Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014"

Transkript

1 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/

2 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige (KF) före november månads utgång I Västerviks kommun fattar KF normalt beslut om budget redan i juni månad. P g a valår endast preliminär budget i juni, som fastställs av nya KF nu i november

3 Kommunens finansieringskällor Kommunalskatten är kommunens största intäktskälla Statsbidrag och ekonomisk utjämning mellan kommuner är den näst största intäktskällan 5% 1% 3% 4% 3% 21% 63% Skatteintäkter Statsbidrag/utjämning Taxor och avgifter Försäljningsintäkter Hyror och arrenden Bidrag Övriga intäkter

4 Ekonomiska mål i budgeten Överskottsmål Resultat i % av skatteintäkter och kommunal utjämning; (siffror från preliminär budget i juni inom parentes) 2015: 0,5% (1,0%) 2016: 1,5% (1,5%) 2017: 2,0% (2,0%) 2,5 2 1,5 1 0,5 Prel budget Def budget

5 Årets resultat Mnkr År Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Prel budget 2015 Def budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

6 Ambitionshöjningar/satsningar Dessa måste finansieras inom befintlig ram genom resultatförbättring utöver 2%-målet: Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten Utökat utbud av eftergymnasiala utbildningar Regionförstoring genom stärkt infrastruktur och förbättrade kommunikationer Framtida behov av kompetensförsörjning, strategi och plan för genomförande Successiv förbättring av lärarlönerna Nybyggnation av skolor och förskolor (50% tillskott för ökade hyror från 2015)

7 Nya ambitionshöjningar/satsningar /2 Uppdrag Kommunstyrelsen Se över fördelningsmodellen för LSS inför 2016 Redovisa förutsättningarna för förlängning landningsbana på kommunens flygplats Ta fram förslag till hur stråket från Kulbacken till Hamngatan i Västervik kan utvecklas med särskild redovisning av centrumbad och utveckling av varmbadhuset till en resurs för kulturlivet mm i kommunen. Påbörja arbetet med vägplan för en södra infart till Västervik under första halvåret 2015

8 Nya ambitionshöjningar/satsningar /2 Uppdrag Kommunstyrelsen Utreda & föreslå åtgärder för ridskoleanläggningarna i Överum, Gamleby och Västervik avseende arbetsmiljö och djurskyddsbestämmelser. Redovisa förslag till byggnation av sporthall med fullmått i Västervik

9 Standardkostnad - förklaring Standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och där hänsyn tagits till de strukturella faktorerna såsom åldersstruktur, medborgarnas sociala bakgrund, geografisk struktur mm. En positiv avvikelse mot standardkostnaden innebär att kommunen har en högre kostnadsnivå än vad strukturen motiverar. En negativ avvikelse visar det omvända.

10 Standardkostnader jämförbara kommuner

11 Effektiviseringskrav 2016/2017 Effektiviseringsbehov för att nå beslutat överskottsmål 2016: 1% av nettokostnaderna 2017: 2% av nettokostnaderna Effektivisering per nämnd (mnkr) Kommunstyrelsen 3,3 6,6 Barn- och utbildningsnämnden 7,2 14,8 Socialnämnden 8,0 16,4 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,2 Revisionen 0,02 0,03 Överförmyndare 0,02 0,05 Summa 18,6 38,1 Vid beräkning av respektive nämnds effektiviseringsbelopp har ingen hänsyn tagits till om man ligger över eller under standardkostnaden. Varje nämnd ska anpassa sina kostnaderna utifrån sin andel av den totala budgetramen.

12 Skatter och kommunal utjämning Bokslut Budget Prel Budget Def Budget Planering Planering Kommunalskatteintäkter 1336,4 1347,9 1409,7 1414,6 1466,8 1516,9 Kommunal utjämning 435,8 467,4 462,1 454,9 454,0 456,5 Summa 1772,2 1815,3 1871,8 1869,5 1920,9 1973,3 Total förändring 2015 jmf budget 2014: +54,2 mkr

13 Skattesats Oförändrad skattesats jämfört med 2014 Bokslut Budget Planering Planering Planering Planering Kommunens skattesats 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16

14 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Kommunstyrelsen 17,9 mkr Val 2014 arvode och lokaler -0,5 mkr Idrottshall Totebo 0,4 mkr Vinterväghållning 2,0 mkr Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 0,8 mkr Tillskott 5,0 mkr Löneökning (2,5%) 4,5 mkr Förbättringsarbete 1,0 mkr Tillskott fritid 1,0 mkr Hyra idrottshall Almvik 0,3 mkr Underhåll samlingslokaler 0,6 mkr Löner kulturskolan 0,114 mkr samt omföringar inom kommunen 2,7 mkr

15 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Barn- och utbildningsnämnden 30,4 mkr Volymjusteringar 2,8 mkr Utökade lokalkostnader 7,0 mkr (+ 7 mkr som tas inom befintl.ram) Satsning förskolan 5,0 mkr Löneökning (2,5%) 11,2 mkr Löner skolan 5,0 mkr Tillskott gymnasiet 1,0 mkr (+ 1,0 mkr fr balanspost nyanlända) samt omföringar inom kommunen -1,55 mkr

16 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Socialnämnden 9,8 mkr - Volymjusteringar 1,0 mkr - Vikarier kompetenshöjande insatser -3,0 mkr - Bemanna rätt 2014; -2,6 mkr - Bemanna rätt 2015; 2,5 mkr - Tillskott 2,5 mkr - Löneökning (2,5%) 15,2 mkr - LSS-justering -4,55 mkr (ytterligare -4,6 mkr regleras från SOC:s resultatutjämningsfond) - samt omföring inom kommunen -1,24 mkr

17 Förändringar nettokostnader jmf med budget /3 Miljö och byggnadsnämnden 0,4 mkr Löneökning (2,5%) 0,4 mkr Överförmyndare 0,2 mkr Löneökning (2,5%) 0,1 mkr omföringar inom kommunen 0,1 mkr

18 Ytterligare uppdrag (S,C och MP) Införa kvalitetsmätningssystem som på ett tydligt sett tillgodoser och säkerställer en god kvalitet i våra välfärdstjänster såsom skola, vård och omsorg. I samband med kommunens arbete med ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete ska även kunskapen om att ett beslut eller åtgärd i en nämnd eller förvaltning aldrig få till följd att det motverkar en annan kommunal verksamhet. Tidsplanen för nybyggnation av Dalsgården är att det skall stå klart omkring 1 september Denna tidsplan bör revideras och kortas ner genom en översyn av andra möjligheter än Nätet till tillfälligt boende under Dalsgårdens byggprocess. Att under 2015 omförhandla kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar att gälla dygnet runt

19 Ytterligare uppdrag (S,C och MP) Hållbart arbetsliv, uppdrag 1 Utveckla ledarskapet samt tydliggöra ansvaret som ledare och arbetsgivare i kommunen. 2 Tydliggöra och utveckla medarbetarskapet. 3 Välinformerade, motiverade och delaktiga medarbetare. BUN Uppdrag Utveckla samarbete med andra kommuner om att erbjuda gymnasieutbildningar.

20 Ytterligare ekonomiska mål (S,C och MP) Den nya majoriteten prioriterar att hitta nya former för arbetet med att säkerställa kvalitet och effektivitet med fokus på brukaren/kunden. Vi vill skapa förutsättningar för ett målmedvetet långsiktigt förbättringsarbete genom ekonomisk stöttning till medarbetare och chefer i verksamheterna.

Detta är våra yrkande som vill skall finnas i den kommande budgeten, vi tror att de kommer att utveckla kommunen och skapa tillväxt

Detta är våra yrkande som vill skall finnas i den kommande budgeten, vi tror att de kommer att utveckla kommunen och skapa tillväxt Detta är våra yrkande som vill skall finnas i den kommande budgeten, vi tror att de kommer att utveckla kommunen och skapa tillväxt 2019-2022 Att KS ges i uppdrag att avveckla av ränteswapparna under kommande

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Definitiv Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Definitiv Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Definitiv Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 30 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION 2025

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Resursfördelning Ale

Resursfördelning Ale Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna

Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (28) 2015-09-28 Kf Ks 263 Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna förändrade arvoden politiker

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner

Läs mer

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år 3 Försörjningsbalans åren 2003 2008 Procentuell förändring från föregående år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BNP 1,6 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 Import 5,0 7,3 7,9 6,1 5,5 4,3 Tillgång 2,5 4,5 4,3 3,6 3,1 2,6 Hushållens

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna

Läs mer

Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar

Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Budget 2015-2018 Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet 2015-03-05 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Kf 113 / 2014 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Ekonomirapport 2014 efter september månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Tilläggsbudget 2014. Fastställd av KF 2013-11-25 188

Tilläggsbudget 2014. Fastställd av KF 2013-11-25 188 Tilläggsbudget 2014 Fastställd av KF 2013-11-25 188 2 Innehållsförteckning Tilläggsbudget 2014... 4 Driftsredovisning 2014... 4 Driftsredovisning 2014 2016... 5 Budgeterat resultat 2014 2016... 6 Kommunstyrelsen...

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering för Västerviks kommun Dnr 2014/29-041

Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering för Västerviks kommun Dnr 2014/29-041 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 8 (29) 2014-11-10 Ks 376 Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för Västerviks kommun Dnr 2014/29-041 Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom

Läs mer

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi Delårsrapport Tranås kommun Utfall & prognos Styrtal 20180831 KLF utfall 2018 för drift och investeringar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Fastställande av skattesats för 2019

Fastställande av skattesats för 2019 Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/1425) Fastställande av skattesats för 2019 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med kronor 17:90

Läs mer