BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP"

Transkript

1 MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP Antagen av kommunfullmäktige Sidan 1

2 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum Dokumentnamn Budgetrapport 2013.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2013 Mönsterås kommuns rambudget för 2013 med ekonomisk flerårsplan för beslutades av kommunfullmäktige Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2013 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2013 budgeterades till 4,38 mnkr, för 2014 till 5,44 mnkr och för 2015 till 8,99 mnkr. Tillförda medel vid beslutet i kommunfullmäktige i juni. De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen en fick minskad ram med 0,75 mnkr. Föreningsnämnd Föreningsnämnden fick ett tillskott med 0,15 mnkr som ska användas till att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK). Kulturnämnd Kulturnämnden har en oförändrad ram under Ramen minskas med 0,06 mnkr från Att ramminskningen läggs till 2014 är en följd av att invigningen av det nya biblioteket har blivit försenat. Miljönämnd Miljönämnden får oförändrad ram under Ramen minskas med 0,05 mnkr från Mönsterås kommun Telefon Kvarngatan 2 Mobil Box 54 Fax Mönsterås E-post: Sidan 2

3 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden får en minskad ram med 1,50 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens ram tillfördes 1,70 mnkr utifrån effektiviseringskravet med 3,20 mnkr. Att nämnden fick behålla de 1,70 mnkr är en följd av att satsningen på ny IT-struktur, enligt uppdrag, samt eventuella förändringar efter skolskjutsutredningen skall finansieras inom befintlig ram. Socialnämnden Socialnämnden tillfördes 1,00 mnkr. Medlen fördelas enligt följande: Till följd av vakanta platser inom särskilt boende och en ökning inom hemtjänsten läggs en avdelning i malpåse vilket minskar ramen med 3,50 mnkr. Den tänkta avdelningen uppfyller inte framtidens krav på boendestandard. Ett uppdrag har lagts på att utreda framtidens äldreboende. Uppdraget beskrivs längre fram i dokumentet. Socialnämnden tillförs 4,50 mnkr för ökade kostnader inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd samt för att ta bort politikerjouren inom IFO och lägga över den på tjänstemannaorganisationen eller i samverkan med andra kommuner. Övriga nämnder Övriga nämnders budget tillförs 0,30 mnkr för val 2014 samt 0,08mnkr för ökat revisionsanslag Driftbudget 2013 med specifikation över förändringar Budget Ö/M KSAU VÅR Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 95,68-0,75-0,75-0,75 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,56 0,15 0,15 0,15 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89-0,06-0,06 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39-0,05-0,05 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 213,00-1,50-1,50-1,50 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 217,61 1,00 1,00 1,00 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,90 0,08 0,38 0,08 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,38-1,03-0,84-1,14 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,74 0,30-627,44-642,69-661,44 Ram 3,65 0,73 0,84 1,14 4,38 5,44 8,99 Sidan 3

4 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Antagen ram och förvaltningsramar antagna av kommunfullmäktige juni månad Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,65 Kommunledningskontor 32,29 32,29 32,29 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50 211,50 211,50 Socialnämnd 218,61 218,61 218,61 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 585,54 585,24 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ram 4,38 5,44 8,99 Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 12:14. Under sommaren och hösten har prognosen för skatteunderlaget förändrats. Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 11:52. Olika skatteunderlagsprognoser SKL, okt ,2 3,7 4,4 4,6 Reg. Sep ,1 4,2 4,8 4,5 ESV, sep ,7 3,9 4,4 4,5 SKL, aug ,4 3,6 4,4 4,6 VP, apr ,8 4,3 4,9 4,7 ESV, mar ,7 4,1 4,7 4,7 SKL, feb ,6 4,0 4,7 4,7 Totalt har skatteunderlaget ökat med 0,26 mnkr för 2013 från vårpropositionen. För 2014 minskar skatteunderlaget markant mot tidigare prognoser och sänks med 6,49 mnkr och för 2015 minskar skatteunderlaget med 8,10 mnkr. Att prognosen för skatterna sjunker beror främst på att omvärldsanalysen visar på en fortsatt finanskris där Sidan 4

5 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen ett flertal länder har problem med sin statsskuld. Detta kommer troligtvis att få effekter för exporten och arbetsmarknaden i Sverige, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär Vårpropp 12:15 608,22 627,40 642,69 661,44 Höstbudget 12:52 627,66 636,20 653,34 673,17 Om ramarna lämnas oförändrade innebär det senaste skatteunderlaget att kommunen visar på ett underskott 2015 med 1,05 mnkr och ett överskott med 0,89 mnkr Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med invånare. Under hösten har befolkningen minskat något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Till följd av att förhandlingarna med läraravtalet har inga löneförändringar lagts in i detaljbudgeten. De reviderade lärarlönerna beräknas att betalas ut under januari Efter detta kommer löneökningarna för samtliga att läggas ut i respektive nämnds ramar och detaljbudgetar. Sidan 5

6 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Förändringar i nämndernas ramar Redovisning av ramjusteringar från våren Budget Överf. Nya beslut höst Ny Budget EFP EFP (mnkr) 2013 medel Kommunledning 10,65 0,10 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,29 0,30 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,50-0,30 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 218,61 1,30 1,30 1,30 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 585,35 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 4,38 3,34 6,45 8,29 Överföring medel. Överföring med 0,3 mnkr är licenser till elevdatorer. Medel för detta flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen och läggs under IT-avdelningen som administrerar kommunens licenser för mjukvara. Nya beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att förstärka socialförvaltningens budget med 1,3 mnkr som en följd av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt beviljade omsorgstimmar. I kommunstyrelsens arbetsutskott lades även till medel för politikerutbildning som sker efter valet. I budget 2015 är inlagt 0,1 mnkr för detta ändamål. Sidan 6

7 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget 2015 och 2016 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren förändrats markant. Det finns dessutom signaler som pekar på att lågkonjunkturen kommer att innebära att tillväxttakten globalt kommer att hamna på ännu lägre nivåer än förväntat. Detta kommer att innebära att skatteunderlaget för den offentliga sektorn kommer att krympa ytterligare. För att budgeten i flerårsplanen inte ska visa på underskott krävs ytterligare effektivisering av verksamheterna. Detta innebär att den effektivisering som lagts 2013 om 1,5 procent måste återupprepas för Samtliga nämnder/förvaltningar ska arbeta med att ta fram besparingen. Dock kan effektiviseringen fördelas olika efter beslut i budgetberedningen under våren. Ny Budget EFP EFP (mnkr) Kommunledning 10,65 10,65 10,75 Kommunledningskontor 32,59 32,59 32,59 Tekniskt kontor 94,93 94,93 94,93 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,71 2,71 2,71 Kulturnämnd 6,89 6,83 6,83 Miljönämnd 3,39 3,34 3,34 Barn- och utbildningsnämnd 211,20 211,20 211,20 Socialnämnd 219,91 219,91 219,91 Övriga nämnder 1,97 2,27 1,97 Nämnderna totalt 586,65 586,84 586,64 Effektivisering 1,5% -8,80-8,80 Finans 37,71 51,71 67,21 Skatter- och bidrag -627,44-642,69-661,44 Ö/M skatteunderlag höst -0,26 6,49 8,10 Ram 3,34 6,45 8,29 Övergripande mål Folkhälsorådet fick i uppdrag att till oktober månad hitta ett mätbart mål inom de uppsatta folkhälsomålen. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent till Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2008 visade att 61,0 procent av männen och 71,6 procent av kvinnorna i Mönsterås kommun bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig ha starkt samband med ohälsa och mortalitet och är därför en indikator som är central för att följa hälsoutvecklingen i befolkningen över tid Sidan 7

8 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2013 är 50, 1 mnkr. En stor satsning sker på optiskt fibernät till kommunens invånare och företag. Total ligger 30 miljoner kronor under planperioden. Målsättningen är att kunna nå 75 procent av kommunens företag och invånare till slutet av Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 30 miljoner, där en ny förskola vid Möllstadskolan börjar byggas under Andra projekt under planperioden är ombyggnad av Elgerumsskolan, ombyggnad av skolgårdarna vid Alsteråskolan, Skytteanska skolan och förskolan Lammet i Mönsterås.Utöver dessa satsningar kommer även fritidsgården Solhem att byggas om för cirka 20 miljoner kronor. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4,5 miljoner, cykelvägar och gatumark- 7 miljoner, energiåtgärder- 6,5 miljoner. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,5 miljoner år För att möta behovet av nya villatomter har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden och under 2013 och 2014 kommer tomter att iordningställas i Timmernabben. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 70 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 26 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 24 miljoner kronor under planperioden, där de största intäkterna kommer från försäljning av tomträtter på Oknö och försäljning av tomter på Oknö, i Timmernabben och i andra nya exploateringsområden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 8

9 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget för förvaltning/avdelning Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Räddningstjänst Vatten- och avlopp Gata/Park Avfall Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Övrigt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Omsorg äldre Socialnämnd Totalt Kommunen Totalt Investeringar över 2,0 mnkr i planperioden Budget Budget Budget Budget Investering Totalt Publikt nät 10,00 10,00 10,00 30,00 Skolfastigheter 10,00 9,50 10,00 29,50 Investering datorer BUN 2,23 2,23 2,23 6,69 Vatten- o avloppsledningar sanerering 2,00 2,00 2,50 6,50 Energiåtgärder 2,00 2,00 2,00 6,00 Köksombyggnader 0,00 4,00 2,00 6,00 Räddningsfordon 1,25 2,00 2,20 5,45 Exploateringsområden 2,70-1,00 3,00 4,70 Familjecentral 4,50 0,00 0,00 4,50 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 0,00 0,00 4,50 4,50 Avloppsverk, komplettering 0,00 2,00 2,00 4,00 Oknö beläggning o belysning 2,00 2,00 0,00 4,00 Renhållningsfordon vågutrustning 3,00 0,00 0,00 3,00 Servrar 0,90 0,90 0,90 2,70 Övriga fastigheter 0,30 0,40 2,00 2,70 Föreningshuset 2,00 0,00 0,00 2,00 Hamnområdet Mönsterås 1,00 1,00 0,00 2,00 Ombyggnad GC-vägar 0,00 0,00 2,00 2,00 Avfallsanläggning Mörkeskog 1,00 0,50 0,50 2,00 Sidan 9

10 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2012 är 30,0 mnkr. För 2013 beräknas dessa lån att kvarstå. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (sänkt med från 2012). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kr (oförändrat från 2012). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (oförändrat från 2012). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om kronor (Ökat kr från 2012). Förslag till beslut Att anta det övergripande verksamhetsmålet för folkhälsa samt att målet skall vara nått till Att anta ändrade ramar för budget 2013 samt för EFP Att anta borgensramarna för kommunens bolag. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef Sidan 10

11 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Driftbudget 2013 med efp Bokslut Budget Budget Budget Budget Nämd Verksamhet Kommunledning Gemensam administration Övriga bidrag Kollektivtrafik Färdtjänst Föreningsbidrag Kommunledning Totalt Kommunledningskontor KLK gemensamt Ekonomiavdelning Kansliavdelning Personalavdelning IT-avdelning Fiberavdelning Sysselsättningsbefr. åtg Kommunledningskontor Totalt Tekniskt kontor Avfall Bidrag ensk vägar o va-anlägg Boanpassning Gata/Park Gemensamt Kost/Städ Lokalförsörjning Mark Miljö Offentlig belysning Räddningstjänst Skogsvårdsverksamhet Turism/Friluft Vassröjning Vatten- och avlopp Tekniskt kontor Totalt Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd Totalt Kommunala bolag Kommunala bolag Kommunala bolag Totalt Valnämnd Valnämnd Valnämnd Totalt Överförmyndare Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Totalt Kommunal revision Kommunal revision Kommunal revision Totalt Partistöd Partistöd Partistöd Totalt *Driftbudgeten visar endast externa kostnader. Internbudget läggs på tillsammans med löneökningar. De interna posterna visar sig främst under vatten- och avlopp som är en taxefinansierad verksamhet. Totalt ger VA-verksamheten ett nollresultat. Eventuella över-/underskott behandlas inom VAkollektivet och dess balansräkning. Sidan 11

12 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Budget Föreningsnämnd Bidrag Fritidslokaler Gemensam nämnd Idrottsanläggningar Sporthallar Föreningsnämnd Summa Kulturnämnd Bibliotek Bidrag Nämnd Övrigt Kulturnämnd Summa Miljönämnd Nämnd Tillsyn Övrigt Miljönämnd Summa Barn- och utbildningsnämnd Barnomsorg Fritidsgård Fritidsverksamhet Gemensam administration Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Högskolecentrum Musikskola Skolformsövergripande verksamhet Särskola Vuxenutbildning Barn- och utbildningsnämnd Summa Socialnämnd Funktionshindrade Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg LASS LSS Omsorg äldre Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Socialnämnd Summa Sidan 12

13 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Investeringsbudget Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad Ekonomiavdelning Totalt IT-avdelning Ej fördelade resurser Kostnad Publikt nät Kostnad Servrar Kostnad Fastighetsnät data Kostnad Aktiv utrustning nätverk Kostnad Investering datorer BUN Kostnad IT-avdelning Totalt Kommunledningskontor Totalt Gemensamt Inventarier Kostnad Gemensamt Totalt Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad Städmaskiner Kostnad Kost/Städ Totalt Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad Skolfastigheter Kostnad Skolgårdar Kostnad Lekutrustning Kostnad Övriga fastigheter Kostnad Miljö- och energiåtgärder Kostnad Måltider Kostnad Föreningshuset Kostnad Köksombyggnader Kostnad Flytt bibliotek Fliseryd Kostnad Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad Hissar Kostnad Familjecentral Kostnad Lokalförsörjning Totalt Mark Industrimark Kostnad Kronobäcks industriområde Intäkt Kostnad Bostadsmark Kostnad Hamnområdet Mönsterås Kostnad Försäljning tomter Oknö Intäkt Försäljning fastigheter Intäkt Inköp fastigheter Kostnad Skulptörvägen Intäkt Oknebäck Intäkt Exploateringsområden Intäkt Kostnad Smittegårdsvägen Intäkt Mark Totalt Sidan 13

14 MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad Rökdykarutrustning Kostnad Räddningsfordon Kostnad Skyddskläder Kostnad RAKEL Kostnad Invallningsmaterial Kostnad Räddningstjänst Totalt Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad Avloppsverk, komplettering Kostnad Utbyte fordon avloppsverk Kostnad Pumpstationer, ombyggnader Kostnad Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad Dagvattenledningar Kostnad Vatten- och avlopp Totalt Gata/Park Friluftsanläggning, badbryggor Kostnad Parker och lekplatser Kostnad Ombyggnad gator o vägar Kostnad Oknö beläggning o belysning Kostnad Ombyggnad GC-vägar Kostnad GS fordon Kostnad Gata/Park Totalt Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad Containers och kärl Kostnad Konvertering fordon Kostnad Avfall Totalt Tekniskt kontor Totalt Gemensam nämnd Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam nämnd Totalt Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad Idrottsanläggningar Totalt Föreningsnämnd Totalt Bibliotek Datorisering media Kostnad Bibliotek Totalt Övrigt Konstnärlig utsmyckning Kostnad Övrigt Totalt Kulturnämnd Totalt Gemensam administration Ej fördelade resurser Kostnad Gemensam administration Totalt Barn- och utbildningsnämnd Totalt Förvaltningsövergripande Ej fördelade resurser Kostnad Förvaltningsövergripande Totalt Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad Omsorg äldre Totalt Socialnämnd Totalt Investeringsbudget Totalt Sidan 14

15 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNING KOMMUNLEDNING Kommunledningen ansvarar Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras även annan gemensam verksamhet som bland annat ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd. Kollektivtrafik inkl färdtjänst, övriga näringslivsbefrämjande åtgärder samt Partistöd. Driftbudget Anslaget har minskat med 0,2 mnkr. Anslagsminskningen är en följd av att de öronmärkta medel som funnits för digitalisering av biografer inte finns kvar under 2013 Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats med 810 tkr och anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats med 310 tkr. Båda beloppen har budgeterats i enlighet med de avgiftsnivåer som beslutats. Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden. För uppdragsersättning anslås 725 tkr vilket är oförändrad ram från budget Övriga näringslivsbefrämjande åtgärder har budgeterats med tkr. årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, kommunala medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare. Marknadsföringen av Kronobäck och övriga etableringsområden ska vara aktiv för att nå befintliga företag och nya potentiella intressenter. Genom att stimulera alternativa driftsformer och avknoppningar från den offentliga sektorn främjas ökat företagande, mångfald och valfrihet. Kommunens riktade näringslivsbefrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2013 fortsätter; - Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias Underleverantörsmässa. För genomförande av övergripande utredningar har reserverats tkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken har tagits bort till följd av att landstinget blir ny huvudman och tar över verksamheten genom en skatteväxling. För anslag till föreningsbidrag anslås tkr. Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås kommun arbetat kontinuerligt med tillväxtfrågor. Ett arbete med en tillväxtstrategi startades under 2012 och kommer till beslut under Ett exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling För att vårda Mönsterås kommuns position som "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bl a utbildningsinsatser. Kommunstyrelser genomför - Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget. - Öka intresset för nyföretagande bland unga, bl a genom att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen stödjer Ung Företagsamhet. Verksamheten ska erbjudas på samtliga gymnasieprogram. - Mässan för Unga företagare kommer att hållas i Mönsterås under Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Mönsterås kommun ingår i en utbildning som anordnats av SKL. Under 2013 kommer ett ramverk kring dessa frågor att skrivas. Syftet är att på så sätt ge ett stöd till kommunens chefer i arbetet med att uppnå verksamhetsmålet. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Sidan 15

16 Under 2012 togs ett beslut att höja subventionen för kostnad av motion och annan friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60% av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock max kronor per år. Friskvårdssamordnaren har i uppdrag att i nära samarbete med kommunens chefer fördjupa och utveckla förvaltningarnas insatser för en friskare personal. Bland annat ska samordnaren erbjuda anställda individuella hälsoprofilbedömningar, utbilda personalgrupper i rökavvänjning, kost och hälsa, kris- och konflikthantering och kamratstöd. Personalsekreteraren ska arbeta intensivt och i nära samarbete med närmaste chef, företagshälsovården och Försäkringskassan för att på ett så tidigt stadium som möjligt få igång och genomföra rehabiliteringsinsatser för den sjukskrivna. Insatser ovan tillsammans, samt mer generella åtgärder för att behålla den friska personalen fortsatt frisk och direkta och snabba rehabiliterande insatser för enskilda individer som är sjukskrivna kommer göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent under mandatperioden. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan inköpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunstyrelsen beslutade vid sista bilupphandlingen att endast miljöbilar ska leasas. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att få fler vindkraftverk till kommunen samt att upphandla ett vindkraftverk för den egna elkonsumtionen i koncernen. Sidan 16

17 Ordförande: Roland Åkesson KOMMUNLEDNINGSKONTOR KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består bland annat av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning samt säkerhetsfrågor. Driftbudget Ramen är oförändrad från föregående år. En omflyttning har gjorts från barn- och utbildningsnämnden med 300 tkr för inköp av licenser till elevdatorerna. En ny avdelning läggs upp för Mönsterås Stadsnät i enlighet med beslut om organisationsförändring under Medel har omfördelats till verksamheten för turism. Detta är en följd av att kommunen anställt en turistsamordnare under Verksamhetsmål Attraktionskraft Mönsterås samt uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra ITkommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service. En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för tjänsteföretag Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att göra att kommunen uppnår målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 4,5 procent för mandatperioden. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och på verkan samt motverka diskriminering Kommunledningskontoret kommer att arbeta aktivt med att ta fram ett ramverk som ska finnas som ett regelverk samt även vara avstämningsbart. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete med målen vid budget, bokslut samt två delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt informera kommunstyrelsen med löpande uppföljningar. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från 2009 med 10 procent till 2014 och 15 procent till 2020 Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Friskvårdssamordnaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen och personalsekreteraren arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. IT-avdelningen använder så kallade bladservrar. För drift av bladservrar åtgår mindre energi än för traditionella servrar med samma prestanda. Dessutom minskar nedkylningsbehovet, vilket också ger lägre energiåtgång Kommunens senaste bilupphandling upprättades med inriktning på att samtliga bilar som leasas eller köps in ska var miljöbilar. Sidan 17

18 Ordförande: Roland Åkesson TEKNISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (va, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar. Driftbudget Tekniska kontorets budget för år 2013 har minskats med kr i jämförelse med 2012 års budget. Denna besparing sker inom följande verksamheter: fastighetsavdelningens driftskonto kr, teknisk service grönyteskötsel och drivmedel kr, räddningstjänstens köpta tjänster kr, kost- och städtjänsts personalvikarier kr samt kontorets gemensamma utbildningskonto kr. Verksamhetsmål Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt. Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla handläggare har utbildats i projektledning för att kunna driva projekt på ett effektivt sätt. Marknadsföringsinsatser för kommunens nya verksamhets- och bostadsområden är väsentliga så att dessa synliggörs på ett nationellt plan. Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden mm skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscykling, att skapa hållbara va-lösningar för landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet mm. Förvaltningens kontorspersonal ska göra tre företagsbesök per år. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickors och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Förvaltningen har under året tillsatt en representant för detta arbete. Jämställdhetsprogrammet kommer att utvecklas tillsammans med alla avdelningar inom Tekniska kontoret. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalen, främst inom kost- och städtjänst. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med dialogverktyget för bättre arbetsplatsträffar. Alla nya arbetsledare har utbildats i samtalsteknik. Alla anställda ska i samarbete med kommunens friskvårds- och rehabsamordnare erbjudas tobaksavvänjningskurser, viktminskningskurser, hälsoprofiler mm. Förvaltningen har minst en hälsoinspiratör per avdelning, som är pådrivande för att få fler anställda att utnyttja de ca 20 motionsaktiviteter som kommunen erbjuder. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa. Med hjälp av det nya personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro. Sjuktalen per september år 2012 var 4,6 procent och har stadigt sjunkit sedan våren Förvaltningen har under året haft flera långtidssjukskrivna, med negativa prognoser, men med de senaste två årens låga sjuktal- 2,5 procent år 2010 och 3,5 procent år 2011, bör förvaltningen klara målet. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Med hjälp av Agresso följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen. Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar ska synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta nyttjaren. Sidan 18

19 För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna. Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar. Vinterväghållningen har de senaste åren gett upphov till underskott inom förvaltningen, medan energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år, nu ger de beräknade kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. I takt med försäljning av tomträtter minskar också intäkterna för tomträttsavgifterna. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minskas från år 2009med 10 procent till år 2014 och med 15 procent till år Tekniska förvaltningen är i egenskap av fastighetsförvaltare en stor energiförbrukare. Detta samt det faktum att förvaltningen står för driften av den tekniska servicen i kommunen, gör att målen om minskad energi och övergången mot en fossilbränslefri kommun i allra högsta grad berör verksamheterna. Fastighetsbestånden konverteras till klimatneutral fjärrvärme/närvärme allt eftersom fjärrvärmen byggs ut. Målsättningen är att uppvärmningen i alla kommunens fastigheter ska ske med överskottsvärme från Södra Cell eller biobränsle. Med hjälp av Sweco har energideklarationer och energianalyser genomförts för alla kommunala fastigheter, dessa är bra och viktiga underlag för att prioritera energieffektiviseringarna i kommunala fastigheter. Med de energiåtgärder som har genomförts kommer energianvändningen från år 2009 att ha minskat med cirka 10 procent år Arbetet med fjärrcykellederna går planenligt och förhoppningsvis kommer Mönsterås, Blomstermåla, Ålem och Timmernabben att ha en sammanhängande cykelväg under planperioden. En utredning pågår avseende utsortering av matavfall från hushållsavfallet. Målet är att 35 procent ska utsorteras. Transporter står för en stor del av energiförbrukningen och framför allt klimatutsläpp från fossila bränslen. För persontransporter nyttjar idag förvaltningen egna fordon, dessa kommer successivt att ersättas av miljövänligare alternativ. Förvaltningen följer också den kommunala resepolicyn, vilket främjar miljövänliga och resurssnåla alternativ. I takt med att förvaltningens mindre transportfordon ska bytas kommer detta att ske med miljövänliga alternativ, som nu börjar komma på marknaden. Uppföljning av vidtagna åtgärder inom transportsektorn är mätbara genom volymförändringar i såväl energi, sträcka och bränsleslag. Andra uthållighetsfrågor som förvaltningen arbetar med är ekologiska livsmedel i köken. Målet för år 2012 är 25 % och kommunen placerar sig redan idag bland de 30 främsta i landet. År 2013 kommer andelen ekologiska livsmedel att uppgå till cirka 35 procent. Förvaltningen ger såväl allmänhet som företag rådgivning avseende klimat-, energi- och transportfrågor. Tillsammans med Miljökontoret samverkar förvaltningen i olika klimatgrupperingar. Investeringsbudget Under planperioden sker en fortsatt kraftfull satsning på skollokaler och skolgårdar, totalt cirka 30 miljoner, där en ny förskola vid Mölstadskolan börjar byggas under Utöver dessa satsningar kommer även fritidsgården Solhem att byggas om för cirka 20 miljoner kronor. Andra stora investeringar under planperioden är bland annat va-ledningar mellan Timmernabben och Mönsterås- 4,5 miljoner, cykelvägar och gatumark- 7 miljoner, energiåtgärder- 6,5 miljoner. En familjecentral i Mönsterås tätort är budgeterad till 4,5 miljoner år För att möta behovet av nya villatomter har exploateringsmedel avsatts under hela planperioden och under 2013 och 2014 kommer tomter att iordningställas i Timmernabben. Investeringsvolymen under planperioden ligger på cirka 70 miljoner för skattefinansierade verksamheter och cirka 26 miljoner för de taxefinansierade verksamheterna va och renhållning. Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till cirka 24 miljoner kronor under planperioden, där de största intäkterna kommer från försäljning av tomträtter på Oknö och försäljning av tomter på Oknö, i Timmernabben och i andra nya exploateringsområden. Försäljningen är dock mycket beroende av rådande konjunktur. Sidan 19

20 Ordförande: Nils-Bertil Johansson BYGGNADSNÄMND Byggnadsnämnd Byggnadsnämnden ansvarar för planverksamheten och myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen. Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Driftbudget Byggnadsnämndens intäkter följer som regel konjunkturen, eftersom den ofta styr både näringsliv och den enskilde vad gäller byggande. De externa intäkterna är som regel högre än de externa utgifterna. Verksamhetsmål Vi ska förvalta och utveckla Mönsterås till en säker, hållbar och attraktiv kommun. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för våra medborgare och näringsliv. Planeringen ska främja uthållig tillväxt och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och anläggningar i hela kommunen. Det är byggnadsnämndens ambition att lägga stor vikt vid tillsyn och besök på byggarbetsplatser detta för att övervaka efterlevnaden av PBL. För ett gott resultat ska arbetet samordnas mellan nämnder och förvaltningar. Enskilda människors initiativ till byggnation ska stimuleras och tillvaratas både i tätorterna och på landsbygden. Detaljplanerna ska vara så utformade och flexibla så att de följer dagens krav och trender och på en så flexibel byggnation som möjligt. God trafiksäkerhet och en god trafikplanering i kommunen. Målet är att minska antalet trafikdödade och trafikskadade till noll. Tillgång till moderna, säkra och effektiva kommunikationer av information, gods och människor. Målet är att nå ett arbetsmarknadsområde om invånare, med Kalmar i söder och Oskarshamn/Simpevarp i norr inom 45 minuter. Utveckla Mönsterås kommun som cykelkommun med bra belysning. Gång- och cykelvägarna skall syfta till att binda ihop bostadsområden, större arbetsplatser, skolor, affärer samt andra viktiga målpunkter. Kommunens övergripande mål Bygglov Byggnadsnämnden uppfyller de övergripande målen genom att handläggning av bygglov ska ske enligt byggnadsnämndens antagna servicegaranti: sakligt och positivt bemötande snabb och rationell handläggning lika behandling enligt lagar och bestämmelser tydlig och klar information om lagstiftningen Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta innebär: höga krav ställs på tillsynsbesök på byggarbetsplatser den som söker bygglov ska inte behöva vänta längre än tio veckor, för att få ett besked tydligare miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet, tillgången till grönområden säkerställs och mer hänsyn ska tas till personer med nedsatt rörelseförmåga när nya byggnader uppförs krav kan ställas på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, markförorening och olyckor, som en förutsättning för att bevilja bygglov Detaljplaner Kommunen ska ha en god planberedskap så att det alltid finns mark för nya bostäder och nyetablering av företag. Detaljplaner som är inaktuella men där bebyggelsetryck råder ska ses över och nya detaljplaner skall upprättas. Detaljeringsgraden i planer ska inte göras större än som är nödvändigt. Trygghet är en självklar del i stadsplaneringen och hänsyn skall tas redan i detaljplanearbetet så att t.ex. gång och cykelvägar skapas med trygga stråk och platser. Sidan 20

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

Budgetrapport för budget 2014

Budgetrapport för budget 2014 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-12-02 Dokumentnamn Budgetrapport 2014.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2014 Mönsterås kommuns rambudget för 2014 med

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten.

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budgetrapport för budget 2017, EFP

Budgetrapport för budget 2017, EFP Datum 2016-11-30 Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP 2018-2019 Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 beslutades

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Budgetrapport för budget 2016

Budgetrapport för budget 2016 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2015-11-24 Dokumentnamn Budgetrapport 2016.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2016 Mönsterås kommuns rambudget för 2016 med

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Antal barn/elever i verksamheten i genomsnitt under året

Antal barn/elever i verksamheten i genomsnitt under året Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning,

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 1 december 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-09-19 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2012-09-19, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer