Budgetrapport för budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetrapport för budget 2016"

Transkript

1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2016.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2016 Mönsterås kommuns rambudget för 2016 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2016 fastställdes till 21:41 per skattekrona och är därmed oförändrad från föregående år. Resultatnivån för 2016 budgeterades till 2,72 mnkr, för 2017 till 1,84 mnkr och för 2017 till 0,00 mnkr. Budgetpropositionen Den 21 september presenterade regeringen 2016 års budgetproposition (2015/16:100). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sitt cirkulär 15:24 en sammanfattning av budgetpropositionen och i cirkulär 15:29 beskrivs budgetförutsättningarna för kommunerna. Mönsterås kommuns skatteunderlag beräknas utifrån SKLs beräkningar. Tillförda medel antaget av kommunfullmäktige i juni De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I budgetrapporten sker förändringar utifrån budgetpropositionen samt om det skett större förändringar i förvaltningarnas verksamheter. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: 1

2 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Övergripande Kommunfullmäktige beslutade att tilldela ett effektiviseringskrav motsvarande 1 procent av bruttokostnaden. Totalt ger detta 6,88 mnkr som finansierat en del i de satsningar som beskrivs nedan. Kommunledning Ramen har minskats med tkr varav tkr överförts till socialnämnden och 140 tkr är ett effektiviseringskrav. Kommunledningskontor Kommunledning minskas med 340 tkr som effektiviseringskrav. Teknisk förvaltning Tekniska förvaltningen tillförs tkr till följd av ökat antal lokaler i Ljungnäs och Blomstermåla. Medlen är till för driftkostnader samt kost och städ. Tekniska förvaltningen har även tilldelats ett effektiviseringskrav med tkr. Föreningsnämnd Ramen minskas med 30 tkr som ett effektiviseringskrav Kulturnämnd Ramen minskas med 70 tkr som ett effektiviseringskrav Miljönämnd Ramen minskas med 50 tkr som ett effektiviseringskrav Barn och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden tillförs 6,5 mnkr som kompenserar för ökat antal elever. Effektiviseringskravet uppgår till 2,2 mnkr. Socialnämnden Socialnämnden tillförs 8,5 mnkr för att täcka kostnaderna för ökade behov inom främst vård och omsorg. Effektiviseringskravet uppgår till 2,99 mnkr. Driftbudget 2016 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. 2

3 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 15:15 (vårpropositionen). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 15:24. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget minskat med 3,14 mnkr för 2016 från vårpropositionen. För 2017 minskar skatteunderlaget med 5,48 mnkr och för 2018 minskar skatteunderlaget med 7,07 mnkr. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårprop 15:15 667,16 699,03 717,86 736,86 755,04 Höstbudget 15:29 664,91 695,89 712,38 729,79 747,99 Differens mellan förslagen -2,25-3,14-5,48-7,07-7,05 Ökad befolkningsprognos 664,91 699,09 715,65 733,15 751,43 Diff. Inkl ny befolkningsprognos -0,49 0,06-2,20-3,72-3,61 Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad byggde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare, vilket är ett antagande. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Förvaltningarna har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet. Totalt har 14,73 mnkr tillförts nämnderna. 3

4 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Avskrivningar Kommunens avskrivningskostnader ökar med 4,10 mnkr till följd av de investeringar som beslutats för Budget 2016 Förutom löneökningar och avskrivningar om beskrivs ovan har en ramflytt gjorts med 0,13 mnkr till följd av att ansvaret för migrationsfrågorna flyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Av det tillfälliga stödet som erhålls har 28,0 mnkr budgeterats under kommunstyrelsen. Medlen kommer att fördelas under början av Förstärkningar kommer att ske inom bla skola, barnomsorg och andra verksamheter som är berörda av flyktingmottagning och integration. Som beskrivs ovan är stödet temporärt. En tyngdpunkt kommer att läggas på sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt integration och bostäder. De resterande 12,0 mnkr som lagts som resultat ska ses som en buffert. Beslut KF juni Budgetrapport Budget Budget 1 procent Ramar Ram- Löne- Avskr- Budget (mnkr) av kostn. förändring förändring ökningar ivningar 2016 Kommunledning 13,57 13,57-0,14-2,50 28,00 0,33 39,25 Kommunledningskontor 38,23 38,23-0,34 0,13 0,53 2,98 41,52 Tekniskt kontor 105,47 105,47-1,06 1,00 1,59 0,96 107,96 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,93 2,93-0,03 0,01 0,08 3,00 Kulturnämnd 7,18 7,18-0,07 0,16-0,01 7,26 Miljönämnd 3,62 3,62-0,05 0,16-0,01 3,73 Barn- och utbildningsnämnd 228,85 228,85-2,20 6,50 6,14-0,10 239,20 Socialnämnd 241,48 241,48-2,99 8,50-0,13 5,55 0,20 252,62 Övriga nämnder 2,03 2,03 0,01 2,05 Nämnderna totalt 645,64 645,64-6,88 13,50 28,00 14,49 4,10 698,85 Finans 26,26 39,90 4,15-37,22-14,49-4,10-11,77 Skatter- och bidrag -672,02-699,03-0,06-699,03 Ökning avskrivningar Besparing Ram 0,12 13,49 6,88-17,65 9,28 0,00 0,00 12,00 Budget 2017 och 2018 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren förändrats negativt till följd av främst tillväxttakten. Den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras dock har detta ännu inte givit effekt i skatteunderlaget. För att klara en ram i balans krävs åtgärder både för 2017 och 2018 med 0,4 mnkr resp 3,7 mnkr. 4

5 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2016 med flerårsplan Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 39,25 11,25 11,25 Kommunledningskontor 41,52 41,52 41,52 Tekniskt kontor 107,96 107,96 107,96 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 3,00 3,00 3,00 Kulturnämnd 7,26 7,26 7,26 Miljönämnd 3,73 3,73 3,73 Barn- och utbildningsnämnd 239,20 239,20 239,20 Socialnämnd 252,62 252,62 252,62 Övriga nämnder 2,05 2,05 2,05 Nämnderna totalt 698,85 670,85 670,85 Finans -11,77 40,05 52,41 Skatter- och bidrag -699,03-715,65-733,15 Ökning avskrivningar 4,39 6,17 Besparing 0,36 3,72 Ram 12,00 0,00 0,00 Nya uppdrag efter budgetbeslutet i juni Socialnämnden får i uppdrag att ta utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans. Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina verksamheter utifrån SKL:s framtidsanalys. Mönsterås ligger över kostnaden inom vissa verksamhetsområden i jämförelse med liknande kommuner, länet och rikssnitt. Totalt ligger Mönsterås 17 mnkr över normalkostnadsindex vilket kan härledas till bl a grundskola, gymnasieskola, LSS samt IFO. Dessa verksamheter ska analyseras. Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över taxor och avgifter för att följa den kostnadsutveckling som finns inom den aktuella verksamheten. Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2016 är 114,23 mnkr. 5

6 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Bland de större investeringarna i planperioden finns bland annat: Belopp i mnkr Investeringsbudget 114,23 102,01 57,31 Intäkter 4,50 4,00 4,00 Kostnader 118,73 106,01 61,31 - Varav skattefinansierat 87,48 72,51 27,51 - Varav taxefinansierat 26,75 29,50 29,80 Investeringar över 2 mnkr över planperioden Budget Budget Budget Investering Skattefinanserat IT-infrastruktur Investering datorer/nät BUN Skolfastigheter: Fritidslokaler pav Timmernabben förskola Miljö- och energiåtgärder Köksombyggnader Tak Familjecentral Socialförvaltningen kontor Vårdcentral Förskola Mönsterås 4 avd Hamnområdet Mönsterås Räddningsfordon Friluftsanl. parker och lekplatser Ombyggnad gator o vägar Ombyggnad GC-vägar Taxefinansierat Publikt nät Avloppsverk, komplettering Vatten- o avloppsledningar sane VA-ledning Mönsterås-Timmern Torp Vattenmätare Ramsås Solberga Skälleryd Renhållningsfordon vågutrustnin

7 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommentarer kring större investeringar Stadsnät Mönsterås Kommun har också mycket höga ambitioner för utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Det första delmålet var att 75 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till Mönsterås Stadsnät år Det andra delmålet är att 95 procent av invånarna skall ha möjlighet att ansluta sig år Ett arbete pågår med att eventuellt flytta verksamheten till ett kommunägt bolag. IT-verksamhet Från 2014 görs en stor investering i kommunens IT-infrastruktur. Verksamheten förändras främst inom arbetssättet och digitala möjligheter inom äldreomsorgen och nya behov inom skolan. För perioden ligger planen på 5,0 mnkr årligen. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter mm. Samtliga elevdatorer budgeteras under investeringsbudgeten och beräknas till cirka 3,5 mnkr årligen. Vatten och Avlopp Vattenverk: Planerat skalskydd i Sandbäckshult och Finsjö. Avloppsverk: Större arbeten i Gäddenäs som innefattar bland annat kväverening, tub, tak samt rivning av rötkammare. I flerårsplanen finns även tub i Nynäs. Sanering: Kommunen har en saneringsplan och har en budget för 3,0 mnkr per år för att utföra dessa arbeten. Vattenmätare: Under en period ska samtliga vattenmätare (cirka st) bytas ut mot ultraljudsmätare som kan fjärravläsas. Nya VA områden planeras för Torp, Solberga, Ramsås samt Skälleryd under planeringsperioden Avfall Tekniska förvaltningen arbetar med en ny plan för avfallshantering vilket bland annat innebär insamling av biologiskt avfall. Planen kommer att påverka investeringsbudeten på sikt. Lokalförsörjningen Under Skolfastigheter finns budget för bl a investeringar för fritidslokaler. Utöver dessa medel finns även Timmernabbens förskola som påbörjades under 2015 och ska färdigställas I Blomstermåla tilllkommer två avdelningar genom ombyggnad av fd församlingshemmet. Under miljö- och energiåtgärder planeras utbyte av Ljungnässkolans ventilationssystem samt åtgärder i samband med underhållsarbeten. 7

8 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Två köksombyggnader för äldreomsorgen ligger budgeterade och är under utredning. Arbetet påbörjades 2015 och är där budgeterat med 5,8 mnkr. Under 2017 beräknas ombyggnation av Torshagas kök med 2,4 mnkr. Nya tak på förskolan Blomman, Skytteanska skolan och Föreningshuset budgeteras Den största investeringen är byggnation till familjecentral, hälsocentral för landstinget samt ombyggnad av lokaler till individ- och familjeomsorgen. Ombyggnaden görs i tre etapper. I budgeten för 2015 finns 4,0 mnkr som ska används till förprojektering. Stor del av ytan ska hyras ut till landstinget. För att ersätta två avdelningar på Eken samt Blåklockan ska ytterligare en ny förskola byggas. Placeringen är ännu inte beslutad. Utredning pågår var det största upptagningsområdet är för att sedan hitta ett lämpligt område för byggnation. Mark Hamnområdets försköning sker i etapper. Två bryggor är färdiga. Nästa steg är ytterligare en brygga öster om planen vid Kalmar lantmän. Räddningstjänst Investeringarna för räddningsmaterial, rökdykarutrustning och skyddskläder sker i enlighet med plan. Räddningsfordonen som ligger i planperioden är under 2016 en FIP-bil (Första InsatsPerson) och lastväxlarflak. Under 2017 har en tankbil och en FIP-bil. Under 2018 finns ett lastväxlarflak. Gata/Park De friluftsanläggningar som finns med i planen är badplatsen vid Oknös färjeläge, naturlek Jungnerholmarna. För samt övriga bad- och lekplatser. Finns 1,3 mnkr. Ombyggnad av gator görs Häradshövdingegatan 2016, Mölstadvägen 2017 samt Ölandsgatan För ombyggnad gc-vägar budgeteras för Mönsterås-Timmernabben med 5,0 mnkr för 2018 finns 1,0 mnkr för att åtgärda felande länkar. Gatubelysning är medel för seriebyten och belysning utmed cykelvägen Ålem- Timmernabben. Verksamhetssystem För 2016 planeras inköp av ärende- och diariehanteringssystem. Kostnaden är budgeterad till 1,0 mnkr. Eftersom det inte gått ut något anbud ännu är beloppet osäkert. Ekonomisystemet ska versionsbytas. Den version som används idag kommer supporten att avslutas på under

9 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2015 är 30,0 mnkr. För är investeringstakten hög och därför beräknas låneskulden att öka. För 2015 har nyupplåningen bedömts till 25 mnkr, dvs totalt 55 mnkr. Till följd av att ett antal projekt har försenats har denna nyupplåning inte gjorts under För 2016 bedöms ytterligare nyupplåning med 60 mnkr samt de 25 mnkr som bedömdes för 2015, dvs totalt 115 mnkr. Beslut om revidering görs under mars/april För 2017 bedöms nyupplåningen till 50 mnkr, dvs totalt 165 mnkr. För 2018 bedöms att ingen nyupplåning ska ske. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (oförändrat). Med anledning av kommunens befolkningstillväxt och utökade behov av bostäder kommer ytterligare bostadsprojekt att aktualiseras vilket kan innebära nytt borgensbeslut under året. Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (oförändrat). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat) Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat) 9

10 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Förslag till beslut Att anta ramar för budget 2016 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag enligt lydelsen ovan. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef 10

11 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget Budget Budget Budget Kommunledning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Kulturnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Miljönämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Socialnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Kommunal revision Partistöd Summa

12 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ärende oc h diariehanteringssystem Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning IT-infrastruktur Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Kostnad Timmernabben förskola Kostnad Skolgårdar Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Rivning byggnader Kostnad Köksombyggnader Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Sporthallsgolv Kostnad Tillgänglighet Kostnad Tak Kostnad Familjecentral Kostnad Socialförvaltningen kontor Kostnad Vårdcentral Kostnad Förskola Mönsterås 4 avd Kostnad Lokalförsörjning Totalt

13 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Mark Totalt Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad Räddningstjänst Totalt Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Miljöprojekt våtmarker Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad Gatubelysning Kostnad Gata/Park Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad Bibliotek Totalt Kulturnämnd Totalt BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Skattefinansierat Totalt

14 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Teknisk förvaltning Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Torp Kostnad Vattenmätare Kostnad Ramsås Kostnad Solberga Kostnad Skälleryd Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Dagvattenhantering Kostnad Lakvattenhantering Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Summa taxefinansierad verksamhet Summa skattefinansierad verksamhet Summa taxefinansierad verksamhet Summa total investeringsbudget

15 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd,. övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Ramen har minskats med tkr som överförts till socialförvaltningen samt 140 tkr som effektiviseringskrav. Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 863 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 317 tkr. Båda beloppen har budgeterats som oförändrade. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 950 tkr och övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med tkr. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats 900 tkr. För anslag till föreningsbidrag anslås tkr. Effektiviseringen med 140 tkr har hämtats från kommunstyrelsens övriga kostnader. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås regionen bästa kommun att vistas, verka och växa i Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om Mönsterås kommuns tillväxtstrategi. Strategin har skrivits för åren Under perioden har mål och uppdrag från dokumentet arbetats in i budgetarbetet. Under 2016 ska beslut fattas om en reviderad strategi. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Ett annat exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. En stor del av Mönsterås kommuns tillväxtarbete handlar om befolkningsfrågan och om önskan att bli fler. Vi fokuserar på faktorer som har avgjort människors val av att i närtid ha flyttat till Mönsterås, varför vi bl.a. inrättar ett inflyttarnärverk, tydliggör inflyttarservice och målgruppsanpassar marknadsföringen. För tillväxt i Mönsterås kommun är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad. Utifrån den demografiska realiteten behöver nya centralt placerade och tillgänglighetsanpassade bostäder planeras och byggas under de kommande åren, för att motsvara behovet av efterfrågad standard på seniorboenden. En bostadsförsörjningsplan är framtagen för perioden med syfte att ta fram en strategi som lägger grunden för planering av lägenhets- och seniorboende samt fokus på tillgänglighetsaspekter. I den finns en genomförandeplan för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för seniorer bearbetas i mindre arbetsgrupper med uppgift att: Skapa möjligheter för trygghetsboenden Förbättra tillgängligheten i det ordinarie Bostadsbeståndet Skapa strategi för fler seniorboenden Skapa möjligheter för ökad trygghet och Service med teknik För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2016 fortsätter; - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias underleverantörsmässa. - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget/Våga Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. 15

16 - Projekt Blomstermåla har som syfte att stärka orten. Syftet med insatsen är att minska de negativa konsekvenserna av flytten av JOAB Recycling AB genom att stärka befintliga verksamheter på orten samt att stimulera till nya. Kommunens frisktal skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60 procent av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max kronor per år. Friskvårds- och folkhälsosamordnaren har i sitt uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en frisknärvaro på 95 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019 Kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar med att uppnå målet. Arbetet med målen ovan förväntas ge positiv effekt för kommunens invånare vilket bör påverka bedömningen av hälsotillståndet. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen Kommunstyrelsens har under åren beslutat om bland annat tillväxtstrategi och en bostadsförsörjningsplan. Det övergripande syftet med båda dokumenten är att stärka helhetssynen. 16

17 Budget Budget Budget Budget Kommunfullmäktige Verksamhetens kostnader Kommunfullmäktige Summa Kommunstyrelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunstyrelse Summa Pensionärsråd Verksamhetens kostnader Pensionärsråd Summa Kommunövergripande utredningverksamhetens kostnader Kommunövergripande utredningar Summa Översiktsplan Verksamhetens kostnader Översiktsplan Summa Uppdragsersättning MUAB Verksamhetens kostnader Uppdragsersättning MUAB Summa Övriga näringslivsbefr. åtg Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder Summa Gemensam verksamhet Verksamhetens kostnader Gemensam verksamhet Summa Drogförebyggande arbete Verksamhetens kostnader Drogförebyggande arbete Summa Föreningsbidrag Verksamhetens kostnader Föreningsbidrag Summa Summa kommunledning

18 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning, säkerhetsfrågor samt ansvaret för alkoholtillstånd och migrationsfrågor. Driftbudget Ramen är minskad med totalt 340 tkr från föregående år. Effektiviseringen är avklarad genom översyn av samtliga konton och ingen specifik verksamhet har blivit drabbad. flyktingtillströmningen varit hög och Mönsterås kommun är en av de kommuner som tagit emot stor mängd i relation till befolkning. I prognoser för 2016 verkar tillströmningen fortsätta i oförminskad takt. Finansiering sker till stor del via Migrationsverket. Dock ställer det stora krav på kommunen att klara boende, undervisning mm. Från 2014 har migrationsverksamheten flyttats från socialförvaltningen till kommunledningskontoret, då verksamheten har en kommunövergripande inriktning som berör allt ifrån bosättning, barnomsorg, utbildning skola/ SFI, arbetsmarknad till integrationsarbetet utifrån hela samhällsperspektivet. Under 2015 har flyktingströmmarna till Sverige ökat och verksamheten är svårbedömd ur ett ekonomiskt perspektiv. Under hösten 2015 kommer ekonomin att analyseras för att kunna ge ett bättre underlag till politiken. Verksamheten kring handläggningen av alkoholoch serveringstillstånd ligger sedan 2014 under kommunledningskontoret. Alkoholhandläggare köps från Borgholms kommun. Av kommunledningskontoret budget med 37,9 mnkr är 22,7 mnkr eller 60 procent personalkostnader. Då är personalkostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt feriearbeten borträknade som uppgår till 2,9 mnkr. De övriga 40 procenten består till stor del av fasta kostnader. Bland dessa kan nämnas: Avskrivningar Datorlicenser Licenser verksamhetssystem Sysselsättning samt ferie Datakommunikation Inköpscentral Västervik Företagshälsovård Friskvårdsbidrag Porto 6,3 mnkr 2,1 mnkr 2,2 mnkr 2,9 mnkr 0,6 mnkr 0,5 mnkr 0,6 mnkr 0,7 mnkr 0,7 mnkr Verksamhetens intäkter kommer från Mönsterås stadsnät samt viss försäljning till de kommunägda bolagen för tjänster och verksamhetssystem Migrationsfrågorna samordnas från kommunledningskontoret. Under 2015 har Investeringsbudget Kommunledningskontorets samlade investeringsbudget för 2016 uppgår till 21,5 mnkr. Kommunledningskontoret ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen och har under tre år budgeterat totalt 30 mnkr fördelat på 10 mnkr per år. Kommunens gemensamma IT har en investeringsbudget som uppgår till 9,5 mnkr varav 3,5 mnkr är öronmärkt till barn- och utbildningsverksamhet. Från 2014 pågår ett stort migreringsprojekt där hela IT-infrastrukturen byts ut till en beräknad kostnad om ca 5,0 mnkr per år. För uppgradering av ekonomisystem och ett nytt ärende och diariehanteringssystem finns 2,0 mnkr anslaget. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i Kommunledningskontoret har ett stort antal uppdrag som finns med i kommunens tillväxtdokument. Dokumentet följs upp vid delårsrapport och bokslut. Nedan beskrivs några av de områden som kommunledningskontoret medverkar i för att bli en bättre kommun. Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket 18

19 också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för tjänsteföretag. Kommunledningskontoret har ansvaret för att kommunens hemsida, marknadsföring och turism vilka är viktiga faktorer för en hög attraktionskraft. Mönsterås kommun deltar i SCB:s kvalitetsmätning Medborgarundersökning och fick 2015 Nöjd-Kund- Index i de tre olika delarna, vilket är höga betyg. Kommunen deltar också i SKL:s servicemätning av myndighetsutövningen gentemot företagare, och fick under 2015 Nöjd-Kund-Index (NKI) 73, vilket är ett högt betyg i landet och det högsta betyget i länet. Kommunens frisktal skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 5 procent för mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019 Arbetet med turism och information är ett sätt att framföra positiv information och öka invånarnas bedömning över sitt hälsotillstånd. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen Kommunledningskontoret arbete är till mångt och mycket kommungemensam verksamhet. En arbete pågår med ett gemensamt ärende och diariehanteringssystem som bl a har till fördel att kunden kan följa sina ärenden oavsett var i organisationen ärendet behandlas. Med införande av ny IT-infrastruktur följer även ett arbete med en ny plattform för kommunens hemsida som förenklar att ta fram 24- timmarstjänster. Under 2014/2015 har möjligheten till e-fakturor förinförts för många fakturerade tjänster. De som kvarstår kommer att lösas efter uppgradering av ekonomisystemet som beräknas till hösten Utbyggnaden av fibernät ger invånarna större möjligheter till bl a distansarbete, starta företag mm. 19

20 Budget Budget Budget Budget Ekonomiavdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Ekonomiavdelning Summa Gemensam administration Verksamhetens kostnader Gemensam administration Summa Informationsavdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Informationsavdelning Summa IT-avdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar IT-avdelning Summa Kansliavdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Kansliavdelning Summa Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunledningskontor Summa Personalavdelning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Personalavdelning Summa Telefoni Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Telefoni Summa Vaktmästeri/kopiering Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Vaktmästeri/kopiering Summa

21 Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska förvaltningens rambudget för år 2016 har ökat med tkr. Denna ökning beror på tillkommande hyres- och driftskostnader för paviljonger vid Ljungnässkolan och Mölstadskolan samt fler matportioner inom förskolan och skolan. Då lokalytor tillkommer, fler exploateringsområden byggs, fler barn skrivs in i förskolor, behoven ökar avseende specialkost inom skolan, kraven på grönyteskötsel ökar, statlig medfinansiering till utbildning av brandmän halveras med mera gör att effektiviseringar och besparingar blir svårare att genomföra. Förvaltningens effektiviseringskrav på tkr för 2016 kommer att hanteras enligt följande: markarrenden för bland annat vindkraftverk på kommunal mark förväntas öka med cirka 500 tkr, fastighetsavdelningens driftsbudget minskas med cirka 100 tkr främst tack vare energieffektiviseringsåtgärder, räddningstjänstens driftsbudget minskas med 150 tkr tack vare ett bra förebyggande arbete och samarbete med Högsby och Södra Cell. Kost och städtjänst, som har fått kompensation för fler måltider och utökade städuppdrag kommer att minska sin budget med 250 tkr. Övergripande verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås- regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. I SKL:s senaste mätning av kundnöjdhet avseende myndighetsutövning hamnade kommunens brandtillsyn högt upp på sverigerankingen. Inom bygglovshanteringen finns förbättringsåtgärder. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs tydligare. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden med mera skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet. I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har medborgardialoger varit en central och mycket viktig del. Dessa dialoger kommer att fortsätta under år 2016, främst i samband med Blomstermålaprojektet, där en ortsanalys kommer att redovisas under 2016 men även i kommunens övriga tätorter. Under planperioden kommer en ny kollektivtrafikanläggning att byggas utmed E22, nära Mönsterås centrum. Denna kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att kunna bo i Mönsterås och pendla kollektivt till kommunens grannkommuner. Förvaltningens kontorspersonal har under många år genomfört företagsbesök och detta kommer att fortsätta under år 2016 med tre besök. Detta är uppskattat och nyttigt både för förvaltningens personal men även för företagen. Kommunens frisktal o skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler med mera. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Frisktalet för 2015 kommer att hamna under 95 procent. Av de sex procent som är sjukskrivna är 60 procent långtidssjukskrivna med kroniska sjukdomsbilder. Förvaltningen arbetar med dessa 21

22 långtidssjukskrivna och räknar med att klara målet på 95 procent för mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar bör synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen och bostadsanpassningen är verksamheter som förvaltningen har svårt att påverka och dessa verksamheter har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. Volymökningar, inom främst skolan, påverkar också förvaltningens budget och bokslut, eftersom dessa inte finansieras fullt ut. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent år Tekniska förvaltningen arbetar mycket aktivt med att skapa förutsättningar för ett bra liv i Mönsterås kommun. Exempel på detta arbete är framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram, anläggande av nya tomter i attraktiva lägen, ett attraktivare hamnområde med nya båt- och lekplatser och utegym, upprustning av skolgårdar och badplatser, byggnation av multihall för boulespel med mera. Mönsterås Bostäder uppför nya hyresrätter i centrala Mönsterås, vilket kommer att bli ett bra tillskott av tillgängliga bostäder. Även andra intressenter har motsvarande planer för bland annat marklägenheter. Tekniska förvaltningen analyserar också behov och förutsättningar för trygghetsboende i alla kommunens tätorter. Under år 2016 fortsätter satsningen på förskolor och skolor. Om- och tillbyggnad kommer att ske vid förskolorna i Blomstermåla och Timmernabben. En helt ny förskola kommer också att byggas i centrala Mönsterås under Under förutsättning att avtal tecknas med landstinget kommer också ombyggnation av Allégården i Mönsterås att starta, inklusive tillskapande av en familjecentral med öppen förskola. En satsning på ungdomarnas fritidslokaler kommer också att ske under år Ombyggnad av Oknöudds färjeläge kommer att fortsätta under planperioden för att skapa en av Mönsterås kommuns mest attraktiva badmiljöer. Dessa byggda attraktiva lokaler och miljöer skapar goda jämställda förutsättningar för att kommunens medborgare ska känna stolthet över sin kommun, trivas i skolan och ha en aktiv och tillgänglig fritid. Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen. Tekniska förvaltningen är en serviceförvaltning inom kommunen. Förvaltningens personal har daglig kontakt med de köpande förvaltningarna. Många avtal finns med kommunens övriga förvaltningarna, främst skolkontoret och socialkontoret samt även mellan avdelningar på Tekniska förvaltningen avseende lokaler, vaförsörjning, avfallshantering, städning, vaktmästeritjänster, skötsel av grönytor och lekplatser, vinterväghållning, mat till förskolor, skolor och äldreboenden med mera. Avtal och gränsdragningslistor bör förtydligas, vilket bland annat kommer göras i samband med översynen av den externa och interna budgeten. Tekniska förvaltningen har också många samarbetsprojekt med de kommunala bolagen. Kommunen hyr cirka 8 ooo kvadratmeter av Mönsterås Bostäder, tillsammans med bostadsbolaget har ett förslag till bostadsförsörjningsprogram tagits fram och detta kommer att ligga till grund för ett fortsatt samarbete under planperioden. Ålem Energi ansvarar för några av kommunens uppvärmningscentraler och kommunens gatubelysning. 22

23 Bolaget driver också kommunens vattenkraftverk på Jungnerholmarna. Tillsammans med MUAB arbetar förvaltningen med kommunens verksamhetsområden och näringslivskontakter. Förvaltningens ledningspersonal framhåller tillväxtfrågan och medborgarfokus i alla arbetsuppgifter och uppdrag. Investeringsbudget Under planperioden, år , sker en fortsatt kraftfull satsning på förskole-och skollokaler totalt cirka 40 miljoner kronor, där en helt ny förskola planeras i centrala Mönsterås. Även Timmernabben får en utökad förskola, med fem avdelningar år 2016 och under 2016 kommer församlingsgården i Blomstermåla att byggas om till två förskoleavdelningar. Satsningar på ungdomslokaler och skolgårdar kommer också att ske under perioden. Inom äldreomsorgen kommer Allégårdens köksverksamhet att flyttas till Åshaga, där köket kommer att byggas om under Mycket stora satsningar kommer också att genomföras inom va-kollektivet, totalt cirka 46 miljoner kronor under planperioden. Exempel på projekt är va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås, va-projekt på landsbygden, vasaneringar, åtgärder vid kommunens reningsverk med mera. För cykelvägar och gator avsätts 11 miljoner, varav 6 miljoner till gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben. Till energiåtgärder går 6 miljoner. Renhållningen kommer också att köpa in två nya sopbilar. Räddningstjänsten kommer under perioden investera i fordon, rökdykarutrustning och räddningsmateriel. Totalt avsätts cirka 5 miljoner till nya räddningstjänstfordon under planperioden. Kommunen har god tillgång på tomtmark, vilket innebär att medel för nya exploateringsområden finns anslagna år En förhandling pågår avseende landstingets förändrade lokalbehov för sina verksamheter i kvarteret Musseronen, Allégården. Investeringsmedel finns budgeterade under planperioden. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 154 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 59 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 7 miljoner kronor under planperioden. Dessa intäkter är dock mycket beroende av rådande konjunkturläge. 23

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

Budgetrapport för budget 2017, EFP

Budgetrapport för budget 2017, EFP Datum 2016-11-30 Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP 2018-2019 Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 beslutades

Läs mer

Budgetrapport för budget 2014

Budgetrapport för budget 2014 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2014 Mönsterås kommuns rambudget för 2014 med

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP 2017-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 Budget 2016 samt ekonomisk flerårsplan 2017-2018 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2017 EFP

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2017 EFP MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2017 EFP 2018-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20 Budget 2017 samt ekonomisk flerårsplan 2018-2019 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan Antagen av Kommunfullmäktige

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan Antagen av Kommunfullmäktige MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET 2019 Ekonomisk flerårsplan 2020 2021 Antagen av Kommunfullmäktige 2018 06 18 Innehållsförteckning Inledning... 2 Årets budgetprocess... 2 Ekonomiska förutsättningar... 2 Omvärldsanalys...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET 2018 Ekonomisk flerårsplan 2019-2020 Innehållsförteckning Inledning... 2 Årets budgetprocess... 2 Ekonomiska förutsättningar... 2 Omvärldsanalys... 3 Arbetsmarknad och lönebildning...

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 1 december 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 2019 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar. Övriga

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Detaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige

Detaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 165 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Kommunfullmäktiges beslut... 7 2 Övergripande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?

Läs mer

Nytt ledarskap för Luleå!

Nytt ledarskap för Luleå! Nytt ledarskap för Luleå! Luleå är en fantastisk kommun. Samtidigt är vi en kommun med många utmaningar. Det är utmaningar som kräver nya politiska svar och idéer. Luleå ska vara en kommun där vi håller

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer