Budgetrapport för budget 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetrapport för budget 2015"

Transkript

1 Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2015 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2015 budgeterades till 0,23 mnkr, för 2016 till 9,66 mnkr och för 2017 till 11,53 mnkr. Budgetpropositionen Den 3 december beslutade riksdagen att anta Alliansens gemensamma budgetmotion för 2015 Ett starkare Sverige. Förslaget beskrivs i SKLs cirkulär 14:52. Budgeten har beslutats sent på året och därför har inte alla förslagen beskrivits hur de ekonomiskt faller ut för kommunerna. Det som inte är klart är att utskottens behandling av budgeten vilket kan innebära att förslag på generella och riktade statsbidrag kan förändras. Detta kan innebära att det blir förändrade förutsättningar för nämnder/förvaltningar som inte beaktats i denna budgetrapport. Om förslaget innebär förändringar av väsentlig karaktär ska detta beaktas vilket innebär att budget kan revideras under våren Tillförda medel De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I budgetrapporten sker förändringar utifrån budgetpropositionen samt om det skett större förändringar i förvaltningarnas verksamheter. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post:

2 Kommunledning Ramen lades oförändrad från Under hösten har tkr lagts till. Syftet är att kunna bemöta förändrade krav i verksamheterna, främst med inriktning på socialförvaltningens förändrade vårdtyngd Kommunledningskontor Ramen ökades totalt med tkr fördelat på 800 tkr för licenskostnader i samband med ny IT-infrastruktur samt 800 tkr för inrättande av en IT-chef. För driften av servicepunkten i Fliseryd budgeteras 100 tkr. Ramen förstärks med ytterligare 400 tkr för att finansiera fortsättningen på projektet att sysselsätta långtidsarbetslösa ungdomar. Teknisk förvaltning Ramen förändrades totalt med tkr. Ökningen av ram var för att täcka kostnaderna för nya paviljonger till förskolan/grundskolan vid Ljungnäs och Mölstad med tkr, kostnaderna för kost och städ till följd av ökat antal elever 600 tkr samt fortsatt drift av Blåklockan med 300 tkr. Under hösten tillförs ytterligare tkr för att täcka driftkostnaderna på nya lokaler och paviljonger. Barn- och utbildningsnämnd Under vårens budgetarbete tillfördes inga nya medel till barn- och utbildningsnämnden. Under året har förutsättningarna förändrats till en följd av ökat antal elever i verksamheten. Enligt redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten beräknades budgetunderskottet till tkr för Dock visar budgetpropositionen på ökade riktade satsningar med 1,9 miljarder kronor. Barn- och utbildningsnämnden tillförs totalt tkr där tkr är för kompensation för ökade elevtal och 500 tkr för ökade skolskjutskostnader. Socialnämnd Ramen ökas med tkr med anledning av högre vårdtyngd mm. Socialnämnden ska återkomma till budgetberedningen under hösten och redovisa hur medlen fördelats samt aktuellt ekonomiskt läge inför verksamhetsåret Socialnämndens ram tillförs inga ytterligare direkta medel. De riktade medel som beskrivs i höstpropositionen beskriver en ökning med 2 miljarder för stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Samtidigt avskaffas tidigare riktade bidrag vilket ger en nettoeffekt om 0,7 miljoner kronor. Under kommunledning läggs en budget med 2,5 mnkr för att vara förberedd på eventuellt ändrad vårdtyngd. Driftbudget 2015 med specifikation över förändringar

3 Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Budget Budget Ram- Tillägg Förändr. Löne- Budget (mnkr) 2015 vår flytt höst Avskr. ökningar 2015 Kommunledning 11,03 2,50 0,03 13,57 Kommunledningskontor 33,51 1,70 0,40 2,03 0,59 38,23 Tekniskt kontor 99,86 2,30 1,00 1,17 1,14 105,47 Byggnadsnämnd -0,14 0,01-0,12 Kommunala bolag 2,41 0,00 2,41 Föreningsnämnd 2,97-0,05 0,00 2,93 Kulturnämnd 7,00-0,04 0,21 7,18 Miljönämnd 3,50 0,13 3,62 Barn- och utbildningsnämnd 219,51 3,50 0,16 5,69 228,85 Socialnämnd 229,16 4,50 0,98 6,84 241,48 Övriga nämnder 2,03 0,01 2,03 Nämnderna totalt 610,83 8,50 7,40 4,26 14,65 645,64 Finans 45,67-0,50-4,26-14,65 26,26 Skatter- och bidrag -665,23-6,79-672,02 Ram 8,73 6,90 0,12

4 Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 14:17 (vårpropositionen). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 14:39 och 14:40. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget minskat med 0,49 mnkr för 2015 från vårpropositionen. För 2016 minskar skatteunderlaget med 0,89 mnkr och för 2017 minskar skatteunderlaget med 1,51 mnkr. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårprop 14:17 642,69 665,23 687,77 709,35 729,39 Höstbudget 14:40 642,20 664,81 686,88 707,84 728,49 Differens mellan förslagen -0,49-0,43-0,89-1,51-0,90 Ökad befolkningsprognos 642,20 672,02 694,34 71,52 736,40 Diff. Inkl ny befolkningsprognos -0,49 6,79 6,57-637,83 7,01 Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Förvaltningarna har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet. Totalt har 14,65 mnkr tillförts nämnderna. Avskrivningar Kommunens avskrivningskostnader ökar med 4,26 mnkr till följd av de investeringar som beslutats.

5 Budget 2016 och 2017 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren inte förändrats i någon större utsträckning. Den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras i planperioden. Detta låg med i förutsättningarna redan under vårpropositionen. Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 13,57 13,57 13,57 Kommunledningskontor 38,23 38,23 38,23 Tekniskt kontor 105,47 105,47 105,47 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,93 2,93 2,93 Kulturnämnd 7,18 7,18 7,18 Miljönämnd 3,62 3,62 3,62 Barn- och utbildningsnämnd 228,85 228,85 228,85 Socialnämnd 241,48 241,48 241,48 Övriga nämnder 2,03 2,03 2,03 Nämnderna totalt 645,64 645,64 645,64 Finans 26,26 39,90 59,61 Skatter- och bidrag -672,02-694,34-715,52 Ram 0,12 8,80 10,27 Uppdrag Inga nya uppdrag har presenterats Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2015 är 66,7mnkr. Det finns en pågående utredning om Musseronens kostnader för ombyggnation för vård- och familjecentral. Beräknad kostnad för ombyggnationen uppgår till 65 mnkr i ett första skede där merparten är kostnaderna för om och tillbyggnad för hälsocentralen. Efter ombyggnaden kommer Landstinget disponera 60 procent av fastigheten. En utredning pågår parallellt om finansiering.

6 Bland de större investeringarna i planperioden finns bland annat: Belopp i mnkr Investeringsbudget 66,69 52,58 49,51 Intäkter -5,30-4,50-4,00 Kostnader 71,99 57,08 53,51 - Varav skattefinansierat 51,14 34,28 24,21 - Varav taxefinansierat 15,55 18,30 25,30 Investeringar över 2 mnkr över planperioden Budget Budget Budget Investering IT-infrastruktur Investering datorer/nät BUN Skolfastigheter: Fritidslokaler mm Vita/Röda skolan Timmernabben förskola Miljö- och energiåtgärder Köksombyggnader Familjecentral Räddningsfordon Friluftsanl. parker och lekplatser mm Ombyggnad gator o vägar Ombyggnad GC-vägar Avloppsverk, komplettering Vatten- o avloppsledningar sanerering VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Avfallsanläggning Mörkeskog Renhållningsfordon vågutrustning Publikt nät Kommentarer kring större investeringar Mönsterås Kommun har också mycket höga ambitioner för utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Det första delmålet är att 75 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till Mönsterås Stadsnät år Det andra delmålet är att 95 procent av invånarna skall ha möjlighet att ansluta sig år Efter att Regeringen höjt anslaget för utbyggnad av fiber på landsbygden räknar vi med att Mönsterås stadsnät varje år ska söka anslag från den nationella potten motsvarande 2,5-3,0 miljoner per år. Från 2014 görs en stor investering i kommunens IT-infrastruktur. Verksamheten förändras främst inom arbetssättet och digitala möjligheter inom äldreomsorgen och nya behov inom skolan. För 2014 satsas 6,7 mnkr och för perioden 2015-

7 2017 ligger planen på 5,0 mnkr årligen. Investeringen görs för att klara dagens önskemål och verksamhetsbehov och vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter mm. Samtliga elevdatorer budgeteras under investeringsbudgeten och beräknas till cirka 3,5 mnkr årligen. För skolfastigheter ligger budgeten för planperioden på 19,5 mnkr. En utredning ska göras under 2014 om fritidslokaler och hur verksamheten skall bedrivas med bl a musikundervisning för hela kommunen. Under 2014 påbörjas om och nybyggnation av förskolor i Fliseryd och Timmernabben. Total investering i Röda/Vita skolan i Fliseryd är 10,0 mnkr och för Timmernabbens förskola 9,0 mnkr. För miljö och energiåtgärder budgeteras 4,5 mnkr. Projektet har pågått under längre tid planeras ventilationen för Ljungnässkolan. Investeringarna i köksombyggnader är Åshagas kök. Allégårdens kök läggs ner till förmån för Åshaga till följd av antalet portioner Budget för familjecentral är beroende av andra aktörer vilket gör att tidsplanen är osäker i dagsläget. Ombyggnad GC vägar och VA-ledning Mönsterås Timmernabben görs genom samordning. I samband med VA-projektet görs en cykelväg på samma sträcka. Byggnationen är beroende av beslut i Regionförbundet och av Trafikverket. Besked från Regionförbundet väntas under hösten. Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2014 är 30,0 mnkr. För 2015 beräknas dessa lån att kvarstå. För 2015 bedöms ytterligare nyupplåning med 25 mnkr. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (ökat med kr från 2014). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (ökat kr från 2014).

8 Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat från 2014). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat) Emåbygdens Vind AB ( ) beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat) Förslag till beslut Att anta ändrade ramar för budget 2015 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag enligt lydelsen ovan. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef

9 Driftbudget Kommunledning Intäkter Kostnader Summa Kommunledningskontor Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Tekniskt kontor Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Kommunala bolag Kostnader Summa Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Intäkter Kostnader Summa Föreningsnämnd Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Kulturnämnd Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Miljönämnd Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Barn- och utbildningsnämnd Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Socialnämnd Intäkter Kostnader Avskrivningar Summa Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Kommunal revision Partistöd Summa Summa nämnder

10 Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad IT-infrastruktur Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter: Fritidslokaler mm Kostnad Vita/Röda skolan Kostnad Timmernabben förskola Kostnad Skolgårdar Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Rivning byggnader Kostnad Köksombyggnader Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Familjecentral Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Oknebäck Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Smittegårdsvägen Intäkt Mark Totalt

11 Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad Räddningstjänst Totalt Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Oknö beläggning o belysning Kostnad Miljöprojekt våtmarker Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad GS fordon Kostnad Gata/Park Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad Aktivitetspark Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad Inventarier Fliseryds bibliotek Kostnad Bibliotek Totalt Kulturnämnd Totalt BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Skattefinansierat Totalt

12 Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Teknisk förvaltning Vatten- och avloppvattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Summa taxefinansierad verksamhet Summa skattefinansierad verksamhet Summa taxefinansierad verksamhet Summa total investeringsbudget

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer