig strategi och gemensamma målsättningar. 11

14 3. Diskussion och bedömning Utifrån resultatet av genomförd granskning presenteras i följande kapitel en diskussion kring gjorda iakttagelser samt rekommendationer och förslag på utvecklingsområden. Vårt uppdrag har varit att granska om kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal är äldre tillräcklig. Bakgrunden är bland annat SCBs befolkningsframskrivning som visar ett ökat antal äldre i kommunen fram till år I vårt arbete har vi konstaterat att socialnämnden genomfört en utredning om boende för äldre framöver. Utredningen har mynnat ut i en handlingsplan som fastställts av nämnden. Genom handlingsplanen avser nämnden att skapa tillräckligt med platser för att tillgodose behovet av äldreomsorg framöver. Vår bedömning är att socialnämnden identifierat viktiga utvecklingsområden i sin handlingsplan men att det finns flera punkter som kräver åtgärder och aktiv handling. Framförallt måste nämnden i samverkan med kommunstyrelsen arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder. Nämnden har startat upp hemtagningsteam i syfte att kunna rehabilitera personer i hemmet efter vård i landstingets regi. Socialnämnden bör arbeta aktivt med att utveckla rutinerna för hemtagningsteamen. Vidare bör nämnden utvärdera vilken effekt teamen haft. Särskilt behöver de ekonomiska förutsättningarna klarläggas. Det står också klart att det finns en brist på korttidsplatser och Vadstena är beroende av platser i grannkommunen. Detta är ett område som nämnden belyser i den handlingsplan som fastställdes våren I nuläget nyttjar kommunen flera externa korttidsplatser. Det är angeläget att nämnden snarast finner en hållbar lösning för att tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser där korttidsplatser är en av flera delar. Återkommande i granskning belyses behovet av fler alternativa boendeformer för äldre. En samstämmig bild är att icke biståndsbedömda trygghetsbostäder samt hyresrätter är nödvändiga för att tillmötesgå efterfrågan på bostäder framöver. Det är då viktigt att stadsplaneringen fungerar tillfredsställande. Intervjuerna indikerar att så inte är fallet och att det finns en eftersläpning framförallt i arbetet med detaljplaner. En studie som genomförts inom FoU i Väst inom Göteborgsregionens kommunalförbund belyste frågan om trygghetsboenden i kommuner. Med hänvisning till annan forskning och genomförda intervjuer konstaterades att det finns erfarenheter som tyder på att trygghetsbostäder minskar behovet av platser på särskilt boende. 1 Det är också rimligt att anta att genom ändamålsenliga mellanboenden så fördröjs behovet av särskilt boende. Vi konstaterar ovan i kapitel 2 att Vadstena har en längre vårdtid än snittet för likvärdiga kommuner. Genom att skapa förutsättningar för alternativa boendeformer skapas också förutsättningar för att korta ned den genomsnittliga vårdtiden i särskilt boende. Det finns anledning för socialnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta arbeta aktivt med frågan om trygghetsbostäder i kommunen framöver

15 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också i uppgift att leda och fastställa övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom äldreomsorgen. Vår bedömning är att kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal äldre inte är tillräcklig. Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendationer och förslag på utvecklingsområden: Även om socialnämnden fastställt en handlingsplan och vidtar åtgärder för att åstadkomma balans i äldreomsorgen i framtiden så är situationen i äldreomsorgen allt annat än tillfredsställande. Vår granskning visar på merkostnader till följd av en bristande beredskap för äldresituationen i kommunen. Merkostnaderna är en följd av viten, avgifter till landsting samt kostnader för korttidsplatser på Klosterhotellet. Vidare är det ett flertal biståndsbeslut som inte kan verkställas till följd av styrelsens och nämndens bristande beredskap. Vi har i granskningen också noterat att socialnämnden flera år bakåt i tiden noterat de ökade behoven inom äldreomsorgen utan att vidta åtgärder. Kommunstyrelsen och socialnämnden kan därför inte anses ha en tillräcklig intern kontroll över äldreutvecklingen. Svar på revisionsfrågan och rekommendationer Den övergripande revisionsfrågan är: Socialnämnden rekommenderas att vidta omedelbara åtgärder för att tillse att behovet av boendeplatser tillgodoses i kommunen. Socialnämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser inom kommunen. Socialnämnden rekommenderas att utveckla rutiner och arbetssätt kring arbetet med hemtagningsteam. Kommunstyrelsen och socialnämnden rekommenderas att i samråd med andra aktörer arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för alternativa boendeformer såsom icke biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunstyrelsen rekommenderas att intensifiera arbetet med detaljplaner i syfte att skapa förutsättningar för byggnation av olika former av bostäder inom kommunen. Är kommunstyrelsens och socialnämndens interna kontroll avseende beredskapen för ett ökat antal äldre tillräcklig? 13

16 Bilaga 1 Socialnämndens handlingsplan Socialnämndens handlingsplan för att skapa förutsättningar för att tillgodose behovet av bra bostäder för äldre. Revidera riktlinjer för biståndsbedömnings äldre och personer med funktionsnedsättning avseende delarna kring hemtjänst och särskilt boende. Se över hemtjänstens arbetssätt till förmån för mer trygghetsskapande insatser i ordinärt boende. Starta ett hemtagningsteam i samverkan mellan hemtjänsten och hemsjukvården för att ge rätt stöd och omsorg i ordinärt boende till personer som kommer direkt från sjukhusvård. Verka för samverkan med ideella organisationer för att tillsammans skapa trygghet och gemenskap för enskilda. Optimera användandet av nuvarande lokaler på Wasagården för att tillgodose det nuvarande behovet av platser inom särskilt boende. Beräkna förutsättningarna för att omvandla delar av nuvarande platser för korttidsvård till platser inom särskilt boende. Beräkna behov av antal korttidsplatser och utreda lämplig lokal för korttidsvård inklusive kostnadsberäkningar. Genomföra medborgardialoger mer personer 70 år och äldre för att informera om och skapa förutsättningar för hur de äldre kan ta ansvar för sitt eget åldrande. Tillskapa möjligheter för en flytt av gruppbostad Kalkhagen för att frigöra lokaler på Wasagården till förmån för äldreomsorg. Successivt omvandla nuvarande trygghetsboende till platser för särskilt boende. Ta fram riktlinjer för krav på trygghetsbostäder och göra kostnadsberäkningar på driftstöd till entreprenör som väljer att bygga trygghetsbostäder i Vadstena kommun. Verka för att kommunen enligt målen Växande Vadstena och Bygga bostäder skapar förutsättningar för bra boende för äldre med fokus på olika mellanboenden. 14

17 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 16 Bilaga

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor Stockholm 150520 Uppdraget 2 Uppdragets bakgrund och syfte Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus Tyngdpunkten i

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne 00 Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Innehåll Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Region Skåne 2016-10-20 01 Rapport avseende översiktlig

Läs mer

t//*""vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen.

t//*vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen. N HARRYDA v KOtlÞ1UN Kommunens revisorer 2015-09-21 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT OCH INTERNA KONTROLL Kommunens revisorer beslutade den 7 september 2015 att överlämna granskningen

Läs mer

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson Migrationsersättningar Innehållsförteckning Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson 00 Migrationsersättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Affärshälsa för starka och lönsamma företag

Affärshälsa för starka och lönsamma företag Affärshälsa för starka och lönsamma företag Deloitte i Sverige Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför som företag, som företagsledning och som

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE. Utredning om boende för äldre. Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29

BOENDE FÖR ÄLDRE. Utredning om boende för äldre. Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29 BOENDE FÖR ÄLDRE Utredning om boende för äldre Antagen av Socialnämnden Beslutsdatum/paragraf 2015-02-24, 29 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Ej aktuellt Beteckning SN2013/214-739,

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun Granskning av integrationoch flykting-mottagande Sunne kommun 2016 Syfte Bedöma hur styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot och integrera flyktingar och andra invandrare fungerar

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 Sammanfattning

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg 00 Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

ln{td,duwe Ordforande

ln{td,duwe Ordforande N HÄRRYÐA v KOl"t '4uN Kommunens revisorer 20t5-t2-r4 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV REKTORNS ROLL SOM PEDAGOGISK LEDARE Kommunens revisorer beslutade dent december 2Ol5 att överlämna granskningen avseende

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Uppföljning av rapporter 4 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund När granskningar genomförts lämnas

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 Datum Diarienummer 2015-09-08 2015/377 012 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 2 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Historik (2004 2014)...

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun Granskning av Kapital- och skuldförvaltning Kommunstyrelsen Östersunds kommun Maj 2016 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Syfte och frågeställningar 2 1.3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer