Ny familjecentral i Karlskoga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny familjecentral i Karlskoga"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste åren. En arbetsgrupp, bestående av förträdare för Region Örebro län, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med arkitekt, arbetat med frågan. Ett konkret förslag till utformning av en familjecentral i Karlskoga finns utarbetat. Familjecentralen i Karlskoga innehåller mödra- och barnhälsovård, öppen förskola samt socialförvaltningens förebyggande enhet, Satelliten. Lokalerna hyrs av KarlskogaHem och är centralt belägna på Värmlandsvägen. Region Örebro län och socialförvaltning har ställt sig bakom den överenskommelse som utarbetas. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ingå i familjecentralens arbete med öppen förskola. Inflyttning i familjecentralen planeras under senare delen av första halvåret Barn- och utbildningsnämnden bedriver två öppna förskolor. Öppna förskolans samlade verksamhet överflyttas till familjecentralen när familjecentralen startar våren Barn- och utbildningsnämnden kommer att få utökade kostnader för öppna förskolans del i familjecentralen. Trots detta föreslås att barn- och utbildningsnämndens beslutar att ingå som en part i den nya familjecentralen i Karlskoga. Den nuvarande organisationen med två öppna förskolor föreslås upphöra och resurserna överförs till en öppen förskola i den nya familjecentralen i och med att den tas i bruk.

2 Tjänsteskrivelse 2 (6) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 september 2014 Bakgrund I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler i Örebro län. Karlskoga kommun och dåvarande Örebro läns landsting har bedrivit en gemensam familjecentral, Pluto, i lokaler i anslutning till Baggängens vårdcentral. Under de senaste åren har Pluto inte fungerat som en familjecentral utan det är enbart kommunen som haft verksamhet i form av öppen förskola och socialnämndens förebyggande verksamhet Satelliten. Under 2013 påbörjades diskussioner mellan ansvariga på dåvarande landstinget och kommunen angående en ny centralt belägen familjecentral i Karlskoga. En arbetsgrupp tillsattes. I september 2014 ställde sig barn- och utbildningsnämnden och socialnämnd sig positiva till fortsatt utredning och arbete med att ta fram underlag till en ny familjecentral i Karlskoga i samverkan mellan kommun och (landstinget) Region Örebro Län. Den lokal som är aktuell är belägen på Värmlandsvägen. Hyresvärd är KarlskogaHem Arkitekt och arbetsgrupp bestående av företrädare för kommun och Region Örebro län har arbetat fram underlag för prospektering. KarlskogaHem har som hyresvärden gjort beräkningar på kostnader för omställning av befintliga lokaler och beräkning av hyreskostnader. Parallellt har arbete med att utforma den innehållsmässiga delen av verksamheten pågått. Familjecentralen planeras för att innehålla verksamhet inom mödra- och barnhälsovård, förebyggande verksamhet Satelliten och öppen förskola. Efter beslut och genomförd ombyggnad beräknas inflyttning kunna ske under senare delen av första halvåret Ekonomiska konsekvenser Nuläge Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om att reducera antalet öppna förskolor från två till en. Ett tilläggsbeslut fattades att i avvaktan på att en familjecentral skapas bibehålla två öppna förskolor. Det innebär att kostnaderna för en tjänst hanteras i enlighet med beslutet utanför budgeten för öppna förskolan.

3 Tjänsteskrivelse 3 (6) Genom tidigare budgetjustering mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd för lokalerna på Baggängsvägen har BUN inte haft några hyreskostnader för öppna förskolan på Baggängen. BUN:s andel av nuvarande hyreskostnad, 223 tkr, kommer att överföras till BUN:s budget. Nya kostnader för familjecentral För att säkerställa att öppna förskolan på familjecentralen är bemannad under större delen av dagen krävs en personalbemanningen på cirka 1,50 tjänst. Jämfört med innevarande budget uppstår en ny kostnad i form av en 0,75 tjänst. Kostnad 355 tkr. Den angivna hyreskostnaden för den del inom familjecentralen som är öppen förskola samt del av de allmänna utrymmena uppgår till 346 tkr. Differensen mellan tidigare hyreskostand 223 tkr och ny hyreskostand 346 tkr uppgår till 123 tkr. De verksamhetspengar som finns anslagna till öppna förskolan överförs till verksamheten på familjecentralen. En kostnad som inte är fastlagd är BUN:s andel av den samordnarfunktion som ska skapas. Samordnarfunktionen är en viktig del i att skapa en fungerande familjecentral. Uppskattas till cirka 75 tkr. Den totala kostnadsökningen förväntas bli: Personal 355 tkr Hyreskostnader 123 tkr Del av samordnare 75 tkr Summa: 553 tkr Detta innebär att det totala åtagandet för barn- och utbildningsnämndens del i familjecentralen blir följande, 2015-års nivå: Personal 2x75 % BUN:s andel av hyra Del av samordnare Drift Total 710 tkr 346 tkr 75 tkr 25 tkr 1156 tkr Investering i inventarier i form av möbler behöver göras. Någon sådan beräkning är inte genomförd. Bedömningen är att dessa investeringar tas inom nämndens ordinarie investeringsanslag för möbler och inventarier.

4 Tjänsteskrivelse 4 (6) Överväganden Tidiga insatser är avgörande för ett bra och verkningsfullt förebyggande arbete bland föräldrar och barn. Nuvarande principöverenskommelse mellan kommuner och region är föremål för översyn. I den överenskommelse som finns står bland annat att syftet med en familjecentral är: att utifrån hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar samt barn och deras föräldrar en möteplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer som finns att utifrån Barnkonventionen basen i det gemensamma värdegrunden utveckla familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga jämlika villkor. De kostnadsökningar som förslaget innebär är av den storlek att de bör kunna prioriteras i kommande budgetarbete. Ett beslut att gå in i en överenskommelse kring en familjecentral innebär ett långsiktigt åtagande. Målsättningen är att familjecentralen ska vara en verksamhet som finns i Karlskoga över tid. Kontraktstiden för hyresavtalet med KarlskogaHem bedöms ligga på minst 5 år. Öppna förskolan i en familjecentral I en familjecentral ska det finnas en öppen förskola. En öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola och deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet. Den kan också vara ett komplement till förskola och pedagogiskt omsorg. Den öppna förskolan erbjuder barn pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. Verksamheten på öppna förskolan är stimulande för barnen och ska ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Den öppna förskolan utformas både efter barnens och också de vuxna besökarnas behov. Inom den planerade familjecentralen är den öppna förskolan centralt placerad. Placeringen göra att alla föräldrar och barn har möjlighet att möta den öppna förskolan på ett naturligt sätt. Dels genom att delta i den öppna verksamheten men också få möjlighet att ta del av utbud och erbjudanden om riktad verksamhet och gruppverksamhet.

5 Tjänsteskrivelse 5 (6) Familjecentralen i Karlskoga kommer att bli en stor enhet. Nuvarande mödravårdscentraler och barnavårdscentraler koncentreras till familjecentralen. Det betyder att i praktiken alla blivande föräldrar och barn som ska på hälsokontroller tillsammans med sina föräldrar har möjlighet att besöka familjecentralen. Konsekvensen av detta är att den öppna förskolan blir en viktig länk i det förebyggande arbetet men också att nuvarande arbetssätt och arbetsformer kommer att behöva ses över inom öppna förskolan. Nuvarande öppna förskolor Den nuvarande organisationen med två öppna förskolor, en i ordinarie verksamhet och en under tillfälliga former, föreslås upphöra och resurserna överförs till en öppen förskola i den nya familjecentralen i och med att den tas i bruk. Öppna förskolan på biblioteket Nämnden har tidigare fattat beslut om att den ska upphöra och efter tilläggsbeslut att den ska finnas kvar tills familjecentralen startar. Öppna förskolan på biblioteket stänger i och med att familjecentralen öppnar. Öppna förskolan på Baggängsvägen Särskilda förutsättningar gäller för den öppna förskolan på Baggängen i och med att socialförvaltningens lokaler är föremål för renovering och ombyggand. Det innebär att öppna förskolan står utan lämpliga lokaler från sommaren Den bedömning som görs är att det inte finns någon alternativ lokal inom södra området dit verksamheten kan flytta. Som en konsekvens stänger den öppna förskolan på Baggängsvägen från och med sommaren Verksamheten överflyttas till den öppna förskolan på biblioteket från och med starten höstterminen Konsekvensbeskrivning Sociala/kulturella konsekvenser Familjecentralen blir en central mötesplats för alla blivande föräldrar och föräldrar med barn i småbarnsåldern. Den öppna förskolan kommer där att få en central roll. En centralt placerad familjecentral medverkar till att invånare från olika delar av kommunen kommer samman och möts på ett sätt som man i andra sammanhang kanske inte skulle göra. Detta får anses som en positiv effekt av en central lokaliseringen av familjecentralen. Förebyggande arbete bedrivs dels genom generella insatser men också genom riktade insatser till föräldrar och barn i riskgrupper. Tidiga insatser för föräldrar och barn som finns i eller riskerar att hamna

6 Tjänsteskrivelse 6 (6) negativt beteende har positiva effekter på dessa föräldrar och barns utveckling. Den öppna förskolan kan erbjuda både generella insatser men också insatser riktade till speciella grupper. Ekologiska konsekvenser Den centrala placeringen gör det relativt lätt att ta sig till och från verksamheten. Det finns närhet till kollektivtrafik. Gång och cykelvägar är väl utbyggda i anslutning till familjecentralen. För de som åker egen bil finns parkeringsplatser i anslutning till familjecentralen. Ekonomiska konsekvenser Barn- och utbildningsnämnden får utökade kostnader för den öppna förskolan. Sett ur ett samhällsperspektiv är framgångsrika tidiga insatser kostnadseffektiva. Den ökning av kostnader som nämnden har att hantera är sett ur ett övergripande samhällsperspektiv en begränsad kostnadsökning. I budgetarbetet för 2016 förväntas de ökade kostnaderna arbetas in i den rambudget som föreslås. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå som en part i den nya familjecentralen i Karlskoga. 2. Den öppna förskolan på Baggängen upphör i juni 2015 och verksamheten överflyttas till nuvarande öppen förskola på biblioteket K-center. 3. Den samlade öppna förskoleverksamheten, som bedrivs på biblioteket K-center, överflyttas till familjecentralen när den nya familjecentralen startar. Per Blom Förvaltningschef Expedieras till Socialnämnden

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer