Budgetrapport för budget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetrapport för budget 2014"

Transkript

1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2014 Mönsterås kommuns rambudget för 2014 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2014 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2014 budgeterades till 0,64 mnkr, för 2015 till 0,62 mnkr och för 2016 till 2,66 mnkr. I ramförslagen för 2014 och 2015 ligger en besparingspost med 4,00 mnkr respektive 1,00 mnkr som ska arbetas in i budgetrapporten om inte skatteunderlaget förändras positivt vid höstpropositionen. Tillförda medel vid beslutet i kommunfullmäktige i juni. De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Kommunledning Effektiviseringskravet om 160 tkr läggs in. I övrigt ligger ramen oförändrad från Under hösten har 500 tkr av effektiviseringen från kommunledningskontoret finansierats av kommunledning samt att utbetalningen med 70 tkr som är ett anslag till regionförbundet för aktiviteter inom turism lagts under turismsamordnaren på kommunledningskontoret. Kommunledningskontor Effektiviseringskrav motsvarar 520 tkr. Totalt har ramen minskats med tkr och ska hämtas på ett högre intäktskrav från kommunens fibersatsning. Under 2013 diskuteras att Mönsterås kommun ska gå med i en gemensam inköpscentral som Västerviks kommun ansvarar för. Finansieringen av inköpscentralen görs genom att upphandlande förvaltningar står för kostnaden. Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: Sidan 1

2 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Förändringar under hösten är: Ramflytt från kommunledning med 500 tkr för att finansiera del av effektivisering Ramflytt med 274 tkr för finansiering av friskvårdssamordnare. De medel har tidigare budgeterats under tekniska, 84 tkr, samt barn- och utbildning och socialförvaltning med 95 tkr vardera. Finansiering av inköpscentral har hämtats genom egen finansiering 160 tkr, samt 160 tkr från förvaltningarna tekniska, barn- och utbildning samt socialförvaltning. Flytt av medel för utbetalning av anslaget till regionförbundet för aktiviteter inom turism från kommun ledning till kommunledningskontor med 70 tkr. Teknisk förvaltning Effektivisering om tkr har lagts in. Förändringar under hösten: Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledning 84 tkr Finansiering av inköpscentral 160 tkr till kommunledningskontoret Övertagande av hyra och el för Blåklockan från barn- och utbildning 210 tkr Övertagande av hyra och el för Älgen från barn- och utbildning 95 tkr Övertagande av hyra och el för Solhem från barn- och utbildning 700 tkr Överföringen av budget för Blåklockan, Älgen och Solhem är en följd av att kommunen ska bygga ny förskola och nattdagis samt att verksamheten på Solhem planeras att flytta till nya lokaler. De externa hyrorna är en del av finansieringen av de kostnader som uppstår efter om-/nybyggnationerna. Byggnadsnämnd Ökat intäktskrav läggs in med 50 tkr. Föreningsnämnd Effektiviseringskrav med 40 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Kulturnämnd Effektiviseringskrav med 100 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Miljönämnd Effektiviseringskrav med 50 tkr har lagts in. I övrigt är ramen oförändrad. Barn- och utbildningsnämnd Av effektiviseringskravet om tkr har hänsyn tagits för skolskjutskostnader som förs över till nämnden i samband med skatteväxlingen. I beräkningsunderlaget till skatteväxlingen innebär detta 700 tkr. Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: Sidan 2

3 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen För ökat tryck inom barnomsorgen läggs 550 tkr. Reduceringsposten läggs därför till tkr. I ramen beräknas även nattdagis integration som ger en effektivisering. I vårpropositionen finns inga klara besked om skattemedel för gymnasieskolan. Dock aviseras en minskning. Samtidigt aviseras om riktade bidrag till skolan. Dessa faktorer arbetas in under budgetrapporten i höst. Förändringar under hösten: Ramen tillförs 333 tkr för ökad undervisningstid i matematik. Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledningskontoret 95 tkr Ramflytt finansiering av inköpscentral till kommunledningskontoret 160 tkr Ramflytt hyra och el för Blåklockan till tekniska förvaltningen 210 tkr Ramflytt hyra och el för Älgen till tekniska förvaltningen 95 tkr Ramflytt hyra och el för Solhem till tekniska förvaltningen 700 tkr Socialnämnd Effektiviseringskravet är tkr men Dessa tkr återförs som en förstärkning av nattpersonalen inom de särskilda boendena. Socialnämnden har i särskilt beslut tillförts tkr för 2013 för boendet Linden. Tillskottet följer även med i flerårsplanen. Socialnämnden ska på sikt lägga ner avdelningen Linden. När detta sker ska dessa medel återföras till kommunstyrelsen. Boendet Linden ska tömmas ut under våren 2014 varav ramen minskas med tkr under 2014 och resterande tkr reduceras ramen Förändringar under hösten: Ramen minskas med tkr för boendet Linden. Full effekt tkr beräknas till 2015 Ramflytt budget för friskvårdssamordnare till kommunledningskontoret 95 tkr Ramflytt finansiering av inköpscentral till kommunledningskontoret 160 tkr Övriga nämnder För val 2014 har lagts in 300 tkr samt en ramökning på partistödet med 44 tkr. Sidan 3

4 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2014 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Budget Skatte- Ram- Tillägg Löne- Budget (mnkr) 2014 underlag flytt ökningar 2014 Kommunledning 10,07-0,07 0,03 10,03 Kommunledningskontor 32,16 0,82 0,53 33,51 Tekniskt kontor 97,19 0,76 1,91 99,86 Byggnadsnämnd -0,15 0,01-0,14 Kommunala bolag 2,41 0,00 2,41 Föreningsnämnd 2,96 0,00 2,97 Kulturnämnd 6,88 0,12 7,00 Miljönämnd 3,41 0,08 3,50 Barn- och utbildningsnämnd 214,76-1,26 0,33 5,68 219,51 Socialnämnd 228,08-2,26 5,34 231,16 Övriga nämnder 2,28 0,04 0,01 2,33 Nämnderna totalt 600,05 0,38 13,71 612,13 Effektivisering 1,5% 0,00 Finans 37,63-0,38-13,71 23,09 Skatter- och bidrag -632,13-1,24-635,23 Skatteutjämning -1,86 Besparingsuppdrag -4,00 2,00 Ram 0,31 0,00 0,00 0,00 Sidan 4

5 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 13:17. Under sommaren och hösten har prognosen för skatteunderlaget förändrats. Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 13:53. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget, inklusive förändrad befolkningsprognos, ökat med 1,24 mnkr för 2014 från vårpropositionen. För 2015 ökar skatteunderlaget markant mot tidigare prognoser och ökar med 4,81 mnkr och för 2016 ökar skatteunderlaget med 9,47 mnkr. Att prognosen för skatterna ökar beror främst på att omvärldsanalysen visar på att den globala finanskrisen, där ett flertal länder har problem med sin statsskuld, beräknas att få en lösning. Detta kommer att få effekter för exporten och arbetsmarknaden i Sverige, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårprop 13:17 627,24 633,99 650,22 670,26 Höstbudget 13:53 627,73 635,23 655,03 679,73 702,00 Om ramarna lämnas oförändrade innebär det senaste skatteunderlaget att kommunen visar på ett överskott 2015 med 4,59 mnkr och ett överskott med 12,29 mnkr Det är först 2016 som kommunen når sitt finansiella mål om att ha 2 procent av skatteunderlaget i resultat. En anledning till detta är att tillväxten varit låg under den globala finanskrisen och når en normal nivå först Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Samtliga löneökningar är utlagda på respektive förvaltning. Den totala löneökningen uppgår till 13,71 mnkr Sidan 5

6 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2015 och 2016 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren förändrats markant. Det finns signaler som pekar på att den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras i planperioden. Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,03 10,03 10,03 Kommunledningskontor 33,51 33,51 33,51 Tekniskt kontor 99,86 99,86 99,86 Byggnadsnämnd -0,14-0,14-0,14 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,97 2,97 2,97 Kulturnämnd 7,00 7,00 7,00 Miljönämnd 3,50 3,50 3,50 Barn- och utbildningsnämnd 219,51 219,51 219,51 Socialnämnd 231,16 230,16 230,16 Övriga nämnder 2,33 2,00 2,00 Nämnderna totalt 612,13 610,81 610,81 Effektivisering 1,5% Finans 23,09 39,63 56,63 Skatter- och bidrag -635,23-655,03-679,73 Skatteutjämning Besparingsuppdrag Ram 0,00 4,59 12,29 Uppdrag I budgetdokumentet som antogs i juni månad finns ett antal uppdrag som beslutades av kommunfullmäktige i juni Under hösten har dessa kompletterats med: Kulturnämnden får i uppdrag att revidera biblioteksplanen. Sidan 6

7 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2014 är 58,2 mnkr. En stor satsning sker på optiskt fibernät till kommunens invånare och företag. Total ligger 30 miljoner kronor under perioden Målsättningen är att kunna nå 75 procent av kommunens företag och invånare till slutet av Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 35 miljoner, där ombyggnaden av Krungårsskolan påbörjats under Andra skolprojekt är bl a ny förskola i Mölstad, ombyggnad av Elgerumsskolan och paviljongen på förskolan. Utöver dessa satsningar kommer även lokalen för fritidsgården Solhem att ersättas samt lokal och utrustning för teknikcollege. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås 4,0 miljoner, cykelvägar (GC-vägar) 5,7 miljoner, energiåtgärder 6,0 miljoner samt VA-nätet i Finsjö. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,6 miljoner år Dock är diskussionerna kring familjecentralen med Landstinget inte framme vid en lösning och budgeten kan förändras när planerna är klara. Investeringsvolymen under planperioden ligger på 98,3 miljoner för skattefinansierade verksamheter och 49 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 19,3 miljoner kronor under planperioden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 7

8 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget för förvaltning/avdelning Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning Stadsnät Kommunledningskontor Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Räddningstjänst Vatten- och avlopp Gata/Park Avfall Tekniskt kontor Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Föreningsnämnd Bibliotek Kulturnämnd Gemensam administration Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningsövergripande Omsorg äldre Socialnämnd Investeringsbudget Totalt Investeringar över 2,0 mnkr i planperioden Budget Budget Budget Investering IT-investeringar inkl. skola Publikt nät Skolfastigheter Krungårdskolan Miljö- och energiåtgärder Köksombyggnader Teknikcollege/hemkunskap Parkskolan Familjecentral Hamnområdet Mönsterås Räddningsfordon Avloppsverk, komplettering Vatten- o avloppsledningar sanerering VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Parker och lekplatser Ombyggnad gator o vägar Oknö beläggning o belysning Ombyggnad GC-vägar Renhållningsfordon vågutrustning Skolan inventarier Socialförfaltning IT-system Sidan 8

9 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2013 är 15,0 mnkr. För 2014 beräknas dessa lån att kvarstå. Lånet förfaller till betalning/omplacering Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (minskad med kr från 2013). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (Ökat kr från 2013). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat från 2013). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (Minskat med kr från 2013). Förslag till beslut Att anta ändrade ramar för budget 2014 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag. Att anta nya uppdrag till verksamheterna Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef Sidan 9

10 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2014 med efp Budget Nämnd/förvaltning Kommunledning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kommunledning Summa Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Kommunledningskontor Summa Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Tekniskt kontor Summa Byggnadsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Byggnadsnämnd Summa Kommunala bolag Verksamhetens kostnader Kommunala bolag Summa Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Föreningsnämnd Summa Kulturnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Kulturnämnd Summa Miljönämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Miljönämnd Summa Barn- och utbildningsnämndverksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Barn- och utbildningsnämnd Summa Socialnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Socialnämnd Summa Övriga nämnder Valnämnd Överförmyndarnämnd Kommunal revision Partistöd Övriga nämnder Totalsumma Sidan 10

11 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad VA-renhållningssystem Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Aktiv utrustning nätverk Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter Kostnad Skolgårdar Kostnad Krungårdskolan Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Rivning byggnader Kostnad Föreningshuset Kostnad Köksombyggnader Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Teknikcollege/hemkunskap Parkskolan Kostnad Familjecentral Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Skulptörvägen Intäkt Oknebäck Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Smittegårdsvägen Intäkt Mark Totalt Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: Sidan 11

12 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad Invallningsmaterial Kostnad Räddningstjänst Totalt Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Utbyte fordon avloppsverk Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Gata/Park Friluftsanläggning, badbryggor Kostnad Parker och lekplatser Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Oknö beläggning o belysning Kostnad Miljöprojekt våtmarker Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad GS fordon Kostnad Gata/Park Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad Bibliotek Totalt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Totalt Sidan 12

13 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd,. övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 845 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 315 tkr. Båda beloppen har budgeterats i enlighet med de avgiftsnivåer som beslutats. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 725 tkr vilket är oförändrad ram från budget Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med tkr. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats 900 tkr. För anslag till föreningsbidrag anslås tkr. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om att sätta extra fokus på temat hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft, genom att säga ja till en tillväxtstrategi för Mönsterås kommun. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Detta dokument ska följas upp av kommunens nämnder/förvaltningar och bolag i det dagliga arbetet, i budgeten och i olika handlingsplaner. Ett annat exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling En stor del av Mönsterås kommuns tillväxtarbete handlar om befolkningsfrågan och om önskan att bli fler. Vi fokuserar på faktorer som har avgjort människors val av att i närtid ha flyttat till Mönsterås, varför vi bl.a. inrättar ett inflyttarnärverk, tydliggör inflyttarservice och målgruppsanpassar marknadsföringen. För tillväxt i Mönsterås kommun är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad.utifrån den demografiska realiteten behöver nya centralt placerade och tillgänglighetsanpassade bostäder planeras och byggas under de kommande åren, för att motsvara behovet av efterfrågad standard på seniorboenden. Efter genomförd strategidag 2013 har utsedd arbetsgrupp under ledning av projektanställd uppdraget att ta fram en genomförandeplan som lägger grunden för planering av lägenhets- och seniorboende samt fokus på tillgänglighetsaspekter. Genomförandeplan för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för seniorer bearbetas i mindre arbetsgrupper med uppgift att: Skapa möjligheter för trygghetsboenden Förbättra tillgängligheten i det ordinarie Bostadsbeståndet Skapa strategi för fler seniorboenden Skapa möjligheter för ökad trygghet och Service med teknik För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Under 2013 har arbetet påbörjats med en turismstrategi som arbetas fram tillsammans med näringsliv och andra intressenter. Marknadsföringen av Kronobäck och övriga etableringsområden ska vara aktiv för att nå befintliga företag och nya potentiella intressenter. Genom att stimulera alternativa driftsformer och avknoppningar från den offentliga sektorn främjas ökat företagande, mångfald och valfrihet. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2014 fortsätter; Sidan 13

14 - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias Underleverantörsmässa. - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Mönsterås kommun ingår i en utbildning som anordnats av SKL samt att en genussamordnare har visstidsanställts för att implementera arbetet i organisationen. Under 2013 och 2014 kommer ett ramverk kring dessa frågor att skrivas. Syftet är att på så sätt ge ett stöd till kommunens chefer i arbetet med att uppnå verksamhetsmålet. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60% av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max kronor per år. Friskvårdssamordnaren har i uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunstyrelsen beslutade vid sista bilupphandlingen att endast miljöbilar ska leasas. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att få fler vindkraftverk till kommunen samt att upphandla ett vindkraftverk för den egna elkonsumtionen i koncernen. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar med att uppnå målet. Arbetet med målen ovan förväntas ge positiv effekt för kommunens invånare vilket bör påverka bedömningen av hälsotillståndet. Sidan 14

15 Grupperingar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Pensionärsråd Kommunövergripande utredningar Översiktsplan Uppdragsersättning MUAB Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder Gemensam verksamhet Kollektivtrafik KLT Föreningsbidrag Summa Sidan 15

16 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning samt säkerhetsfrågor. också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för Driftbudget tjänsteföretag. Ramen är minskad med 1,0 mnkr från föregående år. Kommunledningskontoret har i effektiviseringen lagt ett högre intäktskrav på fibernätet. Nytt i budget för 2014 är att den tidigare fördelade tjänsten som friskvårdssamordnare budgeteras till fullo under kommunledningskontoret. Mönsterås kommun har skrivit ett samverkansavtal med Västerviks inköpscentral. Medel har fördelats inom ram till turism för ökad marknadsföring. Inom ansvaret ligger även marknadsföring av badplatser. Turistsamordnaren arbetar även tillsammans med tekniska förvaltningen med genomgång av kommunens badplatser med syfte att höja standarden för badgästerna. Medel för underhåll av badplatser ligger under tekniska förvaltningen. Investeringsbudget Kommunledningskontoret ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen och har under tre år budgeterat totalt 30 mnkr fördelat på 10 mnkr per år. Kommunens gemensamma IT har en investeringsbudget som uppgår till 5,8 mnkr varav 3,2 mnkr är öronmärkt till barn- och utbildningsverksamhet. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås samt uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket Kommunledningskontoret har ansvaret för att kommunens hemsida, marknadsföring och turism vilka är viktiga faktorer för en hög attraktionskraft. Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 beslut om att sätta extra fokus på temat hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft, genom att säga ja till en tillväxtstrategi för Mönsterås kommun. Programmet innehåller 15 lokala utvecklingsområden, som bedöms vara av stor betydelse för den lokala utvecklingen. Detta dokument ska följas upp av kommunens nämnder/förvaltningar och bolag i det dagliga arbetet, i budgeten och i olika handlingsplaner. Mönsterås kommun deltar i SKL:s kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare, och fick under 2013 Nöjd-Kund-Index (NKI) 73, vilket är ett högt betyg i landet och det högsta betyget i länet. Mönsterås kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning, som redovisar tre betyg: Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Mönsterås betyg är i alla tre delar högre än såväl landets som länets betyg; NRI för Mönsterås är 64 (landet 59), NMI 61 (53) och NII 48 (39). Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 4,5 procent för mandatperioden. Sidan 16

17 Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Kommunledningskontoret kommer att arbeta aktivt med att ta fram ett ramverk som ska finnas som ett regelverk samt även vara avstämningsbart. Under 2013 och del av 2014 finns en visstidsanställning som främst arbetar med att föra ut informationen till verksamheterna. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 IT-avdelningen använder så kallade bladservrar. För drift av bladservrar åtgår mindre energi än för traditionella servrar med samma prestanda. Dessutom minskar nedkylningsbehovet, vilket också ger lägre energiåtgång. Under 2013/2014 byts serverhallen ut och kommer efter detta kräva mindre elenergi. Kommunens senaste bilupphandling upprättades med inriktning på att samtliga bilar som leasas eller köps in ska var miljöbilar. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Arbetet med turism och information är ett sätt att framföra positiv information och öka invånarnas bedömning över sitt hälsotillstånd. Sidan 17

18 Driftbudget Område Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kommunledningskontoret gemensamt Förvaltningsinventarier Utvecklingsresurs Kansliavdelning Telefonväxel Telefoni Informationsavdelning Beredskap / Civilförsvar Hemsändningsbidrag Turistbyrån Ekonomiavdelning Personalavdelning Kommunövergripande personalinsatser Friskvård Företagshälsovård Fackliga företrädare IT-avdelning IT-Support och service IT- Drift och underhåll Fastighetsnät Data Servrar och gemensam hårdvara IT-Utveckling Publika nät Vaktmästeri/Kopiering Sysselsättning enl AB Rehabilitering Sysselsättning enl BEA Feriearbete Summa Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Aktiv utrustning nätverk Kostnad Investering datorer/nät BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Publikt nät Kostnad Stadsnät Kommunledningskontor Totalt Sidan 18

19 Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska förvaltningens rambudget för år 2014 har minskats med kr i jämförelse med 2013 års budget. Denna besparing sker inom följande verksamheter: eldriftskonto kr, kost- och städtjänst kr, fastighetsavdelningen kr och räddningstjänsten kr. Då lokalytor tillkommer, fler bostadsområden byggs, fler barn skrivs in i förskolor, behoven ökar avseende specialkost inom skolan, kraven på grönyteskötsel ökar, prisbilden ökar på köpta varor och tjänster, statlig medfinansiering till utbildning av brandmän halveras mm gör att effektiviseringar och besparingar blir svårare att genomföra. Detta innebär att Tekniska förvaltningen måste spara ytterligare cirka kronor för Detta kan eventuellt hämtas hem med hjälp av nya avtalsupphandlingar. landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet mm. Förvaltningens kontorspersonal ska göra tre företagsbesök per år. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickors och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Förvaltningen har en samordnare för detta arbete. Förvaltningschef, alla avdelningsansvariga och ytterligare tre personer har gått SKL:s grundkurs, omfattande tre dagar, i jämställdhetsintegrering. Kartläggning och kompetenshöjning pågår inom alla verksamheter. Verksamhetsmål Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. I SKL:s senaste mätning av kundnöjdhet avseende myndighetsutövning hamnade kommunens bygglovgivning och brandtillsyn högt upp på sverigerankingen. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla handläggare har utbildats i projektledning för att kunna driva projekt på ett effektivt sätt. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs på ett nationellt plan. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden mm skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med dialogverktyget för bättre arbetsplatsträffar. Alla nya arbetsledare har utbildats i samtalsteknik. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler mm. Förvaltningen har minst en hälsoinspiratör per avdelning, som är pådrivande för att få fler anställda att utnyttja de ca 20 motionsaktiviteter som kommunen erbjuder. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Sjuktalen per september år 2013 var 4,4 procent. Förvaltningen har under året haft flera långtidssjukskrivna, med negativa prognoser, men med de senaste två årens sjuktal- 3,5 procent år 2011 och 4,7 procent år 2012, bör förvaltningen klara målet. Sidan 19

20 Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar bör synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från år 2009 med 10 procent till år 2014 och med 15 procent till år Tekniska förvaltningen är i egenskap av fastighetsförvaltare en stor energiförbrukare. Detta samt det faktum att förvaltningen står för driften av den tekniska servicen i kommunen, gör att målen om minskad energi och övergången mot en fossilbränslefri kommun i allra högsta grad berör verksamheterna. I alla kommunala fastigheter sker uppvärmningen med fjärrvärme från Södra Cell eller biobränsleeldade panncentraler, vilket innebär att det fossila bränslet är utfasat, från och med våren Med hjälp av Sweco har energideklarationer och energianalyser genomförts för alla kommunala fastigheter, dessa är bra och viktiga underlag för att prioritera energieffektiviseringarna i kommunala fastigheter. Med de energiåtgärder som har genomförts och genomförs kommer energianvändningen från år 2009 att ha minskat med cirka 10 procent till år Arbetet med fjärrcykellederna går planenligt och målsättningen är att Mönsterås, Blomstermåla, Ålem och Timmernabben kommer att ha en sammanhängande cykelväg år En utredning pågår avseende utsortering av matavfall från hushållsavfallet. Målet är att 35 procent ska utsorteras. Transporter står för en stor del av energiförbrukningen och framför allt klimatutsläpp från fossila bränslen. För persontransporter nyttjar idag förvaltningen egna fordon, dessa kommer successivt att ersättas av miljövänligare alternativ. Under året har ytterligare en elmoped inköpts. Förvaltningen följer också den kommunala resepolicyn, vilket främjar miljövänliga och resurssnåla alternativ. I takt med att förvaltningens mindre transportfordon ska bytas kommer detta att ske med miljövänliga alternativ, som nu börjar komma på marknaden. Uppföljning av vidtagna åtgärder inom transportsektorn är mätbara genom volymförändringar i såväl energi, sträcka och bränsleslag. Andra uthållighetsfrågor som förvaltningen arbetar med är ekologiska livsmedel i köken. Det nationella målet är 25 % och kommunen placerar sig redan idag bland de 20 främsta i landet. År 2013 kommer andelen ekologiska livsmedel att uppgå till cirka 35 procent. Förvaltningen ger såväl allmänhet som företag rådgivning avseende klimat-, energi- och transportfrågor. Tillsammans med Miljökontoret samverkar förvaltningen i olika klimatgrupperingar. Investeringsbudget Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 27 miljoner kronor, där en ny förskola vid Möllstadskolan kommer att stå klar till sommaren Förskolan byggs som ett passivhus. Andra projekt är ny cafédel vid Krungårdsskolan, ombyggnad av Elgerumsskolan och ersättningsbyggnad till paviljongen vid förskolan Skutan i Timmernabben. Utöver dessa satsningar kommer även en ny fritidsgård med musik- och kulturskola att byggas i hamnområdet, denna byggnad ersätter Solhem och lokaler på Centralskolan. Kostnaden är bedömd till ca 20 miljoner. Inom äldreomsorgen kommer Allégårdens köksverksamhet att flyttas till Åshaga, där köket kommer att byggas om under Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4 miljoner, vasanering i Finsjö- 5 miljoner, komplettering av avloppstub vid Gäddenäs reningsverk mm- 4 Sidan 20

21 miljoner, cykelvägar och gator- 12 miljoner, varav 6 miljoner till gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben, energiåtgärder- 6 miljoner. Räddningstjänsten avser att ersätta en släckbil i Mönsterås under För 2015 och 2016 finns ytterligare medel avsatta för lastväxlare, styrkeledarbil med mera. Totalt avsätts 7 miljoner till nya räddningstjänstfordon under planperioden. För att möta behovet av nya bostads- och verksamhetsområden har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden, totalt cirka 9 miljoner. En utredning pågår avseende landstingets behov av utökade lokalytor för sina verksamheter i kvarteret Musseronen, Allégården. Denna om- och tillbyggnad kan komma att påverka kommunens investeringsbudget under planperioden. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 75 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 23 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 8 miljoner kronor under planperioden. Dessa intäkter är dock mycket beroende av rådande konjunkturläge. Område Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Avfall Bidrag enskilda vägar o va-anlägg Boanpassning Gata/Park Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Offentlig belysning Räddningstjänst Skogsvårdsverksamhet Turism/Friluft Vassröjning Vatten- och avlopp Summa Sidan 21

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Budgetrapport för budget 2016

Budgetrapport för budget 2016 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2015-11-24 Dokumentnamn Budgetrapport 2016.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2016 Mönsterås kommuns rambudget för 2016 med

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Budgetrapport för budget 2017, EFP

Budgetrapport för budget 2017, EFP Datum 2016-11-30 Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP 2018-2019 Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 beslutades

Läs mer

Budgetrapport för budget 2018, EFP

Budgetrapport för budget 2018, EFP MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Datum 2017-12-01 Dokumentnamn 0_Budgetrapport 2018 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2018, EFP 2019-2020 Mönsterås kommuns budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan Antagen av Kommunfullmäktige

MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET Ekonomisk flerårsplan Antagen av Kommunfullmäktige MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGET 2019 Ekonomisk flerårsplan 2020 2021 Antagen av Kommunfullmäktige 2018 06 18 Innehållsförteckning Inledning... 2 Årets budgetprocess... 2 Ekonomiska förutsättningar... 2 Omvärldsanalys...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer