BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP"

Transkript

1 MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP Antagen av kommunfullmäktige Sidan 1

2 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2013.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2013 Mönsterås kommuns rambudget för 2013 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2013 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2013 budgeterades till 4,38 mnkr, för 2014 till 5,44 mnkr och för 2015 till 8,99 mnkr. Tillförda medel vid beslutet i kommunfullmäktige i juni. De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen en fick minskad ram med 0,75 mnkr. Föreningsnämnd Föreningsnämnden fick ett tillskott med 0,15 mnkr som ska användas till att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK). Kulturnämnd Kulturnämnden har en oförändrad ram under Ramen minskas med 0,06 mnkr från Att ramminskningen läggs till 2014 är en följd av att invigningen av det nya biblioteket har blivit försenat. Miljönämnd Miljönämnden får oförändrad ram under Ramen minskas med 0,05 mnkr från Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: Sidan 2

3 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden får en minskad ram med 1,50 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens ram tillfördes 1,70 mnkr utifrån effektiviseringskravet med 3,20 mnkr. Att nämnden fick behålla de 1,70 mnkr är en följd av att satsningen på ny IT-struktur, enligt uppdrag, samt eventuella förändringar efter skolskjutsutredningen skall finansieras inom befintlig ram. Socialnämnden Socialnämnden tillfördes 1,00 mnkr. Medlen fördelas enligt följande: Till följd av vakanta platser inom särskilt boende och en ökning inom hemtjänsten läggs en avdelning i malpåse vilket minskar ramen med 3,50 mnkr. Den tänkta avdelningen uppfyller inte framtidens krav på boendestandard. Ett uppdrag har lagts på att utreda framtidens äldreboende. Uppdraget beskrivs längre fram i dokumentet. Socialnämnden tillförs 4,50 mnkr för ökade kostnader inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd samt för att ta bort politikerjouren inom IFO och lägga över den på tjänstemannaorganisationen eller i samverkan med andra kommuner. Övriga nämnder Övriga nämnders budget tillförs 0,30 mnkr för val 2014 samt 0,08mnkr för ökat revisionsanslag Driftbudget 2013 med specifikation över förändringar Budget Ö/M KSAU VÅR Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 95,68-0,75-0,75-0,75 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,56 0,15 0,15 0,15 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89-0,06-0,06 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39-0,05-0,05 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 213,00-1,50-1,50-1,50 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 217,61 1,00 1,00 1,00 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,90 0,08 0,38 0,08 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,38-1,03-0,84-1,14 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,74 0,30-627,44-642,69-661,44 Ram 3,65 0,73 0,84 1,14 4,38 5,44 8,99 Sidan 3

4 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Antagen ram och förvaltningsramar antagna av kommunfullmäktige juni månad Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ram 4,38 5,44 8,99 Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 12:14. Under sommaren och hösten har prognosen för skatteunderlaget förändrats. Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 11:52. Olika skatteunderlagsprognoser SKL, okt ,2 3,7 4,4 4,6 Reg. Sep ,1 4,2 4,8 4,5 ESV, sep ,7 3,9 4,4 4,5 SKL, aug ,4 3,6 4,4 4,6 VP, apr ,8 4,3 4,9 4,7 ESV, mar ,7 4,1 4,7 4,7 SKL, feb ,6 4,0 4,7 4,7 Totalt har skatteunderlaget ökat med 0,26 mnkr för 2013 från vårpropositionen. För 2014 minskar skatteunderlaget markant mot tidigare prognoser och sänks med 6,49 mnkr och för 2015 minskar skatteunderlaget med 8,10 mnkr. Att prognosen för skatterna sjunker beror främst på att omvärldsanalysen visar på en fortsatt finanskris där Sidan 4

5 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen ett flertal länder har problem med sin statsskuld. Detta kommer troligtvis att få effekter för exporten och arbetsmarknaden i Sverige, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårpropp 12:15 608,22 627,40 642,69 661,44 Höstbudget 12:52 627,66 636,20 653,34 673,17 Om ramarna lämnas oförändrade innebär det senaste skatteunderlaget att kommunen visar på ett underskott 2015 med 1,05 mnkr och ett överskott med 0,89 mnkr Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen minskat något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Till följd av att förhandlingarna med läraravtalet har inga löneförändringar lagts in i detaljbudgeten. De reviderade lärarlönerna beräknas att betalas ut under januari Efter detta kommer löneökningarna för samtliga att läggas ut i respektive nämnds ramar och detaljbudgetar. Sidan 5

6 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Förändringar i nämndernas ramar Redovisning av ramjusteringar från våren Budget Överf. Nya beslut höst Ny Budget EFP EFP (mnkr) 2013 medel Kommunledning 10,65 0,10 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,29 0,30 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50-0,30 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 218,61 1,30 1,30 1,30 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 4,38 3,34 6,45 8,29 Överföring medel. Överföring med 0,3 mnkr är licenser till elevdatorer. Medel för detta flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen och läggs under IT-avdelningen som administrerar kommunens licenser för mjukvara. Nya beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att förstärka socialförvaltningens budget med 1,3 mnkr som en följd av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt beviljade omsorgstimmar. I kommunstyrelsens arbetsutskott lades även till medel för politikerutbildning som sker efter valet. I budget 2015 är inlagt 0,1 mnkr för detta ändamål. Sidan 6

7 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2015 och 2016 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren förändrats markant. Det finns dessutom signaler som pekar på att lågkonjunkturen kommer att innebära att tillväxttakten globalt kommer att hamna på ännu lägre nivåer än förväntat. Detta kommer att innebära att skatteunderlaget för den offentliga sektorn kommer att krympa ytterligare. För att budgeten i flerårsplanen inte ska visa på underskott krävs ytterligare effektivisering av verksamheterna. Detta innebär att den effektivisering som lagts 2013 om 1,5 procent måste återupprepas för Samtliga nämnder/förvaltningar ska arbeta med att ta fram besparingen. Dock kan effektiviseringen fördelas olika efter beslut i budgetberedningen under våren. Ny Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 3,34 6,45 8,29 Övergripande mål Folkhälsorådet fick i uppdrag att till oktober månad hitta ett mätbart mål inom de uppsatta folkhälsomålen. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent till Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2008 visade att 61,0 procent av männen och 71,6 procent av kvinnorna i Mönsterås kommun bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig ha starkt samband med ohälsa och mortalitet och är därför en indikator som är central för att följa hälsoutvecklingen i befolkningen över tid Sidan 7

8 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2013 är 50, 1 mnkr. En stor satsning sker på optiskt fibernät till kommunens invånare och företag. Total ligger 30 miljoner kronor under planperioden. Målsättningen är att kunna nå 75 procent av kommunens företag och invånare till slutet av Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 30 miljoner, där en ny förskola vid Möllstadskolan börjar byggas under Andra projekt under planperioden är ombyggnad av Elgerumsskolan, ombyggnad av skolgårdarna vid Alsteråskolan, Skytteanska skolan och förskolan Lammet i Mönsterås.Utöver dessa satsningar kommer även fritidsgården Solhem att byggas om för cirka 20 miljoner kronor. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4,5 miljoner, cykelvägar och gatumark- 7 miljoner, energiåtgärder- 6,5 miljoner. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,5 miljoner år För att möta behovet av nya villatomter har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden och under 2013 och 2014 kommer tomter att iordningställas i Timmernabben. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 70 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 26 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 24 miljoner kronor under planperioden, där de största intäkterna kommer från försäljning av tomträtter på Oknö och försäljning av tomter på Oknö, i Timmernabben och i andra nya exploateringsområden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 8

9 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget för förvaltning/avdelning Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Räddningstjänst Vatten- och avlopp Gata/Park Avfall Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Övrigt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Omsorg äldre Socialnämnd Totalt Kommunen Totalt Investeringar över 2,0 mnkr i planperioden Budget Budget Budget Budget Investering Totalt Publikt nät 10,00 10,00 10,00 30,00 Skolfastigheter 10,00 9,50 10,00 29,50 Investering datorer BUN 2,23 2,23 2,23 6,69 Vatten- o avloppsledningar sanerering 2,00 2,00 2,50 6,50 Energiåtgärder 2,00 2,00 2,00 6,00 Köksombyggnader 0,00 4,00 2,00 6,00 Räddningsfordon 1,25 2,00 2,20 5,45 Exploateringsområden 2,70-1,00 3,00 4,70 Familjecentral 4,50 0,00 0,00 4,50 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 0,00 0,00 4,50 4,50 Avloppsverk, komplettering 0,00 2,00 2,00 4,00 Oknö beläggning o belysning 2,00 2,00 0,00 4,00 Renhållningsfordon vågutrustning 3,00 0,00 0,00 3,00 Servrar 0,90 0,90 0,90 2,70 Övriga fastigheter 0,30 0,40 2,00 2,70 Föreningshuset 2,00 0,00 0,00 2,00 Hamnområdet Mönsterås 1,00 1,00 0,00 2,00 Ombyggnad GC-vägar 0,00 0,00 2,00 2,00 Avfallsanläggning Mörkeskog 1,00 0,50 0,50 2,00 Sidan 9

10 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2012 är 30,0 mnkr. För 2013 beräknas dessa lån att kvarstå. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (sänkt med från 2012). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (oförändrat från 2012). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat från 2012). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (Ökat kr från 2012). Förslag till beslut Att anta det övergripande verksamhetsmålet för folkhälsa samt att målet skall vara nått till Att anta ändrade ramar för budget 2013 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef Sidan 10

11 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2013 med efp Bokslut Budget Budget Budget Budget Nämd Verksamhet Kommunledning Gemensam administration Övriga bidrag Kollektivtrafik Färdtjänst Föreningsbidrag Kommunledning Totalt Kommunledningskontor KLK gemensamt Ekonomiavdelning Kansliavdelning Personalavdelning IT-avdelning Fiberavdelning Sysselsättningsbefr. åtg Kommunledningskontor Totalt Tekniskt kontor Avfall Bidrag ensk vägar o va-anlägg Boanpassning Gata/Park Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Offentlig belysning Räddningstjänst Skogsvårdsverksamhet Turism/Friluft Vassröjning Vatten- och avlopp Tekniskt kontor Totalt Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Totalt Kommunala bolag Kommunala bolag Kommunala bolag Totalt Valnämnd Valnämnd Valnämnd Totalt Överförmyndare Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Totalt Kommunal revision Kommunal revision Kommunal revision Totalt Partistöd Partistöd Partistöd Totalt *Driftbudgeten visar endast externa kostnader. Internbudget läggs på tillsammans med löneökningar. De interna posterna visar sig främst under vatten- och avlopp som är en taxefinansierad verksamhet. Totalt ger VA-verksamheten ett nollresultat. Eventuella över-/underskott behandlas inom VAkollektivet och dess balansräkning. Sidan 11

12 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Budget Föreningsnämnd Bidrag Fritidslokaler Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Sporthallar Föreningsnämnd Summa Kulturnämnd Bibliotek Bidrag Nämnd Övrigt Kulturnämnd Summa Miljönämnd Nämnd Tillsyn Övrigt Miljönämnd Summa Barn- och utbildningsnämnd Barnomsorg Fritidsgård Fritidsverksamhet Gemensam administration Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Högskolecentrum Musikskola Skolformsövergripande verksamhet Särskola Vuxenutbildning Barn- och utbildningsnämnd Summa Socialnämnd Funktionshindrade Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg LASS LSS Omsorg äldre Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Socialnämnd Summa Sidan 12

13 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser Kostnad Publikt nät Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Aktiv utrustning nätverk Kostnad Investering datorer BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter Kostnad Skolgårdar Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Föreningshuset Kostnad Köksombyggnader Kostnad Flytt bibliotek Fliseryd Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Hissar Kostnad Familjecentral Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Försäljning fastigheter Intäkt Inköp fastigheter Kostnad Skulptörvägen Intäkt Oknebäck Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Smittegårdsvägen Intäkt Mark Totalt Sidan 13

14 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad RAKEL Kostnad Invallningsmaterial Kostnad Räddningstjänst Totalt Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Utbyte fordon avloppsverk Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Gata/Park Friluftsanläggning, badbryggor Kostnad Parker och lekplatser Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Oknö beläggning o belysning Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad GS fordon Kostnad Gata/Park Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Konvertering fordon Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Datorisering media Kostnad Bibliotek Totalt Övrigt Konstnärlig utsmyckning Kostnad Övrigt Totalt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Totalt Sidan 14

15 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd. Kollektivtrafik inkl färdtjänst, övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Anslaget har minskat med 0,2 mnkr. Anslagsminskningen är en följd av att de öronmärkta medel som funnits för digitalisering av biografer inte finns kvar under 2013 Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 810 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 310 tkr. Båda beloppen har budgeterats i enlighet med de avgiftsnivåer som beslutats. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 725 tkr vilket är oförändrad ram från budget Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med tkr. årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Marknadsföringen av Kronobäck och övriga etableringsområden ska vara aktiv för att nå befintliga företag och nya potentiella intressenter. Genom att stimulera alternativa driftsformer och avknoppningar från den offentliga sektorn främjas ökat företagande, mångfald och valfrihet. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2013 fortsätter; - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias Underleverantörsmässa. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats tkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken har tagits bort till följd av att landstinget blir ny huvudman och tar över verksamheten genom en skatteväxling. För anslag till föreningsbidrag anslås tkr. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås kommun arbetat kontinuerligt med tillväxtfrågor. Ett arbete med en tillväxtstrategi startades under 2012 och kommer till beslut under Ett exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. Verksamheten ska erbjudas på samtliga gymnasieprogram. - Mässan för Unga företagare kommer att hållas i Mönsterås under Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Mönsterås kommun ingår i en utbildning som anordnats av SKL. Under 2013 kommer ett ramverk kring dessa frågor att skrivas. Syftet är att på så sätt ge ett stöd till kommunens chefer i arbetet med att uppnå verksamhetsmålet. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Sidan 15

16 Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60% av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max kronor per år. Friskvårdssamordnaren har i uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunstyrelsen beslutade vid sista bilupphandlingen att endast miljöbilar ska leasas. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att få fler vindkraftverk till kommunen samt att upphandla ett vindkraftverk för den egna elkonsumtionen i koncernen. Sidan 16

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer