Budgetrapport för budget 2017, EFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetrapport för budget 2017, EFP"

Transkript

1 Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Skattesatsen för 2017 fastställdes till 21:41 per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med Resultatnivån budgeterades till 12,0 mnkr för 2017, till 8,1 mnkr för 2018 samt till 0,0 mnkr för Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 ska kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen i december året innan budgetåret presentera en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Även eventuella större förändringar i förvaltningarnas verksamheter ska rapporteras. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas av kommunfullmäktige. Budgetpropositionen Den 20 september 2016 presenterade regeringen Budgetproposition för 2017 (2016/17:1). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sitt cirkulär 16:50 en sammanfattning av budgetpropositionen och i cirkulär 16:51 beskrivs budgetförutsättningarna för kommunerna. Mönsterås kommuns skatteunderlag beräknas utifrån SKL:s beräkningar. Driftbudget 2017 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet. Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i slutet av budgetrapporten. Nedan följer en kort beskrivning av aktuella ramförändringar för 2017 per förvaltning. Kommunledning En stor ramförändring har skett i kommunledningens budget beroende på de medel som tillfördes Mönsterås kommun med anledning av det stora flyktingmottagandet. Beloppet var ett engångsbelopp för 2016 och har räknats bort för Kommunledningens budgetram för 2017 har utökats med 5,0 mnkr.

2 Kommunledningskontor s budgetram för 2017 utökas med 1,3 mnkr. Utökningen kan härledas till ökade licenskostnader, ökade kostnader för inköpssamverkan samt ökade kostnader för telefoni. Omfördelningar har skett inom kommunledningskontorets budget i enlighet med tidigare års utfall. Teknisk förvaltning Tekniska förvaltningens rambudget för 2017 har utökats med 2,0 mnkr. Ökningen beror främst på fler matportioner inom förskola och skola, satsningar på det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten samt förstärkning till teknisk service avseende lek- och badplatser. Tekniska förvaltningens budgetram justeras med anledning av försäljning av ett stort antal tomträtter under 2016, vilket gör att förvaltningen förlorar en del intäkter. Byggnadsnämndens budgetram justeras utifrån en beräknad ökning av planintäkter samt intäkter för bygglov. Föreningsnämnd Inga förändringar i budgetramen för föreningsnämnden. Kulturnämnd Inga förändringar i budgetramen för kulturnämnden. Miljönämnd Miljönämnden har tillförts 150 tkr för miljömålsarbete samt projektet giftfri kommun. Inga ytterligare förändringar görs i samband med budgetrapporten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har tillförts 3,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av fler elever och ökade kostnader för interkommunala ersättningar. Med anledning av ökat behov inom barnomsorgen har barn- och utbildningsnämndens budgetram utökats med ytterligare 2,0 mnkr i budgetrapporten. Socialnämnden Socialnämnden har tillförts 5,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av ökade behov och externa hyror. Inga justeringar av socialnämndens budgetram görs i samband med budgetrapporten för

3 Skatteunderlagsutveckling Ramarna i budget 2017 med ekonomisk flerårsplan för bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 16:16 (vårpropositionen) och 16:17 (budgetförutsättningar ). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram utifrån Regeringens budgetproposition cirkulär 16:50 (budgetproposition) och 16:51 (budgetförutsättningar ). Nedanstående tabell visar förväntad utveckling av skatteunderlaget i procent i samband med olika prognoser från olika prognosinstitut (SKL, regeringen och ekonomistyrningsverket). Skatteunderlagets utveckling (förändring i %) SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 Reg, sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 3,8 29,7 SKL, aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. Skatteunderlagsprognoser för Mönsterås kommun För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2017 minskat med 5,4 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för För 2018 har skatteunderlaget minskat med 7,4 mnkr och för 2019 med 5,6 mnkr, se tabell nedan. I skatteunderlagsprognosen som presenterades i oktober 2016 är den del av det tillfälliga anslaget för asylmottagande som fördelas utifrån antalet invånare inkluderad, vilket inte var fallet i den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktiges budget i juni baseras på. För att kunna jämföra de båda prognoserna och därmed förändringen av skatteunderlaget har regleringsbidraget exkluderats i tabellen nedan. Skatteunderlagsprognoser (tkr) Cirkulär Vårproposition/KF-budget, juni : Budgetpropositionen, oktober : Differens mellan prognoserna Regleringsbidrag asylmottagande per invånare Förändring av skatteunderlaget Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 byggde på en förväntad befolkningsmängd på invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen ökat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per till invånare. Med anledning av den ökade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats upp med 50 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på invånare för

4 Uppräkningen av befolkningsprognosen innebär utökade skatteintäkter på 2,6 2,7 mnkr per år. Förändrad befolkningsprognos (tkr) Budgetpropositionen, oktober Ny befolkningsprognos, +50 invånare Det definitiva skatteunderlaget för 2017 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november Denna siffra presenteras av SCB i december Tillfälligt anslag, asylmottagande Det tillfälliga anslaget för asylmottagande fördelas till kommunerna utifrån en modell som bygger delvis på invånarantal och delvis på antalet asylsökanden och antalet mottagna under perioden Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär för Mönsterås kommun en nedrevidering av anslaget för 2017 och 2018 med 1,5 mnkr per år jämfört med budgeten som KF antog i juni 2016, se tabell nedan. För 2019 visar beräkningen istället på ett högre anslag än tidigare beräkning. Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr) Budgeterat bidrag, KF-budget juni Förändring, ny beräkning Tillfälligt anslag, nytt budgeterat belopp Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget kommer att presenteras i december Driftbudget Respektive förvaltning har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen Totalt har 16,6 mnkr tillförts förvaltningarna. Kommunens avskrivningskostnader beräknas öka med 7,1 mnkr till följd av de ökade investeringar som planeras för En justering på 0,4 mnkr har gjorts med anledning av att nivån på PO-pålägget (personalomkostnader) har förändrats. Barn- och utbildningsnämndens budgetram har utökats med ytterligare 2,0 mnkr. Detta med anledning av ett stort ökat antal barn och därmed behov av ytterligare tjänster inom barnomsorgen. Förutom de generella justeringar som beskrivs ovan har några omfördelningar av budgetramar gjort mellan förvaltningarna. Mellan tekniska förvaltningen och byggnadsnämnden har en omfördelning av intäkter gjorts med anledning av att tekniska förvaltningens intäkter för tomträtter minskar samtidigt som byggnadsnämnden intäkter för bygglov förväntas öka. Mellan tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har en omfördelning av hyreskostnad för en paviljong på 4

5 Ljungnässkolan gjorts. Mellan kommunledningskontoret och miljönämnden har en omfördelning gjorts med anledning av att handläggning av serveringstillstånd överförs till miljönämnden. Justeringar av förvaltningarnas interna budgetar kommer att ske genom att budget för interna kostnader såsom lokalhyra, kostnader för kost samt städ kommer att läggas ut på respektive förvaltning. Det extra anslag på 40,0 mnkr som Mönsterås kommun erhöll 2015 med anledning av det stora flyktingmottagandet har under 2015 och 2016 genom beslut fördelats mellan verksamheter och förvaltningar. Flertalet av projekten och aktiviteterna är fortfarande pågående och kommer att redovisas i samband med bokslutet Justeringar Budget 2017 I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2017 sedan juni 2016 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2017, och som också har presenteras i texter och tabell ovan. Justeringar, budget 2017 Beslutad budget Ram- Befolkning Löne- Avskriv- PO- Budgetrapport (mnkr) 2017 (juni-16) förändringar +50 inv. ökningar ningar justering 2017 Kommunledning 16,25 0,04 0,00 0,00 16,29 Kommunledningskontor 42,58-0,06 0,55 3,48-0,02 46,53 Tekniskt kontor 109,95 0,02 1,52 3,33-0,05 114,77 Byggnadsnämnd -0,12-0,25 0,00 0,00 0,00-0,37 Kommunala bolag 2,41 0,00 0,00 0,00 2,41 Föreningsnämnd 3,00 0,00 0,03 0,00 3,03 Kulturnämnd 7,26 0,11-0,07 0,00 7,29 Miljönämnd 3,88 0,06 0,09-0,01 0,00 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 242,44 2,24 6,00 0,39-0,14 250,93 Socialnämnd 257,62 8,42-0,01-0,19 265,83 Övriga nämnder 2,15-0,09 0,00 0,00 2,06 Nämnderna totalt 687,41 2,00 0,00 16,63 7,15-0,40 712,79 Finans* 51,86-0,25-16,63-7,15 0,40 28,23 Skatteintäkter och statsbidrag -728,66 5,42-2,57-725,81 Extra anslag - per invånare 0,00-2,80-2,80 Extra anslag - per asylsökande -22,60 4,27-18,33 Ram -12,00 8,63-2,57 0,00 0,00 0,00-5,94 Resultat 12,00 5,94 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2017 på 5,94 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 12,0 mnkr. 5

6 Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018 och 2019 Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 5,94 mnkr. Även för 2018 budgeteras ett mindre överskott medan det för 2019 krävs besparingsåtgärder för att klara en budget i balans. För 2019 har därför en generell besparing på 2,74 mnkr lagts in i budgeten. Besparingen har inte fördelats ut till förvaltningarna. Budget 2017, EFP Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 16,29 16,29 16,29 Kommunledningskontor 46,53 47,74 45,31 Tekniskt kontor 114,77 118,31 120,40 Byggnadsnämnd -0,37-0,37-0,37 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 3,03 3,04 3,06 Kulturnämnd 7,29 7,26 7,25 Miljönämnd 4,02 4,02 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 250,93 251,12 250,79 Socialnämnd 265,83 266,02 265,83 Övriga nämnder 2,06 2,06 2,06 Nämnderna totalt 712,79 717,90 717,04 Finans* 28,23 42,37 59,55 Skatteintäkter och statsbidrag -725,81-739,29-756,08 Extra anslag - per invånare -2,80-2,80-4,67 Extra anslag - per asylsökande -18,33-18,33-13,10 Generell besparing 0,00 0,00-2,74 Ram -5,94-0,15 0,00 Resultat 5,94 0,15 0,00 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. 6

7 Investeringsbudget Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni 2016 och uppgår till 128,8 mnkr för 2017, vilket är en ökning med 14,6 mnkr jämfört med beslutade investeringar för Investeringsbudgeten uppgår till 97,9 mnkr för 2018 respektive 58,3 mnkr för Investeringsbudget i mnkr Investeringsbudget 128,8 97,9 58,3 Intäkter -4,5-4,5-4,0 Kostnader 133,3 102,4 62,3 - Varav skattefinansierat 87,6 67,1 30,8 - Varav taxefinansierat 41,2 30,8 27,5 De skattefinansierade investeringarna utgör två tredjedelar av den totala investeringsbudgeten för 2017 medan resterande del avser taxefinansierade investeringar. I samband med budgetrapporten har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Det kommer dock att ske en revidering under våren 2017, i samband med bokslutet för Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2016 samt om eventuella projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Det finns en stor osäkerhet i investeringsbudgeten kopplat till landstingets beslut angående Allégården. Större skattefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget IT-infrastruktur Investering datorer/nät BUN Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Ljungnässkolan Miljö- och energiåtgärder Köksombyggnader Tak Familjecentral/hälsocentral/kök Parhus Exploateringsområden Tankstation, biogas Räddningsfordon Friluftsanl. parker och lekplatser mm Ombyggnad gator o vägar Ombyggnad GC-vägar Gatubelysning Blomstermåla-projektet IT-verksamhet Under budget- och planperioden fortsätter migrationsprojektet för kommunens ITinfrastruktur. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter etc. 7

8 Elevdatorer budgeteras i investeringsbudgeten och beräknas till 3,5 mnkr årligen. Lokalförsörjning Medel finns avsatta för att bygga om hälsocentralen samt för att bygga en familjecentral i befintliga lokaler på Allégården. Landstinget har dock ännu inte lämnat klartecken till detta projekt. För Solhemsprojektet har ett markanvisningsavtal tecknats med extern byggherre med planerad byggtid Migrationsverket dröjer med besked angående parhusprojektet för asylsökande, medel finns upptagna för För skolfastigheter finns budget för bland annat investeringar på Ljungnässkolan, fritidslokaler samt för upprustning av skolgårdar. För miljö- och energiåtgärder investeras i seriebyten avseende gatubelysningen. Brandlarm, reservkraft och andra åtgärder i datahallar kommer att installeras, varav flera av åtgärder medfinansieras av MSB. Torshagas kök kommer att renoveras och i samband med Allégårdens ombyggnad kommer ett nytt kök att byggas enligt pågående köksutredning. Nya tak på förskolan Blomman, Skytteanska skolan och Föreningshuset budgeteras Mark Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 13,0 mnkr. Troligtvis blir dessa intäkter lägre eftersom många tomträtter säljs under Budgetering görs för färdigställande av bryggetapp 3, öster om Swedish Agros lokaler, för byggnation av 35 villatomter på Östra Okne-bäcksområdet samt för byggnation av tankställe för bussar och privatbilar. Räddningstjänst Investeringarna för räddningsmaterial, rökdykarutrustning och skyddskläder sker i enlighet med plan. Räddningsfordonen som ligger i planperioden är under 2017 en tankbil och en FIP-bil. Gata/Park Det största gatuprojektet under budget- och planperioden är en gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben, där kommunen bekostar hälften och förskotterar den andra hälften. En stor satsning görs på kommunens lekplatser samt i Blomstermålaprojektet. Övriga stora investeringar är ombyggnation av Ölandsgatan och Mölstadvägen, komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar samt tillgänglighetsåtgärder i det offentliga gaturummet. 8

9 Större taxefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget Publikt nät Vattenverk, komplettering Avloppsverk, komplettering Vatten- o avloppsledningar sanering VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Vattenmätare Ramsås Nydala, etapp Skälleryd Avfallsanläggning Mörkeskog Renhållningsfordon vågutrustning Avfallscontainrar och kärl Publikt nät/stadsnät Mönsterås Kommun har höga ambitioner avseende utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Fortsatta investeringar kommer att genomföras under budgetoch planperioden. För 2017 har 20 mnkr budgeterats och totalt för planperioden uppgår investeringen till 35,0 mnkr. Målet är att 95 % av invånarna i Mönsterås kommun skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet år Vatten och Avlopp Under budget- och planperioden , görs stora satsningar på vatten och avlopp. Det enskilt största investeringsprojektet under perioden är VA-ledningen mellan Mönsterås och Timmernabben, vilket är kostnadsberäknat till 12,0 mnkr. För att säkra en ökad produktionskapacitet görs investeringar vid Sandbäckshults vattenverk samt av vattentornen i Blomstermåla och Fliseryd. På Gäddenäs reningsverk görs investering i en ny slamcentrifug samt renovering av tak och avloppstuber. Kommunen har en saneringsplan och har en investeringsbudget för 3,0 mnkr per år för 2017 och 2018 samt 5,0 mnkr för 2019 till saneringsarbeten. VA-utbyggnaden på landsbygden fortsätter under budget- och planperioden med områdena Ramsås, Skälleryd samt första etappen på Nydala. Utbyte till ultraljudsmätare för vattenavläsning fortsätter och avslutas Vattenflödet är och har varit mycket lågt i både Alsterån och Emån. För att stabilisera vattenförsörjningen 2017 behövs stora mängder regn och snö under hösten och vinter 2016/2017. Om så inte sker kan extra insatser bli nödvändiga under Avfall Investeringar görs för omställning till insamling av matavfall samt till en ny sopbil med kran som kan hantera moloker. Under planperioden planeras för stängsling, vägoch anläggningsarbeten samt dag- och lakvattenhantering vid Mörkeskog. Vidare kommer omformningen av Mörkeskogs deponi och sluttäckning påbörjas under Dessa delar finansieras av fonderade medel för sluttäckning. 9

10 Uppdrag i budget 2017 Övergripande Varje nämnd, styrelse och förvaltning har i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga verksamheters arbetssätt ska granskas och utvärderas för att skapa utrymme för nya behov och nya verksamheter. Redovisningen ska även innehålla bland annat investeringar som ger bättre förutsättningar och effektivare arbetssätt för personal och invånare. Nämnder och förvaltningar ska redovisa förslag till åtgärder som främjar frisktalet och leder till att frisknärvaron ökar. Redovisning ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunen är delaktiga i ett stort antal projekt, både i egen regi och tillsammans med andra. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att i delårsbokslutet per augusti samt i bokslutet beskriva pågående, och under året avslutade projekt. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att återkomma med förslag om ökad konkurrensutsättning. Inom kommunens olika verksamhetsområden pågår ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att utveckla den kommunala servicen och dess kvalitet. Samtliga nämnder och förvaltningar ska aktivt verka för att öka 24-timmarstjänsterna på hemsidan. Nämnder och förvaltningar ska årligen lämna förslag på att justera sina taxor och avgifter till den rådande kostnadsutvecklingen i omvärlden samt i förhållande till den verksamhetsutveckling som är kopplat till taxan. Mönsterås kommun har under de senaste åren haft en förhållandevis bra befolkningsutveckling. En stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning från utlandet. Mot den bakgrunden är det angeläget att den kommunala organisationen på alla nivåer arbetar aktivt med integration, etablering och boendefrågor. Nämnder och förvaltningar samt kommunens bolag ska redovisa sitt integrationsarbete i delårs- och årsrapporter. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige presidium får i uppdrag att återkomma om förbättrad IT-teknik vid fullmäktigesammanträdena. Södra Cell har i samarbete med kommunen ett pågående planarbete söder om anläggningen, ett arbetsplatsområde som omfattar ca 60 hektar. Området har tillgång till överskottsenergi från Södra Cells anläggning, järnväg, hamn och andra viktiga tillgångar. Planen beräknas bli klar till hösten Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett projekt för marknadsföring och utveckling av området. Mönsterås Kommun har månadsanställda eller omräknat i heltidstjänster. Under 2015 slutade cirka 100 personer pga. pension eller övergång till annat ar- 10

11 bete. För att underlätta rekryteringsarbetet och stärka kommunens profil som attraktiv arbetsgivare ska kommunstyrelsen tillsätta en utredning som i samarbete med berörda personalintensiva förvaltningar tar fram ett förslag till åtgärdsprogram. Föreningsnämnden har överlämnat ett protokoll till kommunstyrelsen angående en konstfrusen mindre isbana. Kommunstyrelsen föreslås utreda en eventuell investering i och driftkostnader för konstfrusen skridskobana. Kommunstyrelsen enas om att genomföra utredningen snarast för att sedan pröva om investeringen eventuellt kan tidigareläggas. Vattenpalatset i Mönsterås AB har en stor utmaning där ökade kostnader, främst för fastighetsunderhåll tar stor plats. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över driftform och styrning samt ekonomi för Vattenpalatset. Ett förslag till lekplatsstrategi för Mönsterås kommun har remissbehandlats och kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera utformningen av komplement till lekplatser, t.ex. multiplaner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en enhet för förstärkt och samordnat arbete inom arbetsmarknadsområdet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och förstärka budgetdirektiven till nämnderna avseende hantering av förändringar under året. Tekniska kontoret får i uppdrag att se över externa lokaler och paviljonger och lägga över dessa till den nämnd/förvaltning som nyttjar dessa. I uppdraget ska även behovet tidsättas. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda åtgärder för att stärka elevunderlaget för gymnasieskolan. Utredningen ska också beskriva hur man kan arbeta med mindre grupper samt förslag på inriktningar som t ex utbildningar inom skogsbruket. Socialnämnden Socialnämnden får i uppdrag att göra en fördjupad analys över verksamheten och vilka behov som finns framöver. Analysen ska bland annat göras utifrån demografin. Socialnämnden får i uppdrag att göra en översyn av den dagliga verksamheten för dementa. Översynen ska visa på verksamhetsinnehåll och förslag på lämplig geografisk placering samt lokalernas utformning. Socialnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans. Socialnämnden får i uppdrag att utreda kostnaderna och flödena för de tekniska hjälpmedlen. Uppdraget kommer att förtydligas med direktiv från kommunstyrelsen. Socialnämnden får i uppdrag att genom Regionförbundet i Kalmar län lyfta frågan om att lösa placeringsbehov avseende social omsorg inom regionen. 11

12 Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2015 var 30 mnkr. För perioden prognostiseras en hög investeringstakt och därför beräknas låneskulden att öka. Med anledning av att ett antal investeringsprojekt har försenats samt att kommunen fått ökade intäkter har medfört att någon upplåning inte blivit aktuell under Istället kommer ett lån på 15 mnkr att amorteras under december. För 2017 bedöms nyupplåningen till 85 mnkr, vilket innebär en total låneskuld vid utgången av året på 100 mnkr. För 2018 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. För 2019 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (utökning med kr). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (utökning med kr). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat). 12

13 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att anta ramar för budget 2017 samt ekonomisk flerårsplan för att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med totalt 85 mnkr. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras ovan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Victoria Schön Månsson Ekonomichef Mönsterås kommun 13

14 Driftbudget Driftbudget Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunledning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Kommunala bolag Verksamhetens kostnader Summa Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Byggnadsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Kulturnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Miljönämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Socialnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Kommunal revision Partistöd Summa Total driftbudget

15 Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Kostnad Ärende och diariehanteringssystem Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning IT-infrastruktur Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Kostnad Ljungnässskolan Kostnad Skolgårdar Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Rivning byggnader Kostnad Köksombyggnader Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Tillgänglighet Kostnad Tak Kostnad Familjecentral /hälsocentral/kök mm Kostnad Parhus Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Exploateringsområden Intäkt Exploateringsområden Kostnad Tankstation biogas Kostnad Mark Totalt Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Skyddsutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Räddningstjänst Totalt Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Miljöprojekt våtmarker Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad Gatubelysning Kostnad Blomstermåla projekt Kostnad Tillgänglighet Kostnad Gata/Park Totalt Tekniskt kontor Totalt

16 Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad Bibliotek Totalt Kulturnämnd Totalt BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Totalt investeringsbudget, skattefinansierat Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Teknisk förvaltning Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vattenmätare Kostnad Ramsås Kostnad Nydala, etapp 1 Kostnad Skälleryd Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Dagvattenhantering Kostnad Lakvattenhantering Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Total investeringsbudget, taxefinansierat Investeringsbudget, skattefinansierat Investeringsbudget, taxefinansierat Summa total investeringsbudget

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2016 EFP 2017-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 Budget 2016 samt ekonomisk flerårsplan 2017-2018 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Budgetrapport för budget 2016

Budgetrapport för budget 2016 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2015-11-24 Dokumentnamn Budgetrapport 2016.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2016 Mönsterås kommuns rambudget för 2016 med

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Budgetrapport för budget 2014

Budgetrapport för budget 2014 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2014 Mönsterås kommuns rambudget för 2014 med

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 1 december 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 18 nov 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M)

Läs mer

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-06-01 KS 2017/0673 0480-45 01 00 Kommunfullmäktige Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar,

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer