Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun"

Transkript

1 e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING METOD UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS GRANSKNING AVSEENDE LÖNERUTINER ORGANISATION OCH LÖPANDE HANTERING KONTROLL OCH ANSVAR Verifierande granskning SAMMANFATTANDE KOMMENTARER RESULTAT AV REGISTERANALYSER UDDA LÖNEARTER GRANSKNING AV ENSKILDA UNDERLAG SAMMANFATTANDE KOMMENTARER...15 Intern kontroll Löner 2

3 Sammanfattning Lönehantering inom Växjö kommun har varit föremål för granskning vid flera tillfällen de senaste åren. Årets granskning tar sin utgångspunkt i gjorda granskningar och avser en övergripande uppföljning av lämnade rekommendationer från 2005 avseende rutiner för lönehantering, att genom registeranalyser kontrollera hantering av övertidrelaterad till arbetstidsplanering samt att granska avvikande utbetalningar. I avsnitt 2 i rapporten återfinns lämnade rekommendationer från tidigare revisioner samt kommentarer efter årets granskning. Kortfattat innebär dessa: Granskningen 2005 visade på ett stort antal lönehandläggare och användare av det personaladministrativa. Varje nämnd utformar själv sin löneadministration. Vi framförde att det kunde innebära ett behov av att samla kunskap och hantering av löner mer centralt inom kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsen gav 2006 kommunens personalchef i uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera lönehanteringen och se över möjligheten till att centralisera organisationen. Ett förslag till projektplan har tagits fram och arbetet med centralisering har påbörjats. Personalkontoret kan konstatera att detta, i fall där hanteringen är mer samlad, har lett till högre kvalitet i materialet, enklare informationsdelning och utbildning samt mindre frågor till personalkontoret. Vi rekommenderade 2005 Växjö kommun att utforma centrala rutinbeskrivningar för att på detta sätt tillförsäkra en enhetlig hantering och tillfredsställande kontroll samt att formalisera och dokumentera kontroll av riktighet i utbetalningar Personalkontoret har utarbetat dokument som tydligt visar arbetsflödet i lönehanteringen under månaden samt vilka kontroller som ska utföras och dokumenteras månadsvis respektive årsvis. Med hjälp av dessa kontroller har den interna kontrollen förstärkts och förvaltningarna kan på detta sätt komma tillrätta med ett flertal av de brister som påpekades vid tidigare granskning. Vi har valt att begära in dessa kontrollistor från 30 chefer inom kommunens olika förvaltningar. Resultatet av granskningen är tillfredsställande Under 2006 har rutinen för löneutbetalning förstärkts med en rutinbeskrivning och med en kontroll av lönebearbetning och bankfil. Enligt gällande rutiner är nu två personer involverade i processen vilket stärker den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har i direktiv från gett samtliga nämnder i uppdrag att i den årliga interna kontrollen följa upp och dokumentera de nya rutinerna för hantering av lönefil till bank samt utvecklande av ovan angivna rutinbeskrivningar och kontroll och analyslistor. Årets revision har också omfattat granskning av lönetransaktioner, dels genom registeranalyser dels genom granskning av enskilda underlag. Vi kan efter genomförd granskning konstatera att vi inte funnit några väsentliga brister i de underlag vi erhållit. Mot bakgrund av genomförda registeranalyser av Intern kontroll Löner 3

4 lönetransaktioner som ovan beskrivits gör vi bedömningen att det inte är nödvändigt att göra ytterligare granskning. Vi vill dock framföra behovet av att Gymnasienämnden ser över tillämpning av rutiner för beräkning av ersättning för övertid då granskningen visar att olika beräkningssätt tillämpas. Samma nämnd står även för en stor del av kommunens totala övertid och är överrepresenterad vid analysen av högst utbetalda ersättningar. Vi gör därför bedömningen att det kan finnas ett behov av att se över arbetstidsplaneringen inom förvaltningen. Intern kontroll Löner 4

5 1 INLEDNING 1.1 Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Växjö kommuns verksamhet skall utföras i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning och kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Revisionen har som mål att verka för korrekt redovisning, god ordning, tillfredsställande säkerhet och hög effektivitet i kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen skall styrelse och nämnder tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktig har bestämt, att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens och nämndernas ansvar ingår således inte endast att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. Revision av den kommunala verksamheten består i två delar, förvaltnings- och redovisningsrevision. Granskning av den interna kontrollen utgör en del av redovisningsrevisionen och enligt den revisionsplan som upprättats har de förtroendevalda revisorerna valt att granska löner och lönehantering inom Växjö kommun. Vi bistår revisorerna i denna granskning. Lönehantering inom Växjö kommun har varit föremål för granskning vid flera tillfällen de senaste åren och 2003 genomfördes granskningar som med utgångspunkt i datoriserade registeranalyser av kommunens lönesystem granskade avvikande utbetalningar (höga övertidsersättningar, stora reseersättningar, udda lönearter etc) med främsta syfte att söka förklaringar till övertid för att kontrollera om arbetstidsplaneringen är optimal för verksamheten inriktades granskningen på rutiner för lönehantering för att kontrollera att de säkerställde en god intern kontroll. Granskningarna resulterade i ett flertal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen. Årets granskning tar sin utgångspunkt i gjorda granskningar: Övergripande uppföljning av lämnade rekommendationer från 2005 avseende rutiner för lönehantering. Genom registeranalyser kontrollera hantering av övertidrelaterad till arbetstidsplanering (höga övertidssaldon/utbetalningar analyseras). Granska avvikande utbetalningar (höga ersättningar, stora reseersättningar, udda lönearter). Intern kontroll Löner 5

6 1.2 Metod Granskningen har genomförts dels som en intervjugranskning, dels som en granskning av underlag för löner och ersättningar. Intervju har genomförts med personalsekreterare på kommunens centrala personalenhet. Denna intervju har genomförts med utgångspunkt i tidigare års granskning med fokus på förändringar och de påpekande som lämnats. För att följa upp hur registrering och redovisning av löneuppgifter hanteras inom Växjö kommun har vi valt att inleda granskningen med att strukturera upp redovisningen med hjälp av vårt analysverktyg ACL. Via lönesystemet Personec selekterade vi ut transaktioner som sedan följdes upp med att efterfråga kopior av bland annat anställningsbeslut, reseräkningar och tidredovisningar. Underlagen har granskats för att kontrollera att en korrekt hantering och attestering har skett av utbetalda löner. Intern kontroll Löner 6

7 2 UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS GRANSKNING AVSEENDE LÖNERUTINER 2.1 Organisation och löpande hantering 2005 genomfördes en granskning med fokus kring rutinerna för lönehantering för att kontrollera att de säkerställer en god intern kontroll. Granskning omfattade även en kartläggning av hur kommunens löneadministration var organiserad. Vi kan efter årets granskning konstatera att det inte föreligger några större förändringar i organisation och rutiner för lönehantering. Nedan ges en kortfattad beskrivning av organisation och löpande hantering. Likt tidigare år utformar varje förvaltning själva organisationen av löneadministrationen. Organisation av personalsekreterare och lönehandläggare varierar något mellan kommunens förvaltningar och enheter, men lönehanteringen är till största delen enhetlig. Kommunstyrelsen gav 2006 kommunens personalchef i uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera lönehanteringen och se över möjligheten till att centralisera organisationen. Ett förslag till projektplan har tagits fram och arbetet med centralisering har påbörjats. Omsorgsförvaltningen har idag 9 lönehandläggare. Personalkontoret har där gjort en egenutvärdering som visar på en högre kvalitet i materialet, enklare informationsdelning och utbildning samt mindre frågor till personalkontoret. KLF har påbörjat omorganisation och har som målsättning att centralisera hanteringen. Arbete och Välfärd har uttalat att inte öka antalet lönehandläggare men väntar i övrigt på den projektplan som tas fram. Övriga förvaltningar inväntar samma projektplan innan åtgärder vidtas. Inom Växjö kommun finns en övergripande personalenhet med ansvar för slutlig bearbetning av löner och som också utför vissa kontroller av lönetransaktioner. Personalkontoret är också supportavdelning till personalsekreterare och lönehandläggare. Det personaladministrativa systemet som tidigare benämndes Respons har bytt namn och heter nu Personec P. Under 2007 har modulen PS självservice införts, vilket innebär att de anställda själva registrerar frånvaro, övertid etc i systemet och som elektroniskt attesteras av den anställdes chef. Under 2008 har kortdragare, med automatisk tidredovisning i systemet, införts på vissa förvaltningar (KLF, Stadsbyggnadskontoret, Kultur & Fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen). I kommunen finns 140 användare som har behörighet att registrera och ändra uppgifter i Personec. 80 lönehandläggare sköter den löpande lönehanteringen. Förvaltningarnas lönehandläggare registrerar nyanställningar samt registrering av löneuppgifter såsom arbetade timmar, övertid, semester, reseräkningar mm. Detta görs i de fall inte självservice och kortdragare används. Registrering sker efter attesterade underlag från berörd chef. I de fall personalen har arbetstidschema inlagt i Personec, det vill säga fast anställd personal med schema och personal med månadslön, sker attest endast av avvikelser från detta schema. När väl en person har registrerats i Personec kommer månadslön utan avvikelse att utbetalas till personen utan någon attest. Intern kontroll Löner 7

8 Löneutbetalningar sker av kommunens övergripande personalenhet. Totalt sker det ca utbetalningar varje månad. Lönefil skickas till banken för utbetalning och en fil skickas till ekonomiavdelningen för bokföring. Under 2006 har rutinen förstärkts med dels en rutinbeskrivning och dels en kontroll av lönebearbetning och bankfil. En person upprättar blanketten som visar lönebearbetning, verkställt belopp enligt lönelistor, bankfil samt kvittens från banken. En annan person skall kontrollera uppgifterna och signera denna blankett. 2.2 Kontroll och ansvar Ansvaret för att löneuppgifter och utbetalningar är korrekta ligger hos chef på enhetsnivå. På kommunens personalenhet görs flera övergripande kontroller varje månad. Kontrollerna är förprogrammerade och omfattar olika slag av felsignaler, rimlighet i timlöner, nettolöner överstigande kronor, löneskulder överstigande kronor och anställningsdatum som passerats. Som vi påpekade i tidigare granskning kan denna kontroll inte ersätta chefernas kontroller då den utförs på en övergripande nivå där det inte finns tilläckliga underlag eller den insyn som krävs för att säkerställa en god intern kontroll utarbetade personalkontoret ett dokument som tydligt visar arbetsflödet i lönehanteringen under månaden samt vilka kontroller som ska utföras och dokumenteras månadsvis respektive årsvis. Med hjälp av dessa kontroller har den interna kontrollen förstärkts och förvaltningarna kan på detta sätt komma tillrätta med ett flertal av de brister som påpekades vid föregående granskning. Månadskontroller som lönehandläggaren/assistent ska utföra och dokumentera avser bevakningar i form av vikariat som upphör, vilande anställningar, lönetillägg som upphör, öppen frånvaro, ledigheter och placeringar som upphör samt ej beviljat självservice. Dessutom skall vid varje löneutbetalning en rimlighetsbedömning göras, kontroll att rätt personer får lön skall samt att utbetalning stämmer med underlag och att avdrag har skett korrekt. Felsignaler enligt listorna skall analysera. Lönehandläggare/assistent utför även under året kontroller enligt en fastställd instruktion. Dessa kontroller avser semesterdagar, ferie- och uppehållslöner samt årsarbetstid. Varje månad efter verkställd lön ska chef med budgetansvar kontrollera de så kallade analyslistorna samt signera dessa. Analyslistorna visar vilka personer som erhållit ersättning under månaden och med vilket belopp. Åtgärden innebär att chef skall kontrollera att rätt personer får ersättning samt göra en rimlighetsbedömning av beloppen. Vid varje månads slut skall ett dokument signeras som visar att kontrollen genomförts under hela året Verifierande granskning Personalkontoret har tagit fram dokument som tydligt visar vilka kontroller som skall genomföras för att säkerställa en god intern kontroll inom lönehanteringen. Vi har valt att begära in dessa kontrollistor från 30 chefer inom kommunens olika förvaltningar. Intern kontroll Löner 8

9 Resultatet av granskningen är tillfredsställande. Endast tre svar var ofullständiga, och två av dessa har lämnat godtagbara förklaringar till detta. Dokumentation kommer i fortsättning att ske på det sätt som rutinerna föreskriver. 2.3 Sammanfattande kommentarer Årets granskning av lönehanteringen tar sin utgångspunkt i tidigare gjorda granskningar och ett av syftena var att göra en övergripande uppföljning av lämnade rekommendationer från 2005 avseende rutiner för lönehantering. I detta avsnitt presenteras i kursiv text de rekommendationer som lämnats efterföljt av kommentarer från årets granskning. Rekommendation 2005; Växjö kommun har totalt 23 personalsekreterare och 342 användare av det personaladministrativa systemet Respons, varav 258 personer har behörighet att registrera och ändra uppgifter i systemet. Varje nämnd utformar själv sin administrativa organisation vilken även omfattar löneadministrationen. Området för personalfrågor och dess system är komplext. För att hålla en hög kunskapsnivå och en god kontroll av att redovisning och utbetalningar blir korrekta behövs specialistkunskap, vilket kan innebära ett behov av att samla denna kunskap mer centralt inom kommunens förvaltningar. Kommentar från årets granskning Kommunstyrelsen gav 2006 kommunens personalchef i uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera lönehanteringen och se över möjligheten till att centralisera organisationen. Ett förslag till projektplan har tagits fram och arbetet med centralisering har påbörjats. Personalkontoret kan konstatera att detta, det i fall där hanteringen är mer samlad, har lett till högre kvalitet i materialet, enklare informationsdelning och utbildning samt mindre frågor till personalkontoret. Rekommendation 2005; På kommunens intranät finns två handböcker. Ingen av dessa innefattar konkreta rutinbeskrivningar som visar lönebearbetningen från registrering av uppgifter till attest av slutligt utbetalad lön. Vi rekommenderar Växjö kommun att utforma centrala rutinbeskrivningar för att på detta sätt tillförsäkra en enhetlig hantering och tillfredsställande kontroll. Granskningen har visat att ansvaret för att löneuppgifter och utbetalningar är korrekta ligger hos chef på enhetsnivå. Denna kontroll bör formaliseras och dokumenteras. Kommentar från årets granskning Personalkontoret har utarbetat dokument som tydligt visar arbetsflödet i lönehanteringen under månaden samt vilka kontroller som ska utföras och dokumenteras månadsvis respektive årsvis. Med hjälp av dessa kontroller har den interna kontrollen förstärkts och förvaltningarna kan på detta sätt komma tillrätta med ett flertal av de brister som påpekades vid föregående granskning. Intern kontroll Löner 9

10 Rekommendation 2005; Dessutom godkänns och skickas lönefilen till banken av endast en person, och borde enligt vår uppfattning kompletteras med ytterligare en person för att förstärka den interna kontrollen. Kommentar från årets granskning Under 2006 har rutinen förstärkts dels med en rutinbeskrivning och dels med en kontroll av lönebearbetning och bankfil. Enligt gällande rutiner är två personer involverade i processen där den ena personer förbereder filer och upprättar dokument medan en annan person kontrollerar att det är överensstämmelse mellan redovisad, godkänd lön och faktiskt utbetald lön. Rekommendation 2005; Växjö kommun har antagit ett reglemente för intern kontroll där det åligger varje nämnd att följa upp och rapportera eventuella brister i den interna kontrollen. Vi rekommenderar att samtliga nämnder årligen ska kontrollera att utbetalda löner vederbörligen attesteras och att detta dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Kontrollen måste ske på den nivån inom organisationen som möjliggör fullständig kunskap om personal och faktiskt arbetade timmar. Kommentarer från årets granskning På kommunstyrelsens sammanträde den7 september 2006 beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka det förslag om nya rutiner som tagits fram för hantering av lönefil till bank, utvecklande rutinbeskrivningar och kontrolllistor vid lönebearbetning samt kontroll av analyslistor. Samtliga nämnder omfattas således av beslutet att i den interna kontrollen följa dessa rutiner och dokumentera kontrollerna. Intern kontroll Löner 10

11 3 RESULTAT AV REGISTERANALYSER Vårt verktyg för registeranalyser ACL ger oss möjligheten att statistiskt bearbeta stora transaktionsmängder men också att enkelt byta detaljnivå för att kunna identifiera enskilda transaktioner bakom ett visst samband. I nedanstående avsnitt redogörs för resultaten av de registeranalyser som genomförts. Under avsnitt 3.1 återfinns de delar som vi har kunnat konstatera inte utgör några stora belopp eller av någon annan anledning inte heller föranleder någon ytterligare granskning. I avsnitt 3.2 redogör vi för de poster som vi valt att begära in underlag för att granska. Anledningen härtill är enskilt höga belopp, stora reseräkningar/utlägg, övertid eller udda transaktioner. 3.1 Udda lönearter För följande lönearter har vi utfört registeranalyser, men med nedan angiven motivering bedömt att ytterligare granskning inte är nödvändig. Beredskap bostad Registeranalyser visar att dessa lönearter har använts vid ett fåtal tillfällen och betingar endast små belopp. Diverse utlägg De flesta lönearter har endast använts ett fåtal gånger och med små belopp. Analysen avsåg även fritidsstudiestöd. Den totala omfattningen för kommunen uppgick till 187 tkr, varav högsta ersättningen uppgick till 5 tkr. Fritidsstudiestöd kan enligt kommunens riktlinjer erhållas för studier som ökar arbetstagarens kunskaper för nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Organisations- och personalutskottet fastställer årligen hur stor summan är. Till vissa studier kan stödet utvidgas. Vi bedömer att kommunens regler har efterlevts. Facklig verksamhet Bokförda ersättningar för fackligt arbete har under perioden uppgått till 63 tkr. Avdrag har skett på anställdas löner med 436 tkr. Av de kontrollerade posterna har ingen anställd netto fått ersättning för facklig verksamhet, samtliga har enligt analysen netto ett avdrag. Momsutlägg Momsutlägg avser avdragen moms i samband med utlägg för kommunens räkning. Samtliga enskilda belopp är låga och den totala kostnaden för kommunen uppgår till 116 tkr. Omkostnadsersättningar Omkostnadsersättningar avser lönearter för ersättning till dagbarnvårdare, familjehem och kontakthem. Den totala kostnaden för Växjö kommun uppgår för perioden till tkr. Inga av de enskilda beloppen överstiger 10 tkr. Vi har följt upp hanteringen med kommunens personalenhet och bedömer att utbetalningarna följer gällande regler. Intern kontroll Löner 11

12 Pension Under den granskade perioden har inget registrerats som utbetald pension. 3.2 Granskning av enskilda underlag I följande avsnitt redogörs för de poster som vi valt att följa upp i vår granskning. Vi har begärt att få in underlag som styrker utbetalningen för att kontrollera fullständigheten och attester. Inledningsvis kan sägas att bokföringsunderlagen var i god ordning och attesterade av behöriga personer. Attest av lönetransaktioner i form av övertid, frånvaro sker i vissa fall elektroniskt i lönesystemet Personec P (se ovan). I de fall vi erhållit manuella underlag har attest kontrollerats. Som nämnts ovan ser kommunen över organisationen av lönehanteringen. I nuläget är löneadministrationen på vissa förvaltningar decentraliserad med många lönehandläggare som följd. Att ta fram underlag till valda utbetalningar har varit tidskrävande. Respektive handläggare har kontaktas genom telefonsamtal och/eller e-post och underlag har begärts in. Vi har, med undantag av två förfrågningar, erhållit underlag för samtliga av de utvalda utbetalningarna Höga ersättningar Registeranalysen har gjorts med utgångspunkt från de högsta ersättningarna som betalats ut av kommunen. Vi har valt att begära in underlag för poster överstigande 80 tkr, samt stickprovsvis för belopp understigande angivet belopp. Granskningen visar att utbetalningarna avser avgångsvederlag, semesterersättningar för innestående semester samt övertidsersättningar. Avgångsvederlag hanteras i enlighet med riktlinjer antagna av kommunfullmäktige Enligt delegation har personal- och förhandlingschefen samt ordförande i KSOP rätt att teckna överenskommelser om avgångsvederlag. Ersättningen baseras på ett antal överenskomna månadslöner. Avtalen har erhållits och bedöms vara i sin ordning. Enligt regler inom Växjö kommun får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40 stycken, vilket har medfört ett högt antal utbetalda semesterdagar och därmed höga ersättningar. Avstämning av de utvalda utbetalningarna har gjorts mellan inregistrerade sparade semesterdagar i lönesystemet och lönespecifikation. De erhållna underlagen bedöms vara i sin ordning Övertid och fyllnadslön Fyllnadslön gäller för deltidsanställda och för arbete upp till motsvarande heltid. Den totala kostnaden för Växjö kommun som avser fyllnadslön perioden uppgår till tkr, varav högsta ersättning har utgått med 15 tkr. Vi har valt att granska de tio största ersättningar vilka totalt motsvarar 87 tkr eller 4 %. Övriga poster understiger 8 tkr. Erhållna underlag är redovisning av arbetad tid enligt månadsrapporter och i vissa enstaka fall medföljer en beskrivning av utfört arbete. Samtliga underlag är attesterade av arbetsledare/beslutsattestant. Underlagen bedöms vara i sin ordning. Övertidsersättning för enkel övertid fördelar sig mellan nämnderna enligt diagrammet nedan. Den totala kostnaden fram till juli 2008 uppgår till tkr. Intern kontroll Löner 12

13 Enkel övertid GN ON SoB TN Arb & välf FN/KN KS Övriga Vi har valt att granska de 12 största utbetalade poster under perioden, vilka enskilt överstiger 11 tkr, eller sammanlagt 262 tkr. Med ett undantag avser samtliga granskade poster Gymnasieförvaltningen. Månadsrapport med arbetsbeskrivning och arbetad tid har erhållits för samtliga utbetalningar, vilka har avstämts mot de lönespecifikationer vi erhållit. Samtliga månadsrapporter är attesterade av arbetsledare/beslutsattestant. Granskningen har visat att beräkning av övertidsersättning hos Gymnasienämndens olika enheter sker efter olika principer. Enligt nu gällande riktlinjer skall faktiskt arbetade timmar redovisas, vilket görs av viss personal. Andra månadsrapporter har visat att äldre regler med uppräkning av undervisningstimmar till klocktimmar fortfarande förekommer. I vissa fall uppräknas tiden gånger 2, i andra fall gånger 2,22. Kostnaden för samma period som avser kvalificerad övertid uppgår till tkr för hela Växjö kommunen. Ersättningarna fördelar sig enligt följande diagram. Kvalificerad övertid GN ON SoB TN Arb & välf FN/KN KS Övriga Vi har valt att granska de 8 största utbetalade poster under perioden, vilka enskilt överstiger 13 tkr, eller sammanlagt 118 tkr. Intern kontroll Löner 13

14 Utbetalning av kvalificerad övertid utgår vid arbete på kvälls/nattetid eller helger samt utryckning vid larm eller inbeordring. Rapport med specificerade timmar och kortfattad beskrivning av arbetets omfattning har erhållits för samtliga av de valda utbetalningar och samtliga underlag är attesterade av arbetsledare/beslutsattestant Kommentarer från chefen för Gymnasieförvaltningen Enligt förvaltningschefen är det gymnasieförvaltningens uppfattning att övertid skall förekomma i ytterst begränsad omfattning och beräkning av övertidsersättning skall ske enligt enhetliga principer. Övertiden skall hanteras inom ramen för vad som anges i tillämpliga lagar och avtal. De övertidskostnader som redovisas inom gymnasieförvaltningen hänför sig enligt förvaltningschefen i ringa utsträckning till kostnader för sjuk- eller annan frånvaro utan avser i huvudsak stöd- och prövningsverksamhet enligt gymnasieförordningens krav. Eftersom det finns många olika ämnen och kurser, där det i vissa fall endast finns en lärare som har adekvat kompetens/behörighet, är det enligt förvaltningen omöjligt att i förväg avdela resurser för stöd och prövningar i alla ämnen, utan detta får lösas med övertid Personer födda tidigare än 1943 Vi har valt att göra en analys av utbetalda ersättningar till personer som överstiger 65 år. Den totala summan uppgår till tkr. Nedanstående diagram visar översiktlig hur kostnader fördelar sig för de största personalkategorierna. Totalt antal titlar inom Växjö kommun är 67, vilket innebär att posten övriga innehåller ett ganska stort antal titlar. Dessa betingar vardera ett lägre belopp. Personal över 65 år Lärare mm Vårdpersonal Barnskötare Dagbarnvård Förmyndare Pers ass Psykolog Rektor Förtroendevald Övriga Vi har valt att kontrollera underlag för enstaka personer med en mycket hög ålder. Underlagen är i sin ordning. Intern kontroll Löner 14

15 3.3 Sammanfattande kommentarer Vi kan efter genomförd granskning konstatera att vi inte funnit några väsentliga brister i de underlag vi erhållit. Mot bakgrund av genomförda registeranalyser av lönetransaktioner som ovan beskrivits gör vi bedömningen att det inte är nödvändigt att göra ytterligare granskning. Vi vill dock framföra behovet av att Gymnasienämnden ser över tillämpning av rutiner för beräkning av ersättning för övertid. Då samma nämnd även står för en stor del av kommunens totala övertid och är överrepresenterad vid analysen av högst utbetalda ersättningar gör vi bedömningen att det kan finnas ett behov av att se över arbetstidsplaneringen inom förvaltningen. Intern kontroll Löner 15

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 ABCD Arvika kommun Granskning av lönerutin Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser

Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser Revisionsrapport* Uppföljning av rapport Säkerhet och intern kontroll i PA/Lönesystemet samt fördjupade analyser Landstinget Halland 2006-12-13 Rolf Aronsson 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons Landstinget Halland Maj 2003 Anita Andersson Leif Johansson Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2003-12-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. GRANSKNING AV LÖNERUTINER...4

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer