Ny familjecentral i Karlskoga

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny familjecentral i Karlskoga"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste åren. En arbetsgrupp, bestående av förträdare för Region Örebro län, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med arkitekt, arbetat med frågan. Ett konkret förslag till utformning av en familjecentral i Karlskoga finns utarbetat. Familjecentralen i Karlskoga innehåller mödra- och barnhälsovård, öppen förskola samt socialförvaltningens förebyggande enhet, Satelliten. Lokalerna hyrs av KarlskogaHem och är centralt belägna på Värmlandsvägen. Region Örebro län och socialförvaltning har ställt sig bakom den överenskommelse som utarbetas. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ingå i familjecentralens arbete med öppen förskola. Inflyttning i familjecentralen planeras under senare delen av första halvåret Barn- och utbildningsnämnden bedriver två öppna förskolor. Öppna förskolans samlade verksamhet överflyttas till familjecentralen när familjecentralen startar våren Barn- och utbildningsnämnden kommer att få utökade kostnader för öppna förskolans del i familjecentralen. Trots detta föreslås att barn- och utbildningsnämndens beslutar att ingå som en part i den nya familjecentralen i Karlskoga. Den nuvarande organisationen med två öppna förskolor föreslås upphöra och resurserna överförs till en öppen förskola i den nya familjecentralen i och med att den tas i bruk.

2 Tjänsteskrivelse 2 (6) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 september 2014 Bakgrund I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler i Örebro län. Karlskoga kommun och dåvarande Örebro läns landsting har bedrivit en gemensam familjecentral, Pluto, i lokaler i anslutning till Baggängens vårdcentral. Under de senaste åren har Pluto inte fungerat som en familjecentral utan det är enbart kommunen som haft verksamhet i form av öppen förskola och socialnämndens förebyggande verksamhet Satelliten. Under 2013 påbörjades diskussioner mellan ansvariga på dåvarande landstinget och kommunen angående en ny centralt belägen familjecentral i Karlskoga. En arbetsgrupp tillsattes. I september 2014 ställde sig barn- och utbildningsnämnden och socialnämnd sig positiva till fortsatt utredning och arbete med att ta fram underlag till en ny familjecentral i Karlskoga i samverkan mellan kommun och (landstinget) Region Örebro Län. Den lokal som är aktuell är belägen på Värmlandsvägen. Hyresvärd är KarlskogaHem Arkitekt och arbetsgrupp bestående av företrädare för kommun och Region Örebro län har arbetat fram underlag för prospektering. KarlskogaHem har som hyresvärden gjort beräkningar på kostnader för omställning av befintliga lokaler och beräkning av hyreskostnader. Parallellt har arbete med att utforma den innehållsmässiga delen av verksamheten pågått. Familjecentralen planeras för att innehålla verksamhet inom mödra- och barnhälsovård, förebyggande verksamhet Satelliten och öppen förskola. Efter beslut och genomförd ombyggnad beräknas inflyttning kunna ske under senare delen av första halvåret Ekonomiska konsekvenser Nuläge Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om att reducera antalet öppna förskolor från två till en. Ett tilläggsbeslut fattades att i avvaktan på att en familjecentral skapas bibehålla två öppna förskolor. Det innebär att kostnaderna för en tjänst hanteras i enlighet med beslutet utanför budgeten för öppna förskolan.

3 Tjänsteskrivelse 3 (6) Genom tidigare budgetjustering mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd för lokalerna på Baggängsvägen har BUN inte haft några hyreskostnader för öppna förskolan på Baggängen. BUN:s andel av nuvarande hyreskostnad, 223 tkr, kommer att överföras till BUN:s budget. Nya kostnader för familjecentral För att säkerställa att öppna förskolan på familjecentralen är bemannad under större delen av dagen krävs en personalbemanningen på cirka 1,50 tjänst. Jämfört med innevarande budget uppstår en ny kostnad i form av en 0,75 tjänst. Kostnad 355 tkr. Den angivna hyreskostnaden för den del inom familjecentralen som är öppen förskola samt del av de allmänna utrymmena uppgår till 346 tkr. Differensen mellan tidigare hyreskostand 223 tkr och ny hyreskostand 346 tkr uppgår till 123 tkr. De verksamhetspengar som finns anslagna till öppna förskolan överförs till verksamheten på familjecentralen. En kostnad som inte är fastlagd är BUN:s andel av den samordnarfunktion som ska skapas. Samordnarfunktionen är en viktig del i att skapa en fungerande familjecentral. Uppskattas till cirka 75 tkr. Den totala kostnadsökningen förväntas bli: Personal 355 tkr Hyreskostnader 123 tkr Del av samordnare 75 tkr Summa: 553 tkr Detta innebär att det totala åtagandet för barn- och utbildningsnämndens del i familjecentralen blir följande, 2015-års nivå: Personal 2x75 % BUN:s andel av hyra Del av samordnare Drift Total 710 tkr 346 tkr 75 tkr 25 tkr 1156 tkr Investering i inventarier i form av möbler behöver göras. Någon sådan beräkning är inte genomförd. Bedömningen är att dessa investeringar tas inom nämndens ordinarie investeringsanslag för möbler och inventarier.

4 Tjänsteskrivelse 4 (6) Överväganden Tidiga insatser är avgörande för ett bra och verkningsfullt förebyggande arbete bland föräldrar och barn. Nuvarande principöverenskommelse mellan kommuner och region är föremål för översyn. I den överenskommelse som finns står bland annat att syftet med en familjecentral är: att utifrån hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar samt barn och deras föräldrar en möteplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer som finns att utifrån Barnkonventionen basen i det gemensamma värdegrunden utveckla familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga jämlika villkor. De kostnadsökningar som förslaget innebär är av den storlek att de bör kunna prioriteras i kommande budgetarbete. Ett beslut att gå in i en överenskommelse kring en familjecentral innebär ett långsiktigt åtagande. Målsättningen är att familjecentralen ska vara en verksamhet som finns i Karlskoga över tid. Kontraktstiden för hyresavtalet med KarlskogaHem bedöms ligga på minst 5 år. Öppna förskolan i en familjecentral I en familjecentral ska det finnas en öppen förskola. En öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola och deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet. Den kan också vara ett komplement till förskola och pedagogiskt omsorg. Den öppna förskolan erbjuder barn pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. Verksamheten på öppna förskolan är stimulande för barnen och ska ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Den öppna förskolan utformas både efter barnens och också de vuxna besökarnas behov. Inom den planerade familjecentralen är den öppna förskolan centralt placerad. Placeringen göra att alla föräldrar och barn har möjlighet att möta den öppna förskolan på ett naturligt sätt. Dels genom att delta i den öppna verksamheten men också få möjlighet att ta del av utbud och erbjudanden om riktad verksamhet och gruppverksamhet.

5 Tjänsteskrivelse 5 (6) Familjecentralen i Karlskoga kommer att bli en stor enhet. Nuvarande mödravårdscentraler och barnavårdscentraler koncentreras till familjecentralen. Det betyder att i praktiken alla blivande föräldrar och barn som ska på hälsokontroller tillsammans med sina föräldrar har möjlighet att besöka familjecentralen. Konsekvensen av detta är att den öppna förskolan blir en viktig länk i det förebyggande arbetet men också att nuvarande arbetssätt och arbetsformer kommer att behöva ses över inom öppna förskolan. Nuvarande öppna förskolor Den nuvarande organisationen med två öppna förskolor, en i ordinarie verksamhet och en under tillfälliga former, föreslås upphöra och resurserna överförs till en öppen förskola i den nya familjecentralen i och med att den tas i bruk. Öppna förskolan på biblioteket Nämnden har tidigare fattat beslut om att den ska upphöra och efter tilläggsbeslut att den ska finnas kvar tills familjecentralen startar. Öppna förskolan på biblioteket stänger i och med att familjecentralen öppnar. Öppna förskolan på Baggängsvägen Särskilda förutsättningar gäller för den öppna förskolan på Baggängen i och med att socialförvaltningens lokaler är föremål för renovering och ombyggand. Det innebär att öppna förskolan står utan lämpliga lokaler från sommaren Den bedömning som görs är att det inte finns någon alternativ lokal inom södra området dit verksamheten kan flytta. Som en konsekvens stänger den öppna förskolan på Baggängsvägen från och med sommaren Verksamheten överflyttas till den öppna förskolan på biblioteket från och med starten höstterminen Konsekvensbeskrivning Sociala/kulturella konsekvenser Familjecentralen blir en central mötesplats för alla blivande föräldrar och föräldrar med barn i småbarnsåldern. Den öppna förskolan kommer där att få en central roll. En centralt placerad familjecentral medverkar till att invånare från olika delar av kommunen kommer samman och möts på ett sätt som man i andra sammanhang kanske inte skulle göra. Detta får anses som en positiv effekt av en central lokaliseringen av familjecentralen. Förebyggande arbete bedrivs dels genom generella insatser men också genom riktade insatser till föräldrar och barn i riskgrupper. Tidiga insatser för föräldrar och barn som finns i eller riskerar att hamna

6 Tjänsteskrivelse 6 (6) negativt beteende har positiva effekter på dessa föräldrar och barns utveckling. Den öppna förskolan kan erbjuda både generella insatser men också insatser riktade till speciella grupper. Ekologiska konsekvenser Den centrala placeringen gör det relativt lätt att ta sig till och från verksamheten. Det finns närhet till kollektivtrafik. Gång och cykelvägar är väl utbyggda i anslutning till familjecentralen. För de som åker egen bil finns parkeringsplatser i anslutning till familjecentralen. Ekonomiska konsekvenser Barn- och utbildningsnämnden får utökade kostnader för den öppna förskolan. Sett ur ett samhällsperspektiv är framgångsrika tidiga insatser kostnadseffektiva. Den ökning av kostnader som nämnden har att hantera är sett ur ett övergripande samhällsperspektiv en begränsad kostnadsökning. I budgetarbetet för 2016 förväntas de ökade kostnaderna arbetas in i den rambudget som föreslås. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingå som en part i den nya familjecentralen i Karlskoga. 2. Den öppna förskolan på Baggängen upphör i juni 2015 och verksamheten överflyttas till nuvarande öppen förskola på biblioteket K-center. 3. Den samlade öppna förskoleverksamheten, som bedrivs på biblioteket K-center, överflyttas till familjecentralen när den nya familjecentralen startar. Per Blom Förvaltningschef Expedieras till Socialnämnden

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad 1 Inledning Denna Vägledning för öppna förskolorna inom Göteborgs Stad är framtagen med syfte att tydliggöra rollen och uppdraget

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2018-10-05 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Uppföljning av projektet familjecoacher

Uppföljning av projektet familjecoacher Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-11-05 SN 2012.0047 Handläggare: Unni Johansson, 22. socialkansliet Socialnämnden Uppföljning av projektet familjecoacher Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen och

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL mellan Landstinget i Värmland och Forshaga kommun 1. Inledning Familjecentrum är en familjecentral, en byggnad med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

3 Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i

3 Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-20 Ärende 3 Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län gällande samverkan i familjecentral Egna anteckningar 19191 LJUSNARSBERGS KOMMUN [9191

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Ansökan från Vårdcentralen Smeden om bildande av en familjecentral

Ansökan från Vårdcentralen Smeden om bildande av en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-16 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten SOCN/2017:122 Katarina Andersson, 016-710 1086 Socialnämnden Ansökan från Vårdcentralen Smeden

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Ärende 18. Motion om att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman

Ärende 18. Motion om att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman Ärende 18 Motion om att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman Tjänsteskrivelse 1(3) 2018-10-02 KS. 2018-00207 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Sandra Karlsson Svar på motion om

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie Gustafsson 2012-01-16 Sida 1 (3) Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Uppdraget Vilgotgruppens arbetsgrupp för barn-

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Ärende 26. Motion om att skapa ekonomiska förutsättningar för förebyggande arbete för barn och unga

Ärende 26. Motion om att skapa ekonomiska förutsättningar för förebyggande arbete för barn och unga Ärende 26 Motion om att skapa ekonomiska förutsättningar för förebyggande arbete för barn och unga Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-11-28 KS 2018-00140 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian

Läs mer

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort 2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Ärende 11. Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan

Ärende 11. Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan Ärende 11 Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan Tjänsteskrivelse 1 (2) 2019-01-23 KS 2019-00080 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar

Läs mer

familjecentral i centrala Eskilstuna.

familjecentral i centrala Eskilstuna. Kommunstyrelsen 2018-04-17 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:404 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (4) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att undersöka behovet av och förutsättningar

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby Dnr: Dnr: Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby 2017-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER... 3 2 AVTALSTID... 3 3 AVTALETS FORM OCH SYFTE... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET...

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Ärende 19. Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor

Ärende 19. Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor Ärende 19 Motion om att införa en generationsbrygga mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor Tjänsteskrivelse 1(3) 2019-06-24 KS 2018-00530 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2018 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum

27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-01 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2016/93 27 Inrättande av pedagogisk omsorg i Gudmuntorp och Norra Rörum Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Datum Beslut avseende förhyrning av förskola på Södra Källtorp

Datum Beslut avseende förhyrning av förskola på Södra Källtorp TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-05-15 Sida 1 (2) Diarienr FSN 2018/00446-3.6.1 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Nysveen Epost: marie.nysveen@vasteras.se P. 21 Kopia till Kommunstyrelsen Kristina Tykosson

Läs mer

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018 Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården SSOF 19 april 2018 Tyra Warfvinge Avdelningen för vård och omsorg tyra.warfvinge@skl.se 08-452 79 12 Överenskommelser? Används inom områden som

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Uppföljning av placerade barns utbildning

Uppföljning av placerade barns utbildning SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2017-04-05 SCN-2017-0193 Kjerstin Tejre Socialnämnden Uppföljning av placerade barns utbildning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Återremiss angående vuxennärvaro i skolan Sammanfattning Börje Engholm, Marketta Loiske och Daniel Ekelund, Miljöpartiet, har i

Läs mer

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 1 (11) Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2014. Annan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 2014-12-01 BUN 2014.0005 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015

Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015 1 (10) Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015 Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2015. Annan

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Kommunstyrelsen 2017-09-25 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:552 Annica Burridge 016-710 20 55 1 (3) Kommunstyrelsen Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud

Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-06-05 BUN 2013/0422 0480/45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Inrättande av barnskyddsombud på varje förskoleenhet

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Växjö stads- och stationshus - svar på återremiss

Växjö stads- och stationshus - svar på återremiss Växjö stads- och stationshus - svar på återremiss Bakgrund återremiss 1. En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning

Läs mer

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(5) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro. Bollnäs kommun. November 2005.

Revisionsrapport. Granskning av. Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro. Bollnäs kommun. November 2005. Revisionsrapport Granskning av Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro Bollnäs kommun November 2005 Lena Forssell INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...3

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Pahlstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, P 18 1 (3) HSN 2016-0143 Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

222 Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (KSKF/2017:552)

222 Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (KSKF/2017:552) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 222 Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (KSKF/2017:552) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2019 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Uppdraget sid. 3 3. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 3.1 Vision sid. 3 3.2 Familjecentralernas mål

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2010-02-23 Handläggare: Inger Norman Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Förslag till riktlinjer för samverkan

Läs mer

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 09:00 09:30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

Process för framtagande av ny folkhälsostrategi

Process för framtagande av ny folkhälsostrategi Tjänsteskrivelse 1 (5) Handläggare Henrik Svensson Process för framtagande av ny folkhälsostrategi Förslag till beslut 1. Process för framtagande av en ny folkhälsostrategi fastställs enligt förslaget.

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Yttrande över återremiss av motion angående Rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Yttrande över återremiss av motion angående Rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet YTTRANDE Tyresö kommun 2010-09-29 1 (5) Ulrica Andersson Diarienummer 2007/KS 125 2007/BUN437 610 Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över återremiss av motion angående Rättvisa villkor för enskild och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-11 Diarienummer N138-0027/11 Sektor Kultur och fritid Michael Göransson Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@xxxxxx.goteborg.se Mötesplats Amhult

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (7)

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (7) 1 (7) UTBILDNINGSKONTORET Handläggare Margareta Wängdahl 2019-01-11 Dnr BUN 2013-05367-710 Antagen av nämnd 2018-03-13, 36 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

216 Samlad måltidsorganisation (KSKF/2017:262)

216 Samlad måltidsorganisation (KSKF/2017:262) 1(5) 216 Samlad måltidsorganisation (KSKF/2017:262) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. En samlad måltidsorganisation införs i kommunen från och med den 1 januari 2019. Måltidsorganisationens nämndtillhörighet

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS

Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-16 36 Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt. KS 2016-52 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 125 Dnr KS/2017:316. Svar på medborgarförslag angående samordning av hedersrelaterat våld

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 125 Dnr KS/2017:316. Svar på medborgarförslag angående samordning av hedersrelaterat våld Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-08-06 1 (2) Sida 125 Dnr KS/2017:316 Svar på medborgarförslag angående samordning av hedersrelaterat våld Bakgrund Marlene Stenman har

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-03-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 12 Sida 1 av 12 Tid och plats Onsdagen den 18 mars kl. 18.30-20.45 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Ann-Sofie Fridehjelm

Läs mer

KF Ärende 39. Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel"

KF Ärende 39. Motion om planering för att utveckla ett Idrottscentrum Alfred Nobel KF Ärende 39 Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel" Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-11-01 KS 2018.00220 Handläggare Bosse Björk Svar på motion om långsiktig planering och

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer